TSL 2013:3 Mot en svårbedömd framtid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TSL 2013:3 Mot en svårbedömd framtid"

Transkript

1 TSL 2013:3 Mot en svbedömd framtid Halvsrapport 2013

2 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och v uppgift är att hjälpa uppsagda arbetare till ett nytt jobb. TSL finansierar omställningsåtgärder åt företag och fack lokalt. Företag och fack väljer leverantörer av omställningstjänster och vi följer upp och utvärderar tjänsterna och resultaten. TSL startades 2004, cirka företag är anslutna till TSL-systemet och drygt arbetare omfattas. Läs mer på Samtliga rapporter från TSL finns att ladda ner gratis på Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL Box Stockholm Besöksadress Kungsbroplan 2 Telefon Telefax E-post ISBN Stockholm 2013

3 Innehåll Sammanfattning 5 Fler personer beviljades stöd 6 Uppsagda från industrin dominerar 7 En större andel av deltagarna är unga 8 Omställningsprogrammens resultat 9 Omställningsföretagen 13 Återanställningar 15 Återanställningar en effekt av svbedömd framtid 15 Större företag återanställer oftare 16 Mindre vanligt med återanställningar i Stockholm 17 Samband mellan orderingång och återanställning 17 Svbedömd framtid 18 Problemen i Europa 19 Förskjutningar mellan marknaderna 20 Överskattningar från prognosinstituten 20 Påverkan på svensk arbetsmarknad 21 Svt för företag att bedöma framtiden 21 Andra halvet 2013 i TSL-systemet 22

4 Förord TSL:s rapport för första halvet 2013 handlar om arbetsmarknaden för privatanställda arbetare. Den visar hur företag och fack i praktisk handling tolkar det ekonomiska läget och agerar. TSL-systemet möter de som f lämna sina jobb och vi ser hur sammansättningen av de uppsagda ser ut. Vi ser också vem som har lätt respektive svt att hitta ett nytt jobb och hur olika hjälpbehoven faktiskt är. TSL-systemet ser också hur samhällets olika insatser för att hjälpa de arbetssökande fungerar, eller inte fungerar. Det kanske mest slående i dessa möten är hur olika de uppsagda och deras förutsättningar är. Därför är det självklart för TSL-systemet att varje person ska få ett individuellt omställningsprogram utifrån sina behov och förutsättningar. I praktiken är det ofta TSL-systemets jobbcoacher som inte bara ser till att deltagaren f individanpassat stöd, utan som också blir länken till och mellan de delar av samhällets stöd som organiseras i skilda system; Arbetsförmedlingen, a-kassan, Försäkringskassan, kommunerna, CSN och i vissa fall länsstyrelserna avseende den statliga lönegarantin vid konkurser. TSL-systemet drivs och finansieras av Svenskt Näringsliv och LO. Styrkorna i TSL-systemet är många. Arbetsgivar- och fackförbund måste komma överens för att vardagen på arbetsplatserna ska fungera, även om utgångspunkterna ibland är vitt skilda. Företag och fack lokalt väljer tillsammans vem som ska genomföra omställningsprojektet, och hur det ska styras och följas upp. De omställningsföretag som verkar inom TSL-systemet har detta som sin profession. Omställning är ett hantverk som kräver skicklighet. TSLsystemet styr utifrån mål och resultat. TSL-systemet är öppet och st till förfogande för alla som vill ta del av de erfarenheter och den kunskap som finns i systemet. Stockholm, juli 2013 Tomas Petti Vd Trygghetsfonden TSL Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

5 Sammanfattning Arbetsmarknaden för privatanställda arbetare försämrades första halvet Det var ett stort inflöde av uppsagda till TSL-systemet och många som beviljades omställningsstöd. Av de personer som deltog i omställningsprogram i TSL-systemet var det en hög andel som fann ett nytt jobb under första halvet. Det var också en stor andel av de uppsagda som återanställdes av samma arbetsgivare som de tidigare blivit uppsagda från. Under första halvet ökade successivt tiden i arbetslöshet mellan det gamla och det nya jobbet. Det tog helt enkelt längre tid i genomsnitt att hitta ett nytt jobb. Det är fortfarande den exportinriktade industrin och dess underleverantörer som dominerar inflödet till TSL-systemet. En blandning av strukturella och konjunkturella problem ligger bakom detta. En svagare konjunkturutveckling globalt har dämpat efterfrågan. Samtidigt har strukturella förändringar också påverkat svenska exportföretag. Den europeiska marknaden har tappat i position mot i princip alla delar av den globala ekonomin. Det har slagit mot svenska exportföretag som är mycket beroende av den europeiska marknaden. Företag inriktade mot hemmamarknaden har ännu så länge klarat sig bättre från neddragningar. Arbetsmarknaden för privatanställda arbetare i Sverige har som en följd av detta varit mer svbedömd än kanske någonsin tidigare. En mycket stor oro och osäkerhet om den fortsatta orderingången har präglat många företag inom TSL-systemet, även i ett relativt kort perspektiv. Det har inneburit snabba svängningar i behovet av arbetskraft, med många uppsägningar men också med många återanställningar. V bedömning är att andra halvet 2013 kommer att bli likt det första. Ett stort inflöde till TSL-systemet, stor osäkerhet om den framtida utvecklingen och ryckighet i arbetskraftsbehovet. Sannolikt kommer det att bli svare för de som sägs upp att hitta nya jobb. TSL-systemet räknar med att bevilja personer omställningsstöd under andra halvet Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

6 sep-04 jan-05 maj sep jan-06 maj sep jan-07 maj sep jan-08 maj sep jan-09 maj sep jan-10 maj sep jan-11 maj sep jan-12 maj sep jan-13 maj Löpande summa Fler personer beviljades stöd Under det första halvet 2013 beviljades personer stöd i TSLsystemet. Antalet är högre än motsvarande period 2012, då personer beviljades stöd. Under ets inledning var det många personer som beviljades stöd, men antalet har avtagit under maj och juni. Under juni månad var antalet nere på samma nivå som under juni föregående. Under sommarmånaderna minskar som regel inflödet till TSL-systemet. Antal personer beviljade omställningsstöd per månad jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Sedan starten i september 2004 har nästan personer beviljats omställningsstöd i TSL-systemet Antal personer beviljade omställningsstöd Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

7 Uppsagda från industrin dominerar Det är fortsatt tillverkningsindustrin som st för den största andelen av inflödet till TSL-systemet. Drygt 20 procent av de som beviljats omställningsstöd under det första halvet 2013 kommer från företag anslutna till Teknikföretagen. Störst relativ ökning i antalet beviljade personer mellan första halvet 2012 och första halvet 2013 har skett inom företag anslutna till Bemanningsföretagen, Almega Tjänsteföretagen, Industri- och Kemigruppen samt Sveriges Byggindustrier. Antal personer beviljade omställningsstöd för de 10 största arbetsgivarförbunden i TSL-systemet Teknikföretagen Svensk Handel Sveriges Byggindustrier Industri-& KemiGruppen Trä-och Möbelindförbund Livsmedelsföretagen Almega Tjänsteföretagen Skogsindustrierna BA Bemanningsföretagen Hängavtal/Uppgift saknas Övriga IF Metall GS Byggnads Handels Transport Livs Kommunal Elektriker Pappers Fastighetsanställda Övriga Antal personer beviljade omställningsstöd för de 10 största fackförbunden i TSL-systemet Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

8 VA:Götaland Skåne Stockholm Jönköping Värmland Halland Örebro Östergötland Kronoberg Gävleborg Dalarna Västmanland Kalmar Södermanland Västernorrland Västerbotten Blekinge Uppsala Jämtland Norrbotten Gotland Även nedbrutet på fackförbund framträder industrins dominans tydligt. 44 procent av de personer som beviljats omställningsstöd kommer från ansökningar där IF Metall varit den fackliga parten. Störst relativa ökningar mellan första halvet 2012 och första halvet 2013 har skett inom Pappersindustriarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Kommunalarbetareförbundet och Byggnadsarbetareförbundet. Antal personer beviljade omställningsstöd per län Geografiskt dominerar deltagare i de industritunga länen, framför allt boende i Västra Götaland och Skåne län. Störst ökning mätt i absoluta tal st Skåne för, där 669 fler personer beviljades omställningsstöd första halvet 2013 jämfört med första halvet I relativa tal har Kronoberg och Värmland stått för de största ökningarna. En större andel av deltagarna är unga Första halvet 2013 har inneburit en större andel yngre personer som beviljades omställningsstöd jämfört med första halvet Andelen yngre som beviljas omställningsstöd i TSL-systemet tenderar att öka i lågkonjunkturer. Under finanskrisen 2008/2009 ökade andelen yngre markant, och samma mönster uppträder nu. En förklaring kan vara att företagen, när de tvingas till snabba nedskärningar i personalstyrkan, i större utsträckning säger upp personal efter raka LAS-turordningar istället för att förhandla fram avtalsturlistor som kan antas ta längre tid. I sammanhanget bör Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

9 nämnas att de flesta av de yngre deltagarna har avsevärt mycket lättare att finna ett nytt jobb än de äldre. Åldersfördelning för personer beviljade omställningsstöd 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Omställningsprogrammens resultat Under det första halvet 2013 har totalt deltagare avslutat sina omställningsprogram. 82 procent av dessa har haft ett nytt jobb vid tidpunkten då programmet avslutades. Första halvet 2012 var det deltagare som avslutade sina program. Även då hittade 82 procent av deltagarna ett nytt jobb. I diagrammet nedan kan man se hur resultatet såg ut månad för månad. Andel deltagare som fått ett nytt jobb 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

10 Resultatet, mätt som andelen deltagare som fått ett nytt jobb, för de deltagare som avslutat sina program under 2013 är mycket snarlikt resultatet för deltagarna som avslutat sina program motsvarande period förra et. Andelen som fått ett nytt jobb var som högst under ven. 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Andelen deltagare som fått ett nytt jobb Det ser ut att vara ett generellt mönster i TSL-systemet att en större andel deltagare hittar ett nytt jobb i början av et. Arbetsförmedlingens statistik över nyanmälda lediga platser 1 följer generellt sett samma mönster, med flest nyanmälda lediga platser första halvet. Även om man skärskådar resultatet för deltagarna på detaljerad nivå, är resultaten mellan första halvet 2013 respektive 2012 mycket snarlika. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Resultat Valt att lämna programmet innan lösning uppnåtts Sjukskriven Pension, sjukers. mm. Utbildning Arbetssökande Arbetsmarknadspolitisk åtgärd Behovsanställning Visstid 6 månader Visstid > 6 månader Startat eget 1 Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

11 Inte heller nedbrutet på ålder framkommer några stora skillnader i andelen som fått ett nytt jobb mellan första halvet 2013 och första halvet Det är fortsatt de äldsta deltagarna som har störst svigheter att hitta ett nytt jobb. Resultat för respektive åldersgrupp 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Även nedbrutet på arbetsgivarförbund, som är så nära vi kommer data för olika branscher, är likheten första halvet 2013 respektive 2012 stor. Bemanningsföretagen sticker ut, med en avsevärt större andel deltagare som har hittat ett nytt jobb 2013 jämfört med motsvarande period Sveriges Byggindustrier Bemanningsföretagen Almega Tjänsteföretagen BA Hängavtal/Uppgift saknas Skogsindustrierna Svensk Handel Teknikföretagen Industri-& KemiGruppen Trä-och Möbelindförbund Livsmedelsföretagen Medel Andel deltagare som fått ett nytt jobb per arbetsgivarorganisation 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

12 jan-08 apr jul okt jan-09 apr jul okt jan-10 apr jul okt jan-11 apr jul okt jan-12 apr jul okt jan-13 apr Nedbrutet på län har störst positiv förändring skett i Uppsala och Värmland. Västra Götaland har sett den största minskningen i andelen deltagare som hittat ett nytt jobb. Gotland Uppsala Värmland Örebro Gävleborg Västmanland Kronoberg Västernorrland Jönköping Jämtland Halland Norrbotten Kalmar Västerbotten Dalarna Blekinge Södermanland VA:Götaland Skåne Östergötland Stockholm Medel Andel deltagare som fått ett nytt jobb i respektive län 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Diagrammet nedan visar den genomsnittliga tiden från det att en deltagare lämnar sin anställning till dess att han eller hon har hittat en ny lösning. Uttryckt på ett annat sätt visar diagrammet den genomsnittliga tiden i arbetslöshet Antal dagar i arbetslöshet Medianvärde för deltagare som avslutat sina omställningsprogram Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

13 Den genomsnittliga tiden i arbetslöshet har successivt ökat sedan januari i. För deltagare som lämnade sina omställningsprogram i juni 2013 hade det i genomsnitt tagit 111 dagar från det att de slutat sin anställning till det att de hittat en ny lösning. Att det tar längre tid indikerar att deltagarna har fått det svare att hitta en ny lösning. Även tiden som deltagarna är i omställning har ökat de senaste månaderna. I allmänhet börjar ett omställningsprogram innan deltagaren har lämnat sin anställning, varför tiden i omställningsprogram är längre än tiden i arbetslöshet. För de deltagare som lämnade sina omställningsprogram i juni 2013 hade programmet pågått i genomsnitt i 160 dagar. Omställningsföretagen 119 omställningsföretag hade samarbetsavtal med TSL den 30 juni Många av dessa har relativt få uppdrag i TSL-systemet. Som nedanstående diagram visar har de 20 största omställningsföretagen cirka 86 procent av volymen i TSL-systemet under första halvet Det sker hela tiden smärre förskjutningar i marknadsandelarna mellan de största företagen. Marknadsandelar för de 20 största omställningsföretagen (baserat på första halvet 2013) Startkraft Antenn Arbetslivsresurs Lernia Aventus A-Partner Utvecklingshuset Resurstorget ABF Jobb GBG Eductus Adecco Pomona Avonova Kinnekullehälsan A och O Omställning Perif TEK ManpowerGroup Solutions Inovator ABF Progress Företagsutbildarna Övriga 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

14 Startkrafts stora marknadsandel ven 2012 var till stor del en följd av Saab Automobiles konkurs i december 2011 och de uppdrag som Startkraft fick med anledning därav. Förutsättningarna mellan olika omställningsprojekt kan skilja sig åt beroende på bland annat deltagarnas kompetens, deras ålder, bransch och ort. Ju svare förutsättningar, desto viktigare blir jobbcoachens skicklighet. TSL-systemet mäter och följer upp utifrån omställningsföretagens andel uppsagda deltagare som kommer i nytt jobb, samt nöjdheten hos deltagare, företag och fack. TSL-marknaden var första halvet 2013 värd cirka 300 MSEK. Företagen som är verksamma inom TSL-systemet ser olika ut. Några har sin huvudsakliga affär från genom TSL-systemet, för andra utgör uppdragen inom TSL-systemen en mindre andel. Det är viktigt att de företag som verkar inom TSL-systemet har en tillräcklig volym av liknande uppdrag så att skickligheten att omställa kan utvecklas och bibehållas. Resultat per omställningsföretag Endast företag som avslutat 100 deltagare eller mer Pomona Balance AB Perevo AB ABF Pensum Gotland/AB Gotland Lernia Utblick & Insikt Jobbfokus AB ABF Jobb GBG VP Gruppen AB Eductus (Academedia) Antenn Utvecklingshuset Adecco TEK/TorbjörnErikssonKonsult Arbetslivsresurs Montico AB A-Partner i Sverige AB Avonova Kinnekullehälsan AB Inovator i Sverige AB Perif AB A och O Omställning AB Arbetsgivarringen AB Industrikompetens Startkraft Resurstorget Aventus Competens ManpowerGroup Solutions AB Medel 0% 20% 40% 60% 80% 100% Har fått nytt jobb Pension Arbetsmarknadspolitisk åtgärd Utbildning Annat utfall Arbetssökande Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

15 I en kommande TSL-rapport kommer systemets funktionalitet att beskrivas mer utförligt utifrån uppnådda resultat och deltagarnas, företagens och fackens nöjdhet med systemets olika delar. Återanställningar Återanställningar en effekt av svbedömd framtid Den senaste tiden har andelen deltagare som sagts upp och därefter återanställts hos samma arbetsgivare ökat. I april 2013 toppade andelen deltagare som återanställts på drygt 36 procent. Under perioden februari 2011 till juni 2013 har nästan en fjärdedel av de deltagare som fått ett nytt jobb fått det hos samma arbetsgivare som de blev uppsagda från. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andel deltagare med nytt jobb som återanställts hos samma arbetsgivare de blev uppsagda från En förklaring till den höga andelen återanställningar st sannolikt att finna i den osäkra situation som många företag befinner sig i. Tiden efter finanskrisen 2008/2009 har präglats av växelvis positiva och negativa konjunktursignaler. Det oroliga läget för världsekonomin i allmänhet, och för Europa i synnerhet, gör att företagen har mycket svt att avgöra kapacitetsbehoven ens för den närmaste framtiden. Många av företagen uppger att svängningarna i orderingången blivit mer frekventa. Behovet av att öka respektive minska antalet anställda blir då större. Ett redan pressat läge för många företag bidrar sannolikt också till att uppsägningar av personal ligger nära till Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

16 hands om orderingången viker, även om det kan innebära att man omgående måste utöka personalstyrkan om orderingången tar fart på nytt. Anställningsform för de som återanställts Tillsvidareanställning Visstidsanställning > 6 månder Visstidsanställning 6 månader Behovsanställning 0% 10% 20% 30% 40% 50% Anställningsformen för de deltagare som blir återanställda av samma arbetsgivare de blev uppsagda från, skiljer sig inte nämnvärt från anställningsformerna för de deltagare som g till en annan arbetsgivare. Drygt 45 procent g till en tidsbegränsad anställning av något slag. Större företag återanställer oftare Deltagare som blivit uppsagda från större företag blir återanställda i högre omfattning än deltagare som blivit uppsagda från mindre företag. Återanställningar är vanligare för de yngsta och de äldsta deltagarna. Andel återanställda Företagsstorlek Ålder 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

17 Blekinge Västerbotten Örebro Västernorrland Dalarna Jönköping Västmanland Kronoberg Norrbotten Värmland Gävleborg Kalmar Uppsala Jämtland Skåne Östergötland VA:Götaland Södermanland Halland Gotland Stockholm Mindre vanligt med återanställningar i Stockholm Deltagare i Stockholms län g i avsevärt mindre utsträckning tillbaka till samma arbetsgivare än deltagare från andra län. För Gotland är antalet observationer så pass få att man bör vara försiktig med att dra slutsatser utifrån andelen återanställda där. På Stockholms arbetsmarknad finns ett större antal arbetsgivare och fler lediga tjänster än i många av de andra länen. Möjligheten för deltagarna att hitta ett nytt arbete, innan de erbjuds en eventuell återanställning på det företag de blev uppsagda från, torde därför vara större än i andra län där arbetsmarknaden är mindre rörlig. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Län Samband mellan orderingång och återanställning Konjunkturen var svagare än på länge under hösten Konjunkturinstitutets barometerindikator uppvisade den lägsta noteringen sedan finanskrisens slutskede Orderingången sjönk för många företag med personalnedskärningar som följd. Det återspeglades i Arbetsförmedlingens varselstatistik och i antalet personer som beviljats omställningsstöd i TSL-systemet. Under ven 2013 förbättrades orderingången för företagen avsevärt, om än temporärt, och då också behovet av att anställa personal. Många av de som lämnade sina anställningar under hösten har haft företrädesrätt till återanställning. Diagrammet nedan visar att toppnoteringen för andelen återanställningar sammanfaller med den kraftiga ökningen i orderingång i mars Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

18 Andel återanställda Industrins orderingång (2010=100) Återanställningar och industrins orderingång 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andel återanställda Industrins orderingång 2 Gör ett osäkert konjunkturläge och frekventa svängningar i orderingång att företagen har ett större behov att justera personalstyrkan på ett mer aktivt sätt än tidigare? TSL saknar data för andelen återanställningar före februari 2011, men de kontakter vi har med företagen som ansöker om stöd i TSL-systemet bekräftar att det osäkra konjunkturläget och svängningarna i orderingång påverkar behovet av personal, och därmed den stora andelen återanställningar. Svbedömd framtid Villkoren för ett enskilt land skapas till stora delar utanför det egna landets gränser. Sverige är en liten ekonomi med ett starkt exportberoende. Utvecklingen av svensk ekonomi och därmed också svensk arbetsmarknad påverkas tydligt av vad som händer utanför Sverige. Det påverkar i sin tur TSL-systemet. Den ekonomiska tillväxten skiljer sig mycket mellan olika områden. EU-området, framför allt euroländerna, befinner sig i recession. USA och Japan har en hygglig tillväxt. Tillväxtmarknaderna, ledda av Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, har en starkare utveckling. Sammantaget utvecklas dock den globala tillväxten svagare än vad 2 SCB, Industrins leverans- och orderläge (http://www.scb.se/pages/producttables aspx) Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

19 prognoserna pekat på. De stora strukturella problemen i många ekonomier har ännu inte fått någon lösning, utan skjutits på framtiden. Det innebär att problemen snarare riskerar att växa än att minska. Hur detta kan komma att påverka svensk arbetsmarknad och TSL-systemet är svt att bedöma. Problemen i Europa I praktiken har euroländernas sätt att möta de ekonomiska problemen hittills inneburit en färd mot ökad överstatlighet. Det är en riktning som g stick i stäv med innevånarnas åsikter i de flesta av länderna. Samtidigt som ekonomierna inom euroområdet hänger ihop och påverkar varandra, ökar successivt gapet ytterligare mellan de starka och de svaga ekonomierna som en följd av skillnaderna i tillväxt. Det försvar möjligheten att utforma en gemensam politik för ekonomisk tillväxt inom euroländerna. Den politiska oförmågan att åtgärda problemen inom euroområdet är oroande. Budgetunderskotten, statsskulderna och arbetslösheten fortsätter att öka. Detta tillsammans med en ekonomi i recession gör att problemen växer. Medelhavsländerna befinner sig i en situation där de sannolikt inte kan spara sig ur sina problem, men där de inte heller har resurser att investera för att lösa problemen genom tillväxt. Många människor far nu mycket illa i dessa länder. Det leder till en stark misstro mot politikens förmåga att skapa fungerande lösningar samt skapar en social och politisk oro som riskerar att hamna utanför politikens kontroll. Problemen i många av Europas länder kommer att lösas, men utifrån vad vi sett hittills är risken att lösningen inte kommer att ske genom ett gemensamt kraftfullt politiskt ledarskap i samklang med innevånarnas vilja. Risken är stor att sönderfallande ekonomier kommer att leda till brutala förändringar, både ekonomiskt och socialt, vilket leder till oroligheter inom länderna och starka slitningar mellan länderna inom Europa. Vad det kommer att innebära för sysselsättningen och arbetslösheten vet vi inte. Vi vet inte heller hur det kommer att påverka efterfrågan för svensk exportindustri direkt och indirekt. Men det är inte någon djärv gissning att Europa st inför en mycket besvärlig situation under flera framöver. Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

20 Förskjutningar mellan marknaderna Europas svaga ekonomiska tillväxt totalt innebär samtidigt att EU förlorar mark gentemot i princip alla övriga ekonomiska regioner i världen, allra mest gentemot tillväxtmarknaderna. Den största delen av svensk export g till Europa, vilket gör att Sverige också påverkas av Europas tillväxtproblem. Mest exporterar vi till länderna i vt närområde, vilket gjort att problemen i södra Europa har drabbat svensk export i mindre utsträckning hittills. Tillväxtmarknaderna är dock inte heller stabila. Problem av olika karaktär; risk för bubblor, inflation, demokratiunderskott, korruption, social och politisk oro drabbar i olika grad de stora tillväxtekonomierna som Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Alla dessa faktorer kan bromsa tillväxt. Överskattningar från prognosinstituten Den ekonomiska utvecklingen har knappast varit mer svbedömd än vad den är nu. Ett tecken på det är att i princip alla de stora prognosinstitutens förutsägelser kommit på skam. Det faktiska utfallet har de senaste en, såväl för enskilda länder som totalt, inte nått upp till vad prognoserna förutspått. IMF har sänkt sin prognos i juli jämfört med sin prognos i april Tillväxtprognosen för de avancerade ekonomierna tillsammans 2013 sänks nu till 1,2 procent. Euroområdet beräknas få en negativ tillväxt med 0,6 procent, USA och Japan en positiv tillväxt på 1,7 respektive 2,0 procent. I Japans fall är det en kraftig uppräkning av tillväxten på grund av de mycket omfattande stimulanspaket som sjösatts där. För tillväxtväxtmarknaderna sänks den beräknade tillväxten till 5,0 procent, en sänkning sedan aprilprognosen med 0,3. Det ger en total global tillväxt på 3,1 procent 2013 enligt IMF:s juliprognos. Det finns få fakta som pekar på en nära förestående hållbar förbättring, särskilt i Europa. Prognoserna för 2014 är lite mer positiva. Dock är det svt att befria sig från en känsla att optimismen mer grundar sig på en önskan, än på en rad konkreta åtgärder som både ökar tillväxten och minskar staternas budgetunderskott och växande skuldbörda. Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

21 Påverkan på svensk arbetsmarknad Det är svt att säga hur den globala ekonomins utveckling påverkar arbetsmarknaden i Sverige under andra halvet Risknivån i den globala ekonomin har inte minskat, inom euroområdet har den tvärtom sannolikt ökat. Konjunkturinstitutet tror på en viss återhämtning i den svenska konjunkturen under hösten, men från en mycket låg nivå. Enligt KI räcker den sysselsättningsökning som beräknas ske under 2013 inte till för att bromsa ökningen av arbetslösheten på helsbasis. Den svenska exportinriktade tillverkningsindustrin och dess underleverantörer märker av den svaga ekonomiska tillväxten i viktiga exportländer. Vid nuvarande nivå på orderingången finns överkapacitet i personalstyrkan som kan leda till ytterligare uppsägningar. Konjunkturinstitutet räknar med fortsatta nedskärningar inom industrin kan komma att ske under hösten. Företag inriktade på den svenska hemmamarknaden har hittills klarat sig bättre från neddragningar, åtminstone utifrån vad vi kan avläsa genom mängden ansökningar till TSL-systemet. Svt för företag att bedöma framtiden Mängden återanställningar, som vi redovisar i kapitlet Återanställningar i denna rapport, är också ett tecken på att företagen följer orderingången synnerligen noga och är beredda att snabbt minska resurserna vid vikande orderingång. Även när det kan innebära att uppsägningarna snabbt kan följas av behov av att återigen öka personalresurserna. Svigheten för företagen att bedöma de framtida förutsättningarna, även på kort sikt, leder till kontinuerliga anpassningar av resurserna. Sammantaget indikerar detta ett tufft andra halv 2013 i TSLsystemet. Det finns anledning att redan nu flagga för också 2014 kan komma att bli ett jobbigt för svensk arbetsmarknad och därmed för TSL-systemet. Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

22 Andra halvet 2013 i TSL-systemet TSL:s bedömning är att antalet personer som beviljas omställningsstöd blir ungefär lika stort under det andra halvet 2013 som under det första, med undantag av månaderna juli och augusti som vanligtvis har en lägre mängd ansökningar. Det indikerar en svolym på personer, varav under andra halvet, som beviljas stöd i TSL-systemet Under första halvet 2013 har en hög andel av de uppsagda fått ett nytt jobb, drygt 80 procent av de som beviljats omställningsstöd via TSL-systemet har funnit nytt jobb. Va prognoser för hösten tyder på en försämring av de siffrorna och vi räknar med att cirka 75 procent av de som sägs upp kommer att hitta en jobblösning. Vi räknar också med att den genomsnittliga tiden i omställning kommer att öka något. Med tanke på Sveriges goda statsfinanser och det kommande valet 2014 kan budgetpropositionen i höst förväntas innehålla ekonomiska stimulanser som kan påverka ekonomin och därmed arbetsmarknaden. Sannolikt kommer dessa att rikta sig mot att hålla den inhemska efterfrågan och hushållens konsumtion uppe. Det gör att inflödet till TSL-systemet även fortsättningsvis troligen till största delen kommer från exportinriktad industri och dess underleverantörer. Ovanstående bedömning kan komma att förändras om den ekonomiska utvecklingen tar en annan riktning än vad prognoserna ger vid handen idag. Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

23 Bakgrundsinformation Data som redovisas i rapporten kommer huvudsakligen från TSL:s egna statistikdatabaser och från enkätundersökningar med deltagare, fackförbund och företag. TSL-systemet använder sig av ekonomisk information i första hand från IMF respektive Konjunkturinstitutet. Arbetsmarknadsdata hämtas primärt från SCB. Branschinformation hämtar vi från medlemsförbunden inom Svenskt Näringsliv respektive LO. Företag och fack lokalt hjälper oss att förstå och tolka hur ekonomiskarespektive arbetsmarknadsdata påverkar de enskilda arbetsplatserna. Halvsrapporten är skriven av Mattias Elm och Tomas Petti, TSL. För mer information om rapporten kontakta: Analytiker Mattias Elm, VD Tomas Petti, Kommunikationsansvarig Kajsa Thunholm, Mot en svbedömd framtid. Halvsrapport

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL-rapport mars 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT September 2013 Förändringar tredje kvartalet 2013 Under tredje kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: Ersättningstagare: Deltagare i program: Antal arbetslösa: AEA kommenterar: ick var var Har du frågor om statistiken? KONTAKTA OSS 08-412 33 89 statistik@aea.se Medlemmar

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2011 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 3 Översikt 3 Medlemmar i program och anställning med stöd 5 Åldersgrupp

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: februari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: november 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: september 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: juni och juli 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: augusti 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik.

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: januari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Vad har hänt under 2012? Under året har andelen ersättningstagare sakta minskat, det följer en trend som vi kan se även

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiska iakttagelser - Trygghetsfonden TSL, halvårsrapport 2011

Arbetsmarknadspolitiska iakttagelser - Trygghetsfonden TSL, halvårsrapport 2011 Arbetsmarknadspolitiska iakttagelser - Trygghetsfonden TSL, halvårsrapport 2011 Erfarenheterna i TSL-systemet pekar på två områden som långsiktigt är av stor betydelse för arbetsmarknadens funktionalitet.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012 Blekinge, 13 juni 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012 Antalet nyanmälda lediga platser fortsätter att minska Under den gångna månaden nyanmäldes 600 lediga platser

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Budgetpropositionen för 2012

Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 - förslagen på socialförsäkringsområdet Anna Pettersson Westerberg Innehåll Översynen av sjukförsäkringsreformen Förtroendet för socialförsäkringen

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

VD-löner 2009. Mars 2010

VD-löner 2009. Mars 2010 VD-löner 2009 Mars 2010 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer 1 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer har drygt 59 000 medlemsföretag. Två av tre företag är

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet INLEDNING ALLMÄNNA UPPDRAGET Stärka samverkan mellan lantbrukare, markägare och jägare Utarbeta verktyg: inventering,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad 2002-2005 3000 2500 2000 1500 1922 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 Jan Feb Mars

Läs mer

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans Långsam minskning av storbankernas dominans Hushåll med bolån bör plocka russinen ur kakan! Ett genomsnittligt hushåll i Stockholm kan spara nära 2.500 kronor per år på att överföra sitt bolån från en

Läs mer