Ny modell för matchavgifter och planhyror

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny modell för matchavgifter och planhyror"

Transkript

1 Dnr KFN Dpl 01 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Tjänsteyttrande Pär Nyberg, Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN Dpl 01 Bakgrund Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut den 11 september 2012 att förvaltningen skulle återkomma med förslag till ny modell för matchavgifter och planhyror. Det finns behov av en översyn av prissättningarna i hallar och anläggningar. Dagens prislistor är inte alltid jämförbara när det gäller principerna för beräkning av prisnivåerna i de olika kategorierna. Därför behövs en enhetlig princip för hur avgifterna graderas i de olika kategorierna. En total översyn av modellen kräver emellertid mycket arbete och behöver i viss mån samordnas med regelverket kring de olika stödformerna som finns inom förvaltningen. Därför koncentreras förslaget till ny modell i ett första steg till att föreslå förändringar i förhållandet mellan de olika avgiftskategorierna. Nuläge Huvudprinciper All prissättning av avgifterna grundar sig i tidigare fastställda nivåer utifrån kategorin stödberättigad förening dvs förening som erhåller nolltaxa för träning i kommunens lokaler och anläggningar. Här finns en stor differentiering i prissättningen beroende på lokalens/anläggningens ålder, tillgänglighet och utnyttjande. Exakt hur argumenten gått när de olika nivåerna fastställdes för många år sedan finns idag ingen kunskap om. Kategorier Idag finns tre avgiftskategorier som definieras enligt nedan: BF = Förening som av kommunfullmäktige eller nämnd beviljas bidrag K = Icke bidragsberättigad förening i Karlstads kommun samt kommunmedlem. U = Förening/organisation och kommunmedlem i annan kommun Entrébelagda matcher och arrangemang För entrébelagda matcher och arrangemang tillämpas i första hand fast ersättning i form av procentsatser på redovisade bruttointäkter. I dagsläget tillämpas procentsatser enligt nedan: Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: V:a Torggatan 26 Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PlusGiro: upphört Bankgiro:

2 Dnr KFN Dpl 01 sid 2 (5) Kategori %-sats BF 15 % K 30 % U 40 % I verkligheten är det bara kategori BF som har tillämpats. Procentsatserna i de övriga nivåerna har upplevts som orealistiska av våra motparter. Detta har inneburit att särskilda avtal om ersättning har träffats vid sidan av fastställda avgiftsnivåer. Avgifter för träning Träning i kommunens lokaler/anläggningar är avgiftsfri för alla stödberättigade föreningar. Icke stödberättigade föreningar och kommunmedborgare betalar avgift för träning indelat i två grupper fördelat på kommunmedlem eller inte kommunmedlem. Nivåerna på avgifterna följer egentligen ingen särskild princip utan är troligen fastställda utifrån olika ställningstaganden i det förflutna. Därav den differentiering som idag finns. Förslag Ny definition av kategorierna För att bättre stämma överens med dagens benämningar ändras kategori BF till kategori SF. Ny definition blir: SF = Stödberättigad förening med 0-taxa Kategori K behålls men med ny definition: K = Icke stödberättigad förening/organisation i Karlstads kommun och privatperson I nuläget finns inte företag angivna i en särskild kategori utan har underförstått ingått i K- eller U-kolumnen. Förvaltningens förslag innebär att U-kolumnen utökas att även omfatta alla typer av företag samt som tidigare föreningar/organisationer utanför kommunen till en U/F kategori. Ny definition blir: U/F = Förening och organisation utanför kommunen samt företag Entrébelagda arrangemang ( matcher/tävlingar etc) För SF- kategorin bibehålls nuvarande avgift på 15 %. Procentsatserna för kategorierna K och U/F förändras till 18 % för kategori K och 20 % för kategori U/F. Härigenom skapas ett regelverk som är mer ekonomiskt realistiskt för arrangörerna samtidigt som förvaltningen slipper träffa särskilda avtal i varje enskilt fall vilket skett tidigare. Dock kan, om särskilda skäl finns, överenskommelse träffas om annan prissättning vid stora publikdragande arrangemang.

3 Dnr KFN Dpl 01 sid 3 (5) Kategori %-sats SF 15 % K 18% U/F 20% Ny princip för prissättning av planhyra per timme vid matcher/arrangemang Förslaget innebär att nuvarande avgifter i den gamla BF-kategorin i princip behålls intakta men döps om till SF kategori. (Avgifterna har uppräknats med 15 % under en tvåårsperiod.) SF-kategorin utgör basen för beräkning i de två andra kategorierna. Att bibehålla priserna under SF-kategorin markerar kultur- och fritidsnämndens uppdrag att värna om barn- och ungdomsverksamheten vilket också utgör kärnan i beslutet om införandet av 0-taxan inom idrottssektorn. K-kolumnen prissätts med det dubbla SF-priset oavsett lokal eller anläggning. Detta innebär en ökad avgift på i genomsnitt 36 % för seniorverksamhet och minskar med c:a 3 % för ungdomsverksamhet inom kategorin. Den nya U/F kategorin, där bl a alla typer av företag och utländska aktörer ingår, prissätts med det dubbla K-priset oavsett lokal eller anläggning. Jämfört med tidigare prislista ökar avgiften med i genomsnitt 59 % för seniorverksamhet och ökar med c:a 4 % för ungdomsverksamheten. Sammantaget för planhyra per timme för match/arrangemang innebär förändringen att seniorverksamhet får en genomsnittlig ökning med 47 % medan ungdomsverksamhet endast får en ökning med c:a 1 %. Princip för prissättning för hyra för träning per timme Planhyra för träning är för förening med nolltaxa avgiftsfri. Avgifter för planhyror för annan kategori än SF ska utgöra hälften av prissättningen för planhyra vid tävlingsarrangemang och matcher inom kategori K och U/F. Den nya prislistan för träning innebär att seniorpriserna ökar i genomsnitt med 46 % medan ungdomsverksamhet får en sänkning med 22 %. IP-Skogen IP-Skogen är kultur- och fritidsförvaltningens ambulerande idrottsplats dvs föreningar kan hyra tält, duschvagnar, toalettvagn, bord och stolar mm för olika arrangemang. I samband med översynen av planhyrorna behöver en del mindre justeringar göras i IP Skogens prislista. Det gäller priser för hyra av bord och stolar som höjs till det dubbla samt avgift för transporter av IP Skogens material. Övriga priser föreslås ligga kvar på nuvarande nivå då utrustningarna är rejält utslitna och ålderstigna och behöver överlag bytas ut. Övriga regler och villkor

4 Dnr KFN Dpl 01 sid 4 (5) Nolltaxan gäller inte för träningsläger, kurser och liknande. Hyreskostnad utgår enligt kategori K Alla kostnader för personal utanför ordinarie arbetstid, städning samt utrustning eller anordningar utöver lokalens grundutrustning erläggs av hyresgästen med den faktiska kostnaden. För kategori K och U/F gäller vid förberedelse och efterarbete att 25 % debiteras av gällande timpris. Arrangemang som inte faller under fastställd prislista betalas efter särskild överenskommelse med kultur- och fritidsdirektör eller ansvarig verksamhetschef. Avgifter vid nyttjande av anläggning som normalt inte hålls i drift erläggs av hyresgästen med den faktiska kostnaden. Öppettider Angivna priser gäller under följande tider: Måndag fredag 10:00-22:30 Lördag 8:00 19:00 Söndag 8:00 21:00 Sponsorbetalda matcher /arrangemang Kultur- och fritidsnämnden har ( 9) fattat beslut om ersättningsregler vid sponsorbetalda matcher och arrangemang. Reglerna innebär att ersättningen beräknas på 80 % av officiell publiksiffra med en framräknad genomsnittsentré. Nämndens beslut ska gälla även fortsättningsvis. Konsekvenser Förändringen av prissättningen får stort genomslag inom seniorverksamheten som i en del fall enligt förslaget belastas med kraftiga höjningar. Tarifferna för ungdomsverksamheten sänks i de flesta fall. Några ligger kvar på dagens nivå medan ett fåtal får en smärre höjning. Företag med säte i eller utanför kommunen drabbas av rejäla avgiftshöjningar. Även för privatpersoner blir effekten av höjda priser kännbar. Som exempel : innebandygänget som tidigare spelat för 165 kr/tim för ny betala 400 kr/tim. Ett annat exempel är det privata ishockeylaget som nu får betala 535 kr/tim istället för tidigare 210 kr/tim för planhyra i t ex Norvalla ishall. Tanken bakom de föreslagna förändringarna är främst få ett enhetligt förhållande mellan de olika priskategorierna. Det finns också en uttalad uppfattning inom förvaltningen att kommunens subvention till både vuxna (seniorer) och framförallt företag ska minska. Det är barn- och ungdomsverksamhet som nämnden prioriterar i första hand. Nämndens uppdrag till förvaltningen att på olika sätt öka nämndens intäkter är också en betydande faktor i sammanhanget. Jämförelse med andra kommuner

5 Dnr KFN Dpl 01 sid 5 (5) Vid en jämförelse med andra kommuner, i det här fallet, Gävle, Örebro och Stockholm, kan konstateras att Karlstad efter den föreslagna förändringen ligger i det övre skiktet i prisligan och många gånger i nivå med Stockholms kommun. Det är dock svårt att göra exakta jämförelser då förutsättningar i stödsystem, ekonomi och driftmiljöer skiljer sig mellan kommunerna. Ekonomiska effekter Enligt beräkningar som förvaltningen gjort för att bedöma de ekonomiska effekterna av den förändrade prissättningen visar att vid en oförändrad volym bokningar i de olika kategorierna skulle intäkterna öka med c:a kr per år. Här finns dock anledningar att reservera sig för den osäkerhet som kan finnas för hur allmänhet och föreningar/organisationer samt företag reagerar på prishöjningarna i kategori Koch U/F. Kommer privatpersoner att avstå från att hyra våra lokaler för egen motionsidrott t ex? Information De nya avgifterna föreslås gälla fro m den 1 februari 2014 och gälla för bokningar som sker efter detta datum. Förvaltningen behöver i god tid informera föreningslivet och övriga intressenter på lämpligt sätt om den nya prissättningen. Mats Ahrén kultur- och fritidsdirektör Pär Nyberg ekonomichef

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Bakgrund och uppdrag I Huddinge kommun har all föreningsverksamhet inklusive studieförbunden oavsett ålder på deltagarna, 0-taxa för träning, seriespel, interna

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

2015-01-16. Ärende Beteckning Förslag

2015-01-16. Ärende Beteckning Förslag Kultur- och fritidsnämnden Kallelse och föredragningslista 2015-01-16 1 (1) Dag och tid 2015-01-29, klockan 13:00 Plats Beredning Mötesplats, MunktellArenan 2014-12-18 10:00:00 Gunborg Nymans rum Ärende

Läs mer

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson beskriver förslag till förändringar samt konsekvenser.

Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson beskriver förslag till förändringar samt konsekvenser. ENKÖPINGS; KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-06-25 2 (5) Paragraf 47 Ärendenummer VON2014/142 Kundavgifter 2016 Beslut Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Budgetramar 2015-2017

Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651 Dpl 10 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-12-09 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651

Läs mer

Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2011-01-27 1.0 Bo Sjöström Fritidsförvaltningen Föreningsavdelningen

Läs mer

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur och fritidsnämnden 2011-10-14 Tid Måndag 31 oktober, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, rum 2:2 Ärenden Förvaltningschefen informerar 1 Yttrande över Medborgarförslag

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad.

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad. 1(7) Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen Börje Klintbo Dnr BAS 2014/150 Avgifter och taxor inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Bakgrund Bas-förvaltningen

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell nybyggnad av badhus

Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell nybyggnad av badhus sid 1 (9) KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2008-03-20 Thomas Holmberg, 054-29 68 72 thomas.holmberg@karlstad.se Kultur och fritidsnämnden Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

2011:6. Översyn av 1 förordningen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting

2011:6. Översyn av 1 förordningen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting 2011:6 Översyn av 1 förordningen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-04-05 2010/186-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-10-14 Fi2010/4686 (delvis) Regeringen

Läs mer

Dags att byta kontanterna mot kort?

Dags att byta kontanterna mot kort? ANFÖRANDE DATUM: 2010-01-20 TALARE: Vice riksbankschef Lars Nyberg PLATS: Nordic Card Markets, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

FINANSIERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Hearing den 23 oktober

FINANSIERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Hearing den 23 oktober Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samh pol avd/lena Wirkkala 2006-10-23 Direkttel: 08-782 91 54 E-post: lena.wirkkala@tco.se Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM FINANSIERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde -3, KS 2015-04-27 16:00 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2015-04-27 kl 16.00 i Domsalen -2, KS 2015-04-27 16:00 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, s, ordförande Anders Edvinsson, s, 1:e vice ordförande

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Borås Elnät AB (REL 00019)./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen

Borås Elnät AB (REL 00019)./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen med YTTRANDE 1 (20) Datum Kategori 1 övergångsperioden Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 7944-11, Enhet 1 Borås Elnät AB (REL 00019)./. Energimarknadsinspektionen angående

Läs mer

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Uppdrag och avgränsning... 3 2 Förvaltningens synpunkter i sammandrag... 3

Läs mer

Rapport. Förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag samt högkostnadsskydd och patientavgifter inom Ålands hälso- och sjukvård

Rapport. Förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag samt högkostnadsskydd och patientavgifter inom Ålands hälso- och sjukvård Rapport Förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag samt högkostnadsskydd och patientavgifter inom Ålands hälso- och sjukvård 2 Rapport om förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag

Läs mer

Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå

Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå Avrapportering av utredningsuppdrag avseende arbetsgruppen för Finansiering Stockholm den 18 april 2008 1 Rapportens innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv Kvalitetsnätverk Västkust Deltagande kommuner Ale, Borås, Falkenberg, Kungälv, Mark, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg 2010-09-06 Nätverket är en del

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer