Bildningsnämnden (18) Maj-Brith Andersson (s)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildningsnämnden 2011-05-25 1 (18) Maj-Brith Andersson (s)"

Transkript

1 Bildningsnämnden (18) Plats och tid Moberg onsdagen den 25 maj 2011 kl Beslutande Jan-Olof Jäghagen (s), ordförande Ann Helene Jonsson (m) Mickael Fransson (s) Erik Fors (s) Christer Skymbäck (s) Susanne Gustavsson (s) Henrik Jonsson (m) Karin Rask (c) Jan Granlund (c) Carl-Gunnar Holst (fp) Maj-Brith Andersson (s), ersättare för Maria Svensson (s) Andreas Garami, (s) ersättare för Jette Lehrmann Madsen (s) Marina Johansson (m), ersättare för Emma Åhlander Hansson (m) Övriga deltagande Daniel Jonsson, förvaltningsekonom, 51 Marit Persson, bildningschef Birgitta Ahlström, sekreterare Utses att justera Maj-Brith Andersson (s) Justeringens plats och tid Underskrifter: sekreterare Birgitta Ahlström Paragrafer ordförande Jan-Olof Jäghagen justerande Maj-Brith Andersson Nämnd/styrelse ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bildningsnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Bildningskontoret Datum för anslags nedtagande Underskrift Birgitta Ahlström

2 Bildningsnämnden BIN 51 Dnr 2010: Budgetuppföljning Förvaltningsekonom Daniel Jonsson redogör områdesvis för budgetuppföljning genomförd efter fyra månaders verksamhet. Bilaga. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

3 Bildningsnämnden BIN 52 Dnr 2011: Medborgarförslag Förslag på studiebesök Bjurbäcksskolan genomför årligen ett temaarbete om Polen under vårterminen i årskurs 9. Projektet syftar till att öka elevens kunskap och insikt i vår historiska och nutida omvärld samt utgör en del av skolans långsiktiga arbete mot rasism och antidemokratiska uttryck. Temats teoretiska delar tar upp förhållandena mellan Polen och Sverige ur ett historiskt perspektiv. Vidare studeras Polens situation under andra världskriget och tiden under och efter den kommunistiska diktaturen. Därefter erbjuds eleverna att följa med på en resa till Krakow i södra Polen. I studiebesöket ingår, förutom rundvandring i Krakows centrala delar, besök i en saltgruva och en guidad dag i koncentrationslägret Auschwitch-Birkenau. Enligt läroplanen (LPO 94) ska främlingsfientlighet och intolerans bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Bildningsnämnden är av den åsikten att temaarbetet om Polen är ett utmärkt exempel på hur man i grundskolans senare år kan arbeta med detta värdegrundsmål och stödjer därför detta projekt ekonomiskt, för att så många elever som möjligt ska kunna åka med på studieresan. Bildningsnämnden har tagit emot ett medborgarförslag till kommunfullmäktige, i vilket det föreslås att dessa toleransresor som genomförs i årskurs 9 omedelbart upphör och ersätts med ett studiebesök i förorten Rosengård i Malmö. Läroplanen framhåller vikten av att se verkligheten i ett globalt sammanhang för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. Det är viktiga perspektiv att arbeta med och det görs också inom skolan i Emmaboda kommun på alla nivåer. Skolan har också som uppdrag att utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden. Detta innebär att även integrationsfrågor kan problematiseras till exempel genom teoretiska studier och exempel. Det är nämndens mening att det i dagsläget inte är aktuellt att ersätta temaarbetet om Polen med andra studiebesök. Genom att ta upp förintelsen som ett exempel på ett av historiens mest omfattande folkmord bidrar Polenprojektet på ett konstruktivt sätt till ett arbete som gagnar ett kritiskt och demokratiskt förhållningssätt hos våra ungdomar. Bildningsnämnden beslutar lämna ovanstående yttrande till kommunfullmäktige som svar på medborgarförslaget.

4 Bildningsnämnden BIN 53 Dnr 2010: Medborgarförslag Barnomsorg på obekväma tider och helger Bildningsnämnden har tagit emot ett medborgarförslag. I förslaget framhävs att framför allt ensamstående föräldrar som arbetar nätter, helger och kvällar har problem att kunna nyttja den kommunala barnomsorgen och i värsta fall får tvingas lämna sina barn ensamma. För att avhjälpa detta föreslås att kommunen anordnar att personal arbetar i en slags barnnattjour. För större barn skulle jourpersonalen vara möjlig att kontakta per telefon för att få hjälp med olika behov eller spörsmål. För mindre barn skulle nattjouren kunna komma till hemmet och ombesörja matlagning, annan omsorg och även kunna sova över hos barnet. Barns trygghet och omsorg är, som medborgaren påpekar, centralt i samhället. Bildningsnämnden är av den uppfattningen att behovet av och tillgången på barnomsorg på obekväma arbetstider måste undersökas. Förutsättningarna för en eventuell utökning av förskolornas öppethållande och/eller en eventuell nattisverksamhet i kommunal regi utreds för tillfället på nämndens uppdrag av bildningsförvaltningen. Utredningen förväntas ligga till grund för ett nämndsbeslut i frågan under hösten Bildningsnämnden menar att medborgarens frågeställningar i motionen i huvudsak kommer att behandlas inom ramen för denna utredning. Däremot menar nämnden, till skillnad från medborgaren, att det inte är aktuellt med att utreda barnomsorg i form av nattjour-personal utan detta kommer att gälla ett utökat utbud av barnomsorg inom befintlig förskoleverksamhet. Bildningsnämnden beslutar lämna ovanstående yttrande till kommunfullmäktige som svar på medborgarförslaget.

5 Bildningsnämnden BIN 54 Dnr 2010: Motion Förlängning av dagis öppettider Bildningsnämnden har tagit emot en motion från Freddy Tönnesen (SD) i vilken det önskas att förskolorna öppnar kl istället för som idag kl En sådan förändring skulle innebära att personer som börjar sitt arbete kl skulle både hinna lämna sina barn till barnomsorgen och i god tid hinna till jobbet menar Tönnesen. Bildningsnämnden delar uppfattningen att det kan föreligga ett visst behov av mer generösa och samhällsanpassade öppettider inom barnomsorgen. Frågan om behovet av och möjligheterna till tidigare öppnande på förskolorna håller på att ses över i samband med den utredning om barnomsorg på obekväm arbetstid som pågår inom bildningsförvaltningen. Utredningen förväntas ligga till grund för ett nämndsbeslut i frågan under hösten Bildningsnämnden menar att Tönnesens motion därmed kommer att behandlas inom ramen för denna utredning. Bildningsnämnden beslutar lämna ovanstående yttrande till kommunfullmäktige som svar på motionen.

6 Bildningsnämnden BIN 55 Dnr 2011: Revisionsrapport Granskning av rutiner för bisysslor På uppdrag av revisorerna i Emmaboda kommun har PwC genomfört en granskning av kommunens rutiner för bisysslor. I rapporten redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. Syftet med granskningen är att skapa en uppfattning om vilka riktlinjer och rutiner som tillämpas för Emmaboda kommun. I rapporten föreslår revisionen att kommunstyrelsen tillser att det ges ett informationstillfälle till samtliga förvaltningschefer och andra berörda chefer inom kommunen. Cheferna bör informera de anställda ute i verksamheterna om gällande lagar och riktlinjer för bisysslor. Revisionen anser att det är angeläget att kommunstyrelsen tillser att kommungemensamma riktlinjer/tillämpningsanvisningar avseende bisysslor tas fram samt en kommungemensam blankett för bisysslor. Vidare föreslår revisionen att för att säkerställa den interna kontrollen bör kommunstyrelsen utfärda särskilda regler för att förhindra att kommunen gör inköp av företag där anställda har ekonomiska intressen. Bildningsnämnden beslutar att meddela kommunstyrelsen att man instämmer i kommunrevisionens rekommendationer gällande rutiner för bisysslor.

7 Bildningsnämnden BIN 56 Dnr 2011: Revisionsrapport Granskning av styrelsens och nämndernas chefs- och personalförsörjning På uppdrag av revisorerna i Emmaboda kommun har PwC genomfört en granskning av kommunens chefs- och personalförsörjning. I rapporten redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. Det noteras att små och medelstora kommuner har svårigheter med att rekrytera kompetenta chefer jämfört med stora kommuner. Cheferna slutar ofta efter en kort tid och kontinuiteten i verksamheten blir lidande. Det kan också konstateras att kommunerna, på grund av pensionsavgångar, kommer att behöva nyanställa ett antal personer under 2010-talet. Granskningen har delvis genomförts genom intervjuer med chefer inom kommunen samt genom dokumentation som finns inom området. PwC avslutar rapporten med att de som förbättringsområden ser att personalenheten håller en informationsdag om vilket internt stöd som finns att tillgå i kommunen samt att kommunstyrelsen behöver bestämma om personalenheten kan vara ett mer omfattande stöd i rekryteringsarbetet. Bildningsnämnden beslutar att meddela kommunstyrelsen att man instämmer i kommunrevisionens rekommendationer gällande styrelsens och nämndernas chefsoch personalförsörjning.

8 Bildningsnämnden BIN 57 Dnr 2011: Ansökan om föreningsbidrag från Emmabodas Förening för Rättvis Handel Emmabodas Förening För Rättvis Handel har enligt ansökan bl.a. som målsättning att sälja varor som inhandlas i solidaritet med småskaliga producenter i utvecklingsländer och varor som bidrar till att skapa opinion för en rättvisare fördelning och bättre hushållning av jordens resurser samt att genom information bidra till att skapa opinion för detsamma. Föreningen söker bidrag för att kunna marknadsföra sina Rättvisemärkta produkter, för att öka försäljningen av dessa varor och för att sprida information om de Rättvisemärkta produkterna. Detta görs genom att föreningen vill informera och sprida kunskap om Rättvis handel bland annat genom att dela ut informationsmaterial och sälja Rättvisemärkta produkter enligt ovan. Det görs ideellt av föreningens medlemmar som presenterar föreningen på olika evenemang kommunala, kyrkliga och andra föreningars evenemang. Det finns olika former av märkningar av produkter i dagens handel och dessa produkter marknadsförs på olika sätt. Marknadsföringen bekostas överlag av de företag som tillverkar och/eller säljer produkterna. Bildningsnämnden ansvarar för bidrag till studieförbunden och kulturföreningarna samt vissa bidrag till invandrarföreningarna i Emmaboda kommun. Med kulturföreningar avses skapande musik- och körföreningar, arrangerande föreningar, hembygdsföreningar och övriga kulturföreningar (hit räknas efter särskild prövning vissa invandrarföreningar). När det gäller studieförbunden måste statliga bidrag utgå till förbundets verksamhet. Vidare ska verksamheten följa folkbildningens grunder. Bidraget till invandrarföreningar syftar till att främja och bevara invandrarnas språk och kultur. Utöver ovanstående krävs för att dessa organisationer ska vara bidragsberättigade att föreningen antagit stadgar, valt styrelse, varit verksam under minst 6 månader och är ansluten till riksorganisation som erhåller statligt stöd till sin centrala verksamhet. Kommunalt bidrag enligt bildningsnämndens normer utgår ej till organisation som för motsvarande verksamhet erhåller bidrag av skattemedel från den kyrkliga kommunen eller annan kommunal myndighet och inte heller till organisation som inte är ansluten till riksorganisation. Se i övrigt informationsfolder med de fullständiga bidragsbestämmelserna.

9 Bildningsnämnden BIN 57 forts Dnr 2011: Ansökan om föreningsbidrag från Emmabodas Förening för Rättvis Handel forts Bildningsnämndens kulturutskott har behandlat rubricerad ansökan och bildningsnämndens presidium har haft frågan uppe Kulturutskottet och bildningsnämndens presidium föreslår att bildningsnämnden avslår ansökan enligt ovan med motiveringen att den verksamhet som Emmabodas Förening För Rättvis Handel ansöker om bidrag för inte uppfyller bidragsbestämmelserna för kulturförening, studieförbund eller invandrarförening. Bildningsnämnden beslutar avslå ansökan om föreningsbidrag enligt kulturutskottets och presidiets förslag.

10 Bildningsnämnden BIN 58 Dnr 2011: Ansökan om föreningsbidrag från Föreningen Svenska Idébanken Föreningen Svenska Idébanken, Emmaboda, ansöker om medel för ett tidsbegränsat projekt för att driva en mötesplats riktad till ungdomar i övre tonåren. Föreningen håller på att skissa på en projektidé. För att klara öppethållandet behövs pengar för en handledare heltid, lokalkostnader och driftskostnader. För ett års verksamhet beräknas kostnaderna till ,- inklusive moms och sociala kostnader. Bildningsnämnden ansvarar för bidrag till studieförbunden och kulturföreningarna samt vissa bidrag till invandrarföreningarna i Emmaboda kommun. Med kulturföreningar avses skapande musik- och körföreningar, arrangerande föreningar, hembygdsföreningar och övriga kulturföreningar (hit räknas efter särskild prövning vissa invandrarföreningar). När det gäller studieförbunden måste statliga bidrag utgå till förbundets verksamhet. Vidare ska verksamheten följa folkbildningens grunder. Bidraget till invandrarföreningar syftar till att främja och bevara invandrarnas språk och kultur. Utöver ovan krävs för att dessa organisationer ska vara bidragsberättigade att föreningen antagit stadgar, valt styrelse, varit verksam under minst 6 månader och är ansluten till riksorganisation som erhåller statligt stöd till sin centrala verksamhet. Kommunalt bidrag enligt bildningsnämndens normer utgår ej till organisation som för motsvarande verksamhet erhåller bidrag av skattemedel från den kyrkliga kommunen eller annan kommunal myndighet och inte heller till organisation som inte är ansluten till riksorganisation. Förening som söker lokalbidrag ska i förväg ha godkännande från bildningsnämnden för såväl förhyrning som lokalkostnad. Bidraget som är 50% av kostnaden ska för den tid ansökan avser kunna styrkas med verifikationer samt att det i första hand är kommunägda lokaler som ska förhyras. I budget 2011 gällande bidrag till kulturföreningarna och invandrarföreningarna finns sammanlagt ,-. Se i övrigt informationsfolder med de fullständiga bidragsbestämmelserna. Bildningsnämndens kulturutskott har behandlat rubricerad ansökan och bildningsnämndens presidium har haft frågan uppe Kulturutskottet och bildningsnämndens presidium föreslår att bildningsnämnden avslår ansökan enligt ovan med motiveringen att den verksamhet som Föreningen Svenska Idébanken, Emmaboda, ansöker om bidrag för inte uppfyller bidragsbestämmelserna för kulturförening, studieförbund eller invandrarförening. Bildningsnämnden beslutar avslå ansökan om föreningsbidrag enligt kulturutskottets och presidiets förslag.

11 Bildningsnämnden BIN 59 Dnr 2011: Representation vid skolavslutningen Bildningsnämnden beslutar utse följande ledamöter att representera bildningsnämnden vid årets skolavslutning fredagen den 17 juni. Vilhelm Mobergsgymnasiets studenter slutar dock den 16 juni. Arvode betalas ut för tid efter de program som varje skola har fastställt för avslutningen. Ordföranden får i uppdrag att kontakta faddrarna i de områden som inte har någon representant utsedd. Bjurbäcksskolan 0-12 år Emmaboda kyrka: Fredag 17/6 kl År 6 Fredag 17/6 kl År 4-5 Fredag 17/6 kl År 2-3 Församlingshemmet: Fredag 17/6 kl År 1 Fredag 17/6 kl Förskoleklass Bjurbäcksskolan år Emmaboda kyrka: Fredag 17/6 kl Fredag 17/6 kl Johansfors skola Algutsboda kyrka: Fredag 17/6 kl År F-6 Lindås skola Mikaelsgården: Fredag 17/6 kl År F-2 Fredag 17/6 kl År 3-6 Långasjö skola Långasjö kyrka: Fredag 17/6 kl År F-6 Vissefjärda skola Vissefjärda kyrka: Fredag 17/6 kl År F-6 År 9 + särskolan År särskolan Vilhelm Mobergsgymnasiet Emmaboda kyrka: Torsdag 16/6 kl Åk 3 Torsdag 16/6 kl Utsläpp av studenterna Bökön: Fredag 17/6 kl Åk 1-2 Erik Fors Carl-Gunnar Holst Susanne Gustavsson Jan-Olof Jäghagen Henrik Jonsson

12 Bildningsnämnden BIN 60 Dnr 2011: Förvaltningschefen rapporterar Bildningschef Marit Persson informerar om följande: Förskolan Skatan, Långasjö. Den pedagogiska personalen bedömer att verksamheten har bättre förutsättningar att bedrivas i fritidsgårdens lokaler än i den lägenhet som kan göras tillgänglig vid äldreboendet. EMFAB är kontaktat och ska meddela så snart närliggande marklägenhet blir ledig under året. Barack är ett väldigt dyrt alternativ minst kronor plus kostnader för fasta installationer såsom el, vatten och avlopp. Skapande skola. Kulturrådet har beviljat kommunen kronor i bidrag. Projektet inriktas på lokal kultur med professionella konstnärer och aktörer. Möte med städpersonalen. Ett gemensamt möte med städpersonal från tekniska förvaltningen och bildningsförvaltningen har hållits. Man verkade nöjda över nuvarande organisation. Städmaskiner och arbetskläder diskuterades bl a. Skolinspektionen. Skolinspektionen kommer den 22 juni på ett förbesök på vilket de vill informera om sin inspektion som genomförs i månadsskiftet augusti/september. De vill träffa presidiet, förvaltningstjänstemän och rektorer på förmiddagen. Under eftermiddagen träffar de gärna representanter för lärarna. Barnomsorg på obekväm arbetstid. Utredningen om möjlighet till barnomsorg på utökade tider och/eller nattis pågår. Kostnadsökningar för det utöver nuvarande budgetram påpekades på budgetdagen den 23 maj med kommunfullmäktige. Nämnden lägger fram önskemål i samband med informationen att förvaltningen undersöker om det är möjligt att starta med flexibla öppettider snarast. 60-årsjubileum har hållits i Johansfors skola och var lyckat. Lokalsamordningsmöte. Byggnaden som rymmer förskolan Fyrklövern är en mycket gammal byggnad. Tekniska förvaltningen låter avisera att den inte är i tillräckligt bra skick för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att låta den få en omfattande renovering och modernisering. Man bör börja titta på alternativa lokaler för verksamheten under 2012 inför verksamhetsåret Lindås skola. Bildningsnämndens syn på den pedagogiska verksamheten i Lindås skola efter den planerade renoveringen bör föras fram i debatten så att projekteringen kan starta så fort som möjligt. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

13 Bildningsnämnden BIN 61 Dnr 2011:7 600 Fadderrapporter Carl-Gunnar Holst (fp) meddelar att han har varit och besökt Johansfors skola och där träffat rektor, lärare och elever. Maria Svensson (s) och Maj-Brith Andersson (s) har också besökt Johansfors skola. Alla tre har dessutom varit på förskolorna Solgläntan i Eriksmåla och Videbacken i Johansfors. Marina Johansson (m) meddelar att hon har besökt Långasjö i dag. Susanne Gustavsson (s) besökte biblioteket i Emmaboda den 24 maj. Skriftliga rapporter kommer att lämnas in. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

14 Bildningsnämnden BIN 62 Dnr 2011: Rapport från kulturutskottet Kulturutskottet hade möte den 12 maj på Emmaboda bibliotek. Protokoll från mötet delas ut under dagens sammanträde. Bildningschef Marit Persson meddelar att utsmyckningen i rondellen i Eriksmåla kommer att vara på plats den 18 juni, då invigningen av The Glass Factory sker. En presskonferens om utsmyckningen genomförs den 20 juni kl En invigning planeras till september. En dag med Moberg genomförs den 2 juli i Rävkullen, Bökevara. Temat för dagen är Moberg som kvinnoskildrare. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

15 Bildningsnämnden BIN 63 Dnr 2011:2 002 Delegationsärenden Bildningsnämnden beslutar anteckna fattade delegationsbeslut enligt akt till protokollet. I samband med anmält delegationsbeslut om beslutsattestanter och ersättare 2011 föreslår bildningschef Marit Persson att bildningschef, stf. bildningschef samt förvaltningsekonom har rätt att vid behov attestera på samtliga kostnadsställen samt att attestera rättelser. Bildningsnämnden beslutar att bildningschef, stf. bildningschef samt förvaltningsekonom har rätt att vid behov attestera på samtliga kostnadsställen samt att attestera rättelser.

16 Bildningsnämnden BIN 64 Rapporter Dnr 2011: Kulturhandläggare Nanna Johannisson har yttrat sig till bygg- och miljönämnden gällande en rapport om miljötekniska markundersökningar vid Thelanders Garveri, Emmabo 1:2, Lindås. Dnr 2011:3 627 Långasjö Föräldrastyrelse har översänt protokoll från möten och Dnr 2011: Skolinspektionen har översänt beslut gällande ansökan om godkännande av Aspero Friskolor AB som huvudman för gymnasieskola i Karlskrona kommun. Dnr 2011:8 875 Kommunfullmäktige har besvarat motion från kommunfullmäktigeledamöterna Ingrid Jensen (c) och Lennart Gustavsson (c) gällande Kristallmuseet i Johansfors Glasbruk. Bildningsnämnden behandlade frågan , 8. Dnr 2010: Kommunfullmäktige har fastställt tilläggsbudget för 3,7 miljoner kronor enligt Socialdemokraternas och Miljöpartiets gemensamma förslag. Dnr 2011: Skolinspektionen har översänt beslut gällande ansökan om fortsatt godkännande respektive förklaring om fortsatt rätt till bidrag vid byte av huvudman för en fristående gymnasieskola, Helgesbogymnasiet i Kalmar kommun. Dnr 2011:1 047 Skolverket har meddelat att de har beslutat att inte bifalla ansökan från Emmaboda kommun om bidrag för utvecklingsinsatser i matematik. Skolverket har beslutat om statsbidrag till Emmaboda kommun för sommarskola 2011.

17 Bildningsnämnden BIN 64 forts Rapporter forts Dnr 2011: Skolverket har inbjudit lärare i grundskolans år 1-3 till kompetensutveckling i naturkunskap och teknik på kvartsfart hösten Kursen är på halvdistans. Skolverket betalar alla kurskostnader för deltagarna. Dnr 2011: Utbildningsdepartementet har remitterat betänkandet Riktiga betyg är bättre än höga betyg (SOU 2010:96). Bildningschef Marit Persson har skickat ett yttrande till Utbildningsdepartementet. Dnr 2011:9 214 Bygg- och miljönämnden har översänt samrådshandling gällande detaljplan för Linnefors Stationshus, Emmaboda kommun. Bildningsnämnden beslutar anteckna ovanstående rapporter till protokollet.

18 Bildningsnämnden BIN 65 Övriga frågor Andreas Garami (s), framför önskemål om att rutiner för återkoppling mellan lärarna inom F-6 och lärarna på Bjurbäcksskolan år ses över. Främst lärarna inom F-6 som lämnar eleverna saknar återkopplingen från Bjurbäcksskolan år vad gäller kunskaper m m. Marit Persson tar med sig frågan till ledningsgruppen för diskussion. Bildningsnämnden beslutar anteckna härom till protokollet.

Bildningsnämnden 2011-03-17 1 (15)

Bildningsnämnden 2011-03-17 1 (15) Bildningsnämnden 2011-03-17 1 (15) Plats och tid Moberg torsdagen den 17 mars 2011 kl 15.00-15.45. Beslutande Jan-Olof Jäghagen (s), ordförande Ann Helene Jonsson (m) Mickael Fransson (s) Erik Fors (s)

Läs mer

Bildningsnämnden (10) Maj-Brith Andersson (S)

Bildningsnämnden (10) Maj-Brith Andersson (S) Bildningsnämnden 2013-09-25 1 (10) Plats och tid Moberg onsdagen den 25 september 2013 kl. 15.00-17.00. Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande 86-87, kl. 15.00-16.20 Ann Helene Jonsson (M), ordförande

Läs mer

Bildningsnämnden 2010-03-25 1 (9)

Bildningsnämnden 2010-03-25 1 (9) Bildningsnämnden 2010-03-25 1 (9) Plats och tid Moberg torsdagen den 25 mars 2010 kl 15.00-16.35. Beslutande Jan-Olof Jäghagen (s), ordförande Ann Helene Jonsson (m) Lena Holmqvist (s) Mickael Fransson

Läs mer

Föreningsbidrag Bildningsnämnden.

Föreningsbidrag Bildningsnämnden. Föreningsbidrag Bildningsnämnden. 1. Innehållsförteckning. s.1. 2. Ansökningsförfarande. s.2. 3. Bidragsberättigade organisationer s.3. 4. Granskning..... s.3. 5. Reducering av bidrag... s.3. 6. Bidrag

Läs mer

Bildningskontoret, Emmaboda kommunhus

Bildningskontoret, Emmaboda kommunhus SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.40 Ajournering kl. 16.30 16.40 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael

Läs mer

Bildningsnämnden 2012-06-20 1 (16) Christer Skymbäck (S)

Bildningsnämnden 2012-06-20 1 (16) Christer Skymbäck (S) Bildningsnämnden 2012-06-20 1 (16) Plats och tid Moberg onsdagen den 20 juni 2012 kl. 15.00-17.15 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2015-10-15, kl. 15.00 17.15

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2015-10-15, kl. 15.00 17.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.15 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Susanne Gustavsson (S) Dan Bondesson (S) Marie-Louise Eddegård

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2012-02-27 10 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2012-02-27, 18:00 19:45 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Ingrid Jensen(c). Gunvor Karlsson(s), Emma Åhlander Hansson(m), Annchristin

Läs mer

Bildningsnämnden 2009-09-03 1 (13)

Bildningsnämnden 2009-09-03 1 (13) Bildningsnämnden 2009-09-03 1 (13) Plats och tid Glasblåsaren, Emmaboda Folkets Hus torsdagen den 3 september 2009 kl 15.00-16.05. Ajournering kl 15.10-15.30. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Bildningsnämnden 2012-03-22 1 (17) Ann Helene Jonsson (M)

Bildningsnämnden 2012-03-22 1 (17) Ann Helene Jonsson (M) Bildningsnämnden 2012-03-22 1 (17) Plats och tid Moberg torsdagen den 22 mars 2012 kl. 15.00-17.20 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S), kl. 15.00-16.40,

Läs mer

Bildningsnämnden 2012-10-25 1 (19)

Bildningsnämnden 2012-10-25 1 (19) Bildningsnämnden 2012-10-25 1 (19) Plats och tid Moberg torsdagen den 25 oktober 2012 kl. 15.00-16.40 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (23)

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Nöjes- & Cateringrestaurangen, Emmaboda,, kl. 13.30 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-03-27 1 (20) Ann Helene Jonsson (M)

Bildningsnämnden 2013-03-27 1 (20) Ann Helene Jonsson (M) Bildningsnämnden 2013-03-27 1 (20) Plats och tid Moberg onsdagen den 27 mars kl. 15.00-17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S), 29-39, kl. 15.00-16.20

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, , kl

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, , kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.40 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Susanne Gustavsson (S) Erik Fors (S) Flemming Jörgensen (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-08-29 1 (17)

Bildningsnämnden 2013-08-29 1 (17) Bildningsnämnden 2013-08-29 1 (17) Plats och tid Moberg torsdagen den 29 augusti 2013 kl. 15.00-16.45 Sammanträdet inleds med en tyst minut för Patrik Ideström (S). Beslutande Övriga deltagande Utses att

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, , kl Ajournering kl och kl

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, , kl Ajournering kl och kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 19.15 Ajournering kl. 16.25 16.35 och kl. 18.40 18.55. Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Susanne Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.35-11.10 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Rickard Möller (S)

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Teknik- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Teknik- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Teknik- och fritidsnämnden Plats och tid Emmaboda idrottsplats inklusive rundresa i kommunen, kl.08:30 16:30. Ajournering 09:05-09.15. Beslutande Övriga deltagande Per Sigvardsson,

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (9) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-12:00 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Jessica Larsson (S) Lars Nyborg (C) Ola

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid B-rummet, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström,(s)ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(bv) Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sida 1 (10) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet 1(13) Plats och tid Insikten, Hedslund, 08.30 11.40 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Anki Dåderman (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-11:45 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Ola Ekblom (FP) Inge-Marie Byström

Läs mer

Martin Nyqvist Kerstin Jinghede. Anders Cargerman. Martin Nyqvist SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Martin Nyqvist Kerstin Jinghede. Anders Cargerman. Martin Nyqvist SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-07 Plats och tid Högskolecentrum hörsal 13.15-16.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Cargerman (L) ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Kerstin Rosenkvist

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2010-12-01 92

Teknik- och fritidsnämnden 2010-12-01 92 Teknik- och fritidsnämnden 2010-12-01 92 Plats och tid Storegården, Vissefjärda, onsdagen den 1 december 2010, kl 08.30-12.15 Beslutande Per Sigvardsson (s) ordförande Annchristin Rosell (s) Anders Fransson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Fredag 19 februari 2016, kl. 09.00 12.30, ajournering 10.00 10.15 Plats Svansjörummet Beslutande M Jannicke Wichne tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) L Niklas Herneryd

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-09-04 Sida 1 (7) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. Tema - Göran Schnell, Brandskyddsföreningen Förstudie förbundsbildning Räddningstjänsten

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. Tema - Göran Schnell, Brandskyddsföreningen Förstudie förbundsbildning Räddningstjänsten 2012-06-25 58 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2012-06-25, kl. 18:00-20:10 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Ingrid Jensen(c), Emma Åhlander Hansson(m), Christer Jonsson(c), Inger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2014-04-10, kl. 09:00 10:30 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin (FP)

Läs mer

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18)

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-16.40 Beslutande Birgitta Kahn (MP), ordförande Kenth Carlsson (KD), vice ordförande Ulla Bäckman (M) Eva Sjöberg (C)

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Tid 08:15 11:00 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Petra Ramstad Justeringens plats och tid 2012 09 17 Justerade paragrafer 62 71 Sekreterare

Läs mer

16 Information från informationsdagen den 14 februari 2012.

16 Information från informationsdagen den 14 februari 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-02-29 14 Meddelanden. 15 Anmälan om delegationsbeslut. 16 Information från informationsdagen den 14 februari 2012. 17 Information elevdatorer till Dackeskolan. 18 Yttrande

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum 1-12 2007-04-12

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum 1-12 2007-04-12 KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum 1-12 Plats och Tid Kulturhuset kl 8.30-11.05 Beslutande Lisbeth Karlsson (c), ordförande Emil Radanov (c) Nermin Pismo (c) Inga Engström (s) Lars Sällström (s) Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Helene Svensson, (S) ledamot Pehr Magnusson, (M) ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Lärande och stöd 2012-04-04 72 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP)

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Brigitte Kühne, (fp), 61-68

Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Brigitte Kühne, (fp), 61-68 Högsby kommun Protokoll 1(10) Utbildningsutskottet Sammanträdesdatum 2007-12-05 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-12.30 Beslutande Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Brigitte Kühne,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-01-30 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, 2014-01-30, kl. 15.00 17.45 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S), 1-10, kl. 15.00 17.35 Erik

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-28, kl 1300-1430 ande Britta Tervaniemi, V Maria Lindmark Törmä, S Övriga deltagande Elin Niemi, Personalchef Utses

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 2007-08-22 1 (15) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden Vuxenutbildningsnämnden 2009-11-04 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 15:00 16:50 ande Sven Öberg (kd) ordf. Jan Hansson (m) Ulf Lager (c) Patrik Öhrström (fp) (ersättare för Göran Sjönneby) Maria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63Aktuell betygsstatistik... 77 64 Ekonomisk månadsrapport... 78 65 Aktuell barnomsorgskö... 79 66 Budget 2012... 80 67 Organisation av lokala styrelser inom barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-18 23 Innehållsförteckning Ärende 18 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö kommuner... 25 19 Information från Hagabodaskolan F-5... 26 20 Ekonomisk månadsrapport... 27 21

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(8) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 16.15 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden Protokoll 1 (16) Innehåll 10 Val av justerare samt tid och plats för justering 11 Informationsärenden 12 Delegationsärenden 13 Anmälningsärenden 14 Övrigt 15 Uppföljning av 2012 års interna kontrollplan

Läs mer

Gymnasienämnden (9)

Gymnasienämnden (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 7, 2002-02-18, kl 15.00-20.00 Beslutande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande Peter Göthblad

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Biblioteks- och kulturnämnden 2005-10-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Biblioteks- och kulturnämnden 2005-10-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Ronneby bibliotek, kl 14.00 16.35 Beslutande Övriga deltagare Ingemar Oscarsson, s Jusuf Nepola, s Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17 ) Utbildningsutskottet

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17 ) Utbildningsutskottet HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17 ) Plats och tid Notariet, måndagen den 10 augusti 2015 kl 09.00-13.30 Beslutande Tuva Bojstedt (KD), ordförande Jonas Erlandsson (S), ledamot Leif Gustavsson (SD),

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson (M) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid ande Verksamhetsbesök på Kinnekulle förskola, klockan 16.00. Sammanträdet fortsatte sedan i Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 22 april 2015, mötet

Läs mer

Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret, klockan

Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret, klockan 1 (2) Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret, klockan 13.00 16.15 Beslutande: Christer Bäckman (fp), ordförande Matz Johansson (c) Roland Ahlstrand (kd) Anneli Kousmanen (s) Birgit Johansson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby, kl 14.00 16.10 Beslutande Ingemar Oscarsson, s Hugo Savmyr, s Tjg ersättare Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer