Tre år efter omställning TSL 2014:7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tre år efter omställning TSL 2014:7"

Transkript

1 Tre år efter omställning TSL :7

2 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL finansierar omställningsåtgärder åt företag och fack lokalt. Företag och fack väljer leverantörer av omställningstjänster och vi följer upp och utvärderar tjänsterna och resultaten. TSL startades 2004, cirka företag är anslutna till TSL-systemet och drygt arbetare omfattas. Läs mer på Samtliga rapporter från TSL finns att ladda ner gratis på Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL Box Stockholm Besöksadress Kungsbroplan 2 Telefon Telefax E-post ISBN Stockholm

3 Förord TSL-systemet hjälper uppsagda arbetare inom den privata sektorn till nya jobb. Senast tolv månader efter sista anställningsdag på det jobb de blivit uppsagda från, rapporteras en lösning för varje individ. De flesta, cirka 90 procent, har då funnit en lösning. De andra fortsätter att söka jobb. I och med att en lösning rapporterats i TSL-systemet, släpper vi kontakten med deltagarna (de uppsagda). Det är dock av vikt att försöka få en bild av hur hållbara de rapporterade lösningarna är och vad som sker med de uppsagda på längre sikt. Därför gör vi med hjälp av SIFO en uppföljning tre år efter rapporterad lösning. Resultat av denna uppföljning redovisas i denna rapport. Det finns mycket viktig information att hämta ur dessa uppgifter. Det som behöver belysas mer och också skapas adekvata åtgärder för, är att i anslutning till rörligheten på arbetsmarknaden, också utveckla kompetensen för de nya och de framtida arbetsuppgifterna. Vi har av ekonomiska skäl bråttom att hjälpa en uppsagd från ett jobb till ett annat. Arbetslöshet kostar både för individen och samhället. Det finns en risk för att vi inte nyttjar den tid som ändå blir mellan det gamla och det nya jobben till att också stärka de uppsagdas kompetens. Delar av samhällets olika stödsystem är i detta avseende kontraproduktiva; a-kassans strikta regler avseende utbildning när a-kassa utgår, trots att vi vet att många av de uppsagda inte har tillräcklig kompetens för att kunna få de lediga jobben, svårigheten att få en arbetsmarknadsutbildning för nyarbetslösa trots att vi kan påvisa behoven, samt avsaknaden av ett system för kompetensutveckling mitt i yrkeslivet som gör det praktiskt möjligt för människor att utveckla sin kompetens till de nya kraven. I denna rapport kan vi visa att utöver att hjälpa uppsagda snabbt till nya jobb, behövs också en linje för att rusta dem för hållbara lösningar. Inte utifrån gårdagens behov, utan från dagens och morgondagens behov. Det finns behov av och utrymme för att tänka nytt samt att inte fastna i gamla lösningar om vi vill bejaka en sund rörlighet på arbetsmarknaden som tar hänsyn både till arbetstagarnas och företagens behov. Stockholm, juni Tomas Petti Vd Trygghetsfonden TSL

4 Innehåll Inledning 4 Metod 4 Vad gör deltagarna idag? 5 Försämring från tidigare undersökningar 8 Vad beror försämringen på? 9 Ålder 9 Utbildningsnivå 9 Kön 11 De som arbetar 11 Rörlighet 13 Vissa behöver mer stöd 15

5 Inledning Trygghetsfonden TSL erbjuder omställningsstöd till privatanställda arbetare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. TSL har ingen egen utförarorganisation, utan omställningsprogrammen genomförs av det omställningsföretag som företag och fack kommer överens om att använda vid varje enskild uppsägning. TSL följer upp resultatet av omställningsprogrammen på olika sätt. Vilken lösning en deltagare i omställningsprogram hittar rapporteras av omställningsföretaget senast 12 månader efter sista anställningsdagen på det arbetet deltagaren blivit uppsagd från. Vi vet inte hur ihållande de olika lösningar som omställningsföretagen rapporterat är och vad som händer för de uppsagda i omställningsprogram på längre sikt. För att få svar på vad som händer på längre sikt har TSL låtit TNS SIFO genomföra intervjuer med deltagare tre år efter att de avslutat sina omställningsprogram. Tre undersökningar har hittills genomförts. Deltagare som lämnade sina omställningsprogram 2009 intervjuades, deltagare som lämnade sina program 2010 intervjuades, och deltagare som avslutade sina program 2011 intervjuades. Denna rapport visar resultatet för undersökningen av de deltagare som lämnade sina program i början av 2011, jämfört med resultatet från de tidigare undersökningarna. Metod Samtliga tre undersökningar är genomförda genom telefonintervjuer. Intervjuerna är genomförda under maj och juni respektive år. Bruttourval Nettourval Antal intervjuer Svarsfrekvens 46% 59% 39% Svarsfrekvensen i årets undersökning är lägre än i tidigare undersökningar. En analys av bortfallet visar dock inga stora diskrepanser mellan de som Tre år efter omställning. 4

6 intervjuats och de som inte gått att nå, varför resultaten kan anses representativa för den grupp vi önskat undersöka. Vad gör deltagarna idag? De två diagrammen nedan visar dels resultatet av omställningsprogrammen för de undersökta deltagarna, som det rapporterades under våren 2011, och dels vilken sysselsättning deltagarna uppger att de har idag. Rapporterat resultat för tre år sedan Utbildning (minst en termin, minst 50 %); 3,2% Arbetssökande; 10,2% Arbetsmarknads politisk åtgärd; 1,5% Pension, Sjukskriven; sjukersättning; 1,7% 4,1% Tillsvidareanställ ning; 34,9% Valt att lämna programmet innan lösning; 1,6% Behovsanställni ng; 5,0% Visstid 6 mån ; 24,7% Visstid > 6 mån ; 11,7% Startat eget; 1,4% Nuvarande sysselsättning Sjukersättning; Studerar (minst 0,6% en termin, minst 50 %); 1,4% Arbetssökande; 10,7% Praktik eller utbildning anordnad av Arbetsförmedlin gen; 1,9% Behovs-/tim- /projektanställni ng; 6,0% Visstid 6 mån; 4,5% Visstid > 6 mån; 6,1% Sjukskriven; 1,7% Pension; 11,1% Driver eget företag; 3,2% Annat; 1,1% Tillsvidareanställ ning; 51,5% Tre år efter omställning. 5

7 Flera saker är i sammanhanget värda att belysa. 71,4 procent av respondenterna uppger att de idag har ett jobb. Andelen har sjunkit jämfört med för tre år sedan, då 77,7 procent hade ett jobb när omställningsprogrammet avslutades. Att andelen som är i arbete har sjunkit förklaras i viss utsträckning av att många av respondenterna gått i pension. För tre år sedan gick 4,1 procent av respondenterna in i pensionslösningar eller fick sjukersättning i samband med att omställningsprogrammet avslutades. Idag uppger 11,1 procent av respondenterna att de är pensionerade, och 0,6 procent att de får sjukersättning. 7,2 procent av samtliga intervjuade har gått i pension under de tre år som förflutit sedan de avslutade sina omställningsprogram. Att så pass stor andel av respondenterna gått i pension förklaras av ålderssammansättningen på de intervjuade personerna, något vi återkommer till nedan. Fördelningen mellan olika anställningstyper har förändrats. Idag uppger 51,5 procent av respondenterna att de har en tillsvidareanställning. För tre år sedan, när omställningsprogrammen avslutades, var det knappt 35 procent av deltagarna som fick en tillsvidareanställning. Andelen som uppger att de nu har en tidsbegränsad anställning har minskat avsevärt jämfört med för tre år sedan, något som indikerar att en del visstidsanställningar med tiden övergår i tillsvidareanställningar. 32 personer uppger att de driver ett eget företag. 27 av dessa har inga anställda. Ett mycket litet antal personer, totalt 14 stycken, uppger att de är i utbildning som omfattar minst en termin och minst halvfart. Av dessa deltar 10 personer i universitets- eller högskoleutbildningar. Andelen deltagare som uppger att de är arbetssökande är på samma nivå som för tre år sedan. Än mer information om skillnaderna mellan resultatet för tre år sedan och nuvarande sysselsättning, får man om man kombinerar de två. Diagrammet nedan visar på den vertikala axeln vilket resultat som rapporterades för deltagarna när de avslutade sina omställningsprogram för tre år sedan. Den horisontella axeln visar hur deltagarnas nuvarande sysselsättning fördelar sig. Resultaten för tre år sedan som är markerade med en asterisk har vardera färre än 30 respondenter, varför man bör vara försiktig med att dra slutsatser av hur den nuvarande sysselsättningen ser ut för dessa grupper. Tre år efter omställning. 6

8 Resultat för tre år sedan Nuvarande sysselsättning Valt att lämna programmet innan lösning* Sjukskriven* Pension, sjukersättning Utbildning (minst en termin, minst 50 %) Arbetssökande Arbetsmarknadspolitisk åtgärd* Behovsanställning Visstid 6 mån Visstid > 6 mån Startat eget* Tillsvidareanställning 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tillsvidareanställning Visstid > 6 mån Behovs-/tim-/projektanställning Driver eget företag Visstid 6 mån Praktik eller utbildning anordnad av Arbetsförmedlingen Arbetssökande Studerar (minst en termin, minst 50 %) Pension Sjukskriven Sjukersättning Annat Några saker i sammanställningen ovan är värda att lyfta fram. En stor andel, sammantaget 53 procent, av de som för tre år sedan fick en visstidsanställning har idag en tillsvidareanställning. 44 procent av de som för tre år sedan fick en behovsanställning har idag en tillsvidareanställning. Även om vi inte kan påvisa att det rör sig om samma arbetsgivare, indikerar det att många visstidsanställningar med tiden övergår i tillsvidareanställningar. Av de 14 personer som för tre år sedan startat eget företag uppger hälften att de idag driver ett eget företag. Av de som för tre år sedan gick in i en utbildning på minst 20 veckor och minst halvtid, är det idag drygt 58 procent som har ett jobb. De flesta av de som gick i pension för tre år sedan är kvar i pension. En relativt stor andel av de personer som för tre år sedan var fortsatt arbetssökande 12 månader efter sista anställningsdag, har idag gått i pension. Det stämmer väl överens med bilden att de äldsta är de som har svårast att hitta en lösning. Tre år efter omställning. 7

9 Drygt 50 procent av de som för tre år sedan fortfarande var arbetssökande när de lämnade sina omställningsprogram har idag ett arbete. Vi har inte data som visar på vad detta beror på. Sannolikt är det en kombination av fortsatt jobbsökande och i vissa fall adekvata åtgärder, exempelvis utbildning eller praktik, i vissa fall också flytt till annan ort. Försämring från tidigare undersökningar Jämfört med tidigare års undersökningar innebär årets undersökning sammantaget en försämring. Den största försämringen syns mellan undersökningarna genomförda och. I undersökningen som genomfördes uppgav 84 procent av respondenterna att de hade ett arbete. I undersökningen som genomfördes var andelen 72 procent, och i årets undersökning har andelen i jobb sjunkit till 71 procent. I årets undersökning är det en lägre andel deltagare som uppger att de har en tillsvidareanställning, och en större andel som uppger att de har tidsbegränsade anställningar. Andelen som uppger att de är arbetssökande, eller har gått i pension är i stort sett likvärdig med undersökningen som genomfördes, men nivån ligger avsevärt högre än vad som uppmättes. Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på din nuvarande situation? Annat Sjukskriven Sjukersättning Pension Studerar/Går utbildning (minst 1 termin Arbetssökande Praktik eller utbildning anordnad av AF Behovs-/Tim-/Projektanställning Visstid 6 mån Visstid > 6 mån Driver eget företag Tillsvidareanställd 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Tre år efter omställning. 8

10 I stor utsträckning förklaras det försämrade resultatet av demografiska faktorer, framför allt ålder och utbildningsnivå. I nästa avsnitt förklaras skillnaderna mellan undersökningarna i detalj. Vad beror försämringen på? Det finns stora skillnader mellan undersökningarna genomförda, och. Skillnader som i stor utsträckning förklarar det försämrade resultatet i årets undersökning. Ålder TSL har i flera rapporter belyst vilken hur viktig åldern är för möjligheterna att hitta ett jobb. Åldersfördelningen på de intervjuade personerna skiljer sig mycket åt mellan de tre undersökningar som hittills genomförts tre år efter avslutat omställningsprogram. I den första undersökningen som genomfördes var de yngsta deltagarna överrepresenterade jämfört med hur åldersfördelningen i TSL-systemet brukar se ut. Det var en direkt följd av att de som intervjuades i denna undersökning var personer som blev uppsagda tidigt under finanskrisen, då många företag tillämpade sist in, först ut-principen. I undersökningen som genomfördes var åldersfördelningen mer normalfördelad. I undersökningen som genfördes var de äldre något överrepresenterade. 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% år år år år Ålder år år år år 60+ år Utbildningsnivå En annan faktor som i tidigare utredningar visat sig vara betydelsefull för möjligheterna att hitta ett jobb är utbildningsbakgrund. Personer med endast grundskola har avsevärt svårare att hitta ett jobb, jämfört med personer med gymnasiebehörighet. I viss mån samverkar åldersfaktorn och Tre år efter omställning. 9

11 Grundskolenvå (folk-, enhets-, real-, fack-, flick-, folkhögskola) Yrkesskolenivå Gymnasienivå Högskole- /universitetsnivå (eftergymnasial utbildning) utbildningsnivå, de äldre har i genomsnitt en lägre utbildningsnivå än de yngre. I årets undersökning överstiger andelen med endast grundskoleutbildning 25 procent, en ökning från tidigare års undersökningar. Senaste genomförda (avslutade) skolutbildning Kan ej uppge/vill ej uppge Högskole- /universitetsnivå (eftergymnasial utbildning) Gymnasienivå Yrkesskolenivå Grundskolenvå (folk-, enhets-, real-, fack-, flick-, folkhögskola) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Nedanstående diagram visar utbildningsnivå och nuvarande sysselsättning som de intervjuade personerna uppgivit. Av diagrammet framgår att de deltagare som har gymnasiekompetens fått jobb i större utsträckning än de deltagare som saknar gymnasiekompetens. Samvariationen mellan ålder och utbildningsnivå syns också, genom att det är främst deltagare med lägre utbildningsnivå som uppger att de gått i pension. Utbildningsnivå och nuvarande sysselsättning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Annat Sjukskriven Sjukersättning Pension Studerar (minst en termin, minst 50 %) Arbetssökande Praktik eller utbildning anordnad av Arbetsförmedlingen Behovs-/tim-/projektanställning Visstid 6 mån Visstid > 6 mån Driver eget företag Tre år efter omställning. 10

12 Kön Även kön är en variabel som i TSL-systemet visat sig vara av betydelse för möjligheterna att hitta ett jobb. I TSL-systemet hittar kvinnorna jobb i något lägre utsträckning än männen. I den senaste undersökningen är andelen kvinnor något överrepresenterade. De utgör drygt 30 procent av de intervjuade deltagarna, att jämföra med de drygt 25 procent de utgör av samtliga deltagare i TSL-systemet. Kön Män Kvinnor 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tillsammans förklarar ålderssammansättning, utbildningsbakgrund och kön hos de intervjuade deltagarna sannolikt i stor utsträckning det försämrade resultat som kan utläsas när man jämför undersökningarna från, och. De som arbetar De deltagare som uppgivit att de har ett jobb har fått ett antal följdfrågor. Knappt 17 procent av deltagarna som har ett jobb uppger att de arbetar på samma företag som de blev uppsagda från för tre år sedan i samband med att de fick omställningsstöd från TSL. Merparten av de som har ett jobb, drygt 77 procent, arbetar i privat sektor, men andelen som gått till offentlig sektor har ökat till drygt 17 procent, från drygt 12 procent i föregående års undersökningar. Tre år efter omställning. 11

13 Sektorsfördelning Vet ej Annan sektor Ideell sektor Landstinget Kommunal sektor Statlig sektor Privat sektor 0% 20% 40% 60% 80% 100% 40 procent av deltagarna uppger att de arbetar i en annan bransch än den de arbetade i när de blev uppsagda och fick omställningsstöd från TSL. Andelen har ökat med 10 procentenheter sedan föregående års undersökning, men är i paritet med den undersökning som genomfördes. Jobbar du nu inom samma bransch som du gjorde när du blev uppsagd? Nej Ja 0% 20% 40% 60% 80% Lönen är för majoriteten av deltagarna bättre idag än när de lämnade sina omställningsprogram för tre år sedan. 48 procent uppger att de har högre lön idag, och 31 procent att de har lägre lön. Andelen som uppger att de har högre lön har dock minskat sedan den första undersökningen genomfördes. Tre år efter omställning. 12

14 Löneläge Högre Samma lön Lägre 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Majoriteten av deltagarna har samma arbetstid tre år efter att de avslutat sina omställningsprogram hos TSL. Detta mönster är i stort sett oförändrat över de år undersökningarna har genomförts, även om det är en något större andel som uppger att de har kortare arbetstid i den senaste undersökningen. Arbetstid Längre arbetstid Samma arbetstid Kortare arbetstid 0% 20% 40% 60% 80% Rörlighet Endast åtta procent av deltagarna uppger att de har flyttat sedan de blev uppsagda och fick omställningsstöd från TSL. Andelen är oförändrad från tidigare år. En tredjedel av de som flyttat har gjort det antingen för att de har fått ett jobb, eller för att öka sina chanser att få ett jobb. Tre år efter omställning. 13

15 Har du sedan du blev uppsagd från flyttat till en annan kommun? Nej Ja 0% 20% 40% 60% 80% 100% Anledning till flytt På grund av nytt jobb För att förbättra chanserna till att få ett nytt jobb Inget av detta/annan orsak 0% 20% 40% 60% 80% Benägenheten att flytta till en annan kommun tycks minska med högre ålder. Bland åringarna uppger 32 procent att de flyttat till en annan kommun. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andel som flyttat efter åldersgrupp Tre år efter omställning. 14

16 Vissa behöver mer stöd De deltagare som intervjuats har fått en öppen fråga om det finns något annat som hade underlättat för dem att hitta ett jobb när de blev uppsagda, och i så fall vad. 19 procent av deltagarna har svarat ja på denna fråga. Vad de anser att de skulle ha behövt skiljer sig mycket åt, men vissa mönster kan urskiljas. Drygt 10 procent av de 191 personer som svarat på frågan uppger att ett större kontaktnät eller bättre nätverk hade underlättat för dem att hitta ett jobb. Likaså uppger drygt 10 procent att de hade behövt bättre eller mer omfattande hjälp från Arbetsförmedlingen. Var femte person som besvarat frågan uppger att utbildning hade underlättat för dem att hitta ett jobb. Behovet av kompetensutveckling är något som TSL har lyft fram i många olika sammanhang. TSL har inte ekonomiska medel för att kunna tillmötesgå detta behov. Tre år efter omställning. 15

17 Kontaktuppgifter Rapporten är skriven av Mattias Elm, TSL. För mer information om rapporten kontakta: Analysansvarig Mattias Elm, VD Tomas Petti, Tre år efter omställning. 16

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

TSL 2015:2 Fortsatt hög andel till jobb

TSL 2015:2 Fortsatt hög andel till jobb TSL 2015:2 Fortsatt hög andel till jobb TSL-rapport januari 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2014:3 Tidiga insatser ökar chanserna att få jobb

TSL 2014:3 Tidiga insatser ökar chanserna att få jobb TSL 2014:3 Tidiga insatser ökar chanserna att få jobb TSL-rapport februari 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa

Läs mer

Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning

Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning Den största förändringen efter tre år för de som genomgått ett omställningsprogram inom TSLsystemet, är att 70 procent av de deltagare som fick en

Läs mer

TSL 2013:7 Osäkerheten på arbetsmarknaden består

TSL 2013:7 Osäkerheten på arbetsmarknaden består TSL 2013:7 Osäkerheten på arbetsmarknaden består TSL-rapport tember 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

TSL 2013:5 Minskat inflöde. Svårare att hitta nytt jobb.

TSL 2013:5 Minskat inflöde. Svårare att hitta nytt jobb. TSL 2013:5 Minskat inflöde. Svårare att hitta nytt jobb. TSL-rapport augusti 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa

Läs mer

TSL 2015:1 Lägre inflöde och färre till jobb.

TSL 2015:1 Lägre inflöde och färre till jobb. TSL 2015:1 Lägre inflöde och färre till jobb. TSL-rapport hel 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare. V uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2013:9 Arbetsmarknad med motstridiga signaler

TSL 2013:9 Arbetsmarknad med motstridiga signaler TSL 2013:9 Arbetsmarknad med motstridiga signaler TSL-rapport november 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

TSL 2016:03 Färre äldre förblir arbetssökande

TSL 2016:03 Färre äldre förblir arbetssökande TSL 2016:03 Färre äldre förblir arbetssökande TSL-rapport februari 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och v uppgift är att hjälpa uppsagda till

Läs mer

TSL 2014:6 TSL-systemet räcker inte till för alla

TSL 2014:6 TSL-systemet räcker inte till för alla TSL 2014:6 TSL-systemet räcker inte till för alla TSL-rapport maj 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

TSL 2016:01 Så blev 2015

TSL 2016:01 Så blev 2015 TSL 2016:01 Så blev 2015 TSL-rapport 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL finansierar

Läs mer

TSL 2015:5 Lägre inflöde och fler till jobb

TSL 2015:5 Lägre inflöde och fler till jobb TSL 2015:5 Lägre inflöde och fler till jobb TSL-rapport il 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2016:10 Tecken på en starkare konjunktur

TSL 2016:10 Tecken på en starkare konjunktur TSL 2016:10 Tecken på en starkare konjunktur TSL-rapport sep 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och v uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2016:11 Nätverk är vägen till jobb

TSL 2016:11 Nätverk är vägen till jobb TSL 2016:11 Nätverk är vägen till jobb TSL-rapport oktober 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2016:5 Validering viktigt verktyg

TSL 2016:5 Validering viktigt verktyg TSL 2016:5 Validering viktigt verktyg TSL-rapport april 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL-rapport mars 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2017:3 Män får oftare jobb, kvinnor väljer att utbilda sig

TSL 2017:3 Män får oftare jobb, kvinnor väljer att utbilda sig TSL 2017:3 Män får oftare jobb, kvinnor väljer att utbilda sig TSL-rapport feb 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa

Läs mer

TSL 2015:4 Ökad andel till jobb

TSL 2015:4 Ökad andel till jobb TSL 2015:4 Ökad andel till jobb TSL-rapport s 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

TSL 2017:1 Så blev 2016

TSL 2017:1 Så blev 2016 TSL 2017:1 Så blev 2016 TSL-rapport dec 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL finansierar

Läs mer

TSL 2016:7 Fler väljer att starta eget vid omställning

TSL 2016:7 Fler väljer att starta eget vid omställning TSL 2016:7 Fler väljer att starta eget vid omställning TSL-rapport i 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

TSL 2016:6 Framgång på flera fronter

TSL 2016:6 Framgång på flera fronter TSL 2016:6 Framgång på flera fronter TSL-rapport maj 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2017:09 Goda tider för anställda inom byggbranschen

TSL 2017:09 Goda tider för anställda inom byggbranschen TSL 2017:09 Goda tider för anställda inom byggbranschen TSL-rapport september 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa

Läs mer

TSL 2017:4 Antalet beviljade omställningsstöd ökar

TSL 2017:4 Antalet beviljade omställningsstöd ökar TSL 2017:4 Antalet beviljade omställningsstöd ökar TSL-rapport mars 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

TSL 2017:5 Bättre tider för industrin

TSL 2017:5 Bättre tider för industrin TSL 2017:5 Bättre tider för industrin TSL-rapport april 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2015:12 Kortare tid i arbetslöshet

TSL 2015:12 Kortare tid i arbetslöshet TSL 2015:12 Kortare tid i arbetslöshet TSL-rapport okt 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2015:7 Många byter yrke vid omställning

TSL 2015:7 Många byter yrke vid omställning TSL 2015:7 Många byter yrke vid omställning TSL-rapport juni 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till

Läs mer

TSL 2016:4 Många får jobb via sitt nätverk

TSL 2016:4 Många får jobb via sitt nätverk TSL 2016:4 Många får jobb via sitt nätverk TSL-rapport mars 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2015:10 Stor variation i omställningstid

TSL 2015:10 Stor variation i omställningstid TSL 2015:10 Stor variation i omställningstid TSL-rapport augusti 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till

Läs mer

TSL 2014:10 Har fått jobb/har inte fått jobb?

TSL 2014:10 Har fått jobb/har inte fått jobb? TSL 2014:10 Har fått jobb/har inte fått jobb? TSL-rapport september 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

TSL 2016:9 Historiskt lågt inflöde

TSL 2016:9 Historiskt lågt inflöde TSL 2016:9 Historiskt lågt inflöde TSL-rapport augusti 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2014:1 Många uppsagda. Många som fått jobb.

TSL 2014:1 Många uppsagda. Många som fått jobb. TSL 2014:1 Många uppsagda. Många som fått jobb. TSL-rapport hel 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare. V uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL-rapport januari 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

Deltagarnöjdhet i TSL-systemet 2012

Deltagarnöjdhet i TSL-systemet 2012 Deltagarnöjdhet i TSL-systemet 2012 Deltagarnas upplevda nöjdhet med coachstödet i TSL-systemet är fortsatt hög. 74 procent av deltagarna är nöjda ger betyg 7, 8, 9 eller 10 på en tiogradig skala, och

Läs mer

TSL 2016:12 I väntan på 2017

TSL 2016:12 I väntan på 2017 TSL 2016:12 I väntan på 2017 TSL-rapport nov 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Antal personer som beviljats omställningsstöd

Antal personer som beviljats omställningsstöd antal personer antal personer TSL-rapport kvartal tre 28 Antal personer som beviljats omställningsstöd 27-1-1-28-9-3 har vi beviljat omställningsstöd för 13 39 (1 992) personer, fördelade på 3 59 (2 453)

Läs mer

TSL 2013:8 Lugnare arbetsmarknad och kritisk granskning

TSL 2013:8 Lugnare arbetsmarknad och kritisk granskning TSL 2013:8 Lugnare arbetsknad och kritisk granskning TSL-rapport oktober 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

TSL 2017:2 Det går bra nu

TSL 2017:2 Det går bra nu TSL 2017:2 Det går bra nu TSL-rapport jan 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Om undersökningen Målgrupp Antal intervjuer Metod, jobbcoacher anslutna till Arbetsförmedlingen, coach via TSL och handläggare vid Trygghetsrådet,

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Innehåll Sammanfattning 7 Stor variation av antalet anställda inom välfärdstjänster under 1990-2009 8 Många av välfärdsarbetarna

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen 1 (14) Hur försörjer man sig? - en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiska iakttagelser - Trygghetsfonden TSL, halvårsrapport 2011

Arbetsmarknadspolitiska iakttagelser - Trygghetsfonden TSL, halvårsrapport 2011 Arbetsmarknadspolitiska iakttagelser - Trygghetsfonden TSL, halvårsrapport 2011 Erfarenheterna i TSL-systemet pekar på två områden som långsiktigt är av stor betydelse för arbetsmarknadens funktionalitet.

Läs mer

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 SPV styrelsemöte nr 3-16 Bilaga 12a Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2013 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 2014:3 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Höjd pensionsålder

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Verksamheten inom Ungdomsteamet: vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni december 2008

Verksamheten inom Ungdomsteamet: vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni december 2008 KM Sjöstrand 2009-02-01 Verksamheten inom Ungdomsteamet: vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni 2007 31 december 2008 Sammanfattning Ungdomsteamet startade sin verksamhet

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare juni 2011 juni 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar var rekordlåg i juni 2012. Endast en procent av Jusekmedlemmarna

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2015 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Trygghetsstiftelsen För dig som jobbar i staten

Trygghetsstiftelsen För dig som jobbar i staten Trygghetsstiftelsen För dig som jobbar i staten Det här är Trygghetsstiftelsen Trygghetsstiftelsen är omställningsorganisationen inom det statliga avtalsområdet. När en statsanställd blir uppsagd på grund

Läs mer

Tema Ungdomsarbetslöshet

Tema Ungdomsarbetslöshet Tema Ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten ökade bland ungdomar Under första kvartalet 2009 var 142 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 24,4 procent. Här

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare mars 2011 mars 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar är fortsatt låg. I mars 2012 var den 1,2 procent och därmed

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb 2013 Om du förlorar ditt jobb Full sysselsättning är ett självklart mål för facket men också trygghet för den enskilda medlemmen i omställningssituationen. Därför finns det en

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Tid för handling TSL-rapport juni 2012

Tid för handling TSL-rapport juni 2012 Tid för handling TSL-rapport juni 2012 Svensk ekonomi och svensk arbetsknad står inför mycket stora utmaningar. Samtidigt finns stora möjligheter. Snabb handling, pragmatik, långsiktighet och nyttjande

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2011 Kvartal

Arbetsmarknadsrapport 2011 Kvartal Procent Arbetsmarknadsrapport 2011 1,8 1,6 1, 1,2 0,8 0,6 0, 0,2 Ersättningstagare december 2010 december 2011 Arbetslösheten har under 2011 sjunkit för Juseks medlemsgrupper. Andelen arbetssökande jurister

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Mer tillåtande attityd till alkohol

Mer tillåtande attityd till alkohol IQ RAPPORT 2017:1 IQs ALKOHOLINDEX 2016 Mer tillåtande attityd till alkohol men unga går mot strömmen Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 3. Alkoholindex mer tillåtande attityd till alkohol 6. Ungas attityd

Läs mer

Mångfald i äldreomsorgen

Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen - Om anställningsvillkor för utlandsfödda medlemmar i Kommunal Rapport av: Yeshiwork Wondmeneh Kommunal 2013 Innehåll Sammanfattning 5 Inledning 6 Födelsebakgrund

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 212 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare september2011 september 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar ökade något i september jämfört med föregående kvartals

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Verksamheten inom Ungdomsteamet Uppföljning av verksamheten 2009

Verksamheten inom Ungdomsteamet Uppföljning av verksamheten 2009 KM Sjöstrand 2010-02-21 Verksamheten inom Ungdomsteamet Uppföljning av verksamheten 2009 Sammanfattning Ungdomsteamet startade sin verksamhet i juni 2007. Under 2007 var verksamheten öppen för ungdomar

Läs mer

Digitalisering pågår. strukturomvandlingen i handeln ur ett omställningsperspektiv

Digitalisering pågår. strukturomvandlingen i handeln ur ett omställningsperspektiv Digitalisering pågår strukturomvandlingen i handeln ur ett omställningsperspektiv 1 Förord Trygghetsfonden TSL (TSL), Svenskt Näringslivs och LO:s omställningsorganisation, med 100 000 anslutna företag

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

SIFO 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sö- Kro- Kal-

SIFO 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sö- Kro- Kal- Sid 1 Tveksam, vet ej -------------- 1-1 - 2 1 1 2 1-1 2 1-1 1 1 1 - - 2 Bastal ----------------------- 199 200 199 200 197 199 199 196 199 200 198 197 199 200 199 198 199 199 200 200 197 Fråga 4 Hur oroad

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir uppsagd För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till

Läs mer

Omställning hjälper i lågkonjunktur

Omställning hjälper i lågkonjunktur Omställning hjälper i lågkonjunktur Det har nu gått ett år sedan lågkonjunkturen slog till med full kraft. Antalet personer som beviljats omställningsstöd har ökat dramatiskt under lågkonjunkturen. Av

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Nyckeln till ett tryggare arbetsliv

Nyckeln till ett tryggare arbetsliv Nyckeln till ett tryggare arbetsliv 2 För ett tryggare arbetsliv Trygghetsrådet TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda och tidsbegränsat anställda. TRS erbjuder också ett förebyggande

Läs mer

Varsel och dess samband med arbetslösheten

Varsel och dess samband med arbetslösheten Fördjupning i Konjunkturläget december 28 (Konjunkturinstitutet) 16 Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Diagram 15 Varsel Tusentals personer 2 2 Varsel och dess samband med arbetslösheten 15 1 15

Läs mer

Till din tjänstepension

Till din tjänstepension Till din tjänstepension För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i mars 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omvärld Nr 5: 2011 Perspektiv Helsingborg ARBETSLÖSHETEN I HELSINGBORG HAR MINS- KAT SEDAN OKTOBER 2010 Antalet öppet arbetslösa i åldern 18-64 år uppgår till närmare

Läs mer

TSL 2013:3 Mot en svårbedömd framtid

TSL 2013:3 Mot en svårbedömd framtid TSL 2013:3 Mot en svbedömd framtid Halvsrapport 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och v uppgift är att hjälpa uppsagda arbetare till ett nytt

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Statistik januari-december 2013

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Dnr 1/14 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse januari-december 213 Statistik januari-december 213 Bilaga till årsrapport avseende verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet

Läs mer

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden Rapport från Soliditet 1 Svenskarnas skulder hos Kronofogden mars 2011 Sammanfattning Svenskarnas samlade skuld hos Kronofogdemyndigheten uppgick i mars 2011

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2013

Studie- och yrkesvägledarenkät 2013 Studie- och yrkesvägledarenkät 2013 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en studie- och yrkesvägledare examen, tar vägen efter utbildningen. I en tidigare undersökning, gjord

Läs mer