Info Begravningsombuden. SKKF kongress Stockholm 27 maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Info Begravningsombuden. SKKF kongress Stockholm 27 maj 2013"

Transkript

1 Info Begravningsombuden SKKF kongress Stockholm 27 maj 2013

2 Lag från 1/ Begrepp inom Begravningsverksamheten Askgravplats (Urngrav med särskilda regler) Askgravlund (Minneslund med särskilda undantag) Begreppet Begränsad gravräl införs i Begravningslagen Huvudmannen skall svara för skötseln Skyldighet al upärda bevis över gravsälning i minneslund, kistminneslund och askgravlund 2

3 Lag 1/ Tiden mellan dödsfall och gravsä8ning eller kremering Tiden mellan dödsfall och gravsälning eller kremering förkortas Sll en månad YLerligare anstånd skall kunna medges av SkaLeverket om det finns särskilda skäl 3

4 Lag 1/ Begravningsavgi9erna BegravningsavgiVen skall inte ingå i kyrkoavgiven för medlemmar i Sv. kyrkan Kammarkollegiet fastställer avgiven för alla År huvudmän och 290 kommuner I 100 fall är kommun och kyrkogårdsförvaltning lika 4

5 BegravningsavgiV 1/ Lika begravningsavgiv för kyrkans alla huvudmän (ej Stockholm och Tranås som utreds särskilt) Varje församling budgeterar sin kostnad som ombudet kontrollerar. Sedan meddelar Sv. Kyrkan avgiven Sll Kammarkollegiet som fastställer usfrån total skalekrav och meddelar SkaLeverket som sedan utbetalar Sll resp. Församling deras kostnadsdel. Beslut ännu ej tagit, men mycket troligt 5

6 Andra utredningar som berör begravningsverksamheten ParSella begravningssamfälligheter Inomkyrklig utredning framlagd gälland enbart begravningshuvudmännen i kommuner som har flera begravningshuvudmän Utredningen är för närvarade lagd på is, på grund av enhetlig förslaget begravningsavgiv Kyrkans strukturutredning Endast pastorat med en kyrkoherde som chef, beslut 2012, gäller från 1/ Kyrkan på riksnivå har idag inget ansvar för begravningsverksamheten, ansvaret ligger helt på den lokal nivån 6

7 Nyheter i begravningsförordningen för ombuden Ombud ska ta Sllvara icke Sllhörigas intresse Ombudet har räl Sll alla handlingar, närvaro, ylrande och ersälning Göra sig känd hos icke Sllhöriga Kontrollera samråd (nyanläggning av gravfält) Kontrollera al det finns Sllgång Sll ceremonilokaler utan religiösa symboler och Sllhandahållandet av särskilda gravplatser Huvudmannen skall anvisa, vid behov av större lokal 7

8 49 /Träder i krav I: / Grundläggande bestämmelser om el begravningsombuds uppgiver finns i 10 kap. begravningslagen (1990:1144). Vid fullgörande av sil uppdrag ska begravningsombudet inom sil verksamhetsområde 1. skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och upörs för dem som inte Sllhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten, 2. informera dem som inte Sllhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter, 3. hos huvudmannen för begravningsverksamheten föreslå de åtgärder som behövs för al Sllgodose beaktansvärda önskemål som kommer Sll begravningsombudets kännedom, 4. skrivligen meddela Kammarkollegiet om han eller hon Sllstyrker eller avstyrker huvudmannens förslag Sll begravningsavgiv. Meddelandet ska lämnas i omedelbar anslutning Sll al Svenska kyrkan lämnat underrälelse om avgivssatser för begravningsavgiv enligt 3 första stycket förordningen (1999:729) om begravningsavgiv. Om förslaget avstyrks ska begravningsombudet skrivligen mosvera det och lämna el eget förslag Sll begravningsavgiv. Begravningsombudet ska senast den 15 maj varje år samråda med den av huvudmannen utsedde godkände eller auktoriserade revisorn i frågor som rör huvudmannens årsredovisning och kravet på särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader. Om huvudmannen har utsel två eller flera godkända eller auktoriserade revisorer är det Sllräckligt al samrådet sker med en av dem. Är flera begravningsombud förordnade för samma huvudman ska länsstyrelsen besluta om arbetsfördelningen mellan ombuden. Förordning (2012:137). 8

9 50 /Träder i krav I: / Verksamhetsområdet för el begravningsombud omfalar församlingarna inom en kommun. Länsstyrelsen får besluta om el annat verksamhetsområde om det finns skäl för det. Länsstyrelsen ska ge kommunen Sllfälle al föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som begravningsombud. Länsstyrelsen ska också ge andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisasoner som är verksamma inom kommunens område Sllfälle al föreslå lämpliga personer. De förslag på lämpliga begravningsombud som lämnas Sll länsstyrelsen ska vara skrivligen mosverade. Förordning (2012:137). 52 /Träder i krav I: / Om el begravningsombud inte fullgör sin uppgiv på el Sllfredsställande säl får länsstyrelsen entlediga ombudet. Länsstyrelsen får också entlediga begravningsombudet om denne inte längre kan anses lämplig för uppdraget eller ever dennes egen begäran. Förordning (2012:137). Utbildning av begravningsombud /Rubriken träder i krav I: / 52 a /Träder i krav I: / EL begravningsombud ska medverka i sådan utbildning som krävs för fullgörande av uppdraget. Förordning (2012:137). 52 b /Träder i krav I: / Länsstyrelsen ska stödja begravningsombuden med råd i deras verksamhet samt främja erfarenhetsutbyte mellan ombuden. Förordning (2012:137). 9

10 54 /Träder i krav I: / Det årliga grundarvodet betalas i förhållande Sll folkmängden den 1 januari i den kommun eller annat verksamhetsområde som begravningsombudet utsels i enligt följande. Folkmängd den 1 januari Grundarvode, kronor Sammanträdesarvodet ska vara 450 kronor per sammanträde som begravningsombudet är närvarande vid. Förordning (2012:137). 57 /Träder i krav I: / EL begravningsombud ska begära ersälning hos var och en av huvudmännen inom verksamhetsområdet. Därvid ska grundarvodet fördelas lika mellan huvudmännen inom verksamhetsområdet. I en begäran om ersälning ska de sammanträden som begravningsombudet varit närvarande vid redovisas. Har begravningsombudet deltagit i sammanträden som avsel flera huvudmäns verksamhet, ska det av begäran framgå enligt vilka grunder ersälningsanspråket har fördelats mellan huvudmännen. Förordning (2012:137). 10

11 58 /Träder i krav I: / EL begravningsombud ska senast den 31 maj varje år ge in en årsberälelse Sll länsstyrelsen. Om begravningsombudet har flera huvudmän ska en årsberälelse ges in för varje huvudman. Om det finns flera begravningsombud för en huvudman ska varje ombud ge in en egen årsberälelse. En årsberälelse ska innehålla en redogörelse för verksamheten under det närmast föregående kalenderåret. Till årsberälelsen ska fogas en redogörelse för det samråd som begravningsombudet enligt 49 har hav med huvudmannens revisor. Av redogörelsen ska det särskilt framgå hur kravet på särredovisning har uppfyllts. ÅrsberäLelsen ska också innehålla en redovisning av den Sd som lagts ned på sammanträden och annat arbete, uppgiv om genomgången utbildning samt kostnaderna för begravningsombudets arbete. Förordning (2012:137). 58 a /Träder i krav I: / Länsstyrelsen ska kontrollera al begravningsombudets årsberälelse är fullständig och uppfyller de krav som anges i begravningslagen (1990:1144) och i denna förordning. Om årsberälelsen är brispällig ska länsstyrelsen förelägga begravningsombudet al inkomma med komplelering. Förordning (2012:137). 11

12 Frågeställningar vid samråd med församlingens revisor Hur har du kontrollerat al särkostnadsredovisningen är korrekt. Hur har man beräknat fördelning av församlingen centrala kostnader för Kyrkoråd, val, expedisonen, ledande tjänsteman och televäxel m.m. Har man personal som tjänstgör både vid kyrklig verksamhet och begravningsverksamhet. Hur har man fördelat personal- och lokalkostnader mellan kyrklig verksamhet, begravningsverksamhet och serviceverksamhet. Hur fördelar man maskin- och materialkostnader mellan begravningsverksamhet och serviceverksamhet. Hur omfalande är serviceverksamheten av hela omsälningen. Vad ingår i serviceverksamheten förutom gravskötsel. Hur många skötselavtal tecknade före år 2000 har man och hur finansieras dessa. Vilka riktlinjer har man för al finansiera investeringar och avskrivningar för begravningsverksamheten. Transporter av avlidna i anslutning Sll ceremoni, vilka principer avgör om det är en kostnad för begravningsavgiven eller den kyrkliga avgiven. Har församlingen el ackumulerat över- eller underskol på begravningsavgiven. Har man kulturanskvariska kostnader som belastar begravningsavgiven. Har man kostnader för informason, trycksaker, annonser m.m. som belastar begravningsavgiven, som inte fördelas som centrala kostnader. 12

Kammarkollegiets ställningstaganden

Kammarkollegiets ställningstaganden Kammarkollegiet FÖRVALTNINGSRÄTTSLIGA ENHETEN INFORMATION 1 (5) Kammarkollegiets ställningstaganden I PM inför fastställande av avgiftssatser för begravningsavgift, i beslut om avgiftssatser och i remissvar

Läs mer

Begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten RiR 2006:7 Begravningsverksamheten förenlig med religionsfrihet och demokratisk styrning? ISBN 91 7086 073 4 RiR 2006:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Finansdepartementet Utbildnings-

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Begravning. återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats. Betänkande av Utredningen om vissa begravningsfrågor

Begravning. återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats. Betänkande av Utredningen om vissa begravningsfrågor Begravning återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats Betänkande av Utredningen om vissa begravningsfrågor Stockholm 2013 SOU 2013:82 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Inledning De styrdokument som utgör underlag för denna information är i begravningslagen, SFS 1990:1144 och begravningsförordningen,

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN BESLUTADE AV KOMMUNSTYRELSEN 2006-06-14 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-09-04 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING... 3 ALLMÄNT... 3 Socialtjänstens ansvar... 4 Dödsboanmälan... 4 Dödsboförvaltning...

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING.1 ALLMÄN...1 Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 Dödsboförvaltning. 1 Begravning..2 Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad..2 Internationella

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

Svensk författningssamling 1991:900

Svensk författningssamling 1991:900 Svensk författningssamling 1991:900 Kommunallag (1991:900) - riks... 1 av 33 2013-01-21 19:17 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Kommunallag (1991:900) Svensk författningssamling

Läs mer

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013)

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013) Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting (utkast/november 2013) Förord till vägledning i redovisningsrevision i kommuner och landsting SKYREV har som ett led i sin strävan att säkra

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för god man, förvaltare och förmyndare God man, förvaltare och förmyndare 1 Fastställt av: Överförmyndarnämnden Datum: 14 juni 2011 För

Läs mer

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 2007-01-19 Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Utfärdad: 1967-06-09 Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:1124 A llm än na be st äm m el se r 1 Tryggande genom stiftelse eller skuldföring

Läs mer

Ärende 23. Inrättande av uppdrag som borgerlig begravningsförrättare

Ärende 23. Inrättande av uppdrag som borgerlig begravningsförrättare Ärende 23 Inrättande av uppdrag som borgerlig begravningsförrättare Tjänsteskrivelse 1 (4) 2015-07-24 KS 2014.0355 Handläggare Karin Jirénius Kommunfullmäktige Borgerliga begravningsförrättare Sammanfattning

Läs mer

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Jukkasjärvi församling Luleå stift Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Begravningspastoral 2012 2 Sorgehus välkomnas att ta tidig kontakt med församlingens präster och diakoner

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK GÄLLANDE FROM 2014-03-01

FÖRBUNDSORDNING FÖR BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK GÄLLANDE FROM 2014-03-01 Sidan 1 av 6 FÖRBUNDSORDNING FÖR BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK GÄLLANDE FROM 2014-03-01 1 NAMN, SÄTE OCH MEDLEMMAR Kommunalförbundets (förbundet) namn är Bergslagens kommunalteknik med säte i Nora kommun

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

SFS 1998:1405 31 32 33 33 a

SFS 1998:1405 31 32 33 33 a Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank; SFS 1998:1405 Utkom från trycket den 4 december 1998 utfärdad den 26 november 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Regeringskansliets rättsdatabaser Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1327 1 kap. Inledande bestämmelser 1 En ekonomisk förening har till ändamål

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av elektroniska pengar; SFS 2002:149 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer