Huvudhandledare - Verksamhetsberättelse för 2014 och utvecklingsplan för 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huvudhandledare - Verksamhetsberättelse för 2014 och utvecklingsplan för 2015"

Transkript

1 Huvudhandledare - Verksamhetsberättelse för 2014 och utvecklingsplan för Årsberättelse 2014 Enligt handledarmodellen ingår det i huvudhandledarens uppdrag att skapa förutsättningar för att studenterna uppnår målen för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Handledning av studenter är ett verksamhetsansvar vilket innebär att alla medarbetare skall kunna handleda studenter. Utifrån beställningen från Göteborgs Universitet (GU) sker en planering kring möjliga VFU platser och diskussion förs på respektive enhet kring vem som är möjlig som handledare. Planeringen på respektive enhet kan se olika ut och kan involvera enhetschefer, sektionsledare, kollegor och övrig personal. Hänsyn tas till studentens lärandemål och förutsättningar inom verksamheterna. Huvudhandledare ansvarar för att studenten har en bashandledare på plats under hela VFU-perioden vilket kan innebära att en student har en till två bashandledare. Huvudhandledare ansvarar även för handledning av bashandledare vilket kan ske på olika sätt utifrån enskilda behov och sker oftast i samband med VFU-perioden. Inom vår verksamhet är det alltid huvudhandledare som ansvarar för introduktion, mittavstämning och avslutning med studenterna. I uppdraget som huvudhandledare ingår att verka för fungerande samverkan mellan verksamheten och GU. Huvudhandledare ansvarar för verksamhetens utveckling av studenters lärmiljö med vetenskaplig förankring. Utvärdering av VFU-placeringarna sker genom en nätbaserad studentenkät som studenterna uppmuntras att besvara i samband med slutsamtal med huvudhandledare. Resultatet av studenternas utvärdering förmedlas av huvudhandledare på respektive enhet. Antal studenter samt veckor 2014 Inom verksamheten handleds många studenter varav huvuddelen är kopplat till Göteborgs Universitet (GU). Vi tar även emot studenter från andra universitet och högskolor i Sverige samt utbytesstudenter via Erasmusavtalet eller andra utländska universitet eller verksamheter. Termin 1 ÅK 1 AT VFU-veckor Termin 3 VFUveckor Termin 4 VFUveckor Termin 6 VFUveckor Utomläns Studenter/ VFU-veckor Utomlands Erasmus Studenter/ VFU-veckor IPL Antal stud. Arbetsterapi 6/6 37/148 7/42 1/5 Luleå 2/20 Cardiff 22 Fysioterapi 69 studenter i 138 dagar 46/184 24/120 7/35 Luleå: 2/7 Uppsala: 1/5 1/10 Holland 26 Totalt 75 studenter 46 stud 184 veckor 61 stud 268 veckor 14 stud 77 veckor 4 stud 17 veckor 3 stud 30 veckor 49 stud 1

2 Under 2014 handledde vi inom verksamheten totalt 252 studenter varav 76 studenter inom arbetsterapi och 176 studenter inom fysioterapi. Totalt antal VFU-veckor inom verksamheten var 582 (arbetsterapi 221, fysioterapi 361). Utöver detta var totalt 36 IPL-team om 3 dagar ute på olika avdelningar inom SU under året. I teamen fanns det sammanlagt 48 studenter från arbetsterapi- eller fysioterapeutprogrammet. Inom fysioterapi hade man dessutom studenter från termin 1som var ute på två dagars fältstudier vid fyra tillfällen. Procentuell fördelning av verksamhetsförlagd utbildning Faktorer såsom bemanning, verksamhetsinriktning och resursfördelning påverkar planering och fördelning av VFU-platser. Dessutom tillkommer faktorer som verksamhetsförändringar och oplanerad frånvaro. Fördelningen av antal VFU-veckor skiljer sig åt mellan de olika enheterna: Högsbo: ARB 19 % FYS 14 % Mölndal: ARB 32 % FYS 33 % Sahlgrenska: ARB 29 % FYS 37 % Östra: ARB 20 % FYS 16 % VFU-innehåll Arbetsterapi Termin 1: Hösten 2014 startade det nya arbetsterapiprogrammet i Göteborg med intag endast på höstterminen vilket medförde att det inte var några arbetsterapeutstudenter från termin 1 inom verksamheten på vårterminen År 1 (ÅK 1) är fokus för studenterna att få en bred bild av arbetsterapeutens arbete. VFU kan förekomma i regionen både inom sjukvård, primärvård och kommunal rehabilitering. Redovisning och uppföljning av VFU sker på GU. Termin 4: Som tidigare år genomför samtliga arbetsterapeutstudenter i kursen 4 veckors VFU inom somatisk slutenvård. Under höstterminen fick de under sin VFU möjlighet att träffa år 1 studenter och dela med sig av sina erfarenheter och svara på frågor. Alla arbetsterapeutstudenter får introduktion gällande dokumentation, i övrigt planeras VFU av respektive huvud- och bashandledare på den enhet där studenterna genomför sin VFU. Avslutande seminarium genomförs på GU av universitetslärare dit huvudhandledare och bashandledare inbjuds att delta. Termin 6 Huvudhandledare träffar studenter under VFU-perioden för introduktion och avstämning. Övrig tid under VFU följer studenten sin handledare. Under 2014 tog verksamheten emot arbetsterapeutstudenter från termin 6 både på vår- och höstterminen med flest studenter under hösten. Utomlänsstudenter: Studenter från andra lärosäten kan erbjudas VFU när VFU-beställningen från GU har tillgodosetts. Under 2014 tog verksamheten emot en arbetsterapeutstudent, termin 4, från Luleå tekniska högskola under fem veckor. ERASMUS: Två arbetsterapeutstudenter från Cardiff genomförde sin VFU inom verksamheten under vardera åtta veckor på Mölndal och Östra sjukhuset. 2

3 Avancerad nivå: Vid behov tar verksamheten även emot studenter på avancerad nivå. En samordning sker då utifrån studentens önskemål samt de olika enheternas aktuella förutsättningar. Fysioterapi Termin 1: VFU i termin 1 syftar till att studenterna ska få en introduktion i ämnet fysioterapi och studenterna ges under VFU-placeringen ett smörgåsbord av de fysioterapeutiska insatser som sker inom framförallt somatisk vård. Termin 3: VFU-placeringen i termin 3 ingår som delmoment i kursen Rörelsesystemet 1 samt respiration och cirkulation. Placeringen bör ha inriktning mot funktionshinder i rörelsesystemet av företrädesvis akut karaktär samt inriktning mot funktionshinder i respirations- och cirkulationsorganen. Termin 4: VFU-placeringen i termin 4 ingår som delmoment i kursen Nervsystem och Rehabilitering. Placeringen bör ha inriktning mot funktionshinder av neurologisk karaktär, till exempel strokeenhet. Termin 6: VFU-placeringen i termin 6 sker utifrån studentens eget önskemål och innefattar ett flertal olika områden inom verksamheten. Avancerad nivå: Vid behov tar verksamheten även emot studenter på avancerad nivå. En samordning sker då utifrån studentens önskemål samt de olika enheternas aktuella förutsättningar. Studentenkät Svarsfrekvensen är 96 % för samtliga arbetsterapeutstudenter och 75 % för fysioterapeutstudenter. T1-studenter inom fysioterapi samt IPL studenter ingår inte i utvärderingen. En begränsning vid tolkning av resultaten är att VFU utvärderas terminsvis där HT 2014 är slut i januari och årsberättelsen följer kalenderåret Därmed kommer inte alla resultat från HT 2014 med i årsberättelsen. Svarsfrekvensen redovisas inte i studentenkäten, vilket vore önskvärt. Hos Fysioterapeutstudenterna är det önskvärt med högre svarsfrekvens. Det är huvudhandledarnas ansvar att påminna studenterna om att fylla i studentenkäten. En orsak till bortfall hos FT antas vara frånvaro av HHL under hösten Studenterna är oftast mycket nöjda i sina sammanfattande kommentarer. Flera studenter beskriver att de är förvånade över att de tyckt om att arbeta på sjukhus och med äldre patienter. Majoriteten av studenterna är övervägande nöjda och 97 % kan rekommendera enheten som VFU-placering. I studentenkäten är resultat på mottagande (100 %) och bemötande (99 %) mycket positivt. Enstaka studenter är mindre nöjda, svar med mindre svarsfrekvens än 10 % redovisas inte i årsberättelsen. Det framkommer att några studenter tycker att handledarens förmåga till feedback (10 %) och att diskutera behandling utifrån teoretiska perspektiv (12 %) är mindre bra. 93 % av studenterna upplevde att VFU-perioden överensstämde med uppsatta lärandemål. Svaren är samstämmiga mellan profession och mellan sjukhusen, men vissa utvecklingsområden kommer att uppmärksammas lokalt vid behov. 3

4 Studenterna uppskattar det goda bemötandet från handledare och övrig personal. De ser positivt på eget ansvar och möjligheten att arbeta självständigt med stöd av handledaren. Studenter upplever att man kan fråga många i arbetsgruppen, att det är högt i tak och att atmosfären på arbetsplatsen är god. Studenterna uppskattar att få mycket patientkontakt och att se varierande diagnoser och behandlingar. De värdesätter också reflektion och bra handledning. Det är viktigt med bra förutsättningar såsom god planering och organisation av VFU placeringen. Flera FT-studenter lyfter att teamarbete och att få vara med på operation är givande. Studenter tycker att det kan vara för lite att göra på sin VFU. En del studenter har upplevt mindre bra bemötande från andra yrkeskategorier. De önskar större tydlighet initialt under VFU med mer konkret formulerade förväntningar. Studenterna vill ha utrymme att utföra teoretiska uppgifter från GU och eventuellt kontakt med lärare på GU under praktiken önskas. Förbättringsförslag som framkommer är att studenterna vill ha tydlig struktur och tydligt formulerade förväntningar. Man saknar information om PEER-learning före sin VFU. Man önskar också mer samarbete professionellt och mellan olika professioner och möjlighet att gå med andra studenter på andra avdelningar. Förflyttningsgenomgång för aktuell patientgrupp önskas. Att reflektera med sin handledare direkt efter patientmötet ger bra inlärning. Studenterna uppskattar att få feedback och konstruktiv kritik. Handledaren bär lägga fokus på studentens lärande och inte på bedömning av studenten. Studenter vill ha bra genomgång av journaldokumentation och de vill veta vilka sekretessregler som gäller vid journalläsning. Studenthandledarpris-2014 Huvudhandledargruppen som då bestod av Ann-Sofie Cato, Jenny Danielsbacka, Maria Edvinsson, Doris Michell Ekvall, Ann-Sofie Jansson, Pia Rydén, Carina Skymne och Ann Wingårdh blev i november tilldelade 2014 års studenthandledarpris för akademiska vårdutbildningar. Vid samma tillfälle tilldelades även det individuella handledarpriset till arbetsterapeut Linda Kristensson verksam på Östra sjukhuset. Samverkan huvudhandledare För att utveckla samarbetet och kvalitén på VFU har ambitionen varit att ha regelbundna möten i huvudhandledargruppen. Under 2014 har gruppen haft fyra gemensamma möten utöver sammankomsten på VFU konferensen. Huvudhandledarna inom arbetsterapi har under året träffats fyra gånger och inom fysioterapi fem gånger. Trots svårigheter att ibland få tiden att räcka till och byten av huvudhandledare har samarbetet upplevts som mycket positivt. Nya och gamla huvudhandledare kan lära av varandra vilket skapar trygghet och styrka för gruppen. Huvudhandledargruppen är en brygga mellan lärosäte och den verksamhetsförlagda utbildningen. Huvudhandledare har deltagit på de handledarmöten som lärosätet erbjuder bashandledarna inför varje termins VFU-period. Syftet är att kunna representera sin enhet, delge information till de bashandledare som inte har möjlighet att medverka samt skapa kontakt med de studenter som skall komma till enheten. Denna möjlighet till kontakt ses som positivt av studenterna. Gruppen upplever att det finns en god kommunikation mellan lärosäte och enheterna. 4

5 Kompetensutveckling Huvudhandledare har bedrivit specifik verksamhetsutveckling utifrån bashandledares behov såsom föreläsning kring vuxeninlärning, artikelgranskning kring handledning samt extra stöd till bashandledare i samband handledning av student med särskilda behov. Fem bashandledare har under året gått handledarutbildning (7,5 hp) på grundnivå. Det finns fler som önskar gå men det är svårt att komma in då det är stor efterfrågan på platserna. Två huvudhandledare har gått handledarutbildning (7,5 hp) på avancerad nivå. Utöver detta har en bashandledare gått en 3- dagars handledarutbildning. Målet är att alla inom huvudhandledargruppen ska ha sin magisterexamen En huvudhandledare blev klar med sin examen under 2014 och ytterligare tre huvudhandledare har pågående magisterutbildning. I nuläget har 75 % av huvudhandledarna inom arbetsterapi magisterkompetens och 50 % av huvudhandledarna inom fysioterapi. Delar av huvudhandledargruppen har deltagit i huvudhandledarmöte inom VGR samt även vid SU:s huvudhandledardagar. Vidare sker en kontinuerlig diskussion i huvudhandledargruppen kring vad man arbetat med, hur man stödjer studenter med särskilda behov, användandet av olika checklistor och dokument som finns i verksamheten idag. Även verktygslådan har lyfts upp som ett bra redskap att förena teori och praktik. VFU-guiden Under april 2013 lades de första riktlinjerna upp för arbetet kring VFU-guiden - stöd och inspiration för bashandledare i samband med studenthandledning/verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Syftet var att i enlighet med de kvalitetskrav som anges i vårt avtal med GU på ett lättillgängligt sätt ge en kunskapspåfyllnad till våra bashandledare. Tre stora fördjupningsområden identifierades; handledning, verktyg för handledning och lärande. Vid framtagningen av materialet tillvaratogs de kunskaper och intresseområden som låg varje huvudhandledare närmast. Arbetet fördelades mellan husen. Den färdiga guiden presenterades på VLG i februari Arbetet kring den gemensamma VFU-guiden har stärkt samarbetet mellan arbetsterapi och fysioterapi på respektive hus men främst i huvudhandledargruppen. I mars anmäldes VFU-guiden till en VFU-konferens i Malmö som anordnades av Svensk sjuksköterskeförening. Den antogs och presenterades som ett föredrag den 15 oktober. Eftersom guiden kan användas oavsett profession blev mottagande mycket positivt och flera åhörare visade intresse för användning. Den färdiga VFU guiden har under 2014 presenterats och används på olika sätt på samtliga hus och finns nu lättillgänglig på hemsidan. 5

6 2. Utvecklingsplan 2015 Utveckling av verksamheten - bashandledare Målet är att under hösten 2015 erbjuda alla bashandledare inom Arbetsterapi och Fysioterapi en inspirationseftermiddag i syfte att öka kompetensen och inspirera i rollen som handledare. Gruppen är överens om att det även finns ett stort värde att ta fram ett utvärderingsinstrument för bashandledare. Syftet är att utvärdera verksamheten ur bashandledarens perspektiv och få fram möjliga utvecklingsområden i de olika verksamheterna. Genom enkät eller annat utvärderingsverktyg och efterföljande diskussioner görs bashandledarna mer delaktiga i detta arbete. Kontinuerligt implementera och aktualisera VFU-guidens innehåll vid förberedande handledarträffar och vid utvärdering tillsammans med bashandledarna. VFU-guiden kommer även att presenteras på en övergripande huvudhandledarträff inom SU våren 2015 samt som en posterpresentation på Arbetsterapiforum april Plan finns även att postern kan tryckas upp i flera exemplar som sedan finns på alla fyra husen som inspiration och kom ihåg. Möten Huvudhandledargruppen inom arbetsterapi och fysioterapi träffas regelbundet under terminen för att gemensamt planera kring VFU. Dessutom sker även möten inom den egna professionen för att diskutera specifika frågor. Dessa möten sker oftast under halvdagar och man arbetar utifrån den utvecklingsplan som lagts fram. För att förbättra samordningen med GU kring studenternas VFU planeras ett gemensamt möte med huvudhandledare samt studentansvarig lärare inom respektive utbildning. Dokumentation Med flera nya medlemmar i huvudhandledargruppen kommer en översyn av befintliga dokument kring studentsamordning att göras. Vissa rutiner behöver revideras samt struktureras upp i mappar och domäner. Önskvärt från gruppen är att studentenkäten analyseras halvårsvis utifrån skolans terminer för att bättre kunna ta tillvara på det som framkommer. Det är angeläget och viktigt att arbeta med den feedback vi får från studenterna. Interprofessionellt lärande (IPL) ingår i läroplanen och vi huvudhandledare behöver diskutera och klargöra vilket ansvar vi har kring denna kurs. Det behövs dessutom en samsyn kring vilket engagemang vi som huvudhandledare bör ha. Vi behöver också ett tydliggörande av den roll bashandledarna har på respektive avdelning. Svensk Sjuksköterskeförening kommer ha sin årliga VFU-konferens i Göteborg under november 2015 med tema TEAM. Samtliga huvudhandledare bör om möjligt delta. Huvudhandledargruppen inom arbetsterapi och fysioterapi 6

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola Innehållsförteckning Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...4 2.1 Kommunpolitiska mål...4

Läs mer

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning Malmö högskola / Innovation och utveckling Karen Ask Utredare 1(21) PM 2009-02-23 Kursutvärderingsprojekt 1. Inledning Detta PM beskriver arbetet med det utvecklingsprojekt kring kursutvärdering som genomförts

Läs mer

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov , www.uka.se Rapport 2014:8 Specialistsjuksköterskor och vårdens behov - en intervjustudie Specialistsjuksköterskor och vårdens behov en intervjustudie 2014:8 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

FSAs kvalitetsutmärkelse 2011

FSAs kvalitetsutmärkelse 2011 FSAs kvalitetsutmärkelse 2011 Arbetsterapienheten, (område 3) Göteborg Självskattning av kvalitetsindikatorer och bilagor Innehåll FSAs kvalitetsutmärkelse 2011 Sid 3 Skattning av FSAs kvalitetsindikatorer

Läs mer

FoU-rapport 2009/9 UTVÄRDERING AV AKTIVITETER INOM RAMEN FÖR KOMPETENSSTEGEN I UPPSALA KOMMUN. Förutsättningar för ett långsiktigt lärande

FoU-rapport 2009/9 UTVÄRDERING AV AKTIVITETER INOM RAMEN FÖR KOMPETENSSTEGEN I UPPSALA KOMMUN. Förutsättningar för ett långsiktigt lärande FoU-rapport 2009/9 UTVÄRDERING AV AKTIVITETER INOM RAMEN FÖR KOMPETENSSTEGEN I UPPSALA KOMMUN Förutsättningar för ett långsiktigt lärande Brita Gustafsson Juni 2009 1 Förord Under åren 2005-2008 satsade

Läs mer

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 1 Innehållsförteckning Projektledningens rapport om LST 2008-2014... 3 Inledning... 3 Former... 3 Effekter... 3 Fortsättning... 4 Ekonomi... 5 Reflektioner från Ledarskaps-ST

Läs mer

Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun

Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun April 2013 Malin Ljungzell och Helena Svensson APeL FoU Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING...

Läs mer

MIMI - Modell för Informationsutbyte Mellan vårdgivare I Sörmland

MIMI - Modell för Informationsutbyte Mellan vårdgivare I Sörmland Habilitering & Hjälpmedel MIMI - Modell för Informationsutbyte Mellan vårdgivare I Sörmland Slutrapport Liv Mannberg, verksamhetsutvecklare Habiliteringsverksamheten Angelica Gustafsson, projektledare

Läs mer

Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Kunskapsskolan Fruängen i Stockholms kommun

Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Kunskapsskolan Fruängen i Stockholms kommun Kunskapsskolan i Sverige AB Box 92146 120 08 STOCKHOLM Kunskapsskolan Fruängen Ellen Keys Gata 2-4 129 52 HÄGERSTEN Beslut Rektors ledarskap 1 (13) Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Kunskapsskolan

Läs mer

KUNSKAPS- OCH KOMPETENSPÅFYLLNAD 2009-2011 FÖRMEDLAT AV SUF-KUNSKAPSCENTER ÕIE UMB CARLSSON, MED.DR

KUNSKAPS- OCH KOMPETENSPÅFYLLNAD 2009-2011 FÖRMEDLAT AV SUF-KUNSKAPSCENTER ÕIE UMB CARLSSON, MED.DR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSPÅFYLLNAD FÖRMEDLAT AV SUF-KUNSKAPSCENTER 2009-2011 ÕIE UMB CARLSSON, MED.DR UPPSALA UNIVERSITET, JUNI 2012 INNEHÅLL Kunskaps- och kompetenspåfyllnad... 1 förmedlat av suf-kunskapscenter

Läs mer

Jag känner mig som en ny människa!

Jag känner mig som en ny människa! Jag känner mig som en ny människa! Så attraherar och behåller vi framtidens undersköterskor och skötare En sammanställning av sommarvikariers upplevelser av Landstinget Kronoberg sommaren 2014 Johanna

Läs mer

Hur gör vi med introduktionen?

Hur gör vi med introduktionen? FoU-rapport 2015:1 P raktik U tveckling F orskning F ramtid Hur gör vi med introduktionen? En studie om arbetet med introduktion för nyutexaminerade socionomer Emmy Johansson Sammanfattning Syftet men

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer