Tre år efter omställning TSL 2014:7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tre år efter omställning TSL 2014:7"

Transkript

1 Tre år efter omställning TSL :7

2 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL finansierar omställningsåtgärder åt företag och fack lokalt. Företag och fack väljer leverantörer av omställningstjänster och vi följer upp och utvärderar tjänsterna och resultaten. TSL startades 2004, cirka företag är anslutna till TSL-systemet och drygt arbetare omfattas. Läs mer på Samtliga rapporter från TSL finns att ladda ner gratis på Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL Box Stockholm Besöksadress Kungsbroplan 2 Telefon Telefax E-post ISBN Stockholm

3 Förord TSL-systemet hjälper uppsagda arbetare inom den privata sektorn till nya jobb. Senast tolv månader efter sista anställningsdag på det jobb de blivit uppsagda från, rapporteras en lösning för varje individ. De flesta, cirka 90 procent, har då funnit en lösning. De andra fortsätter att söka jobb. I och med att en lösning rapporterats i TSL-systemet, släpper vi kontakten med deltagarna (de uppsagda). Det är dock av vikt att försöka få en bild av hur hållbara de rapporterade lösningarna är och vad som sker med de uppsagda på längre sikt. Därför gör vi med hjälp av SIFO en uppföljning tre år efter rapporterad lösning. Resultat av denna uppföljning redovisas i denna rapport. Det finns mycket viktig information att hämta ur dessa uppgifter. Det som behöver belysas mer och också skapas adekvata åtgärder för, är att i anslutning till rörligheten på arbetsmarknaden, också utveckla kompetensen för de nya och de framtida arbetsuppgifterna. Vi har av ekonomiska skäl bråttom att hjälpa en uppsagd från ett jobb till ett annat. Arbetslöshet kostar både för individen och samhället. Det finns en risk för att vi inte nyttjar den tid som ändå blir mellan det gamla och det nya jobben till att också stärka de uppsagdas kompetens. Delar av samhällets olika stödsystem är i detta avseende kontraproduktiva; a-kassans strikta regler avseende utbildning när a-kassa utgår, trots att vi vet att många av de uppsagda inte har tillräcklig kompetens för att kunna få de lediga jobben, svårigheten att få en arbetsmarknadsutbildning för nyarbetslösa trots att vi kan påvisa behoven, samt avsaknaden av ett system för kompetensutveckling mitt i yrkeslivet som gör det praktiskt möjligt för människor att utveckla sin kompetens till de nya kraven. I denna rapport kan vi visa att utöver att hjälpa uppsagda snabbt till nya jobb, behövs också en linje för att rusta dem för hållbara lösningar. Inte utifrån gårdagens behov, utan från dagens och morgondagens behov. Det finns behov av och utrymme för att tänka nytt samt att inte fastna i gamla lösningar om vi vill bejaka en sund rörlighet på arbetsmarknaden som tar hänsyn både till arbetstagarnas och företagens behov. Stockholm, juni Tomas Petti Vd Trygghetsfonden TSL

4 Innehåll Inledning 4 Metod 4 Vad gör deltagarna idag? 5 Försämring från tidigare undersökningar 8 Vad beror försämringen på? 9 Ålder 9 Utbildningsnivå 9 Kön 11 De som arbetar 11 Rörlighet 13 Vissa behöver mer stöd 15

5 Inledning Trygghetsfonden TSL erbjuder omställningsstöd till privatanställda arbetare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. TSL har ingen egen utförarorganisation, utan omställningsprogrammen genomförs av det omställningsföretag som företag och fack kommer överens om att använda vid varje enskild uppsägning. TSL följer upp resultatet av omställningsprogrammen på olika sätt. Vilken lösning en deltagare i omställningsprogram hittar rapporteras av omställningsföretaget senast 12 månader efter sista anställningsdagen på det arbetet deltagaren blivit uppsagd från. Vi vet inte hur ihållande de olika lösningar som omställningsföretagen rapporterat är och vad som händer för de uppsagda i omställningsprogram på längre sikt. För att få svar på vad som händer på längre sikt har TSL låtit TNS SIFO genomföra intervjuer med deltagare tre år efter att de avslutat sina omställningsprogram. Tre undersökningar har hittills genomförts. Deltagare som lämnade sina omställningsprogram 2009 intervjuades, deltagare som lämnade sina program 2010 intervjuades, och deltagare som avslutade sina program 2011 intervjuades. Denna rapport visar resultatet för undersökningen av de deltagare som lämnade sina program i början av 2011, jämfört med resultatet från de tidigare undersökningarna. Metod Samtliga tre undersökningar är genomförda genom telefonintervjuer. Intervjuerna är genomförda under maj och juni respektive år. Bruttourval Nettourval Antal intervjuer Svarsfrekvens 46% 59% 39% Svarsfrekvensen i årets undersökning är lägre än i tidigare undersökningar. En analys av bortfallet visar dock inga stora diskrepanser mellan de som Tre år efter omställning. 4

6 intervjuats och de som inte gått att nå, varför resultaten kan anses representativa för den grupp vi önskat undersöka. Vad gör deltagarna idag? De två diagrammen nedan visar dels resultatet av omställningsprogrammen för de undersökta deltagarna, som det rapporterades under våren 2011, och dels vilken sysselsättning deltagarna uppger att de har idag. Rapporterat resultat för tre år sedan Utbildning (minst en termin, minst 50 %); 3,2% Arbetssökande; 10,2% Arbetsmarknads politisk åtgärd; 1,5% Pension, Sjukskriven; sjukersättning; 1,7% 4,1% Tillsvidareanställ ning; 34,9% Valt att lämna programmet innan lösning; 1,6% Behovsanställni ng; 5,0% Visstid 6 mån ; 24,7% Visstid > 6 mån ; 11,7% Startat eget; 1,4% Nuvarande sysselsättning Sjukersättning; Studerar (minst 0,6% en termin, minst 50 %); 1,4% Arbetssökande; 10,7% Praktik eller utbildning anordnad av Arbetsförmedlin gen; 1,9% Behovs-/tim- /projektanställni ng; 6,0% Visstid 6 mån; 4,5% Visstid > 6 mån; 6,1% Sjukskriven; 1,7% Pension; 11,1% Driver eget företag; 3,2% Annat; 1,1% Tillsvidareanställ ning; 51,5% Tre år efter omställning. 5

7 Flera saker är i sammanhanget värda att belysa. 71,4 procent av respondenterna uppger att de idag har ett jobb. Andelen har sjunkit jämfört med för tre år sedan, då 77,7 procent hade ett jobb när omställningsprogrammet avslutades. Att andelen som är i arbete har sjunkit förklaras i viss utsträckning av att många av respondenterna gått i pension. För tre år sedan gick 4,1 procent av respondenterna in i pensionslösningar eller fick sjukersättning i samband med att omställningsprogrammet avslutades. Idag uppger 11,1 procent av respondenterna att de är pensionerade, och 0,6 procent att de får sjukersättning. 7,2 procent av samtliga intervjuade har gått i pension under de tre år som förflutit sedan de avslutade sina omställningsprogram. Att så pass stor andel av respondenterna gått i pension förklaras av ålderssammansättningen på de intervjuade personerna, något vi återkommer till nedan. Fördelningen mellan olika anställningstyper har förändrats. Idag uppger 51,5 procent av respondenterna att de har en tillsvidareanställning. För tre år sedan, när omställningsprogrammen avslutades, var det knappt 35 procent av deltagarna som fick en tillsvidareanställning. Andelen som uppger att de nu har en tidsbegränsad anställning har minskat avsevärt jämfört med för tre år sedan, något som indikerar att en del visstidsanställningar med tiden övergår i tillsvidareanställningar. 32 personer uppger att de driver ett eget företag. 27 av dessa har inga anställda. Ett mycket litet antal personer, totalt 14 stycken, uppger att de är i utbildning som omfattar minst en termin och minst halvfart. Av dessa deltar 10 personer i universitets- eller högskoleutbildningar. Andelen deltagare som uppger att de är arbetssökande är på samma nivå som för tre år sedan. Än mer information om skillnaderna mellan resultatet för tre år sedan och nuvarande sysselsättning, får man om man kombinerar de två. Diagrammet nedan visar på den vertikala axeln vilket resultat som rapporterades för deltagarna när de avslutade sina omställningsprogram för tre år sedan. Den horisontella axeln visar hur deltagarnas nuvarande sysselsättning fördelar sig. Resultaten för tre år sedan som är markerade med en asterisk har vardera färre än 30 respondenter, varför man bör vara försiktig med att dra slutsatser av hur den nuvarande sysselsättningen ser ut för dessa grupper. Tre år efter omställning. 6

8 Resultat för tre år sedan Nuvarande sysselsättning Valt att lämna programmet innan lösning* Sjukskriven* Pension, sjukersättning Utbildning (minst en termin, minst 50 %) Arbetssökande Arbetsmarknadspolitisk åtgärd* Behovsanställning Visstid 6 mån Visstid > 6 mån Startat eget* Tillsvidareanställning 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tillsvidareanställning Visstid > 6 mån Behovs-/tim-/projektanställning Driver eget företag Visstid 6 mån Praktik eller utbildning anordnad av Arbetsförmedlingen Arbetssökande Studerar (minst en termin, minst 50 %) Pension Sjukskriven Sjukersättning Annat Några saker i sammanställningen ovan är värda att lyfta fram. En stor andel, sammantaget 53 procent, av de som för tre år sedan fick en visstidsanställning har idag en tillsvidareanställning. 44 procent av de som för tre år sedan fick en behovsanställning har idag en tillsvidareanställning. Även om vi inte kan påvisa att det rör sig om samma arbetsgivare, indikerar det att många visstidsanställningar med tiden övergår i tillsvidareanställningar. Av de 14 personer som för tre år sedan startat eget företag uppger hälften att de idag driver ett eget företag. Av de som för tre år sedan gick in i en utbildning på minst 20 veckor och minst halvtid, är det idag drygt 58 procent som har ett jobb. De flesta av de som gick i pension för tre år sedan är kvar i pension. En relativt stor andel av de personer som för tre år sedan var fortsatt arbetssökande 12 månader efter sista anställningsdag, har idag gått i pension. Det stämmer väl överens med bilden att de äldsta är de som har svårast att hitta en lösning. Tre år efter omställning. 7

9 Drygt 50 procent av de som för tre år sedan fortfarande var arbetssökande när de lämnade sina omställningsprogram har idag ett arbete. Vi har inte data som visar på vad detta beror på. Sannolikt är det en kombination av fortsatt jobbsökande och i vissa fall adekvata åtgärder, exempelvis utbildning eller praktik, i vissa fall också flytt till annan ort. Försämring från tidigare undersökningar Jämfört med tidigare års undersökningar innebär årets undersökning sammantaget en försämring. Den största försämringen syns mellan undersökningarna genomförda och. I undersökningen som genomfördes uppgav 84 procent av respondenterna att de hade ett arbete. I undersökningen som genomfördes var andelen 72 procent, och i årets undersökning har andelen i jobb sjunkit till 71 procent. I årets undersökning är det en lägre andel deltagare som uppger att de har en tillsvidareanställning, och en större andel som uppger att de har tidsbegränsade anställningar. Andelen som uppger att de är arbetssökande, eller har gått i pension är i stort sett likvärdig med undersökningen som genomfördes, men nivån ligger avsevärt högre än vad som uppmättes. Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på din nuvarande situation? Annat Sjukskriven Sjukersättning Pension Studerar/Går utbildning (minst 1 termin Arbetssökande Praktik eller utbildning anordnad av AF Behovs-/Tim-/Projektanställning Visstid 6 mån Visstid > 6 mån Driver eget företag Tillsvidareanställd 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Tre år efter omställning. 8

10 I stor utsträckning förklaras det försämrade resultatet av demografiska faktorer, framför allt ålder och utbildningsnivå. I nästa avsnitt förklaras skillnaderna mellan undersökningarna i detalj. Vad beror försämringen på? Det finns stora skillnader mellan undersökningarna genomförda, och. Skillnader som i stor utsträckning förklarar det försämrade resultatet i årets undersökning. Ålder TSL har i flera rapporter belyst vilken hur viktig åldern är för möjligheterna att hitta ett jobb. Åldersfördelningen på de intervjuade personerna skiljer sig mycket åt mellan de tre undersökningar som hittills genomförts tre år efter avslutat omställningsprogram. I den första undersökningen som genomfördes var de yngsta deltagarna överrepresenterade jämfört med hur åldersfördelningen i TSL-systemet brukar se ut. Det var en direkt följd av att de som intervjuades i denna undersökning var personer som blev uppsagda tidigt under finanskrisen, då många företag tillämpade sist in, först ut-principen. I undersökningen som genomfördes var åldersfördelningen mer normalfördelad. I undersökningen som genfördes var de äldre något överrepresenterade. 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% år år år år Ålder år år år år 60+ år Utbildningsnivå En annan faktor som i tidigare utredningar visat sig vara betydelsefull för möjligheterna att hitta ett jobb är utbildningsbakgrund. Personer med endast grundskola har avsevärt svårare att hitta ett jobb, jämfört med personer med gymnasiebehörighet. I viss mån samverkar åldersfaktorn och Tre år efter omställning. 9

11 Grundskolenvå (folk-, enhets-, real-, fack-, flick-, folkhögskola) Yrkesskolenivå Gymnasienivå Högskole- /universitetsnivå (eftergymnasial utbildning) utbildningsnivå, de äldre har i genomsnitt en lägre utbildningsnivå än de yngre. I årets undersökning överstiger andelen med endast grundskoleutbildning 25 procent, en ökning från tidigare års undersökningar. Senaste genomförda (avslutade) skolutbildning Kan ej uppge/vill ej uppge Högskole- /universitetsnivå (eftergymnasial utbildning) Gymnasienivå Yrkesskolenivå Grundskolenvå (folk-, enhets-, real-, fack-, flick-, folkhögskola) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Nedanstående diagram visar utbildningsnivå och nuvarande sysselsättning som de intervjuade personerna uppgivit. Av diagrammet framgår att de deltagare som har gymnasiekompetens fått jobb i större utsträckning än de deltagare som saknar gymnasiekompetens. Samvariationen mellan ålder och utbildningsnivå syns också, genom att det är främst deltagare med lägre utbildningsnivå som uppger att de gått i pension. Utbildningsnivå och nuvarande sysselsättning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Annat Sjukskriven Sjukersättning Pension Studerar (minst en termin, minst 50 %) Arbetssökande Praktik eller utbildning anordnad av Arbetsförmedlingen Behovs-/tim-/projektanställning Visstid 6 mån Visstid > 6 mån Driver eget företag Tre år efter omställning. 10

12 Kön Även kön är en variabel som i TSL-systemet visat sig vara av betydelse för möjligheterna att hitta ett jobb. I TSL-systemet hittar kvinnorna jobb i något lägre utsträckning än männen. I den senaste undersökningen är andelen kvinnor något överrepresenterade. De utgör drygt 30 procent av de intervjuade deltagarna, att jämföra med de drygt 25 procent de utgör av samtliga deltagare i TSL-systemet. Kön Män Kvinnor 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tillsammans förklarar ålderssammansättning, utbildningsbakgrund och kön hos de intervjuade deltagarna sannolikt i stor utsträckning det försämrade resultat som kan utläsas när man jämför undersökningarna från, och. De som arbetar De deltagare som uppgivit att de har ett jobb har fått ett antal följdfrågor. Knappt 17 procent av deltagarna som har ett jobb uppger att de arbetar på samma företag som de blev uppsagda från för tre år sedan i samband med att de fick omställningsstöd från TSL. Merparten av de som har ett jobb, drygt 77 procent, arbetar i privat sektor, men andelen som gått till offentlig sektor har ökat till drygt 17 procent, från drygt 12 procent i föregående års undersökningar. Tre år efter omställning. 11

13 Sektorsfördelning Vet ej Annan sektor Ideell sektor Landstinget Kommunal sektor Statlig sektor Privat sektor 0% 20% 40% 60% 80% 100% 40 procent av deltagarna uppger att de arbetar i en annan bransch än den de arbetade i när de blev uppsagda och fick omställningsstöd från TSL. Andelen har ökat med 10 procentenheter sedan föregående års undersökning, men är i paritet med den undersökning som genomfördes. Jobbar du nu inom samma bransch som du gjorde när du blev uppsagd? Nej Ja 0% 20% 40% 60% 80% Lönen är för majoriteten av deltagarna bättre idag än när de lämnade sina omställningsprogram för tre år sedan. 48 procent uppger att de har högre lön idag, och 31 procent att de har lägre lön. Andelen som uppger att de har högre lön har dock minskat sedan den första undersökningen genomfördes. Tre år efter omställning. 12

14 Löneläge Högre Samma lön Lägre 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Majoriteten av deltagarna har samma arbetstid tre år efter att de avslutat sina omställningsprogram hos TSL. Detta mönster är i stort sett oförändrat över de år undersökningarna har genomförts, även om det är en något större andel som uppger att de har kortare arbetstid i den senaste undersökningen. Arbetstid Längre arbetstid Samma arbetstid Kortare arbetstid 0% 20% 40% 60% 80% Rörlighet Endast åtta procent av deltagarna uppger att de har flyttat sedan de blev uppsagda och fick omställningsstöd från TSL. Andelen är oförändrad från tidigare år. En tredjedel av de som flyttat har gjort det antingen för att de har fått ett jobb, eller för att öka sina chanser att få ett jobb. Tre år efter omställning. 13

15 Har du sedan du blev uppsagd från flyttat till en annan kommun? Nej Ja 0% 20% 40% 60% 80% 100% Anledning till flytt På grund av nytt jobb För att förbättra chanserna till att få ett nytt jobb Inget av detta/annan orsak 0% 20% 40% 60% 80% Benägenheten att flytta till en annan kommun tycks minska med högre ålder. Bland åringarna uppger 32 procent att de flyttat till en annan kommun. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andel som flyttat efter åldersgrupp Tre år efter omställning. 14

16 Vissa behöver mer stöd De deltagare som intervjuats har fått en öppen fråga om det finns något annat som hade underlättat för dem att hitta ett jobb när de blev uppsagda, och i så fall vad. 19 procent av deltagarna har svarat ja på denna fråga. Vad de anser att de skulle ha behövt skiljer sig mycket åt, men vissa mönster kan urskiljas. Drygt 10 procent av de 191 personer som svarat på frågan uppger att ett större kontaktnät eller bättre nätverk hade underlättat för dem att hitta ett jobb. Likaså uppger drygt 10 procent att de hade behövt bättre eller mer omfattande hjälp från Arbetsförmedlingen. Var femte person som besvarat frågan uppger att utbildning hade underlättat för dem att hitta ett jobb. Behovet av kompetensutveckling är något som TSL har lyft fram i många olika sammanhang. TSL har inte ekonomiska medel för att kunna tillmötesgå detta behov. Tre år efter omställning. 15

17 Kontaktuppgifter Rapporten är skriven av Mattias Elm, TSL. För mer information om rapporten kontakta: Analysansvarig Mattias Elm, VD Tomas Petti, Tre år efter omställning. 16

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning

Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning Den största förändringen efter tre år för de som genomgått ett omställningsprogram inom TSLsystemet, är att 70 procent av de deltagare som fick en

Läs mer

TSL 2016:03 Färre äldre förblir arbetssökande

TSL 2016:03 Färre äldre förblir arbetssökande TSL 2016:03 Färre äldre förblir arbetssökande TSL-rapport februari 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och v uppgift är att hjälpa uppsagda till

Läs mer

TSL 2016:01 Så blev 2015

TSL 2016:01 Så blev 2015 TSL 2016:01 Så blev 2015 TSL-rapport 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL finansierar

Läs mer

TSL 2015:5 Lägre inflöde och fler till jobb

TSL 2015:5 Lägre inflöde och fler till jobb TSL 2015:5 Lägre inflöde och fler till jobb TSL-rapport il 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL-rapport mars 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2014:10 Har fått jobb/har inte fått jobb?

TSL 2014:10 Har fått jobb/har inte fått jobb? TSL 2014:10 Har fått jobb/har inte fått jobb? TSL-rapport september 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

TSL 2016:4 Många får jobb via sitt nätverk

TSL 2016:4 Många får jobb via sitt nätverk TSL 2016:4 Många får jobb via sitt nätverk TSL-rapport mars 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2015:7 Många byter yrke vid omställning

TSL 2015:7 Många byter yrke vid omställning TSL 2015:7 Många byter yrke vid omställning TSL-rapport juni 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till

Läs mer

TSL 2015:10 Stor variation i omställningstid

TSL 2015:10 Stor variation i omställningstid TSL 2015:10 Stor variation i omställningstid TSL-rapport augusti 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till

Läs mer

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL-rapport januari 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Innehåll Sammanfattning 7 Stor variation av antalet anställda inom välfärdstjänster under 1990-2009 8 Många av välfärdsarbetarna

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2013 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 SPV styrelsemöte nr 3-16 Bilaga 12a Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiska iakttagelser - Trygghetsfonden TSL, halvårsrapport 2011

Arbetsmarknadspolitiska iakttagelser - Trygghetsfonden TSL, halvårsrapport 2011 Arbetsmarknadspolitiska iakttagelser - Trygghetsfonden TSL, halvårsrapport 2011 Erfarenheterna i TSL-systemet pekar på två områden som långsiktigt är av stor betydelse för arbetsmarknadens funktionalitet.

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2015 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 2014:3 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Höjd pensionsålder

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare juni 2011 juni 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar var rekordlåg i juni 2012. Endast en procent av Jusekmedlemmarna

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare mars 2011 mars 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar är fortsatt låg. I mars 2012 var den 1,2 procent och därmed

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Tema Ungdomsarbetslöshet

Tema Ungdomsarbetslöshet Tema Ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten ökade bland ungdomar Under första kvartalet 2009 var 142 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 24,4 procent. Här

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb 2013 Om du förlorar ditt jobb Full sysselsättning är ett självklart mål för facket men också trygghet för den enskilda medlemmen i omställningssituationen. Därför finns det en

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 212 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Omställning hjälper i lågkonjunktur

Omställning hjälper i lågkonjunktur Omställning hjälper i lågkonjunktur Det har nu gått ett år sedan lågkonjunkturen slog till med full kraft. Antalet personer som beviljats omställningsstöd har ökat dramatiskt under lågkonjunkturen. Av

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

SIFO 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sö- Kro- Kal-

SIFO 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sö- Kro- Kal- Sid 1 Tveksam, vet ej -------------- 1-1 - 2 1 1 2 1-1 2 1-1 1 1 1 - - 2 Bastal ----------------------- 199 200 199 200 197 199 199 196 199 200 198 197 199 200 199 198 199 199 200 200 197 Fråga 4 Hur oroad

Läs mer

Mångfald i äldreomsorgen

Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen - Om anställningsvillkor för utlandsfödda medlemmar i Kommunal Rapport av: Yeshiwork Wondmeneh Kommunal 2013 Innehåll Sammanfattning 5 Inledning 6 Födelsebakgrund

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Varsel och dess samband med arbetslösheten

Varsel och dess samband med arbetslösheten Fördjupning i Konjunkturläget december 28 (Konjunkturinstitutet) 16 Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Diagram 15 Varsel Tusentals personer 2 2 Varsel och dess samband med arbetslösheten 15 1 15

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Statistik januari-december 2013

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Dnr 1/14 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse januari-december 213 Statistik januari-december 213 Bilaga till årsrapport avseende verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omvärld Nr 5: 2011 Perspektiv Helsingborg ARBETSLÖSHETEN I HELSINGBORG HAR MINS- KAT SEDAN OKTOBER 2010 Antalet öppet arbetslösa i åldern 18-64 år uppgår till närmare

Läs mer

TSL 2016:8 En allt starkare arbetsmarknad

TSL 2016:8 En allt starkare arbetsmarknad TSL 2016:8 En allt starkare arbetsmarknad TSL-rapport juli 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med nedsatt rörelseförmåga En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med nedsatt rörelseförmåga En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med nedsatt rörelseförmåga En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete En studie finansierad av Arvsfonden Innehåll Framgångsfaktorer

Läs mer

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden Rapport från Soliditet 1 Svenskarnas skulder hos Kronofogden mars 2011 Sammanfattning Svenskarnas samlade skuld hos Kronofogdemyndigheten uppgick i mars 2011

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2013

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2013 RAPPORT 1(10) hetsstöd 2014-02-03 AVN 2014/0033-2 009 Handläggare, titel, telefon Anna Nilsson, utredare 011-15 23 71 Esa Manninen, programansvarig 011-15 21 38 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

TSL 2013:3 Mot en svårbedömd framtid

TSL 2013:3 Mot en svårbedömd framtid TSL 2013:3 Mot en svbedömd framtid Halvsrapport 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och v uppgift är att hjälpa uppsagda arbetare till ett nytt

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Din Lokala samverkanspartner i personalrelaterade frågor

Din Lokala samverkanspartner i personalrelaterade frågor Din Lokala samverkanspartner i personalrelaterade frågor Omställningsstöd När man blir friställd så kan det kännas som om hela tillvaron är i gungning. Vi vet hur viktig en individuell stöttning är i det

Läs mer

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald 2015 Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald Allt färre går från ord till handling vad gäller mångfald Det är positivt att fler inser betydelsen av att arbeta med mångfald, men tankeväckande

Läs mer

Arbetsmarknaden försämrades Även utsikterna för 2013

Arbetsmarknaden försämrades Även utsikterna för 2013 Arbetsmarknaden försämrades 2012 Även utsikterna för 2013 Trygghetsfonden TSL, årsrapport 2012 1 Innehåll Sammanfattning sid 3 TSL-systemet 2012 i siffror sid 4 Missmatch sid 8 Omställningsföretagen sid

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015 Arbetslöshet fortsätter öka i mellersta Halland Kungsbacka har fortfarande

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

VTDV Vart tog de vägen

VTDV Vart tog de vägen VTDV Vart tog de vägen Undersökning av hur det gått för de som avslutade sina studier vid någon av fritidsledarskolorna under 2012 Vart tog de vägen? Redovisning av Fritidsledarskolornas undersökning våren

Läs mer

VTDV Vart tog de vägen

VTDV Vart tog de vägen VTDV Vart tog de vägen Undersökning av hur det gått för de som avslutade sina studier vid någon av fritidsledarskolorna under 2013 Vart tog de vägen? Redovisning av Fritidsledarskolornas undersökning genomförd

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2011 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 3 Översikt 3 Medlemmar i program och anställning med stöd 5 Åldersgrupp

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd.

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd. Kyrkans trygghetsråd Omställningsavtal I samband med avtalsrörelsen 2005 tecknades Omställningsavtalet och avtalet trädde i kraft den 3 juli 2006, efter upphandling av utförare och administration. För

Läs mer

Process för verksamhetsövergång

Process för verksamhetsövergång Process för verksamhetsövergång Kort om tidplanen Aktiviteter Påbörjas Klart senast Ansvarig Informationsmöte för dem som berörs Förfrågan om verksamhetsövergång lämnas till berörda individer Informationsmöte/individuell

Läs mer

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting.

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden är en förmån för alla som jobbar inom kommuner, landsting och företag anslutna till Pacta. Förmånen innebär att

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2012 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Näringslivets efterfrågan på arbetskraft minskar tydligt. Samtidigt förändras förutsättningarna att

Läs mer

Nytillskott och rekryteringsbehov

Nytillskott och rekryteringsbehov Nytillskott och rekryteringsbehov Resultat på övergripande nivå Under de goda tillväxtåren i slutet av 199-talet och början av 2-talet ökade tillskottet av arbetskraft och alltfler rekryterades. Det innebar

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Inspektionen för socialförsäkringen

Inspektionen för socialförsäkringen Inspektionen för socialförsäkringen Kunskapsmätning Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet -- Johan Orbe Caroline Theorell Projektnummer: Sammanfattning Bara knappt

Läs mer

Kunskapsmätning 2012. Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet. Arbetsrapport 2013-1. Marcela Cohen Birman

Kunskapsmätning 2012. Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet. Arbetsrapport 2013-1. Marcela Cohen Birman Kunskapsmätning 2012 Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet Marcela Cohen Birman Arbetsrapport 2013-1 2(7) 3(7) Innehåll 1 Kunskaper om det allmänna pensionssystemet...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2 ARBETSMARKNADSRAPPORT 8 Kvartal Ny rekordlåg arbetslöshet bland Jusekmedlemmar Andelen av Juseks medlemmar anslutna till Akademikernas erkända a-kassa med arbetslöshetsersättning har fortsatt minska under

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 Arbetslöshet fortsätter öka i Halland Sedan drygt ett år tillbaka ökar arbetslösheten

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund

Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund Diarienummer 2014-000-000 Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund CSN, rapport 2014:8 2 Diarienummer 2014-219-6424 Diarienummer

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer