Stockholm den 30 januari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm den 30 januari 2013"

Transkript

1 R-2012/1987 Stockholm den 30 januari 2013 Till Justitiedepartementet Ju2012/7154/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 november 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71). Advokatsamfundet får anföra följande. I huvudsak koncentrerar Advokatsamfundet sitt yttrande till att innefatta processuella frågor, rättssäkerhetsaspekter samt frågor kring praktisk tillämpning av befintliga och föreslagna regler, inbegripet förslaget om övergångsbestämmelser. Synpunkterna lämnas nedan i anslutning till respektive rubrik. 1. Tomträttsavgäld 1.1 Allmänt Advokatsamfundet ställer sig i huvudsak bakom betänkandet vad avser avgäldsränta och avgäldsunderlag samt beräkning av den sistnämnda vid olika kategorier av tomträttsupplåtelser. Med viss reservation för att systemet med ettåriga avgäldsperioder, fleråriga värderingsintervall samt uppräkning med ledning av konsumentprisindex mellan värderingen och ingången av ny avgäldsperiod, kan bli svår för marknadens aktörer att praktiskt hantera, i vart fall inledningsvis, ställer sig Advokatsamfundet i princip även bakom betänkandet i dessa delar. Processer avseende tomträttsavgäld är besvärliga och kostsamma för många tomträttshavare, oavsett om dessa är ägare av småhus, flerbostadshus eller byggnader

2 2 inrättade för näringsverksamhet. Med undantag för stora och ofta nationella fastighetsbolag, andra institutionella tomträttshavare i storstädernas cityområden jämte vissa stora bostadsrättsföreningar är flertalet bostadsrättsinnehavare i övrigt, industriidkare inräknade, att jämställa med konsumenter. Vid process ställs dessa mot en kommun som har en betydligt större erfarenhet av och tillgång till helt andra resurser för utredning. Utredningens ståndpunkt att det vid kommersiella tomträttsupplåtelser skulle råda någon form av balans mellan upplåtande kommun och tomträttshavaren, stämmer endast i vad avser stora fastighetsbolag och institutionella tomträttshavare i övrigt. Ändrad lagstiftning, som syftar till att förenkla tomträttsreglerna och därmed leda till såväl färre omprövningar som enklare hantering vid omprövning av tomträttsavgäld, är således välkommen. Betänkandet lever i sina huvuddrag upp till detta syfte. Indelningen i småhustomträtter, flerbostadstomträtter samt tomträtter för andra ändamål, överensstämmer med marknadens synsätt och den rättsliga hanteringen av tomträtter i praktiken, varför Advokatsamfundet ställer sig bakom denna indelning. Som framgår nedan, bör dock reglerna vad avser småhus och flerbostadshus ytterligare samordnas. 1.2 Tomträtter för småhus Avgäldsränta och avgäldsunderlag Utredningens förslag om lagfäst ränta, beräknad på ett avgäldsunderlag som motsvarar 50 procent av marktaxeringsvärdet för tomträttsfastigheten, tillstyrks. Om taxeringsvärde saknas eller om taxering av småhus avskaffas, bör dock inte en återgång ske till nuvarande system. Om taxering av småhus avskaffas, bör i stället ett förenklingssystem för att bestämma avgäldsunderlag utarbetas, baserat på nuvarande regler för taxering av småhus, men med beaktande av att regelsystemet i sådant fall inte uppbärs av fiskala syften Inledande avtalsfrihet Advokatsamfundet avstyrker förslaget om avtalsfrihet under den första avgäldsperioden vid nyupplåtelse av tomträtt. Nyupplåtelse av tomträtt avseende enstaka småhustomter är i dag mindre vanlig. Flertalet nyupplåtelser för småhus utgörs av gruppbebyggelse med en byggnadsfirma som exploatör och inledande avtalspart i förhållande till kommunen. Vid avtalsfrihet kan för sådant fall konkurrerande entreprenörer, vid brist på attraktiv tomtmark inom en kommun, hamna i budgivning vad avser tomträttsavgäld, vilket i sista hand drabbar småhusägarna i form av risk för högre avgäld än vad som skulle varit fallet om tomträttsavgälden även under den inledande avgäldsperioden fastställts efter de principer, som enligt betänkandet bör gälla vid omprövning. Förslaget om en lagfäst avgäldsränta, som enligt ovan har tillstyrkts, applicerad på ett på visst sätt enligt lagen bestämt avgäldsunderlag, innebär, enligt Advokatsamfundets mening, att skäl saknas för avtalsfrihet under en inledande avgäldsperiod.

3 3 Lagstiftningen har och bör ha som utgångspunkt att markägaren ska erhålla skälig avkastning på markvärdet. Varför ska då markägaren under en inledande tioårsperiod vara berättigad till högre avkastning än vad som bedöms skälig? Avtalsfrihet under en inledande avgäldsperiod skulle vidare innebära att det skulle ankomma på tomträttshavaren att inför nästa avgäldsperiod ta initiativ till sänkt avgäld i det fall att utgående avgäld inte korresponderar med vad som vid omregleringstillfället följer av den lagfästa räntan och fastighetens taxeringsvärde. Avgäldssystemet för småhus bör, i likhet med vad flera kommuner i dag tillämpar av bostadssociala och ekonomiska skäl, inrymma ett moment av konsumentskydd. Utredningen har inte anfört några vägande skäl för att detta konsumentskydd inte ska gälla även under en inledande tioårig avgäldsperiod. Tomträttssystemet uppbars, då det tillkom för mer än hundra år sedan, av i huvudsak två syften att främja tillkomsten av bostäder, företrädesvis i de större städerna, och möjliggöra att marken stannade i det allmännas ägo, samtidigt som stat och kommun skulle tillförsäkras en skälig avkastning på markens värde. Dessa syften bibehöll sin aktualitet vid reformeringen av tomträttssystemet 1953 och vid tillkomsten av jordabalken 1972 och äger alltjämt giltighet. Det allmänna, i realiteten kommunerna, bör ha att välja mellan att behålla marken med den i varje fall indirekta kontroll som följer därav och med rätt till skälig avkastning på markvärdet, eller sälja marken till marknadspris. Föreslaget system innebär att en kommun som står i begrepp att upplåta attraktiv mark med tomträtt, genom att exempelvis hänvisa till konkurrerande intressenter, kan trissa upp markvärdet och därmed inledningsvis erhålla en högre tomträttsavgäld än vad som enligt betänkandet skulle följa för efterföljande avgäldsperioder. Detta innebär att kommunen kan tillgodogöra sig en avkastning på sitt markkapital utöver vad som är skäligt samtidigt som tomträttsinnehavaren hamnar i en ofördelaktig position. Det senare står inte i överensstämmelse med det konsumentskydd som bör prägla avgäldssystemet för småhus. Sammanfattningsvis är Advokatsamfundet av uppfattningen att kommunerna bör ha att välja mellan att upplåta bibehållen mark med tomträtt till en redan från början lagfäst ränta och ett på visst sätt enligt lag bestämt avgäldsunderlag eller avhända sig densamma genom försäljning till marknadspris Skälig avgäld Som framgår av Hermansson, Tomträtt, Kommentar till jordabalken, Andra upplagan, Norstedts Blå bibliotek, s. 125 ff., med hänvisning till motivuttalanden och rättsfall, ska tomträttsavgäld motsvara en skälig ränta på ett på visst sätt beräknat markvärde. Högsta domstolen har i flera fall, jämför NJA 1986, s. 272 och NJA 1988, s. 343, uttalat att det ytterst är fråga om en skälighetsbedömning när, vid omprövning inför en ny avgäldsperiod, tomträttsavgäld ska fastställas. Bedömningen har gått ut på att med ledning av vad som anges i nuvarande 13 kap. 11 jordabalken komma fram till en skälig avgäld. I sammanhanget finns även anledning att uppmärksamma att de flesta nyupplåtelser av tomträtter som i dag sker, avser mark för småhusområden (gruppbebyggelse) samt för flerbostadshus. Upplåtare är i flertalet fall en kommun. Vid exploatering av sådan

4 4 kommunal mark, avsedd att upplåtas med tomträtt, ställs inte sällan exploatören inför krav från kommunen vad avser infrastruktur. Sådant krav kan även omfatta kostnadskrävande byggnation av parkeringsgarage eller annan dyr parkeringslösning. Vidare kan även rivning av och sanering efter tidigare bebyggelse, exempelvis nedlagda bensinstationer eller annan förorenande verksamhet, tillkomma. Ett annat exempel kan vara exploatering av tidigare hamnområden, som inte sällan är förorenade. Sådana infrastruktursåtgärder respektive saneringsarbeten är värdehöjande och ägnade att höja markpriserna i området och därmed i förlängningen påverka marktaxeringsvärdet och därmed avgäldsunderlaget. Vid omprövning av tomträttsavgäld har sådana av tomträttshavaren utförda värdehöjande åtgärder kommit att beaktas vid domstolarnas bedömning och föranlett en lägre avgäld än vad som eljest skulle följt av ett på marktaxeringsvärdet baserat avgäldsunderlag. Möjligheten för domstolarna att beakta tomträttshavarens investeringar och därmed värdehöjande åtgärder, bör kvarstå. Som utredningen anför ska i första hand tomträttshavarens investeringar beaktas vid bestämning av avgäldsunderlaget på så sätt att detta generellt och schablonmässigt reduceras från ett utgångsvärde, vilket enligt utredningen bör vara marktaxeringsvärdet för småhus och marknadsvärdet för flerbostadshus. Denna effekt nås enligt utredningen genom att avgäldsunderlaget för småhus ska motsvara 50 procent av marktaxeringsvärdet och för flerbostadshus 40 procent av fastighetens marknadsvärde. För tomträtter i kategori tre föreslår dock utredningen ingen sådan generell sänkning betingad av tomträttshavarens egna investeringar. Advokatsamfundet delar utredningens syn om generell och schabloniserad kompensation till tomträttshavaren för dennes investeringar i marken genom en procentuell reduktion av marktaxeringsvärdet vid småhus. Undantagsfall kan dock förekomma då ytterligare kompensation bör medges och ta sig uttryck i lägre tomträttsavgäld än vad som skulle följt av den lagfästa räntan och marktaxeringsvärdet. Denna aspekt har av domstolarna med nuvarande regler, fångats in under 13 kap. 11 andra stycket in fine jordabalken vid bedömande av markvärdet ska hänsyn tagas till ändamålet med upplåtelsen och de närmare föreskrifter som ska tillämpas i fråga om fastighetens användning och bebyggelse. Betydelse i sammanhanget har också tillmätts 13 kap. 4 jordabalken och vad som följer av avtalet om upplåtelse av tomträtt. Advokatsamfundet anser mot denna bakgrund att denna möjlighet bör komma till uttryck direkt i lagtexten, genom att det i lag förs in en bestämmelse om att domstol eller skiljenämnd, i det fall anledning uppkommer att frångå schablonen, vid omprövning av avgäld ska fastställa skälig sådan (jfr Högsta domstolens uttalande i rättsfallet NJA 1986, s. 272, återgivet av Hermansson, aa, s. 127, nederst). 1.3 Tomträtter för flerbostadshus Avgäldsränta och avgäldsunderlag I likhet med vad som är fallet avseende småhus, tillstyrker Advokatsamfundet förslaget vad avser avgäldsränta.

5 5 Däremot ställer sig Advokatsamfundet tveksamt till utredningens förslag avseende avgäldsunderlag vid beräkning av tomträttsavgäld för flerbostadshus; 40 procent av markens marknadsvärde. Förslaget i denna del innebär i grunden ingen skillnad mot nuvarande system när det gäller markvärdet, vilket bäddar för fortsatta och regelbundna processer rörande flerbostadshus. Detsamma gäller för hus med blandad upplåtelse, en bostadsdel och en lokaldel. Utredningen anser att avgäldsunderlaget inte ska bestämmas med ledning av marktaxeringsvärdet och motiverar sitt förslag i denna del med att taxeringsvärdena inte är tillräckligt säkra för flerbostadshus för att kunna tjäna som avgäldsunderlag (avsnitt 7.6.1). Utredningens resonemang i denna del övertygar inte, då utredningen konstaterar att det finns mycket som talar för att även avgälden för tomträtter, avsedda för flerbostadshus, bör grundas på föreliggande marktaxeringsvärde samtidigt som den anser att fastighetstaxeringen för flerbostadshus är utformad på ett sådant sätt att värdena tas fram på ett objektivt och rättssäkert sätt. Advokatsamfundet föreslår som alternativ väg en förbättrad taxeringsprocess för flerbostadshus, som även syftar till att tomträttshavare avseende flerbostadshus inte ska behöva hantera två parallella och dyra processer med olika regelsystem markvärde vad avser tomträttsavgäld och taxeringsvärde med i huvudsak fiskala syften. Sammanfattningsvis förordar Advokatsamfundet en uppgraderad och säkrare taxeringsprocess, inriktad på att taxeringsvärdet ska kunna tjäna såväl som avgäldsunderlag vad avser tomträttsavgäld som underlag för fastighetsskatt. Det får sedan ankomma på fastighetsmarknadens parter att hos lagstiftaren plädera för hur avgäldsunderlaget ska förhålla sig till ett sålunda i beräkningshänseende förfinat taxeringsvärde; om det ska motsvara detsamma eller vara resultatet av en uppräkning med viss faktor Avtalsfrihet under inledande avgäldsperiod I likhet med vad ovan anförts beträffande småhus och med samma motivering, avstyrker Advokatsamfundet förslaget om avtalsfrihet såväl för den inledande avgäldsperioden som för tiden därefter. En vanlig grupp tomträttshavare med flerbostadshus är små och medelstora bostadsrättsföreningar, representerade av en lekmannastyrelse. Sådana föreningar, utan egen utredningskapacitet, skulle vid avtalsfrihet löpa risk att hamna i underläge i förhållande till en kommun med stora personella och ekonomiska resurser. Behov av konsumentskydd för sådana föreningar, i förlängningen dess medlemmar, är många gånger lika stort som för tomträttshavare med småhus. Anledning saknas att i detta hänseende göra åtskillnad mellan tomträtt för småhus och för flerbostadshus. Att ett begränsat antal stora fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar kan ha eller har möjlighet att knyta till sig en utredningskapacitet i nivå med kommunens, ändrar inte det nu sagda; små och medelstora tomträttshavare med flerbostadshus är i behov av konsumentskydd. Som jämförelse kan t.ex. nämnas hyreslagens indirekta besittningsskydd vid lokalupplåtelse. Detta kommer även stora och nationella affärskedjor och andra stora företag till del.

6 Skälig avgäld I denna del framför Advokatsamfundet samma förslag, med i tillämpliga delar samma motivering, som ovan angivits beträffande småhus. Fall kan förekomma då tomträttshavaren tvingats till så omfattande och kostnadskrävande investeringar att dessa inte täcks in av en generell och schabloniserad nedskrivning av avgäldsunderlaget, oavsett om avgäldsunderlaget enligt utredningens förslag ska motsvara fastighetens marknadsvärde eller, som Advokatsamfundet förespråkar, marktaxeringsvärdet. En avgäldsprocess, oavsett tomträttskategori, bör generellt syfta till att domstolen eller skiljenämnden, med beaktande av omständigheterna i det särskilda fallet, ska fastställa en skälig avgäld för prövningsfastigheten. Möjligheten till undantag i särskilda fall bör komma till direkt uttryck i lagtexten, men överlåter åt lagstiftaren att avgöra var i lagen och med vilka begränsningar och på vilket sätt detta ska komma till uttryck i det nu föreslagna nya regelsystemet. 1.4 Övriga tomträtter Avgäldsränta och avgäldsunderlag Det finns enligt Advokatsamfundet inte skäl att via avtalsfrihet frångå förslaget om en lagfäst avgäldsränta. Advokatsamfundet avstyrker således att 11 andra stycket i sin helhet blir föremål för lagstiftning. I övrigt ställer sig Advokatsamfundet bakom utredningens förslag vad avser övriga tomträtter, vilket innebär att avgälden beräknas på fastighetens marknadsvärde. 1.5 Ränta på avgäld i vissa fall Advokatsamfundet ansluter sig till förslaget om ränteberäkning i de särskilda situationer som behandlas i 13 och 18 i utredningens förslag. Betänkandet behandlar inte explicit vad som i räntehänseende ska gälla om avgäld, efter prövning av domstol eller skiljenämnd, fastställs först flera år efter den aktuella avgäldsperiodens början och då till ett högre belopp än tidigare. Detta är en med hittillsvarande system relativt vanlig situation, som även framdeles kan befaras bli mer vanlig än återbetalning till tomträttshavaren i de fall som behandlas i 13 respektive 18 i betänkandet. Advokatsamfundet förordar en lagregel i överensstämmelse med vad som följer av NJA 2002, s. 261, det vill säga avkastningsränta från omregleringstidpunkt till dag för dom och därefter dröjsmålsränta, 5 respektive 6 räntelagen. 1.6 Förfarande och tidsfrister Frister Advokatsamfundet ser särskilt positivt på att tiden för påkallande av avgäldsändring kortas samt att stämningsansökan kan ges in även efter värdetidpunkten. Med nuvarande

7 7 bestämmelser är det snarare regel än undantag att domstolen, sedan stämning utfärdats, vilandeförklarar målet under viss tid eller medverkar till en i tiden utdragen process Dispositiva bestämmelser Som en följd av gällande indispositiva regler, tidsfrister inräknade, kan överenskommelse utom eller inför rätta inte träffas under rättegången i annan form än genom en i dom stadfäst förlikning. Denna, för flertalet rättegångar oönskade konsekvens, försvinner i och med utredningens förslag om dispositiv lagstiftning. Advokatsamfundet tillstyrker således att mål om tomträttsavgäld, till skillnad mot vad som nu är fallet, blir dispositiva med möjlighet för domstolen att låsa processen genom en s.k. stupstock. Härigenom kan domstolen i viss mån styra processens omfattning och undvika att parterna uppdaterar utredningsmaterialet intill dag för huvudförhandling Ändring av avgäld Avgälden bör redan från dag ett utgöras av en produkt av lagfäst ränta och avgäldsunderlag; för småhus och flerbostadshus taxeringsvärdet och för övriga tomträtter fastighetens marknadsvärde. I de fall då avgäldsunderlaget ska motsvara fastighetens taxeringsvärde, förordar Advokatsamfundet att något särskilt initiativ inte ska erfordras från någondera part; avgäld för småhus och flerbostadshus kommer för nästa avgäldsperiod att baseras på taxeringsvärdet vid omregleringstillfället. Fastighetsägaren bör dock ha skyldighet att underrätta tomträttshavaren för det fall avgälden ändras. Det får i övriga fall ankomma på den part som vill uppnå en annan avgäld, att ta initiativ härtill och då förfara enligt 17. Det senast sagda gäller för samtliga tre kategorier av tomträtter Skiljeklausul Advokatsamfundet avstyrker en generell möjlighet att införa skiljeklausul i tomträttsavtal. Däremot bör det vara möjligt för parterna att inför en avgäldsreglering komma överens om att förestående tvist ska avgöras genom skiljeförfarande. För små tomträttshavare kan ett skiljeförfarande bli kostsamt redan av det skälet att kostnaden för ett skiljeförfarande i allmänhet inte täcks av rättsskydd Inskrivning I omsättningens intresse bör avgäld och sådan ändring av densamma, som inte föranleds endast av uppräkning med konsumentprisindex, alltid bli föremål för inskrivning. Detta främjar ordning och reda i fastighetsförhållanden. Vid förvärv av tomträtt bör dessutom spekulant inte vara beroende av att säljaren lämnar uppgift om aktuell avgäld. Det kan även förekomma att en intressent till fastigheten vill lämna bud på densamma, utan att först ha varit i kontakt med tomträttshavaren. Det nu sagda bör gälla oavsett kategori av tomträtter och Advokatsamfundet kan inte se någon egentlig nackdel med ett i lag reglerat inskrivningsförfarande.

8 8 Utredningen föreslår att domstol inte ska vara skyldig att underrätta inskrivningsmyndighet om pågående mål avseende omprövning av avgäld. På ovan anförda skäl bör, enligt Advokatsamfundet, även den uppgiften framgå av Inskrivningsmyndighetens register, innebärande fortsatt underrättelseskyldighet för domstol och därmed även för skiljenämnd Övrigt Enligt Advokatsamfundet saknas skäl att ha kvar regeln om att domstol vid fastställande av avgäld ska beakta panthavares och andras intressen. Enligt Advokatsamfundets erfarenhet tillhör det undantagen att panthavare tillfrågas vid avgäldstvist enligt nuvarande regler. Som framgår av Hermansson, aa, s. 202, med där omnämnt rättsfall från Svea hovrätt, hovrättens beslut den 17 juni 2011, mål Ö , med prövningstillstånd i Högsta domstolen den 12 mars 2012 och ännu ej avgjort av Högsta domstolen, kan osäkerhet i viss situation föreligga beträffande vem som ska anses vara tomträttshavare och därmed part i tomträttsmål. I lagen bör därför, enligt Advokatsamfundet, tas in en definition av innebörd att med tomträttshavare ska förstås den som senast erhållit inskrivning av tomträtt beviljad. 2. Friköp Advokatsamfundet delar utredningens bedömning att någon rätt för tomträttshavare att förvärva fastigheten mot fastighetsägarens vilja, det vill säga en friköpsrätt, inte bör införas. För kommunalt ägda fastigheter skulle en friköpsrätt för tomträttshavarna innebära ett stort ingrepp i den kommunala självstyrelsen. En sådan rätt skulle även, för fastigheter ägda av det allmänna, innebära en omvänd expropriation; en rätt för ett privaträttsligt subjekt att expropriera en fastighet från det allmänna. En sådan omvänd expropriation torde inte i det längre perspektivet vara till fördel för kollektivet av tomträttshavare, oavsett kategori, i varje fall inte om inlösenbeloppet (friköpeskillingen) skulle vara lagfäst till ett lägre belopp än fastighetens marknadsvärde vid tidpunkten för friköpsrättens utövande. Förutom att en kommun som står i begrepp att upplåta mark med tomträtt kan befaras tveka inför en sådan upplåtelse till följd av risk för att senare frånhändas fastigheten via friköp, kan en sådan kommun även befaras sträva efter att maximera avgäldsuttaget under tid som fastigheten är kvar i kommunens ägo, för att den vägen i förväg kompensera för befarade negativa konsekvenser av ett framtida friköp. Om då avgäldssystemet lämnar utrymme för kommunen att via avgälden erhålla sådan kompensation, leder detta rent allmänt till högre avgälder, vilket är negativt för det stora kollektivet av tomträttshavare.

9 9 3. Övergångsbestämmelserna Advokatsamfundet vill peka på att med utredningens förslag till övergångsregler, kan som en följd av att befintliga tomträttsavtal löper ut vid olika tidpunkter två parallella och olika regelsystem, och därmed olika avgäldsnivåer, komma att gälla för angränsande och i övrigt lika fastigheter under relativt lång tid framöver. Övergångsbestämmelser med sådana långfristiga och negativa konsekvenser, bör enligt Advokatsamfundet så långt möjligt undvikas. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Anne Ramberg

Yttrande. Remiss från Justitiedepartementet upplåtelse av tomträtt för hyreshusbebyggelse

Yttrande. Remiss från Justitiedepartementet upplåtelse av tomträtt för hyreshusbebyggelse Malmö stad Tekniska nämnden 1 (7) Datum 2014-05-12 Adress Diarienummer TN-2014-181 Yttrande Till Kommunstyrelsen Remiss från Justitiedepartementet upplåtelse av tomträtt för hyreshusbebyggelse STK-2014-356

Läs mer

Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar

Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar Anna Savås Mark och värdering Telefon: 08-508 265 27 anna.savas@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-05-14 Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar Förslag

Läs mer

Riktlinjer för tomträtt, februari Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun

Riktlinjer för tomträtt, februari Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun Riktlinjer för tomträtt, februari 2016 Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun 1 Riktlinjer för tomträtt Inledning När mark eller fastighet ska avyttras kan tomträtt under vissa särskilda betingelser

Läs mer

Remiss - Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71)

Remiss - Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71) Dnr KS-2012-662 Dpl 65 sid 1 (10) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteyttrande 2013-01-21 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan.tagmark@karlstad.se Remiss - Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71)

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35). R-2009/0981 Stockholm den 14 oktober 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/3453/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna

Läs mer

HSB Brf Pildammen - Nytt tomträttsavtal eller friköp?

HSB Brf Pildammen - Nytt tomträttsavtal eller friköp? HSB Brf Pildammen - Nytt tomträttsavtal eller friköp? Uppdragsgivare: HSB Brf Pildammen genom dess styrelse. Uppdrag: Analys av föreslaget nytt tomträttsavtal fr o m 2019 samt erbjudande om friköp av fastigheten

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24). R-2010/0681 Stockholm den 1 september 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/3129/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Avtalad

Läs mer

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 Till Finansdepartementet Inledning Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 maj 2004 beretts tillfälle att avge yttrande över Egendomsskattekommitténs huvudbetänkande

Läs mer

83:4 83:3. Tomträtter för bostäder i Gävle. Snabba svar på de vanligaste frågorna gällande din tomträtt

83:4 83:3. Tomträtter för bostäder i Gävle. Snabba svar på de vanligaste frågorna gällande din tomträtt 83:4 83:3 Tomträtter för bostäder i Gävle Snabba svar på de vanligaste frågorna gällande din tomträtt Drömmen om ett egnahem Historien om tomträtter börjar för över hundra år sedan. Bostadsbristen var

Läs mer

Tomträttsavgäld och friköp

Tomträttsavgäld och friköp Tomträttsavgäld och friköp Delbetänkande av Tomträtts- och arrendeutredningen Stockholm 2012 SOU 2012:71 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

TOMTRÄTTER Handledning för tomträttshavare

TOMTRÄTTER Handledning för tomträttshavare Rådgivningsavdelningen informerar om TOMTRÄTTER Handledning för tomträttshavare Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Tyresö kommun Mark- och exploatering 1 (7) Dijedona Kelmendi Exploateringsingenjör

Tyresö kommun Mark- och exploatering 1 (7) Dijedona Kelmendi Exploateringsingenjör PM Tyresö kommun 2015-10-12 Mark- och exploatering 1 (7) Dijedona Kelmendi Exploateringsingenjör Diarienummer 2015KSM0747 MSU Tomträtt Bakgrund Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag på MSU 2015-04-01

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Stockholm den 25 januari 2017

Stockholm den 25 januari 2017 R-2016/2441 Stockholm den 25 januari 2017 Till Justitiedepartementet Ju2016/09197/L7 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

BESLUT 2012-08-22 Stockholm

BESLUT 2012-08-22 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060209 BESLUT 2012-08-22 Stockholm Mål nr F 2774-12 Sid 1 (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2012-03-02

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Nina Pripp och regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 25

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-21 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Läs mer

Stockholm den 29 maj 2017

Stockholm den 29 maj 2017 R-2017/0385 Stockholm den 29 maj 2017 Till Justitiedepartementet Ju2017/01226/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 februari 2017 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Se barnet!

Läs mer

Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt, SOU 2010:24

Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt, SOU 2010:24 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Sänds även per e-post till: anna.wernerup@justice.ministry.se Stockholm den 30 augusti 2010 Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt,

Läs mer

VILLAÄGARNAs enkätundersökning om tomträtt för småhus

VILLAÄGARNAs enkätundersökning om tomträtt för småhus VILLAÄGARNAs enkätundersökning om tomträtt för småhus Sollentuna oktober 2007 Lena Södersten, förbundsjurist Villaägarnas Riksförbunds enkätundersökning om tomträtt för småhus Tomträtt är en på obestämd

Läs mer

Tomträttsavgälder för småhus

Tomträttsavgälder för småhus Dnr Sida 1 (9) 2016-03-31 Handläggare Gunnar Widsell 08-508 265 11 Till Exploateringsnämnden 2016-04-14 Tomträttsavgälder för småhus Förslag till beslut 1. Exploateringsnämnden begär att kommunfullmäktige

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1602 DOM 2009-05-18 Stockholm Mål nr Sid 1 (5) KÄRANDE Auto Connect Sweden AB i konkurs, 556631-3887 c/o Bratt Sedelvägen 13, 3 tr 129 32 Hägersten 2. Icuroventure Limited, 04344484

Läs mer

Friköpspris för småhustomträtter

Friköpspris för småhustomträtter Utlåtande 2007:76 RI (Dnr 302-1117/2007) Friköpspris för småhustomträtter Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Tomträttshavare till enskilt ägda småhus (egna-hem) skall få friköpa

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2009 T 2375-05 KLAGANDE HSB:s Bostadsrättsförening Musteriet i Stockholm, 716416-6485 c/o ÅA Reimersholmsgatan 11 117 40 Stockholm

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

Stockholm den 10 augusti 2015

Stockholm den 10 augusti 2015 R-2015/0905 Stockholm den 10 augusti 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4155/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 maj 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Kollektiv

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2005 T 2699-03 KLAGANDE SA Ombud: Advokat BT MOTPART JE Ombud: Advokat AF SAKEN Ersättning för arrenderätt ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12 KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Ombud: Advokat A A och advokat T J MOTPART Spago

Läs mer

Advokatsamfundet ansluter sig till utredningens bedömningar och förslag om att ålder införs som en ny diskrimineringsgrund.

Advokatsamfundet ansluter sig till utredningens bedömningar och förslag om att ålder införs som en ny diskrimineringsgrund. R-2006/0420 Stockholm den 26 september 2006 Till Justitiedepartementet Ju 2006/1926/IM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 24 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En

Läs mer

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal 1(7) Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer och under vilka förutsättningar dessa ska få genomföras.

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Förändring av tomträttsavgälder för flerbostadshus

Förändring av tomträttsavgälder för flerbostadshus Dnr TFN-2013 Dpl sid 1 (5) KARLSTADS KOMMUN 2012 -lf- 2 J TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2013-10-15 Thord Tärnbrant, 054-5400000 Thord.tarnbrant@karlstad.se Teknik-och fastighetsnämnden

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-24

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-24 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-24 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Harmoniserad patenträtt Enligt

Läs mer

R 7415/2001 2001-04-25. Till Justitiedepartementet

R 7415/2001 2001-04-25. Till Justitiedepartementet R 7415/2001 2001-04-25 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 24 januari 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Konsumentskyddet vid småhusbyggande,

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 december 2011 T 322-10 KLAGANDE LP Ombud: Advokat CBO MOTPART Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun Ombud: AL och JZ SAKEN Inlösen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2014 T 2021-13 KLAGANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista Ombud: Advokat MB Ombud: Advokat AE MOTPART

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-06-11 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. En modernare rättegång II Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Lagförslag i budgetpropositionen för 2007 (F och G)

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Lagförslag i budgetpropositionen för 2007 (F och G) 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-02 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Lagförslag i budgetpropositionen

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån

Läs mer

Mål nr , enhet 11. Urban Ryadal m.fl./. Stockholms kommun

Mål nr , enhet 11. Urban Ryadal m.fl./. Stockholms kommun Yttrande Sida 1 (5) 2013-09-04 Förvaltningsrätten i Stockholm Mål nr 11021-13, enhet 11 Urban Ryadal m.fl./. Stockholms kommun Stockholms kommun har förelagts att yttra sig över Urban Ryadals m.fl. överklagande

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 5/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 5/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 5/2002 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Vid förestående årsmöten inom samfundets avdelningar kommer att behandlas bl.a. följande ärende

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551). 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Några aktiebolagsrättsliga frågor

Läs mer

Stockholm den 28 juni 2011

Stockholm den 28 juni 2011 R-2011/0601 Stockholm den 28 juni 2011 Till Justitiedepartementet Ju2011/2567/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 mars 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräkna enligt schablon.

Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräkna enligt schablon. HFD 2013 ref 58 Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräkna enligt schablon. Lagrum: 4 kap. 5 lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring Försäkringskassan

Läs mer

Stockholm den 27 juni 2012

Stockholm den 27 juni 2012 R-2012/0892 Stockholm den 27 juni 2012 Till Justitiedepartementet Ju2012/2869/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 april 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Snabbare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2010 T 156-09 KLAGANDE Korsnäs Aktiebolag, 556023-8338 801 81 Gävle Ombud: Advokaterna O N och O H MOTPART AB Fortum Värme samägt

Läs mer

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun Värdeutlåtande avseende markvärdet för Skarpnäs 6:2 2013-06-28 Skarpnäs 6:2 2(5) UPPDRAG Uppdragsgivare Syfte Värdetidpunkt Underlag genom Ulrika Almqvist. Syftet med uppdraget är att bedöma det marknadsvärde

Läs mer

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Parter Sollentuna kommun, org.nr. 212000-0134, 191 86 Sollentuna, ("Kommunen"), och Italian Grill KB, org.nr. 969718-7160, ("Tomträttshavaren")

Läs mer

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3 R-2007/1126 Stockholm den 18 december 2007 Till Justitiedepartementet Ju2007/7778/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 september 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2011 T 13-10 KLAGANDE Mandalay AB, 556572-5529 Lilla Brogatan 22 503 35 Borås Ombud: Advokat S G MOTPART Fora AB, 556541-8356 Vasagatan

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Effektivare handläggning av stämpelskatteärenden

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Effektivare handläggning av stämpelskatteärenden 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-12-06 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Effektivare handläggning av

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift

Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-25 1 31 137942-13/111 Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift www.skatteverket.se Postadress

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20). R-2006/0355 Stockholm den 8 juni 2006 Till Finansdepartementet Fi 2006/1167 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU

Läs mer

Stockholm den 27 januari 2017

Stockholm den 27 januari 2017 R-2016/2076 Stockholm den 27 januari 2017 Till Näringsdepartementet N2016/06470/FF Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 oktober 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Entreprenörskap

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Investeringsfondsfrågor Enligt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05. Vägen till mer effektiva energideklarationer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05. Vägen till mer effektiva energideklarationer 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Vägen till mer effektiva energideklarationer

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 maj 2016 KLAGANDE AA Zeijersborger & Co Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för markanvisning Örebro kommun 2014-11-25 Sam 807/2014 orebro.se 2 RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING RIKTLINJER Säkerställer ett riktigt agerande

Läs mer

Stockholm den 16 juni 2009 R-2009/0800. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2268/L2

Stockholm den 16 juni 2009 R-2009/0800. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2268/L2 R-2009/0800 Stockholm den 16 juni 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/2268/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 april 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över publikationen Avtalsslutande

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24). R-2010/0926 Stockholm den 6 december 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/5531/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-08 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor. R-2007/0688 Stockholm den 26 juni 2007 Till Finansdepartementet Fi2007/4031 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 T 2052-10 KLAGANDE JM Värmdöstrand AB, 556001-6213 169 82 Stockholm Ombud: Advokat VD MOTPART Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag,

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

I det följande redovisas Advokatsamfundets uppfattning och synpunkter på Vårdnadskommitténs

I det följande redovisas Advokatsamfundets uppfattning och synpunkter på Vårdnadskommitténs R-2005/1014 Stockholm den 5 september 2005 Till Justitiedepartementet Ju2005/5191/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 juni 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Vårdnad,

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Stockholm den 27 oktober 2009 R-2009/1579. Till Justitiedepartementet. Ju2009/5326/DOM

Stockholm den 27 oktober 2009 R-2009/1579. Till Justitiedepartementet. Ju2009/5326/DOM R-2009/1579 Stockholm den 27 oktober 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/5326/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 juni 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Nya friköpspriser 2011 och 2012

Nya friköpspriser 2011 och 2012 INFORMATION 2011-02-17 Till tomträttshavare i Gävle kommun Sid 1 (6) Nya friköpspriser 2011 och 2012 Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2010 att friköpspriserna för bostadstomträtter i Gävle ska

Läs mer

meddelad i Stockholm den 16 december 2008 Ombud för 1-2 Skattejuristen Jonas Sjulgård Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm

meddelad i Stockholm den 16 december 2008 Ombud för 1-2 Skattejuristen Jonas Sjulgård Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 16 december 2008 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER 1. AA 2. BB Ombud för 1-2 Skattejuristen Jonas Sjulgård Skattebetalarnas Servicebyrå AB

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 25 september 2015 Ö

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 25 september 2015 Ö Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 september 2015 Ö 3105-15 KLAGANDE Société des Produits Nestlé S.A. Entre-deux-Villes CH-1800 Vevey Schweiz Ombud: Advokat ER, advokat

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Severin Blomstrand och justitierådet Margit Knutsson. Vissa frågor om förfarandet

Läs mer

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, som anmodats yttra sig i rubricerat ärende, får härmed anföra följande.

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, som anmodats yttra sig i rubricerat ärende, får härmed anföra följande. 1 (5) YTTRANDE 2009-10-15 Dnr SU 302-1242-09 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss: Moderna hyreslagar (SOU 2009:35) Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, som anmodats yttra sig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS UTSLAG

HÖGSTA DOMSTOLENS UTSLAG Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS UTSLAG Mål nr meddelat i Stockholm den 15 maj 2008 Ö 4636-06 KLAGANDE 1. EH 2. MH Ombud för 1 och 2: Jur.kand. MN MOTPART Telenor Sverige Aktiebolag (tidigare Vodafone Sverige

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 8:3. Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning.

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 8:3. Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning. 8:3 Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning. G.J. ägde en fastighet i Sotenäs kommun. Fastigheten saknar anslutning till kommunens allmänna va-anläggning.

Läs mer

Advokatsamfundet tillstyrker förslaget i huvudsak, men anser att det måste kompletteras i flera avseenden.

Advokatsamfundet tillstyrker förslaget i huvudsak, men anser att det måste kompletteras i flera avseenden. R-2007/0975 Stockholm den 27 september 2007 Till Justitiedepartementet Ju2007/6426/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 juli 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Civilrättsliga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 januari 2015 T 407-13 KLAGANDE Secora Sverige AB, 556707-8976 Strandbergsgatan 61 112 51 Stockholm Ombud: Advokat HDK och advokat TS

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-20 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Uppehållstillstånd för

Läs mer

Beräkningsgrund 20-åriga upplåtelser. Markvärdet x 4,5 % Markvärdet för tomter som. värdet för en småhustomt med

Beräkningsgrund 20-åriga upplåtelser. Markvärdet x 4,5 % Markvärdet för tomter som. värdet för en småhustomt med Bilaga 1 till Villaägarnas enkätundersökning om tomträtt för småhus kommunernas beräkningsgrunder vid omreglering, er samt hantering av äldre tomträtter OMREGLERING FRIKÖP ÄLDRE TOMTRÄTTER Kommun Antal

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

En kort sammanfattning av hovrättens synpunkter

En kort sammanfattning av hovrättens synpunkter YTTRANDE 2011-01-21 SVEA HOVRÄTT Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Medling i vissa privaträttsliga tvister (Ds 2010:39) Inledning Hovrätten, som inte har

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 februari 2009 Ö 3474-08 KLAGANDE R L-A MOTPARTER J K U R SAKEN Ansökan om tillstånd enligt 19 kap 13 ärvdabalken till överlåtelse

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2013 T 295-12 KLAGANDE MW Ombud: Advokat JJ MOTPART Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Ombud:

Läs mer

Stockholm den 8 augusti 2014

Stockholm den 8 augusti 2014 R-2014/0861 Stockholm den 8 augusti 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/3186/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

4 av 10 tomtägare betalar för hög fastighetsskatt

4 av 10 tomtägare betalar för hög fastighetsskatt 4 av 10 tomtägare betalar för hög fastighetsskatt Systematiska fel i Skatteverkets taxering av obebyggda tomter Daniel Liljeberg, chefekonom 20 december 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 januari 2004 T 4320-02 KLAGANDE 1. Hemiur Aktiebolag, 556480-2980, Rostvändaregatan 4, 791 72 FALUN 2. Rotunda Konsult Aktiebolag, 556315-1090,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-11-28 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Ny lag om kontroll av ekologisk produktion Enligt

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

Cirkulärnr: 2004:64 Diarienr SK: 2004/1740 Handläggare: Irene Reuterfors-Mattsson Sektion/Enhet: Kommunalrättssektionen Datum: 2004-08-26 Mottagare:

Cirkulärnr: 2004:64 Diarienr SK: 2004/1740 Handläggare: Irene Reuterfors-Mattsson Sektion/Enhet: Kommunalrättssektionen Datum: 2004-08-26 Mottagare: Cirkulärnr: 2004:64 Diarienr SK: 2004/1740 Handläggare: Irene Reuterfors-Mattsson Sektion/Enhet: Kommunalrättssektionen Datum: 2004-08-26 Mottagare: Kommunstyrelsen Kommunledning Barn- och utbildningsförv.

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer