Remiss - Promemoria om särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss - Promemoria om särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv"

Transkript

1 Dnr KS Dpl 43 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse Marie Edwinson, Remiss - Promemoria om särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv Dnr KS Dpl 43 Kommunledningskontorets förslag Kommunledningskontorets förslag till yttrande översänds till kulturdepartementet som kommunens svar på remissen. Sammanfattning av ärendet Kulturdepartementet föreslår att det statliga arkivuppdrag som Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv utför ska förändras. Den föreslagna ändringen innebär att Riksarkivet tar över ansvaret för tillsyn och rådgivning. De kommunala arkiven behåller däremot uppdraget att ta emot, förvara och tillhandahålla arkivhandlingar från statliga myndigheter inom det län där arkivet är beläget. Som skäl för ändringen anges att tillsynsverksamheten i högre grad kräver enhetlighet samt gemensam styrning och ledning av verksamheten. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 september Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 5 september Kommunledningskontorets förslag till remissvar den 5 september Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 29 augusti Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 juli Remissen Promemoria om särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv (tillgänglig på kommunledningskontoret). Carina Wiberg administrativ chef Marie Edwinson stadsjurist Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

2 Beslutet skickas till Kulturdepartementet, Stockholm (1 original och fyra kopior) och till senast den 5 oktober 2012 Dnr KS Dpl 43 sid 2 (2)

3 Dnr KS Dpl 43 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänstemannayttrande Marie Edwinson, Remiss - Promemoria om särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv Dnr KS Dpl 43 Ärende Värmlandsarkiv, Stockholms stadsarkiv och Malmö stadsarkiv har sedan länge fullgjort uppgifter på det statliga arkivområdet och hanterat handlingar för statliga myndigheter inom det län där respektive arkiv är beläget. Tillsyn och rådgivning ingår också i uppgiften. Vid riksarkivets ombildning 2010 uppmärksammades det att lagstöd behövs för att de kommunala arkiven ska kunna fullgöra uppgifter på det statliga arkivområdet. I den aktuella promemorian föreslår kulturdepartementet att lagstöd skapas genom en ändring i arkivlagen. En ny förordning som grundar sig på den aktuella ändringen föreslås samtidigt. Region Värmland är huvudman för Värmlandsarkiv men är inte utsedd som remissinstans varför det är angeläget att Karlstad som remissinstans yttrar sig över förslaget. Uppdraget att hantera statliga arkivhandlingar behålls Enligt förslaget fungerar den nuvarande ordningen med att de kommunala arkivmyndigheterna tar emot, förvarar och tillhandahåller statliga arkivhandlingar bra. Enligt uppgifter från Region Värmland tar Värmlandsarkiv idag emot hyllmeter statliga handlingar per år (utredningen har felaktigt angett 8 500). Riksarkivet bedömer inte att verksamheten ryms inom ramen för deras arbete varför det finns ett fortsatt behov av att de tre kommunala arkiven fullgör uppgifterna. Kulturdepartementet föreslår därför att de kommunala arkivmyndigheterna ska behålla uppdraget att ta emot, förvara och tillhandahålla arkivhandlingar från statliga myndigheter. Kultur- och fritidsnämnden är positivt inställd till denna del av förslaget och säger ja till en sådan lösning. Kommunledningskontoret delar den bedömningen. Uppdraget att utöva tillsyn och ge råd försvinner De tre kommunala arkiven arbetar idag med tillsyn och rådgivning gentemot de statliga myndigheter som är belägna inom det egna länet, där respektive arkiv är beläget. Det tillsyns- och rådgivningsuppdraget vill kulturdepartementet flytta över Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

4 Dnr KS Dpl 43 sid 2 (2) till Riksarkivet. Som skäl anges att dessa frågor i högre grad kräver enhetlighet samt gemensam styrning och ledning av verksamheten. Kultur- och fritidsnämnden anser att motivet till att ta bort tillsynsuppdraget är knapphändigt och saknar problembaserad analys. Det finns inte heller någon beskrivning av hur större enhetlighet och bättre kvalitet kan uppnås med centralisering. Kultur- och fritidsnämnden anser därför inte att det finns tillräckligt med underlag för att man ska kunna säga ja till den aktuella ändringen. Kommunledningskontoret har i och för sig en förståelse för att man vill skapa goda förutsättningar för enhetlighet och utvecklad verksamhetsstyrning. Det bör dock kunna uppnås också om hanteringen även fortsättningsvis utförs av de kommunala arkiven t ex med stöd av hur avtalen mellan parterna formuleras. Den geografiska närhet som finns idag är en annan faktor av betydelse. Kommunledningskontorets uppfattning är att närheten till myndigheterna kan bidra till ett mer aktivt samarbete kring rådgivningsfrågorna vilket skapar mervärden även för Riksarkivet. Mot den bakgrunden finns anledning att utreda och analysera frågan på ett mer genomgripande sätt än vad som görs i promemorian. Kommunledningskontoret har därför inga invändningar mot kultur- och fritidsnämndens uppfattning om att säga nej till förslaget i denna del. Riksarkivet ges rätt att utöva tillsyn över de kommunala arkivmyndigheterna Det statliga arkivuppdraget, och ersättningen för det, regleras genom avtal mellan Riksarkivet och respektive nämnt arkiv. Nu föreslås att Riksarkivet får behörighet att utöva tillsynen över de tre arkiven. Kultur- och fritidsförvaltningen påpekar i sin tjänsteskrivelse att det inte är logiskt att en arbetsuppgift som regleras genom avtal ska granskas via ordinarie arkivtillsyn. För att åstadkomma motsvarande resultat mellan avtalsparterna utan lagreglering bör man istället utveckla avtalen så att de ger stöd för kontroll av hur de kommunala arkiven sköter sina uppdrag. Mot bakgrund av ovanstående instämmer kommunledningskontoret i kultur- och fritidsnämndens ställningstagande att säga nej till förslaget i denna del. Samlad bedömning Kommunledningskontorets samlade bedömning stämmer överens med de slutsatser som redovisas av kultur- och fritidsnämnden. Det innebär att kommunen säger ja till ändringen i arkivlagen så att Värmlandsarkiv m fl kan utföra arkivuppgifter på det statliga området. Däremot är underlaget för att flytta över tillsyn och rådgivning till Riksarkivet mycket kortfattat och utan analys. Kommunledningskontoret instämmer därför i kultur- och fritidsnämndens bedömning att det saknas tillräckligt med underlag för att kunna säga ja till förändringen i denna del. När det gäller den tredje frågan om att reglera tillsynen över de tre kommunala arkiven genom lag bör kommunen säga nej till förslaget eftersom uppdraget att vara arkivmyndighet regleras genom avtal mellan parterna. Kommunledningskontoret delar kultur- och fritidsnämndens uppfattning att det inte är lämpligt att reglera tillsynen med lag när uppdraget i övrigt styrs genom ömsesidiga avtal mellan parterna. Carina Wiberg administrativ chef Marie Edwinson stadsjurist

5 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Remissvar Marie Edwinson, Remissvar Promemoria om särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv Dnr KS Dpl 43 Sammanfattning Karlstads kommun tycker det är bra om de tre kommunala arkiven fortsätter med att ta emot, förvara och tillhandahålla arkivhandlingar från statliga myndigheter inom det län där respektive arkiv ligger. När det gäller frågan om att flytta tillsyn och rådgivning till Riksarkivet anser kommunen att de motiv som redovisas inte ger tillräckligt underlag för att man ska kunna säga ja till den föreslagna ändringen. Kommunen säger nej till att reglera Riksarkivets tillsyn över de kommunala arkivens statliga arkivuppgifter genom lag. Karlstads kommuns synpunkter Kommunens synpunkter på de tre olika delarna redovisas nedan var för sig. Kommunala arkivmyndigheter får hantera statliga arkivhandlingar Det nuvarande systemet med att Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv fullgör arkivuppgifter som rör hantering av handlingar från statliga myndigheter inom det län där respektive arkiv finns fungerar bra. Det finns ett ömsesidigt intresse från statligt och kommunalt perspektiv att fortsätta det samarbetet. Kommunen ser därför positivt på att en ny bestämmelse ( 17 st 1) införs i arkivlagen som stödjer att de kommunala arkivmyndigheterna kan fullgöra uppgifter på det statliga arkivområdet. Tillsyn och rådgivning övergår till Riksarkivet Kommunen har förståelse för att man vill skapa goda förutsättningar för enhetlighet och utvecklad verksamhetsstyrning. Kommunen anser dock att det redovisade underlaget för att flytta över tillsynsuppdraget till Riksarkivet är knapphändigt och saknar problembaserad analys. Det anges inte hur enhetligheten ska bli större och kvaliteten förbättras genom att Riksarkivet ensamt hanterar tillsynen. Det kan även framhållas att uppgiften att förvara och tillhandahålla Postadress: Karlstads kommun, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: Säte: Karlstad PlusGiro: Bankgiro:

6 sid 2 (2) handlingar också kräver gemensam styrning från lokal nivå för att stämma överens med Riksarkivets riktlinjer. Enligt kommunens bedömning bör målsättningen därför kunna uppnås även om uppdraget utförs av de kommunala arkiven, t ex med stöd av hur avtalen mellan parterna formuleras. Kommunen vill även lyfta fram att den närhet till myndigheterna som finns idag kan bidra till ett mer aktivt samarbete kring rådgivningsfrågorna vilket ger ett mervärde även för Riksarkivet. Kommunens samlade uppfattning är att frågan om att flytta över tillsyn och rådgivning till Riksarkivet borde ha utretts och analyserats mer genomgripande innan man bestämt sig för att dela upp ansvaret för hantering av handlingar och tillsyn samt rådgivning på olika myndigheter. Mot bakgrund av detta anser kommunen att det redovisade underlaget inte ger tillräckligt stöd för att säga ja till den föreslagna ändringen. Frågan om vem som utövar tillsyn över kommunala arkivmyndigheter som fullgör statliga arkivuppgifter regleras genom lag De kommunala arkivens statliga arkivuppdrag, och ersättningen för uppdragen, regleras genom avtal mellan Riksarkivet och respektive nämnda arkiv. Enligt förslaget ska nu den myndighet som regeringen bestämmer, Riksarkivet enligt den föreslagna förordningen, utöva tillsynen över kommunala arkivmyndigheter som fullgör statliga arkivuppgifter ( 17 st 3). Formuleringen utöva tillsyn används vilket tyder på att det är en inspektion som avses. Det föreslagna tillägget kanske bygger på att uppdragen inte längre ska regleras genom avtal men det är inget som framgår av remisskrivelsen. Ska samarbetet även fortsättningsvis regleras genom avtal mellan parterna är det inte rimligt att uppgiften granskas via ordinarie arkivtillsyn och regleras genom lag. Under dessa förutsättningar är kommunens uppfattning istället att avtalen mellan parterna bör utvecklas och ge stöd för att kontrollera hur de kommunala arkiven sköter sina uppdrag. Mot den bakgrunden säger kommunen nej till förslaget i denna del. Per-Samuel Nisser Kommunstyrelsens ordförande Anna Sandborgh Kommundirektör

7

8

9

10

11

12 Promemoria Ku2012/1097/RFS Kulturdepartementet Särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv Förslag: Regeringen får meddela föreskrifter om att vissa kommunala arkivmyndigheter får fullgöra arkivuppgifter avseende handlingar från statliga myndigheter och sådana organ som står under tillsyn av den statliga arkivmyndigheten, dvs. Riksarkivet. När en kommunal arkivmyndighet fullgör sådana arkivuppgifter ska bestämmelserna i arkivlagen om den statliga arkivmyndigheten tillämpas, dock inte i fråga om tillsyn. Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över sådana kommunala arkivmyndigheter när de fullgör arkivuppgifter enligt första stycket. Bakgrund Riksarkivet är statlig arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782), arkivförordningen (1991:446) och förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet. Stockholms stadsarkiv och Värmlandsarkiv fullgör sedan 1990-talet vissa uppgifter på det statliga arkivområdet. Denna verksamhet regleras i förordningen (1991:447) för Stockholms stadsarkiv när det fullgör sina uppgifter som landsarkiv och förordningen (1995:183) om Värmlandsarkivs uppgifter som landsarkiv. Även Malmö stadsarkiv fullgör på grundval av ett avtal från 1993 mellan staten och Malmö stad vissa uppgifter på det statliga arkivområdet. De tre arkiven är kommunala arkivmyndigheter. Deras särskilda uppgifter omfattar arkivhandlingar från statliga myndigheter och från sådana organ som avses i förordningen med instruktion för Riksarkivet. En förutsättning för uppgiften är att den statliga myndigheten eller organet ska ha sitt verksamhetsområde i det län som det aktuella arkivet ligger i.

13 2 I samband med att Riksarkivet den 1 januari 2010 ombildades till en sammanhållen myndighet avvecklades de sju landsarkiven som självständiga myndigheter och deras verksamheter inordnades i Riksarkivet. Det uppmärksammades då att det krävs lagstöd för att de tre kommunala arkivmyndigheterna ska kunna fullgöra uppgifter på det statliga arkivområdet (jfr 8 kap. 2 första stycket 3 och 8 kap. 3 första stycket regeringsformen). Riksarkivet har gett in en promemoria i vilken bl.a. redovisas en kort bakgrund till de tre kommunala arkivmyndigheternas statliga arkivuppgifter (Ku2011/1197/KA). Riksarkivet har efter dialog med dessa även gett in en skrivelse som avser myndigheternas fortsatta samverkan avseende arkivhanteringen (Ku2011/1953/KA). Stockholms stadsarkiv förvarar nästan hyllmeter statliga handlingar, behandlar ca förfrågningar per år och tar fram ca arkivhandlingar till forskarsalar per år. Stockholms stadsarkiv bedriver även tillsyn över regionala och lokala statliga myndigheter och har, vid sidan om Svenska kyrkan, ca 20 sådana tillsynsobjekt. Värmlandsarkiv förvarar ca hyllmeter statliga handlingar, behandlar ca förfrågningar per år och tar fram ca arkivhandlingar till forskarsalar per år. Värmlandsarkiv bedriver även tillsyn över regionala och lokala statliga myndigheter och har, vid sidan om Svenska kyrkan, åtta sådana tillsynsobjekt. Malmö stadsarkiv förvarar, vårdar och tillhandahåller arkivhandlingar från regionala och lokala statliga myndigheter åt staten, förvarar ca hyllmeter statliga handlingar och behandlar ca förfrågningar per år. Malmö stadsarkiv tar fram ca arkivhandlingar till forskarsalar per år. Behovet av att de tre kommunala arkivmyndigheterna även fortsättningsvis fullgör uppgifter på det statliga arkivområdet De uppgifter på det statliga arkivområdet som kan vara aktuella för de tre kommunala arkivmyndigheterna är att ta emot, förvara och tillhandahålla arkivhandlingar samt att utöva tillsyn över och lämna rådgivning till de myndigheter och organ de tar emot arkivhandlingar från. En mycket omfattande verksamhet med särskilda uppgifter utförs sedan lång tid tillbaka av de tre kommunala arkivmyndigheterna och verksamheten har, enligt uppgift från Riksarkivet, fungerat väl. Den verksamhet avseende mottagande, förvaring och tillhandahållande av arkivhandlingarna som utförs av Stockholms stadsarkiv och Värmlandsarkiv bedöms av Riksarkivet inte kunna rymmas inom den egna verksamheten. Riksarkivet har också hänvisat till att det saknas lokalmässiga förutsättningar för Riksarkivet att själv bedriva denna verksamhet.

14 För Malmö stadsarkiv är situationen något annorlunda genom att Lunds landsarkiv under 2012 tar i anspråk nya lokaler i Arkivcentrum Syd. Där bedöms finnas såväl lokalmässiga som andra praktiska möjligheter att ta över det aktuella arkivmaterialet från Malmö. I sammanhanget bör dock även följande vägas in i bedömningen. Malmö stadsarkiv har haft de aktuella uppgifterna sedan 1903, då landsarkivet i Lund inrättades. Malmö stadsarkiv fick då rätt att behålla det statliga materialet från distriktet. Samarbetet mellan Riksarkivet och Malmö stadsarkiv har pågått under lång tid och samverkan har varit gynnsam för båda parter och för arkivarbetet i stort. Malmö stadsarkiv har i dialog med Riksarkivet också framfört önskemål om att få behålla de aktuella uppgifterna. Ur det statliga perspektivet är bedömningen mot denna bakgrund att det finns goda skäl varför Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv även fortsättningsvis bör kunna ta emot, förvara och tillhandahålla de aktuella arkivhandlingarna. Till skillnad från uppgifterna att ta emot, förvara och tillhandahålla de aktuella arkivhandlingarna, bör emellertid frågorna om tillsyn och rådgivning framöver hanteras av Riksarkivet. Dessa frågor bedöms nämligen i högre grad kräva enhetlighet samt gemensam styrning och ledning av verksamheten. Dessa uppgifter bör fullgöras av Riksarkivet som en del av det landsövergripande arbetet och bör därför alltså inte utföras av de tre kommunala arkivmyndigheterna. Enligt den s.k. lokaliseringsprincipen, som kommer till uttryck i 2 kap. 1 kommunallagen (1991:900), ska kommunala åtgärder ha anknytning till kommunens eller landstingets geografiska område eller deras medlemmar för att anses som kompetensenliga. De handlingar som nu är aktuella härrör rent geografiskt från de kommuner som respektive arkiv ansvarar för, men är i arkivlagens mening att betrakta som statliga arkiv. Undantag från lokaliseringsprincipen får dock föreskrivas i speciallagstiftning och i detta fall finns det skäl att göra detta, genom den bestämmelse som föreslås införas i arkivlagen. Som tidigare nämnts har samtliga tre kommunala arkivmyndigheter som nu är i fråga sedan en lång tid tillbaka fullgjort uppgifter som landsarkiv på det statliga arkivområdet. De har mot denna bakgrund också dimensionerat sina verksamheter på lång sikt med utgångspunkten att fortsatt få utföra dessa. De statliga arkivuppgifterna och formerna för deras utförande är även tydligt integrerade med Malmö stads, Stockholms stads och Region Värmlands övriga verksamheter och bidrar härigenom med samordningsfördelar och förutsättningar för bättre service för arkivarbetet i stort, vilket även framförts av de tre kommunala arkivmyndigheterna i dialog med Riksarkivet. 3

15 4 För de tre kommunala arkivmyndigheterna och därmed också för Malmö kommun, Stockholms kommun och de kommuner som ingår i det kommunala samverkansförbundet Region Värmland innebär de statliga arkivuppgifterna även stora kompetensmässiga och logistiska värden, särskilt inom informations- och dokumenthanteringsområdet. I lösningen finns också tydliga synergieffekter och stordriftsfördelar, t.ex. avseende tillvaratagande, förvaring och vård av arkivmaterialet. Avslutningsvis kan konstateras att det därmed också utifrån det kommunala perspektivet är angeläget att de tre aktuella kommunala arkivmyndigheterna även fortsättningsvis kan ta emot, förvara och samlat tillhandahålla respektive regions arkivhandlingar. Behovet av föreskrifter och lagstöd Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv behöver alltså kunna fullgöra särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet, nämligen att ta emot, förvara och tillhandahålla vissa arkivhandlingar. Uppgifterna innefattar myndighetsutövning. Vidare förutsätts att de aktuella arkiven, som är kommunala arkivmyndigheter, genom föreskrifter ges vissa befogenheter. Som nämnts ovan krävs lagstöd för sådana föreskrifter (jfr 8 kap. 2 första stycket 3 och 8 kap. 3 första stycket regeringsformen). Ett normgivningsbemyndigande för regeringen bör därför införas i arkivlagen (1990:782). Innebörden av bemyndigandet bör vara att regeringen får meddela föreskrifter om att vissa kommunala arkivmyndigheter får fullgöra arkivuppgifter avseende handlingar från statliga myndigheter och från sådana organ som Riksarkivet är arkivmyndighet för, det vill säga för närvarande statliga myndigheter och sådana organ som avses i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet. Enligt bemyndigandet får alltså regeringen bestämma vilka arkivuppgifter som får utföras avseende de aktuella handlingarna. Bemyndigandet omfattar även att besluta vilka kommunala arkivmyndigheter som ska få fullgöra arkivuppgifterna. När en kommunal arkivmyndighet fullgör sådana arkivuppgifter bör vidare bestämmelserna i arkivlagen om den statliga arkivmyndigheten tillämpas, dock med undantag för de bestämmelser som avser tillsyn. Med stöd av det föreslagna bemyndigandet kan regeringen senare besluta en förordning om Stockholms stadsarkivs, Värmlandsarkivs och Malmö stadsarkivs särskilda arkivuppgifter. Förordningen bör i stort motsvara de förordningar som för närvarande gäller för Stockholms stadsarkiv och Värmlandsarkiv i fråga om de aktuella arkivhandlingarna.

16 Uppgifterna som får utföras av de tre arkivmyndigheterna bör, som konstaterats, begränsas till att ta emot, förvara och tillhandahålla de aktuella arkivhandlingarna. När uppgifterna begränsas på detta sätt krävs inte några särskilda regler för överklagande till Riksarkivet, eftersom de tre kommunala arkivmyndigheternas beslut endast kommer att hänföra sig till frågor om utlämnande av handlingar. Hur sådana beslut överklagas framgår av 6 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Riksarkivet ska enligt 2 förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet ha överinseende över den offentliga arkivverksamheten. Det bör därför finnas möjlighet för Riksarkivet att utöva tillsyn över de tre kommunala arkivmyndigheterna när det gäller deras särskilda uppgifter enligt förordningen. Normgivningsbemyndigandet föreslås därför omfatta även detta. En sådan bestämmelse tas också in i den föreslagna förordningen. 5 Ikraftträdande Den föreslagna lagändringen bör träda i kraft den 1 juli Ändringen kräver inte någon övergångsbestämmelse. Den föreslagna förordningen bör träda i kraft den 1 juli Förordningen (1991:447) för Stockholms stadsarkiv när det fullgör sina uppgifter som landsarkiv och förordningen (1995:183) om Värmlandsarkivs uppgifter som landsarkiv bör samtidigt upphöra att gälla. Några övergångsbestämmelser krävs inte. Konsekvenser av förslaget Riksarkivets uppgift att sköta tillsyn och rådgivning ökar något i omfattning när de tre kommunala arkivmyndigheterna inte längre fullgör några sådana uppgifter. Ökningen bedöms dock vara marginell och bör kunna rymmas inom befintliga verksamhetsmässiga och ekonomiska ramar. Ekonomiskt utrymme frigörs dessutom, eftersom Riksarkivet inte längre behöver betala andra arkiv för att sköta tillsyn och rådgivning. Förslagen bedöms således inte medföra några ökade offentliga kostnader. Förslaget i denna promemoria bedöms inte ha någon betydelse för små och medelstora företag eller ha någon påverkan på miljön. Inte heller i övrigt bedöms förslaget ha någon påverkan på den kommunala självstyrelsen, det brottsförebyggande arbetet, för sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet, för jämställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.

17 6 Förslag till lag om ändring i arkivlagen (1990:782) Härigenom föreskrivs att det i arkivlagen (1990:782) ska införas en ny paragraf, 17, samt närmast före 17 en ny rubrik av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Särskilda arkivuppgifter för vissa kommunala arkivmyndigheter 17 Regeringen får meddela föreskrifter om att vissa kommunala arkivmyndigheter får fullgöra arkivuppgifter avseende handlingar från statliga myndigheter och sådana organ som står under tillsyn av den statliga arkivmyndigheten. När en kommunal arkivmyndighet fullgör sådana uppgifter som avses i första stycket tillämpas bestämmelserna i denna lag om den statliga arkivmyndigheten. Detta gäller dock inte i fråga om tillsyn. Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över sådana kommunala arkivmyndigheter när de fullgör arkivuppgifter enligt första stycket. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

18 Förslag till förordning om särskilda arkivuppgifter för vissa kommunala arkivmyndigheter Regeringen föreskriver följande. 1 Stockholms stadsarkiv får ta emot, förvara och tillhandahålla arkivhandlingar från statliga myndigheter, med undantag för sådana som lyder under Försvarsdepartementet, och från sådana organ som avses i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet. Detta förutsätter att verksamhetsområdet för de statliga myndigheterna och organen utgörs av Stockholms län. 2 Värmlandsarkiv får ta emot, förvara och tillhandahålla arkivhandlingar från statliga myndigheter, med undantag för sådana som lyder under Försvarsdepartementet, och från sådana organ som avses i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet. Detta förutsätter att verksamhetsområdet för de statliga myndigheterna och organen utgörs av Värmlands län. 3 Malmö stadsarkiv får ta emot, förvara och tillhandahålla arkivhandlingar från statliga myndigheter, med undantag för sådana som lyder under Försvarsdepartementet, och från sådana organ som avses i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet. Detta förutsätter att verksamhetsområdet för de statliga myndigheterna och organen utgörs av Malmö kommun. 4 Riksarkivet utövar tillsyn över Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv när det gäller deras arkivuppgifter enligt denna förordning. 7 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013, då förordningen (1991:447) för Stockholms stadsarkiv när det fullgör sina uppgifter som landsarkiv och förordningen (1995:183) om Värmlandsarkivs uppgifter som landsarkiv ska upphöra att gälla.

Särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv

Särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv PM 2012:129 RVIII (Dnr 001-1084/2012) Särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv Remiss från Kulturdepartementet Borgarrådsberedningen

Läs mer

Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43)

Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43) Dnr KS-2012-466 Dpl 00 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-10-05 Per Danielsson, 054-540 80 18 per.danielsson@karlstad.se Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Avgifter på kopior av allmänna handlingar

Avgifter på kopior av allmänna handlingar sid 1 (1) Tjänsteskrivelse 2012-09-05, 054-540 10 14 Avgifter på kopior av allmänna handlingar Kommunledningskontorets förslag 1. Riktlinjer för avgifter på kopior av allmänna handlingar i Karlstads kommun

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:20

Regeringens proposition 2015/16:20 Regeringens proposition 2015/16:20 Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av Försvarsexportmyndighetens avveckling Prop. 2015/16:20 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Införande av servicegarantier

Införande av servicegarantier Dnr KS-2011-719 Dpl 01 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-08-28 Jessica Forssten, 054-540 10 38 jessica.forssten@karlstad.se Införande av servicegarantier Dnr KS-2011-719

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

ll[j Medborgarförslag - Ekonomiskt bidrag till inrättande av ett kvälls- och nattöppet cafe för målgruppen gymnasie- och universitetsstudenter

ll[j Medborgarförslag - Ekonomiskt bidrag till inrättande av ett kvälls- och nattöppet cafe för målgruppen gymnasie- och universitetsstudenter Ärende 23 Dnr KS-20 11-578 Dpl 02 sid 1 (1) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringsliv & universitet Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Sanna Andersson, 054-540 1298 sanna.andersson@karlstad.se

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

Arkivregler för Uppsala kommun

Arkivregler för Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hallgren Richard Håkansson Sara Jonsson Sven Datum 2017-01-26 Diarienummer KSN-2016-2175 Kommunstyrelsen Arkivregler för Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 10 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 4

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 4 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 4 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Strategisk överenskommelse med Polismyndigheten Värmland

Strategisk överenskommelse med Polismyndigheten Värmland Ärende 11 Dnr KS-2012-388 Dpl 00 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-06-11 Lars Sätterberg, lars.satterberg@karlstad.se Strategisk överenskommelse med

Läs mer

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-26 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende

Läs mer

Medborgarförslag - Värmländsk saluhall som säljer närproducerade varor

Medborgarförslag - Värmländsk saluhall som säljer närproducerade varor Ärende 24 Dnr KS-2011-555 Dpl06 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Tillväxt & planfrågor Tjänsteskrivelse 2012-03-30 Petter Falk, 0545408024 petter. falk@karlstad.se Medborgarförslag - Värmländsk

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. Daniel Ström (Kulturdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. Daniel Ström (Kulturdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 mars 2015 Alice Bah Kuhnke Daniel Ström (Kulturdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun

Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-09-27 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen och

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5 Ärende 5 sid 9 (21) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-09-25 4 Motion - Ändra riktlinjerna för försörjningsstöd för internet Dnr KS-2011-750 Dpl 35 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Politiskt initiativ från majoriteten - Utred möjligheter att avknoppa sociala företag av verksamheter som drivs i kommunal regi - återrappporterin

Politiskt initiativ från majoriteten - Utred möjligheter att avknoppa sociala företag av verksamheter som drivs i kommunal regi - återrappporterin Dnr KS-2011-660 Dpl 01 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänstemannayttrande 2012-06-11 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan.tagmark@karlstad.se Politiskt initiativ från majoriteten - Utred

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder tisdag den 25 september 2012

Kommunstyrelsen sammanträder tisdag den 25 september 2012 sid 1 (5) Sekreterare Lisa Berg, 054 540 10 06 lisa.berg@karlstad.se Kommunstyrelsen sammanträder tisdag den 25 september 2012 Sessionssalen, Bibliotekshuset, kl. 15.00 (OBS! platsen) Tid och plats för

Läs mer

Införande av digital mellanarkivering, e-arkiv, i Knivsta kommun KS-2014/29

Införande av digital mellanarkivering, e-arkiv, i Knivsta kommun KS-2014/29 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Lisbeth Rye-Danjelsen Datum KS-2014/29 huvudregistrator 2014-01-27 Kommunstyrelsen Införande av digital mellanarkivering, e-arkiv, i Knivsta kommun

Läs mer

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Dnr ULA 16-2012/12407 Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Organisation och arbetsuppgifter Landsarkiven var regionala statliga arkivmyndigheter med det särskilda ansvaret för den statliga arkivverksamheten

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 20

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 20 Ärende 20 ~AA -..,-.~., Q "'~;I '.'? sid 25 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 16 Motion - Utred möjligheterna för en säkrare trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanterna mellan Henstad och Sörmons

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 6

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 6 KARLSTADS KOMMUN Ärende 6 sid 11 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 5 Motion - Höj lönen för kommunens feriearbetare Dnr KS-2011-391 Dpl 15 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ärendet

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:117

Regeringens proposition 2014/15:117 Regeringens proposition 2014/15:117 Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring Prop. 2014/15:117 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Alice

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Ärende 10

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Ärende 10 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ärende 10 Postadress: Kultur- och fritidsnämnden, 651 84 Karlstad Besöksadress: Västra torggatan 26 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 67 84 E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Ärende 7

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Ärende 7 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ärende 7 Postadress: Kultur- och fritidsnämnden, 651 84 Karlstad Besöksadress: Västra torggatan 26 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 67 84 E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns-

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns- SIGNERAD 2014-08-21 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-08-21 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Lovisa.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande

Läs mer

09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Partiernas gruppmöten. Förslag till justerare: Christina Wahrolin (Ulric Andersson)

09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Partiernas gruppmöten. Förslag till justerare: Christina Wahrolin (Ulric Andersson) Sekretariat Ewa Pettersson FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) LANDSTINGSSTYRELSEN 2013-10-15 LK/131760 Plats Landstingshuset, Karlstad 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Partiernas gruppmöten 10.00

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring; SFS 2015:602 Utkom från trycket den 10 november 2015 utfärdad den 29 oktober 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Gäller från 2008-06-10. Uppdaterad 2016-03-07. Arkivreglemente för Örebro kommun antaget av kommunfullmäktige den 28 maj 2008. Örebro kommuns arkivreglemente

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Karlstads kommuns avtal med Karlstads Energi

Karlstads kommuns avtal med Karlstads Energi KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Konkurrensverket 103 85 Stockholm Karlstad 2013-01-14 Per Danielsson, 054-540 80 18 per.danielsson@karlstad.se Er ref 603/2012 Karlstads kommuns avtal med Karlstads

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223

Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223 Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-05-25 93 Dokumentet ersätter dokumentet Arkivorganisation beslutat av kommunchefen 2008-12-17. 1 INNEHÅLL

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering

Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering Lagrådsremiss Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 november 2005 Thomas Bodström Dag Mattsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun Dnr KK15/773 Arkivreglemente för Nyköpings kommun Antagen 2016 Dnr KK15/773 2/5 Mål och syfte med arkivreglementet Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9 KARLSTADS KOMMUN Ärende 9 Dnr KS-2012-378 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-06-30 Karin Holmgren, 064-640 10 12 karin. holmgren@karlstad.se Breddinförande

Läs mer

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Dnr KS-2014-57 Dpl 25 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-03-26 Elin Mlakar, 054-540 10 35 elin.mlakar@karlstad.se Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring Kulturutskottets betänkande 2015/16:KrU2 Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:117 Överlämnande av allmänna

Läs mer

Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716)

Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Lagrådsremiss Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 september 2008 Beatrice Ask Ingela Fridström (Justitiedepartementet)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 12 december 2013 KLAGANDE Ystad-Österlenregionens miljöförbund Östra Utfartsvägen 2 273 36 Tomelilla MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10 Ärende 10 'l>..a,a. tl . 1*'4 sid 10 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 6 Dnr KS-2012-229 01 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige l. Samtliga bolagsstämmor

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

Vem bestämmer om arkiv i kommunen?

Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Innehåll Presentera uppdraget och resultatet Presentation av förslag till riktlinjer för hantering av arkiv Ansvarsfördelning enligt KL Vem bestämmer vad i en kommun

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-11-28 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Ny lag om kontroll av ekologisk produktion Enligt

Läs mer

Departementspromemoria Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn (Ds 2016:21)

Departementspromemoria Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn (Ds 2016:21) Dnr 851-4734-2016 1 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM a.registrator@regeringskansliet.se Departementspromemoria Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande

Läs mer

Arkivreglemente. Mandatperioden Fastställt av landstingsfullmäktige den oktober 2014, 149

Arkivreglemente. Mandatperioden Fastställt av landstingsfullmäktige den oktober 2014, 149 Arkivreglemente Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 149 2014-10-29--30 14LS7147 2(5) ARKIVREGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND I anslutning till bestämmelserna

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben

Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben 1(5) Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben 1. Sammanfattning Riksarkivet (RA) genomförde den 13 oktober 2011 en inspektion hos Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK). Inspektionen omfattade

Läs mer

Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor. Egon Abresparr (Miljödepartementet)

Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor. Egon Abresparr (Miljödepartementet) Lagrådsremiss Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011. Andreas Carlgren Egon Abresparr (Miljödepartementet)

Läs mer

Välkommen till arkiven!!

Välkommen till arkiven!! Välkommen till arkiven!! Vimmerby kommunarkiv och föreningsarkiv Anki Heimonen, kommunarkivarie 0492-76 94 38 anki.heimonen@vimmerby.se Vad är arkiv? Bestånd av handlingar Institution där handlingar förvaras

Läs mer

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING 2008-10-22 ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING Grundläggande information för myndigheter RIKSARKIVET Avdelningen för tillsyn 2 Inledning Syftet med denna information är att hjälpa myndigheter med ändamålsenlig

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring Ds 2014:34 Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Remiss av promemorian Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan (U2015/03607/GV)

Remiss av promemorian Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan (U2015/03607/GV) 2015-09-01 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2015/120 Utbildningsnämnden Remiss av promemorian Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan (U2015/03607/GV) Utbildningsdepartementet har remitterat promemorian

Läs mer

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region)

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Dagar om lagar 4 5 november 2014 Bo Thalén Vem äger patientjournalerna? (I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Kan patientjournaler överlämnas från en vårdgivare

Läs mer

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet)

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet) Lagrådsremiss Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2015 Peter Hultqvist Maria

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:31

Regeringens proposition 2013/14:31 Regeringens proposition 2013/14:31 Ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser i läkares vidareutbildning Prop. 2013/14:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Ställningstagande om bildande av ett gemensamt Arkivcentrum

Ställningstagande om bildande av ett gemensamt Arkivcentrum TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2016-04-05 KS 2016/0342 50044 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ställningstagande om bildande av ett gemensamt Arkivcentrum Förslag till beslut

Läs mer

Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet

Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet PM 2009: RI (Dnr 001-1593/2009) Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Dnr KS-2009/852. Arkivreglemente. Antaget av kommunfullmäktige

Dnr KS-2009/852. Arkivreglemente. Antaget av kommunfullmäktige Dnr KS-2009/852 Arkivreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2009-11-19 138 Rev. arkivreglemente för Knivsta kommun (Enligt kommunfullmäktiges beslut den 9 december 2002 och gällande från den 1 januari

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10 KARLSTADS KOMMUN Ärende 10 Dnr KS-2011-660 Dpl 01 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-06-11 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan.tagmark@karlstad.se Politiskt initiativ

Läs mer

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9)

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Arkivreglemente Landstinget Blekinge Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Innehållsförteckning Arkivreglemente för Landstinget Blekinge... 3 1 Tillämpningsområde... 3 2 Ansvar för arkivvården...

Läs mer

Brett deltagande i högskoleutbildning

Brett deltagande i högskoleutbildning Promemoria 2017-07-18 Utbildningsdepartementet Brett deltagande i högskoleutbildning Sammanfattning Promemorian innehåller ett förslag till ändring i högskolelagen (1992:1434) som innebär att universitet

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Stadsledningskontoret ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Dokumenttyp Reglemente Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentinformation Arkivreglemente för Umeå kommun Dokumentnamn Arkivreglemente Dokumentansvarig

Läs mer

Arkivreglemente för Gävle kommun

Arkivreglemente för Gävle kommun Sid 1 (7) Arkivreglemente för Gävle kommun Arkivreglemente för Gävle kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 1998-12-14 210 (dnr EG 1998:485) Förutom de i arkivlagen (AL, SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Severin Blomstrand och justitierådet Margit Knutsson. Vissa frågor om förfarandet

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-06-30 S2015/3232/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen

Läs mer

Tullverket Box STOCKHOLM

Tullverket Box STOCKHOLM YTTRANDE 1(5) Datum Dnr RA 04-2011/3784 2011-09-19 Ert Dnr STY2011-546 Tullverket Box 12 854 112 98 STOCKHOLM Förslag till Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter i Tullverkets

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Remiss - Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting

Remiss - Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting Dnr KS-2012-772 Dpl 10 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-02-27 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Remiss - Förslag till ändringar

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-20 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 8 maj 2003

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:145

Regeringens proposition 2007/08:145 Regeringens proposition 2007/08:145 Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden Prop. 2007/08:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 april 2008 Fredrik Reinfeldt Göran

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 19

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 19 Ärende 19 sid 24 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 15 Motion - Slutför plan processen för handelsområdet Eriksberg så att fler nya jobb kan skapas i Karlstad Dnr KS-2011-696 Dpl 80 Kommunstyrelsens

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Bilaga 15:4 till kommunstyrelsens protokoll den 27 augusti 2003, 12

Bilaga 15:4 till kommunstyrelsens protokoll den 27 augusti 2003, 12 Bilaga 15:4 till kommunstyrelsens protokoll den 27 augusti 2003, 12 PM 2003 RI (Dnr 001-1261/2003) Ordning och reda bland allmänna handlingar (SOU 2002:97) Remiss från Justitiedepartementet av Offentlighets-

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:82

Regeringens proposition 2012/13:82 Regeringens proposition 2012/13:82 Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg Prop. 2012/13:82 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:40

Regeringens proposition 2013/14:40 Regeringens proposition 2013/14:40 Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen Prop. 2013/14:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 november 2013

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-06-18 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m.m.

Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m.m. Promemoria Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll I denna promemoria föreslås att det i plan- och bygglagen införs bestämmelser om att ett

Läs mer

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Promemoria 2017-12-20 S2017/07480/FST Socialdepartementet Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sammanfattning... 2 1 Författningsförslag...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1996-12-17, 225 Blad 1(6) KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Datum Ändring i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering för ensamkommande - remiss

Datum Ändring i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering för ensamkommande - remiss Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-08-17 20(42) Arbetsmarknadsdepartementet KS 195 Dnr KSN 2016-000545 Ändring i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering för ensamkommande -

Läs mer