Bildningsnämnden (18) Maj-Brith Andersson (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildningsnämnden 2011-05-25 1 (18) Maj-Brith Andersson (s)"

Transkript

1 Bildningsnämnden (18) Plats och tid Moberg onsdagen den 25 maj 2011 kl Beslutande Jan-Olof Jäghagen (s), ordförande Ann Helene Jonsson (m) Mickael Fransson (s) Erik Fors (s) Christer Skymbäck (s) Susanne Gustavsson (s) Henrik Jonsson (m) Karin Rask (c) Jan Granlund (c) Carl-Gunnar Holst (fp) Maj-Brith Andersson (s), ersättare för Maria Svensson (s) Andreas Garami, (s) ersättare för Jette Lehrmann Madsen (s) Marina Johansson (m), ersättare för Emma Åhlander Hansson (m) Övriga deltagande Daniel Jonsson, förvaltningsekonom, 51 Marit Persson, bildningschef Birgitta Ahlström, sekreterare Utses att justera Maj-Brith Andersson (s) Justeringens plats och tid Underskrifter: sekreterare Birgitta Ahlström Paragrafer ordförande Jan-Olof Jäghagen justerande Maj-Brith Andersson Nämnd/styrelse ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bildningsnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Bildningskontoret Datum för anslags nedtagande Underskrift Birgitta Ahlström

2 Bildningsnämnden BIN 51 Dnr 2010: Budgetuppföljning Förvaltningsekonom Daniel Jonsson redogör områdesvis för budgetuppföljning genomförd efter fyra månaders verksamhet. Bilaga. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

3 Bildningsnämnden BIN 52 Dnr 2011: Medborgarförslag Förslag på studiebesök Bjurbäcksskolan genomför årligen ett temaarbete om Polen under vårterminen i årskurs 9. Projektet syftar till att öka elevens kunskap och insikt i vår historiska och nutida omvärld samt utgör en del av skolans långsiktiga arbete mot rasism och antidemokratiska uttryck. Temats teoretiska delar tar upp förhållandena mellan Polen och Sverige ur ett historiskt perspektiv. Vidare studeras Polens situation under andra världskriget och tiden under och efter den kommunistiska diktaturen. Därefter erbjuds eleverna att följa med på en resa till Krakow i södra Polen. I studiebesöket ingår, förutom rundvandring i Krakows centrala delar, besök i en saltgruva och en guidad dag i koncentrationslägret Auschwitch-Birkenau. Enligt läroplanen (LPO 94) ska främlingsfientlighet och intolerans bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Bildningsnämnden är av den åsikten att temaarbetet om Polen är ett utmärkt exempel på hur man i grundskolans senare år kan arbeta med detta värdegrundsmål och stödjer därför detta projekt ekonomiskt, för att så många elever som möjligt ska kunna åka med på studieresan. Bildningsnämnden har tagit emot ett medborgarförslag till kommunfullmäktige, i vilket det föreslås att dessa toleransresor som genomförs i årskurs 9 omedelbart upphör och ersätts med ett studiebesök i förorten Rosengård i Malmö. Läroplanen framhåller vikten av att se verkligheten i ett globalt sammanhang för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. Det är viktiga perspektiv att arbeta med och det görs också inom skolan i Emmaboda kommun på alla nivåer. Skolan har också som uppdrag att utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden. Detta innebär att även integrationsfrågor kan problematiseras till exempel genom teoretiska studier och exempel. Det är nämndens mening att det i dagsläget inte är aktuellt att ersätta temaarbetet om Polen med andra studiebesök. Genom att ta upp förintelsen som ett exempel på ett av historiens mest omfattande folkmord bidrar Polenprojektet på ett konstruktivt sätt till ett arbete som gagnar ett kritiskt och demokratiskt förhållningssätt hos våra ungdomar. Bildningsnämnden beslutar lämna ovanstående yttrande till kommunfullmäktige som svar på medborgarförslaget.

4 Bildningsnämnden BIN 53 Dnr 2010: Medborgarförslag Barnomsorg på obekväma tider och helger Bildningsnämnden har tagit emot ett medborgarförslag. I förslaget framhävs att framför allt ensamstående föräldrar som arbetar nätter, helger och kvällar har problem att kunna nyttja den kommunala barnomsorgen och i värsta fall får tvingas lämna sina barn ensamma. För att avhjälpa detta föreslås att kommunen anordnar att personal arbetar i en slags barnnattjour. För större barn skulle jourpersonalen vara möjlig att kontakta per telefon för att få hjälp med olika behov eller spörsmål. För mindre barn skulle nattjouren kunna komma till hemmet och ombesörja matlagning, annan omsorg och även kunna sova över hos barnet. Barns trygghet och omsorg är, som medborgaren påpekar, centralt i samhället. Bildningsnämnden är av den uppfattningen att behovet av och tillgången på barnomsorg på obekväma arbetstider måste undersökas. Förutsättningarna för en eventuell utökning av förskolornas öppethållande och/eller en eventuell nattisverksamhet i kommunal regi utreds för tillfället på nämndens uppdrag av bildningsförvaltningen. Utredningen förväntas ligga till grund för ett nämndsbeslut i frågan under hösten Bildningsnämnden menar att medborgarens frågeställningar i motionen i huvudsak kommer att behandlas inom ramen för denna utredning. Däremot menar nämnden, till skillnad från medborgaren, att det inte är aktuellt med att utreda barnomsorg i form av nattjour-personal utan detta kommer att gälla ett utökat utbud av barnomsorg inom befintlig förskoleverksamhet. Bildningsnämnden beslutar lämna ovanstående yttrande till kommunfullmäktige som svar på medborgarförslaget.

5 Bildningsnämnden BIN 54 Dnr 2010: Motion Förlängning av dagis öppettider Bildningsnämnden har tagit emot en motion från Freddy Tönnesen (SD) i vilken det önskas att förskolorna öppnar kl istället för som idag kl En sådan förändring skulle innebära att personer som börjar sitt arbete kl skulle både hinna lämna sina barn till barnomsorgen och i god tid hinna till jobbet menar Tönnesen. Bildningsnämnden delar uppfattningen att det kan föreligga ett visst behov av mer generösa och samhällsanpassade öppettider inom barnomsorgen. Frågan om behovet av och möjligheterna till tidigare öppnande på förskolorna håller på att ses över i samband med den utredning om barnomsorg på obekväm arbetstid som pågår inom bildningsförvaltningen. Utredningen förväntas ligga till grund för ett nämndsbeslut i frågan under hösten Bildningsnämnden menar att Tönnesens motion därmed kommer att behandlas inom ramen för denna utredning. Bildningsnämnden beslutar lämna ovanstående yttrande till kommunfullmäktige som svar på motionen.

6 Bildningsnämnden BIN 55 Dnr 2011: Revisionsrapport Granskning av rutiner för bisysslor På uppdrag av revisorerna i Emmaboda kommun har PwC genomfört en granskning av kommunens rutiner för bisysslor. I rapporten redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. Syftet med granskningen är att skapa en uppfattning om vilka riktlinjer och rutiner som tillämpas för Emmaboda kommun. I rapporten föreslår revisionen att kommunstyrelsen tillser att det ges ett informationstillfälle till samtliga förvaltningschefer och andra berörda chefer inom kommunen. Cheferna bör informera de anställda ute i verksamheterna om gällande lagar och riktlinjer för bisysslor. Revisionen anser att det är angeläget att kommunstyrelsen tillser att kommungemensamma riktlinjer/tillämpningsanvisningar avseende bisysslor tas fram samt en kommungemensam blankett för bisysslor. Vidare föreslår revisionen att för att säkerställa den interna kontrollen bör kommunstyrelsen utfärda särskilda regler för att förhindra att kommunen gör inköp av företag där anställda har ekonomiska intressen. Bildningsnämnden beslutar att meddela kommunstyrelsen att man instämmer i kommunrevisionens rekommendationer gällande rutiner för bisysslor.

7 Bildningsnämnden BIN 56 Dnr 2011: Revisionsrapport Granskning av styrelsens och nämndernas chefs- och personalförsörjning På uppdrag av revisorerna i Emmaboda kommun har PwC genomfört en granskning av kommunens chefs- och personalförsörjning. I rapporten redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. Det noteras att små och medelstora kommuner har svårigheter med att rekrytera kompetenta chefer jämfört med stora kommuner. Cheferna slutar ofta efter en kort tid och kontinuiteten i verksamheten blir lidande. Det kan också konstateras att kommunerna, på grund av pensionsavgångar, kommer att behöva nyanställa ett antal personer under 2010-talet. Granskningen har delvis genomförts genom intervjuer med chefer inom kommunen samt genom dokumentation som finns inom området. PwC avslutar rapporten med att de som förbättringsområden ser att personalenheten håller en informationsdag om vilket internt stöd som finns att tillgå i kommunen samt att kommunstyrelsen behöver bestämma om personalenheten kan vara ett mer omfattande stöd i rekryteringsarbetet. Bildningsnämnden beslutar att meddela kommunstyrelsen att man instämmer i kommunrevisionens rekommendationer gällande styrelsens och nämndernas chefsoch personalförsörjning.

8 Bildningsnämnden BIN 57 Dnr 2011: Ansökan om föreningsbidrag från Emmabodas Förening för Rättvis Handel Emmabodas Förening För Rättvis Handel har enligt ansökan bl.a. som målsättning att sälja varor som inhandlas i solidaritet med småskaliga producenter i utvecklingsländer och varor som bidrar till att skapa opinion för en rättvisare fördelning och bättre hushållning av jordens resurser samt att genom information bidra till att skapa opinion för detsamma. Föreningen söker bidrag för att kunna marknadsföra sina Rättvisemärkta produkter, för att öka försäljningen av dessa varor och för att sprida information om de Rättvisemärkta produkterna. Detta görs genom att föreningen vill informera och sprida kunskap om Rättvis handel bland annat genom att dela ut informationsmaterial och sälja Rättvisemärkta produkter enligt ovan. Det görs ideellt av föreningens medlemmar som presenterar föreningen på olika evenemang kommunala, kyrkliga och andra föreningars evenemang. Det finns olika former av märkningar av produkter i dagens handel och dessa produkter marknadsförs på olika sätt. Marknadsföringen bekostas överlag av de företag som tillverkar och/eller säljer produkterna. Bildningsnämnden ansvarar för bidrag till studieförbunden och kulturföreningarna samt vissa bidrag till invandrarföreningarna i Emmaboda kommun. Med kulturföreningar avses skapande musik- och körföreningar, arrangerande föreningar, hembygdsföreningar och övriga kulturföreningar (hit räknas efter särskild prövning vissa invandrarföreningar). När det gäller studieförbunden måste statliga bidrag utgå till förbundets verksamhet. Vidare ska verksamheten följa folkbildningens grunder. Bidraget till invandrarföreningar syftar till att främja och bevara invandrarnas språk och kultur. Utöver ovanstående krävs för att dessa organisationer ska vara bidragsberättigade att föreningen antagit stadgar, valt styrelse, varit verksam under minst 6 månader och är ansluten till riksorganisation som erhåller statligt stöd till sin centrala verksamhet. Kommunalt bidrag enligt bildningsnämndens normer utgår ej till organisation som för motsvarande verksamhet erhåller bidrag av skattemedel från den kyrkliga kommunen eller annan kommunal myndighet och inte heller till organisation som inte är ansluten till riksorganisation. Se i övrigt informationsfolder med de fullständiga bidragsbestämmelserna.

9 Bildningsnämnden BIN 57 forts Dnr 2011: Ansökan om föreningsbidrag från Emmabodas Förening för Rättvis Handel forts Bildningsnämndens kulturutskott har behandlat rubricerad ansökan och bildningsnämndens presidium har haft frågan uppe Kulturutskottet och bildningsnämndens presidium föreslår att bildningsnämnden avslår ansökan enligt ovan med motiveringen att den verksamhet som Emmabodas Förening För Rättvis Handel ansöker om bidrag för inte uppfyller bidragsbestämmelserna för kulturförening, studieförbund eller invandrarförening. Bildningsnämnden beslutar avslå ansökan om föreningsbidrag enligt kulturutskottets och presidiets förslag.

10 Bildningsnämnden BIN 58 Dnr 2011: Ansökan om föreningsbidrag från Föreningen Svenska Idébanken Föreningen Svenska Idébanken, Emmaboda, ansöker om medel för ett tidsbegränsat projekt för att driva en mötesplats riktad till ungdomar i övre tonåren. Föreningen håller på att skissa på en projektidé. För att klara öppethållandet behövs pengar för en handledare heltid, lokalkostnader och driftskostnader. För ett års verksamhet beräknas kostnaderna till ,- inklusive moms och sociala kostnader. Bildningsnämnden ansvarar för bidrag till studieförbunden och kulturföreningarna samt vissa bidrag till invandrarföreningarna i Emmaboda kommun. Med kulturföreningar avses skapande musik- och körföreningar, arrangerande föreningar, hembygdsföreningar och övriga kulturföreningar (hit räknas efter särskild prövning vissa invandrarföreningar). När det gäller studieförbunden måste statliga bidrag utgå till förbundets verksamhet. Vidare ska verksamheten följa folkbildningens grunder. Bidraget till invandrarföreningar syftar till att främja och bevara invandrarnas språk och kultur. Utöver ovan krävs för att dessa organisationer ska vara bidragsberättigade att föreningen antagit stadgar, valt styrelse, varit verksam under minst 6 månader och är ansluten till riksorganisation som erhåller statligt stöd till sin centrala verksamhet. Kommunalt bidrag enligt bildningsnämndens normer utgår ej till organisation som för motsvarande verksamhet erhåller bidrag av skattemedel från den kyrkliga kommunen eller annan kommunal myndighet och inte heller till organisation som inte är ansluten till riksorganisation. Förening som söker lokalbidrag ska i förväg ha godkännande från bildningsnämnden för såväl förhyrning som lokalkostnad. Bidraget som är 50% av kostnaden ska för den tid ansökan avser kunna styrkas med verifikationer samt att det i första hand är kommunägda lokaler som ska förhyras. I budget 2011 gällande bidrag till kulturföreningarna och invandrarföreningarna finns sammanlagt ,-. Se i övrigt informationsfolder med de fullständiga bidragsbestämmelserna. Bildningsnämndens kulturutskott har behandlat rubricerad ansökan och bildningsnämndens presidium har haft frågan uppe Kulturutskottet och bildningsnämndens presidium föreslår att bildningsnämnden avslår ansökan enligt ovan med motiveringen att den verksamhet som Föreningen Svenska Idébanken, Emmaboda, ansöker om bidrag för inte uppfyller bidragsbestämmelserna för kulturförening, studieförbund eller invandrarförening. Bildningsnämnden beslutar avslå ansökan om föreningsbidrag enligt kulturutskottets och presidiets förslag.

11 Bildningsnämnden BIN 59 Dnr 2011: Representation vid skolavslutningen Bildningsnämnden beslutar utse följande ledamöter att representera bildningsnämnden vid årets skolavslutning fredagen den 17 juni. Vilhelm Mobergsgymnasiets studenter slutar dock den 16 juni. Arvode betalas ut för tid efter de program som varje skola har fastställt för avslutningen. Ordföranden får i uppdrag att kontakta faddrarna i de områden som inte har någon representant utsedd. Bjurbäcksskolan 0-12 år Emmaboda kyrka: Fredag 17/6 kl År 6 Fredag 17/6 kl År 4-5 Fredag 17/6 kl År 2-3 Församlingshemmet: Fredag 17/6 kl År 1 Fredag 17/6 kl Förskoleklass Bjurbäcksskolan år Emmaboda kyrka: Fredag 17/6 kl Fredag 17/6 kl Johansfors skola Algutsboda kyrka: Fredag 17/6 kl År F-6 Lindås skola Mikaelsgården: Fredag 17/6 kl År F-2 Fredag 17/6 kl År 3-6 Långasjö skola Långasjö kyrka: Fredag 17/6 kl År F-6 Vissefjärda skola Vissefjärda kyrka: Fredag 17/6 kl År F-6 År 9 + särskolan År särskolan Vilhelm Mobergsgymnasiet Emmaboda kyrka: Torsdag 16/6 kl Åk 3 Torsdag 16/6 kl Utsläpp av studenterna Bökön: Fredag 17/6 kl Åk 1-2 Erik Fors Carl-Gunnar Holst Susanne Gustavsson Jan-Olof Jäghagen Henrik Jonsson

12 Bildningsnämnden BIN 60 Dnr 2011: Förvaltningschefen rapporterar Bildningschef Marit Persson informerar om följande: Förskolan Skatan, Långasjö. Den pedagogiska personalen bedömer att verksamheten har bättre förutsättningar att bedrivas i fritidsgårdens lokaler än i den lägenhet som kan göras tillgänglig vid äldreboendet. EMFAB är kontaktat och ska meddela så snart närliggande marklägenhet blir ledig under året. Barack är ett väldigt dyrt alternativ minst kronor plus kostnader för fasta installationer såsom el, vatten och avlopp. Skapande skola. Kulturrådet har beviljat kommunen kronor i bidrag. Projektet inriktas på lokal kultur med professionella konstnärer och aktörer. Möte med städpersonalen. Ett gemensamt möte med städpersonal från tekniska förvaltningen och bildningsförvaltningen har hållits. Man verkade nöjda över nuvarande organisation. Städmaskiner och arbetskläder diskuterades bl a. Skolinspektionen. Skolinspektionen kommer den 22 juni på ett förbesök på vilket de vill informera om sin inspektion som genomförs i månadsskiftet augusti/september. De vill träffa presidiet, förvaltningstjänstemän och rektorer på förmiddagen. Under eftermiddagen träffar de gärna representanter för lärarna. Barnomsorg på obekväm arbetstid. Utredningen om möjlighet till barnomsorg på utökade tider och/eller nattis pågår. Kostnadsökningar för det utöver nuvarande budgetram påpekades på budgetdagen den 23 maj med kommunfullmäktige. Nämnden lägger fram önskemål i samband med informationen att förvaltningen undersöker om det är möjligt att starta med flexibla öppettider snarast. 60-årsjubileum har hållits i Johansfors skola och var lyckat. Lokalsamordningsmöte. Byggnaden som rymmer förskolan Fyrklövern är en mycket gammal byggnad. Tekniska förvaltningen låter avisera att den inte är i tillräckligt bra skick för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att låta den få en omfattande renovering och modernisering. Man bör börja titta på alternativa lokaler för verksamheten under 2012 inför verksamhetsåret Lindås skola. Bildningsnämndens syn på den pedagogiska verksamheten i Lindås skola efter den planerade renoveringen bör föras fram i debatten så att projekteringen kan starta så fort som möjligt. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

13 Bildningsnämnden BIN 61 Dnr 2011:7 600 Fadderrapporter Carl-Gunnar Holst (fp) meddelar att han har varit och besökt Johansfors skola och där träffat rektor, lärare och elever. Maria Svensson (s) och Maj-Brith Andersson (s) har också besökt Johansfors skola. Alla tre har dessutom varit på förskolorna Solgläntan i Eriksmåla och Videbacken i Johansfors. Marina Johansson (m) meddelar att hon har besökt Långasjö i dag. Susanne Gustavsson (s) besökte biblioteket i Emmaboda den 24 maj. Skriftliga rapporter kommer att lämnas in. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

14 Bildningsnämnden BIN 62 Dnr 2011: Rapport från kulturutskottet Kulturutskottet hade möte den 12 maj på Emmaboda bibliotek. Protokoll från mötet delas ut under dagens sammanträde. Bildningschef Marit Persson meddelar att utsmyckningen i rondellen i Eriksmåla kommer att vara på plats den 18 juni, då invigningen av The Glass Factory sker. En presskonferens om utsmyckningen genomförs den 20 juni kl En invigning planeras till september. En dag med Moberg genomförs den 2 juli i Rävkullen, Bökevara. Temat för dagen är Moberg som kvinnoskildrare. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

15 Bildningsnämnden BIN 63 Dnr 2011:2 002 Delegationsärenden Bildningsnämnden beslutar anteckna fattade delegationsbeslut enligt akt till protokollet. I samband med anmält delegationsbeslut om beslutsattestanter och ersättare 2011 föreslår bildningschef Marit Persson att bildningschef, stf. bildningschef samt förvaltningsekonom har rätt att vid behov attestera på samtliga kostnadsställen samt att attestera rättelser. Bildningsnämnden beslutar att bildningschef, stf. bildningschef samt förvaltningsekonom har rätt att vid behov attestera på samtliga kostnadsställen samt att attestera rättelser.

16 Bildningsnämnden BIN 64 Rapporter Dnr 2011: Kulturhandläggare Nanna Johannisson har yttrat sig till bygg- och miljönämnden gällande en rapport om miljötekniska markundersökningar vid Thelanders Garveri, Emmabo 1:2, Lindås. Dnr 2011:3 627 Långasjö Föräldrastyrelse har översänt protokoll från möten och Dnr 2011: Skolinspektionen har översänt beslut gällande ansökan om godkännande av Aspero Friskolor AB som huvudman för gymnasieskola i Karlskrona kommun. Dnr 2011:8 875 Kommunfullmäktige har besvarat motion från kommunfullmäktigeledamöterna Ingrid Jensen (c) och Lennart Gustavsson (c) gällande Kristallmuseet i Johansfors Glasbruk. Bildningsnämnden behandlade frågan , 8. Dnr 2010: Kommunfullmäktige har fastställt tilläggsbudget för 3,7 miljoner kronor enligt Socialdemokraternas och Miljöpartiets gemensamma förslag. Dnr 2011: Skolinspektionen har översänt beslut gällande ansökan om fortsatt godkännande respektive förklaring om fortsatt rätt till bidrag vid byte av huvudman för en fristående gymnasieskola, Helgesbogymnasiet i Kalmar kommun. Dnr 2011:1 047 Skolverket har meddelat att de har beslutat att inte bifalla ansökan från Emmaboda kommun om bidrag för utvecklingsinsatser i matematik. Skolverket har beslutat om statsbidrag till Emmaboda kommun för sommarskola 2011.

17 Bildningsnämnden BIN 64 forts Rapporter forts Dnr 2011: Skolverket har inbjudit lärare i grundskolans år 1-3 till kompetensutveckling i naturkunskap och teknik på kvartsfart hösten Kursen är på halvdistans. Skolverket betalar alla kurskostnader för deltagarna. Dnr 2011: Utbildningsdepartementet har remitterat betänkandet Riktiga betyg är bättre än höga betyg (SOU 2010:96). Bildningschef Marit Persson har skickat ett yttrande till Utbildningsdepartementet. Dnr 2011:9 214 Bygg- och miljönämnden har översänt samrådshandling gällande detaljplan för Linnefors Stationshus, Emmaboda kommun. Bildningsnämnden beslutar anteckna ovanstående rapporter till protokollet.

18 Bildningsnämnden BIN 65 Övriga frågor Andreas Garami (s), framför önskemål om att rutiner för återkoppling mellan lärarna inom F-6 och lärarna på Bjurbäcksskolan år ses över. Främst lärarna inom F-6 som lämnar eleverna saknar återkopplingen från Bjurbäcksskolan år vad gäller kunskaper m m. Marit Persson tar med sig frågan till ledningsgruppen för diskussion. Bildningsnämnden beslutar anteckna härom till protokollet.

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21)

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Plats och tid Moberg, kommunhuset, torsdagen den 24 oktober kl. 15.00 18.00 Ajournering kl. 17.40 17.50 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.15-15.30 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Lennart

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut 2011-01-27 Dnr: 40-2010:43 Beslut efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun 2011-01-27 1 (2) Dnr 40-2010:43 Tomelilla

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ånge kommun

Utbildningsinspektion i Ånge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:20 Utbildningsinspektion i Ånge kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-19 1 (3) Ånge kommun 841 81 ÅNGE Genomförd utbildningsinspektion i Ånge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(33) Plats och tid Konferensrummet Uroxen 15, 15:00 ande Jane Larsson (c), ordförande Ulf Granhagen (s) vice ordförande Torsten Bergstedt (m) Marie Oudin (m) Dick Malmström (fp)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling Protokoll 1 (22) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 10:00-16:00. Ajournerat för lunch klockan 12:10-13:10. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015, kl. 19:00 Plats Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba Ärenden Justering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer