TSL 2014:3 Tidiga insatser ökar chanserna att få jobb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TSL 2014:3 Tidiga insatser ökar chanserna att få jobb"

Transkript

1 TSL 2014:3 Tidiga insatser ökar chanserna att få jobb TSL-rapport februari 2014

2 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL finansierar omställningsåtgärder åt företag och fack lokalt. Företag och fack väljer leverantörer av omställningstjänster och vi följer upp och utvärderar tjänsterna och resultaten. TSL startades 2004, cirka företag är anslutna till TSL-systemet och drygt arbetare omfattas. Läs mer på Samtliga rapporter från TSL finns att ladda ner gratis på Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL Box Stockholm Besöksadress Kungsbroplan 2 Telefon Telefax E-post ISBN Stockholm 2014

3 Förord I februarirapporten visar vi att tidpunkten för när ett omställningsprogram startar spelar roll för möjligheten att få ett nytt jobb. Att gå från ett jobb till ett annat är en process som tar tid. Ju förr processen startas, desto bättre. Allra viktigast är det för de som har svårast att få ett nytt jobb. Men det handlar inte bara om tiden det tar att få ett nytt jobb. TSL:s uppföljning av drygt personer visar att ju senare omställningsarbetet påbörjas, desto färre är det som faktiskt får ett nytt jobb. Det bör leda till eftertanke för alla som ska hjälpa människor till nya jobb. Läs mer om detta på sidorna Februari var en tung månad i TSL-systemet. Många privatanställda arbetare blev uppsagda och beviljade omställningsstöd. Samtidigt var de en lägre andel än tidigare som hittade en jobblösning. Det kan möjligen tyckas förvånande med tanke på dels de positiva signaler som förmärkts i ekonomin, dels den starka ökning av BNP som skedde under kvartal fyra De starka BNP-siffrorna bör tolkas med försiktighet för fortsättningen i TSLsystemet. Hushållens och den offentliga sidans konsumtion lyfte BNP, tjänstesektorn bidrog mer till tillväxten är varuproduktionen, lagerinvesteringarna var stora, medan investeringar i maskiner och anläggningar minskade, liksom varuexporten. För TSL-systemet betyder det att de näringsgrenar som hittills stått för lejonparten av volymen i TSL-systemet exportindustrin och dess underleverantörer fortsatt har det tufft i marknader med svag efterfrågan. De politiska oroshärdar som finns på olika ställen, nu senast Ukrainakrisen, riskerar att dämpa den globala ekonomiska återhämtningen, vilket i sin tur påverkar efterfrågan för svensk exportindustri negativt och därmed TSLsystemet. Det finns anledning att tro att första halvåret som helhet kommer att präglas av stor osäkerhet för exportindustrin och därmed ett relativt högt inflöde till TSL-systemet. Stockholm, mars 2014 Tomas Petti Vd Trygghetsfonden TSL

4 Innehåll Högt inflöde till TSL-systemet 4 Omställningsföretagen 6 Vad tycker deltagare, företag och fack? 7 Deltagare 7 Företag och fack 7 Tiden har betydelse 9 TSL-systemet skiljer sig från Arbetsförmedlingen 9 80 procent får stöd innan sista anställningsdag 9 Fördelar med att starta tidigt 10 Ökar tidig start chansen att få nytt jobb? 10 Deltagarnas ålder har stor betydelse 11 Tidig start verkar öka chanserna att få jobb 12

5 Högt inflöde till TSL-systemet Inflödet till TSL-systemet var högt i februari. Mars har börjat på samma sätt med ett högt inflöde. Antal personer beviljade omställningsstöd Den senaste tolvmånadersperioden har ålderssammansättningen på deltagarna förändrats. Det är en lägre andel unga och en högre andel äldre som fått stöd. De äldre är de som hittills haft det svårast att hitta nya jobb. 14 % 12 % Åldersfördelning för personer beviljade omställningsstöd % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % år år år år år år år år år Februari månad har haft en låg andel jobblösningar, endast cirka 68 procent. Ett högt inflöde, en låg andel jobblösningar samt lång tid i omställning är alla dåliga signaler för fortsättningen av första halvåret De positiva tecken som ändå syns i den ekonomiska utvecklingen, når i mindre omfattning de arbetare som omfattas av TSL-systemet. Tiden har betydelse. TSL-rapport februari

6 Detaljerat resultat månadsvis mar-12 maj jul sep nov jan-13 mar maj jul sep nov jan-14 Valt att lämna programmet innan lösning uppnåtts Pension, sjukers. mm. Arbetssökande Behovsanställning Visstid > 6 månader Tillsvidareanställning Sjukskriven Utbildning Arbetsmarknadspolitisk åtgärd Visstid 6 månader Startat eget Det finns en stark samvariation mellan ålder och nytt jobb. Ju yngre, desto större är möjligheten att hitta ett jobb. Sannolikt är det inte enbart åldern i sig som spelar roll. Vi ser att de med gymnasieutbildning eller yrkesutbildning klarar sig bättre än de med enbart grundskola. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Andel deltagare som fått jobb per åldersgrupp år år år år år år år år år Vi har också sett i tidigare uppföljningar att många har svårt att flytta till de orter där jobben finns och växer fram. Det är större svårigheter för familjer med barn i skolåldern att flytta än det är för yngre personer utan barn. Vi ser också att fler äldre än yngre har hälsoproblem, ofta på grund av ett långt yrkesliv, som gör det svårare för dem att hitta nytt jobb. Tiden har betydelse. TSL-rapport februari

7 MSEK Omställningsföretagen Den senaste tolvmånadersperioden har TSL-systemet beviljat omställningsstöd för 448,5 MSEK, perioden innan för 541 MSEK Marknadsandelar för de 20 största omställningsföretagen Den minskade volymen i TSL-systemet den senaste tolvmånadersperioden återspeglas i en lägre volym för många av de stora omställningsföretagen. Den kärva arbetsmarknaden sänker andelen som får jobb och pressar därmed ned resultatet för fler av de enskilda omställningsföretagen Resultat per omställningsföretag Endast omställningsföretag som avslutat minst 100 deltagare Arbetssökande Arbetsmarknadspolitisk åtgärd Annat utfall Pension Utbildning Har fått nytt jobb Tiden har betydelse. TSL-rapport februari

8 Vad tycker deltagare, företag och fack? Deltagare Enkätundersökningen till deltagarna i TSL-systemet har pågått under ett år, och totalt har drygt deltagare lämnat sina omdömen om stödet de fått. Deltagarna får möjlighet att uppge hur nöjda de är på en skala från ett till tio, där ett betyder mycket missnöjd och tio betyder mycket nöjd. TSL grupperar sedan svaren; de som svarat ett till fyra räknas som missnöjda, fem eller sex som neutrala och sju till tio som nöjda. Under hela perioden har andelen nöjda rört sig mellan cirka 60 och 70 procent. Värt att lyfta fram är att drygt 33 procent av deltagarna i den senaste månadens undersökning ger en 10:a, det vill säga det högsta möjliga betyget, på nedanstående fråga. Hur nöjd eller missnöjd är du på det hela taget med den coachning du fått? feb 2013 mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan 2014 Avslutsdatum Missnöjda Neutrala Nöjda Vet ej Företag och fack Undersökningen till företag och fack har pågått under nio månader och har drygt svar. Även i enkäten till företag och fack får respondenterna möjlighet att bland annat besvara frågan hur nöjda de är med omställningsföretagets insats inom ramen för TSL-systemet. Här har vi också grupperat svaren ett till fyra som missnöjda, fem eller sex som neutrala och sju till tio som nöjda. Värt att notera är att den fackliga nöjdheten ligger på en konstant hög nivå mellan procent medan företagens nöjdhet ligger lägre, samt med en mycket hög andel svarande vet ej. En del av orsaken till detta kan vara tidpunkten för enkäten (sex månader efter ansökan inkommit till TSL) då företagen ofta nämner dålig återrapportering från omställningsföretagen som en av orsakerna till missnöje och att de uppger att de inte kan avgöra om de är nöjda eller ej. Tiden har betydelse. TSL-rapport februari

9 Nöjdhet (fack) 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, Missnöjda Neutrala Nöjda Vet ej Andelen företag som svarat vet ej har legat på cirka 20 procent fram till och med november 2013, då TSL uppmärksammade omställningsföretagen på det. Vi noterade efter denna tidpunkt en minskning bland vet ej svaren och en stigande andel nöjda. Tyvärr verkar denna trend vikit av i februari månad. Nöjdhet (företag) 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, Missnöjda Neutrala Nöjda Vet ej Tiden har betydelse. TSL-rapport februari

10 Tiden har betydelse Det stöd deltagarna i TSL-systemet får tillgång till skiljer sig på många punkter från det stöd samhället kan erbjuda via Arbetsförmedlingen, inte minst vad gäller tidpunkten när insatserna sätts in. Arbetsförmedlingen arbetar i begränsad utsträckning med nyarbetslösa. De har enligt regleringsbrevet för budgetåret 2014 i uppdrag att inrikta sitt stöd mot de personer som står längst från arbetsmarknaden. Många av insatserna Arbetsförmedlingen förfogar över kommer i praktiken inte de arbetssökande till godo förrän de varit arbetslösa under en längre period. Undantag kan göras för personer som bedöms riskera att hamna i långtidsarbetslöshet, dessa kan få stödinsatser tidigare. TSL-systemet fungerar annorlunda. Omställningsstödet i TSL-systemet kan påbörjas samma dag som en person blir uppsagd, och pågår oftast under uppsägningstiden, redan innan deltagaren blir arbetslös. Många av deltagarna i TSL-systemet har en starkare ställning på arbetsmarknaden än de grupper Arbetsförmedlingen fokuserar sina insatser på. Men även inom TSL-systemet finns deltagare som har en svag ställning på arbetsmarknaden, inte minst de äldre, de som saknar gymnasiekompetens och de som har hälsoproblem. 80 procent börjar sin omställning innan de blir arbetslösa Diagrammet nedan visar när deltagarna i TSL-systemet påbörjar sina omställningsprogram i förhållande till när de arbetar sin sista dag. Den gröna linjen representerar alla de deltagare som påbörjar sitt program innan de blir arbetslösa, och den röda linjen de som påbörjar sitt program först efter att de blivit arbetslösa. 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% När börjar omställningsprogrammen? I förhållande till sista anställningsdag Under uppsägningstid I arbetslöshet Tiden har betydelse. TSL-rapport februari

11 Under åren 2007 till 2013 har drygt personer påbörjat och avslutat omställningsprogram inom ramarna för TSL-systemet. Av dessa har knappt 80 procent påbörjat sitt omställningsprogram innan de går ut i arbetslöshet. Fördelar med att starta tidigt Många av omställningsföretagen som tillhandahåller jobbcoachningen i TSL-systemet vittnar om att en tidig start är av avgörande betydelse för att de ska kunna hjälpa en deltagare på bästa sätt. En uppenbar fördel med att starta tidigt är att deltagaren helt kan undvika arbetslöshet, eller åtminstone förkorta tiden i arbetslöshet. En vinst både för individen och för samhället. Omställningsföretagen lyfter också fram vikten av ett aktivt deltagande från individen i omställningsprocessen. De anser det viktigt att deltagarna tidigt tar tag i sin situation och fokuserar på att hitta en lösning. En tid i arbetslöshet riskerar att leda till passivitet och försvårade möjligheter att hitta ett nytt arbete. Ökar tidig start chansen att få nytt jobb? Målet med TSL-systemet är att deltagarna i omställningsprogrammen så fort som möjligt ska hitta ett jobb. Vi vet att deltagarens utbildning och kompetens, bostadsort, vilken bransch de arbetar i och inte minst deltagarens ålder, påverkar möjligheterna att hitta ett nytt arbete. Men påverkas också möjligheterna av hur tidigt omställningsprogrammen startar? Diagrammet nedan visar hur stor andel av deltagarna som hittat ett nytt jobb, uppdelade efter när de påbörjat sina omställningsprogram i förhållande till sista anställningsdagen. Diagrammet nedan visar de drygt deltagare som påbörjat och avslutat sina omställningsprogram under perioden 2007 till Tiden har betydelse. TSL-rapport februari

12 Resultat efter när omställningsprogrammet börjar I förhållande till sista anställningsdag Av diagrammet att döma finnas en viss skillnad mellan de som påbörjar sitt omställningsprogram innan de går ut i arbetslöshet, och de som påbörjar det först efter att de gått ut i arbetslöshet. 72,2 procent av de deltagare som påbörjat sitt omställningsprogram innan de går ut i arbetslöshet har hittat ett arbete. Motsvarande resultat för de som påbörjat omställningsarbetet först efter att de blivit arbetslösa är 69,1 procent. Deltagarnas ålder har stor betydelse En skillnad på tre procentenheter kan tyckas liten, men bilden ovan är befattad med vissa problem. Från TSL-systemets uppföljning vet vi att de äldsta deltagarna har avsevärt svårare än de yngre att hitta ett nytt jobb. Samtidigt är ofta de äldre som har möjlighet att starta sina omställningsprogram tidigt, eftersom många av dem har långa uppsägningstider. Diagrammet nedan visar resultatet per åldersgrupp för de deltagare som avslutat sina omställningsprogram under perioden 2007 till Tiden har betydelse. TSL-rapport februari

13 Andel deltagare som har hittat jobb per åldersgrupp år år år år år år år år år Som framgår av bilden har de äldre deltagarna avsevärt svårare att hitta ett jobb jämfört med de yngre. Andelen som hittar ett jobb börjar minska redan för de som är 50 år. Det är också de äldsta som i stor utsträckning har långa uppsägningstider, och som därför har möjlighet att påbörja omställningsstödet tidigt. Detta faktum komplicerar uppföljningen av vilken effekt en tidig start har på resultatet av ett omställningsprogram. De äldsta är överrepresenterade bland de som startat sitt omställningsprogram tidigt, och drar därmed ner resultatet. Diagrammet nedan visar åldersfördelningen vid de olika starttidpunkterna för omställningsprogrammen Åldersfördelning 50 år eller äldre Under 50 år För att få en rättvisande bild av om resultatet påverkas av starttidpunkten för omställningsprogrammet, måste hänsyn tas till dessa ålderseffekter, vilket är gjort i diagrammet nedan. Tiden har betydelse. TSL-rapport februari

14 6 månader innan 5 månader innan 4 månader innan 3 månader innan 2 månader innan 1 månad innan 1 månad efter 2 månader efter 3 månader efter 4 månader efter 5 månader efter Andel deltagare som hittat jobb Resultat efter när omställningsprogrammet börjar (Serien är justerad för ålder) I förhållande till sista anställningsdag Data i diagrammet är standardiserade för att återspegla åldersfördelningen för samtliga deltagare som påbörjat och avslutat sina omställningsprogram mellan 2007 och Diagrammet visar en teoretisk representation av hur resultatet skulle ha sett ut om åldersfördelningen varit densamma för samtliga tidpunkter på den horisontella skalan. De som påbörjat sina omställningsprogram 6 månader efter sista anställningsdag är för få för att resultatet ska kunna beräknas med hänsyn tagen till åldersfaktorn. Tidig start ökar chanserna att få jobb De deltagare som påbörjat sina omställningsprogram tidigt har i större utsträckning lyckats hitta ett jobb. Det visar diagrammet ovan där hänsyn är tagen till ålder. Av de som påbörjade sitt omställningsstöd sex månader innan de blev arbetslösa har 74 procent hittat ett nytt arbete, medan endast 59,5 procent av de som påbörjat sin omställning fem månader efter att de blivit arbetslösa lyckats hitta ett nytt arbete. Det är viktigt att i sammanhanget påtala att vi inte helt kan säkerställa kausala samband mellan tidig start och ett lyckat resultat. Diagrammen ovan visar resultatet för deltagarna baserat på när de påbörjat sina program, och de ser ut att visa ett bättre resultat för de som börjar tidigt. Det finns dock många faktorer som påverkar om en deltagare hittar ett jobb eller ej Tiden har betydelse. TSL-rapport februari

15 även om vi kan anta att dessa i stor utsträckning jämnar ut sig över så pass många deltagare som representeras i diagrammen. Kontaktuppgifter Rapporten är skriven av Tomas Petti, Björn Elmqvist och Mattias Elm, TSL. För mer information om rapporten kontakta: Kvalitetschef Björn Elmqvist, Analytiker Mattias Elm, VD Tomas Petti, Kommunikationsansvarig Kajsa Thunholm, Tiden har betydelse. TSL-rapport februari

TSL 2014:5 Färre sägs upp, fler får jobb

TSL 2014:5 Färre sägs upp, fler får jobb TSL 2014:5 Färre sägs upp, fler får jobb TSL-rapport april 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2015:2 Fortsatt hög andel till jobb

TSL 2015:2 Fortsatt hög andel till jobb TSL 2015:2 Fortsatt hög andel till jobb TSL-rapport januari 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2014:9 Lågt inflöde i augusti

TSL 2014:9 Lågt inflöde i augusti TSL 2014:9 Lågt inflöde i augusti TSL-rapport augusti 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2013:7 Osäkerheten på arbetsmarknaden består

TSL 2013:7 Osäkerheten på arbetsmarknaden består TSL 2013:7 Osäkerheten på arbetsmarknaden består TSL-rapport tember 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

TSL 2016:10 Tecken på en starkare konjunktur

TSL 2016:10 Tecken på en starkare konjunktur TSL 2016:10 Tecken på en starkare konjunktur TSL-rapport sep 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och v uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2013:5 Minskat inflöde. Svårare att hitta nytt jobb.

TSL 2013:5 Minskat inflöde. Svårare att hitta nytt jobb. TSL 2013:5 Minskat inflöde. Svårare att hitta nytt jobb. TSL-rapport augusti 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa

Läs mer

TSL 2014:11 Ökat inflöde i oktober

TSL 2014:11 Ökat inflöde i oktober TSL 2014:11 Ökat inflöde i oktober TSL-rapport oktober 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2017:08 Starkt resultat i Norrland

TSL 2017:08 Starkt resultat i Norrland TSL 2017:08 Starkt resultat i Norrland TSL-rapport augusti 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2016:01 Så blev 2015

TSL 2016:01 Så blev 2015 TSL 2016:01 Så blev 2015 TSL-rapport 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL finansierar

Läs mer

TSL 2015:1 Lägre inflöde och färre till jobb.

TSL 2015:1 Lägre inflöde och färre till jobb. TSL 2015:1 Lägre inflöde och färre till jobb. TSL-rapport hel 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare. V uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2016:03 Färre äldre förblir arbetssökande

TSL 2016:03 Färre äldre förblir arbetssökande TSL 2016:03 Färre äldre förblir arbetssökande TSL-rapport februari 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och v uppgift är att hjälpa uppsagda till

Läs mer

TSL 2015:3 Ökad nöjdhet

TSL 2015:3 Ökad nöjdhet TSL 2015:3 Ökad nöjdhet TSL-rapport ruari 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

TSL 2016:11 Nätverk är vägen till jobb

TSL 2016:11 Nätverk är vägen till jobb TSL 2016:11 Nätverk är vägen till jobb TSL-rapport oktober 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2016:9 Historiskt lågt inflöde

TSL 2016:9 Historiskt lågt inflöde TSL 2016:9 Historiskt lågt inflöde TSL-rapport augusti 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2016:6 Framgång på flera fronter

TSL 2016:6 Framgång på flera fronter TSL 2016:6 Framgång på flera fronter TSL-rapport maj 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2015:13 Fortsatt lågt inflöde

TSL 2015:13 Fortsatt lågt inflöde TSL 2015:13 Fortsatt lågt inflöde TSL-rapport nov 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

TSL 2016:02 Flera positiva trender

TSL 2016:02 Flera positiva trender TSL 2016:02 Flera positiva trender TSL-rapport januari 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL-rapport mars 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2017:4 Antalet beviljade omställningsstöd ökar

TSL 2017:4 Antalet beviljade omställningsstöd ökar TSL 2017:4 Antalet beviljade omställningsstöd ökar TSL-rapport mars 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

TSL 2015:10 Stor variation i omställningstid

TSL 2015:10 Stor variation i omställningstid TSL 2015:10 Stor variation i omställningstid TSL-rapport augusti 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till

Läs mer

TSL 2017:3 Män får oftare jobb, kvinnor väljer att utbilda sig

TSL 2017:3 Män får oftare jobb, kvinnor väljer att utbilda sig TSL 2017:3 Män får oftare jobb, kvinnor väljer att utbilda sig TSL-rapport feb 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa

Läs mer

TSL 2015:12 Kortare tid i arbetslöshet

TSL 2015:12 Kortare tid i arbetslöshet TSL 2015:12 Kortare tid i arbetslöshet TSL-rapport okt 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2015:11 Könsskillnaden minskar

TSL 2015:11 Könsskillnaden minskar TSL 2015:11 Könsskillnaden minskar TSL-rapport sep 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett jobb.

Läs mer

TSL 2017:5 Bättre tider för industrin

TSL 2017:5 Bättre tider för industrin TSL 2017:5 Bättre tider för industrin TSL-rapport april 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2013:9 Arbetsmarknad med motstridiga signaler

TSL 2013:9 Arbetsmarknad med motstridiga signaler TSL 2013:9 Arbetsmarknad med motstridiga signaler TSL-rapport november 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

TSL 2017:09 Goda tider för anställda inom byggbranschen

TSL 2017:09 Goda tider för anställda inom byggbranschen TSL 2017:09 Goda tider för anställda inom byggbranschen TSL-rapport september 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa

Läs mer

TSL 2016:5 Validering viktigt verktyg

TSL 2016:5 Validering viktigt verktyg TSL 2016:5 Validering viktigt verktyg TSL-rapport april 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2015:7 Många byter yrke vid omställning

TSL 2015:7 Många byter yrke vid omställning TSL 2015:7 Många byter yrke vid omställning TSL-rapport juni 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till

Läs mer

TSL 2016:7 Fler väljer att starta eget vid omställning

TSL 2016:7 Fler väljer att starta eget vid omställning TSL 2016:7 Fler väljer att starta eget vid omställning TSL-rapport i 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

TSL 2016:4 Många får jobb via sitt nätverk

TSL 2016:4 Många får jobb via sitt nätverk TSL 2016:4 Många får jobb via sitt nätverk TSL-rapport mars 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2015:4 Ökad andel till jobb

TSL 2015:4 Ökad andel till jobb TSL 2015:4 Ökad andel till jobb TSL-rapport s 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

TSL 2017:1 Så blev 2016

TSL 2017:1 Så blev 2016 TSL 2017:1 Så blev 2016 TSL-rapport dec 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL finansierar

Läs mer

TSL 2015:8 Vart går deltagarna?

TSL 2015:8 Vart går deltagarna? TSL 2015:8 Vart går deltagarna? TSL-rapport juli 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

TSL 2016:12 I väntan på 2017

TSL 2016:12 I väntan på 2017 TSL 2016:12 I väntan på 2017 TSL-rapport nov 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

TSL 2014:10 Har fått jobb/har inte fått jobb?

TSL 2014:10 Har fått jobb/har inte fått jobb? TSL 2014:10 Har fått jobb/har inte fått jobb? TSL-rapport september 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

TSL 2015:5 Lägre inflöde och fler till jobb

TSL 2015:5 Lägre inflöde och fler till jobb TSL 2015:5 Lägre inflöde och fler till jobb TSL-rapport il 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2014:12 Inflödet beror inte enbart på det ekonomiska läget

TSL 2014:12 Inflödet beror inte enbart på det ekonomiska läget TSL 2014:12 Inflödet beror inte enbart på det ekonomiska läget TSL-rapport november 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att

Läs mer

TSL 2014:1 Många uppsagda. Många som fått jobb.

TSL 2014:1 Många uppsagda. Många som fått jobb. TSL 2014:1 Många uppsagda. Många som fått jobb. TSL-rapport hel 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare. V uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2014:6 TSL-systemet räcker inte till för alla

TSL 2014:6 TSL-systemet räcker inte till för alla TSL 2014:6 TSL-systemet räcker inte till för alla TSL-rapport maj 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

Tre år efter omställning TSL 2014:7

Tre år efter omställning TSL 2014:7 Tre år efter omställning TSL :7 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL finansierar omställningsåtgärder

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL-rapport januari 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

TSL 2015:6 14,7% kvar

TSL 2015:6 14,7% kvar TSL 2015:6 14,7% kvar TSL-rapport 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL finansierar

Läs mer

Deltagarnöjdhet i TSL-systemet 2012

Deltagarnöjdhet i TSL-systemet 2012 Deltagarnöjdhet i TSL-systemet 2012 Deltagarnas upplevda nöjdhet med coachstödet i TSL-systemet är fortsatt hög. 74 procent av deltagarna är nöjda ger betyg 7, 8, 9 eller 10 på en tiogradig skala, och

Läs mer

TSL 2013:8 Lugnare arbetsmarknad och kritisk granskning

TSL 2013:8 Lugnare arbetsmarknad och kritisk granskning TSL 2013:8 Lugnare arbetsknad och kritisk granskning TSL-rapport oktober 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

TSL 2017:2 Det går bra nu

TSL 2017:2 Det går bra nu TSL 2017:2 Det går bra nu TSL-rapport jan 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning

Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning Den största förändringen efter tre år för de som genomgått ett omställningsprogram inom TSLsystemet, är att 70 procent av de deltagare som fick en

Läs mer

Antal personer som beviljats omställningsstöd

Antal personer som beviljats omställningsstöd antal personer antal personer TSL-rapport kvartal tre 28 Antal personer som beviljats omställningsstöd 27-1-1-28-9-3 har vi beviljat omställningsstöd för 13 39 (1 992) personer, fördelade på 3 59 (2 453)

Läs mer

Kvartalsrapport 2018:2 stark tillväxt och historiskt få uppsagda

Kvartalsrapport 2018:2 stark tillväxt och historiskt få uppsagda Kvartalsrapport 2018:2 stark tillväxt och historiskt få uppsagda Trygghetsfonden TSL Inledning Stark tillväxt och historiskt få uppsagda arbetare Trygghetsfonden TSL noterar ett rekordlågt antal uppsagda

Läs mer

TSL 2016:8 En allt starkare arbetsmarknad

TSL 2016:8 En allt starkare arbetsmarknad TSL 2016:8 En allt starkare arbetsmarknad TSL-rapport juli 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

Omställning hjälper i lågkonjunktur

Omställning hjälper i lågkonjunktur Omställning hjälper i lågkonjunktur Det har nu gått ett år sedan lågkonjunkturen slog till med full kraft. Antalet personer som beviljats omställningsstöd har ökat dramatiskt under lågkonjunkturen. Av

Läs mer

Kvartalsrapport 2019:1 Starka resultat trots tecken på sämre arbetsmarknad

Kvartalsrapport 2019:1 Starka resultat trots tecken på sämre arbetsmarknad Kvartalsrapport 2019:1 Starka resultat trots tecken på sämre arbetsmarknad Trygghetsfonden TSL Starka resultat trots tecken på sämre arbetsmarknad Första kvartalet 2019 ser Trygghetsfonden TSL en fortsatt

Läs mer

Rapporteringsinstruktion

Rapporteringsinstruktion Rapporteringsinstruktion version 2018-02-05 Rapporteringen är av avgörande betydelse för TSL-systemets trovärdighet. Rapporteringen ska så korrekt som möjligt beskriva vad som sker. TSLs ägare vill kunna

Läs mer

Kvartalsrapport 2019:2 Tydlig ökning av antalet uppsagda från handel och industri

Kvartalsrapport 2019:2 Tydlig ökning av antalet uppsagda från handel och industri Kvartalsrapport 2019:2 Tydlig ökning av antalet uppsagda från handel och industri Trygghetsfonden TSL Tydlig ökning av antalet uppsagda från handel och industri För andra kvartalet 2019 konstaterar Trygghetsfonden

Läs mer

Rapporteringsinstruktion

Rapporteringsinstruktion Rapporteringsinstruktion version 2018-06-26 Rapporteringen är av avgörande betydelse för TSL-systemets trovärdighet. Rapporteringen ska så korrekt som möjligt beskriva vad som sker. TSLs ägare vill kunna

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

Arbetsmarknaden försämrades Även utsikterna för 2013

Arbetsmarknaden försämrades Även utsikterna för 2013 Arbetsmarknaden försämrades 2012 Även utsikterna för 2013 Trygghetsfonden TSL, årsrapport 2012 1 Innehåll Sammanfattning sid 3 TSL-systemet 2012 i siffror sid 4 Missmatch sid 8 Omställningsföretagen sid

Läs mer

Kvartalsrapport 2018:4 Lika lågt inflöde som innan förra finanskrisen

Kvartalsrapport 2018:4 Lika lågt inflöde som innan förra finanskrisen Kvartalsrapport 2018:4 Lika lågt inflöde som innan förra finanskrisen Trygghetsfonden TSL INLEDNING 2018 års arbetsmarknad kan sammanfattas som historiskt stark. Det avspeglas i ett rekordlågt behov av

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

TSL 2013:3 Mot en svårbedömd framtid

TSL 2013:3 Mot en svårbedömd framtid TSL 2013:3 Mot en svbedömd framtid Halvsrapport 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och v uppgift är att hjälpa uppsagda arbetare till ett nytt

Läs mer

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år 216, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna 16-64 år Öppet arbetslösa i GR (16-64år) Göteborg Totalt Göteborg Totalt jan 328 514 13 351 418 743 372 351 169 762 422 31 155 93 17 988 jan 342

Läs mer

Kvartalsrapport 2018:3 Fortsatt god arbetsmarknad, men ökad andel konkurser

Kvartalsrapport 2018:3 Fortsatt god arbetsmarknad, men ökad andel konkurser Kvartalsrapport 2018:3 Fortsatt god arbetsmarknad, men ökad andel konkurser Trygghetsfonden TSL INLEDNING Vi har en fortsatt mycket god arbetsmarknad, vilket också medför att inflödet av uppsagda arbetare

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiska iakttagelser - Trygghetsfonden TSL, halvårsrapport 2011

Arbetsmarknadspolitiska iakttagelser - Trygghetsfonden TSL, halvårsrapport 2011 Arbetsmarknadspolitiska iakttagelser - Trygghetsfonden TSL, halvårsrapport 2011 Erfarenheterna i TSL-systemet pekar på två områden som långsiktigt är av stor betydelse för arbetsmarknadens funktionalitet.

Läs mer

Tid för handling TSL-rapport juni 2012

Tid för handling TSL-rapport juni 2012 Tid för handling TSL-rapport juni 2012 Svensk ekonomi och svensk arbetsknad står inför mycket stora utmaningar. Samtidigt finns stora möjligheter. Snabb handling, pragmatik, långsiktighet och nyttjande

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 2013-02-22 Tidsperiod: år 2012 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

utdrag ur halvårsrapport 2008 Antal personer som beviljats omställningsstöd

utdrag ur halvårsrapport 2008 Antal personer som beviljats omställningsstöd Halvårsrapport 2008 Antal personer som beviljats omställningsstöd 2008-06-30 har vi beviljat omställningsstöd för 6 480 (5 943) personer, motsvarande 147,6 (122,6) Mkr, fördelat på 1 610 (1 320) arbetsplatser.

Läs mer

Löneekvationen. Ökad vinstandel och/eller importpriser. Real löner 0% Inflation 3,5% Produktivitet 1,5% Nominella löner 3,5% Nominella löner 3,5%

Löneekvationen. Ökad vinstandel och/eller importpriser. Real löner 0% Inflation 3,5% Produktivitet 1,5% Nominella löner 3,5% Nominella löner 3,5% Löneekvationen Produktivitet 1,5% Löneinflation 2% Nominella löner 3,5% Nominella löner 3,5% Inflation 3,5% Real löner 0% Ökad vinstandel och/eller importpriser Löneandelen föll mellan 1975-1995 75,0 Löneandel

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB juli 2017

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB juli 2017 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB juli 217 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 339 mnkr. Totalt är det en ökning med 36 mnkr sedan förra månaden, 88% av

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2010 Kvartal

Arbetsmarknadsrapport 2010 Kvartal Kvartal Arbetsmarknadsrapport Kvartal,5 Ersättningstagare mars mars Arbetslösheten fortsätter att i långsam takt sjunka för Juseks medlemmar. I mars var,5 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trendbrottet

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Resultatrapport om kompletterande aktörer samt intern coachning

Resultatrapport om kompletterande aktörer samt intern coachning Rapport Sida: 1 av 5 Datum: 2010-08-30 Resultatrapport om kompletterande aktörer samt intern coachning Arbetsförmedlingen erbjuder sedan 2009 jobbcoaching i egen regi samt upphandlar tjänsten extern coachning

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

Akut läge LOs krav på brådskande insatser för arbetslösa och varslade. Författare: Madelene Syrén, Enheten för ekonomisk politik och arbetsmarknad.

Akut läge LOs krav på brådskande insatser för arbetslösa och varslade. Författare: Madelene Syrén, Enheten för ekonomisk politik och arbetsmarknad. Akut läge LOs krav på brådskande insatser för arbetslösa och varslade Författare: Madelene Syrén, Enheten för ekonomisk politik och arbetsmarknad. Inledning Den senaste tidens ekonomiska utveckling har

Läs mer

Månadsrapport sjukförsäkringen

Månadsrapport sjukförsäkringen Information: carolin.holm@forsakringskassan.se Tfn: 010-116 90 72 2011-01-14 1 (8) Månadsrapport sjukförsäkringen Sammanfattning Minskningen av ohälsotalet fortsätter. Minskningen omfattar alla län och

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Feb mar 12.

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Feb mar 12. Ekonomi-SKOP 21 s 16 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - stärks - Ny uppåtriktad trend etablerad men från en låg nivå - Bland Sverigedemokraternas sympatisörer dominerar pessimismen - Men även många

Läs mer

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN SID 1 (5) 2010-01-20 KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Fått arbete Under oktober påbörjade 720 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av arbete, det vill

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 27 april 2012 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 27 april 2012 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Får publiceras omedelbart Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsknaden 27 april - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - De svenska hushållen räknar med dyrare bostadsknad - SKOP:s

Läs mer

Verksamheten inom Ungdomsteamet Uppföljning av verksamheten 2009

Verksamheten inom Ungdomsteamet Uppföljning av verksamheten 2009 KM Sjöstrand 2010-02-21 Verksamheten inom Ungdomsteamet Uppföljning av verksamheten 2009 Sammanfattning Ungdomsteamet startade sin verksamhet i juni 2007. Under 2007 var verksamheten öppen för ungdomar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Svar på interpellation om den ökade andelen långtidsarbetslösa i Uppsala kommun av Mohamad Hassan (L)

Svar på interpellation om den ökade andelen långtidsarbetslösa i Uppsala kommun av Mohamad Hassan (L) ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Svar på interpellation om den ökade andelen långtidsarbetslösa i Uppsala kommun av Mohamad Hassan (L) Mohamad Hassan (L) har väckt en interpellation om den ökade andelen långtidsarbetslösa

Läs mer

Juni 2013. Förändringar andra kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

Juni 2013. Förändringar andra kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT Juni 2013 Förändringar andra kvartalet 2013 Under andra kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under andra

Läs mer

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens förväntningar om arbetsmarknaden 6 april kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens förväntningar om arbetsmarknaden 6 april kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Ekonomirapport från SKOP om - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Minskad pessimism om sysselsättningen i Sverige - Uppåtriktad trend för SKOP:s sysselsättningsindex - Men fortfarande fler som befarar

Läs mer

Månadsrapport december 2015

Månadsrapport december 2015 Dnr 215/111 Månadsrapport december 215 Hemtjänst Antalet hemtjänsttimmar är fortsatt högt. Budgetunderskottet slutade på minus 46 miljoner. Befolkning Befolkningsutvecklingen fortsätter. Årets ökning på

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 Fått arbete Under september påbörjade 890 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av september 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av september 2011 Blekinge, 13 oktober 2011 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av september 2011 Andelen öppet arbetslösa och/eller deltagare i program med aktivitetsstöd anges fortsättningsvis

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Praktik i staten. Finansdepartementet/ Arbetsmarknadsdepartementet

Praktik i staten. Finansdepartementet/ Arbetsmarknadsdepartementet Praktik i staten Finansdepartementet/ Arbetsmarknadsdepartementet 2017-05-30 Statskontorets uppdrag Enligt regeringsbeslut* ska Statskontoret redovisa hur många myndigheter som åt AF har ställt eller avser

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2017 Prognos för arbetsmarknaden 2017 2019 Text Annelie Almérus Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Andreas Mångs Petra Nyberg Text- och bildredigering Marcus Löwing Avstämningsdag

Läs mer

Sommarens torka och medias rapportering om böndernas situation har drivit upp oron för stigande

Sommarens torka och medias rapportering om böndernas situation har drivit upp oron för stigande Ekonomirapport från SKOP om 8 augusti - kommentar av SKOP:s docent Ör Hultåker - Starkt stigande inflationsförväntningar för matpriserna pga somtorkan - SKOP:s inflationsindex för matpriserna på högsta

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer