Emotionell intelligens och social förmåga hos ungdomar. Lennart Sjöberg Rapport 2010:4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Emotionell intelligens och social förmåga hos ungdomar. Lennart Sjöberg Rapport 2010:4"

Transkript

1 Emotionell intelligens och social förmåga hos ungdomar Lennart Sjöberg Rapport 2010:4

2 Psykologisk Metod L Sjöberg AB arbetar med utveckling och användning av psykologiska test samt undersökningar av attityder och riskuppfattningar, andra psykologiska utredningar och tillämpad forskning. Vår affärsidé är att bedriva arbetet i nära anslutning till den aktuella forskningen inom psykologin. Skrifter utgivna av Psykologisk Metod AB Sjöberg, L. (2008). Bortom Big Five: Konstruktion och validering av ett personlighetstest. Rapport 2008:1. Sjöberg, L., & Möller, K. (2009). Sociala arbetsfunktioner och personlighet. Rapport 2009:1. Sjöberg, L. (2009). UPP-testet: Kriterierelaterad validitet. Rapport 2009:2. Sjöberg, L. (2009). UPP-testet: Korrektion för skönmålning. Rapport 2009:3. Sjöberg, L. (2010). UPP-testet: Tredje generationens personlighetstest. Rapport 2010: 1. Sjöberg, L. (2010). UPP-testet: Reviderad manual. Sjöberg, L. (2010). UPP-testet: Mångfald gynnas av korrektion för skönmålning. Rapport 2010:2. Sjöberg, L. (2010). A third generation personality test. Rapport 2010:3. Sjöberg, L. (2010). Emotionell intelligens och social förmåga hos ungdomar. Rapport 2010:4. Box / Danderyd 1

3 Emotionell intelligens och social förmåga hos ungdomar 1 Sammanfattning I denna studie undersöktes vissa variabler i UPP-testet i en grupp ungdomar i 17-årsåldern (gymnasiestuderande). Testets modul för emotionell intelligens (EI) och social förmåga användes efter komplettering med skalor för mätning av social osäkerhet ( blyghet ), sårbarhet och ännu en skala för EI, som användes för begreppsvalidering av testets motsvarande skala. Social osäkerhet ingick i upplägget för att möjliggöra begreppsvalidering av testets skala på social förmåga. UPP-testets EI-dimension särredovisas dels som självrapportskala, dels som prestationsskala (bilddelen). Data samlades också in beträffande deltagarnas föräldrars utbildningsnivå. Resultaten visade god reliabilitet för de använda skalorna. Alla skalor korrigerades för skönmålning inför fortsatta analyser. UPP-testets mått på EI och social förmåga visade god begreppsvaliditet. EI och social förmåga samvarierade med föräldrarnas utbildningsnivå: högre utbildning gick samman med bättre testresultat. Olika tolkningar av detta resultat diskuteras. Inledning UPP-testets skalor för mätning av emotionell intelligens (EI) har validerats i ett omfattande forskningsprogram [14; 16] med goda resultat. Det har emellertid saknats direkt begreppsvalidering mot andra mått på dessa variabler. UPP-testet mäter EI både genom självrapportuppgifter och genom bedömningar av emotioner i ansiktsuttryck. Sambandet mellan dessa typer av EI-mätning är vanligen lågt [7] men båda innehåller relevant information. Skalan på social förmåga är en självrapportskala. Vad gäller EI jämfördes testets EI-skala med den skala som publicerades av Schutte m fl. [13] i ett tidigt skede av EI-forskningen. Resultatet var inte så bra som hade förväntats utifrån andra resultat med testets EI-skala. Schutte-skalan har också blivit kritiserad i EI-litteraturen REF. Det var därför angeläget att närmare studera sambandet mellan testet och en etablerad skala för EI-mätning. Furnhams [12] skala TEIQue (TEIQue-ASF, förkortad version) lämpar sig väl för det syftet och är tillgänglig för forskning via en version publicerad på Internet 2. Den finns i en särskild version för ungdomar vilket passade speciellt bra för denna undersökning. Social förmåga ansågs också behöva en direkt begreppsvalidering mot en skala som mäter ett likartat begrepp. Därför beslöts att översätta en skala för mätning av social osäkerhet och blyghet publicerad av Jones m fl. [6]. Dessutom konstruerades en egen skala för att mäta samma begrepp. Undersökningen tillåter begreppsvalidering också av denna skala. Social osäkerhet är en mycket relevant dimension för ungdomar [5; 8-9; 11], men också för vuxna 1 Ett tack till Richard Ernfjäll som ombesörjt datainsamlingen

4 och för en yrkesgrupp som säljare [1] och det var avsikten att i annat sammanhang återvända till just den gruppen. Psykologisk sårbarhet (vulnerability) har diskuterats som en faktor i olika former av anpassningsproblem. Forskningen är inte särskilt omfattande, men ett tidigt arbete pekade på begreppets betydelse för studenters anpassning [3]. I denna undersökning kommer en IPIPversion [4] av en sårbarhetsskala att användas 3. Den ingår som en underskala till Big Fivedimensionen emotionell stabilitet i NEO-PI-R [2]. Emotionell anpassning är ett begrepp som är distinkt från EI och bör därför inte ha en hög korrelation med denna dimension. Det kan emellertid vara svårt att formulera testfrågor i en självrapportskala för EI som är oberoende av emotionell anpassning. Syftet med att inkludera en skala på sårbarhet var att undersöka i vilken mån detta lyckats. I en nyligen publicerad översikt av forskningen om emotionell intelligens (EI) [7]behandlas vissa gruppskillnader, nämligen kön och ras. I det förstnämnda avseendet har man funnit betydande skillnader, till förmån för kvinnorna, men i det sistnämnda fanns inga gruppskillnader. Detta gällde genomgående amerikanska data, medan jag funnit tydliga samband mellan inkomst och EI. I en förnyad analys av normdata (ca 1000 personer) framkom signifikanta skillnader för EI självrapport och social förmåga och samma trend men svagare för EI prestation (bild). Se Fig. 1. De två förstnämnda skillnaderna är av storleksordningen SD-enheter, tyliga men inte särskilt stora. Medelvärde, standardiserad skala 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3 EI - självrapport EI - bild Social förmåga Män Kvinnor Figur 1. EI, social förmåga och kön. I denna undersökning fanns möjligheten att försöka replikera dessa resultat med en grupp tonåringar. Har tonåringar lägre EI än vuxna? Sambandet mellan ålder och EI i normgruppen för UPP-testet (ca 1000 testade personer) illustreras i Fig

5 Emotionell intelligens 0,4 0,2 EI självrapport EI bild 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1, Ålder Figur 2. Emotionell intelligens (standardiserad skala) som en funktion av ålder. Fig.2 visar en tydlig och stor ålderseffekt och ett krökt samband mellan EI och ålder, snarlikt för självrapport och bildbedömning. Sänkningen av EI tycks sätta inom mellan 50 och 60 års ålder. Från tonåren ser vi däremot en stark höjning. I en studie av tonåringar som inte täcks av normdata och Fig. 2 förväntar viss oss därför lägre värden än i normdata. Hur tidigt etablerats en skillnad till förmån för kvinnorna? Vi ville studera om skillnaden fanns redan i de högre tonåren. Syftet var också att undersöka EI-skillnader hos tonåringar i relation till social bakgrund, som den mättes med föräldrarnas utbildning. Metod UPP-testets modul för EI och social förmåga besvarades av 128 gymnasieelever, som var medlemmar av fem klasser, utvalda för att den sociala bakgrunden skulle variera. Av dem som tog testet var 50 män, och 66 kvinnor medan 6 inte uppgav kön. Medianåldern var 17 år. UPP-testets modul hade kompletterats med skalor för mätning av social säkerhet, EI enligt en av Furnhams skalor som är speciellt avsedd för tonåringar, en nykonstruerad skala för mätning av social säkerhet samt en skala för sårbarhet. Det tog ca 30 minuter att besvara modulen och de tillkommande skalorna på Internet. Resultat Om inget annat sägs är alla resultat som presenteras här baserade på variabler som korrigerats för skönmålning enligt den metodik som beskrivs i [15]. Samtliga variablers reliabiliteter (alfa) återges i Tabell 1. Tabellen ger också multipla korrelationer mellan personlighetsvariablerna och de två måtten på skönmålning. 4

6 Tabell 1. Reliabilitetsvärden (alfa) för variabler i denna studie samt multipla korrelationer med skönmålning Variabel Alfa Korrelation med skönmålning (R 2 adj) EI, Självrapport EI, bilder Social förmåga TEIQue Jones blyghetsskala Psykologisk Metods skala för social osäkerhet (PM-SOC) Sårbarhet Overt skönmålning Kovert (dold) skönmålning Samtliga alfavärden är acceptabla till höga. De olika personlighetsvariablernas samband med skönmålning är på normal nivå, och det är intressant att konstatera att de varierar avsevärt. Furnhams EI-skala samt sårbarhetsskalan är särskilt högt laddade med skönmålning. Det sistnämnda har ett särskilt intresse eftersom sårbarhetsskalan är hämtad ur NEO-PI-R, som saknar korrektion för skönmålning. I det följande är alla variabler korrigerade för skönmålning, enligt den metodik som beskrivs utförligt i en tidigare rapport [15]. Gruppen som helhet låg under normdata. För EI självrapport var genomsnittet (standardiserad skala) och för bildtestet Detta stämmer bra med det samband mellan EI och ålder som återges i Fig. 2. Begreppsvalidering Korrelationerna mellan UPP-testets mått på EI och social förmåga och matchande variabler (begreppsvalidering) ges i Tabell 2, i råform och efter korrektion för mätfel i båda ingående variabler. Tabell 2. Begreppsvalidering av UPP-testets mått på EI och social förmåga. Variabel Råkorrelation Korrelation efter korrektion för mätfel i båda ingående variabler EI självrapport, mot TEIQue EI bild, mot TEIQue Social förmåga, mot Jones blyghetsskala Social förmåga, mot PM- SOC Jones-skalan mot PM-SOC

7 Tabellen visar goda begreppsvaliditeter. De positiva resultaten i Tabell 2 visar på övertygande begreppsvaliditet för UPP-testets mätningar av EI och social förmåga. Tabell 3 visar sambanden mellan sårbarhet och de övriga variablerna. Tabell 3. Samband mellan sårbarhet och övriga personlighetsvariabler. Variabel Korrelation EI, Självrapport 0.19 EI, bilder 0.10 Social förmåga 0.01 TEIQue 0.55 Jones blyghetsskala 0.31 Psykologisk Metods skala för social 0.27 osäkerhet (PM-SOC) UPP-testets mått på EI och social förmåga hade alltså mycket svaga relationer till emotionell (in)stabilitet, medan särskilt TEIQue hade en mycket stark sådan relation, vilket tyder på att den är ett mindre lyckat mått på självrapporterad EI än UPP-testets motsvarande skala. Sambandet mellan UPP-testets skala och TEIQue var emellertid 0.50 även efter kontroll för variationen i sårbarhet (partialkorrelation). EI och kön Fig. 4 visar könsskillnaderna i EI enligt UPP-testets självrapportskala och bildtestet. Medelvärde, standardiserad skala 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6 Män Kvinnor -0,7 Självrapport Bilder Figur 4. Genomsnittliga EI-värden för män och kvinnor. Könsskillnaderna är av betydande storlek och högt signifikanta, vilket stämmer bra med tidigare forskning [7]. För både självrapport och bilder ser man att ungdomsgruppen (men endast män) som helhet ligger under normdata. TEIQue-skalan visade ingen könsskillnad. 6

8 EI och social bakgrund Skillnaderna i EI som en funktion av föräldrarnas utbildningsnivå framgår av Fig. 5 och 6. I båda skalorna framkom stora skillnader i förväntad riktning, i stort sett konsistent: ju högre utbildning en förälder hade, desto högre EI hade barnet. Effekten av förälderns utbildningsnivå var särskilt stark för bilddelen av EI-testet. Det är intressant att notera att övriga dimensioner som studerades, alltså sårbarhet, Furnhams EI-test, social osäkerhet och social förmåga inte visade några tydliga samband med föräldrarnas utbildningsnivå. Genomsnitt, normerat värde 0,1 0,0-0,1 EI självrapport EI Bild -0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7 Grundskola Gymnasium Högskola Pappans utbildning Figur 4. Samband mellan EI och pappans utbildning. Genomsnitt, normerat värde 0,0 EI självrapport EI bild -0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2 Grundskola Gymnasium Högskola Mammans utbildning Figur 5. Samband mellan EI och mammans utbildning. Effekterna av föräldrarnas utbildning är signifikanta för bilddelen av EI-testet, medan så inte är fallet för självrapportskalan, även om trenden är densamma där. Korrelationen mellan bilddelen och självrapportdelen var 0.32, p <

9 Diskussion Begreppsvalideringarna av UPP-testets mått på EI och social förmåga gav goda resultat. Det visade sig också, som väntat, att gruppen av ungdomar hade lägre EI än normgruppen, men det gällde endast den manliga delgruppen. Det starka sambandet mellan ålder och EI är intressant, särskilt med tanke på att självrapportskalan och bildtestet gav likartade resultat. Dessa två deltest korrelerade svagt när beräkningarna gjordes över individer, och detta är ett typiskt resultat. Över åldersgrupper kunde man se att deltesten fungerade på ett likartat sätt. Liknande resultat har erhållits tidigare, i andra sammanhang: svaga samband över individer men tydlig likhet i hur deltesten fungerar över olika betingelser och i relation till olika externa variabler som t ex civilstånd. Detta tyder på att EI-begreppet har validitet över olika mätmetoder. Sambandet mellan föräldrarnas utbildning och EI kan bero på omgivningsfaktorer men också på genetiska faktorer. Vernon och medarbetare har nyligen funnit belägg för genetiska faktorer i EI på ungefär samma nivå som andra personlighetsdrag [17-19]. Båda tolkningarna är därför fullt möjliga och troligast är att både omgivningen under uppväxten och genetiska faktorer har betydelse. Vi har inga data på föräldrarnas EI; detta är ett uppslag för fortsatt forskning. Intressant vore också att undersöka EI i ännu lägre åldrar. Detta har Furnhams grupp lyckats med [10]. 8

10 Referenser [1]. Belschak, F., Verbeke, W., & Bagozzi, R. P. (2006). Coping With Sales Call Anxiety: The Role of Sale Perseverance and Task Concentration Strategies. [doi: / ]. Journal of the Academy of Marketing Science, 34(3), [2]. Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1994). NEO PI-R. Professional Manual: USA: Par., Inc. [3]. Davidson, M. A., Lee, D., Parnell, R. W., & Spencer, S. J. G. (1955). The detection of psychological vulnerability in students. Journal of Mental Science, 101, [4]. Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., et al. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40, [5]. Henriksen, R. E., & Murberg, T. A. (2009). Shyness as a risk-factor for somatic complaints among Norwegian adolescents. [doi: / ]. School Psychology International, 30(2), [6]. Jones, W. H., Briggs, S. R., & Smith, T. G. (1986). Shyness: Conceptualization and measurement. [doi: / ]. Journal of Personality and Social Psychology, 51(3), [7]. Joseph, D. L., & Newman, D. A. (2010). Emotional intelligence: An integrative metaanalysis and cascading model. [doi: /a ]. Journal of Applied Psychology, 95(1), [8]. Kim, J., Rapee, R. M., Oh, K. J., & Moon, H.-S. (2008). Retrospective report of social withdrawal during adolescence and current maladjustment in young adulthood: Crosscultural comparisons between Australian and South Korean students. [doi: /j.adolescence ]. Journal of Adolescence, 31(5), [9]. Lund, I. (2008). 'I just sit there': Shyness as an emotional and behavioural problem in school. [doi: /j x]. Journal of Research in Special Educational Needs, 8(2), [10]. Mavroveli, S., Petrides, K. V., Sangareau, Y., & Furnham, A. (2009). Exploring the relationships between trait emotional intelligence and objective socio-emotional outcomes in childhood. [doi: / x368848]. British Journal of Educational Psychology, 79(2), [11]. Murberg, T. A. (2009). Shyness predicts depressive symptoms among adolescents: A prospective study. [doi: / ]. School Psychology International, 30(5), [12]. Pérez, J. C., Petrides, K. V., & Furnham, A. (2005). Measuring trait emotional intelligence. In R. Schulze & R. D. Roberts (Eds.), International Handbook of Emotional Intelligence. Cambridge, MA: Hogrefe & Huber. [13]. Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., et al. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 25, [14]. Sjöberg, L. (2008). Bortom Big Five: Konstruktion och validering av ett personlighetstest. (Beyond Big Five: Construction and validation of a personality test) (SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration No. 2008:7). Stockholm: Stockholm School of Economics. [15]. Sjöberg, L. (2009). UPP-testet: Korrektion för skönmålning. (The UPP test: Correction for impression management). Stockholm: Psykologisk Metod AB. 9

11 [16]. Sjöberg, L. (2010). Manual för UPP-testet. Stockholm: Psykologisk Metod AB. [17]. Vernon, P. A., Petrides, K. V., Bratko, D., & Schermer, J. A. (2008). A behavioral genetic study of trait emotional intelligence. [doi: /a ]. Emotion, 8(5), [18]. Vernon, P. A., Villani, V. C., Schermer, J. A., Kirilovic, S., Martin, R. A., Petrides, K. V., et al. (2009). Genetic and environmental correlations between trait emotional intelligence and humor styles. [doi: / ]. Journal of Individual Differences, 30(3), [19]. Vernon, P. A., Villani, V. C., Schermer, J. A., & Petrides, K. V. (2008). Phenotypic and genetic associations between the big five and trait emotional intelligence. [doi: /twin ]. Twin Research and Human Genetics, 11(5),

UPP/Screen: Ett screeningtest för personlighet och begåvning

UPP/Screen: Ett screeningtest för personlighet och begåvning UPP/Screen: Ett screeningtest för personlighet och begåvning Rapport 2010:7 1 Psykologisk Metod L Sjöberg AB arbetar med utveckling och användning av psykologiska test samt undersökningar av attityder

Läs mer

UPP-testet: Mångfald gynnas av korrektion för skönmålning. Lennart Sjöberg Rapport 2010:2

UPP-testet: Mångfald gynnas av korrektion för skönmålning. Lennart Sjöberg Rapport 2010:2 UPP-testet: Mångfald gynnas av korrektion för skönmålning Lennart Sjöberg Rapport 2010:2 Psykologisk Metod L Sjöberg AB arbetar med utveckling och användning av psykologiska test samt undersökningar av

Läs mer

Skönmålning på UPP hos chefskandidater

Skönmålning på UPP hos chefskandidater Skönmålning på UPP hos chefskandidater Lennart Sjöberg Forskningsrapport 2010: 11 2010-11-24 UPP-testet är godkänt av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, Sveriges Psykologförbund) enligt de europeiska

Läs mer

UPP-testet: Kriterierelaterad validitet. Lennart Sjöberg Rapport 2009:2

UPP-testet: Kriterierelaterad validitet. Lennart Sjöberg Rapport 2009:2 UPP-testet: Kriterierelaterad validitet Lennart Sjöberg Rapport 2009:2 Psykologisk Metod L Sjöberg AB arbetar med utveckling och användning av psykologiska test samt undersökningar av attityder och riskuppfattningar,

Läs mer

Skönmålning på ett personlighetstest bland sökande och antagna till officersutbildning

Skönmålning på ett personlighetstest bland sökande och antagna till officersutbildning Skönmålning på ett personlighetstest bland sökande och antagna till officersutbildning Lennart Sjöberg Rapport 2012:1 6 mars 2012 UPP-testet är godkänt av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, Sveriges

Läs mer

UPP och UPP/Screen i relation till motivation, personlighet och framgång

UPP och UPP/Screen i relation till motivation, personlighet och framgång UPP och UPP/Screen i relation till motivation, personlighet och framgång Lennart Sjöberg Rapport 2011:2 3 Augusti 2011 UPP-testet är godkänt av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, Sveriges Psykologförbund)

Läs mer

Understanding Personal Potential: UPP-testet

Understanding Personal Potential: UPP-testet Understanding Personal Potential: UPP-testet Lennart Sjöberg Juni 2010 Psykologisk Metod AB www.psykologisk-metod.se Disposition Bakgrund och syfte Vad testet mäter Begreppsvalideringar Proxy-kriterier

Läs mer

UPP: Understanding Personal Potential

UPP: Understanding Personal Potential UPP: Understanding Personal Potential Kandidatrapport Testutlåtande för TestID: xxxx Testningen genomfördes 01-xxxx Testet påbörjades 01-xxxx 0: Normdata: Standard Ansvarig för testningen: Professor Lennart

Läs mer

UPP: Understanding Personal Potential

UPP: Understanding Personal Potential UPP: Understanding Personal Potential Förenklad rapport för demonstrationstestning Testutlåtande för TestID: xxxx Testningen genomfördes 2013-xxxx Ansvarig för testningen: Professor Lennart Sjöberg Denna

Läs mer

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar September 2013 Psykologisk Metod AB http://www.psykologisk-metod.se/ Box 50 e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet i ett nötskal:

Läs mer

Ipsativa och normativa svarsformat i personlighetstest

Ipsativa och normativa svarsformat i personlighetstest Under tryckning, Psykologtidningen Ipsativa och normativa svarsformat i personlighetstest Lennart Sjöberg Handelshögskolan i Stockholm Sammanfattning Skönmålning är ett stort problem vid användning av

Läs mer

UPP-testet: tredje generationens personlighetstest. Lennart Sjöberg Rapport 2010:1

UPP-testet: tredje generationens personlighetstest. Lennart Sjöberg Rapport 2010:1 UPP-testet: tredje generationens personlighetstest Lennart Sjöberg Rapport 2010:1 Psykologisk Metod L Sjöberg AB arbetar med utveckling och användning av psykologiska test samt undersökningar av attityder

Läs mer

Skolutbrändhet. Ungdomsenkäten Michaela Sandell Åbo Akademi Köpenhamns universitet

Skolutbrändhet. Ungdomsenkäten Michaela Sandell Åbo Akademi Köpenhamns universitet Skolutbrändhet Ungdomsenkäten 2013 Michaela Sandell Åbo Akademi Köpenhamns universitet Bakgrund Termen burnout har existerat inom forskning sedan mitten av 70-talet. Skolutbrändhet har använts inom forskning

Läs mer

Tester, jämställdhet och mångfald

Tester, jämställdhet och mångfald Tester, jämställdhet och mångfald Testdagen 2011 Sveriges HR-förening och STP Professor Lennart Sjöberg Handelshögskolan i Stockholm och Psykologisk Metod AB Kan psykologiska tester bidra till rättvis

Läs mer

UPP-testet och kundservice: Kriteriestudie. Rapport 2010:6

UPP-testet och kundservice: Kriteriestudie. Rapport 2010:6 UPP-testet och kundservice: Kriteriestudie Rapport 2010:6 Psykologisk Metod L Sjöberg AB arbetar med utveckling och användning av psykologiska test samt undersökningar av attityder och riskuppfattningar,

Läs mer

Sociala arbetsfunktioner och personlighet. Lennart Sjöberg och Kristiina Möller. Rapport 2009:1

Sociala arbetsfunktioner och personlighet. Lennart Sjöberg och Kristiina Möller. Rapport 2009:1 Sociala arbetsfunktioner och personlighet Lennart Sjöberg och Kristiina Möller Rapport 2009:1 Psykologisk Metod L Sjöberg AB arbetar med utveckling och användning av psykologiska test samt undersökningar

Läs mer

RAPPORT #1 UPP/SCREEN VID ANTAGNING TILL POLISUTBILDNINGEN

RAPPORT #1 UPP/SCREEN VID ANTAGNING TILL POLISUTBILDNINGEN RAPPORT #1 UPP/SCREEN VID ANTAGNING TILL POLISUTBILDNINGEN LENNART SJÖBERG, Handelshögskolan i Stockholm och Psykologisk metod AB STEFAN ANNELL, Rekryteringsmyndigheten Rapport nr 1 i Rekryteringsmyndighetens

Läs mer

UPP TM Understanding Personal Potential samt StepOne Screen TM

UPP TM Understanding Personal Potential samt StepOne Screen TM UPP TM Understanding Personal Potential samt StepOne Screen TM Användarhandbok Lennart Sjöberg och Mona Nettelman Fjärde upplagan Psykologisk Metod L Sjöberg AB arbetar med utveckling och användning av

Läs mer

UPP-testet Version 2.0 Understanding Personal Potential Teknisk manual

UPP-testet Version 2.0 Understanding Personal Potential Teknisk manual UPP-testet Version 2.0 Understanding Personal Potential Teknisk manual 2011-11-28 UPP-testet är godkänt av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, Sveriges Psykologförbund) enligt de europeiska EFPA-kriterierna

Läs mer

UPP-testet: korrektion för skönmålning. Lennart Sjöberg Rapport 2009:3

UPP-testet: korrektion för skönmålning. Lennart Sjöberg Rapport 2009:3 UPP-testet: korrektion för skönmålning Lennart Sjöberg Rapport 2009:3 Psykologisk Metod L Sjöberg AB arbetar med utveckling och användning av psykologiska test samt undersökningar av attityder och riskuppfattningar,

Läs mer

Instruktioner till Inlämningsuppgiften i Statistik Kursen Statistik och Metod Psykologprogrammet (T8), Karolinska Institutet

Instruktioner till Inlämningsuppgiften i Statistik Kursen Statistik och Metod Psykologprogrammet (T8), Karolinska Institutet 1 Instruktioner till Inlämningsuppgiften i Statistik Kursen Statistik och Metod Psykologprogrammet (T8), Karolinska Institutet För att bli godkänd på inlämningsuppgiften krävs att man utför uppgiften om

Läs mer

UPP: Understanding Personal Potential

UPP: Understanding Personal Potential UPP: Understanding Personal Potential Konfidentiell testrapport Testutlåtande för TestID: xxxxx Testningen genomfördes 2013-xxxx Testet påbörjades 2013-xxxx 20:22 Normdata: Standard Ansvarig för testningen:

Läs mer

Prognosförmågan hos psykologiska test

Prognosförmågan hos psykologiska test Prognosförmågan hos psykologiska test Lennart Sjöberg Seminarium på temat Har psykologiska tester något egentligt prognosvärde vid rekrytering och urval?" HRK, 6 oktober 2006 Syfte En snabb överblick av

Läs mer

MMC fokuserar. En rapportserie från Medical Management Centre

MMC fokuserar. En rapportserie från Medical Management Centre MMC fokuserar En rapportserie från Medical Management Centre Sambandet mellan ett personlighetstest och 360-graders bedömningar av chefer i hälso- och sjukvården Lennart Sjöberg, David Bergman, Caroline

Läs mer

Personlighetstestning vid antagning till officersutbildning. En jämförelse av CTI och UPP-testet i olika grader av skarpt läge

Personlighetstestning vid antagning till officersutbildning. En jämförelse av CTI och UPP-testet i olika grader av skarpt läge Personlighetstestning vid antagning till officersutbildning. En jämförelse av CTI och UPP-testet i olika grader av skarpt läge Lennart Sjöberg Gerhard Wolgers Serie F:39 Personlighetstestning vid antagning

Läs mer

Sambandet mellan Emotionell Intelligens och akademisk framgång bland psykologistuderande vid Örebro universitet. Fredrik Andersson & Christian Roos

Sambandet mellan Emotionell Intelligens och akademisk framgång bland psykologistuderande vid Örebro universitet. Fredrik Andersson & Christian Roos SAMBANDET MELLAN EI OCH AKADEMISK FRAMGÅNG 1 Sambandet mellan Emotionell Intelligens och akademisk framgång bland psykologistuderande vid Örebro universitet Fredrik Andersson & Christian Roos Örebro universitet

Läs mer

Konvergerande och diskriminerade validitet i JobMatch / NEO PR-I

Konvergerande och diskriminerade validitet i JobMatch / NEO PR-I Konvergerande och diskriminerade validitet i JobMatch / NEO PR-I Författare: Klaus Olsen och Henrik Winge Datum: 130604 Bakgrund I detta avsnitt kommer vi att se närmare på huruvida det, förutom matematiska

Läs mer

Människor är olika. Tack och lov! Vi skiljer oss åt på en mängd olika sätt.

Människor är olika. Tack och lov! Vi skiljer oss åt på en mängd olika sätt. Att mäta personlighet att mäta Personlighet Mattias Gunnarsson, Sören Holmberg och Lennart Weibull Människor är olika. Tack och lov! Vi skiljer oss åt på en mängd olika sätt. Exempelvis med avseende på

Läs mer

Stressade studenter och extraarbete

Stressade studenter och extraarbete Stressade studenter och extraarbete En kvantitativ studie om sambandet mellan studenters stress och dess orsaker Karolina Halldin Helena Kalén Frida Loos Johanna Månsson Institutionen för beteendevetenskap

Läs mer

Ökad testvaliditet genom korrektion för skönmålning

Ökad testvaliditet genom korrektion för skönmålning Ökad testvaliditet genom korrektion för skönmålning Lennart Sjöberg Forskningsrapport 2011: 1 2011-07-06 UPP-testet är godkänt av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, Sveriges Psykologförbund) enligt

Läs mer

Ett personlighetstest som är godkänt av STP, Stiftelsen för Tillämpad Psykologi enligt de europeiska EFPA-kriterierna.

Ett personlighetstest som är godkänt av STP, Stiftelsen för Tillämpad Psykologi enligt de europeiska EFPA-kriterierna. Ett personlighetstest som är godkänt av STP, Stiftelsen för Tillämpad Psykologi enligt de europeiska EFPA-kriterierna. Foto: Linnea Holm Efter omfattande forskningsarbete: UPP: Understanding Personal Potential,

Läs mer

Business Case EQ-i. Chefer, New Zeeland Telecom. ROI: 48 % av det som skiljde hög- från lågpresterarna kunde kopplas till deras EQ-förmågor.

Business Case EQ-i. Chefer, New Zeeland Telecom. ROI: 48 % av det som skiljde hög- från lågpresterarna kunde kopplas till deras EQ-förmågor. Business Case EQ-i Chefer, New Zeeland Telecom ROI: 48 % av det som skiljde hög- från lågpresterarna kunde kopplas till deras EQ-förmågor. Källa: EI and Return on Investment: www.mhs.com 1 Business Case

Läs mer

Faktorstrukturen hos UPP-testet. Lennart Sjöberg Rapport 2010:5

Faktorstrukturen hos UPP-testet. Lennart Sjöberg Rapport 2010:5 Faktorstrukturen hos UPP-testet Lennart Sjöberg Rapport 2010:5 Psykologisk Metod L Sjöberg AB arbetar med utveckling och användning av psykologiska test samt undersökningar av attityder och riskuppfattningar,

Läs mer

Psytest AB s METODKATALOG. Psytest AB, Norra Vallgatan 90, 211 22 Malmö, www.psytest.se

Psytest AB s METODKATALOG. Psytest AB, Norra Vallgatan 90, 211 22 Malmö, www.psytest.se Psytest AB s METODKATALOG Psytest AB, Norra Vallgatan 90, 211 22 Malmö, www.psytest.se Innehållsförteckning Sida 2 Psytest AB 3 LSI-Ledarstilsinventorium 4 LSI-Omvärldsanalys 5 BP-Basprofil 6 Begåvningstest

Läs mer

Personlighetstestning vid antagning till officersutbildning

Personlighetstestning vid antagning till officersutbildning Personlighetstestning vid antagning till officersutbildning Seminarium vid FM HR-Centrum 2012-08-21 Lennart Sjöberg Handelshögskolan i Stockholm och Psykologisk Metod AB Syften Replikera tidigare resultat,

Läs mer

Skönmålning i personlighetstest

Skönmålning i personlighetstest SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration No 2012:2 Skönmålning i personlighetstest Lennart Sjöberg Reviderad Juni 2013 Stockholm School of Economics SSE Institute for Research Center for

Läs mer

Hur främjar man motståndskraft och återhämtning hos ensamkommande flyktingbarn SOFI Norrköping 10-11 april 2014

Hur främjar man motståndskraft och återhämtning hos ensamkommande flyktingbarn SOFI Norrköping 10-11 april 2014 Hur främjar man motståndskraft och återhämtning hos ensamkommande flyktingbarn SOFI Norrköping 10-11 april 2014 EKB Psykisk ohälsa Flera studier visar på samband mellan att vara flyktingbarn och psykisk

Läs mer

Ett nytt svenskt arbetspsykologiskt test och arbetsprestation inom polisen samtidig validitet

Ett nytt svenskt arbetspsykologiskt test och arbetsprestation inom polisen samtidig validitet Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Ett nytt svenskt arbetspsykologiskt test och arbetsprestation inom polisen samtidig validitet Daniel de Colli D-uppsats i psykologi,

Läs mer

6 Selektionsmekanismernas betydelse för gruppskillnader på Högskoleprovet

6 Selektionsmekanismernas betydelse för gruppskillnader på Högskoleprovet 6 Selektionsmekanismernas betydelse för gruppskillnader på Högskoleprovet Sven-Eric Reuterberg Vadar det egentligen som säger att man skallförvänta sig samma genomsnittliga resultat för manliga och kvinnliga

Läs mer

Copyright Psykologiförlaget AB, 2002

Copyright Psykologiförlaget AB, 2002 Supplement 2 Copyright Psykologiförlaget AB, 2002 Inledning Sedan BasIQ publicerades år 2000, har testet snabbt blivit ett av de mest använda begåvningstesten på den svenska arbetspsykologiska testmarknaden.

Läs mer

GRANSKNINGSUNDERLAG. Te knis k de l. Kriterier för kva litets vä rderin g a v s ta n da rdis era de bedöm n in gs m etoder in om s ocia lt a rbete

GRANSKNINGSUNDERLAG. Te knis k de l. Kriterier för kva litets vä rderin g a v s ta n da rdis era de bedöm n in gs m etoder in om s ocia lt a rbete 1 GRANSKNINGSUNDERLAG Kriterier för kva litets vä rderin g a v s ta n da rdis era de bedöm n in gs m etoder in om s ocia lt a rbete Te knis k de l Namn på granskat instrument Namn på granskare En he t

Läs mer

Ungdomar och alkohol: barn och föräldraperspektiv

Ungdomar och alkohol: barn och föräldraperspektiv CENTRUM FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING KRING RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE Ungdomar och alkohol: barn och föräldraperspektiv Karin Boson Leg. Psykolog, PhLic, doktorand Psykologiska institutionen Göteborgs

Läs mer

Ett test för dig som:

Ett test för dig som: Testet är godkänt av STP, Stiftelsen för Tillämpad Psykologi enligt de europeiska EFPAkriterierna. Ett test för dig som: behöver ett kompetensorienterat personlighetstest behöver att test med vetenskapligt

Läs mer

Instruktioner till Inlämningsuppgiften i Statistik Kursen Statistik och Metod Psykologprogrammet (T8), Karolinska Institutet

Instruktioner till Inlämningsuppgiften i Statistik Kursen Statistik och Metod Psykologprogrammet (T8), Karolinska Institutet 1 Instruktioner till Inlämningsuppgiften i Statistik Kursen Statistik och Metod Psykologprogrammet (T8), Karolinska Institutet Uppdaterad: 120113 För att bli godkänd på inlämningsuppgiften krävs att man

Läs mer

Tillförlitlighetsaspekter på bedömningsinstrument Sammanfattning från workshop den 22 april 2002

Tillförlitlighetsaspekter på bedömningsinstrument Sammanfattning från workshop den 22 april 2002 Projektet Systematiska bedömningsinstrument är en del av Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Tillförlitlighetsaspekter på bedömningsinstrument Sammanfattning från workshop den 22

Läs mer

Psykologiska faktorer bakom skillnader i skolprestation flickors rädsla för att misslyckas och pojkars kompensatoriska beteende PIA ROSANDER

Psykologiska faktorer bakom skillnader i skolprestation flickors rädsla för att misslyckas och pojkars kompensatoriska beteende PIA ROSANDER Psykologiska faktorer bakom skillnader i skolprestation flickors rädsla för att misslyckas och pojkars kompensatoriska beteende PIA ROSANDER PRESENTATION LULEÅ 14 OKTOBER 2013 Upplägg av dagens presentation

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:3

Policy Brief Nummer 2014:3 Policy Brief Nummer 2014:3 Kan gårdsstöden sänka arbetslösheten? Stöden inom jordbrukspolitikens första pelare är stora och har som främsta syfte att höja inkomsterna i jordbruket. En förhoppning är att

Läs mer

Opinion och attityder till förvaring av använt kärnbränsle

Opinion och attityder till förvaring av använt kärnbränsle Opinion och attityder till förvaring av använt kärnbränsle Centrum för Riskforskning, HHS SKB:s samhällsseminarium Gimo Herrgård, Östhammar 17 november 2006 Disposition Projektets uppläggning Förändring

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer

Faktorer som påverkar ungdomars livsvillkor, psykisk hälsa och alkoholoch. Beroendedagen, 14 sept 2017

Faktorer som påverkar ungdomars livsvillkor, psykisk hälsa och alkoholoch. Beroendedagen, 14 sept 2017 Faktorer som påverkar ungdomars livsvillkor, psykisk hälsa och alkoholoch drogbruk Beroendedagen, 14 sept 2017 Karin Boson Leg. Psykolog, PhLic, doktorand Psykologiska institutionen Göteborgs universitet

Läs mer

Personlighetstestning vid antagning till FHS officersutbildning

Personlighetstestning vid antagning till FHS officersutbildning Personlighetstestning vid antagning till FHS officersutbildning Lennart Sjöberg Charlotte Bäccman Björn Gustavsson FÖRSVARSHÖGSKOLAN Institutionen för ledarskap och management Försvarshögskolan, Institutionen

Läs mer

UPP-testet Understanding Personal Potential Version 2.0

UPP-testet Understanding Personal Potential Version 2.0 UPP-testet Understanding Personal Potential Version 2.0 Användarhandbok 2011-11-24 UPP-testet är godkänt av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, Sveriges Psykologförbund) enligt de europeiska EFPA-kriterierna

Läs mer

EXAMENSARBETE. Validering av ett situationsbaserat mötesledartest med två personlighetstest. Karl-Johan Mattsson 2015

EXAMENSARBETE. Validering av ett situationsbaserat mötesledartest med två personlighetstest. Karl-Johan Mattsson 2015 EXAMENSARBETE Validering av ett situationsbaserat mötesledartest med två personlighetstest Karl-Johan Mattsson 2015 Filosofie kandidatexamen Psykologi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi,

Läs mer

Psytest AB s. Metodkatalog. Psytest AB, Skeppsbron 2, 3 tr, 211 20 Malmö, www.psytest.se

Psytest AB s. Metodkatalog. Psytest AB, Skeppsbron 2, 3 tr, 211 20 Malmö, www.psytest.se Psytest AB s Metodkatalog Psytest AB, Skeppsbron 2, 3 tr, 211 20 Malmö, www.psytest.se Innehållsförteckning Sida 2 Psytest AB 3 LSI-Ledarstilsinventorium II 4 LSI360 5 BP-Basprofil 6 Expertsystem 7 Begåvningstest

Läs mer

Är elitidrottare tillräckligt emotionellt intelligenta för att kunna hantera tävlingsstress?

Är elitidrottare tillräckligt emotionellt intelligenta för att kunna hantera tävlingsstress? Är elitidrottare tillräckligt emotionellt intelligenta för att kunna hantera tävlingsstress? Carolina Lundqvist Gymnastik och idrottshögskolan I elitidrottsmiljön finns mycket som upplevs stressande och

Läs mer

ADHD från 8-18 års ålder

ADHD från 8-18 års ålder ADHD från 8-18 års ålder Några resultat från en longitudinell studie av tvillingar Jan-Olov Larsson Attention Deficit Hyperactivity Disorder Förr Tillstånd hos pojkar i skolåldern Nu Potentiellt kronisk

Läs mer

Psytest AB s METODKATALOG. Psytest AB, S:t Gertrudsgatan 3, 211 25 Malmö, www.psytest.se

Psytest AB s METODKATALOG. Psytest AB, S:t Gertrudsgatan 3, 211 25 Malmö, www.psytest.se Psytest AB s METODKATALOG Psytest AB, S:t Gertrudsgatan 3, 211 25 Malmö, www.psytest.se Innehållsförteckning Sida 2 Psytest AB 3 LSI-Ledarstilsinventorium 4 LSI-Omvärldsanalys 5 BP-Basprofil 6 Begåvningstest

Läs mer

GMF- Generell Motorisk Funktionsbedömning

GMF- Generell Motorisk Funktionsbedömning 2016-03-07 Socialstyrelsen kvalitetsgranskar standardiserade bedömningsmetoder GMF- Generell Motorisk Funktionsbedömning GMF är ett screeninginstrument för identifiering och kvantifiering av problem relaterade

Läs mer

Faktorer som påverkar ungdomars livsvillkor, psykisk hälsa och alkoholoch drogbruk(!?)

Faktorer som påverkar ungdomars livsvillkor, psykisk hälsa och alkoholoch drogbruk(!?) Faktorer som påverkar ungdomars livsvillkor, psykisk hälsa och alkoholoch drogbruk(!?) Karin Boson Leg. Psykolog, doktorand Psykologiska institutionen Göteborgs universitet karin.boson@psy.gu.se LoRDIA

Läs mer

EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204)

EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204) ÖREBRO UNIVERSITET Hälsoakademin Idrott B Vetenskaplig metod EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204) Examinationen består av 11 frågor, flera med tillhörande följdfrågor. Besvara alla frågor i direkt

Läs mer

Introduktion till CORE. Utbildningsdag CORE Webb Tommy Skjulsvik Carl-Johan Uckelstam 2014-05-26

Introduktion till CORE. Utbildningsdag CORE Webb Tommy Skjulsvik Carl-Johan Uckelstam 2014-05-26 Introduktion till CORE Utbildningsdag CORE Webb Tommy Skjulsvik Carl-Johan Uckelstam 2014-05-26 Agenda 10:00 Introduktion till CORE Uppkomst, användningsområde, exempel på internationell forskning Introduktion

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Personlighetens inverkan på psykisk ohälsa vid nedläggning av arbetsplats Jenny Alm Handledare: Victoria Blom VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 hp, 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PERSONLIGHETENS

Läs mer

EN PSYKOMETRISK UTVÄRDERING AV DET ARBETSPSYKOLOGISKA TESTET PREDICTING JOB PERFORMANCE. Cicek Al

EN PSYKOMETRISK UTVÄRDERING AV DET ARBETSPSYKOLOGISKA TESTET PREDICTING JOB PERFORMANCE. Cicek Al EN PSYKOMETRISK UTVÄRDERING AV DET ARBETSPSYKOLOGISKA TESTET PREDICTING JOB PERFORMANCE Cicek Al Ett psykologiskt test används främst inom utbildningssammanhang och kliniska sammanhang, men även inom rekrytering,

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Agenda Hur mäter vi psykisk hälsa bland barn med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur mår barn och

Läs mer

Effektiva insatser för barn med autism

Effektiva insatser för barn med autism Effektiva insatser för barn med autism -en fråga om kunskap, inställning och handledning? Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut Medicine doktor Certifierad beteendeanalytiker ulrika.langh@sll.se 2 Early Intensive

Läs mer

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40)

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40) PM utvärderingsavdelningen Dnr 2014:01149 1 (40) Beskrivande statistik om elever i försöksverksamhet med riksrekyterande gymnasial spetsutbildning. Förstaårselever i årskullarna 2011/2012, 2012/2013 och

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 6

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 6 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 6 ATT KONTROLLERA FÖR BAKOMLIGGANDE FAKTORER 1. Regressionen nedan visar hur kvinnors arbetsmarknadsdeltagande varierar beroende på om de har småbarn eller inte. Datamaterialet

Läs mer

Svartsjuka och emotionell intelligens

Svartsjuka och emotionell intelligens Institutionen för samhällsvetenskap Psykologi 61-90 poäng Ht 2007 Svartsjuka och emotionell intelligens En korrelationsstudie mellan svartsjuka och emotionell intelligens beroende på relationsstatus, kön

Läs mer

Appendix 2. Kommentar från Lars E.O. Svensson

Appendix 2. Kommentar från Lars E.O. Svensson Appendix. Kommentar från Lars E.O. Svensson De synpunkter som framförs i denna kommentar är Svenssons egna och delas inte nödvändigtvis av Riksbankens övriga direktionsledamöter och medarbetare. Korrigering

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN - Hur samvarierar personlighet enligt Big Five-modellen Facebookanvändning? Emelie Willman Handledare: Anders Sjöberg C-UPPSATS, 15 HP, HT 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN HUR SAMVARIERAR

Läs mer

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Konjunkturläget december 7 FÖRDJUPNING Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Tillgångar bedöms i dagsläget vara högt värderade på många finansiella marknader. Konjunkturinstitutet uppskattar

Läs mer

Ledarskap och personlighet: Testning av jagstyrka

Ledarskap och personlighet: Testning av jagstyrka Ledarskap och personlighet: Testning av jagstyrka Lennart Sjöberg 15 november 2005 Key words: ledarskap, personlighetstest, könsskillnader SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration No 2005:7

Läs mer

Personlighet och ideologisk vänster-högerposition

Personlighet och ideologisk vänster-högerposition Personlighet och ideologisk vänster-högerposition Personlighet och ideologisk vänster-högerposition Sören Holmberg, Lennart Weibull och Mattias Gunnarsson P ersonlighet går att mäta. Modern psykologi utgår

Läs mer

Differentiell psykologi

Differentiell psykologi Differentiell psykologi Tisdag 2 oktober 2012 Momentintroduktion Det differentialpsykologiska perspektivet Petter Gustavsson 1 oktober 2012 2 Differentiell Psykologi the branch of psychology that studies

Läs mer

Faktorer som påverkar ungdomars livsvillkor, psykisk hälsa och alkoholoch drogbruk(!?)

Faktorer som påverkar ungdomars livsvillkor, psykisk hälsa och alkoholoch drogbruk(!?) Faktorer som påverkar ungdomars livsvillkor, psykisk hälsa och alkoholoch drogbruk(!?) Karin Boson Leg. Psykolog, PhLic, doktorand Psykologiska institutionen Göteborgs universitet karin.boson@psy.gu.se

Läs mer

Skriv tydligt. Besvara inte frågor med lösryckta ord, utan sammanhängande och tydligt. Visa även dina beräkningar.

Skriv tydligt. Besvara inte frågor med lösryckta ord, utan sammanhängande och tydligt. Visa även dina beräkningar. KOD: Kurskod: PM1303 Kursnamn: Vetenskapsteori och grundläggande forskningsmetod Provmoment: Vetenskapsteori och forskningsmetod Ansvarig lärare: Anders Biel Tentamensdatum: 2014-11-14 kl. 09.00 13.00

Läs mer

Barn lär av barn. Flerspråkighet i fokus, Stockholms universitet, 4 april 2016 Ellinor Skaremyr

Barn lär av barn. Flerspråkighet i fokus, Stockholms universitet, 4 april 2016 Ellinor Skaremyr Barn lär av barn Flerspråkighet i fokus, Stockholms universitet, 4 april 2016 Ellinor Skaremyr Måste inte vara problematiskt Pedagog: Karl: Pedagog: Karl: Pedagog: Karl: Pedagog: Karl: Vad gjorde ni för

Läs mer

Livsgnista som en del av det goda åldrandet: fokus på svensk- och finskspråkiga äldre

Livsgnista som en del av det goda åldrandet: fokus på svensk- och finskspråkiga äldre Livsgnista som en del av det goda åldrandet: fokus på svensk- och finskspråkiga äldre Marina Näsman, Doktorand i socialpolitik vid Åbo Akademi och forskare i samhällsvetenskaper vid Svenska Litteratursällskapet

Läs mer

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Sammanfattning I undersökningen Skolbarns hälsovanor anger de flesta skolbarn ett högt välbefinnande, både bland

Läs mer

Vilka faktorer kan förklara gymnasieelevers frånvaro? Rapport nr 2 från Lindeskolans Hälsoenkät

Vilka faktorer kan förklara gymnasieelevers frånvaro? Rapport nr 2 från Lindeskolans Hälsoenkät Vilka faktorer kan förklara gymnasieelevers frånvaro? Rapport nr 2 från Lindeskolans Hälsoenkät Bakgrund Ett samarbetsavtal mellan Lindeskolan och forskargruppen Center for Health and Medical Psychology

Läs mer

KVANTITATIV FORSKNING

KVANTITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp

Läs mer

EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110319)

EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110319) ÖREBRO UNIVERSITET Hälsoakademin Idrott B Vetenskaplig metod EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110319) Examinationen består av 10 frågor, flera med tillhörande följdfrågor. Besvara alla frågor i direkt

Läs mer

Läsförståelseproblem i tidig skolålder. Åsa Elwér Linköpings universitet

Läsförståelseproblem i tidig skolålder. Åsa Elwér Linköpings universitet Läsförståelseproblem i tidig skolålder Åsa Elwér Linköpings universitet LÄSFÖRSTÅELSEPROBLEM Det finns många skäl att barn uppvisar problem med sin läsförståelse! Länge såg man det endast som en följd

Läs mer

Personlighetspsykologi - 7,5 hp - Kursplan

Personlighetspsykologi - 7,5 hp - Kursplan Sida 1 av 5 Personlighetspsykologi - 7,5 hp - Kursplan Ladokkod: PSYP04 Nivå: Avancerad nivå Ämnesgrupp: Psykologi (PS1) Ämne/områdeskod: Psykologi (PSA) Utbildningsområden: Samhällsvetenskapliga området,

Läs mer

Policy Brief Nummer 2017:4

Policy Brief Nummer 2017:4 Policy Brief Nummer 2017:4 Bredband ger sämre betyg Statligt stöd till bredbandsutbyggnad motiveras ofta med positiva effekter på företagande och tillväxt men tillgång till bredband kan också få negativa

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 6

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 6 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 6 ATT KONTROLLERA FÖR BAKOMLIGGANDE FAKTORER 1. Regressionen nedan visar hur kvinnors arbetsmarknadsdeltagande varierar beroende på om de har småbarn eller inte. Datamaterialet

Läs mer

På vilka sätt kan mönster vara en ingång till att utveckla förmågan att uttrycka och argumentera för generaliseringar algebraiskt?

På vilka sätt kan mönster vara en ingång till att utveckla förmågan att uttrycka och argumentera för generaliseringar algebraiskt? På vilka sätt kan mönster vara en ingång till att utveckla förmågan att uttrycka och argumentera för generaliseringar algebraiskt? Jenny Fred, lärare på Ekensbergsskolan och doktorand vid Forskarskolan

Läs mer

FAKTASAMMANSTÄLLNING FÖRENINGEN SMAL VERSION 2008-09-01

FAKTASAMMANSTÄLLNING FÖRENINGEN SMAL VERSION 2008-09-01 FAKTASAMMANSTÄLLNING FÖRENINGEN SMAL VERSION 2008-09-01 Tel: +46 (0) 0733 29 66 80 Sidan 1 av 7 SMAL Start Marketing All Looks Small Medium And Large Stop Marketing Anorectic Looks Följande fakta är sammanställt

Läs mer

Träning av arbetsminnet: kognitiva förutsättningar, utmaningar för implementering och effekter av träning

Träning av arbetsminnet: kognitiva förutsättningar, utmaningar för implementering och effekter av träning Träning av arbetsminnet: kognitiva förutsättningar, utmaningar för implementering och effekter av träning Bert Jonsson, institutionen för psykologi, Umeå Universitet Utgångspunkter Med begreppet arbetsminne

Läs mer

Autismspektrumstörningar - Del 2 Underliggande genetiska faktorer

Autismspektrumstörningar - Del 2 Underliggande genetiska faktorer Autismspektrumstörningar - Del 2 Underliggande genetiska faktorer Paul Lichtenstein, professor Department of Medical Epidemiology and Biostatistics Karolinska Institutet, Sweden Outline Autismspektrumstörningar

Läs mer

Matematikpolicy Västra skolområdet i Linköping

Matematikpolicy Västra skolområdet i Linköping Matematikpolicy Västra skolområdet i Linköping Syfte Denna matematikpolicy är framtagen i syfte att underlätta och säkerställa arbetet med barns och elevers matematiska utveckling på förskolorna och skolorna

Läs mer

diskriminering av invandrare?

diskriminering av invandrare? Kan kvinnliga personalchefer motverka diskriminering av invandrare? ALI AHMED OCH JAN EKBERG Ali Ahmed är fil. lic i nationalekonomi och verksam vid Centrum för arbetsmarknadspolitisk forskning (CAFO)

Läs mer

Kunskap om ungas psykiska hälsa och lärande Rosaria Galanti, professor, projektledare

Kunskap om ungas psykiska hälsa och lärande  Rosaria Galanti, professor, projektledare Kunskap om ungas psykiska hälsa och lärande www.kupolstudien.se Rosaria Galanti, professor, projektledare VÄLKOMNA! Kupols sista år i skolan Nyheter på teamfronten Var står vi nu? Rosaria Galanti 9/8/2016

Läs mer

NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS ANVÄNDNING AV FORSKNING OCH TILLÄMPNING AV EVIDENSBASERAD VÅRD

NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS ANVÄNDNING AV FORSKNING OCH TILLÄMPNING AV EVIDENSBASERAD VÅRD NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS ANVÄNDNING AV FORSKNING OCH TILLÄMPNING AV EVIDENSBASERAD VÅRD Lars Wallin, Henrietta Forsman, Anna Ehrenberg (Petter Gustavsson, Ann Rudman, Anne-Marie Boström, Jan Florin)

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund. Arbetsställningar för huvud, nacke och armar hos byggnadselektriker. Rapport nr 10/2013

Arbets- och miljömedicin Lund. Arbetsställningar för huvud, nacke och armar hos byggnadselektriker. Rapport nr 10/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 10/2013 Arbetsställningar för huvud, nacke och armar hos byggnadselektriker Gert-Åke Hansson Docent, yrkeshygieniker Arbets- och miljömedicin 2013-03-28 Arbetsställningar

Läs mer

ME01 ledarskap, tillit och motivation

ME01 ledarskap, tillit och motivation FÖRSVARSHÖGSKOLAN PM ILM-K X-2010 Institutionen för ledarskap och management 2010-06-27 Maria Fors Gerry Larsson ME01 ledarskap, tillit och motivation Introduktion Tidigare studier visar att tillit och

Läs mer

Gunilla Preisler, professor emerita Maria Midbøe, leg. psykolog

Gunilla Preisler, professor emerita Maria Midbøe, leg. psykolog Gunilla Preisler, professor emerita Maria Midbøe, leg. psykolog Deba%en om språkinlärning hos barn med cochleaimplantat Deba%en om språkinlärning hos barn med cochleaimplantat Har handlat om Deba%en om

Läs mer

Exempel på tidigare tentamen

Exempel på tidigare tentamen Exempel på tidigare tentamen Fråga 1. Redogör för hur ett typiskt psykologiskt instrument är uppbyggt (=vilka beståndsdelar har testet/ testets anatomi /hur ser instrumentet ut) om det tänks vara uppbyggt

Läs mer

Socialt kapital i Österbotten. Professor Gunborg Jakobsson, Fredrica Nyqvist, PD, forskare

Socialt kapital i Österbotten. Professor Gunborg Jakobsson, Fredrica Nyqvist, PD, forskare Socialt kapital i Österbotten Professor Gunborg Jakobsson, Fredrica Nyqvist, PD, forskare Innehåll Vad är socialt kapital? Det sociala kapitalet i Finland Enkät om mental hälsa GERDA-studien Deltagande

Läs mer