TSL 2013:3 Mot en svårbedömd framtid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TSL 2013:3 Mot en svårbedömd framtid"

Transkript

1 TSL 2013:3 Mot en svbedömd framtid Halvsrapport 2013

2 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och v uppgift är att hjälpa uppsagda arbetare till ett nytt jobb. TSL finansierar omställningsåtgärder åt företag och fack lokalt. Företag och fack väljer leverantörer av omställningstjänster och vi följer upp och utvärderar tjänsterna och resultaten. TSL startades 2004, cirka företag är anslutna till TSL-systemet och drygt arbetare omfattas. Läs mer på Samtliga rapporter från TSL finns att ladda ner gratis på Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL Box Stockholm Besöksadress Kungsbroplan 2 Telefon Telefax E-post ISBN Stockholm 2013

3 Innehåll Sammanfattning 5 Fler personer beviljades stöd 6 Uppsagda från industrin dominerar 7 En större andel av deltagarna är unga 8 Omställningsprogrammens resultat 9 Omställningsföretagen 13 Återanställningar 15 Återanställningar en effekt av svbedömd framtid 15 Större företag återanställer oftare 16 Mindre vanligt med återanställningar i Stockholm 17 Samband mellan orderingång och återanställning 17 Svbedömd framtid 18 Problemen i Europa 19 Förskjutningar mellan marknaderna 20 Överskattningar från prognosinstituten 20 Påverkan på svensk arbetsmarknad 21 Svt för företag att bedöma framtiden 21 Andra halvet 2013 i TSL-systemet 22

4 Förord TSL:s rapport för första halvet 2013 handlar om arbetsmarknaden för privatanställda arbetare. Den visar hur företag och fack i praktisk handling tolkar det ekonomiska läget och agerar. TSL-systemet möter de som f lämna sina jobb och vi ser hur sammansättningen av de uppsagda ser ut. Vi ser också vem som har lätt respektive svt att hitta ett nytt jobb och hur olika hjälpbehoven faktiskt är. TSL-systemet ser också hur samhällets olika insatser för att hjälpa de arbetssökande fungerar, eller inte fungerar. Det kanske mest slående i dessa möten är hur olika de uppsagda och deras förutsättningar är. Därför är det självklart för TSL-systemet att varje person ska få ett individuellt omställningsprogram utifrån sina behov och förutsättningar. I praktiken är det ofta TSL-systemets jobbcoacher som inte bara ser till att deltagaren f individanpassat stöd, utan som också blir länken till och mellan de delar av samhällets stöd som organiseras i skilda system; Arbetsförmedlingen, a-kassan, Försäkringskassan, kommunerna, CSN och i vissa fall länsstyrelserna avseende den statliga lönegarantin vid konkurser. TSL-systemet drivs och finansieras av Svenskt Näringsliv och LO. Styrkorna i TSL-systemet är många. Arbetsgivar- och fackförbund måste komma överens för att vardagen på arbetsplatserna ska fungera, även om utgångspunkterna ibland är vitt skilda. Företag och fack lokalt väljer tillsammans vem som ska genomföra omställningsprojektet, och hur det ska styras och följas upp. De omställningsföretag som verkar inom TSL-systemet har detta som sin profession. Omställning är ett hantverk som kräver skicklighet. TSLsystemet styr utifrån mål och resultat. TSL-systemet är öppet och st till förfogande för alla som vill ta del av de erfarenheter och den kunskap som finns i systemet. Stockholm, juli 2013 Tomas Petti Vd Trygghetsfonden TSL Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

5 Sammanfattning Arbetsmarknaden för privatanställda arbetare försämrades första halvet Det var ett stort inflöde av uppsagda till TSL-systemet och många som beviljades omställningsstöd. Av de personer som deltog i omställningsprogram i TSL-systemet var det en hög andel som fann ett nytt jobb under första halvet. Det var också en stor andel av de uppsagda som återanställdes av samma arbetsgivare som de tidigare blivit uppsagda från. Under första halvet ökade successivt tiden i arbetslöshet mellan det gamla och det nya jobbet. Det tog helt enkelt längre tid i genomsnitt att hitta ett nytt jobb. Det är fortfarande den exportinriktade industrin och dess underleverantörer som dominerar inflödet till TSL-systemet. En blandning av strukturella och konjunkturella problem ligger bakom detta. En svagare konjunkturutveckling globalt har dämpat efterfrågan. Samtidigt har strukturella förändringar också påverkat svenska exportföretag. Den europeiska marknaden har tappat i position mot i princip alla delar av den globala ekonomin. Det har slagit mot svenska exportföretag som är mycket beroende av den europeiska marknaden. Företag inriktade mot hemmamarknaden har ännu så länge klarat sig bättre från neddragningar. Arbetsmarknaden för privatanställda arbetare i Sverige har som en följd av detta varit mer svbedömd än kanske någonsin tidigare. En mycket stor oro och osäkerhet om den fortsatta orderingången har präglat många företag inom TSL-systemet, även i ett relativt kort perspektiv. Det har inneburit snabba svängningar i behovet av arbetskraft, med många uppsägningar men också med många återanställningar. V bedömning är att andra halvet 2013 kommer att bli likt det första. Ett stort inflöde till TSL-systemet, stor osäkerhet om den framtida utvecklingen och ryckighet i arbetskraftsbehovet. Sannolikt kommer det att bli svare för de som sägs upp att hitta nya jobb. TSL-systemet räknar med att bevilja personer omställningsstöd under andra halvet Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

6 sep-04 jan-05 maj sep jan-06 maj sep jan-07 maj sep jan-08 maj sep jan-09 maj sep jan-10 maj sep jan-11 maj sep jan-12 maj sep jan-13 maj Löpande summa Fler personer beviljades stöd Under det första halvet 2013 beviljades personer stöd i TSLsystemet. Antalet är högre än motsvarande period 2012, då personer beviljades stöd. Under ets inledning var det många personer som beviljades stöd, men antalet har avtagit under maj och juni. Under juni månad var antalet nere på samma nivå som under juni föregående. Under sommarmånaderna minskar som regel inflödet till TSL-systemet. Antal personer beviljade omställningsstöd per månad jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Sedan starten i september 2004 har nästan personer beviljats omställningsstöd i TSL-systemet Antal personer beviljade omställningsstöd Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

7 Uppsagda från industrin dominerar Det är fortsatt tillverkningsindustrin som st för den största andelen av inflödet till TSL-systemet. Drygt 20 procent av de som beviljats omställningsstöd under det första halvet 2013 kommer från företag anslutna till Teknikföretagen. Störst relativ ökning i antalet beviljade personer mellan första halvet 2012 och första halvet 2013 har skett inom företag anslutna till Bemanningsföretagen, Almega Tjänsteföretagen, Industri- och Kemigruppen samt Sveriges Byggindustrier. Antal personer beviljade omställningsstöd för de 10 största arbetsgivarförbunden i TSL-systemet Teknikföretagen Svensk Handel Sveriges Byggindustrier Industri-& KemiGruppen Trä-och Möbelindförbund Livsmedelsföretagen Almega Tjänsteföretagen Skogsindustrierna BA Bemanningsföretagen Hängavtal/Uppgift saknas Övriga IF Metall GS Byggnads Handels Transport Livs Kommunal Elektriker Pappers Fastighetsanställda Övriga Antal personer beviljade omställningsstöd för de 10 största fackförbunden i TSL-systemet Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

8 VA:Götaland Skåne Stockholm Jönköping Värmland Halland Örebro Östergötland Kronoberg Gävleborg Dalarna Västmanland Kalmar Södermanland Västernorrland Västerbotten Blekinge Uppsala Jämtland Norrbotten Gotland Även nedbrutet på fackförbund framträder industrins dominans tydligt. 44 procent av de personer som beviljats omställningsstöd kommer från ansökningar där IF Metall varit den fackliga parten. Störst relativa ökningar mellan första halvet 2012 och första halvet 2013 har skett inom Pappersindustriarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Kommunalarbetareförbundet och Byggnadsarbetareförbundet. Antal personer beviljade omställningsstöd per län Geografiskt dominerar deltagare i de industritunga länen, framför allt boende i Västra Götaland och Skåne län. Störst ökning mätt i absoluta tal st Skåne för, där 669 fler personer beviljades omställningsstöd första halvet 2013 jämfört med första halvet I relativa tal har Kronoberg och Värmland stått för de största ökningarna. En större andel av deltagarna är unga Första halvet 2013 har inneburit en större andel yngre personer som beviljades omställningsstöd jämfört med första halvet Andelen yngre som beviljas omställningsstöd i TSL-systemet tenderar att öka i lågkonjunkturer. Under finanskrisen 2008/2009 ökade andelen yngre markant, och samma mönster uppträder nu. En förklaring kan vara att företagen, när de tvingas till snabba nedskärningar i personalstyrkan, i större utsträckning säger upp personal efter raka LAS-turordningar istället för att förhandla fram avtalsturlistor som kan antas ta längre tid. I sammanhanget bör Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

9 nämnas att de flesta av de yngre deltagarna har avsevärt mycket lättare att finna ett nytt jobb än de äldre. Åldersfördelning för personer beviljade omställningsstöd 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Omställningsprogrammens resultat Under det första halvet 2013 har totalt deltagare avslutat sina omställningsprogram. 82 procent av dessa har haft ett nytt jobb vid tidpunkten då programmet avslutades. Första halvet 2012 var det deltagare som avslutade sina program. Även då hittade 82 procent av deltagarna ett nytt jobb. I diagrammet nedan kan man se hur resultatet såg ut månad för månad. Andel deltagare som fått ett nytt jobb 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

10 Resultatet, mätt som andelen deltagare som fått ett nytt jobb, för de deltagare som avslutat sina program under 2013 är mycket snarlikt resultatet för deltagarna som avslutat sina program motsvarande period förra et. Andelen som fått ett nytt jobb var som högst under ven. 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Andelen deltagare som fått ett nytt jobb Det ser ut att vara ett generellt mönster i TSL-systemet att en större andel deltagare hittar ett nytt jobb i början av et. Arbetsförmedlingens statistik över nyanmälda lediga platser 1 följer generellt sett samma mönster, med flest nyanmälda lediga platser första halvet. Även om man skärskådar resultatet för deltagarna på detaljerad nivå, är resultaten mellan första halvet 2013 respektive 2012 mycket snarlika. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Resultat Valt att lämna programmet innan lösning uppnåtts Sjukskriven Pension, sjukers. mm. Utbildning Arbetssökande Arbetsmarknadspolitisk åtgärd Behovsanställning Visstid 6 månader Visstid > 6 månader Startat eget 1 Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

11 Inte heller nedbrutet på ålder framkommer några stora skillnader i andelen som fått ett nytt jobb mellan första halvet 2013 och första halvet Det är fortsatt de äldsta deltagarna som har störst svigheter att hitta ett nytt jobb. Resultat för respektive åldersgrupp 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Även nedbrutet på arbetsgivarförbund, som är så nära vi kommer data för olika branscher, är likheten första halvet 2013 respektive 2012 stor. Bemanningsföretagen sticker ut, med en avsevärt större andel deltagare som har hittat ett nytt jobb 2013 jämfört med motsvarande period Sveriges Byggindustrier Bemanningsföretagen Almega Tjänsteföretagen BA Hängavtal/Uppgift saknas Skogsindustrierna Svensk Handel Teknikföretagen Industri-& KemiGruppen Trä-och Möbelindförbund Livsmedelsföretagen Medel Andel deltagare som fått ett nytt jobb per arbetsgivarorganisation 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

12 jan-08 apr jul okt jan-09 apr jul okt jan-10 apr jul okt jan-11 apr jul okt jan-12 apr jul okt jan-13 apr Nedbrutet på län har störst positiv förändring skett i Uppsala och Värmland. Västra Götaland har sett den största minskningen i andelen deltagare som hittat ett nytt jobb. Gotland Uppsala Värmland Örebro Gävleborg Västmanland Kronoberg Västernorrland Jönköping Jämtland Halland Norrbotten Kalmar Västerbotten Dalarna Blekinge Södermanland VA:Götaland Skåne Östergötland Stockholm Medel Andel deltagare som fått ett nytt jobb i respektive län 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Diagrammet nedan visar den genomsnittliga tiden från det att en deltagare lämnar sin anställning till dess att han eller hon har hittat en ny lösning. Uttryckt på ett annat sätt visar diagrammet den genomsnittliga tiden i arbetslöshet Antal dagar i arbetslöshet Medianvärde för deltagare som avslutat sina omställningsprogram Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

13 Den genomsnittliga tiden i arbetslöshet har successivt ökat sedan januari i. För deltagare som lämnade sina omställningsprogram i juni 2013 hade det i genomsnitt tagit 111 dagar från det att de slutat sin anställning till det att de hittat en ny lösning. Att det tar längre tid indikerar att deltagarna har fått det svare att hitta en ny lösning. Även tiden som deltagarna är i omställning har ökat de senaste månaderna. I allmänhet börjar ett omställningsprogram innan deltagaren har lämnat sin anställning, varför tiden i omställningsprogram är längre än tiden i arbetslöshet. För de deltagare som lämnade sina omställningsprogram i juni 2013 hade programmet pågått i genomsnitt i 160 dagar. Omställningsföretagen 119 omställningsföretag hade samarbetsavtal med TSL den 30 juni Många av dessa har relativt få uppdrag i TSL-systemet. Som nedanstående diagram visar har de 20 största omställningsföretagen cirka 86 procent av volymen i TSL-systemet under första halvet Det sker hela tiden smärre förskjutningar i marknadsandelarna mellan de största företagen. Marknadsandelar för de 20 största omställningsföretagen (baserat på första halvet 2013) Startkraft Antenn Arbetslivsresurs Lernia Aventus A-Partner Utvecklingshuset Resurstorget ABF Jobb GBG Eductus Adecco Pomona Avonova Kinnekullehälsan A och O Omställning Perif TEK ManpowerGroup Solutions Inovator ABF Progress Företagsutbildarna Övriga 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

14 Startkrafts stora marknadsandel ven 2012 var till stor del en följd av Saab Automobiles konkurs i december 2011 och de uppdrag som Startkraft fick med anledning därav. Förutsättningarna mellan olika omställningsprojekt kan skilja sig åt beroende på bland annat deltagarnas kompetens, deras ålder, bransch och ort. Ju svare förutsättningar, desto viktigare blir jobbcoachens skicklighet. TSL-systemet mäter och följer upp utifrån omställningsföretagens andel uppsagda deltagare som kommer i nytt jobb, samt nöjdheten hos deltagare, företag och fack. TSL-marknaden var första halvet 2013 värd cirka 300 MSEK. Företagen som är verksamma inom TSL-systemet ser olika ut. Några har sin huvudsakliga affär från genom TSL-systemet, för andra utgör uppdragen inom TSL-systemen en mindre andel. Det är viktigt att de företag som verkar inom TSL-systemet har en tillräcklig volym av liknande uppdrag så att skickligheten att omställa kan utvecklas och bibehållas. Resultat per omställningsföretag Endast företag som avslutat 100 deltagare eller mer Pomona Balance AB Perevo AB ABF Pensum Gotland/AB Gotland Lernia Utblick & Insikt Jobbfokus AB ABF Jobb GBG VP Gruppen AB Eductus (Academedia) Antenn Utvecklingshuset Adecco TEK/TorbjörnErikssonKonsult Arbetslivsresurs Montico AB A-Partner i Sverige AB Avonova Kinnekullehälsan AB Inovator i Sverige AB Perif AB A och O Omställning AB Arbetsgivarringen AB Industrikompetens Startkraft Resurstorget Aventus Competens ManpowerGroup Solutions AB Medel 0% 20% 40% 60% 80% 100% Har fått nytt jobb Pension Arbetsmarknadspolitisk åtgärd Utbildning Annat utfall Arbetssökande Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

15 I en kommande TSL-rapport kommer systemets funktionalitet att beskrivas mer utförligt utifrån uppnådda resultat och deltagarnas, företagens och fackens nöjdhet med systemets olika delar. Återanställningar Återanställningar en effekt av svbedömd framtid Den senaste tiden har andelen deltagare som sagts upp och därefter återanställts hos samma arbetsgivare ökat. I april 2013 toppade andelen deltagare som återanställts på drygt 36 procent. Under perioden februari 2011 till juni 2013 har nästan en fjärdedel av de deltagare som fått ett nytt jobb fått det hos samma arbetsgivare som de blev uppsagda från. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andel deltagare med nytt jobb som återanställts hos samma arbetsgivare de blev uppsagda från En förklaring till den höga andelen återanställningar st sannolikt att finna i den osäkra situation som många företag befinner sig i. Tiden efter finanskrisen 2008/2009 har präglats av växelvis positiva och negativa konjunktursignaler. Det oroliga läget för världsekonomin i allmänhet, och för Europa i synnerhet, gör att företagen har mycket svt att avgöra kapacitetsbehoven ens för den närmaste framtiden. Många av företagen uppger att svängningarna i orderingången blivit mer frekventa. Behovet av att öka respektive minska antalet anställda blir då större. Ett redan pressat läge för många företag bidrar sannolikt också till att uppsägningar av personal ligger nära till Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

16 hands om orderingången viker, även om det kan innebära att man omgående måste utöka personalstyrkan om orderingången tar fart på nytt. Anställningsform för de som återanställts Tillsvidareanställning Visstidsanställning > 6 månder Visstidsanställning 6 månader Behovsanställning 0% 10% 20% 30% 40% 50% Anställningsformen för de deltagare som blir återanställda av samma arbetsgivare de blev uppsagda från, skiljer sig inte nämnvärt från anställningsformerna för de deltagare som g till en annan arbetsgivare. Drygt 45 procent g till en tidsbegränsad anställning av något slag. Större företag återanställer oftare Deltagare som blivit uppsagda från större företag blir återanställda i högre omfattning än deltagare som blivit uppsagda från mindre företag. Återanställningar är vanligare för de yngsta och de äldsta deltagarna. Andel återanställda Företagsstorlek Ålder 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

17 Blekinge Västerbotten Örebro Västernorrland Dalarna Jönköping Västmanland Kronoberg Norrbotten Värmland Gävleborg Kalmar Uppsala Jämtland Skåne Östergötland VA:Götaland Södermanland Halland Gotland Stockholm Mindre vanligt med återanställningar i Stockholm Deltagare i Stockholms län g i avsevärt mindre utsträckning tillbaka till samma arbetsgivare än deltagare från andra län. För Gotland är antalet observationer så pass få att man bör vara försiktig med att dra slutsatser utifrån andelen återanställda där. På Stockholms arbetsmarknad finns ett större antal arbetsgivare och fler lediga tjänster än i många av de andra länen. Möjligheten för deltagarna att hitta ett nytt arbete, innan de erbjuds en eventuell återanställning på det företag de blev uppsagda från, torde därför vara större än i andra län där arbetsmarknaden är mindre rörlig. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Län Samband mellan orderingång och återanställning Konjunkturen var svagare än på länge under hösten Konjunkturinstitutets barometerindikator uppvisade den lägsta noteringen sedan finanskrisens slutskede Orderingången sjönk för många företag med personalnedskärningar som följd. Det återspeglades i Arbetsförmedlingens varselstatistik och i antalet personer som beviljats omställningsstöd i TSL-systemet. Under ven 2013 förbättrades orderingången för företagen avsevärt, om än temporärt, och då också behovet av att anställa personal. Många av de som lämnade sina anställningar under hösten har haft företrädesrätt till återanställning. Diagrammet nedan visar att toppnoteringen för andelen återanställningar sammanfaller med den kraftiga ökningen i orderingång i mars Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

18 Andel återanställda Industrins orderingång (2010=100) Återanställningar och industrins orderingång 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andel återanställda Industrins orderingång 2 Gör ett osäkert konjunkturläge och frekventa svängningar i orderingång att företagen har ett större behov att justera personalstyrkan på ett mer aktivt sätt än tidigare? TSL saknar data för andelen återanställningar före februari 2011, men de kontakter vi har med företagen som ansöker om stöd i TSL-systemet bekräftar att det osäkra konjunkturläget och svängningarna i orderingång påverkar behovet av personal, och därmed den stora andelen återanställningar. Svbedömd framtid Villkoren för ett enskilt land skapas till stora delar utanför det egna landets gränser. Sverige är en liten ekonomi med ett starkt exportberoende. Utvecklingen av svensk ekonomi och därmed också svensk arbetsmarknad påverkas tydligt av vad som händer utanför Sverige. Det påverkar i sin tur TSL-systemet. Den ekonomiska tillväxten skiljer sig mycket mellan olika områden. EU-området, framför allt euroländerna, befinner sig i recession. USA och Japan har en hygglig tillväxt. Tillväxtmarknaderna, ledda av Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, har en starkare utveckling. Sammantaget utvecklas dock den globala tillväxten svagare än vad 2 SCB, Industrins leverans- och orderläge (http://www.scb.se/pages/producttables aspx) Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

19 prognoserna pekat på. De stora strukturella problemen i många ekonomier har ännu inte fått någon lösning, utan skjutits på framtiden. Det innebär att problemen snarare riskerar att växa än att minska. Hur detta kan komma att påverka svensk arbetsmarknad och TSL-systemet är svt att bedöma. Problemen i Europa I praktiken har euroländernas sätt att möta de ekonomiska problemen hittills inneburit en färd mot ökad överstatlighet. Det är en riktning som g stick i stäv med innevånarnas åsikter i de flesta av länderna. Samtidigt som ekonomierna inom euroområdet hänger ihop och påverkar varandra, ökar successivt gapet ytterligare mellan de starka och de svaga ekonomierna som en följd av skillnaderna i tillväxt. Det försvar möjligheten att utforma en gemensam politik för ekonomisk tillväxt inom euroländerna. Den politiska oförmågan att åtgärda problemen inom euroområdet är oroande. Budgetunderskotten, statsskulderna och arbetslösheten fortsätter att öka. Detta tillsammans med en ekonomi i recession gör att problemen växer. Medelhavsländerna befinner sig i en situation där de sannolikt inte kan spara sig ur sina problem, men där de inte heller har resurser att investera för att lösa problemen genom tillväxt. Många människor far nu mycket illa i dessa länder. Det leder till en stark misstro mot politikens förmåga att skapa fungerande lösningar samt skapar en social och politisk oro som riskerar att hamna utanför politikens kontroll. Problemen i många av Europas länder kommer att lösas, men utifrån vad vi sett hittills är risken att lösningen inte kommer att ske genom ett gemensamt kraftfullt politiskt ledarskap i samklang med innevånarnas vilja. Risken är stor att sönderfallande ekonomier kommer att leda till brutala förändringar, både ekonomiskt och socialt, vilket leder till oroligheter inom länderna och starka slitningar mellan länderna inom Europa. Vad det kommer att innebära för sysselsättningen och arbetslösheten vet vi inte. Vi vet inte heller hur det kommer att påverka efterfrågan för svensk exportindustri direkt och indirekt. Men det är inte någon djärv gissning att Europa st inför en mycket besvärlig situation under flera framöver. Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

20 Förskjutningar mellan marknaderna Europas svaga ekonomiska tillväxt totalt innebär samtidigt att EU förlorar mark gentemot i princip alla övriga ekonomiska regioner i världen, allra mest gentemot tillväxtmarknaderna. Den största delen av svensk export g till Europa, vilket gör att Sverige också påverkas av Europas tillväxtproblem. Mest exporterar vi till länderna i vt närområde, vilket gjort att problemen i södra Europa har drabbat svensk export i mindre utsträckning hittills. Tillväxtmarknaderna är dock inte heller stabila. Problem av olika karaktär; risk för bubblor, inflation, demokratiunderskott, korruption, social och politisk oro drabbar i olika grad de stora tillväxtekonomierna som Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Alla dessa faktorer kan bromsa tillväxt. Överskattningar från prognosinstituten Den ekonomiska utvecklingen har knappast varit mer svbedömd än vad den är nu. Ett tecken på det är att i princip alla de stora prognosinstitutens förutsägelser kommit på skam. Det faktiska utfallet har de senaste en, såväl för enskilda länder som totalt, inte nått upp till vad prognoserna förutspått. IMF har sänkt sin prognos i juli jämfört med sin prognos i april Tillväxtprognosen för de avancerade ekonomierna tillsammans 2013 sänks nu till 1,2 procent. Euroområdet beräknas få en negativ tillväxt med 0,6 procent, USA och Japan en positiv tillväxt på 1,7 respektive 2,0 procent. I Japans fall är det en kraftig uppräkning av tillväxten på grund av de mycket omfattande stimulanspaket som sjösatts där. För tillväxtväxtmarknaderna sänks den beräknade tillväxten till 5,0 procent, en sänkning sedan aprilprognosen med 0,3. Det ger en total global tillväxt på 3,1 procent 2013 enligt IMF:s juliprognos. Det finns få fakta som pekar på en nära förestående hållbar förbättring, särskilt i Europa. Prognoserna för 2014 är lite mer positiva. Dock är det svt att befria sig från en känsla att optimismen mer grundar sig på en önskan, än på en rad konkreta åtgärder som både ökar tillväxten och minskar staternas budgetunderskott och växande skuldbörda. Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

21 Påverkan på svensk arbetsmarknad Det är svt att säga hur den globala ekonomins utveckling påverkar arbetsmarknaden i Sverige under andra halvet Risknivån i den globala ekonomin har inte minskat, inom euroområdet har den tvärtom sannolikt ökat. Konjunkturinstitutet tror på en viss återhämtning i den svenska konjunkturen under hösten, men från en mycket låg nivå. Enligt KI räcker den sysselsättningsökning som beräknas ske under 2013 inte till för att bromsa ökningen av arbetslösheten på helsbasis. Den svenska exportinriktade tillverkningsindustrin och dess underleverantörer märker av den svaga ekonomiska tillväxten i viktiga exportländer. Vid nuvarande nivå på orderingången finns överkapacitet i personalstyrkan som kan leda till ytterligare uppsägningar. Konjunkturinstitutet räknar med fortsatta nedskärningar inom industrin kan komma att ske under hösten. Företag inriktade på den svenska hemmamarknaden har hittills klarat sig bättre från neddragningar, åtminstone utifrån vad vi kan avläsa genom mängden ansökningar till TSL-systemet. Svt för företag att bedöma framtiden Mängden återanställningar, som vi redovisar i kapitlet Återanställningar i denna rapport, är också ett tecken på att företagen följer orderingången synnerligen noga och är beredda att snabbt minska resurserna vid vikande orderingång. Även när det kan innebära att uppsägningarna snabbt kan följas av behov av att återigen öka personalresurserna. Svigheten för företagen att bedöma de framtida förutsättningarna, även på kort sikt, leder till kontinuerliga anpassningar av resurserna. Sammantaget indikerar detta ett tufft andra halv 2013 i TSLsystemet. Det finns anledning att redan nu flagga för också 2014 kan komma att bli ett jobbigt för svensk arbetsmarknad och därmed för TSL-systemet. Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

22 Andra halvet 2013 i TSL-systemet TSL:s bedömning är att antalet personer som beviljas omställningsstöd blir ungefär lika stort under det andra halvet 2013 som under det första, med undantag av månaderna juli och augusti som vanligtvis har en lägre mängd ansökningar. Det indikerar en svolym på personer, varav under andra halvet, som beviljas stöd i TSL-systemet Under första halvet 2013 har en hög andel av de uppsagda fått ett nytt jobb, drygt 80 procent av de som beviljats omställningsstöd via TSL-systemet har funnit nytt jobb. Va prognoser för hösten tyder på en försämring av de siffrorna och vi räknar med att cirka 75 procent av de som sägs upp kommer att hitta en jobblösning. Vi räknar också med att den genomsnittliga tiden i omställning kommer att öka något. Med tanke på Sveriges goda statsfinanser och det kommande valet 2014 kan budgetpropositionen i höst förväntas innehålla ekonomiska stimulanser som kan påverka ekonomin och därmed arbetsmarknaden. Sannolikt kommer dessa att rikta sig mot att hålla den inhemska efterfrågan och hushållens konsumtion uppe. Det gör att inflödet till TSL-systemet även fortsättningsvis troligen till största delen kommer från exportinriktad industri och dess underleverantörer. Ovanstående bedömning kan komma att förändras om den ekonomiska utvecklingen tar en annan riktning än vad prognoserna ger vid handen idag. Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

23 Bakgrundsinformation Data som redovisas i rapporten kommer huvudsakligen från TSL:s egna statistikdatabaser och från enkätundersökningar med deltagare, fackförbund och företag. TSL-systemet använder sig av ekonomisk information i första hand från IMF respektive Konjunkturinstitutet. Arbetsmarknadsdata hämtas primärt från SCB. Branschinformation hämtar vi från medlemsförbunden inom Svenskt Näringsliv respektive LO. Företag och fack lokalt hjälper oss att förstå och tolka hur ekonomiskarespektive arbetsmarknadsdata påverkar de enskilda arbetsplatserna. Halvsrapporten är skriven av Mattias Elm och Tomas Petti, TSL. För mer information om rapporten kontakta: Analytiker Mattias Elm, VD Tomas Petti, Kommunikationsansvarig Kajsa Thunholm, Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

TSL 2017:1 Så blev 2016

TSL 2017:1 Så blev 2016 TSL 2017:1 Så blev 2016 TSL-rapport dec 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL finansierar

Läs mer

TSL 2015:10 Stor variation i omställningstid

TSL 2015:10 Stor variation i omställningstid TSL 2015:10 Stor variation i omställningstid TSL-rapport augusti 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till

Läs mer

TSL 2015:7 Många byter yrke vid omställning

TSL 2015:7 Många byter yrke vid omställning TSL 2015:7 Många byter yrke vid omställning TSL-rapport juni 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till

Läs mer

TSL 2017:5 Bättre tider för industrin

TSL 2017:5 Bättre tider för industrin TSL 2017:5 Bättre tider för industrin TSL-rapport april 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2015:12 Kortare tid i arbetslöshet

TSL 2015:12 Kortare tid i arbetslöshet TSL 2015:12 Kortare tid i arbetslöshet TSL-rapport okt 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2017:3 Män får oftare jobb, kvinnor väljer att utbilda sig

TSL 2017:3 Män får oftare jobb, kvinnor väljer att utbilda sig TSL 2017:3 Män får oftare jobb, kvinnor väljer att utbilda sig TSL-rapport feb 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa

Läs mer

TSL 2017:09 Goda tider för anställda inom byggbranschen

TSL 2017:09 Goda tider för anställda inom byggbranschen TSL 2017:09 Goda tider för anställda inom byggbranschen TSL-rapport september 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa

Läs mer

TSL 2016:01 Så blev 2015

TSL 2016:01 Så blev 2015 TSL 2016:01 Så blev 2015 TSL-rapport 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL finansierar

Läs mer

TSL 2015:4 Ökad andel till jobb

TSL 2015:4 Ökad andel till jobb TSL 2015:4 Ökad andel till jobb TSL-rapport s 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

TSL 2017:4 Antalet beviljade omställningsstöd ökar

TSL 2017:4 Antalet beviljade omställningsstöd ökar TSL 2017:4 Antalet beviljade omställningsstöd ökar TSL-rapport mars 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

TSL 2015:5 Lägre inflöde och fler till jobb

TSL 2015:5 Lägre inflöde och fler till jobb TSL 2015:5 Lägre inflöde och fler till jobb TSL-rapport il 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2016:5 Validering viktigt verktyg

TSL 2016:5 Validering viktigt verktyg TSL 2016:5 Validering viktigt verktyg TSL-rapport april 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2016:7 Fler väljer att starta eget vid omställning

TSL 2016:7 Fler väljer att starta eget vid omställning TSL 2016:7 Fler väljer att starta eget vid omställning TSL-rapport i 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

TSL 2016:12 I väntan på 2017

TSL 2016:12 I väntan på 2017 TSL 2016:12 I väntan på 2017 TSL-rapport nov 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

TSL 2016:6 Framgång på flera fronter

TSL 2016:6 Framgång på flera fronter TSL 2016:6 Framgång på flera fronter TSL-rapport maj 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2016:03 Färre äldre förblir arbetssökande

TSL 2016:03 Färre äldre förblir arbetssökande TSL 2016:03 Färre äldre förblir arbetssökande TSL-rapport februari 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och v uppgift är att hjälpa uppsagda till

Läs mer

TSL 2016:11 Nätverk är vägen till jobb

TSL 2016:11 Nätverk är vägen till jobb TSL 2016:11 Nätverk är vägen till jobb TSL-rapport oktober 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2016:10 Tecken på en starkare konjunktur

TSL 2016:10 Tecken på en starkare konjunktur TSL 2016:10 Tecken på en starkare konjunktur TSL-rapport sep 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och v uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2016:4 Många får jobb via sitt nätverk

TSL 2016:4 Många får jobb via sitt nätverk TSL 2016:4 Många får jobb via sitt nätverk TSL-rapport mars 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2015:2 Fortsatt hög andel till jobb

TSL 2015:2 Fortsatt hög andel till jobb TSL 2015:2 Fortsatt hög andel till jobb TSL-rapport januari 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2016:9 Historiskt lågt inflöde

TSL 2016:9 Historiskt lågt inflöde TSL 2016:9 Historiskt lågt inflöde TSL-rapport augusti 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2014:1 Många uppsagda. Många som fått jobb.

TSL 2014:1 Många uppsagda. Många som fått jobb. TSL 2014:1 Många uppsagda. Många som fått jobb. TSL-rapport hel 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare. V uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2015:1 Lägre inflöde och färre till jobb.

TSL 2015:1 Lägre inflöde och färre till jobb. TSL 2015:1 Lägre inflöde och färre till jobb. TSL-rapport hel 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare. V uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2013:9 Arbetsmarknad med motstridiga signaler

TSL 2013:9 Arbetsmarknad med motstridiga signaler TSL 2013:9 Arbetsmarknad med motstridiga signaler TSL-rapport november 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

TSL 2014:3 Tidiga insatser ökar chanserna att få jobb

TSL 2014:3 Tidiga insatser ökar chanserna att få jobb TSL 2014:3 Tidiga insatser ökar chanserna att få jobb TSL-rapport februari 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa

Läs mer

TSL 2013:7 Osäkerheten på arbetsmarknaden består

TSL 2013:7 Osäkerheten på arbetsmarknaden består TSL 2013:7 Osäkerheten på arbetsmarknaden består TSL-rapport tember 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

TSL 2014:10 Har fått jobb/har inte fått jobb?

TSL 2014:10 Har fått jobb/har inte fått jobb? TSL 2014:10 Har fått jobb/har inte fått jobb? TSL-rapport september 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

Antal personer som beviljats omställningsstöd

Antal personer som beviljats omställningsstöd antal personer antal personer TSL-rapport kvartal tre 28 Antal personer som beviljats omställningsstöd 27-1-1-28-9-3 har vi beviljat omställningsstöd för 13 39 (1 992) personer, fördelade på 3 59 (2 453)

Läs mer

TSL 2013:5 Minskat inflöde. Svårare att hitta nytt jobb.

TSL 2013:5 Minskat inflöde. Svårare att hitta nytt jobb. TSL 2013:5 Minskat inflöde. Svårare att hitta nytt jobb. TSL-rapport augusti 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa

Läs mer

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL-rapport mars 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2017:2 Det går bra nu

TSL 2017:2 Det går bra nu TSL 2017:2 Det går bra nu TSL-rapport jan 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL-rapport januari 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

utdrag ur halvårsrapport 2008 Antal personer som beviljats omställningsstöd

utdrag ur halvårsrapport 2008 Antal personer som beviljats omställningsstöd Halvårsrapport 2008 Antal personer som beviljats omställningsstöd 2008-06-30 har vi beviljat omställningsstöd för 6 480 (5 943) personer, motsvarande 147,6 (122,6) Mkr, fördelat på 1 610 (1 320) arbetsplatser.

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

TSL 2014:6 TSL-systemet räcker inte till för alla

TSL 2014:6 TSL-systemet räcker inte till för alla TSL 2014:6 TSL-systemet räcker inte till för alla TSL-rapport maj 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 850 i Skåne

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 250 i Senaste

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 Fått arbete Under september påbörjade 890 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

TSL 2016:8 En allt starkare arbetsmarknad

TSL 2016:8 En allt starkare arbetsmarknad TSL 2016:8 En allt starkare arbetsmarknad TSL-rapport juli 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Välkommen till Q4-presentation. Cecilia och Robert, Järna Rosor

Välkommen till Q4-presentation. Cecilia och Robert, Järna Rosor Välkommen till Q4-presentation Cecilia 1 och Robert, Järna Rosor Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, fjärde kvartalet 2012 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Fått arbete Under december påbörjade 550 1 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av arbete, det vill

Läs mer

Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning

Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning Den största förändringen efter tre år för de som genomgått ett omställningsprogram inom TSLsystemet, är att 70 procent av de deltagare som fick en

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Vad sa vi sist? Internationellt och Sverige. Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande.

Vad sa vi sist? Internationellt och Sverige. Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande. 1 Vad sa vi sist? Internationellt och Sverige Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande. Företagens framtidsutsikter fortsätter att bli mer negativa.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Josef Lannemyr Analysavdelningen Fått arbete Under februari påbörjade 705 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö 11 september 2014 Victor Tanaka Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län Augusti 2014 7 650 (10,4 %) 3 330 kvinnor (9,6 %) 4 300 män (11,2

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2012

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2012 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2012 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 10 500 företagare, varav ca 490 i Svarsfrekvens

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars 2012 1 När Europa skälver ett steg efter det andra men turbulens på vägen Mest sannolikt: Ett steg efter det andra Grekland, Italien, Spanien m fl röstar igenom reformer.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Tre år efter omställning TSL 2014:7

Tre år efter omställning TSL 2014:7 Tre år efter omställning TSL :7 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL finansierar omställningsåtgärder

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Kraftig ökning av antalet som fått arbete Under februari påbörjade 800 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Det ekonomiska läget November Carl Oreland

Det ekonomiska läget November Carl Oreland Det ekonomiska läget November 2014 Carl Oreland 141104 BNP-tillväxten i USA är god och har överträffat förväntningarna, men i euroområdet. 2 Fortsatt mycket expansiv penningpolitik som dock divergerar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Under oktober månad fick fler inskrivna sökande arbete och

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2 ARBETSMARKNADSRAPPORT 8 Kvartal Ny rekordlåg arbetslöshet bland Jusekmedlemmar Andelen av Juseks medlemmar anslutna till Akademikernas erkända a-kassa med arbetslöshetsersättning har fortsatt minska under

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2010 Kvartal

Arbetsmarknadsrapport 2010 Kvartal Kvartal Arbetsmarknadsrapport Kvartal,5 Ersättningstagare mars mars Arbetslösheten fortsätter att i långsam takt sjunka för Juseks medlemmar. I mars var,5 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trendbrottet

Läs mer

Omställning hjälper i lågkonjunktur

Omställning hjälper i lågkonjunktur Omställning hjälper i lågkonjunktur Det har nu gått ett år sedan lågkonjunkturen slog till med full kraft. Antalet personer som beviljats omställningsstöd har ökat dramatiskt under lågkonjunkturen. Av

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för Q1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca varav

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 1 500 personer fick arbete i september Under september månad erhöll 1 531

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1, 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014 Arbetslösheten fortsätter att minska Arbetsmarknadsläget i

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar Under juli påbörjade 525 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 maj 2016 Peter Nofors, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2016: 9 330 (6,1%) 4 184 kvinnor (5,6%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 Arbetslösheten minskade med 1000 personer under 2014 Arbetsmarknadsläget

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2015-05-21 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer