Besluta att anta genomförandeplanen för Struktur 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Besluta att anta genomförandeplanen för Struktur 2015."

Transkript

1 Maria Dalemar Ärendenr 2013/444 1 (10) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum Rev. 30 september Hälso- och sjukvårdsnämnden Struktur - Genomförandeplan Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås: Besluta att anta genomförandeplanen för Struktur. Bakgrund I juni fattade nämnden beslut utifrån den Strukturutredning som förvaltningen genomfört. I utredningens förslag fanns 33 beslutspunkter av olika karaktär och omfattning. Numrering i enlighet med beslutspunkterna i Strukturutredningen. I tabellen är beslutsformuleringarna nedkortade, för fullständig formulering se bilaga. Tidsatt enligt beslut juni Återredovisas under 15) Tillsammans med Socialförvaltningen inrätta trygghetspunkter. 30) Använda eget kapital till projektledare för framtagande av genomförandeplan och därav följande aktiviteter. 16) Utreda förutsättningarna för sjukvårdsrådgivning i egenregi från ) Utforma en plan för att eventuellt överföra första linjens uppdrag även avseende psykisk ohälsa för barn och unga till primärvården. oktober oktober* 20) Utreda vidare och definiera habiliteringens uppdrag och Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress Visby Telefon vxl E-post Webbplats Org nr

2 Ärendenr 2013/444 2 (10) behov av avsatta resurser avseende barn, unga och vuxna. 25) Utforma strategier för att ytterligare öka primärvårdens attraktionskraft som arbetsplats ) Återredovisning av implementering, utbud av vårdcentraler i egen regi. 6,14 a-e) Omarbeta primärvårdens uppdrag, formulerat i krav- och kvalitetsboken. Avstämning med löpande. december Återredovisas under 24) Upprätta en genomförandeplan avseende växling av arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier. Reviderad tidsplan: mars 18) Tillsammans med berörda aktörer utreda och komma med förslag på hur en samlad och förbättrad funktion för ungdomshälsa ska utformas. mars 23) Använda IT-lösningar i betydligt större utsträckning än idag, både nationellt och på Gotland, med en plan för successivt införande i själva vården. 17) Tillsammans med Socialförvaltningen att utreda och ge förslag på omvandling av befintliga vårdplatser till en geriatrisk kortvårdsenhet. 22) Söka samarbete med Socialförvaltningen att utreda förutsättningarna för ett ökat samarbete och kompetensutbyte mellan beställarfunktionerna i respektive förvaltning. mars april maj (Inget maj, istället juni) * Tidigare tidsatt till september men framflyttad på grund av behov av samordning med genomförandeplanen.

3 Ärendenr 2013/444 3 (10) Genomfört Aktivitet 8) Inte initiera egenprovtagning av PK-prover. 32) ska söka samarbete med Socialnämnden enligt beslutspunkter 15, 17 och ) lägsta effektiva omhändertagandenivå. 11) teknik för att flytta vården närmare patienterna och frigöra tid. Kortfattad sammanfattning/kommentar Beslut juni. Bedömning att inom ett par år sker behandling till stor del med läkemedel som kraftigt minskar behov av PK-provtagning. Trygghetspunkter minskar behov av resor. Kontakt tagen i juni, SON positiv till samarbete i alla tre frågor ( 91). Tidsplanering samma för båda förvaltningarna. Enligt förklaring nedan. Enligt förklaring nedan. 26) Följa upp det fortsatt arbetet. Enligt förklaring nedan. Två beslutspunkter avser mer generella inriktningar där förvaltningen efterfrågade och fick nämndens stöd i förhållningssätt. Detta gäller Beslutspunkt 10 respektive 11: - Beslutspunkt 10 avser en generell inriktning om lägsta effektiva omhändertagande nivå (intern nivåstrukturering), gäller såväl i kontakt med patient såväl som för andra arbetsuppgifter. - Beslutspunkt 11avser en generell inriktning att använda tekniska förutsättningar som ett medel att flytta vården närmare patienten respektive till att frigöra resurser till mer värdeskapande aktiviteter. Förhållningssättet kommer igen i de andra aktiviteterna och följs inte som egna punkter. I beslutspunkt 26 a,b,c är uppdraget att följa upp det fortsatta arbetet utifrån strukturutredningen. Första delen av uppdraget är genomfört i och med redovisning av denna genomförandeplan inklusive beräkning av uppstartskostnader. Beslutspunkten fastställer att redovisning av genomförda aktivteter ska göras i årsbokslut respektive delårsrapporter. I beslutspunkt 26 c står att i varje underlag till beslut om förändring enligt strukturutredningen ska redovisas kostnadsberäkning och uppföljningsmått varav minst ett ska vara ekonomiskt mått och minst ett övrigt effektivitetsmått (ex minskat antal besök, minskat antal resta mil eller dylikt). Genomförandet av punkten följs därmed inte upp som egen punkt. För att möjliggöra nämndens samlade bild av

4 Ärendenr 2013/444 4 (10) genomförandearbetet föreslås att förvaltningen får i uppdrag att i samband med delårsrapport 2 redovisa en samlad uppföljning av genomförandeplanen. Två beslutspunkter avser att nämnden ska söka samarbete med andra förvaltningar. Beslutspunkt 32 är avslutad enligt ovan. Beslutspunkt 33 söka samarbete med Barn- och utbildningsnämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ännu genomföras. Förslag tidsplan för genomförande av återstående aktiviteter Aktivitet 7) Vidta åtgärder för ökad tillgänglighet, besök och telefon, till primärvården så som ändrat öppethållande, anslutning till kalendern i mina vårdkontakter och öppen mottagning liksom möjlighet att boka tid vid besök på vårdcentralen. 4) Fortsätta det beskrivna utvecklingsarbetet inom den psykiatriska vården. Återredovisas februari april 5) Utöka uppdraget för det palliativa teamet april 12) Samordna de lokala stödresurserna för FoUU juni (Inget maj, istället juni) 29) Ansluta till nationell IT-plattform, utreda vilka tillstånd som ska behandlas samt belysa utformning av organisation och fortsatt förvaltning. 21) Tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen och Gymnasie- och vuxenförvaltningen att utreda förutsättningarna för ett ökat samarbete med elevhälsan och förskolan samt föreslå hur ett sådant samarbete bör se ut. Reviderad tidsplan: september Reviderad tidsplan: oktober

5 Ärendenr 2013/444 5 (10) 1) Inrätta en enhet för akut omhändertagande 2) Ge enheten för akutomhändertagande i uppdrag att vara lots funktion och utbildningsenhet 3) Öka och bredda kompetensen inom enheten för akut omhändertagande 13) Vidareutveckla produktions- och kapacitetsplanering 9) Inom sjukvården utarbeta rutiner för omhändertagandet av patienter med besök på flera olika enheter. Reviderad tidsplan: mars 2016 Reviderad tidsplan: mars 2016 Beslutspunkt 31 avsåg den ekonomiska konsekvensen och tidsrymden för genomförandet. Bedömningen som nämnden ställde sig bakom är att införandet ska ske under en 3-årsperiod och att de beslutade åtgärderna skall leda till en kostnadsminskning på minst 20 miljoner, i fasta priser i relation till års kostnader. Dessutom gjordes bedömningen att hälften av kostnadsminskningen i fasta priser ska hämtas hem senast i årsbokslut Under respektive beslutspunkt kommer de ekonomiska effekterna tillsammans med andra effektivitetsmått att specificeras. Då implementering av flertalet beslutspunkter ännu inte är påbörjade kan förvaltningen i nuläget inte redogöra för uppstartskostnader för hela struktur. De uppstartskostnader som hittills identifierats är kostnaden för två projektledare under hösten och hela till en kostnad av tkr. Utöver detta ska enligt strukturutredningen en stor satsning ske inom ITområdet, för att erbjuda mer vård nära patienten och effektivisera förvaltningens arbete när det gäller såväl externa som interna möten. En bedömning är att ca 200 Tkr kommer att åtgå för att installera, koppla och igångsätta utrustningen kommer att krävas. Maria Dalemar Hälso- och sjukvårdsdirektör

6 Ärendenr 2013/444 6 (10) Bilaga - Beslutspunkter ur strukturutredningen Stödja förvaltningens förslag att: 1) Inrätta en enhet för akut omhändertagande med tillhörande observations/behandlingsplatser, utan att öka det totala antalet vårdplatser på lasarettet. 2) I uppdraget för enheten för akut omhändertagande även inkludera uppdraget som lots -funktion och utbildningsenhet för de yrkeskategorier som tjänstgör på enheten. 3) Öka och bredda kompetensen inom enheten för akut omhändertagande. 4) Fortsätta det beskrivna utvecklingsarbetet inom den psykiatriska vården. 5) Utöka uppdraget för det palliativa teamet till att inkludera fler diagnosgrupper. 6) Principen för primärvårdens uppdrag ska vara ett grunduppdrag och tilläggsuppdrag. 7) Vidta åtgärder för ökad tillgänglighet, besök och telefon, till primärvården så som ändrat öppethållande, anslutning till kalendern i mina vårdkontakter och öppen mottagning liksom möjlighet att boka tid vid besök på vårdcentralen. 8) I dagsläget inte initiera egenprovtagning av PK-prover. 9) Inom sjukvården utarbeta rutiner för omhändertagandet av patienter med besök på flera olika enheter. 10) En generell inriktning ska gälla om lägsta effektiva omhändertagande nivå (intern nivåstrukturering), gäller såväl i kontakt med patient såväl som för andra arbetsuppgifter. 11) En generell inriktning ska gälla att använda tekniska förutsättningar som ett medel att flytta vården närmare patienten respektive till att frigöra resurser till mer värdeskapande aktiviteter. 12) Samordna de lokala stödresurerna för forskning, utveckling och utbildning inom. 13) Vidareutveckla produktions- och kapacitetsplanering inom hälso- och sjukvården på Gotland

7 Ärendenr 2013/444 7 (10) Uppdra åt förvaltningen att: 14) Omarbeta primärvårdens uppdrag, formulerat i krav- och kvalitetsboken. I omarbetningen ta ställning till eventuellt namnbyte för vårdcentralerna till hälsocentraler. Privata utförare ska bjudas in i arbetet. Omarbetningen inkluderar att: a. Utforma uppdraget så som ett grunduppdrag respektive tilläggsuppdrag. Beskriva vilka tilläggsuppdrag som är aktuella och vilken enhet som anses som lämplig utförare. b. Utforma uppföljning av respektive uppdrag. c. Utforma ersättningsmodellen inom primärvården utifrån principen om konkurrensneutralitet och med beaktande av modellen med grunduppdrag och tilläggsuppdrag. d. Utforma principer för listning enligt intentionen med team. e. Tydliggöra eventuella andra ställningstaganden. Avstämning med nämnden ska göras under arbetets gång. Återredovisas för beslut till nämnden i december 15) Söka samarbete med Socialförvaltningen att, utifrån strukturutredningens beskrivna målbild, senast inrätta trygghetspunkter. Planen för arbetet återredovisas till nämnden i oktober. 16) Utreda förutsättningarna för en resurseffektiv sjukvårdsrådgivning av god kvalitet i egenregi. Utgångspunkt är stärkt patientsäkerhet, i och med journalåtkomst. Att, om förutsättningarna finns, övergången sker i samband med att avtal med nuvarande leverantör löper ut ( ). Återredovisas till nämnden i. 17) Söka samarbete att med Socialförvaltningen att utreda och ge förslag på omvandling av befintliga vårdplatser till en geriatrisk kortvårdsenhet. Planen för arbetet återredovisas till nämnden i april. 18) Tillsammans med berörda aktörer utreda och komma med förslag på hur en samlad och förbättrad funktion för ungdomshälsa ska utformas. Planen för arbetet återredovisas till nämnden i mars. 19) Utforma en plan för att eventuellt överföra första linjens uppdrag även avseende psykisk ohälsa för barn och unga till primärvården. Återredovisas till nämnden i.

8 Ärendenr 2013/444 8 (10) 20) Utreda vidare och definiera habiliteringens uppdrag och behov av avsatta resurser avseende barn, unga och vuxna. Återredovisas till nämnden i. 21) Söka samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen och Gymnasie- och vuxenförvaltningen att utreda förutsättningarna för ett ökat samarbete med elevhälsan och förskolan samt föreslå hur ett sådant samarbete bör se ut. Planen för arbetet återredovisas till nämnden i maj. 22) Söka samarbete med Socialförvaltningen att utreda förutsättningarna för ett ökat samarbete och kompetensutbyte mellan beställarfunktionerna i respektive förvaltning. Planen för arbetet återredovisas till nämnden i maj. 23) Använda IT-lösningar i betydligt större utsträckning än idag, både nationellt och på Gotland, med en plan för successivt införande i själva vården. Utvecklingen förutsätter regional samverkan IT. Återredovisas till nämnden i mars. 24) Upprätta en genomförandeplan avseende växling av arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier, i enlighet med utredningens inriktning. Planen ska återredovisas till nämnden i. 25) Utforma strategier för att ytterligare öka primärvårdens attraktionskraft som arbetsplats. En plan ska återredovisas till nämnden i. 26) Följa upp det fortsatta arbetet utifrån strukturutredningen genom att: a. Återkomma till nämnden med en sammanlagd genomförandeplan senast oktober och en beräkning av eventuella tillkommande uppstartskostnader. b. I årsbokslut och delårsrapporter redovisa vilka punkter i strukturutredningen som är genomförda med beräknad ekonomisk effekt och andra effektmått. c. I varje beslut om förändring enligt strukturutredningen, i underlaget till beslut, redovisa kostnadsberäkning och uppföljningsmått varav minst ett ska vara ekonomiskt mått och minst ett övrigt effektivitetsmått (ex minskat antal besök, minskat antal resta mil eller dylikt) Anta förvaltningens förslag och besluta att: 27) I enlighet med utredningens förslag fastställa utbud av vårdcentraler i egen regi:

9 Ärendenr 2013/444 9 (10) a. En vårdcentral på norra Gotland, i Slite. b. En vårdcentral på södra Gotland, i Hemse. c. Vårdcentraler på mellersta Gotland, i Visby. 28) Och därmed besluta om att: a. Stänga Roma vårdcentral från 18 augusti, under förutsättning att trygghetspunkt öppnar 1 september. Ordförande och förvaltningsledning får i uppdrag att snarast inleda dialog med privata vårdgivare om etablering av vårdcentral i Roma. b. Genomföra förändringen från Klinte Vårdcentral till en utbildningsenhet kopplad till Hemse Vårdcentral, förlagd i Klintehamn. c. Avveckla filialverksamhet i Fårösund d. Återrapportera hur fattade beslut har implementerats till nämnden i. 29) Ansluta till den nationella IT-plattform som är under uppbyggnad. Plattformen ska möjliggöra e-tjänster för stöd och behandling, exempelvis kognitiv beteendeterapi. Utreda vilka typer av tillstånd som ska behandlas. Belysa hur den egna vårdens organisation samt den fortsatta förvaltningen och utvecklingen av systemet ska utformas. 30) Använda eget kapital till projektledare för framtagande och genomförandeplan och därav följande aktiviteter. Specificerat underlag redovisas i september. 31) Ställa sig bakom förvaltningens övergripande ekonomiska bedömning: a. Att strukturutredningens samtliga förslag innebär en kostnadsminskning på minst 20 miljoner, i fasta priser i relation till års kostnader. b. Att införandeplanen för förändringarna enligt strukturutredning är 3 år, med start omgående efter beslut. c. Att hälften av den beräknade kostnadsminskningen i fasta priser ska hämtas hem senast i årsbokslut Hälso- och sjukvårdsnämnden ska söka samarbete med: 32) Socialnämnden för att inrätta trygghetspunkter, omvandla befintliga vårdplatser till en geriatrisk kortvårdsenhet samt utreda

10 Ärendenr 2013/ (10) förutsättningarna för ett ökat samarbete och kompetensutbyte mellan beställarfunktionerna (enligt beslutspunkter 15, 17 och 22). 33) Barn- och utbildningsnämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för ett ökat samarbete med elevhälsan och förskolan (enligt beslutspunkt 21)

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 14 oktober 2014

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 14 oktober 2014 KALLELSE 1(1) 8 oktober 2014 Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 14 oktober 2014 Tid/plats: tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 12.00 Hörsalen, Komvux ÄRENDEN 1 Justering på förslag: 2. Lägesbeskrivning,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ökad tillgänglighet till Primärvården

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ökad tillgänglighet till Primärvården Ärendenr HSN 2013/444 Handlingstyp Informationsärende 1 (8) Datum 21 januari 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnden Ökad tillgänglighet till Primärvården Under strukturutredningen lades mycket fokus på att skapa

Läs mer

Handlingsplan för att minska behovet av hyrläkare

Handlingsplan för att minska behovet av hyrläkare Cathrine Malmqvist, sjukvårdschef Ärendenr HSN 2016/ Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 26 maj 2016 1 (1) Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för att minska behovet av hyrläkare Förslag till beslut

Läs mer

PROTOKOLL. Hälso- och sjukvårdsnämnden 14 oktober

PROTOKOLL. Hälso- och sjukvårdsnämnden 14 oktober PROTOKOLL Hälso- och sjukvårdsnämnden 14 oktober Register sida HSN 525 Lägesbeskrivning, Utskrivningsklara patienter inom psykiatrin... 2 HSN 526 Lägesbeskrivning, Beroendevården... 3 HSN 527 Information,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta att:

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta att: Viktoria Storm, Projektledare Struktur 2015 Ärendenr 2013/444 Handlingstyp Informationsärende Datum 4 mars 2015 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämnden Förbättrad funktion för ungdomshälsa Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Uppföljning av arbetet med Struktur 2015. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Uppföljning av arbetet med Struktur 2015. Hälso- och sjukvårdsnämnden Ärendenr HSN 2013/444 1 (56) Datum 11 april 2016 Uppföljning av arbetet med Struktur 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2 (56) Sammanfattning Arbetet med att förverkliga delarna inom Struktur 2015 har pågått

Läs mer

Redovisning av lex Maria anmälningar med anledning av självmord

Redovisning av lex Maria anmälningar med anledning av självmord Gunnar Ramstedt Ärendenr HSN 2012/364 1 (5) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 24 augusti 2012 Hälso- och sjukvårdsnämnden Redovisning av lex Maria anmälningar med anledning av självmord Sammanfattning

Läs mer

Återredovisning av implementering efter beslut om fastställande av utbudspunkter av vårdcentraler i egen regi

Återredovisning av implementering efter beslut om fastställande av utbudspunkter av vårdcentraler i egen regi Maria Ahlmark, verksamhetschef primärvården Ärendenr HSN 2013/444 1 (7) Handlingstyp Tjänsteskrivelse nr 2 Datum 25 november 2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden Återredovisning av implementering efter beslut

Läs mer

Utforma Regionala Riktlinjer för vuxna avseende; ADHD lindrig

Utforma Regionala Riktlinjer för vuxna avseende; ADHD lindrig Kerstin Lindgren, tf resursområdeschef habrehab Ärendenr HSN 2014/533 1 (8) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 12 november 2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden Habiliteringen Gotland Sammanfattning Utredning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Cathrine Malmqvist, sjukvårdschef

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Cathrine Malmqvist, sjukvårdschef Cathrine Malmqvist, sjukvårdschef Ärendenr HSN 2015/110 Datum 14 april 2015 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Konsekvenser för hälso- och sjukvården angående ökat flyktingmottagande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Remiss. Översyn vårdprocess tillnyktring

Remiss. Översyn vårdprocess tillnyktring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Socialförvaltningen Christina Godarve, avdelningschef individ- och familjeomsorgen Åsa Hedqvist, verksamhetschef akutmottagningen Visby lasarett Ärendenr SON 2016/194,

Läs mer

Habilitering och rehabilitering

Habilitering och rehabilitering Överenskommelse Fastställd av Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden Framtagen av Leif Olsson, Cecilia Persson Beslutsdatum 2017-03-22 (revidering) SON 34 HSN 347 Upprättad 2015-05-13 Ärendenr SON

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Yvonne Skovshoved, ekonomichef. Barnpeng inom tandvården

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Yvonne Skovshoved, ekonomichef. Barnpeng inom tandvården Yvonne Skovshoved, ekonomichef Ärendenr HSN 2016/426 1 (2) Handlingstyp Missiv Datum 8 november 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden Barnpeng inom tandvården Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Mellanlagring och e-arkivering av journalsystem

Mellanlagring och e-arkivering av journalsystem Gunnar Ramstedt, chefläkare/it-strateg Ärendenr HSN 2016/408 Handlingstyp Beslutsärende Datum 26 augusti 2016 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Mellanlagring och e-arkivering av journalsystem Hälso- och

Läs mer

Socialpsykiatriskt team för barn som riskerar placering

Socialpsykiatriskt team för barn som riskerar placering Marie Härlin, verksamhetsområdeschef psykiatri Ärendenr HSN 2013/78 1 (5) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 25 september 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnden Socialpsykiatriskt team för barn som riskerar

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av informationen.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av informationen. Marie Berglund, Projektledare Struktur 2015 Ärendenr 2013/444 Handlingstyp Informationsärende 1 (10) Datum 30 mars 2015 Palliativa teamets ökade uppdrag Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse HSN 2016/ mars 2017

Tjänsteskrivelse HSN 2016/ mars 2017 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gunnar Ramstedt Chefläkare/it-strateg Tjänsteskrivelse HSN 2016/409 21 mars 2017 Hälso- och sjukvårdsnämnden Ineras ramverk för invånares åtkomst till journalen Anpassning

Läs mer

Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa Ds 2015:59

Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa Ds 2015:59 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ärendenr HSN 2016/84 1 (2) Handlingstyp Missiv Datum 2 mars 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa Ds 2015:59 Förslag till beslut

Läs mer

Projektdirektiv. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen [Nämnd/Förvaltning/alternativt blank] Teknisk anslutning av TakeCare till Journalen via nätet

Projektdirektiv. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen [Nämnd/Förvaltning/alternativt blank] Teknisk anslutning av TakeCare till Journalen via nätet [Nämnd/Förvaltning/alternativt blank] Projekt- / förstudiedirektiv *Projekt Teknisk anslutning av TakeCare till Journalen via nätet *Projektägare Maria Dalemar *Projektledare Lina Jacobsson Projektstyrgrupp

Läs mer

Revisionsrapport - Offentlighetsprincipen och diarieföring

Revisionsrapport - Offentlighetsprincipen och diarieföring Barn- och utbildningsförvaltningen Nina Gustavsson Ärendenr BUN 2015/155 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 22 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Revisionsrapport - Offentlighetsprincipen och

Läs mer

BUS Gotland. Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd. BarnSam Region Gotland

BUS Gotland. Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd. BarnSam Region Gotland Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd BarnSam Region Gotland Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd I Region Gotland finns sedan sommaren 2012 en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2 Uppdrag och kvalitetskrav Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2017-04-20 Ärendenr SON 2017/72 Version [1.0] Innehållsförteckning...1 Inledning...2 Beskrivning av insatsen...2

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

2. Godkännande av dagordning. 3. Föregående minnesanteckningar. 4. Riktlinjer för samrådsmöte. 6. Arbetsformer framåt. 7. Rapport från SON och HSN

2. Godkännande av dagordning. 3. Föregående minnesanteckningar. 4. Riktlinjer för samrådsmöte. 6. Arbetsformer framåt. 7. Rapport från SON och HSN Socialnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämndens Samrådsgrupp Datum 3 oktober 2016 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Föregående minnesanteckningar 4. Riktlinjer för samrådsmöte 5. Inkomna

Läs mer

Gemensam sjuksköterskeorganisation kväll och natt inom primärvård i ordinärt och särskilt boende

Gemensam sjuksköterskeorganisation kväll och natt inom primärvård i ordinärt och särskilt boende 2005-11-28. 1(6) Social- och omsorgsförvaltningen Social- och omsorgsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Gemensam sjuksköterskeorganisation kväll och natt inom primärvård i ordinärt och särskilt boende

Läs mer

Sanktioner mot fristående förskola

Sanktioner mot fristående förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare Karin Sandberg-Täpp Telefon 0498 26 94 63 E-post karin.sandberg-tapp@gotland.se Dnr BUN 2013/318 Datum 2013-05-29 Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN Bilaga:

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

Uppföljning palliativ vård

Uppföljning palliativ vård Revisionsrapport* Uppföljning palliativ vård Eskilstuna kommun Februari 2008 Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdraget...3 1.1 Bakgrund...3 1.2

Läs mer

Hälso- och sjukvårdnämnden beslutar att lämna följande skrivelse till regionstyrelsen inför budgetavstämningen i oktober 2014.

Hälso- och sjukvårdnämnden beslutar att lämna följande skrivelse till regionstyrelsen inför budgetavstämningen i oktober 2014. Yvonne Skovshoved Ärendenr HSN 2014/10 1 (11) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 16 september 2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden Inför budgetavstämning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdnämnden beslutar

Läs mer

Första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symtom och funktionsnedsättningaruppdrag åt Driftnämnden Närsjukvård

Första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symtom och funktionsnedsättningaruppdrag åt Driftnämnden Närsjukvård TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Hälso- och sjukvård Karin Ingvarsson Utvecklare Datum Diarienummer 2016-02-10 RS150369, RS150370 Regionstyrelsen Första linjens vård till barn och unga med psykisk

Läs mer

Tjänsteskrivelse HSN 2016/517 7 november 2016

Tjänsteskrivelse HSN 2016/517 7 november 2016 Emma Norrby Förvaltningscontroller HSN 2016/517 7 november 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden Analys av samband: telefontillgänglighet primärvård egenregi, samtal 1177/sjukvårdsrådgivning, besök akutmottagning

Läs mer

Motionssvar: Kvalificerad vård i livets slutskede

Motionssvar: Kvalificerad vård i livets slutskede Thomas Kunze, chefläkare Ärendenr HSN 2016/264 1 (5) Handlingstyp Beslutsärende Datum 5 juli 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden Motionssvar: Kvalificerad vård i livets slutskede Förslag till beslut Hälso-

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Direktiv Struktur 2015 översyn av hälso- och sjukvården på Gotland

Direktiv Struktur 2015 översyn av hälso- och sjukvården på Gotland Jan-Åke Björklund Direktiv Struktur 2015 översyn av hälso- och sjukvården på Gotland Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 12 juni 2013 339 att ge förvaltningen i uppdrag att föreslå hur ett arbete

Läs mer

Handlingsplan för självmordsförebyggande arbete inom utbildnings och arbetslivsförvaltningen, UAF,

Handlingsplan för självmordsförebyggande arbete inom utbildnings och arbetslivsförvaltningen, UAF, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Maria Benczy Ärendenr BUN 2015/677 & GVN 2016/137 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 1 april 2016 Barn- och utbildningsnämnden/ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Underlag för beslut om förändring av ersättningssystemet för primärvården

Underlag för beslut om förändring av ersättningssystemet för primärvården FÖRSLAG 1(2) Hälso- och sjukvårdsnämnden Underlag för beslut om förändring av ersättningssystemet för primärvården Ledningsbolaget genomförde under hösten 2006 en genomlysning av primärvården på Gotland.

Läs mer

Tjänsteskrivelse HSN 2013/ oktober 2016

Tjänsteskrivelse HSN 2013/ oktober 2016 Marie Berglund Projektledare Struktur 2015 HSN 2013/444 17 oktober Hälso- och sjukvårdsnämnden Mångbesökare i primärvården egenregi Förslag till beslut Godkänna rapporten och stödja förvaltningens fortsatta

Läs mer

Förutsättningar för ett ökat flyktingmottagande på Gotland

Förutsättningar för ett ökat flyktingmottagande på Gotland Lisa Stark Karl Risp Ärendenr RS 2014/148 1 (5) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 9 februari 2015 Regionstyrelsen Förutsättningar för ett ökat flyktingmottagande på Gotland Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Beställningsunderlag 2015

Beställningsunderlag 2015 Diarienummer HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster Dnr HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster 1

Läs mer

Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen om rehabilitering och hjälpmedel.

Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen om rehabilitering och hjälpmedel. Handlingstyp Överenskommelse 1 (7) Rehabilitering Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen om rehabilitering och hjälpmedel. Bakgrund Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 20 juni 2013. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49)

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) 1 (5) Socialförvaltningen 2014-10-21 Dnr KS 2014-684 Anna Widéen SN 2014-230 Justitiedepartementet Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) SAMMANFATTNING Linköpings kommun

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad.

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Pia Skarin TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-05 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, P 24 1 (3) HSN 1306-0685 Svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Vår referens Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Vår referens Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se HANDIKAPP FÖRBUNDEN 2015-06-16 Dnr.nr S2015/1547/FS Vår referens Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Remissvar: Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Ansökan om godkännande att utöka befintlig förskoleverksamhet vid förskolan Sankta Maria, Visby domkyrkoförsamling.

Ansökan om godkännande att utöka befintlig förskoleverksamhet vid förskolan Sankta Maria, Visby domkyrkoförsamling. Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Karin Sandberg Täpp Ärendenr BUN 2016/517 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 11 juli 2016 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden Ansökan om godkännande att utöka befintlig

Läs mer

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012 Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV 29 maj 2012 Justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 Inriktning Vidareutveckla modellen efter beslutade mål för primärvården (Idéskissen medborgarens

Läs mer

Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd. Region Gotland

Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd. Region Gotland Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd Region Gotland Samverkan kring (äldre?) personer i behov av samordnat stöd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) ska

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2016-11-21 1 (12) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

MVT. Kistamässan

MVT. Kistamässan MVT Kistamässan 170124 RemoAge Projektperiod 150501-180430 Northern Periphery and Arctic Programme (NPA)- Programme Area Norrbotten Kiruna sjukhus 1 hälsocentral + 1 privat 1 kommun Gällivare sjukhus 3

Läs mer

Tjänsteskrivelse HSN 2013/ februari 2017

Tjänsteskrivelse HSN 2013/ februari 2017 Marie Berglund Projektledare struktur 2015 HSN 2013/444 13 februari 2017 Hälso- och sjukvårdsnämnden Rätt använd kompetens RAK (struktur 2015) Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2017-01-23 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Förslag till ny ledningsstruktur inom HSF

Förslag till ny ledningsstruktur inom HSF Hälso- och sjukvårdsledningen Handläggare Telefon E-post Diarienr Datum 2010-04-29 1 (5) Förslag till ny ledningsstruktur inom HSF Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förändras med målet att bli en processinriktad

Läs mer

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län 56 000 invånare Under sommaren ca 180 000 inv Orter: Norrtälje stad Rimbo uppländsk jordbruksbygd Älmsta vid väddö kanal Hallstavik - huvudort i norra delen

Läs mer

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åsa Karlsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-18 Reviderat 2016-02-22 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 13 1 (5) HSN 1404-0542 Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (4) HSN 1511-1378 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 36 Antagande av leverantör - upphandling av öppen-

Läs mer

Remissvar Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd SOU 2012:17

Remissvar Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd SOU 2012:17 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Psykiatriska kliniken Ärendenr HSN 2012/251 1 (6) Handlingstyp Remissvar Datum 21 september 2012 Till Socialdepartementet Remissvar Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet Denna information redogör kortfattat för beslut i de ärenden som behandlades vid vårdproduktionsberedningens sammanträde den 27 april 2009. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se under

Läs mer

Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14)

Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-03-13 S2015/1547/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Skolgången för elever i familjehem, hem för vård eller boende (HVB), jourhem och stödboende ny modell Skolsam

Skolgången för elever i familjehem, hem för vård eller boende (HVB), jourhem och stödboende ny modell Skolsam UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Öqvist Annbritt Thomson Giggi Håkansson Katarina Datum 2017-04-10 Diarienummer UBN-2017-1681 Utbildningsnämnden Skolgången för elever i familjehem, hem för vård eller

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Kompetensförsörjning för att få sökande till gymnasiala yrkesutbildningar inom områden där det råder kompetensbrist på Gotland

Kompetensförsörjning för att få sökande till gymnasiala yrkesutbildningar inom områden där det råder kompetensbrist på Gotland Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Anders Jolby Ärendenr BUN 2015/675 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (3) Datum 24 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden Kompetensförsörjning för att få sökande till

Läs mer

Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd (BUS) BarnSam Region Gotland

Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd (BUS) BarnSam Region Gotland Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd (BUS) BarnSam Region Gotland Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd I Region Gotland finns sedan sommaren 2012 en överenskommelse

Läs mer

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen 2011-04-11 Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen Inledning Under de senaste åren har akutsjukvården varit i starkt fokus i Västra Götalandsregionen. En av orsakerna till detta är att politiken

Läs mer

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Individ- och familjeomsorg Ärendenr SON 2014/4 1 (5) Datum 16 januari 2014 Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-02 Dnr 1600425 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Initiativärende till Hälso- och

Läs mer

Redovisning av utförd internkontroll 2013

Redovisning av utförd internkontroll 2013 Ärendenr HSN 2013/2 1 (5) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 24 oktober 2013 Redovisning av utförd internkontroll 2013 Sammanfattning intern kontroll 2013 Kontrollplanen för 2013 är dels uppföljande utifrån

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Kriterier och förslag till arbetsgång för KBTinriktad behandling av lättare/medelsvåra psykiska besvär enligt Rehabiliteringsgarantin

Kriterier och förslag till arbetsgång för KBTinriktad behandling av lättare/medelsvåra psykiska besvär enligt Rehabiliteringsgarantin 1 (5) Datum 2014-01-07 Kriterier och förslag till arbetsgång för KBTinriktad behandling av lättare/medelsvåra psykiska besvär enligt Rehabiliteringsgarantin Inledning En stor del av sjukskrivningarna framförallt

Läs mer

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 P 12 1 (6) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kim Nordlander Patrik Hansson Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden Ärendebeskrivning I ärendet föreslås

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Likvärdiga villkor för utförare inom vårdvalssystem i Landstinget i Värmland

Likvärdiga villkor för utförare inom vårdvalssystem i Landstinget i Värmland Likvärdiga villkor för utförare inom vårdvalssystem i Landstinget i Värmland LK/140453 Upprättad av Vårdvalsenhet och Ekonomistab Landstinget i Värmland 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Nyheter i korthet: Sjukhusnära vårdcentral avlastar akuten i Malmö Ny vårdcentral öppnar på sjukhusområdet i Lund Region Skåne

Nyheter i korthet: Sjukhusnära vårdcentral avlastar akuten i Malmö Ny vårdcentral öppnar på sjukhusområdet i Lund  Region Skåne Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 28 oktober 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg

Primärvårdsnämnden i Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-06-15 Primärvårdsnämnden i Varberg Tid: Tisdag 15 juni 2004 kl 15:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall 1 Justering Primärvårdsnämnden beslutar

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator.

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator. Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: november 2015 Benämning Samverkan Lekeberg Samordnare av Samverkansteam.

Läs mer

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland äldre i vården Grön strategi för hur vården bättre kan anpassas till den äldre människans behov och förutsättningar Miljöpartiet de gröna i Östergötland 1 Inledning Inom en snar framtid kan vi förvänta

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Samverkan kring personer i behov av särskilt stöd. Region Gotland

Samverkan kring personer i behov av särskilt stöd. Region Gotland Samverkan kring personer i behov av särskilt stöd Region Samverkan kring personer i behov av samordnat stöd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) ska samverkan ske mellan kommun

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Rapport. Inskrivningsregler i förskolan - effekterna av utökad veckotid för barn till föräldralediga eller arbetssökande

Rapport. Inskrivningsregler i förskolan - effekterna av utökad veckotid för barn till föräldralediga eller arbetssökande Per Löttiger Ärendenr BUN 2014/55 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 20 januari 2014 Barn- och utbildningsnämnden Rapport. Inskrivningsregler i förskolan - effekterna av utökad veckotid för barn

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (6) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 P 14 Handläggare: Andreas Falk Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av integrerad psykiatri och beroendevård på

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012

Patientsäkerhetsberättelse 2012 Handlingstyp Patientsäkerhetsberättelse 1 (8) Datum 2012-01-23 Patientsäkerhetsberättelse 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen överlämnar härmed sin berättelse om patientsäkerhet för kalenderåret 2011.

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-08-21 1 (5) HSN 2017-0619 Handläggare: Susanna Stål Karlström Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-28 Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm.

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 19 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-11-01 HSN 1104-0356 Handläggare: Inger Rising Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI)

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Remiss: Slutbetänkande. Bättre insatser vid missbruk och beroende

Remiss: Slutbetänkande. Bättre insatser vid missbruk och beroende Ärendenr HSN 2011/218 1 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 31 augusti 2011 Hälso- och sjukvårdsnämnden Remiss: Slutbetänkande. Bättre insatser vid missbruk och beroende Förslag till beslut Hälso- och

Läs mer

Datum _ 16 Sida 1 (6) Struktur- och förändringsplan 2015: Hälso- och sjukvård

Datum _ 16 Sida 1 (6) Struktur- och förändringsplan 2015: Hälso- och sjukvård I ~ Landstinget Il DALARNA 2015-06-15- Datum _ 16 1 (6) Administrativ enhet 000006 Dnr LD15/01693 Uppdnr 1088 2015-06-01 Landstingsstyrelsen 2015-06-15- Struktur- och förändringsplan 2015: Hälso- och sjukvård

Läs mer