utdrag ur halvårsrapport 2008 Antal personer som beviljats omställningsstöd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utdrag ur halvårsrapport 2008 Antal personer som beviljats omställningsstöd"

Transkript

1 Halvårsrapport 2008 Antal personer som beviljats omställningsstöd har vi beviljat omställningsstöd för (5 943) personer, motsvarande 147,6 (122,6) Mkr, fördelat på (1 320) arbetsplatser. Antalet personer i genomsnitt per ärende är 3,5 (4,1). Siffrorna inom parentes avser motsvarande tidsperiod föregående år. Bild 1. Antal personer som beviljats omställningsstöd per månad sedan antal personer månad Antalet personer som beviljats stöd för första halvåret 2008 är 9 procent fler än motsvarande tid föregående år. Ökningen har skett framförallt under maj och juni. Kvartal 1 beviljade vi omställningsstöd för färre personer 2008 än Kvartal 2 har vi beviljat stöd för 28 procent fler personer år 2008 än Bild 2 visar den procentuella skillnaden för antal personer som beviljats stöd kvartal för kvartal, jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare. Trygghetsfonden TSL 1

2 Bild 2. Procentuell förändring per kvartal jämfört med motsvarande kvartal föregående år Q Q Q procent Q Q Q Q Q Q Q Q Av bild 2 framgår att förbättringen (färre personer som erhållit stöd), mätt som antal beviljade omställningsstöd i TSL-systemet, pågått sedan kvartal 2, Förbättringen har fortsatt i åtta kvartal. Den har dock successivt mattats av från och med kvartal 4, 2007, för att kvartal 2, 2008 förbytas till en tydlig försämring. 28 procent fler personer beviljades omställningsstöd kvartal 2, 2008 jämfört med motsvarande kvartal året innan. De flesta arbetsgivarorganisationerna uppvisar en ökning av antalet ansökningar under våren Totalt är det 39 procent fler personer som beviljats stöd våren 2008 jämfört med hösten 2007, se bild 3. Det är få branscher som stått emot uppbromsningen i ekonomin. Vi har det senaste halvåret haft en kraftig ökning av ansökningar från företag tillhörande Bilarbetsgivarna och företag inom byggnadsmaterial och möbler. Även företag inom Teknikföretagen har uppvisat en kraftig ökning under våren Avseende Teknikföretagen är det dock snarare hösten 2007 som avviker volymmässigt jämfört med den övriga tid som TSL-systemet funnits. En förklaring till detta kan vara de frivillighetslösningar som många av de stora företagen erbjöd tidigare. De signaler vi får nu visar på en tilltagande stramhet avseende frivillighetslösningar. Trygghetsfonden TSL 2

3 Bild 3. Antal personer som beviljats omställningsstöd fördelat på arbetsgivarförbund Almega IT Almega Samhallförbundet Almega Tjänsteförbunden Almega Tjänsteföretagen Arbetsgivaralliansen BA Bemanningsföretagen Bussarbetsgivarna Byggnadsämnesförbundet EIO, Elektriska Inst.org Elgrossisternas AF FASTIGO Flygarbetsgivarna Folketshusrörelsens FO Glasbranschföreningen Grafiska Företagen Gruvornas AF Huvudmannaförbundet Idea Industri-& KemiGruppen KFO Livsmedelsföretagen MAF Maskinentreprenörerna Medie- och Informationsar Målarmästarnas RF Petroleumbranschens AF Plåtslageriernas RF Skogsindustrierna SLA Stål- & Metallförbundet Sv Frisörföretagare Sv Hotell- & Restaurang Sv Målarmästareföreningen Sv Redareförening Sv Tidningsutgivarefören Svensk Handel Sveriges Byggindustrier Sveriges Hamnar Svets Mekaniska AF Teknikföretagen TEKO Trä-och Möbelindförbund Hängavtal VVS Företagen Vårdföretagarna Övriga organisationer Summa Trygghetsfonden TSL 3

4 Fördelat på de fackliga organisationerna, på samma sätt för de fyra senaste halvåren, ser vi att utvecklingen av antalet omställningsstöd följer samma mönster som för arbetsgivarorganisationerna, även om de fackliga organisationerna är uppdelade på ett delvis annat sätt än arbetsgivarorganisationerna. Trendbrottet kom först under 2008, med tyngdpunkten dessutom på kvartal 2. Bild 4. Antalet personer som beviljats omställningsstöd fördelat på de fackliga organisationerna Byggnads Elektriker Fastighets Grafikerna Handels HRF IF Metall Kommunal Livs Musiker Målare Pappers Seko Skogs- och Trä Transport Utfall Den senaste 12 månadersperioden har personer slutfört sitt omställningsprogram. Vi mäter utfallet vid den tidpunkt individen lämnar omställningsprogrammet, dock senast 6 månader efter programmets start. Till arbetsmarknadens förfogande Enligt leverantörernas redovisning är det nu två procentenheter färre, 80 jämfört med 82 efter kvartal 1, 2008, som står till arbetsmarknadens förfogande sex månader efter start av omställningsprogram. Se sidorna 7 9 angående de som inte står till arbetsmarknadens Trygghetsfonden TSL 4

5 förfogande, det vill säga de som gått till utbildning, är sjukskrivna, har valt någon form av pension respektive annat. Bild 5. Utfall totalt för samtliga som deltagit i omställningsprogram den senaste 12 månadersperioden Visstidsanställning med en varaktighet på 6 månader eller mer 14% Visstidsanställning med en varaktighet kortare än 6 månader 12% Startat egen verksamhet 2% Återanställning 9% Tillsvidareanställning 31% Arbetssökande 12% Annat 6% Utbildning 6% Sjukskriven 5% Pension 3% Förändringarna är ännu så länge små. Utfallet har legat på ungefär samma nivå de senaste två åren. Den inbromsning i ekonomin som vi nu kan se och den lägre ekonomiska tillväxt som Konjunkturinstitutet, Arbetsförmedlingen och andra analytiker förutskickar har hittills inte påverkat situationen nämnvärt för dem som varit i omställningsprogram inom TSLsystemet. Andelen som efter genomfört omställningsprogram inte står till arbetsmarknadens förfogande är ännu relativ konstant kring 20 procent. Om de nya reglerna för sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning kommer att påverka antalet som efter genomfört omställningsprogram går till någon av kategorierna sjukskriven, pension eller annat vet vi ännu inte. Se bild 8. Vi vet inte heller huruvida en sämre situation på arbetsmarknaden kan komma att påverka arbetsförmedlingens resurser för bristyrkesutbildningar. Vid den senaste förändringen 2007, där resurserna till bristyrkesutbildningar kraftigt minskades, sjönk andelen personer som gick från omställning till utbildning med två procentenheter. Trygghetsfonden TSL 5

6 Av dem som står till arbetsmarknadens förfogande är det enligt leverantörernas redovisning 85 procent som fått ett nytt arbete eller startat egen verksamhet senast 6 månader efter start av omställningsprogram. Bild 6. Utfall efter 6 månaders omställning för dem som deltagit i omställningsprogram och står till arbetsmarknadens förfogande, de senaste 12 månaderna Visstidsanställning med en varaktighet på 6 månader eller mer 17% Tillsvidareanställning 39% Visstidsanställning med en varaktighet kortare än 6 månader 15% Startat egen verksamhet 3% Återanställning 11% Arbetssökande 15% Ännu så länge ser vi inte att möjligheten att få ett nytt jobb försämrats. Ca 85 procent av dem som är uppsagda och står till arbetsmarknadens förfogande har de senaste åren fått ett nytt jobb eller startat egen verksamhet senast sex månader efter startat omställningsprogram. Det är en tydlig skillnad avseende ålder i hur väl de olika uppsagda lyckas få ett nytt jobb efter sex månaders omställningsarbete. Ju äldre, desto svårare att finna ett nytt arbete efter sex månaders omställning, se bild 7. Andelen personer som återanställs är högst bland de unga, vilket är en naturlig följd av att de vid uppsägning, där turordningsreglerna enligt LAS tillämpas, oftast har den kortaste anställningstiden och därmed sägs upp först. Trygghetsfonden TSL 6

7 Bild 7. Utfall per åldergrupp för dem som deltagit i omställningsprogram och står till arbetsmarknadens förfogande, den senaste 12 månadersperioden, fördelat på åldersgrupper, totalt personer Tillsvidareanställning Visstidsanställning med en varaktighet kortare än 6 månader Återanställning Visstidsanställning med en varaktighet på 6 månader eller mer Startat egen verksamhet Arbetssökande 40,0 35,0 30,0 25,0 procent 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 < >59 ålder Ej till arbetsmarknadens förfogande För dem som inte står till arbetsmarknadens förfogande efter sex månaders omställningsarbete, skiljer sig utfallet markant mellan de olika åldersgrupperna, se bild 8. Det är framförallt de yngsta, de som är yngre än 25 år, och de äldsta, de som är äldre än 55 år, som i mindre utsträckning än övriga står till arbetsmarknadens förfogande när de lämnar omställningsprogrammen. Av de unga är det 20,4 procent som inte står till arbetsmarknadens förfogande, av dessa går flertalet, 12,7 procentenheter, från ett arbete vid uppsägning, genom omställning till utbildning. Av dem som är år är det 20,6 procent som inte står till arbetsmarknadens förfogande vid omställningsprogrammets slut. 12,1 procentenheter går från anställning, via omställning, antingen till sjukskrivning eller till någon form av pensionslösning. Av dem som är 60+ är det hela 39,9 procent som inte står till arbetsmarknadens förfogande. Av dessa är 31,8 procentenheter antingen sjukskrivna eller har valt någon form av pensionslösning efter sex månaders omställning. Trygghetsfonden TSL 7

8 Bild 8. Procentuell fördelning på olika kategorier av dem som inte står till arbetsmarknadens förfogande efter sex månaders omställning, totalt personer 30,0 Utbildning Sjukskriven Pension Annat 25,0 20,0 procent 15,0 10,0 5,0 0,0 < > 59 Under kategorin annat finns olika förklaringar. Se bild 9. Drygt 100 personer gör någon form av praktik, har en lärlingsplats eller arbetar på en timanställning. Dessa kanske skulle räknas in bland dem som är i arbete. Skälet till att vi valt att inte göra det efter samråd med omställningsföretagen, är att det inte finns några entydiga definitioner för praktikrespektive lärlingsplats. Gällande timanställningar vill de flesta som har dessa arbeta mer än vad de gör i nuläget. 129 personer ägnar sig åt annat. De har själva valt att lämna omställningsarbetet under ordnande former, men valt att inte ange vad de gör eller har för avsikt att göra. De 126 personer som finns under okänt är personer som lämnat omställningsarbetet genom att utebli från programmet och där jobbcoachen inte fått kontakt med personen ifråga. 45 personer har uppgett sig inte vara intresserade av erbjudna lösningar eller har tackat nej till konkreta jobberbjudanden. 135 personer har valt att ta ut föräldraledighet efter genomfört omställningsprogram. Så vitt vi kan bedöma ska i stort sett alla av de 597 personer som finns under kategorin Annat tillbaka till arbetsmarknaden. Trygghetsfonden TSL 8

9 Bild 9. Procentuell fördelning på olika förklaringar för de personer som är kodade under kategorin annat, totalt 597 personer Fått nytt arbete på egen hand Återanställts Timvik (endast fåtal timmar) Lärlingsplats Praktik Korttidsutbildning Graviditets-/föräldraledighet Oavlönat hemarbete Tackat nej till erbj. arbete Utlandsvistelse Ägnar sig åt annat Inte intresserad Okänt 60,0 50,0 40,0 procent 30,0 20,0 10,0 0,0 < >59 Ålder Sammantaget visar utfallet att för privatanställda arbetare som nyttjar TSL-systemet är det stor skillnad mellan olika åldersgrupper avseende möjligheten att få en ny anställning efter uppsägning. De är betydligt fler av dem som är äldre än 50 år som antingen lämnar arbetsmarknaden, temporärt eller permanent, eller som är kvar i arbetslöshet efter sex månaders omställning, än bland dem som är yngre än 50 år. För de som är yngre än 50 år kommer ca tre fjärdedelar tillbaka till ett nytt arbete senast efter sex månader omställning. Av dem som är 50 år eller äldre, är det endast knappt två tredjedelar av de uppsagda som är tillbaka i nytt arbete efter 6 månaders omställning. Från 60 års ålder är utfallet tydligt; endast drygt en tredjedel av de uppsagda är tillbaka i arbete efter sex månaders omställning. Trygghetsfonden TSL 9

10 Leverantörsföretagen Per har 41 omställningsföretag samarbetsavtal med TSL. Bild 10. Marknadsandelar för nedanstående perioder ,0 27,5 25,0 22,6 23,723,6 20,0 18,7 Andel 15,0 14,4 13,0 10,0 9,9 8,1 6,1 5,0 0,0 3,5 2,8 3,1 1,3 1,9 1,3 1,2 0,8 1,1 0,3 Startkraft Antenn Lernia Arbetslivsresurs Aventus Adecco Utvecklingshuset Industripoolen Sisux TEK De fem största svarar för 81,3 (86,0) procent av den totala volymen inom TSL-systemet. Sedan december 2007 har de fem stora tillsammans minskat 7,3 procentenheter i marknadsandel. De tio största svarar tillsammans för 91,7 (93,2) procent av volymen. TSL-systemet har hittills varit väl avvägt för att intressera många omställningsföretag, såväl stora som små. Inom TSL-systemet finns idag en hård kärna av omställningsföretag. Dessa är inom sina olika marknadsområden relativt välkända. Det är framförallt de leverantörsföretag som i TSL-systemet finns på platserna 6 15 storleksmässigt som flyttat fram sina marknadspositioner under det senaste halvåret. Bland dessa finns det några lokala företag som utvidgat sitt marknadsområde från ett lokalt till ett regionalt område. De olika omställningsföretagen har skilda profiler när det gäller vilka kundföretag man tar flest uppdrag för. Startkraft, Lernia och Aventus har en storföretagsprofil, medan Antenn och Arbetslivsresurs har den omvända profilen, det vill säga en tydlig småföretagsprofil. De mindre omställningsföretagen har av naturliga skäl en småföretagsprofil med några få undantag; Industripoolen och Arbetsgivarringen som också tar en del uppdrag hos stora företag. Även geografiskt finns det skillnader; Antenn är starkast i Norrland, Startkraft i Västra Sverige och i Stockholm och Lernia är starkast i Södra Sverige. Trygghetsfonden TSL 10

11 Bild 11 visar hur leverantörernas uppdrag fördelas redovisat på små, medelstora respektive stora företag. Bild 11. Marknadsandelar för uppdelat på företagsstorlek Små 1-19 Mellanstora Stora >99 45,0 40,0 40,4 35,0 34,9 30,0 25,0 24,8 26,0 20,0 15,0 10,0 15,9 11,5 11,1 14,1 17,4 13,2 11,0 9,6 5,0 0,0 5,8 2,8 5,4 4,7 5,3 3,6 3,7 0,4 2,0 2,5 1,2 1,2 1,8 0,8 Startkraft Antenn Lernia Arbetslivsresurs Aventus Adecco Utvecklingshuset Industripoolen Sisux TEK De olika leverantörsföretagens utfall skiljer sig åt på flera punkter. Leverantörerna har olika stor andel personer, som efter stöd inte står till arbetsmarknadens förfogande. Se bild 12, de grå fälten. I gruppen som inte står till arbetsmarknadens förfogande ingår de personer som lämnat arbetsmarknaden tillfälligt eller permanent, bland annat personer som deltar i utbildning i minst sex månader på minst halvtid, sjukskrivna, personer som valt någon form av pensionslösning, föräldralediga, emigranter, timanställda och personer som deltar i kortare yrkesutbildningar. De två tydligaste förklaringsfaktorerna till att personer som blir uppsagda inte längre står till arbetsmarknadens förfogande är utifrån vad vi kan se i TSL-systemet personens ålder respektive personens bostadsort. Hög ålder, redan från 50 år, är en försvårande omständighet. Fel bostadsort, det vill säga orter/regioner med en negativ näringslivsutveckling och dålig infrastruktur, är en annan försvårande omständighet. Dessvärre för många personer samverkar dessa två orsaker. Dessa orsaker är svåra för leverantörsföretagen att påverka. Trygghetsfonden TSL 11

12 Bild 12. Utfall per leverantörsföretag (med minst 100 personer omställda) för samtliga som deltagit i omställningsstöd senaste 12 månadersperioden ny anställning med en varaktighet på mer än 6 månader ny anställning med en varaktighet kortare än 6 månader återanställda arbetssökande övrigt 100% 80% 10,3 6,2 4,1 20,9 10,9 15,9 10,7 11,2 20,2 16,4 20,0 18,3 23,9 10,5 19,0 17,4 8,5 16,5 19,1 60% 22,7 0,5 9,3 12,3 11,4 7,7 8,7 15,5 11,5 7,3 8,9 14,0 13,0 12,4 10,3 11,3 5,2 40% 20% 56,7 55,4 52,3 45,8 49,3 44,3 43,0 43,3 47,8 0% Sisux Aventus Övriga leverantörer Utvecklingshuset Startkraft Arbetslivsresurs Lernia Antenn Adecco Sisux, Utvecklingshuset och Adecco har omställt mellan 100 och 200 personer per företag. Övriga särredovisade leverantörsföretag har omställt personer eller fler. När vi följer upp utfallet per leverantör för dem som står till arbetsmarknadens förfogande är skillnaderna relativt stora. Något anmärkningsvärt är att antalet återanställda varierar så kraftigt mellan de största leverantörerna, från 18,4 procent för Antenn som har flest återanställda, till 0,7 procent för Aventus som har den lägsta andelen återanställda. Se bild 13. Det skiljer 25 procentenheter mellan bäst Sisux respektive lägst Adecco i utfall när de återanställda räknas bort. Se bild 13. Återanställningen torde i huvudsak inte vara ett resultat av omställningsprogrammet. Om vi inte räknar med Sisux och Adecco, då båda dessa har förhållandevis få personer omställda, utan jämför bästa respektive lägsta utfallet bland de stora, skiljer 17,8 procentenheter mellan bästa utfallet Aventus respektive lägsta Lernia. Trygghetsfonden TSL 12

13 Bild 13. Utfall per leverantörsföretag (med minst 100 personer omställda) för dem som deltagit i omställningsprogram den senaste 12 månadersperioden och står till arbetsmarknadens förfogande Ny anställning Återanställning Arbetssökande 100% 90% 80% 6,9 4,6 13,7 13,1 13,3 11,2 0,7 10,9 11,0 18,4 22,7 22,7 21,4 22,9 70% 8,7 8,8 10,9 13,5 60% 50% 40% 30% 88,5 85,6 75,9 75,7 70,4 68,7 68,5 67,8 63,5 20% 10% 0% Sisux Aventus Startkraft Övriga leverantörer Antenn Utvecklingshuset Arbetslivsresurs Lernia Adecco Trygghetsfonden TSL 13

Omställning hjälper i lågkonjunktur

Omställning hjälper i lågkonjunktur Omställning hjälper i lågkonjunktur Det har nu gått ett år sedan lågkonjunkturen slog till med full kraft. Antalet personer som beviljats omställningsstöd har ökat dramatiskt under lågkonjunkturen. Av

Läs mer

Urval av överenskommelser avtalsåret 2015 om lägstlöner/minimilöner

Urval av överenskommelser avtalsåret 2015 om lägstlöner/minimilöner Urval av överenskommelser avtalsåret 15 om lägstlöner/minimilöner Arbetsgivarorganisation/ arbetstagarorganisation/ avtalsnamn Ålder Krav på utbildning/ / stid Avtalsår 15 Almega Tjänsteförbunden./. Fackförbundet

Läs mer

TSL 2016:8 En allt starkare arbetsmarknad

TSL 2016:8 En allt starkare arbetsmarknad TSL 2016:8 En allt starkare arbetsmarknad TSL-rapport juli 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL-rapport januari 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

Remissyttrande. Betänkandet (SOU 2004:29) Tre vägar till den öppna högskolan

Remissyttrande. Betänkandet (SOU 2004:29) Tre vägar till den öppna högskolan Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2004-06-11 Vår referens: Lars Tullstedt, Sveriges Byggindustrier Er referens: U2004/912/UH Remissyttrande Betänkandet (SOU 2004:29) Tre vägar till den

Läs mer

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser Dnr: 2008-311-76 Statliga pensioner trender och tendenser Framtida pensionsavgångar 2008-2017 Innehållsförteckning Förord 2 Sammanfattning av trender & tendenser 3 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen

Läs mer

TSL 2014:10 Har fått jobb/har inte fått jobb?

TSL 2014:10 Har fått jobb/har inte fått jobb? TSL 2014:10 Har fått jobb/har inte fått jobb? TSL-rapport september 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

En ny väg till jobb för ungdomar. För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar

En ny väg till jobb för ungdomar. För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar En ny väg till jobb för ungdomar För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar Varför yrkesintroduktionsanställning? Du får möjlighet att säkra kompetensförsörjningen på längre sikt Att anställa

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

Avtal 2013 i kronologisk ordning

Avtal 2013 i kronologisk ordning Avtal 2013 i kronologisk ordning Arbetsgivarpart Arbetstagarpart Avtalsnamn Avtal slöts Folkbildningsförbundet Handelsanställdas förbund Cirkelledare 2013-01-14 2012-09-01 2014-08-31 Folkbildningsförbundet

Läs mer

Remissyttrande. Betänkandet (SOU 2004:27) En Ny Doktorsutbildning kraftsamling för excellens och tillväxt. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Remissyttrande. Betänkandet (SOU 2004:27) En Ny Doktorsutbildning kraftsamling för excellens och tillväxt. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Per Karlsson, Plast- och kemiföretagen Stockholm 7 juni 2004 Remissyttrande Betänkandet (SOU 2004:27) En Ny Doktorsutbildning kraftsamling för excellens

Läs mer

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005 Konjunkturbarometern Kvartal April 25 Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm 28 april 25 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Omställningsförsäkringar

Omställningsförsäkringar Omställningsförsäkringar Antal personer som beviljats omställningsstöd i TSL Avtal för tjänstemän (1974) Syftet är att underlätta omställning för både tjänstemän och företag Avtalet innebär att företagen

Läs mer

TSL 2013:3 Mot en svårbedömd framtid

TSL 2013:3 Mot en svårbedömd framtid TSL 2013:3 Mot en svbedömd framtid Halvsrapport 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och v uppgift är att hjälpa uppsagda arbetare till ett nytt

Läs mer

8 Konsekvenser av utredningens förslag

8 Konsekvenser av utredningens förslag 8 Konsekvenser av utredningens förslag 8.1 Konsekvenser för individen En av utredningens principiella utgångspunkter är att det är individens behov som ska styra insatsernas och lönestödens utformning.

Läs mer

Uppföljning av nystartsjobben

Uppföljning av nystartsjobben 1(12) 2007-12-19 Dnr 0200-005426-02 Uppföljning av nystartsjobben 2 (12) Sammanfattning Nystartsjobben infördes den 1 januari i år. Detta PM är en redogörelse för utvecklingen av antalet nystartsjobb och

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 28 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JANUARI 28 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN Difi Driftinskrä kä änkning En praktisk handbok om hur man hanterar driftinskränkningar och uppsägningar på företaget Gäller för Industri- och KemiGruppens medlemsföretag INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Personalöversikt 2008

Personalöversikt 2008 Personalöversikt 2008 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Äldres deltagande på arbetsmarknaden

Äldres deltagande på arbetsmarknaden Fördjupning i Konjunkturläget augusti 3 (Konjunkturinstitutet) FÖRDJUPNING Äldres deltagande på arbetsmarknaden De senaste tio åren har andelen personer som är 55 år eller äldre och deltar på arbetsmarknaden

Läs mer

Personalöversikt 2009

Personalöversikt 2009 Personalöversikt 2009 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda årsarbetare i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 21 DECEMBER 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Sjukfallskartläggning

Sjukfallskartläggning December 2006 1(40) Sjukfallskartläggning Västra Götaland inför 2007 Sammanställning från Sjukfallskartläggning, Försäkringskassan Västra Götalands län. Göteborg Christer Lindgren 031-700 55 78 Seppo Kerola

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

SLUTRAPPORT UTVÄRDERING KONSULTCHECKAR

SLUTRAPPORT UTVÄRDERING KONSULTCHECKAR Avsedd för Regionförbundet i Kalmar län Dokumenttyp Rapport Datum Augusti 2009 SLUTRAPPORT UTVÄRDERING KONSULTCHECKAR SLUTRAPPORT UTVÄRDERING KONSULTCHECKAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Allmänhetens förtroende för sjukförsäkringen 2011-03-31

Allmänhetens förtroende för sjukförsäkringen 2011-03-31 Allmänhetens förtroende för sjukförsäkringen 2011-03-31 Om undersökningen Undersökningen genomfördes i Novus riksrepresentativa webbpanel 17-22 mars 2011. Tre kompletterande frågor om försäkringskassans

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 11 september 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län augusti 2014 8 693 (6,6 %) 3 709 kvinnor (5,9 %) 4 984 män (7,2

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling Laura Hartman Analysdirektör, Försäkringskassan

Sjukfrånvarons utveckling Laura Hartman Analysdirektör, Försäkringskassan Sjukfrånvarons utveckling Laura Hartman Analysdirektör, Försäkringskassan Sid 1 3 november 15 SNS seminarium om Ett friskare arbetsliv hur kan vi minska sjukskrivningarna Centrala slutsatser Både inflöde

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL-rapport mars 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

Sjukfallskartläggning

Sjukfallskartläggning December 2007 1(14) Sjukfallskartläggning Västra Götaland inför 2008 Sammanställning från Sjukfallskartläggning, Försäkringskassan Västra Götalands län. Annika Mansén 031-700 5101 Seppo Kerola 033-16 60

Läs mer

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007 Lönerapport år 2008 Lönerna ökade i genomsnitt med 3,8 procent för arbetare och 3,6 procent för tjänstemän år 2007. Det är första gången på tio år som lönerna ökat mer för arbetare än för tjänstemän. Löneskillnaden

Läs mer

Hälsobarometern 2006. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker.

Hälsobarometern 2006. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 2006 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Utgiven av Alecta februari 2007. (8) Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4 Tema: Psykiskt långtidssjuka

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1, februari 211 Arbetsmarknadsläget De av SCB nyligen redovisade sysselsättningssiffrorna

Läs mer

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år.

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. 8 Ti l l v ä x t Ti l l v ä x t antal nystartade företag 1990 2005 Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. Källa: ITPS nystartade företag efter näringsgren 2005 Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

APRIL 2012. Rekryteringsenkäten 2012. Missade möjligheter

APRIL 2012. Rekryteringsenkäten 2012. Missade möjligheter APRIL 2012 Rekryteringsenkäten 2012 Missade möjligheter Inledning Jobb, sysselsättning och arbetslöshet är områden som ständigt är i fokus i den svenska politiska diskussionen. Hur vi bäst kan minska arbetslösheten

Läs mer

Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01

Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, ansvarar för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling 2016

Sjukfrånvarons utveckling 2016 Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling 2016 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Sofia Bill 010-116 27 02 Sofia.bill@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se

Läs mer

BCA. Varför lämnar byggnadsarbetare branschen en enkätundersökning. Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd. Björn Samuelson Björn Andersson BCA 2002:1

BCA. Varför lämnar byggnadsarbetare branschen en enkätundersökning. Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd. Björn Samuelson Björn Andersson BCA 2002:1 BCA Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd Varför lämnar byggnadsarbetare branschen en enkätundersökning Björn Samuelson Björn Andersson BCA 2002:1 Varför lämnar byggnadsarbetare branschen en enkätundersökning

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

Tecknade avtal fram till 2016-05-02

Tecknade avtal fram till 2016-05-02 Tecknade avtal fram till 2016-05-02 Arbetsgivarpart Arbetstagarpart Avtalsnamn Avtal slöts Löneavtal från Löneavtal till Arbetsgivareföreningen KFO Handelsanställdas förbund Butiker 2016-04-14 2016-04-01

Läs mer

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet. statistikperioden september 1999 till september 2000

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet. statistikperioden september 1999 till september 2000 Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet statistikperioden september 1999 till september 2000 avtalsperioden för RALS 1998 2001 FÖRORD I december 2000 skickade Arbetsgivarverket, på sedvanligt

Läs mer

Långtidssjukskriven en uppföljning av 265 000 långtidssjuka

Långtidssjukskriven en uppföljning av 265 000 långtidssjuka ARTIKEL Sten Gellerstedt Långtidssjukskriven en uppföljning av 265 000 långtidssjuka Denna artikel beskriver först risken för att bli långtidssjuk minst 90 dagar år 2000. Därefter följs återgången till

Läs mer

TSL 2014:8 TSL tio år. Fakta och reflektioner.

TSL 2014:8 TSL tio år. Fakta och reflektioner. TSL 2014:8 TSL tio år. Fakta och reflektioner. TSL:s tioårsrapport Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till

Läs mer

Fackförbund Arbetsgivarförbund Benämning Ålder Förkunskapskrav Fastighetsanställdas förbund Tjänsteförbunden (Fastighetsarbetsgivarna)

Fackförbund Arbetsgivarförbund Benämning Ålder Förkunskapskrav Fastighetsanställdas förbund Tjänsteförbunden (Fastighetsarbetsgivarna) Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar (2013:1157) sanställning 15 Unga personer som saknar relevant yrkeserfarenhet eller som är arbetslösa och inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Fackförbund

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 3 2.1 Åtgärder

Läs mer

SVERIGES REKORDSNABBA BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH FASTIGHETSMARKNADER I STORSTADSREGIONERNA

SVERIGES REKORDSNABBA BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH FASTIGHETSMARKNADER I STORSTADSREGIONERNA SVERIGES REKORDSNABBA BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH FASTIGHETSMARKNADER I STORSTADSREGIONERNA Peter Stein, Stein Brothers AB Januari 2016 Förord Ett områdes demografiska utveckling påverkar förutsättningarna

Läs mer

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-06-13 Dnr 2011:745 ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN Hur många av de arbetslösa som är registrerade hos

Läs mer

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden www.svensktnaringsliv.se DECEMBER 2014 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Arkitektkopia AB, Bromma, 2014 Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden Innehåll Sammanfattande slutsatser....

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Ny enkätundersökning samt analys av markägarnas svar i tidigare genomförda enkäter kring processerna för formellt skydd av skog 2011-09-02 Analys & Strategi

Läs mer

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42 Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42 Arbetsförmedlingen i Göteborg 5 stadsdelskontor som ger service till arbetssökande och arbetsgivare inom sitt geografiska område.

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Södertörn nyckeltal Personalförhållanden 2007

Södertörn nyckeltal Personalförhållanden 2007 Södertörn nyckeltal Personalförhållanden 27 Inledning Det finns nästan 36 människor som arbetar i Södertörnskommunerna plus kommun. Det är de som möter eleverna i skolan, som ger äldre och handikappade

Läs mer

I korta drag. Utvecklingen av tidsbegränsat anställda AM 110 SM 1501. Trends for persons in temporary employment

I korta drag. Utvecklingen av tidsbegränsat anställda AM 110 SM 1501. Trends for persons in temporary employment AM 110 SM 1501 Utvecklingen av tidsbegränsat anställda Trends for persons in temporary employment I korta drag Temarapporten för fjärde kvartalet 2014 ger en beskrivning av hur antalet och andelen tidsbegränsat

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 8 november 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 175 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 121. Således en

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer .Sörmland i siffror Katrineholm Hur har det gått i Sörmland?...-211 års redovisning av länets Lissabonindikatorer 211 1 Bakgrunden till de valda indikatorerna i den gamla Sörmlandsstrategin Våren 27 beslutade

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen)

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) 1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp Vid årsskiftet

Läs mer

Det bästa året någonsin. Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008

Det bästa året någonsin. Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008 Det bästa året någonsin Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008 Inledning 1 Inledning Att 2007 var ett bra år på svensk arbetsmarknad är de flesta överens om. Antalet sysselsatta ökade med drygt 110

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Etablering på arbetsmarknaden 2012 Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/494 ISBN-nummer: 978-91-87073-31-1 Foton: Johner Bildbyrå Västerås 2015

Läs mer

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:3 Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete [Skriv text] Konsult och Service, Utredning och Statistik

Läs mer

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln 1 (9) 2010-01-28 Arbetsmarknadsåret 2009 Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln Den mycket kraftiga nedgången i världsekonomin under hösten 2008 fortsatte ett stycke in på 2009. Under senare delen

Läs mer

Trygghetsrådet TRS för ett tryggare arbetsliv

Trygghetsrådet TRS för ett tryggare arbetsliv Året 2015 Trygghetsrådet TRS för ett tryggare arbetsliv Trygghetsrådet TRS vision är att alla ska ha ett jobb. Vår strävan är att alla ska vara anställningsbara och ha rätt kompetens. Det gäller både den

Läs mer

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 1 (44) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 2 (44) Sammanfattning I juli 2008 ändrades reglerna inom sjukförsäkringen.

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 17 Hur ska momssänkningen fungera? 18 Två år med sänkt

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 000-009 0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 000 001 00 003 004 005 00 00 00 009 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-00 September 00 0 000 0 000 50 000 40 000 30 000 0 000 000

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR NORRLANDSTINGEN. En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR NORRLANDSTINGEN. En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 1(10) FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR NORRLANDSTINGEN 2012 2014 En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 2 Det nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa

Läs mer

Slutrapport Team Linus. Samordningsförbundet i Motala Vadstena

Slutrapport Team Linus. Samordningsförbundet i Motala Vadstena Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Team Linus Samordningsförbundet i Motala Vadstena 18/4-2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Uppdraget... 4 Vad är NyttoSam?... 4 Avgränsningar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget utveckling över tid och långtidsarbetslösheten. Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister 25 augusti 2015

Arbetsmarknadsläget utveckling över tid och långtidsarbetslösheten. Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister 25 augusti 2015 Arbetsmarknadsläget utveckling över tid och långtidsarbetslösheten Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister 25 augusti 2015 Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras Anm. Avser åldersgruppen 15-74år. Säsongrensade

Läs mer

handlar ytterst om vilket samhälle vi ska ha och vilken människosyn politiken ska utgå ifrån för den regering som ska leda vårt land in i framtiden.

handlar ytterst om vilket samhälle vi ska ha och vilken människosyn politiken ska utgå ifrån för den regering som ska leda vårt land in i framtiden. Valet 2010 handlar ytterst om vilket samhälle vi ska ha och vilken människosyn politiken ska utgå ifrån för den regering som ska leda vårt land in i framtiden. Våra tre partier har nu enats om hur vi vill

Läs mer

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning Liberaliseringen av den svenska telekommunikationsmarknaden har bidragit till att öka konkurrensen inom branschen. Den ökade konkurrensen har i sin tur inneburit betydande prissänkningar på många teletjänster.

Läs mer

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering ViCan-teamen. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Delta 20/11-2008

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering ViCan-teamen. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Delta 20/11-2008 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering ViCan-teamen Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Delta 20/11-2008 payoff.nu Box 385 (besöksadress: Postgränd 11

Läs mer

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige exportvärdet har mer än fördubblats under åren från 2000. Näringen skapar årligen hundratusentals

Läs mer

SVENSKARS ATTITYD TILL INDUSTRIN 2012 RAPPORT 2012-02-14

SVENSKARS ATTITYD TILL INDUSTRIN 2012 RAPPORT 2012-02-14 SVENSKARS ATTITYD TILL INDUSTRIN 2012 RAPPORT 2012-02-14 1 1 Innehåll Om undersökningen 3 Sammanfattning 4 Svensk export 6 Industrins bidrag till BNP 8 Industrisektorns betydelse för Sverige 10 Svensk

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting Halvårsrapport 2008-09-17 2008-12-31 Rapporten sammanställd av:

Läs mer

INBJUDAN INDUSTRIDAGEN 2012. I nationens intresse

INBJUDAN INDUSTRIDAGEN 2012. I nationens intresse INBJUDAN INDUSTRIDAGEN 2012 onsdagen den 15 februari i Stockholm I nationens intresse VÄLKOMMEN TILL INDUSTRIDAGEN 2012 Ska svensk industri växa måste vi kunna fortsätta att utveckla fördelar som inte

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Hej! Jag heter Magnus Lindström och jag är en av flera rådgivare för området handel och övrig etablerad kooperation på Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Det svenska bytesförhållandets utveckling åren 1998 2012

Det svenska bytesförhållandets utveckling åren 1998 2012 Fördjupning i Konjunkturläget juni 3 (Konjunkturinstitutet) FÖRDJUPNING Det svenska bytesförhållandets utveckling åren Diagram 97 Andelar av total export och import Procent 7 7 Mellan och försämrades det

Läs mer

ag föret små om Smått

ag föret små om Smått Smått om små företag Om Svenskt Näringsliv Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vi främjar företagens gemensamma intressen, en fri företagsamhet, en väl fungerande marknadsekonomi och

Läs mer

Arbetsförmedlingen och arbetskraftsförmedlingen. missbedömd eller dömd att misslyckas?

Arbetsförmedlingen och arbetskraftsförmedlingen. missbedömd eller dömd att misslyckas? Arbetsförmedlingen och arbetskraftsförmedlingen missbedömd eller dömd att misslyckas? Axel Cronert, Uppsala universitet, 12 oktober 2015 Huvudbudskap Ingen ofra nkomlig motsaẗtning mellan AFs tre huvuduppdrag:

Läs mer

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice RP 78/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Sidan 1 av 17 FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 1 Styrelsen

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september 2014 september 2015 Arbetsgivarverket Dnr 2016/0174 Förord Inom det statliga avtalsområdet sker fortlöpande förändringar av antal

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Arbetsmarknadstorget

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Arbetsmarknadstorget 2010-01-22 Arbetsmarknadstorget Berit Björnered, tf. samordnare 1 (7) 2010-01-21 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Arbetsmarknadstorget VERKSAMHETENS UPPDRAG Arbetsmarknadstorgets uppdrag Organisera verksamhet

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer