, QwujedwwIcraterKfo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ", QwujedwwIcraterKfo"

Transkript

1 Falkenbergs kommun Kon n in.-f ii- Miiru nlr.f.jl Ui- 0 8, QwujedwwIcraterKfo J Thuftém 0»if ts 2-o<H V 3 (Q Falkenberg ,) Pi Motion om en utredning av lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. Bakgrund Mycket tyder på att lärarnas arbetssituation har förändrats mycket på senare tid. Lärarnas auktoritet är inte på samma sätt som tidigare naturlig och tidigare normer är inte längre självklara. Hotfulla, pressande och ibland våldsamma situationer har blivit vanligare. Samtidigt granskas lärarna mer än tidigare inte minst utifrån perspektivet elevernas rättigheter. Detta riskerar att resultera i att lärarna kommer i kläm mellan den nya verkligheten och politiska målsättningar. Minst 1 uppmärksammade fall i nutid i Falkenbergs kommun indikerar också att så är fallet. Det är alltså angeläget att utreda hur lärarnas arbetssituation ser ut i kommunen. Hur vanliga är de våldsamma situationerna? Har lärarna tillräcklig rättssäkerhet? Det är också viktigt att ta reda på om de har det stöd de behöver och de förutsättningar i övrigt som de behöver för att hantera sådana situationer. Sverigedemokraterna i Falkenberg yrkar på: att kommunstyrelsen tillsätter en oberoende utredning av lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet i kommunen vid våldsamma situationer i skolan. Utredaren ska inventera förekomsten av hotfulla och våldsamma situationer i kommunens skolor, kartlägga de processer som har förevarit vid situationer där lärare har misstänkts för våld mot elev. kartlägga befintliga handlingsalternativ för lärarna och vilket stöd de har i sådana situationer, - ge förslag på hur lärarnas rättssäkerhet ska säkerställas, «remittera ett utkast av rapporten till de berörda aktörerna och rapportera till kommunfullmäktige. Sara-Lena Bjälkö Sverigedemokraterna

2 ^XtwujedemkraterHA- J TYmlutå Tmdttim* Falkenberg Motion om klassfarmorsystem Fci I ke n b e rg sko ni rn u n KommwnlcJ <)incjsko(iiof(.m K.'s?*:.! Ui- 0 8 /d Zo/ L i -ti (eh Kommunen har en skyldighet att se till att förutsättningarna är de bästa för att skolgången ska vara en trygg start som förbereder alla elever för livet och arbetsmarknaden. Samtidigt anser vi Sverigedemokrater att det även bör vara kommunens skyldighet att hjälpa alla barn att få det som är en självklarhet endast för vissa barn - en naturlig förankring i det mellanmänskliga sammanhang över generationsgränser som Sveriges kultur utgör. Vi Sverigedemokrater vill införa ett system som vi kallar Klassfarmorsystem. Pensionerade kvinnor och män som vill göra en insats för barn i grundskolan ska engageras. De ska vara ett stöd för eleverna på lektioner och på raster, men inte huvudsakligen ha en pedagogisk uppgift. De kommer att bidra till att lektionerna blir lugna så att läraren kan koncentrera sig på sin pedagogiska huvuduppgift. De kommer att vara med på rasterna för att uppmärksamma och aktivera elever och stävja mobbing. De kommer att se barn som idag inte blir sedda på grund av bristande resurser..jpi Dessutom kommer de att fungera som en brygga mellan generationer och förmedla erfarenheter och gamla svenska värderingar till barnen. Det är särskilt viktigt för de barn som inte har möjlighet att få detta tillgodosett i hemmet. Initiativet kommer att stärka barnens förståelse och acceptans för vuxnas normer. Inte minst kan två vuxna i klassrummet i litet olika roller ha en positiv påverkan på barnen i det avseendet. Om olika generationer inte träffar varandra och interagerar, kan det göra att förståelsen och respekten för medmänniskor över generationsgränser minskar. För barn med svag anknytning till svensk kultur kan mötet med de äldre och tillägnandet av svensk kulturs koder och gränser innebära att utanförskap bryts och att det blir lättare att komma in på arbetsmarknaden. För att uppnå samtliga mervärden måste de som blir aktuella för tjänsterna ha god kännedom om svensk kultur och tillhöra den äldre generationen. De ska inte ersätta pedagoger eller annan personal i skolan utan vara ett komplement. Sverigedemokraterna vill införa systemet i liten skala i förskoleklass och på lågstadiet till att börja med. Systemet kan sedan skalas upp efter utvärdering. Grundtanken är att även de äldre som innehar tjänsterna ska känna att det är viktigt att få skolarbetet att fungera bättre och att överföra erfarenheter och kulturella normer för att hjälpa barnen in i gemenskapen. <$ID f ht 2.

3 m Falkenberg De ska få en mindre ersättning, förslagsvis femtio kronor i timmen och fri lunch. En klassfarmor/- morfar per årskurs i förskoleklass och på lågstadium på tre skolor på försök = 12 klassfarmödrar/- morfäder. Femtio kronor per timme, sex timmar per dag, två dagar i veckan skulle ge en ersättning om 600 kr per vecka under 38 veckor. Ersättningen skulle uppgå till x 12 = Med arbetsgivaravgift, introduktionskurs och uppföljning beräknas reformen kosta ca kr årligen. Sverigedemokraterna yrkar på att Falkenbergs kommun ska upprätta ett klassfarmorsystem enligt ovan att kr. avsätts till initiativet per år under två år att systemet följs upp av Barn- och utbildningsnämnden. Sara-Lena Bjälkö Sverigedemokraterna Sto 2 Ai/ 2.

4 m Socialdemokraterna Falkenbergs kommun Koiwnuniedningskonkvet Kfrnslionhelojn Dnr 2EI Kommunfullmäktige Ge möjlighet till avfallssortering på allmänna platser Goda möjligheter finns för kommunens innevånare att sortera avfall vid sin bostad eller vid återvinningsstationer. Betydligt sämre är det på allmänna platser, egentligen inte någon möjlighet alls. Framförallt borde denna möjlighet finnas vid starkt frekventerade platser som stränder sommartid, Vallarna, torgen, de mest frekventerade gatorna etc. I allt fler städer finns möjlighet till sortering av avfall. Numera också vid många bensinstationer. Falkenbergs kommun skall inte hamna på efterkälken. Dessutom skulle arbetsmiljön för burkplockare förbättras. Bifogat finns ett exempel från en mindre badstrand på Kreta. Kan grekerna, kan vi. Förslag Jag föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att lämna förslag om utplacering av behållare för sortering av avfall på allmänna platser i kommunen. fai Dickens iocialdemokrat Besöksadress. Arvidstorpsvägen 1A , FALKENBERG, (på hörnan av folkets hus) Kontakt. Telefon: E-post: falkenberg. com Hemsida, www. socialdemolcraternafalkenberg. se

5 *' *' *-'* i V*t ViV' ; ' 1 "l

6 Socialdemokraterna FRAMTIDS PARTI ET Foli<enbergs kommun Kfuc.rtti i Komniunlejlningskonforet 1OU Opl Bilfritt centrum på helger under december månad Julen är en underbar högtid i slutet av året. Adventshelger. Lördagar och söndagar i december är härliga dagar då det ordnas massor av aktiviteter och affärer har extra öppet for sina kunder. Det är mycket folk på stan, bla barnfamiljer som är ute på stan och njuter av den härliga julstämningen och julhandeln. Stämningen störs dock av biltrafiken på stan, speciellt när det börjar mörkna tidigt på eftermiddagen. Det blir störande att ha bilar körande mitt i all aktivitet. Förslag: Jag föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen utreda möjlighet för att en på veckoslut under december månad. Marcelle Fariallah Socialdemokrat Besöksadress. Arviclstorpsvägen IA , FALKENBERG, (på hörnan av folkets hus) Kontakt. Telefon: E-posl: com Hemsida.

7 m Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET Falkenbergs kommun Konimuriledningskontcvet Kanslieoheton 201/1011^1 Dnr Dpi Kommunfullmäktige Resursjobb i stället för bidragsberoende I Falkenberg bor drygt personer, varav ungefär i åldern 16 till 65 år. Av dessa är det ca personer som är arbetslösa - annorlunda uttryckt; personer som står till arbetsmarknadens förfogande i mer eller mindre omfattning eller i den sk arbetskraftsreserven. Därtill kommer de som av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialförvaltningen bedömts inte kunna ta ett arbete av olika orsaker, men som på sikt skulle kunna göra det. Totalt handlar det om ca personer. Människor som i olika grad inte vill annat än att bli självförsörjande. Samhället har dock inte instrument, vilja eller kraft att se till att dessa får det som behövs så att målet "arbete åt alla" ska kunna uppnås. Nuvarande strategi att arbete och anställningar ska klaras genom det privata näringslivet räcker inte. Annat måste också till. Detta uppmärksammades också i ledarartikel i HN den 12 december Det är hög tid att vi i politiken inte accepterar att alla dessa människor står utanför i samhället och inte är självförsörjande. Ett alternativ är så kallade resursjobb. Ett första steg skulle kunna vara att alla som får försörjningsstöd med arbetslöshet som huvudsakligt skäl till biståndet - vilket är 200 till 250 personer- får anställning under ett år. Förmodligen de flesta i kommunal regi, men även i det privata näringslivet och i den ideella sektorn. Detta skulle kunna innebära att de enskilda får meritvärde till en ny anställning eller A-kassa i kombination med vikariat, timanställning eller säsongarbete. Resursjobb skapar mervärde såväl på individ- som på samhällsnivå Människor som kan jobba ska inte behöva leva på bidrag, det är inte acceptabelt. I första hand bör familjeförsörjare prioriteras, det har stor betydelse för barn att kunna tala om vad mamma eller pappa jobbar med, att mamma och pappa har ett jobb. Förslag: Vi föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samverkan med kommunala, statliga och andra berörda planera för ett program för att i dag icke självförsörjande kan bli det. För Socialdemokraterna Dahn Persson Dickens Besöksadress. Arvidstorpsvägen I A , FALKENBERG, (på hörnan av folkels hus) Kont Telefon: E-post: falkenberg. com Hemsida.

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012. Brukarstödcentrum. HSO Göteborg

En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012. Brukarstödcentrum. HSO Göteborg En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012 Brukarstödcentrum HSO Göteborg Besöksadress: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg Postadress: Brukarstödcentrum, HSO Göteborg, Box 120 53, 402 41

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

http://jonkoping.sverigedemokraterna.se

http://jonkoping.sverigedemokraterna.se http://jonkoping.sverigedemokraterna.se Innehå ll Förord Vi har valt att kalla vår VIP 2012-2014 för Tid att prioritera! och om det är någon gång det är viktigt att prioritera så är det under en lågkonjunktur.

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

Framtidens fritidshem

Framtidens fritidshem 2014-08-31 PM Framtidens fritidshem Vallöfte: investeringar för att vända utvecklingen på fritidshemmen och minska ungdomsarbetslösheten 7 000 traineejobb på fritidshem 1 miljard kronor årligen. Läxhjälp

Läs mer

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Partimotion Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...2 Inledning...5 Stärkt barnperspektiv...6 Barnkonventionen

Läs mer

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Datum 110118 Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet"

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

10 moderata slag mot oss anställda

10 moderata slag mot oss anställda 10 moderata slag mot oss anställda Tryggheten på jobbet står på spel. Moderaterna vill genomföra dramatiska försämringar för de anställda och de före detta mittenpartierna följer med åt höger. Här följer

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen 1(4) Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen Bakgrund Frågan om hur Vaggeryds kommun lyckas med sin flyktingmottagning och hur vi kan arbeta för att motverka främlingsfientlighet var ett återkommande

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna.

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. 1 Förord Att ha ett arbete är ofta en viktig del i människors liv. Genom ett arbete får man till exempel möjlighet att känna delaktighet i

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 13 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur många

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning Arbetsmarknadsutbildning med sfi en snabbare väg till egen försörjning Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun,

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

2 (43) Innehållsförteckning

2 (43) Innehållsförteckning 2 (43) Innehållsförteckning Vägen mot ett Nacka som sätter barnen i centrum... 4 Socialdemokratiska satsningar i budgetmotionen... 6 Kommunstyrelsen och övergripande... 6 Arbets- och företagsnämnden...

Läs mer

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

Arbeta smartare, få tredubbel vinst

Arbeta smartare, få tredubbel vinst Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten i Gävle Maj 2015 Smartare arbetssätt gav tredubbel vinst År 2015 Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten

Läs mer

VALMANIFEST. För en tryggare stad och en skola i toppklass. Kristdemokraterna Malmö malmo@kristdemokraterna.se

VALMANIFEST. För en tryggare stad och en skola i toppklass. Kristdemokraterna Malmö malmo@kristdemokraterna.se VALMANIFEST 2014 För en tryggare stad och en skola i toppklass Kristdemokraterna Malmö malmo@kristdemokraterna.se Vårt Malmö Malmö är en fantastisk stad med en mångfald som ger energi och skapar förutsättningar.

Läs mer