Remiss - Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss - Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71)"

Transkript

1 Dnr KS Dpl 65 sid 1 (10) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteyttrande Dan Tågmark, Remiss - Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71) Dnr KS Dpl 65 Ärende Bakgrund Vad är tomträtt? Tomträtt utgör en särskild form av nyttjanderätt till fast egendom. Genom en tomträttsupplåtelse får tomträttshavaren en i de flesta avseenden med äganderätt jämförlig rätt att nyttja marken. Tomträtten löper tills vidare och kan endast under speciella förhållanden sägas upp till upphörande. Tomträttshavaren förutsätts betala en avgift tomträttsavgäld till fastighetsägaren. Tanken är att fastighetsägaren genom avgälden ska tillförsäkras markvärdestegringen. Avgälden bestäms därför vanligen som en ränta på ett avgäldsunderlag, grundat på markens värde. Idag finns det cirka tomträtter i Sverige. Av dessa är cirka avsedda för småhusbebyggelse, för flerbostadsbebyggelse och upplåtna för annat ändamål, t ex kontor eller industri. Det alldeles övervägande antalet fastigheter som är upplåtna med tomträtt ägs av kommunerna. Kommunernas samlade avgäldsintäkter är betydande och uppgick år 2011 till cirka 2,8 miljarder kronor. Problemen med dagens regler De nuvarande bestämmelserna om tomträttsavgäld, som återfinns i jordabalkens (1970:994) kapitel 13, har länge ansetts innebära problem. Ett av dem är att reglerna ger utrymme för flera olika sätt att beräkna avgälden och ibland kräver komplicerade beräkningar. En särskild komplikation vid avgäldsbestämningen är att den sker med tioåriga eller längre intervall. Otydligheten och komplexiteten i regelverket leder till att parterna och domstolarna belastas av svårlösliga, tidsödande och kostnadskrävande tvister om tomträttsavgäldernas storlek. Ett annat problem är att reglerna ibland uppfattas som orättvisa och obilliga. En orsak till det är avgäldens koppling till markvärdet, som i tider av kraftig markvärdesökning medför att avgälderna kan öka påtagligt. En annan orsak är att systemet med Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Kommunledningskontoret Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

2 Dnr KS Dpl 65 sid 2 (10) tioåriga eller längre avgäldsperioder kan leda till mycket kraftiga avgäldsökningar vid ingången av en ny avgäldsperiod. På regeringens uppdrag har en särskild utredning Tomträtts- och arrendeutredningen i ett delbetänkande (SOU 2012:71) lämnat förslag som syftar till att lösa eller i vart fall minimera problemen rörande tomträttsavgälderna. Utredande av friköpsrätt alternativt enhetliga friköpsregler Det är inte ovanligt att fastighetsägaren och tomträttshavaren kommer överens om att tomträttshavaren ska få köpa fastigheten. Lagen ger dock inte tomträttshavaren någon rätt att förvärva fastigheten mot fastighetsägarens vilja ( friköpsrätt ). Utredningen har även haft uppdraget att ta ställning till om det bör införas en sådan rätt och under vilka förutsättningar som det ska kunna ske samt att utarbeta nödvändiga författningsförslag om villkoren för friköp. Vidare har det ingått i utredningsdirektiven att, som ett alternativ till en friköpsrätt, överväga möjligheten att införa enhetliga villkor, som tomträttshavare kan åberopa vid de friköp som förekommer. De föreslagna nya lagbestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli Utredningens viktigaste förslag De viktigaste förslagen och bedömningarna i betänkandet är följande: 1. En ny modell för avgäldsregleringen Utredningens förslag utgår från de principer och grunddrag som det nuvarande regelverket bygger på. Det innebär bl a att avgäldsutvecklingen kommer att vara beroende av markvärdeutvecklingen även i det nya system som föreslås. Dock konstaterar utredningen att tomträtter grovt sett kan delas in i tre huvudkategorier, nämligen småhustomträtter, flerbostadstomträtter och tomträtter för andra ändamål än bostäder. I betänkandet föreslås en reglering som i sina huvuddrag är gemensam för alla tre slagen, men som skiljer sig åt mellan kategorierna i några viktiga avseenden. 2. Avgälden produkten av ett avgäldsunderlag och en avgäldsränta Det föreslås att avgälden ska bestämmas som en ränta (avgäldsränta) på ett underlag som står i visst förhållande till den upplåtna fastighetens markvärde (avgäldsunderlag) även fortsättningsvis. 3. Avgäldsperioder och värderingsintervall Enligt nuvarande bestämmelser ska avgälden vara densamma under en längre period om minst tio år ( avgäldsperiod ). Utredningen föreslår att avgälden i fortsättningen ska kunna justeras varje år, d v s avgäldsperioderna ska vara ettåriga. Förslaget innebär att avgäldsunderlaget ska stå i visst förhållande till markens värde. Detta förutsätter något slag av återkommande markvärdering. Förslaget

3 Dnr KS Dpl 65 sid 3 (10) bygger på att värderingen inte ska behöva göras inför varje avgäldsperiod utan först med längre intervall ( värderingsintervall ). För småhustomternas del kommer värderingsintervallen att vara treåriga. Beträffande övriga tomträtter föreslås tioåriga värderingsintervall, med möjlighet för parterna att i vissa fall avtala om längre intervall. Mellan värderingen och ingången av en ny avgäldsperiod ska avgäldsunderlaget kunna räknas om med förändringen av konsumentprisindex. 4. Avgäldsräntan Innebörden i gällande rätt är att avgälden ska motsvara en skälig ränta på markvärdet. I rättspraxis förekommer flera metoder för att bestämma vad den skäliga räntan är. Det vanligaste sättet att bestämma avgäldsräntan är att utgå från den s k långsiktiga realräntan, som domstolarna, fram till de senaste åren, regelmässigt har uppskattat till 3 procent. Utredningen har funnit att det behövs en tydligare och enklare reglering av avgäldsräntans nivå och föreslår därför att det i lagen pekas ut en generell avgäldsränta. Man har då valt att utgå från den långsiktiga realräntan. Konjunkturinstitutet har på utredningens uppdrag bedömt realräntans nivå och funnit att den långsiktiga realräntan ligger i spannet 2,4 3,0 procent. Mot den bakgrunden har föreslagits att lagen ska föreskriva en avgäldsränta om 2,75 procent. Denna räntesats föreslås gälla för samtliga tomträttskategorier. 5. Avgäldsunderlaget När det gäller bestämmandet av avgäldsunderlaget föreslås skilda regler för de tre slagen av tomträtter. I fråga om småhustomträtter är förslaget att avgäldsunderlaget ska bestämmas med utgångspunkt i marktaxeringsvärdet. Med dagens regler för marktaxering innebär det att markvärdet kommer att omprövas vart tredje år. När det gäller övriga tomträtter, föreslås att avgäldsunderlaget istället ska bestämmas med ledning av en fri värdering, inriktad på att ta fram markens marknadsvärde. Vid bedömningen av markvärdet ska, på samma sätt som idag, hänsyn tas till ändamålet med upplåtelsen och de närmare villkor som ska tillämpas i fråga om fastighetens användning och bebyggelse. Som framgått ovan är tanken att markvärdet ska kunna omprövas med tioårsintervall. Utredningsdirektiven anger att utredningen ska eftersträva att den ordning som föreslås i huvudsak ska medföra oförändrade avgäldsintäkter för fastighetsägarna och oförändrade kostnader för tomträttshavarna. Utredningen har mot den bakgrunden kommit fram till att avgäldsunderlaget för småhustomträtter ska uppgå endast till 50 procent av tomträttsfastighetens marktaxeringsvärde och att avgäldsunderlaget för flerbostadstomträtter ska motsvara 40 procent av markens marknadsvärde. När det gäller tomträtter upplåtna för annat ändamål än bostäder föreslås att avgäldsunderlaget ska vara lika med markens marknadsvärde.

4 Dnr KS Dpl 65 sid 4 (10) 6. Tvingande eller dispositiv reglering? Avgäldsbestämmelserna för småhustomträtter föreslås vara tvingande till tomträttshavarens fördel. I fråga om de tio första åren av en tomträttsupplåtelse ska det emellertid alltid råda full avtalsfrihet, för att fastighetsägarna ska kunna kompensera sig för de administrativa merkostnader som uppkommer i den initiala fasen av tomträttsupplåtelsen. När det gäller övriga tomträtter föreslås en i väsentliga delar tvingande lagstiftning. Parterna ska dock ha möjlighet att inför en ny avgäldsperiod komma överens om att avgälden för den perioden ska regleras på annat sätt än som följer av lagen. 7. Konsekvenser Förslagen om nya modeller för avgäldsregleringen för småhus- och flerbostadstomträtter har, enligt utredningen, utformats så att några finansiella konsekvenser inte ska uppstå när de nya bestämmelserna börjar tillämpas. Det bör dock noteras att detta gäller på riksbasis variationerna kommunerna emellan kommer att vara relativt stora eftersom regelverken varierar från kommun till kommun. 8. Friköpsrätt alternativt enhetliga friköpsregler Utredningens uppfattning är att det inte ska vara möjligt för tomträttshavaren att mot fastighetsägarens vilja åstadkomma friköp av en med tomträtt upplåten fastighet. Motivet till detta är att man anser att skälen för en friköpsrätt inte väger tillräckligt tungt för att motivera den betydande begränsning av den kommunala självstyrelsen som friköpsrätten skulle innebära. Eftersom utredningsdirektiven trots utredningens inställning i fråga om förköpsrätt ändå kräver det, har utredningen formulerat ett lagförslag i detta avseende som i den centrala delen innebär att fastighetsägaren, vid tomträttshavarens påkallande av friköpsrätt, ska ha rätt till ersättning motsvarande respektive tomträtts avgäldsunderlag (se ovan). Inte heller idén om enhetliga friköpsregler, som ett alternativ till friköpsrätt, gillas av utredningen. Skälen till detta är bl a att utredningen funnit att sådana regler skulle kunna hindra en kommun som vill avveckla sitt tomträttsinnehav att göra detta, eftersom kommunen inte skulle ha möjlighet att anpassa köpevillkoren till förekommande intresse för firköp, och att regler av detta slag hur som helst knappast skulle innebära någon påtaglig fördel för tomträttshavaren så länge som hen inte kan tvinga kommunen till friköp. Bedömning Kommunledningskontoret har inför sin bedömning av betänkandet inhämtat synpunkter på det från den ansvariga fackförvaltningen, Teknik- och fastighetsförvaltningen ( TFF ). Om inget annat sägs nedan har TFF inte uttryckt en annan uppfattning än Kommunledningskontoret i de avseenden som tas upp i

5 Dnr KS Dpl 65 sid 5 (10) det följande. För överskådlighetens skull lämnas synpunkterna under samma rubriker och med samma numrering (1 8) som ovan. Framställningen inleds dock med de generella synpunkter som TFF har lämnat på betänkandet, vilka även ger en översiktlig bild av hur man arbetar med tomträttsupplåtelser inom Karlstads kommun. TFF:s generella synpunkter på betänkandet Upplåtelse av mark med tomträtt kan idag ske av flera olika skäl. Inom Karlstads kommun sker detta oftast på önskemål av tomträttshavaren som ett alternativ till förvärv av fastigheten. Flera skäl kan finnas för detta, men bland dessa märks en önskan hos tomträttshavaren att fokusera på finansieringen av övriga investeringar. Särskilt i tider av finansiell turbulens har tomträttsinstitutet varit ett viktigt verktyg för att möjliggöra byggnationen och ibland en förutsättning för densamma. Nyupplåtelse av tomträtt för småhus sker dock inte i nuläget. Det är i detta perspektiv viktigt att kommunens incitament att upplåta fastigheter med tomträtt inte förgörs i och med en ny lagstiftning, vilket kan bli fallet om upplåtelse med tomträtt bedöms som långsiktigt riskabel medan direkt försäljning av marken däremot ger kommunen en känd intäkt som täcker kommunens kostnader för utvecklingen av marken. Ett av flera skäl för kommunen att upplåta mark med tomträtt kan vara att kommunen har ett särskilt intresse att långsiktigt ha ett inflytande över markanvändningen, t ex i känsliga miljöer eller områden av annat allmänt intresse. Detta alternativ till försäljning måste kunna bibehållas utan att kommunen riskerar att över tid erhålla en avkastning som inte svarar mot kostnaden för utvecklingen av marken. Vidare är det viktigt att understryka vikten av ett av de ursprungliga syftena med tomträttsinstitutet, nämligen att det allmänna ska kunna tillgodoräkna sig del av markvärdestegringen vilken till stor del också är ett resultat av kommunala investeringar och reinvesteringar. I moderna samhällen finns en trend mot allt högre kvalitet i utformningen av allmänna ytor. Det är angeläget att kommuner även fortsättningsvis kan tillgodoräkna sig den värdestegring som sker i fastigheter som gynnas av kommunala investeringar i allmänna anläggningar. Sammantaget skapar detta förutsättningar för fortsatta investeringar till nytta för fastighetsägare och tomträttshavare. Vid exploatering och utveckling av nya områden för bebyggelse arbetar kommunen med en balanserad syn på intäkter och kostnader. De exploateringsprojekt som genomförs ska över tid gå ihop ekonomiskt men inte heller lämna någon avkastning för att finansiera kommunens övriga verksamhet. De investeringar som görs i allmän plats och allmänna anläggningar finansieras således av intäkten från markförsäljning. Vid försäljning av tomter kan detta balanseras och intäkten kan motsvara kostnaden. Om emellertid fastigheter upplåts med tomträtt, erhåller kommunen idag en avkastning som är relaterad till aktuellt ränteläge och som dessutom är

6 Dnr KS Dpl 65 sid 6 (10) direkt kopplad till fastighetens markvärde. Den begränsade osäkerheten som kan uppstå består i den risk som utgörs av variationen av markvärden över tid. Om marken upplåts med tomträtt vet ändå kommunen att en långsiktigt stabil intäkt kan erhållas för att täcka finansieringen av allmänna anläggningar. Gator och andra större anläggningar avskrivs över långa tidsperioder, vanligtvis över 30 år. I det sammanhanget framstår det som tydligt att kommunens incitament att upplåta mark med tomträtt till villkor som riskerar att inte täcka den långsiktiga kostnaden för investerat kapital är mycket litet. För att tomträtt som upplåtelseform ska användas i nyupplåtelse och därmed på sikt överleva vilket TFF anser vara viktigt eftersom den fyller ett flertal goda syften enligt vad som angetts ovan måste också kommunen kunna säkerställa att kostnaden för investerat kapital täcks. 1. En ny modell för avgäldsregleringen Kommunledningskontoret instämmer i bedömningen att det saknas skäl att avvika från de grundtankar som det nuvarande regelverket för tomträtter grundas på och att därför avgälden görs beroende av markvärdesutvecklingen. Däremot avstyrker Kommunledningskontoret utredningens förslag om en uppdelning av reglerna efter tomträtternas upplåtelseändamål med skilda principer för avgäldsunderlagens storlek och former för fastställande av avgäldsunderlagen, enligt vad som utvecklas närmare nedan. 2. Avgälden produkten av ett avgäldsunderlag och en avgäldsränta Kommunledningskontoret instämmer i utredningens förslag. 3. Avgäldsperioder och värderingsintervall Som utredningen konstaterar är det en fördel om tomträttsavgälderna kan justeras årsvis genom ettåriga avgäldsperioder för att undvika stora språngvisa höjningar och för att öka förutsebarheten för tomträttshavarna. Utredningen har, såvitt gäller småhustomträtter, valt att göra värderingsintervallens längd beroende av intervallen för fastighetstaxeringar. När det gäller övriga tomträtter menar utredningen att avgäldsunderlaget inte bör grundas på taxeringsvärdena utan på fria värderingar av markens marknadsvärde, varför man inte heller kopplar värderingsintervallen för dessa tomträtter till taxeringsförfarandet. Som utvecklas närmare under punkt 5 nedan, är det Kommunledningskontorets uppfattning att taxeringsvärdena tjänar som tillräckligt god bas för värderingsunderlag även när det gäller avgälder för flerbostadstomträtter och tomträtter för andra ändamål än bostäder. Följaktligen menar Kommunledningskontoret att värderingsintervallen bör kopplas till processen för fastighetstaxering även när det gäller dessa fastighetsslag. 4. Avgäldsräntan TFF:s uppfattning är att avgäldsräntan inte bör anges till en fast räntenivå och anför till stöd för detta följande: Det är av väsentlig betydelse att räntesatsen tillåts

7 Dnr KS Dpl 65 sid 7 (10) variera över tiden bundet till en styrande räntenivå. Sverige är för närvarande i en lågräntemiljö med mycket låg inflation, vilket dock inte är något som kan tas för givet över längre tidsperspektiv, varför förutsättningarna för kommunerna att upplåta tomträtt eller få en skälig avkastning av upplåtna tomträtter skulle variera kraftigt beroende på aktuella nivåer på marknadsräntor och inflationsnivåer. Vid en årlig uppräkning av tomträttsavgälden är det dock rimligt med föreslagen sänkning av avgäldsräntan, givet att nuvarande ränte- och inflationsscenario vore statiskt. Kommunledningskontoret gör följande bedömning: Frågan om avgäldsräntan behandlas i avsnitt 6.5 i betänkandet. Det kan allmänt sägas att denna fråga är komplicerad och behäftad med flera osäkerhetsfaktorer. Som framgår av det avsnittet kan frågan delas upp i ett antal delfrågor, nämligen (a) Behöver regleringen av avgäldsräntans storlek alls förändras (avsnitt 6.5.2)? (b) Vilken ränteberäkningsprincip bör läggas till grund för avgäldsräntan (avsnitt 6.5.3)? (c) Vad bör avgäldsräntan konkret uppgå till vid tillämpning av relevant ränteberäkningsprincip (avsnitt och 6.5.6)? (d) Bör avgäldsräntan anges i lag (avsnitt 6.5.5)? Det är uppenbart att dagens regel för avgäldsräntan om att den ska vara skälig som sådan inte ger tillräckligt konkret besked. Som en följd därav har domstolarna över tid avgjort många tvister som har rört avgäldsräntans storlek. Det måste därför sägas vara nödvändigt att försöka förenkla den gällande ordningen. Utredningen har uttalat att det inte är tillräckligt att man i lagtexten enbart ger uttryck för den princip som man anser bör gälla vid bestämmandet av avgäldsräntan, t ex att den ska motsvara avkastningen på den allmänna kapitalmarknaden. Istället, menar man, bör lagtexten utformas så att den antingen direkt anger en viss bestämd räntesats eller anger ett antal lätt konstaterbara faktorer som gör det möjligt att utan vidare räkna fram den tillämpliga räntan. Man framhåller att en sådan modell måste rymma ett visst mått av schablonisering där resultatet i det enskilda fallet ibland kan komma att avvika från vad som framstår som skäligt, men att det ska ställas mot den enkelhet som man vinner i det framtida systemet. Så långt instämmer Kommunledningskontoret i utredningens resonemang. Emellertid väljer utredningen att därefter tämligen ensidigt peka ut den långsiktiga realräntan som lämplig schablonränta. Man gör detta på basis av att den skäliga ränta som söks ska motsvara den på marken belöpande avkastningen under den tid som tomträtten förväntas bestå och att det är i brist på tillförlitlig utredning om

8 Dnr KS Dpl 65 sid 8 (10) denna avkastning som det i rättspraxis har tillämpats en långsiktig realränta på den allmänna kapitalmarknaden under 30 år framåt, utan beaktande av risktagande. Det bör först anmärkas att domstolarna inte har avfärdat alternativa metoder för att fastställa skälig avgäldsränta. Det har förekommit att domstolar har bestämt avgäldsräntan med ledning av ett i det enskilda fallet bedömt direktavkastningskrav på den allmänna fastighetsmarknaden. Även de räntesatser som domstolarna har kommit fram till i de enskilda fallen har, som framgår av betänkandet, varierat rätt avsevärt mellan 2 och 3 procent alltsedan Högsta domstolens avgörande från 1986 (NJA 1986 s 272). Detta senare faktum visar att det ligger i sakens natur att det är förenat med betydande osäkerhet att göra en prognos om den långsiktiga realräntan för en tid om 30 år, vilket för övrigt framgår av det tämligen breda räntespann som Konjunkturinstitutets bedömning utmynnar i. Också Högsta domstolen har framhållit vanskligheten i räntebedömningen i målet från 1986 när man slog fast att en förutsättning för att realräntemetoden ska kunna tillämpas är att marken kan anses som realvärdesäker. Det måste således anses vara på ett bräckligt underlag som utredningen föreslår att dess konkreta gissning om skälig avgäldsränta ska anges uttryckligen i lag. Vidare kan man fråga sig om man med detta förslag, som bygger på en gissning som ska gälla över överskådlig tid och som utgångspunkt alltså längre än de avgäldsperioder som gäller idag (minst tio år), vinner särskilt mycket i trovärdighet hos berörda parter på marknaden jämfört med ett system där den långa realräntan omprövas återkommande av en förvaltningsmyndighet, en idé som utredningen avfärdar som rättsosäker. Ställt mot den eftersträvade enkelheten i systemet tycks det Kommunledningskontoret sammanfattningsvis som att nackdelarna med utredningens förslag är så pass betänkliga att betänkandet grundligare borde ha utrett andra alternativ. Som Kommunledningskontoret ser det hade det varit intressant om utredningen hade undersökt möjligheten att konstruera en modell med utgångspunkt exempelvis från statslåneräntan, som ger en konkret, lättavläst räntesats och som återspeglar den riskfria långa marknadsräntan. I denna del bör avslutningsvis framhållas att utredningens diskussion och förslag rörande avgäldsräntans storlek i jämförelse framstår som av avgjort mindre betydelse för fastighetsägarnas rätt till skälig förräntning av markvärdet än utredningens förslag ifråga om avgäldsunderlag. 5. Avgäldsunderlaget Utredningens förslag att generellt begränsa avgäldsunderlaget till maximalt 50% av marktaxeringsvärdet för småhustomträtter och 40% av marknadsvärdet för flerbostadstomträtter kommer för kommunens del att leda till kraftigt minskade avgäldsintäkter jämfört med dagens situation. Det kommer i sin tur att i hög grad begränsa kommunens möjlighet att få täckning för sina långsiktiga utvecklingskostnader för marken.

9 Dnr KS Dpl 65 sid 9 (10) Det framgår inte tydligt av förslaget varför tomträttshavare till bostadsfastigheter ska få denna fördel jämfört med andra typer av fastigheter. Det kan härvid noteras att det i principerna för avgäldsbestämningen enligt nuvarande regler innebär att avgälden ska motsvara skälig ränta på markvärdet. Betänkandet innebär en glidning bort från denna grundläggande tanke. Det kan inte på något sätt anses oskäligt att kommunerna ska ha rätt att upplåta tomträtter till en avkastning på basis av ett marknadsvärde. Att vissa kommuner väljer att godta en avsevärt lägre avkastning avseende tomträtter för bostadsändamål är en annan sak och utgör inte skäl att avvika från principen. Man bör hålla i minnet att storstadskommunerna Stockholm och Göteborg som båda rabatterar sina avgäldsunderlag kraftigt står för en stor del av intäkterna från bostadstomträtter i riket, vilket får en mycket stor påverkan på riksgenomsnittet. Särskilt med tanke på att avtalsfrihet föreslås gälla för småhustomträtter för de första tio åren, lär förslaget medföra att kommuner endast i undantagsfall kommer att ha tillräckligt incitament för att upplåta mark med tomträtt, eftersom kostnadstäckning av investeringar i allmän plats bara kommer att uppnås under de första tio åren av anläggningarnas avskrivningstid. En väsentlig del i utredningens rättsliga argumentation för att motivera rabatterade avgälder för bostadstomträtter genom avgäldsunderlag som understiger marknadsvärdet för marken bygger på utredningens analys i fråga om EU:s statsstödsregler. Kommunledningskontoret anser att den analysen är påfallande svag och diffus. Tvärtemot vad som anges i betänkandet torde presumtionen vara att risken är stor för att rabatterna kan anses strida mot statsstödsreglerna, eftersom upplåtelse av bostäder som utgångspunkt måste anses vara en ekonomisk verksamhet med potentiell samhandelspåverkan. Utredningen medger t o m själv att frågan är svårbedömd och rekommenderar lagstiftaren att anmäla de föreslagna bestämmelserna till Kommissionen för bedömning. Oavsett om man med modellen syftar till att finna ett värde som ska motsvara markens marknadsvärde eller bara en del av detta värde, så uppkommer frågan hur värdet ska fastställas. Som konstateras i betänkandet finns det i princip två sätt: antingen tillämpar man fastighetens marktaxeringsvärdet eller så värderas marken särskilt. För alla tomträtter utom för småhus föreslår, som nämnts, utredningen att marknadsvärdet ska bestämmas enligt en s k fri värdering. Skälet till att man inte anser marktaxeringsvärdena vara lämpliga är att överensstämmelsen mellan marktaxeringsvärde och verkligt markvärde är sämre för de övriga tomträttskategorierna än för småhustomträtterna. Kommunledningskontoret anser inte att kopplingen mellan avgäldsunderlag och marktaxeringsvärdet ska avskaffas. Även om en viss schablonisering kan användas när kommunen genom värdering ska fastställa avgäldsunderlaget så kommer förslaget att medföra en ökad arbetsbelastning och ökade kostnader för kommunen. Dessutom är det tyngsta underlaget i en marknadsvärdering just marktaxeringsvärdena, eftersom de idag är det mest tillförlitliga material som finns

10 Dnr KS Dpl 65 sid 10 (10) tillgängligt för schabloniserad bedömning av markvärden. Att underlaget för bestämmande av marktaxeringsvärden är begränsade gör inte att en värdering av någon annan part skulle ge ett mer rättvisande värde. Det är svårt att se att kommunerna skulle ha bättre förutsättningar att göra en korrekt marknadsvärdering än den värdering som sker i samband med marktaxering. Om underlaget för marktaxering anses bristfälligt, kommer alltså värderingsunderlaget alltjämt att vara bristfälligt även med utredningens förslag. Tillämpning av begreppet fri värdering riskerar tvärtom öka risken för skönsmässighet och felaktiga värderingar. Snarare har den landsomfattande värdering som ligger till grund för taxeringsvärden goda möjligheter att minska risken för systematiska fel och varierande syn avseende värdebedömningen. 6. Tvingande eller dispositiv reglering? Kommunledningskontoret har inga synpunkter i denna del. 7. Konsekvenser Som framhållits ovan baseras utredningens utgångspunkt om att lagförslaget ska vara konsekvensneutralt på de sammanlagda effekterna för hela riket. Det är vidare, som nämnts, så att storstadskommunerna Stockholm och Göteborg genom att de står för i särklass flest tomträttsavtal av kommunerna väger tungt i totalviktningen. I båda dessa kommuner har man valt att använda sig av ett avgäldsunderlag som långt understiger tomträttsmarkernas marknadsvärden, baserade på taxeringsvärdena. Utredningens utsaga om konsekvensneutralitet är därför en sanning med en betydande modifikation. Betänkandet ger som helhet snarast intryck av att vara baserat på en ensidig önskan om att skapa förenklade och förmånliga regler för tomträttshavarna på kommunernas bekostnad. 8. Friköp alternativt enhetliga friköpsregler Kommunledningskontoret instämmer i utredningens bedömning. Carina Wiberg administrativ chef Dan Tågmark stadsjurist

Yttrande. Remiss från Justitiedepartementet upplåtelse av tomträtt för hyreshusbebyggelse

Yttrande. Remiss från Justitiedepartementet upplåtelse av tomträtt för hyreshusbebyggelse Malmö stad Tekniska nämnden 1 (7) Datum 2014-05-12 Adress Diarienummer TN-2014-181 Yttrande Till Kommunstyrelsen Remiss från Justitiedepartementet upplåtelse av tomträtt för hyreshusbebyggelse STK-2014-356

Läs mer

Tomträttsavgäld och friköp

Tomträttsavgäld och friköp Tomträttsavgäld och friköp Delbetänkande av Tomträtts- och arrendeutredningen Stockholm 2012 SOU 2012:71 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

TOMTRÄTTER Handledning för tomträttshavare

TOMTRÄTTER Handledning för tomträttshavare Rådgivningsavdelningen informerar om TOMTRÄTTER Handledning för tomträttshavare Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt

Läs mer

Stockholm den 30 januari 2013

Stockholm den 30 januari 2013 R-2012/1987 Stockholm den 30 januari 2013 Till Justitiedepartementet Ju2012/7154/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 november 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet

Läs mer

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, som anmodats yttra sig i rubricerat ärende, får härmed anföra följande.

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, som anmodats yttra sig i rubricerat ärende, får härmed anföra följande. 1 (5) YTTRANDE 2009-10-15 Dnr SU 302-1242-09 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss: Moderna hyreslagar (SOU 2009:35) Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, som anmodats yttra sig

Läs mer

VILLAÄGARNAs enkätundersökning om tomträtt för småhus

VILLAÄGARNAs enkätundersökning om tomträtt för småhus VILLAÄGARNAs enkätundersökning om tomträtt för småhus Sollentuna oktober 2007 Lena Södersten, förbundsjurist Villaägarnas Riksförbunds enkätundersökning om tomträtt för småhus Tomträtt är en på obestämd

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10 KARLSTADS KOMMUN Ärende 10 Dnr KS-2011-660 Dpl 01 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-06-11 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan.tagmark@karlstad.se Politiskt initiativ

Läs mer

Ny modell för matchavgifter och planhyror

Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429 Dpl 01 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Tjänsteyttrande 2013-09-30 Pär Nyberg, 054-5402356 par.nyberg@karlstad.se Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429

Läs mer

Nya friköpspriser 2011 och 2012

Nya friköpspriser 2011 och 2012 INFORMATION 2011-02-17 Till tomträttshavare i Gävle kommun Sid 1 (6) Nya friköpspriser 2011 och 2012 Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2010 att friköpspriserna för bostadstomträtter i Gävle ska

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL olof.moberg@skl.se Seminarium under Almedalsveckan, Gotland 2013 De onda kommunerna som är planmonopolister, ransonerande mark för att få ut högsta möjlig pris

Läs mer

Remiss. Vi är tacksamma om remissvaren även skickas i word-formatper e-post till registrator@finance.ministry.se.

Remiss. Vi är tacksamma om remissvaren även skickas i word-formatper e-post till registrator@finance.ministry.se. Remiss REGERINGSKANSLIET 2012-06-21 Fi2012/2385 Fi nansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Elisabeth Sheikh Telefon 08-405 36 49 SKATTEVERKET Solna ink. 2012-06- 2 5 Utdrag ur lagrådsremissen Effektivare

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Remissvar ang promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskel effekter vid nätanslutning (N2013/5153/E)

Remissvar ang promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskel effekter vid nätanslutning (N2013/5153/E) SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Helena Laurell 08-677 25 61 helena.laurell@svenskenergi.se REMISSVAR 1 (5) Datum 2013-12-13 Beteckning 071/2013 Näringsdepartementet n.reqistratorq) regeringskansliet,

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Såvitt gäller enbart bostäder, som står i centrum för utredningen, förekommer i dag i JB och BrL regler om

Såvitt gäller enbart bostäder, som står i centrum för utredningen, förekommer i dag i JB och BrL regler om R 7215/2000 2001-03-14 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Kooperativ hyresrätt, SOU 2000:95. Med

Läs mer

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde Villaägarnas Riksförbund Vid årets taxering av småhus har taxeringsvärdena ökat med i genomsnitt 35 procent. Taxeringsvärdena fastställs genom ett schabloniserat

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA)

Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) Stockholm 2014-08-15 Finansinspektionen Box 2871 103 97 Stockholm Ränteantagandet i FFFS 2007:24 Försäkringstekniska grunder Svenska Pensionsstiftelsers Förening

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35). R-2009/0981 Stockholm den 14 oktober 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/3453/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna

Läs mer

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

Yttrande över delbetänkande av Utredning om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)

Yttrande över delbetänkande av Utredning om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

Ccz~~- l/~)~ A,_~~ Carina Wiberg \J administrativ chef. /---.~/, 7 Dan Tågmark stadsjurist /~/ ~,J

Ccz~~- l/~)~ A,_~~ Carina Wiberg \J administrativ chef. /---.~/, 7 Dan Tågmark stadsjurist /~/ ~,J DnrKS-2012-119 sid 1 (1) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-02-17 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan. tagmark@karlstad.se Remiss - Europeiska kommissionens förslag

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2014-03-21 1 (5) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Allmänt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Bildande av samägt aktiebolag för utveckling av infrastruktur och kommunikationer samt kapitalisering av sådant bolag

Bildande av samägt aktiebolag för utveckling av infrastruktur och kommunikationer samt kapitalisering av sådant bolag Dnr KS-2014-157 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteyttrande 2014-03-17 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan.tagmark@karlstad.se Kommunstyrelsen Bildande av samägt aktiebolag för utveckling

Läs mer

Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2009:34) (Ert dnr Ju2009/3395/L1)

Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2009:34) (Ert dnr Ju2009/3395/L1) YTTRANDE 2009-09-25 Dnr 2009-730 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Beräkningsgrund 20-åriga upplåtelser. Markvärdet x 4,5 % Markvärdet för tomter som. värdet för en småhustomt med

Beräkningsgrund 20-åriga upplåtelser. Markvärdet x 4,5 % Markvärdet för tomter som. värdet för en småhustomt med Bilaga 1 till Villaägarnas enkätundersökning om tomträtt för småhus kommunernas beräkningsgrunder vid omreglering, er samt hantering av äldre tomträtter OMREGLERING FRIKÖP ÄLDRE TOMTRÄTTER Kommun Antal

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Bättre och tydligare reglering av elnätsföretagens intäktsramar

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Bättre och tydligare reglering av elnätsföretagens intäktsramar SVENSK ENERGI Nät Anders Pettersson 08-6772649, 0708-942649 anders.pettersson@svenskenergi.se YTTRANDE 1 (5) Datum Beteckning 2014-05-05 020/2014 n.reqistrator@ reqerinqskansliet.se jan-olof.lundgren@regeringskansliet.se

Läs mer

1 4 *03-04 0 00 1 3 *

1 4 *03-04 0 00 1 3 * Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1605 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 *03-04 0 00 1 3 * Yttrande över delbetänkandet Pensionärers och förtroendevaldas

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen Dnr 2015/287 2015-04-20 Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån (FI Dnr 14-16628) Sammanfattning Riksgäldskontoret

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Dnr KS-2014-57 Dpl 25 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-03-26 Elin Mlakar, 054-540 10 35 elin.mlakar@karlstad.se Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2)

Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2) 2013-05-14 Justitiedepartementet Enheten för Familjerätt och Allmän Förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2) Internationella

Läs mer

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten Stockholm 2008-09-19 Dnr 384/08 SVEA HOVRÄTT Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2008:47) Frågor om hyra och bostadsrätt (Ju2008/4174/L1) Sammanfattning Hovrätten instämmer i allt väsentligt

Läs mer

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709)

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Yttrande 2008-10-24 Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Sammanfattning Försäkringsförbundet har inte i sig någon invändning mot de föreslagna

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14

Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14 Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14 Cecilia Landelius Huvudsekreterare 08-405 47 52 070-554 81 56 Mats Johansson Utredningssekreterare 073-203 07 09 Egendomsskatter Reform av arvs- och gåvoskatter

Läs mer

20 Ägartillskott till Råsunda Förstads AB, Solna Vatten AB och Norrenergi AB med anledning av förändrade avdragsregler (KS/2015:34)

20 Ägartillskott till Råsunda Förstads AB, Solna Vatten AB och Norrenergi AB med anledning av förändrade avdragsregler (KS/2015:34) Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2015-02-16 20 Ägartillskott till Råsunda Förstads AB, Solna Ven AB och Norrenergi AB med anledning av förändrade avdragsregler (KS/2015:34) Sammanfning Frågan

Läs mer

Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. 2012 års ägarlägenhetsutredning

Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. 2012 års ägarlägenhetsutredning Ägarlägenheter i befintliga hyreshus 2012 års ägarlägenhetsutredning Disposition Vilka arbetar i utredningen? Hur bedrivs arbetet i en statlig utredning? Utredningens uppdrag Vilka arbetar i utredningen?

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Stärkt stöd och skydd för barn och

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Nina Pripp och regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 25

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9)

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9) Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-05-07-05-02 Handläggare Stig Persson Verksamhetscontroller stig.persson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet angående förändrad

Läs mer

UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. om en översyn av metoden för fastställande av referensränta

UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. om en översyn av metoden för fastställande av referensränta SV SV SV UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSION om en översyn av metoden för fastställande av referensränta 1. REFERS- OCH DISKONTERINGSRÄNTA Inom ramen för gemenskapens kontroll av statligt stöd

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2009 T 2375-05 KLAGANDE HSB:s Bostadsrättsförening Musteriet i Stockholm, 716416-6485 c/o ÅA Reimersholmsgatan 11 117 40 Stockholm

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (5) 2011-10-15 AdmD-277-2011 2011-05-27 S2011/4504/FST. Socialdepartementet 103 33 Stockholm

REMISSYTTRANDE 1 (5) 2011-10-15 AdmD-277-2011 2011-05-27 S2011/4504/FST. Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2011-10-15 AdmD-277-2011 Ert datum Ert diarienr 2011-05-27 S2011/4504/FST Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-11 Närvarande: f.d. hovrättspresidenten Bo Broomé, justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 28 februari

Läs mer

Jordbruks- och bostadsarrende - några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32)

Jordbruks- och bostadsarrende - några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32) Regeringskansliet J ustiti edepa rtem e ntet 103 33 STOCKHOLM Yttrande BESLUTSDATUM: 2014-11-24 VÅR REFERENS: 102-2014/3464 ER REFERENS: JU2014/4181/Ll Jordbruks- och bostadsarrende - några frågor om arrendeavgift

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram.

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram. Punkt 18 a) b) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 25 mars 2015 angående långfristiga aktieprogram för 2015 Bakgrund SEB vill vara en attraktiv

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. R-2015/0394 Stockholm den 4 juni 2015 Till Näringsdepartementet N2015/2228/ITP Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551). 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Några aktiebolagsrättsliga frågor

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52

Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52 2015-06-18 ALL 2015/600 Ola Hendar 010-473 53 81 Greger Bååth 010-473 60 35 Utbildningsdepartementet Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52 Regeringen tillsatte under 2011 en utredning att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 januari 2004 T 4320-02 KLAGANDE 1. Hemiur Aktiebolag, 556480-2980, Rostvändaregatan 4, 791 72 FALUN 2. Rotunda Konsult Aktiebolag, 556315-1090,

Läs mer

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet 1 Jan Bergstrand 2009 12 04 Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet Bakgrund Energimarknadsinspektionen arbetar f.n. med en utredning om reglering av intäkterna för elnätsföretag som förvaltar

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43)

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) R1C, 2009-02, DV info.avd. 1 (7) Finansdepartementet Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) Promemorian berör ett sakområde som väsentligen ligger vid sidan av hovrättens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113)

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Danderyd 2007-08-21 Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Sammanfattning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09 Närvarande: F.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och regeringsrådet Eskil Nord. Upphandling från statliga

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare VÄRDEINTYG På uppdrag av Queenswall AB, genom Göran Månsson, har Widehov Konsult AB utfört en marknadsvärdering av fastigheten Ängelholm Norra Varalöv 31:11, se bilagor. Med begreppet marknadsvärde avses

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 6 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Vasakronan Malmöfastigheter AB, 556376-7267 Ombud: AA Svalner Skatt & Transaktion

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån

Läs mer

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 2014-12-19 Rnr 67.14 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på tjänstepensionsföretagsutredningens

Läs mer