EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN HJÄLP TILL NYTT JOBB"

Transkript

1 EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

2 EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS. NÄR ETT FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER ÄR DET NÄSTAN ALLTID POSITIVT. JOBB- IGARE FÖR ALLA INBLANDADE ÄR DET NÄR DET GÅR DÅLIGT OCH FÖRETAGET MÅSTE GENOMFÖRA PERSONALMINSKNINGAR ELLER UPPHÖRA MED SIN VERKSAMHET. Trots att det ibland är lika nödvändigt att minska resurserna som det i andra situationer är att öka dem, är det alltid en viss dramatik förknippad med uppsägningar. En professionell hantering av omställning och personalminskningar minskar dramatiken och gör det lättare för alla inblandade parter. Därför har Svenskt Näringsliv och LO tecknat ett kollektivavtal om att avsätta ekonomiska resurser och skapa ett system för att underlätta omställning; Trygghetsfonden TSL. De allra flesta, ca 85 procent av dem som blivit uppsagda och står till arbetsmarknadens förfogande har under år 2007 fått ett nytt arbete efter genomfört omställningsprogram. Resultatet visar att företagen inom Svenskt Näringsliv och facken inom LO tillsammans har skapat och finansierar ett system som på ett kostnadseffektivt sätt hjälper de flesta av dem som blir berörda av neddragningar och personalminskningar. De som behöver ytterligare hjälp utöver vad TSL-systemet kan ge, hjälper jobbcoacherna till att komma i kontakt med andra organisationer som exempelvis arbetsförmedlingen eller försäkringskassan. En för alla inblandade parter svår och dramatisk situation kan i de flesta fallen vändas till något positivt.

3 TSL HJÄLPER TILL OMSTÄLLNING MÅSTE SKE MED STOR RESPEKT FÖR SÅVÄL DE PERSONER SOM SÄGS UPP SOM FÖR FÖRETAGETS KRAV PÅ LÖNSAMHET. Omställningsstödet som jag ser det handlar om praktisk politik. Man ser resultatet av den insatta åtgärden. De flesta företag som söker bidrag för omställningsstöd från TSL säger upp 1 3 personer. De har inte en egen personalavdelning och uppsägningar sker relativt sällan. Det är med andra ord en både ovan och svår situation. Även för större företag är personalminskningar en av de svåraste uppgifterna. Inom TSL-systemet finns en stor erfarenhet samlad om hur en omställning kan genomföras på bästa sätt. De omställningsföretag som finns inom TSL-systemet kan vara samtalspartners på ett tidigt stadium i processen och på så vis underlätta en svår uppgift. På kan du hitta de omställningsföretag som har samarbetsavtal med TSL. Mångfald och konkurrens ger nytt jobb snabbare. OMSTÄLLNINGSARBETET Oftast följer omställningsarbetet en process som kan beskrivas enligt följande. 1. utreda deltagarens kompetens 2. klargöra deltagarens önskemål och målsättning 3. utreda deltagarens personliga marknad, det vill säga med vilka uppgifter och var personen kan tänka sig att arbeta 4. hjälpa till med deltagarens handlingar, exemplevis personligt brev och meritförteckning 5. se över olika sökvägar 6. skapa en aktivitetsplan 7. stödja genomförandet av planen Omställning kan leda till nya möjligheter. Per Johansson, omställningsfrågor, LO Pär Andersson, omställningsfrågor, Svenskt Näringsliv Susanne Larsson, projektledare, TSL

4 NYCKELFAKTORER FÖR FRAMGÅNGSRIK OMSTÄLLNING VÅR ERFARENHET HITTILLS VISAR PÅ NÅGRA FAKTORER SOM ÄR AV STOR VIKT FÖR ETT LYCKAT OMSTÄLLNINGSARBETE. SNABB START, INDIVIDANPASSNING OCH ENGAGEMANG ÄR DE AVGÖRANDE NYCKEL- FAKTORERNA. Snabb start av omställningsprogrammet.det är av yttersta vikt att komma igång med omställningsprogrammet så snart som möjligt efter uppsägningen. Det finns ett starkt samband mellan snabb start och lyckat utfall. Bäst är när omställningsprogrammet kan ta sin början redan under uppsägningstiden. Det är ofta omskakande för människor att bli uppsagda. Den stora dramatiken kommer när individen lämnar arbetsplatsen och därmed ramlar ur ett tryggt sammanhang. Därför är det avgörande att ha kommit igång med omställningsprogrammet redan innan individen slutar sitt arbete. Då går hon eller han inte ut i tomhet, utan finns i ett annat sammanhang, har en tillhörighet, möter sin jobbcoach och eventuellt andra i samma situation. Behovsanpassade omställningsprogram. TSLs omställningsstöd har fokus på individen. Varje individ ska få ett omställningsprogram utifrån sina förutsättningar och behov. Att bli sedd för den man är och mött utifrån sina egna behov och förutsättningar är avgörande för att snabbt komma till ett nytt jobb eller starta eget. Det har visat sig att de allra flesta som blivit beviljade omställningsstöd har en relativt god anställningsbarhet. De behöver i regel inte så mycket hjälp, men de behöver rätt hjälp. Det är avgörande, det går inte att standardisera och ge alla samma stöd. Mycket av debatten om arbetslöshet i samhället idag förs på en övergripande makroekonomisk nivå. Där befinner sig inte någon som blivit uppsagd. Den befinner sig alltid på en individ- och mikronivå. Därför måste också stödet formas på denna nivå. Engagemang och intensitet. Ju större engagemang från såväl individen som jobbcoachen, desto större chans till framgång. Ingenting gör sig av sig självt och det går inte att vänta sig till ett nytt arbete. Individen har det yttersta ansvaret, men jobbcoachen måste motivera, stödja och få igång individen till att själv aktivera sig. Många som blivit uppsagda känner sig uppgivna och missmodiga. Det är en av coachens huvuduppgifter att få individen att tro på sig själv igen och engagera sig. Därför måste också intensiteten och tempot i omställningsprogrammet vara högt. Ju svårare förutsättningar, desto mer intensitet krävs.

5 Jag blev glad och överraskad att försäkringen finns, det hjälpte mig att hålla humöret uppe när jag åkte ut i kylan. Höll tummarna att jag skulle få truckutbildningen

6 UNDERLÄTTA FÖR ALLA INBLANDADE VÅR ERFARENHET VISAR ATT JU TIDIGARE FÖRETAG OCH FACK KOMMER IGÅNG MED OMSTÄLLNINGSPROCESSEN, DESTO STÖRRE MÖJLIGHET HAR DEN UPPSAGDE ATT HITTA ETT NYTT JOBB. HÄR HAR VI SAMLAT NÅGRA ERFARENHETER SOM ÄR BRA ATT TÄNKA PÅ. 1. Bilda kunskap om hur omställningsprocesser fungerar redan innan arbetsbrist råder. Omställning är svårt. 2. Kontakta TSL innan uppsägningarna är genomförda. Ju större antal personer som ska sägas upp, desto längre framförhållning behövs. Du når oss på eller på telefon Inrätta en styrgrupp om det handlar om större neddragningar. Knyt erforderlig kompetens till styrgruppen för att kunna stötta både de uppsagda personerna och enskilda chefer och fackliga företrädare under processen. 4. Informera alla på arbetsplatsen om bakgrunden till varför uppsägningarna måste ske. Beskriv tidsplanen och vilken hjälp som kommer att erbjudas. Tydlig information och öppenhet underlättar en bra omställningsprocess. 5. Träffa fler leverantörer, jämför och välj den mest passande lösningen. 6. Planera omställningsprogrammet med leverantören så att arbetet på arbetsplatsen kan fungera smidigt samtidigt som den enskilde personen kan få ett så effektivt stöd som möjligt. 7. Skicka in en komplett ansökan med korrekta personbilagor så att TSL kan behandla dem utan att behöva kräva in kompletterande uppgifter. Skicka in ansökan om omställningsstöd direkt när uppsägningarna är genomförda. 8. Förbered för att påbörja omställningsprogrammen snarast efter att beslut erhållits från TSL. Vår erfarenhet visar att ju snabbare människor kommer igång med sitt omställningsarbete, desto större är chansen att snabbt få ett nytt jobb. 9. Håll kontakt med både de enskilda personerna och omställningsföretaget under hela omställningsprogrammets gång.

7 MÅNGFALD SKAPAR EFFEKTIVITET EN VIKTIG DEL I TSL-SYSTEMET ÄR MÅNG- FALDEN OCH KONKURRENSUTSÄTTNINGEN AV GENOMFÖRANDET AV OMSTÄLLNINGS- PROGRAMMEN. TSL har inte några egna fast anställda resurser för att genomföra omställningsprogrammen. Däremot har TSL samarbetsavtal med ett stort antal omställningsföretag som konkurrerar om de olika uppdragen. Vår filosofi är att många konkurrerande omställningsleverantörer skapar effektivitet och gynnar de som behöver hjälp till ett nytt jobb. Bland företagen som har samarbetsavtal med TSL finns några som är rikstäckande och ett stort antal regionala eller lokala företag. Vissa av företagen har inriktat sig på särskilda branscher, andra på vissa typer av behov. På www. tsl.se. kan du se vilka omställningsföretag som har samarbetsavtal med TSL. Samarbetsföretagen förbinder sig bland annat att: hålla sig informerade om TSLs mål, intentioner och villkor tillse att villkor och regler efterlevs informera kunden om TSLs villkor kunna starta genomförandet inom tre veckor från tecknandet av uppdragsavtal med kunden inte avstå något uppdrag som beställs av kund säkerställa att alla jobbcoacher har erforderlig kompetens om omställningsarbete och genomför sin coachning med beaktande av god etik gentemot såväl de enskilda personerna som kunden återrapportera till kunden om resultatet av programmen för deltagarna TSL försöker medverka till en sund konkurrens mellan omställningsföretagen och till att undanröja konkurrensbegränsningar. Den viktigaste konkurrensen kan företag och fack lokalt skapa i upphandlingen av omställningsprogram.

8 FÖR DIG SOM BESTÄLLARE I det första fallet behöver alla få hjälp med att hantera sin egen situation, sköta avvecklingen på ett bra sätt och hitta ett nytt arbete. I det andra fallet, när en del medarbetare ska arbeta vidare och andra sägas upp, måste fokus hållas på att både stödja och utveckla de som ska vara kvar och samtidigt hjälpa dem som ska lämna. TSL kan finansiera omställningsstöd för dem som ska lämna företaget. TSL-systemet är enkelt. De regler och villkor som finns måste följas. Om ansökan sker på ett korrekt sätt kan omställningsstöd beviljas snabbt. Likaså gäller för utbetalningen av omställningsbidraget. Omställningsstödet är ett flerpartsförhållande. 1. Företag och det lokala facket tillsammans ansöker om omställningsstöd hos TSL DET ÄR ALLTID JOBBIGT NÄR ETT FÖRE- TAG MÅSTE DRA NED PÅ VERKSAMHETEN OCH SÄGA UPP PERSONAL. DET ÄR OLIKA FALL SOM UPPSTÅR BEROENDE PÅ OM DET ÄR EN TOTAL NEDLÄGGNING ELLER OM VERKSAMHETEN SKA FORTSÄTTA, MEN MED FÄRRE ANSTÄLLDA. Bidrag kan ges till företag som genom försäkringsavtal är anslutet till TSL. Stödet måste sökas av företaget och det lokala facket tillsammans. Vid konkurs kan facket stå som ensam sökande. Omställningsstöd kan endast beviljas för dem som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist enligt definitionen i LAS. Personen måste ha minst 12 månader sammanhängande anställning, varit anställd på minst 16 timmar per vecka i genomsnitt och ha haft en tillsvidareanställning. För villkoren i sin helhet, se sista uppslaget eller på 2. Företaget och det lokala facket väljer tillsammans ett eller flera omställningsföretag som har samarbetsavtal med TSL (för genomförande av omställningsprogrammen) 3. Företaget tecknar ett uppdragsavtal med omställningsföretaget 4. Företaget betalar omställningsföretaget och rekvirerar därefter bidraget från TSL

9 FÖR DIG SOM DELTAGARE ATT BLI UPPSAGD FRÅN ARBETET ÄR EN SVÅR SITUATION. MEN DEN ÄR INGALUNDA OMÖJLIG. GENOM ATT FÅ PROFESSIONELL HJÄLP GÅR DET FORTARE ATT HITTA ETT NYTT ARBETE. Ytterst hänger det på dig själv om och hur snabbt du kan skaffa ett annat arbete. Eller kanske vill du prova på att starta egen verksamhet. TSL-systemet ger dig möjlighet att få en personlig jobbcoach. Coachen kan aldrig göra ditt jobbsökande, men coachen kan hjälpa dig med i princip allt. De coacher som finns i TSL-systemet arbetar professionellt med att hjälpa uppsagda personer att hitta nya jobb eller att starta eget. De har stor erfarenhet av både de problem som uppstår och de möjligheter och lösningar som står tillbuds. Coacherna har också kunskap om vilken hjälp du kan få från genom exempelvis arbetsförmedlingen och de ser till att en kontakt etableras med din arbetsförmedling. Coachningen kan ske såväl individuellt som i grupp. Det är alltid ditt behov som ska styra hur ditt omställningsprogram ska utformas. Erfarenheterna hittills i TSL-systemet är goda. De visar att de allra flesta hittar ett nytt jobb inom 6 månader, många betydligt snabbare än så. TSL ställer några krav för att du ska kunna få hjälp. Du ska ha minst 12 månaders sammanhängande anställning, du ska ha haft en arbetstid på i genomsnitt minst 16 timmar per vecka och du ska ha haft en tillsvidareanställning. Vidare vill vi att du aktivt ska ta ställning till om du vill ha hjälp eller ej. Därför måste du skriva under en personbilaga, där du intygar att vi har korrekta uppgifter om dig och ditt tidigare arbete. På sidan 11 kan du se TSLs villkor. Du kan också få mer information på Det är din arbetsgivare som tillsammans med lokal facklig organisation söker omställningsstödet. Vid konkurser är det den fackliga organisationen som söker stödet. Omställningsstödet är inte en ekonomisk ersättningen till individen, utan ett ekonomiskt stöd till företaget för omställningsprogram. En enskild person kan inte själv ansöka om omställningsstöd. Att hitta ett nytt arbete är för de flesta en process som kräver både energi och tid. Ju mer kraft du kan lägga på ditt jobbsökande, desto större möjlighet har du att snabbt komma till ett nytt arbete. Det kan kännas svårt och krångligt, men med jobbcoachens erfarenhet och hjälp går det oftast bra att ringa in både önskemål och förutsättningar, samt att göra en handlingsplan som du kan arbeta efter.

10 VILLKOR Bidrag till omställningsstöd kan beviljas företag som genom försäkringsavtal är anslutet till TSL. Ansökan om omställningsstöd måste vara undertecknad av såväl företaget som facket. Vid konkurser kan ansökan göras av den fackliga organisationen. Individer kan inte ansöka och beviljas omställningsstöd från TSL. Omställningsstödet är inte en ersättning till individen, utan ett ekonomiskt stöd till företaget för att köpa omställningsprogram för de uppsagda. Omställningsstöd kan beviljas för arbetstagare som blir uppsagd på grund av arbetsbrist enligt definitionen i LAS Lag om anställningsskydd. Den uppsagde måste ha en tillsvidareanställning, ha haft en sammanhängande anställning minst i 12 månader räknat bakåt från den dag anställningen upphör och den avtalade arbetstiden ska uppgå till minst 16 timmar per vecka. Anställningstiden kan räknas från flera arbetsgivare, så länge den varit sammanhängande. Tjänstledigheter och sjukskrivningsperioder kan ingå i kvalifikationstiden. Till ansökan ska alltid bifogas en personbilaga som också ska undertecknas av den uppsagda. Omställningsstöd kan endast beviljas för åtgärder genomförda efter datumet för uppsägningen. Företag och fack ska tillsammans välja leverantör av omställningsprogrammet, vald leverantör måste framgå av ansökan. Företaget eller facket vid konkurs, ska teckna ett uppdragsavtal med leverantören som anger hur omställningsprogrammet ska se ut och genomföras. Företaget eller facket vid konkurs, ansvarar för att leverantören får betalt för faktiskt genomförd åtgärd. Ansökan måste ske senast 12 månader efter sista anställningsdagen. Omställningsprogrammet måste påbörjas senast 12 månader efter att TSL fattat beslut. Arbetstagare kan få omställningsstöd till och med den månad före vilken hon/han fyller 65 år om det finns en avsikt att arbeta längre än till fyllda 65 år. Omställningsstöd kan endast beviljas för person som har för avsikt att fullfölja hela omställningsprogrammet, eller till dess hon fått ett nytt jobb eller startat egen verksamhet. Efter slutfört omställningsprogram rekvirerar företaget bidrag från TSL, se för beskrivning av hur detta sker samt ytterligare information om villkor mm.

11 Under 2009 har 95% funnit en lösning. Se för ytterliggare information.

12 Svenskt Näringsliv och LO tecknade i februari 2004 ett avtal om en avgiftsbestämd omställningsförsäkring. Den innehåller två delar, ett omställningsstöd och ett avgångsbidrag. För avgångsbidraget se Avsikten med avtalet är att det ska underlätta omställningsarbetet för såväl den uppsagde som företaget och facket lokalt. Svenskt Näringsliv företräder drygt små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör Svenskt Näringslivs medlemmar. Mer information finns på LO är ett samarbete mellan f jorton svenska fackförbund med totalt ca 1,7 miljoner medlemmar. Mer information finns på Producerad av fakta för mer information se Trygghetsfonden TSL Box 19081, Stockholm Tel ,

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL-rapport mars 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiska iakttagelser - Trygghetsfonden TSL, halvårsrapport 2011

Arbetsmarknadspolitiska iakttagelser - Trygghetsfonden TSL, halvårsrapport 2011 Arbetsmarknadspolitiska iakttagelser - Trygghetsfonden TSL, halvårsrapport 2011 Erfarenheterna i TSL-systemet pekar på två områden som långsiktigt är av stor betydelse för arbetsmarknadens funktionalitet.

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

jobbpeng: Centerpartiets modell för en reformerad arbetsförmedling valfrihet Matchning förtroende Mångfald

jobbpeng: Centerpartiets modell för en reformerad arbetsförmedling valfrihet Matchning förtroende Mångfald jobbpeng: Centerpartiets modell för en reformerad arbetsförmedling Matchning valfrihet förtroende Mångfald Jobbpeng: Centerpartiets modell för en reformerad arbetsförmedling SAMMANFATTNING För att förbättra

Läs mer

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Sida 1 Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde...

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

Uppsägningar och avsked

Uppsägningar och avsked Uppsägningar och avsked En handbok för förtroendevalda December 2013 Den här handboken handlar om de olika sätt som en arbetsgivare kan göra sig av med anställda på, det vill säga uppsägningar och avsked.

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer

Välkommen till Trygghetsstiftelsen!

Välkommen till Trygghetsstiftelsen! Välkommen till! Du som varit anställd hos en statlig myndighet och uppfyller kvalifikationerna har möjlighet att få stöd från. Stiftelsen är en kollektivavtalad förmån för statligt anställda. Vår uppgift

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Chefen & Arbetsgivarens konkurs

Chefen & Arbetsgivarens konkurs Chefen & Arbetsgivarens konkurs 1 INNEHÅLL Konkurs 4 Konkursförvaltarens roll 4 Anställningen 4 Arbetsskyldighet 5 Arbetsbefrielse 5 Betalning av lön 5 Konkursboet som ny arbetsgivare 5 De arbetsrättsliga

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

6,10% www.akeliusspar.se

6,10% www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Trygg inkomst KY-utbildning ger dig rätt kompetens Läs mer på sid 4 Trygghet för företagare Läs mer på sid 10 MEDFÖLJER

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Arbetsgivaralliansen LO PTK

Arbetsgivaralliansen LO PTK Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Introduktion och handledning till Samverkansavtalet Arbetsgivaralliansen LO PTK Innehåll: INTRODUKTION OCH HANDLEDNING TILL SAMVERKANSAVTALET Samverkan

Läs mer

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ANNA EIDE-JENSEN 2 3 OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2013 TRR TRYGGHETSRÅDET PROJEKTLEDARE: ANNA EIDE-JENSEN

Läs mer

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting.

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden är en förmån för alla som jobbar inom kommuner, landsting och företag anslutna till Pacta. Förmånen innebär att

Läs mer