Remiss - Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss - Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71)"

Transkript

1 Dnr KS Dpl 65 sid 1 (10) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteyttrande Dan Tågmark, Remiss - Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71) Dnr KS Dpl 65 Ärende Bakgrund Vad är tomträtt? Tomträtt utgör en särskild form av nyttjanderätt till fast egendom. Genom en tomträttsupplåtelse får tomträttshavaren en i de flesta avseenden med äganderätt jämförlig rätt att nyttja marken. Tomträtten löper tills vidare och kan endast under speciella förhållanden sägas upp till upphörande. Tomträttshavaren förutsätts betala en avgift tomträttsavgäld till fastighetsägaren. Tanken är att fastighetsägaren genom avgälden ska tillförsäkras markvärdestegringen. Avgälden bestäms därför vanligen som en ränta på ett avgäldsunderlag, grundat på markens värde. Idag finns det cirka tomträtter i Sverige. Av dessa är cirka avsedda för småhusbebyggelse, för flerbostadsbebyggelse och upplåtna för annat ändamål, t ex kontor eller industri. Det alldeles övervägande antalet fastigheter som är upplåtna med tomträtt ägs av kommunerna. Kommunernas samlade avgäldsintäkter är betydande och uppgick år 2011 till cirka 2,8 miljarder kronor. Problemen med dagens regler De nuvarande bestämmelserna om tomträttsavgäld, som återfinns i jordabalkens (1970:994) kapitel 13, har länge ansetts innebära problem. Ett av dem är att reglerna ger utrymme för flera olika sätt att beräkna avgälden och ibland kräver komplicerade beräkningar. En särskild komplikation vid avgäldsbestämningen är att den sker med tioåriga eller längre intervall. Otydligheten och komplexiteten i regelverket leder till att parterna och domstolarna belastas av svårlösliga, tidsödande och kostnadskrävande tvister om tomträttsavgäldernas storlek. Ett annat problem är att reglerna ibland uppfattas som orättvisa och obilliga. En orsak till det är avgäldens koppling till markvärdet, som i tider av kraftig markvärdesökning medför att avgälderna kan öka påtagligt. En annan orsak är att systemet med Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Kommunledningskontoret Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

2 Dnr KS Dpl 65 sid 2 (10) tioåriga eller längre avgäldsperioder kan leda till mycket kraftiga avgäldsökningar vid ingången av en ny avgäldsperiod. På regeringens uppdrag har en särskild utredning Tomträtts- och arrendeutredningen i ett delbetänkande (SOU 2012:71) lämnat förslag som syftar till att lösa eller i vart fall minimera problemen rörande tomträttsavgälderna. Utredande av friköpsrätt alternativt enhetliga friköpsregler Det är inte ovanligt att fastighetsägaren och tomträttshavaren kommer överens om att tomträttshavaren ska få köpa fastigheten. Lagen ger dock inte tomträttshavaren någon rätt att förvärva fastigheten mot fastighetsägarens vilja ( friköpsrätt ). Utredningen har även haft uppdraget att ta ställning till om det bör införas en sådan rätt och under vilka förutsättningar som det ska kunna ske samt att utarbeta nödvändiga författningsförslag om villkoren för friköp. Vidare har det ingått i utredningsdirektiven att, som ett alternativ till en friköpsrätt, överväga möjligheten att införa enhetliga villkor, som tomträttshavare kan åberopa vid de friköp som förekommer. De föreslagna nya lagbestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli Utredningens viktigaste förslag De viktigaste förslagen och bedömningarna i betänkandet är följande: 1. En ny modell för avgäldsregleringen Utredningens förslag utgår från de principer och grunddrag som det nuvarande regelverket bygger på. Det innebär bl a att avgäldsutvecklingen kommer att vara beroende av markvärdeutvecklingen även i det nya system som föreslås. Dock konstaterar utredningen att tomträtter grovt sett kan delas in i tre huvudkategorier, nämligen småhustomträtter, flerbostadstomträtter och tomträtter för andra ändamål än bostäder. I betänkandet föreslås en reglering som i sina huvuddrag är gemensam för alla tre slagen, men som skiljer sig åt mellan kategorierna i några viktiga avseenden. 2. Avgälden produkten av ett avgäldsunderlag och en avgäldsränta Det föreslås att avgälden ska bestämmas som en ränta (avgäldsränta) på ett underlag som står i visst förhållande till den upplåtna fastighetens markvärde (avgäldsunderlag) även fortsättningsvis. 3. Avgäldsperioder och värderingsintervall Enligt nuvarande bestämmelser ska avgälden vara densamma under en längre period om minst tio år ( avgäldsperiod ). Utredningen föreslår att avgälden i fortsättningen ska kunna justeras varje år, d v s avgäldsperioderna ska vara ettåriga. Förslaget innebär att avgäldsunderlaget ska stå i visst förhållande till markens värde. Detta förutsätter något slag av återkommande markvärdering. Förslaget

3 Dnr KS Dpl 65 sid 3 (10) bygger på att värderingen inte ska behöva göras inför varje avgäldsperiod utan först med längre intervall ( värderingsintervall ). För småhustomternas del kommer värderingsintervallen att vara treåriga. Beträffande övriga tomträtter föreslås tioåriga värderingsintervall, med möjlighet för parterna att i vissa fall avtala om längre intervall. Mellan värderingen och ingången av en ny avgäldsperiod ska avgäldsunderlaget kunna räknas om med förändringen av konsumentprisindex. 4. Avgäldsräntan Innebörden i gällande rätt är att avgälden ska motsvara en skälig ränta på markvärdet. I rättspraxis förekommer flera metoder för att bestämma vad den skäliga räntan är. Det vanligaste sättet att bestämma avgäldsräntan är att utgå från den s k långsiktiga realräntan, som domstolarna, fram till de senaste åren, regelmässigt har uppskattat till 3 procent. Utredningen har funnit att det behövs en tydligare och enklare reglering av avgäldsräntans nivå och föreslår därför att det i lagen pekas ut en generell avgäldsränta. Man har då valt att utgå från den långsiktiga realräntan. Konjunkturinstitutet har på utredningens uppdrag bedömt realräntans nivå och funnit att den långsiktiga realräntan ligger i spannet 2,4 3,0 procent. Mot den bakgrunden har föreslagits att lagen ska föreskriva en avgäldsränta om 2,75 procent. Denna räntesats föreslås gälla för samtliga tomträttskategorier. 5. Avgäldsunderlaget När det gäller bestämmandet av avgäldsunderlaget föreslås skilda regler för de tre slagen av tomträtter. I fråga om småhustomträtter är förslaget att avgäldsunderlaget ska bestämmas med utgångspunkt i marktaxeringsvärdet. Med dagens regler för marktaxering innebär det att markvärdet kommer att omprövas vart tredje år. När det gäller övriga tomträtter, föreslås att avgäldsunderlaget istället ska bestämmas med ledning av en fri värdering, inriktad på att ta fram markens marknadsvärde. Vid bedömningen av markvärdet ska, på samma sätt som idag, hänsyn tas till ändamålet med upplåtelsen och de närmare villkor som ska tillämpas i fråga om fastighetens användning och bebyggelse. Som framgått ovan är tanken att markvärdet ska kunna omprövas med tioårsintervall. Utredningsdirektiven anger att utredningen ska eftersträva att den ordning som föreslås i huvudsak ska medföra oförändrade avgäldsintäkter för fastighetsägarna och oförändrade kostnader för tomträttshavarna. Utredningen har mot den bakgrunden kommit fram till att avgäldsunderlaget för småhustomträtter ska uppgå endast till 50 procent av tomträttsfastighetens marktaxeringsvärde och att avgäldsunderlaget för flerbostadstomträtter ska motsvara 40 procent av markens marknadsvärde. När det gäller tomträtter upplåtna för annat ändamål än bostäder föreslås att avgäldsunderlaget ska vara lika med markens marknadsvärde.

4 Dnr KS Dpl 65 sid 4 (10) 6. Tvingande eller dispositiv reglering? Avgäldsbestämmelserna för småhustomträtter föreslås vara tvingande till tomträttshavarens fördel. I fråga om de tio första åren av en tomträttsupplåtelse ska det emellertid alltid råda full avtalsfrihet, för att fastighetsägarna ska kunna kompensera sig för de administrativa merkostnader som uppkommer i den initiala fasen av tomträttsupplåtelsen. När det gäller övriga tomträtter föreslås en i väsentliga delar tvingande lagstiftning. Parterna ska dock ha möjlighet att inför en ny avgäldsperiod komma överens om att avgälden för den perioden ska regleras på annat sätt än som följer av lagen. 7. Konsekvenser Förslagen om nya modeller för avgäldsregleringen för småhus- och flerbostadstomträtter har, enligt utredningen, utformats så att några finansiella konsekvenser inte ska uppstå när de nya bestämmelserna börjar tillämpas. Det bör dock noteras att detta gäller på riksbasis variationerna kommunerna emellan kommer att vara relativt stora eftersom regelverken varierar från kommun till kommun. 8. Friköpsrätt alternativt enhetliga friköpsregler Utredningens uppfattning är att det inte ska vara möjligt för tomträttshavaren att mot fastighetsägarens vilja åstadkomma friköp av en med tomträtt upplåten fastighet. Motivet till detta är att man anser att skälen för en friköpsrätt inte väger tillräckligt tungt för att motivera den betydande begränsning av den kommunala självstyrelsen som friköpsrätten skulle innebära. Eftersom utredningsdirektiven trots utredningens inställning i fråga om förköpsrätt ändå kräver det, har utredningen formulerat ett lagförslag i detta avseende som i den centrala delen innebär att fastighetsägaren, vid tomträttshavarens påkallande av friköpsrätt, ska ha rätt till ersättning motsvarande respektive tomträtts avgäldsunderlag (se ovan). Inte heller idén om enhetliga friköpsregler, som ett alternativ till friköpsrätt, gillas av utredningen. Skälen till detta är bl a att utredningen funnit att sådana regler skulle kunna hindra en kommun som vill avveckla sitt tomträttsinnehav att göra detta, eftersom kommunen inte skulle ha möjlighet att anpassa köpevillkoren till förekommande intresse för firköp, och att regler av detta slag hur som helst knappast skulle innebära någon påtaglig fördel för tomträttshavaren så länge som hen inte kan tvinga kommunen till friköp. Bedömning Kommunledningskontoret har inför sin bedömning av betänkandet inhämtat synpunkter på det från den ansvariga fackförvaltningen, Teknik- och fastighetsförvaltningen ( TFF ). Om inget annat sägs nedan har TFF inte uttryckt en annan uppfattning än Kommunledningskontoret i de avseenden som tas upp i

5 Dnr KS Dpl 65 sid 5 (10) det följande. För överskådlighetens skull lämnas synpunkterna under samma rubriker och med samma numrering (1 8) som ovan. Framställningen inleds dock med de generella synpunkter som TFF har lämnat på betänkandet, vilka även ger en översiktlig bild av hur man arbetar med tomträttsupplåtelser inom Karlstads kommun. TFF:s generella synpunkter på betänkandet Upplåtelse av mark med tomträtt kan idag ske av flera olika skäl. Inom Karlstads kommun sker detta oftast på önskemål av tomträttshavaren som ett alternativ till förvärv av fastigheten. Flera skäl kan finnas för detta, men bland dessa märks en önskan hos tomträttshavaren att fokusera på finansieringen av övriga investeringar. Särskilt i tider av finansiell turbulens har tomträttsinstitutet varit ett viktigt verktyg för att möjliggöra byggnationen och ibland en förutsättning för densamma. Nyupplåtelse av tomträtt för småhus sker dock inte i nuläget. Det är i detta perspektiv viktigt att kommunens incitament att upplåta fastigheter med tomträtt inte förgörs i och med en ny lagstiftning, vilket kan bli fallet om upplåtelse med tomträtt bedöms som långsiktigt riskabel medan direkt försäljning av marken däremot ger kommunen en känd intäkt som täcker kommunens kostnader för utvecklingen av marken. Ett av flera skäl för kommunen att upplåta mark med tomträtt kan vara att kommunen har ett särskilt intresse att långsiktigt ha ett inflytande över markanvändningen, t ex i känsliga miljöer eller områden av annat allmänt intresse. Detta alternativ till försäljning måste kunna bibehållas utan att kommunen riskerar att över tid erhålla en avkastning som inte svarar mot kostnaden för utvecklingen av marken. Vidare är det viktigt att understryka vikten av ett av de ursprungliga syftena med tomträttsinstitutet, nämligen att det allmänna ska kunna tillgodoräkna sig del av markvärdestegringen vilken till stor del också är ett resultat av kommunala investeringar och reinvesteringar. I moderna samhällen finns en trend mot allt högre kvalitet i utformningen av allmänna ytor. Det är angeläget att kommuner även fortsättningsvis kan tillgodoräkna sig den värdestegring som sker i fastigheter som gynnas av kommunala investeringar i allmänna anläggningar. Sammantaget skapar detta förutsättningar för fortsatta investeringar till nytta för fastighetsägare och tomträttshavare. Vid exploatering och utveckling av nya områden för bebyggelse arbetar kommunen med en balanserad syn på intäkter och kostnader. De exploateringsprojekt som genomförs ska över tid gå ihop ekonomiskt men inte heller lämna någon avkastning för att finansiera kommunens övriga verksamhet. De investeringar som görs i allmän plats och allmänna anläggningar finansieras således av intäkten från markförsäljning. Vid försäljning av tomter kan detta balanseras och intäkten kan motsvara kostnaden. Om emellertid fastigheter upplåts med tomträtt, erhåller kommunen idag en avkastning som är relaterad till aktuellt ränteläge och som dessutom är

6 Dnr KS Dpl 65 sid 6 (10) direkt kopplad till fastighetens markvärde. Den begränsade osäkerheten som kan uppstå består i den risk som utgörs av variationen av markvärden över tid. Om marken upplåts med tomträtt vet ändå kommunen att en långsiktigt stabil intäkt kan erhållas för att täcka finansieringen av allmänna anläggningar. Gator och andra större anläggningar avskrivs över långa tidsperioder, vanligtvis över 30 år. I det sammanhanget framstår det som tydligt att kommunens incitament att upplåta mark med tomträtt till villkor som riskerar att inte täcka den långsiktiga kostnaden för investerat kapital är mycket litet. För att tomträtt som upplåtelseform ska användas i nyupplåtelse och därmed på sikt överleva vilket TFF anser vara viktigt eftersom den fyller ett flertal goda syften enligt vad som angetts ovan måste också kommunen kunna säkerställa att kostnaden för investerat kapital täcks. 1. En ny modell för avgäldsregleringen Kommunledningskontoret instämmer i bedömningen att det saknas skäl att avvika från de grundtankar som det nuvarande regelverket för tomträtter grundas på och att därför avgälden görs beroende av markvärdesutvecklingen. Däremot avstyrker Kommunledningskontoret utredningens förslag om en uppdelning av reglerna efter tomträtternas upplåtelseändamål med skilda principer för avgäldsunderlagens storlek och former för fastställande av avgäldsunderlagen, enligt vad som utvecklas närmare nedan. 2. Avgälden produkten av ett avgäldsunderlag och en avgäldsränta Kommunledningskontoret instämmer i utredningens förslag. 3. Avgäldsperioder och värderingsintervall Som utredningen konstaterar är det en fördel om tomträttsavgälderna kan justeras årsvis genom ettåriga avgäldsperioder för att undvika stora språngvisa höjningar och för att öka förutsebarheten för tomträttshavarna. Utredningen har, såvitt gäller småhustomträtter, valt att göra värderingsintervallens längd beroende av intervallen för fastighetstaxeringar. När det gäller övriga tomträtter menar utredningen att avgäldsunderlaget inte bör grundas på taxeringsvärdena utan på fria värderingar av markens marknadsvärde, varför man inte heller kopplar värderingsintervallen för dessa tomträtter till taxeringsförfarandet. Som utvecklas närmare under punkt 5 nedan, är det Kommunledningskontorets uppfattning att taxeringsvärdena tjänar som tillräckligt god bas för värderingsunderlag även när det gäller avgälder för flerbostadstomträtter och tomträtter för andra ändamål än bostäder. Följaktligen menar Kommunledningskontoret att värderingsintervallen bör kopplas till processen för fastighetstaxering även när det gäller dessa fastighetsslag. 4. Avgäldsräntan TFF:s uppfattning är att avgäldsräntan inte bör anges till en fast räntenivå och anför till stöd för detta följande: Det är av väsentlig betydelse att räntesatsen tillåts

7 Dnr KS Dpl 65 sid 7 (10) variera över tiden bundet till en styrande räntenivå. Sverige är för närvarande i en lågräntemiljö med mycket låg inflation, vilket dock inte är något som kan tas för givet över längre tidsperspektiv, varför förutsättningarna för kommunerna att upplåta tomträtt eller få en skälig avkastning av upplåtna tomträtter skulle variera kraftigt beroende på aktuella nivåer på marknadsräntor och inflationsnivåer. Vid en årlig uppräkning av tomträttsavgälden är det dock rimligt med föreslagen sänkning av avgäldsräntan, givet att nuvarande ränte- och inflationsscenario vore statiskt. Kommunledningskontoret gör följande bedömning: Frågan om avgäldsräntan behandlas i avsnitt 6.5 i betänkandet. Det kan allmänt sägas att denna fråga är komplicerad och behäftad med flera osäkerhetsfaktorer. Som framgår av det avsnittet kan frågan delas upp i ett antal delfrågor, nämligen (a) Behöver regleringen av avgäldsräntans storlek alls förändras (avsnitt 6.5.2)? (b) Vilken ränteberäkningsprincip bör läggas till grund för avgäldsräntan (avsnitt 6.5.3)? (c) Vad bör avgäldsräntan konkret uppgå till vid tillämpning av relevant ränteberäkningsprincip (avsnitt och 6.5.6)? (d) Bör avgäldsräntan anges i lag (avsnitt 6.5.5)? Det är uppenbart att dagens regel för avgäldsräntan om att den ska vara skälig som sådan inte ger tillräckligt konkret besked. Som en följd därav har domstolarna över tid avgjort många tvister som har rört avgäldsräntans storlek. Det måste därför sägas vara nödvändigt att försöka förenkla den gällande ordningen. Utredningen har uttalat att det inte är tillräckligt att man i lagtexten enbart ger uttryck för den princip som man anser bör gälla vid bestämmandet av avgäldsräntan, t ex att den ska motsvara avkastningen på den allmänna kapitalmarknaden. Istället, menar man, bör lagtexten utformas så att den antingen direkt anger en viss bestämd räntesats eller anger ett antal lätt konstaterbara faktorer som gör det möjligt att utan vidare räkna fram den tillämpliga räntan. Man framhåller att en sådan modell måste rymma ett visst mått av schablonisering där resultatet i det enskilda fallet ibland kan komma att avvika från vad som framstår som skäligt, men att det ska ställas mot den enkelhet som man vinner i det framtida systemet. Så långt instämmer Kommunledningskontoret i utredningens resonemang. Emellertid väljer utredningen att därefter tämligen ensidigt peka ut den långsiktiga realräntan som lämplig schablonränta. Man gör detta på basis av att den skäliga ränta som söks ska motsvara den på marken belöpande avkastningen under den tid som tomträtten förväntas bestå och att det är i brist på tillförlitlig utredning om

8 Dnr KS Dpl 65 sid 8 (10) denna avkastning som det i rättspraxis har tillämpats en långsiktig realränta på den allmänna kapitalmarknaden under 30 år framåt, utan beaktande av risktagande. Det bör först anmärkas att domstolarna inte har avfärdat alternativa metoder för att fastställa skälig avgäldsränta. Det har förekommit att domstolar har bestämt avgäldsräntan med ledning av ett i det enskilda fallet bedömt direktavkastningskrav på den allmänna fastighetsmarknaden. Även de räntesatser som domstolarna har kommit fram till i de enskilda fallen har, som framgår av betänkandet, varierat rätt avsevärt mellan 2 och 3 procent alltsedan Högsta domstolens avgörande från 1986 (NJA 1986 s 272). Detta senare faktum visar att det ligger i sakens natur att det är förenat med betydande osäkerhet att göra en prognos om den långsiktiga realräntan för en tid om 30 år, vilket för övrigt framgår av det tämligen breda räntespann som Konjunkturinstitutets bedömning utmynnar i. Också Högsta domstolen har framhållit vanskligheten i räntebedömningen i målet från 1986 när man slog fast att en förutsättning för att realräntemetoden ska kunna tillämpas är att marken kan anses som realvärdesäker. Det måste således anses vara på ett bräckligt underlag som utredningen föreslår att dess konkreta gissning om skälig avgäldsränta ska anges uttryckligen i lag. Vidare kan man fråga sig om man med detta förslag, som bygger på en gissning som ska gälla över överskådlig tid och som utgångspunkt alltså längre än de avgäldsperioder som gäller idag (minst tio år), vinner särskilt mycket i trovärdighet hos berörda parter på marknaden jämfört med ett system där den långa realräntan omprövas återkommande av en förvaltningsmyndighet, en idé som utredningen avfärdar som rättsosäker. Ställt mot den eftersträvade enkelheten i systemet tycks det Kommunledningskontoret sammanfattningsvis som att nackdelarna med utredningens förslag är så pass betänkliga att betänkandet grundligare borde ha utrett andra alternativ. Som Kommunledningskontoret ser det hade det varit intressant om utredningen hade undersökt möjligheten att konstruera en modell med utgångspunkt exempelvis från statslåneräntan, som ger en konkret, lättavläst räntesats och som återspeglar den riskfria långa marknadsräntan. I denna del bör avslutningsvis framhållas att utredningens diskussion och förslag rörande avgäldsräntans storlek i jämförelse framstår som av avgjort mindre betydelse för fastighetsägarnas rätt till skälig förräntning av markvärdet än utredningens förslag ifråga om avgäldsunderlag. 5. Avgäldsunderlaget Utredningens förslag att generellt begränsa avgäldsunderlaget till maximalt 50% av marktaxeringsvärdet för småhustomträtter och 40% av marknadsvärdet för flerbostadstomträtter kommer för kommunens del att leda till kraftigt minskade avgäldsintäkter jämfört med dagens situation. Det kommer i sin tur att i hög grad begränsa kommunens möjlighet att få täckning för sina långsiktiga utvecklingskostnader för marken.

9 Dnr KS Dpl 65 sid 9 (10) Det framgår inte tydligt av förslaget varför tomträttshavare till bostadsfastigheter ska få denna fördel jämfört med andra typer av fastigheter. Det kan härvid noteras att det i principerna för avgäldsbestämningen enligt nuvarande regler innebär att avgälden ska motsvara skälig ränta på markvärdet. Betänkandet innebär en glidning bort från denna grundläggande tanke. Det kan inte på något sätt anses oskäligt att kommunerna ska ha rätt att upplåta tomträtter till en avkastning på basis av ett marknadsvärde. Att vissa kommuner väljer att godta en avsevärt lägre avkastning avseende tomträtter för bostadsändamål är en annan sak och utgör inte skäl att avvika från principen. Man bör hålla i minnet att storstadskommunerna Stockholm och Göteborg som båda rabatterar sina avgäldsunderlag kraftigt står för en stor del av intäkterna från bostadstomträtter i riket, vilket får en mycket stor påverkan på riksgenomsnittet. Särskilt med tanke på att avtalsfrihet föreslås gälla för småhustomträtter för de första tio åren, lär förslaget medföra att kommuner endast i undantagsfall kommer att ha tillräckligt incitament för att upplåta mark med tomträtt, eftersom kostnadstäckning av investeringar i allmän plats bara kommer att uppnås under de första tio åren av anläggningarnas avskrivningstid. En väsentlig del i utredningens rättsliga argumentation för att motivera rabatterade avgälder för bostadstomträtter genom avgäldsunderlag som understiger marknadsvärdet för marken bygger på utredningens analys i fråga om EU:s statsstödsregler. Kommunledningskontoret anser att den analysen är påfallande svag och diffus. Tvärtemot vad som anges i betänkandet torde presumtionen vara att risken är stor för att rabatterna kan anses strida mot statsstödsreglerna, eftersom upplåtelse av bostäder som utgångspunkt måste anses vara en ekonomisk verksamhet med potentiell samhandelspåverkan. Utredningen medger t o m själv att frågan är svårbedömd och rekommenderar lagstiftaren att anmäla de föreslagna bestämmelserna till Kommissionen för bedömning. Oavsett om man med modellen syftar till att finna ett värde som ska motsvara markens marknadsvärde eller bara en del av detta värde, så uppkommer frågan hur värdet ska fastställas. Som konstateras i betänkandet finns det i princip två sätt: antingen tillämpar man fastighetens marktaxeringsvärdet eller så värderas marken särskilt. För alla tomträtter utom för småhus föreslår, som nämnts, utredningen att marknadsvärdet ska bestämmas enligt en s k fri värdering. Skälet till att man inte anser marktaxeringsvärdena vara lämpliga är att överensstämmelsen mellan marktaxeringsvärde och verkligt markvärde är sämre för de övriga tomträttskategorierna än för småhustomträtterna. Kommunledningskontoret anser inte att kopplingen mellan avgäldsunderlag och marktaxeringsvärdet ska avskaffas. Även om en viss schablonisering kan användas när kommunen genom värdering ska fastställa avgäldsunderlaget så kommer förslaget att medföra en ökad arbetsbelastning och ökade kostnader för kommunen. Dessutom är det tyngsta underlaget i en marknadsvärdering just marktaxeringsvärdena, eftersom de idag är det mest tillförlitliga material som finns

10 Dnr KS Dpl 65 sid 10 (10) tillgängligt för schabloniserad bedömning av markvärden. Att underlaget för bestämmande av marktaxeringsvärden är begränsade gör inte att en värdering av någon annan part skulle ge ett mer rättvisande värde. Det är svårt att se att kommunerna skulle ha bättre förutsättningar att göra en korrekt marknadsvärdering än den värdering som sker i samband med marktaxering. Om underlaget för marktaxering anses bristfälligt, kommer alltså värderingsunderlaget alltjämt att vara bristfälligt även med utredningens förslag. Tillämpning av begreppet fri värdering riskerar tvärtom öka risken för skönsmässighet och felaktiga värderingar. Snarare har den landsomfattande värdering som ligger till grund för taxeringsvärden goda möjligheter att minska risken för systematiska fel och varierande syn avseende värdebedömningen. 6. Tvingande eller dispositiv reglering? Kommunledningskontoret har inga synpunkter i denna del. 7. Konsekvenser Som framhållits ovan baseras utredningens utgångspunkt om att lagförslaget ska vara konsekvensneutralt på de sammanlagda effekterna för hela riket. Det är vidare, som nämnts, så att storstadskommunerna Stockholm och Göteborg genom att de står för i särklass flest tomträttsavtal av kommunerna väger tungt i totalviktningen. I båda dessa kommuner har man valt att använda sig av ett avgäldsunderlag som långt understiger tomträttsmarkernas marknadsvärden, baserade på taxeringsvärdena. Utredningens utsaga om konsekvensneutralitet är därför en sanning med en betydande modifikation. Betänkandet ger som helhet snarast intryck av att vara baserat på en ensidig önskan om att skapa förenklade och förmånliga regler för tomträttshavarna på kommunernas bekostnad. 8. Friköp alternativt enhetliga friköpsregler Kommunledningskontoret instämmer i utredningens bedömning. Carina Wiberg administrativ chef Dan Tågmark stadsjurist

83:4 83:3. Tomträtter för bostäder i Gävle. Snabba svar på de vanligaste frågorna gällande din tomträtt

83:4 83:3. Tomträtter för bostäder i Gävle. Snabba svar på de vanligaste frågorna gällande din tomträtt 83:4 83:3 Tomträtter för bostäder i Gävle Snabba svar på de vanligaste frågorna gällande din tomträtt Drömmen om ett egnahem Historien om tomträtter börjar för över hundra år sedan. Bostadsbristen var

Läs mer

Riktlinjer för tomträtt, februari Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun

Riktlinjer för tomträtt, februari Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun Riktlinjer för tomträtt, februari 2016 Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun 1 Riktlinjer för tomträtt Inledning När mark eller fastighet ska avyttras kan tomträtt under vissa särskilda betingelser

Läs mer

HSB Brf Pildammen - Nytt tomträttsavtal eller friköp?

HSB Brf Pildammen - Nytt tomträttsavtal eller friköp? HSB Brf Pildammen - Nytt tomträttsavtal eller friköp? Uppdragsgivare: HSB Brf Pildammen genom dess styrelse. Uppdrag: Analys av föreslaget nytt tomträttsavtal fr o m 2019 samt erbjudande om friköp av fastigheten

Läs mer

Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar

Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar Anna Savås Mark och värdering Telefon: 08-508 265 27 anna.savas@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-05-14 Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar Förslag

Läs mer

Yttrande. Remiss från Justitiedepartementet upplåtelse av tomträtt för hyreshusbebyggelse

Yttrande. Remiss från Justitiedepartementet upplåtelse av tomträtt för hyreshusbebyggelse Malmö stad Tekniska nämnden 1 (7) Datum 2014-05-12 Adress Diarienummer TN-2014-181 Yttrande Till Kommunstyrelsen Remiss från Justitiedepartementet upplåtelse av tomträtt för hyreshusbebyggelse STK-2014-356

Läs mer

Tomträttsavgäld och friköp

Tomträttsavgäld och friköp Tomträttsavgäld och friköp Delbetänkande av Tomträtts- och arrendeutredningen Stockholm 2012 SOU 2012:71 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Tyresö kommun Mark- och exploatering 1 (7) Dijedona Kelmendi Exploateringsingenjör

Tyresö kommun Mark- och exploatering 1 (7) Dijedona Kelmendi Exploateringsingenjör PM Tyresö kommun 2015-10-12 Mark- och exploatering 1 (7) Dijedona Kelmendi Exploateringsingenjör Diarienummer 2015KSM0747 MSU Tomträtt Bakgrund Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag på MSU 2015-04-01

Läs mer

Stockholm den 30 januari 2013

Stockholm den 30 januari 2013 R-2012/1987 Stockholm den 30 januari 2013 Till Justitiedepartementet Ju2012/7154/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 november 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet

Läs mer

TOMTRÄTTER Handledning för tomträttshavare

TOMTRÄTTER Handledning för tomträttshavare Rådgivningsavdelningen informerar om TOMTRÄTTER Handledning för tomträttshavare Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt

Läs mer

Förändring av tomträttsavgälder för flerbostadshus

Förändring av tomträttsavgälder för flerbostadshus Dnr TFN-2013 Dpl sid 1 (5) KARLSTADS KOMMUN 2012 -lf- 2 J TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2013-10-15 Thord Tärnbrant, 054-5400000 Thord.tarnbrant@karlstad.se Teknik-och fastighetsnämnden

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43)

Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43) Dnr KS-2012-466 Dpl 00 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-10-05 Per Danielsson, 054-540 80 18 per.danielsson@karlstad.se Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun Värdeutlåtande avseende markvärdet för Skarpnäs 6:2 2013-06-28 Skarpnäs 6:2 2(5) UPPDRAG Uppdragsgivare Syfte Värdetidpunkt Underlag genom Ulrika Almqvist. Syftet med uppdraget är att bedöma det marknadsvärde

Läs mer

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Parter Sollentuna kommun, org.nr. 212000-0134, 191 86 Sollentuna, ("Kommunen"), och Italian Grill KB, org.nr. 969718-7160, ("Tomträttshavaren")

Läs mer

Yttrande över Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen (promemoria)

Yttrande över Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen (promemoria) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-13 Dnr: 17-2485 1(5) Administrativa avdelningen Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen Bakgrund Den 1 juli 2016 trädde lagen (2016:534) om

Läs mer

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, som anmodats yttra sig i rubricerat ärende, får härmed anföra följande.

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, som anmodats yttra sig i rubricerat ärende, får härmed anföra följande. 1 (5) YTTRANDE 2009-10-15 Dnr SU 302-1242-09 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss: Moderna hyreslagar (SOU 2009:35) Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, som anmodats yttra sig

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Lagförslag i budgetpropositionen för 2007 (F och G)

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Lagförslag i budgetpropositionen för 2007 (F och G) 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-02 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Lagförslag i budgetpropositionen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-20 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya bestämmelser om gatukostnader Enligt

Läs mer

Tomträttsavgälder för småhus

Tomträttsavgälder för småhus Dnr Sida 1 (9) 2016-03-31 Handläggare Gunnar Widsell 08-508 265 11 Till Exploateringsnämnden 2016-04-14 Tomträttsavgälder för småhus Förslag till beslut 1. Exploateringsnämnden begär att kommunfullmäktige

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

VILLAÄGARNAs enkätundersökning om tomträtt för småhus

VILLAÄGARNAs enkätundersökning om tomträtt för småhus VILLAÄGARNAs enkätundersökning om tomträtt för småhus Sollentuna oktober 2007 Lena Södersten, förbundsjurist Villaägarnas Riksförbunds enkätundersökning om tomträtt för småhus Tomträtt är en på obestämd

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-08 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Politiskt initiativ från majoriteten - Utred möjligheter att avknoppa sociala företag av verksamheter som drivs i kommunal regi - återrappporterin

Politiskt initiativ från majoriteten - Utred möjligheter att avknoppa sociala företag av verksamheter som drivs i kommunal regi - återrappporterin Dnr KS-2011-660 Dpl 01 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänstemannayttrande 2012-06-11 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan.tagmark@karlstad.se Politiskt initiativ från majoriteten - Utred

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 Till Finansdepartementet Inledning Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 maj 2004 beretts tillfälle att avge yttrande över Egendomsskattekommitténs huvudbetänkande

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret ^ SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Andersson Exploateringsingenjör +46 8 579 216 42 Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 5 Diariekod: 222 Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott Förvärv

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Remiss - Promemoria om särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv

Remiss - Promemoria om särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv Dnr KS-2012-459 Dpl 43 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-09-05 Marie Edwinson, 054-540 10 15 marie.edwinson@karlstad.se Remiss - Promemoria om särskilda arkivuppgifter

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift

Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-25 1 31 137942-13/111 Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift www.skatteverket.se Postadress

Läs mer

Yttrande med synpunkter på utställningshandling över förslag till uttag av gatukostnader för Vidja etapp 1 och 2, Huddinge kommun (MEX 08/15.

Yttrande med synpunkter på utställningshandling över förslag till uttag av gatukostnader för Vidja etapp 1 och 2, Huddinge kommun (MEX 08/15. Stockholm den 11 november 2013 Huddinge kommun MSB Mark- och exploateringsavdelningen 141 85 Huddinge Yttrande med synpunkter på utställningshandling över förslag till uttag av gatukostnader för Vidja

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-06-11 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. En modernare rättegång II Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL olof.moberg@skl.se Seminarium under Almedalsveckan, Gotland 2013 De onda kommunerna som är planmonopolister, ransonerande mark för att få ut högsta möjlig pris

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-11-28 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Ny lag om kontroll av ekologisk produktion Enligt

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-20 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Uppehållstillstånd för

Läs mer

Nya friköpspriser 2011 och 2012

Nya friköpspriser 2011 och 2012 INFORMATION 2011-02-17 Till tomträttshavare i Gävle kommun Sid 1 (6) Nya friköpspriser 2011 och 2012 Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2010 att friköpspriserna för bostadstomträtter i Gävle ska

Läs mer

Mål nr , enhet 11. Urban Ryadal m.fl./. Stockholms kommun

Mål nr , enhet 11. Urban Ryadal m.fl./. Stockholms kommun Yttrande Sida 1 (5) 2013-09-04 Förvaltningsrätten i Stockholm Mål nr 11021-13, enhet 11 Urban Ryadal m.fl./. Stockholms kommun Stockholms kommun har förelagts att yttra sig över Urban Ryadals m.fl. överklagande

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

Riktlinjer för prissättning av mark Örebro kommun

Riktlinjer för prissättning av mark Örebro kommun 2014-05-22 Sam 430/2014 Riktlinjer för prissättning av mark Örebro kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Prissättning vid försäljning... 3 3. Prissättning vid friköp av fastigheter med tomträtt...

Läs mer

Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA)

Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) Stockholm 2014-08-15 Finansinspektionen Box 2871 103 97 Stockholm Ränteantagandet i FFFS 2007:24 Försäkringstekniska grunder Svenska Pensionsstiftelsers Förening

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

Yttrande över Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt (promemoria)

Yttrande över Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt (promemoria) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

4 av 10 tomtägare betalar för hög fastighetsskatt

4 av 10 tomtägare betalar för hög fastighetsskatt 4 av 10 tomtägare betalar för hög fastighetsskatt Systematiska fel i Skatteverkets taxering av obebyggda tomter Daniel Liljeberg, chefekonom 20 december 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida

Läs mer

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54)

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) 1 (5) 2013-05-08 Dnr SU FV-1.1.3-0628-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52

Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52 2015-06-18 ALL 2015/600 Ola Hendar 010-473 53 81 Greger Bååth 010-473 60 35 Utbildningsdepartementet Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52 Regeringen tillsatte under 2011 en utredning att

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (6) AdmD S2009/8444/SF. Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Stockholm

REMISSYTTRANDE 1 (6) AdmD S2009/8444/SF. Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (6) Datum Diarienr 2010-10-21 AdmD-291-2010 Ert datum Ert diarienr 2010-07-20 S2009/8444/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten 103 33 Stockholm Betänkandet Gränslandet mellan

Läs mer

Betänkandet Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (SOU 2016:31)

Betänkandet Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (SOU 2016:31) Remissvar 1(6) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (SOU 2016:31) Remiss 2016-05-03; dnr. Fi2016/01520/S1 1 Sammanfattning Skatteverket

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20). R-2006/0355 Stockholm den 8 juni 2006 Till Finansdepartementet Fi 2006/1167 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU

Läs mer

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) 2018-01-03 Dnr 532/2017 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Fi2017/03967/K Sammanfattning Konkurrensverket avstyrker utredningens

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-25 Närvarande: F.d. justitieråden Dag Victor och Per Virdesten samt justitierådet Olle Stenman. Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda

Läs mer

Den framtida rekryteringen av nämndemän

Den framtida rekryteringen av nämndemän Datum Dnr 2002-11-25 1335-2002 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet Framtidens nämndemän (SOU 2002:61) (Ert diarienummer Ju2002/4974) Sammanfattning Domstolsverket avstyrker

Läs mer

Ny modell för matchavgifter och planhyror

Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429 Dpl 01 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Tjänsteyttrande 2013-09-30 Pär Nyberg, 054-5402356 par.nyberg@karlstad.se Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429

Läs mer

Stockholm den 10 augusti 2015

Stockholm den 10 augusti 2015 R-2015/0905 Stockholm den 10 augusti 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4155/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 maj 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Kollektiv

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Försäljning av mark i Botkyrka till Botkyrka kommun

Försäljning av mark i Botkyrka till Botkyrka kommun Sida 1 (8) 2016-11-22 Handläggare Tomas Shaw 08-508 265 22 Till Exploateringsnämnden 2016-12-15 Försäljning av mark i Botkyrka till Botkyrka kommun Förslag till beslut 1. Exploateringsnämnden godkänner

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10 KARLSTADS KOMMUN Ärende 10 Dnr KS-2011-660 Dpl 01 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-06-11 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan.tagmark@karlstad.se Politiskt initiativ

Läs mer

Utlåtande 2010:8 RI (Dnr /2009)

Utlåtande 2010:8 RI (Dnr /2009) Utlåtande 2010:8 RI (Dnr 302-1360/2009) Försäljning av fastigheten Svärdfisken 13, Norrmalm, till Fastighetsbolaget Svärdfisken HB Hemställan från exploateringsnämnden Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande

Läs mer

Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24). R-2010/0681 Stockholm den 1 september 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/3129/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Avtalad

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV. Vår referens/dnr: 41/2015. utstationeringsdirektivet

SVENSKT NÄRINGSLIV. Vår referens/dnr: 41/2015. utstationeringsdirektivet SVENSKT NÄRINGSLIV Arbetsmarknadsdepartementet Vår referens/dnr: 41/2015 Er referens/dnr: 103 33 Stockholm A 2015/734/ARM 2015-05-29 Remissvar Tillämpningsdirektivet 2015:13) till utstationeringsdirektivet

Läs mer

Ccz~~- l/~)~ A,_~~ Carina Wiberg \J administrativ chef. /---.~/, 7 Dan Tågmark stadsjurist /~/ ~,J

Ccz~~- l/~)~ A,_~~ Carina Wiberg \J administrativ chef. /---.~/, 7 Dan Tågmark stadsjurist /~/ ~,J DnrKS-2012-119 sid 1 (1) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-02-17 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan. tagmark@karlstad.se Remiss - Europeiska kommissionens förslag

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 december 2011 T 322-10 KLAGANDE LP Ombud: Advokat CBO MOTPART Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun Ombud: AL och JZ SAKEN Inlösen

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-05-16 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Sekretess vid samarbete mellan europeiska

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35). R-2009/0981 Stockholm den 14 oktober 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/3453/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-09-06 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Olle Stenman samt justitierådet Svante O. Johansson. Inkorporering av FN:s konvention om

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-03-12. Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-03-12. Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Överflyttning av vissa utlänningsärenden till

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

1 4 *03-04 0 00 1 3 *

1 4 *03-04 0 00 1 3 * Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1605 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 *03-04 0 00 1 3 * Yttrande över delbetänkandet Pensionärers och förtroendevaldas

Läs mer

Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3)

Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3) REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Diarienummer 20110-09-28 2011-113 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3) (diarienummer S2011/942/SF) Sammanfattning ISF konstaterar

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars Dahllöf och regeringsrådet Carina Stävberg. Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag till åtgärder (EI R2012:07)

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag till åtgärder (EI R2012:07) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-09-05 Dnr 377/2012 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag

Läs mer

Remissvar ang promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskel effekter vid nätanslutning (N2013/5153/E)

Remissvar ang promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskel effekter vid nätanslutning (N2013/5153/E) SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Helena Laurell 08-677 25 61 helena.laurell@svenskenergi.se REMISSVAR 1 (5) Datum 2013-12-13 Beteckning 071/2013 Näringsdepartementet n.reqistratorq) regeringskansliet,

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder

Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder YTTRANDE 1 (7) Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57) Sammanfattning Hovrätten tillstyrker med de påpekanden

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2012:8 Utvidgning av uppdraget

Kommittédirektiv Dir. 2012:8 Utvidgning av uppdraget Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Tomträtts- och arrendeutredningen (Ju 2011:08) Dir. 2012:8 Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 2012 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 22

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell 1 (2) FÖRSLAG 2013:84 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning

Läs mer

Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om omhändertagande av bilar. Svar på remiss. KS

Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om omhändertagande av bilar. Svar på remiss. KS VÅR REF: DNR T2011-007-3396 ER REF: KS001-1531-2011 Jarina Edlund Tillstånd 08-508 260 94 jarina.edlund@stockholm.se Till kommunstyrelsen Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om omhändertagande

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Utredning av vissa frågor som rör skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el och elcertifikat

Utredning av vissa frågor som rör skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el och elcertifikat Promemoria 2017-08-31 M2017/02099/Ee Miljö- och energidepartementet Energienheten Ämnesråd Jan-Olof Lundgren 08-405 34 12 076-780 66 85 jan-olof.lundgren@regeringskansliet.se Utredning av vissa frågor

Läs mer

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde Villaägarnas Riksförbund Vid årets taxering av småhus har taxeringsvärdena ökat med i genomsnitt 35 procent. Taxeringsvärdena fastställs genom ett schabloniserat

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

meddelad i Stockholm den 16 december 2008 Ombud för 1-2 Skattejuristen Jonas Sjulgård Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm

meddelad i Stockholm den 16 december 2008 Ombud för 1-2 Skattejuristen Jonas Sjulgård Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 16 december 2008 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER 1. AA 2. BB Ombud för 1-2 Skattejuristen Jonas Sjulgård Skattebetalarnas Servicebyrå AB

Läs mer