Granskning av entreprenadtjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av entreprenadtjänster"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av entreprenadtjänster Kramfors kommun Lisbet Östberg

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga och avgränsning Kontrollfrågor Avgränsning Metod Resultat av granskning Styrning och riktlinjer Upphandling och inköp, kommun och bolagsgemensamma riktlinjer Riktlinjer för attest Kramfors kommun Riktlinjer för attest Krambo Strategi egenregi eller entreprenad Kommunstyrelsen Krambo Beställning, avtal Kommunstyrelsen Krambo Attest Kommunstyrelsen Krambo Uppföljning Kommunstyrelsen Krambo Kramfors kommun

3 1. Sammanfattning Kommunens revisorer samt utsedda lekmannarevisor i Krambo Bostads AB (Krambo) har i sin planering för 2012 års granskningsinsatser beslutat att genomföra en granskning av den interna kontrollen med avseende på inköp av entreprenadtjänster. Vidare ska granskningen innefatta att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredställande sätt. Granskningen har omfattat Kommunstyrelsen och styrelsen för Krambo Bostads AB. Efter genomgång av befintliga rutiner, avtal samt intervjuer med berörda befattningshavare och stickprovskontroller ger vi våra sammanfattande slutsatser samt bedömningar utifrån kontrollfrågorna enligt nedan: Kommunstyrelsen Vi bedömer att den interna kontrollen vid inköp av entreprenadtjänster inom tekniska avdelningen, i huvudsak, är tillräcklig. Följande iakttagelser görs: Beställning, avtal: Vi kan konstatera att ändrings- och tilläggsarbeten är dokumenterade men det saknas signatur och datum i några fall. Vi vill uppmärksamma på vikten av ett så korrekt upphandlingsunderlag som möjligt för att minimera extra kostnader i form av ändrings- och tilläggsbeställningar. Attest: Vi anser att det går att förbättra rutinerna avseende dokumentationen i projekten. Det skulle stärka den interna kontrollen om dokumentationen sker i ett verksamhetssystem. Vi vill uppmärksamma på att räkenskapsinformation enligt Bokföringslagen (BFL) ska bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Vid större projekt kontrolleras leveranser löpande under arbetets gång genom att stämma av följesedlar och göra rimlighetsbedömningar om fakturerat belopp motsvarar erhållen prestation. I mindre projekt sker kontrollen enbart mellan beställning och faktura. Uppföljning: Vi bedömer att redovisningen till kommunstyrelsen av entreprenadprojekt fungerar tillfredställande genom det internkontrollprogram som gäller för år Krambo Vi bedömer att Krambo,i huvudsak, har en tillräcklig intern kontroll avseende entreprenadtjänster. Följande iakttagelser görs. Beställning, avtal: Ändrings- och tilläggsbeställningar dokumenteras och godkänns i byggmötesprotokoll. Vi ser positivt på Krambos ambition att utarbeta en modell med bättre avstämning mot handlingar för att kunna minska ändrings- och tilläggsbeställningar. Kramfors kommun 1 av 12

4 Attest: Attestförfarandet sker till största delen enligt gällande riktlinjer En översyn av attestinstruktionen bör göras, den har inte uppdaterats sedan Den bör även kompletteras med en lista på personer för att öka spårbarheten. Granskade fakturor uppfyller kraven på tydlighet av vad som har levererats. Krambo har sedan två år tillbaka börjat använda sig av att dokumentera alla projekthandlingar i ett verksamhetssystem vilket stärker den interna kontrollen och även bevarandet av räkenskapsinformationen enligt bokföringslagens regler. Uppföljning: Vi bedömer att det finns förutsättningar för en tillfredsställande kontroll av entreprenadprojekt i Krambo. Vi noterar dock att kontrollerna och resultat av kontrollerna inte redovisas till styrelsen. Eftersom styrelsen är ansvarig för den interna kontrollen anser vi att resultatet av kontrollerna ska redovisas till styrelsen löpande. Kramfors kommun 2 av 12

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund Enligt Kommunallagen 9 kap 9 ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Enligt Kommunallagen 6 kap 7 beskrivs intern kontroll: Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. I aktiebolagslagen 10 kap 10 framgår att lekmannarevisorn ska granska om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Enligt aktiebolagslagen 8 kap 4 ska bolagets styrelse se till att bolagets ekonomiska förhållande i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen har det formella ansvaret för att konstruera och efterfråga kontrollsystem. På styrelsens uppdrag ska VD se till att kontrollsystemen verkställs. Detta följer också SKL:s Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag. Kommunen och Krambo köper årligen entreprenadtjänster till höga belopp. I planering och genomförande måste det finnas god ordning, struktur och kontroll. Brister kan leda till merkostnader eller att förväntad funktion och kvalitet inte uppnås. Brister i kontroll kan också öppna upp för oegentligheter där kommunens förtroende och anseende kan skadas. Syftet är att genomföra en granskning av ett antal investerings- och underhållsprojekt (leverantörsfakturor) och bedöma ifall levererade varor och tjänster samt faktura stämmer överens med avtal, beställning och attest. Hur säkerställs att varor och tjänster faktiskt har levererats Revisionsfråga och avgränsning Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Har kommunstyrelsen och Krambo en ändamålsenlig intern kontroll avseende avtal, beställning och attest avseende entreprenadupphandlingar? Kontrollfrågor Finns avtal avseende granskade leverantörer? Vilka rutiner förekommer vid beställning av tjänster och varor? Sker attest av leverantörsfakturor på ett ändamålsenligt sätt? Hur säkerställs att fakturerat belopp motsvarats av en prestation? Vilken uppföljning och utvärdering görs? Kramfors kommun 3 av 12

6 Avgränsning Kommunstyrelsen och Krambo omfattas av granskningen. Vissa av de granskade projekten har pågått över en längre tid. De större projekten som har granskats är Resecentra och Skärmtak till Resecentra, Markarbeten Limstagatan Ny cirkulationsplats och Ytterlännesgården Metod Intervjuer har genomförts med förvaltningschef, kommunchef, VD, ansvarig projektledare och ansvarig ekonom. Vi har tagit del av dokumentation/riktlinjer som berör de olika frågeställningarna. Vidare har vi granskat beställningar och utfört stickprov på leverantörsfakturor tillhörande granskade projekt. Kramfors kommun 4 av 12

7 3. Resultat av granskning 3.1. Styrning och riktlinjer Upphandling och inköp, kommun och bolagsgemensamma riktlinjer Kommunstyrelsen har den 8 maj 2012 antagit Riktlinjer vid upphandling. Riktlinjerna ska ge vägledning till hur anställda och förtroendevalda ska agera när det gäller upphandling. För att verksamheten ska fungera och servicenivån till innevånarna kunna hållas hög, krävs ett ständigt flöde av varor och tjänster till alla delar av organisationen, både till kommunens olika verksamheter och till kommunens bolag. Upphandlingsenheten har fått uppdraget att omarbeta dessa riktlinjer och det pågår just nu ett arbete med att uppdatera riktlinjerna och skriva policy som förtydligar reglerna för upphandling. Ansvaret för inköp och upphandling av varor, tjänster och entreprenader ligger på varje verksamhet som inte bara ska se till den egna verksamhetens intressen utan även se kommunen som helhet. I detta ansvar ligger att nyttja kommunens resurser genom att medverka i utvecklingen av samordnad upphandling och vara köptrogen mot och känna delaktighet i tecknade avtal. Upphandlingsenheten inom intern service ansvarar för samordning av upphandlingar till kommunens förvaltningar Riktlinjer för attest Kramfors kommun Kommunstyrelsen har den 8 maj 2012 fastställt Riktlinjer för attest och utanordning. Riktlinjerna är en del i kommunens interna kontroll. De avhandlar i huvudsak generella regler för attest och kontroll av utbetalningar. Det är kommunens nämnder som ska se till att bestämmelserna i riktlinjerna iakttas. I attestordningen ingår: beställningsattest (kontroll mot beställning), mottagningsattest (kontroll mot leverans/prestation), granskningsattest (siffermässig kontroll) samt beslutsattest (kontroll mot beslut och anslag). Dessa kontrollmoment kan kompletteras med de övriga kontroller som respektive förvaltning tycker är nödvändiga för särskilda fall. Det är nämnden som ska utse eller uppdra åt förvaltningschefer att utse beslutsattestanter och ersättare. Beslutsattestant vidimerar att nämndbeslut, budgetanslag eller annan av fullmäktige eller nämnd beslutad plan, att normer eller riktlinjer följs och svarar även för att kontering verkställs. Minst två personer ska attestera alla transaktioner. Kramfors kommun 5 av 12

8 Nämnden har ansvaret för att informera beslutsattestanter och intern service om vilka personer som utsetts till beslutsattestanter och ersättare för dessa samt se till att namnteckningsprov lämnas. Intern service sammanställer uppgifterna i ansvarsnummerordning och meddelar revisorerna. Det finns anvisningar om hur utbetalningskontroller ska gå till och hur attestmoment får utföras när det kan finnas misstanke om att attestant kan få egen vinning av beslutet. Reglementet gäller även vid signering/attest via elektroniska media. Kramfors kommun har inget specifikt reglemente för intern kontroll. Av Reglementen med riktlinjer för styrning och ledning, som är fastställt i kommunfullmäktige den 21 maj 2012, framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska ansvara för att den interna kontrollen har en tillräcklig omfattning Riktlinjer för attest Krambo Attestinstruktion finns upprättad och godkänd att gälla från Attestering och firmateckning utgör delar av Krambo s ledningssystem. Varje enstaka affärshandling blir på så sätt utsatt för granskning. Attestinstruktionen innehåller regler för attesträttens innebörd, delegering, förhandsattest/förhandsgodkännande av inköp, godkännande av utförd leverans samt begränsningar för attestberättigade. Innehåller även en förteckning över vilken befattningshavare som är attestberättigad inom de olika varu- och tjänstegrupperna Strategi egenregi eller entreprenad Kommunstyrelsen Tekniska avdelningen ansvarar för gator och vägar, parkavdelningen, fritid och idrott, renhållning, teknik och administration, fastighet och information. När det gäller fastigheter är det i huvudsak sport- och idrottshallar. Övriga fastigheter som kommunen använder ägs av Krambo och kommunen är hyresgäst. Anläggningsarbeten bedrivs i såväl egen regi som genom nyttjande av entreprenörer. Arbeten utförs till viss del i egen regi vid anläggning av park, mark och inom vvs-arbeten. All nyanskaffning och underhåll av befintligt vatten- och avloppsledningsnät sker i stort sett i egen regi. Det finns ingen dokumenterad strategi för vilka arbeten som ska utföras med egen personal och vad som ska upphandlas på entreprenad Krambo Krambo äger fastigheter på alla större orter i Kramfors kommun bestående av bostäder, garage/bilplatser och större lokaler. Förutom dessa äger Krambo även skolor, förskolor, fritidshem, vård & omsorgsboende, badhus och lokaler. En stor del av dessa fastigheter hyrs ut till Kramfors kommun. Krambo bygger, underhåller och förvaltar fastigheter. Merparten av det dagliga löpande drift- och underhålls- Kramfors kommun 6 av 12

9 arbetet sköts av egen personal medan stora delar av den övriga verksamheten läggs ut på entreprenad Beställning, avtal Kommunstyrelsen Riktlinjer för hur upphandling ska ske finns tillgängliga i dokumentet Riktlinjer vid upphandling. Riktlinjerna fastslår en yttre ram som gäller för kommunens styrelser, nämnder och bolag och utgår från lagen om offentlig upphandling (LOU). Ramavtal finns tecknade när det gäller drift och underhåll på de anläggningar som kommunen ansvarar för. Tekniska chefen har delegationsbeslut på upphandling och att teckna avtal upp till 15 basbelopp. Vid belopp däröver tas besluten att välja leverantör i kommunstyrelsens arbetsutskott. Enligt uppgift använder sig tekniska avdelningen av upphandlingsenhetens tjänster vid upphandling av drift och underhåll. Detta gäller både redan tecknade ramavtal och vid övriga upphandlingar. All upphandling behandlas i e-avrop. Där finns alla ramavtal förtecknade i e-avrops avtalsdatabas. I riktlinjerna finns det inget krav på att avrop måste ske skriftligen. Enligt svar vid intervju med tekniska avdelningens chef skrivs det kontrakt eller beställning vid alla köp av varor och tjänster. Vid projektmöte används en dagbok där alla noteringar görs och som projektledaren har ansvaret att upprätta. Upphandlingsenheten inom intern service ansvarar för samordningen av upphandlingar till kommunens förvaltningar. De handlägger de kommersiella och administrativa frågorna och användarna ansvarar för den vara/tjänst som upphandlas. All upphandling sker över e-avrop där upphandlingskontoret är behjälplig med att se till så att alla förfrågningsunderlag finns tillgängliga för de som är intresserade att lämna anbud. De ombesörjer all upphandling både för drift och underhåll. Enligt uppgift sker entreprenadbeställningar via upphandlat ramavtal. Vid större projekt görs en särskild upphandling enligt LOU som slutförs med hjälp av upphandlingskontoret. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om vem som får uppdraget. I de fall som ramavtal har tecknats med flera entreprenörer är det viktigt att dokumentera om inte prioriteringsordning följs och varför den inte följs. Detta för att minska risken för juridiska påföljder. Detta sker också i stor utsträckning och kommunen har inte haft några överklaganden de närmaste åren bakåt i tiden. Utförda arbeten dokumenteras i det CAD-system som kommunen använder sig av för att dokumentera vilka arbetsuppgifter och förändringar som är gjorda i ledningsnätet. Någon ytterligare uppföljning och dokumentation görs inte efter avslutat arbete. Vid alla större arbeten upphandlas tjänsten på entreprenad. Kramfors kommun 7 av 12

10 Resecentra och Skärmtak till Resecentra ingår i projekten som har granskats. Projektet var omfattande och har pågått under flera år. Flera finansiärer har varit inblandade. Total kostnad för hela projektet uppgick till 72 mnkr. Kostnaden för Kramfors kommun är 20 mnkr. Projektet har samfinansierats med EU-medel 18,8 mnkr, statsbidrag från Banverket/Trafikverket 14,1 mnkr och Länsstyrelsen 5,9 mnkr. Projektet är inte avslutat ännu. Kommunen har en stämningsansökan på OK för saneringskostnader av mark på drygt 0,5 mnkr, kostnader som har tillkommit under arbetets gång. Omfattande ändringar och tilläggsarbeten har skett under tiden projektet har pågått. Dessa har sammanställts i ett dokument där det till viss del finns anteckningar om beslutdatum och signatur. EU-kommissionen och näringsdepartementet har granskat projektet på plats hos tekniska avdelningen och godkänt alla handlingar för utbetalning. Revisionell bedömning: Det finns skriftliga avtal eller beställningar på de projekt som vi har granskat. Vi kan även konstatera att ändrings- och tilläggsarbeten är dokumenterade men det saknas signatur och datum i några fall. Vi vill uppmärksamma på vikten av ett så korrekt upphandlingsunderlag som möjligt för att minimera extra kostnader i form av ändrings- och tilläggsbeställningar. Vi bedömer att tekniska avdelningen, i det granskade urvalet, till stor del uppfyller kraven som finns för beställning och avtal i Riktlinjer för upphandling Krambo Förutom Riklinjer vid upphandling som även gäller för Krambo finns det en instruktion för inköp av varor och tjänster som gäller fr o m Här finns instruktioner för ansvar och befogenheter, beställningsförfarande, leverans, kontroll av leverans, mottagning av leverans och hur uppföljning ska ske. Vid utförande av projekt som beslutas av kommunen är ambitionen att alltid ha en beställning från kommunen innan arbetet startar. Det händer också att Krambo tar över och fortsätter ett projekt som kommunen har startat. Krambo har egna ramavtal som inte finns med i kommunens e-avrop. Krambo har egen personal i driften, en elektriker och tre drifttekniker. Det finns för tillfället en energiingenjör med bidrag från energimyndigheten som hjälper till med att hitta besparingsåtgärder att göra inom energiområdet. Denna tjänst utförs både hos och Krambo och Kramfors kommun. ÄTA-kostnader (ändrings- och tilläggsarbeten) dokumenteras och godkänns i byggmötesprotokoll. Det blir alltid ändringar i ett projekt men man försöker bromsa detta så långt det går genom att inte diskutera detaljer som är det som oftast skapar ändringar. Ambitionen hos Krambo är att utarbeta en modell med bättre avstämning mot handlingar för att på detta sätt kunna minska ändrings- och tilläggsbeställningar. Man har också diskuterat att utveckla säkerheten med att ha en extern oberoende kontrollant på alla större entreprenader. Denne skulle då också bli ett stöd för byggare och köpare. Kramfors kommun 8 av 12

11 Entreprenader i egen regi förekommer i mycket liten utsträckning hos Krambo. Det finns en mall för skriftliga beställningar i ett fastighetssystem som alltid används vi beställning av varor och tjänster. I underhållsverktyget dokumenteras status och underhållsplan för lägenheter och lokaler utifrån besiktningsprotokoll. Bygglovshandlingar förvaras hos kommunen. Förvaring av projekthandlingar finns i Krambo s lokaler men sedan två år tillbaka har man påbörjat arbetet med att kunna spara alla handlingar i ett dokumenthanteringsystem där det är möjligt att hämta och lämna dokument utifrån ett inloggningssystem. Detta är en IT plattform som ska säkerställa lagringen i framtiden och målet är att även scanna in alla tidigare handlingar för lagring. Alla ritningar sparas i AutoCAD systemet. Revisionell bedömning: ÄTA-kostnader dokumenteras och godkänns i byggmötesprotokoll. Vi ser positivt på Krambos ambition at utarbeta en modell med bättre avstämning mot handlingar för att kunna minska ändrings- och tilläggsbeställningar Attest Kommunstyrelsen Attestinstruktionen innebär att den som har initierat en beställning också ska kontrollera och godkänna fakturerat belopp. Avstämning sker mot upphandlat avtal, ramavtal och priser. När det finns byggprojektledare på plats kontrollerar den personen alla leveranser löpande under arbetets gång, vilket innebär att stämma av mot följesedlar och göra rimlighetsbedömningar. När fakturan är godkänd sker attest av utsedd beslutsattestant, oftast enhetschefen. Finns det misstanke om att attestant kan få egen vinning av beslutet, ska närmaste chef beslutsattestera. Granskade fakturor uppfyller kraven på tydlighet av vad som har levererats. Där det hänvisas till följesedlar finns dessa bifogade till fakturan. Attestester har skett av två oberoende personer och enligt attestförteckningen. Anbud, utvärderingar och beställningar på upphandlade entreprenadprojekt diarieförs. Förfrågningsunderlag, byggmöten och motsvarande förvaras i pärmar på tekniska avdelningen. Revisionell bedömning: Vi anser att attestförfarandet till största delen sker enligt kommunens riktlinjer. Vi anser dock att det går att förbättra rutinerna avseende dokumentationen. Det skulle stärka den interna kontrollen om dokumentationen sker i ett verksamhetssystem. Vi vill uppmärksamma på att räkenskapsinformation enligt Bokföringslagen (BFL) ska bevaras framtill och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. I de fall bygg-/projekledare finns på plats (större projekt) kontrollerar denne alla leveranser löpande under arbetets gång genom att stämma av följesedlar och göra rimlighetsbedömningar om fakturerat belopp motsvarar erhållen prestation. I Kramfors kommun 9 av 12

12 mindre projekt där inte bygg-/projketledare finns på plats sker kontrollen enbart mellan beställning och faktura Krambo Attestinstruktionen är godkänd Attesträtten innebär att man har rätt att inom budgeterade ramar verkställa inköp, godkänna kostnader och beordra betalning. Attesteringen av utgift och inkomst innebär att man tar på sig ett ansvar för utgiftens/inkomstens riktighet, dess berättigande och att rätt belopp utbetalas /inbetalas och konteras enligt gällande kontoplan. Den befattningshavare som utfört en beställning eller på annat sätt bundit Krambo vid ett ekonomiskt åtagande skall innan attesten genom signatur på fakturan eller annan handling godkänna utförd leverans. Revisionell bedömning: Vi anser att attestförfarandet till största delen sker enligt gällande riktlinjer En översyn av attestinstruktionen bör göras, den har inte uppdaterats sedan Bör även kompletteras med en lista på personer för att öka spårbarheten. Granskade fakturor uppfyller kraven på tydlighet av vad som har levererats. Där det hänvisas till följesedlar finns dessa bifogade till fakturan. Attestester har skett av två oberoende personer och enligt attestförteckningen. Krambo har sedan två år tillbaka börjat använda sig av att dokumentera alla projekthandlingar i ett verksamhetssystem vilket stärker den interna kontrollen och även bevarandet av räkenskapsinformationen enligt bokföringslagens regler Uppföljning Kommunstyrelsen Uppföljning av entreprenadprojekten görs löpande. Vid större arbeten diskuteras bl.a. tekniska frågor, tidplan, kvalitet samt ekonomi och ÄTA-arbeten vid byggmöten. Det förekommer inte med automatik att kommunstyrelsen får uppföljning avseende pågående eller avslutade projekt. Enligt uppgift redovisar tekniska chefen större projekt där styrelsen har varit delaktig att fatta beslut. Kommunstyrelsen har beslutat ett internkontrollprogram för tekniska avdelningen för åren i likhet med internkontrollprogrammet för åren och fastställt vilka kontroller som ska ske. Bl a ska kontroll av avslutade projekt och externfinansierade avslutade projekt granskas årligen och ska avrapporteras före den 28 februari året efter. I 2012 års rapport daterad är den egna bedömningen att granskade rutiner inte fungerar tillfredställande. Lagen om offentlig upphandling har inte följts vid två inköp. Två inköp har skett från företag med vilket Kramfors kommun inte har upphandlade avtal. Det har även skett inköp från företag som kommunen har avtal med men inköpet avser varugrupper som inte omfattas av avtalet. Förslaget till åtgärd är att en genomgång av befintliga avtal skall ske för att utskilja Kramfors kommun 10 av 12

13 produktgrupper där upphandling ska ske. Dessutom ska information ske internt avseende upphandlingsfrågor. Revisionell bedömning: Vi bedömer att redovisningen till kommunstyrelsen av entreprenadprojekt fungerar tillfredställande genom det internkontrollprogram som gäller för Krambo Uppföljning av entreprenadprojekten görs löpande av projektledare. Vid större arbeten diskuteras bl.a. tekniska frågor, tidplan, kvalitet samt ekonomi och ÄTAarbeten vid byggmöten. I byggmötesanteckningar noteras förändringar. Enligt dokumentet Rutin för inköp daterad ska uppföljning ske en gång per månad. Den utförs av ekonomichefen tillsammans med underhållsansvarig verksamhetschef och det ska göras en analys av utfallet på bokförda underhållskostnader. Vid överskridande ska omprioritering ske så att budgetramen bibehålls. Vid stora svårigheter att klara sådan omprioritering kontaktas VD enligt fastställd attestinstruktion. Två stickprov ska tas på fakturor från olika leverantörer som granskas utifrån, om skriftliga beställningen överensstämmer med utfört jobb, om det är rätt debitering av tim- och materialkostnad enligt gällande RAM-avtal och om det är rätt nivå och omfattning för beställningen hos entreprenör kontra arbete i egen regi. Denna rutin följs enligt uppgifter från underhållsansvarig. Stickprov utförs på jobb både genom underhållsansvarig och med hjälp av bovärdarna som rapporterar om de tycker arbetet inte är till belåtenhet. Det dokumenteras inte utan vid fel kontaktas entreprenören direkt och man kommer fram till hur felet ska åtgärdas. Revisionell bedömning: Vi bedömer att det finns förutsättningar för en tillfredsställande kontroll av entreprenadprojekt i Krambo. Vi noterar dock att kontrollerna och resultat av kontrollerna inte redovisas till styrelsen. Eftersom styrelsen är ansvarig för den interna kontrollen rekommenderar vi att detta sker, förslagsvis för större projekt och åtminstone sammanfattat en gång per år. Kramfors kommun 11 av 12

14 Lisbet Östberg, projektledare Anneth Nyqvist, uppdragsledare Kramfors kommun 12 av 12

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

Halmstad kommun. Granskning av entreprenadtjänster. Halmstads Stadsnät AB. Revisionsrapport

Halmstad kommun. Granskning av entreprenadtjänster. Halmstads Stadsnät AB. Revisionsrapport Revisionsrapport Rebecca Lindström Revisionskonsult Carl-Magnus Stenehav Certifierad kommunal revisor Granskning av entreprenadtjänster Halmstads Stadsnät AB Granskning av entreprenadtjänster, Halmstads

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (8) REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH ATTEST Detta reglemente (tillsammans med Reglemente för internkontroll) ersätter tidigare Reglemente för budgetansvar och intern kontroll från. Syfte med reglementet

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Ersätter Utbytt den Sign 1:8 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för kommunens externa och interna ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpskort, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Februari 2012 Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund, syfte, avgränsning och metod...

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR 042-2 OCH INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR 042-2 OCH INTERN KONTROLL REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 1992-05-19, 244. Ändrat av kommunfullmäktige 1993-04-27, 67. Ändrat av kommunfullmäktige 1998-04-23, 53 Ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2008-05-27 Antaget av kommunfullmäktige 2008-01-30, 18 FFS FB ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN OMFATTNING 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 05/KS 0346 KFS 2005:12 Ers KFS 1995:1 ATTESTREGLEMENTE FÖR MOTALA KOMMUN (Antaget av kommunfullmäktige den 24 oktober 2005, 113, gäller fr o m den 1 december 2005.) OMFATTNING 1 Detta reglemente

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor Kf 1994-08-30, 129 Blad 1(1 ) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 U^lsf 2G l -01 -ft Uppsala r "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 Utbildningsnämnden Attestanvisning och attestinstruktion 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för ekonomiska transaktioner antaget av kommunfullmäktige 2002-02-13, 11 Gäller från 2002-03-01 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Arboga Kommun Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141110 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut som egentligen ska fattas av regionstyrelsen men där regionstyrelsen

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Attestreglemente. för Kungälvs kommun

Attestreglemente. för Kungälvs kommun Attestreglemente för Kungälvs kommun Reviderad 2013-11-25. Antagen av Kommunfullmäktige 2014-02-06, Dnr KS2013/1994 1 Attestreglemente för Kungälvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-06, Dnr KS2013/1994,

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer