Ordlista - Begravningsverksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordlista - Begravningsverksamheten"

Transkript

1 Ordlista - Begravningsverksamheten

2 Allmängravar, linjegravar Gravsättning i löpande följd, ingen gravrätt finns på gravplatsen. Gravsättning i allmängravar och linjegravar upphörde att gälla Askgravlund Gemensamt gravområde för gravsättning av askor där en allmän plats finns för namn och utsmyckning. Utsmyckningen sker endast med lösa blommor och gravljus på en gemensam plats. Ingen gravrätt finns, Askgravplats Gravplats för en eller flera urnor. Namnet sätts på en enklare gravanordning/namnbricka och en gemensam plantering finns, vilken huvudmannen sköter. Utsmyckningen sker endast med lösa blommor och gravljus. De anhöriga betalar för gravanordningen och den allmänna skötseln som huvudmannen tillhandahåller. Begravningsavgift Alla som är folkbokförda i Sverige betalar begravningsavgift. Avgiften går till begravningsverksamheten som ser till att hålla ett tillräckligt antal gravplatser, ta emot stoft för förvaring och visning, transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dessa att gravsättning skett (med undantag för gravsättning utanför huvudmannens område), sköta kremering och gravsättning samt att tillhandahålla lokaler för begravningsceremonier utan religiösa symboler. Begravningslag Begravningslagen innehåller regler för begravningsverksamheten. Fler föreskrifter kring begravningsverksamheten finns i begravningsförordningen som ansluter till begravningslagen. Begravningsplats Område som är anordnat för grav-sättning av avlidnas stoft eller aska. Begravningsplatser innefattar kyrkogårdar och andra gravområden, minneslundar, askgravplatser, kolumbarier m.m. Begravningsombud Begravningsombudets uppgift är bland annat att granska hur huvudmannen tillvaratar de personers intressen som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Begravningsombudet utses av Länsstyrelsen. Exhumering Upptagande av stoft ur graven för t.ex. förflyttning till annan gravplats. Gemensamhetsgravar Rubriksbenämning för gemensamma gravsättningsområden t.ex. minneslund. Gravanordning/Gravvård Minnesmärke vid gravplatsen som underlättar för besökare att hitta graven. Gravanordningen kan vara exempelvis vara en gravsten eller ett kors, i sten, smide, trä eller glas. Gravanordningen innefattar också stenramar, staket, pollare, kedjor och monument vid graven. Utformningen av gravanordningen bestäms utifrån gravvårdsbestämmelserna för kvarteret och måste godkännas av huvudmannen innan uppsättning. Gravbok Register över gravsatta inom huvudmannens förvaltningsområde. Gravbrev Ett gravbrev är en obligatorisk handling vid upplåtelse av gravrätt. Gravbrevet är ett bevis på rätten till gravplatsen. Gravkvarter Område på en begravningsplats som består av flera gravplatser. 2 av 5

3 Gravplats Gravplats är det område som gravrätten är kopplad till. Gravplatsen kan ha utrymme för en eller flera kist- eller urngravar. Gravrätt En gravrätt uppstår när en gravplats upplåts för gravsättning av en avliden. Gravrätten ger dig rätten till en viss gravplats; rätten att bestämma vem som skall gravsättas och hur graven ska utsmyckas utifrån gravvårdsbestämmelserna. Gravrätten innebär också ett ansvar för att hålla gravplatsen i ett säkert och vårdat skick. Gravrättsinnehavare Person som har rättigheten och ansvaret för gravrätten till en gravplats. Gravrättstid Är tiden då gravrätten är aktiv. Gravrättstiden är vanligtvis 25 år och kan därefter förlängas mot en administrativ kostnad. Gravskick Är benämning på de olika typer av gravplatser som finns t.ex. kistgrav, urngrav och minneslund. Gravskötsel Kostnaden för skötsel av gravplatsen ingår inte i begravningsavgiften. Man kan välja att sköta gravplatsen själv eller att köpa tjänsten av huvudmannen. Gravsättning Förfarandet då stoftet eller askan placeras i en bestämd grav. Gravsättning av stoft ska äga rum snarast möjligt och senast två månader efter dödsfallet. Gravsättning av aska ska genomföras inom ett år efter kremeringen. Gravsättningsområde Ett gemensamt område för askor eller kistor där ingen gravrätt finns t.ex. minneslund, askgravlund eller kistgravlund. Gravtumba Kistformad minnesvård placerad ovan mark ibland utsmyckad med en liggande staty av den döde. Gravvårdsbestämmelser Bestämmelser för utformning av gravanordningen. Bestämmelserna upprättas av förvaltningen och kan variera mellan olika kyrkogårdar och olika gravkvarter. Bestämmelserna kan innefatta bl.a. typ av gravanordning, mått på gravanordningen, möjlighet till stenramar och staket m.m. Gravanordningen får inte vara störande, kränkande eller utgöra fara. Gräskyrkogård En begravningsplats eller kyrkogård med sammanhängande klippta gräsytor åtskilda av gångar och häckar eller friväxande buskage. Huvudman Den ansvarige för begravningsverksamheten på en ort kallas huvudman. Vanligtvis är huvudmannen en församlig inom Svenska kyrkan eller flera församlingar som tillsammans bildar en kyrklig samfällighet. Huvudmannen kan även vara en kommun vilket är fallet i Stockholm och Tranås. Huvudmannen inom Växjö samfällighet är Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen. Jordbegravning Jordbegravning innebär när kistan med stoftet sänks ner i graven för att förmultna. Jordning Ett äldre uttryck för gravsättning. Förfarandet då stoftet eller askan placeras i en bestämd grav. Jordningsområde Ett äldre uttryck för gravsättningsområde. Ett gemensamt område för askor eller kistor där ingen gravrätt finns t.ex. minneslund, askgravlund eller kistgravlund. 3 av 5

4 Kistgrav Den plats en kista behöver vid nedgrävning. Kistgravplats En enskild gravplats där stoftet gravsätts i kista. För gravplatsen utfärdas ett gravbrev som ger innehavaren så kallad gravrätt. Kistgravskvarter Område på begravningsplats endast bestående av kistgravplatser. Kistgravlund Gemensamt gravområde för nedgrävning av kistor där en allmän plats finns för namn och utsmyckning. Utsmyckningen sker endast med lösa blommor och gravljus på en gemensam plats. Ingen gravrätt finns, Kolumbarium Slutna nischer för urnor eller kistor. Varje nisch täcks av en platta med plats för namn, födelse- och dödsdag. Kransgård Plats, oftast i anslutning till kyrkan eller kapellet, där blommorna läggs ut efter en begravning för att anhöriga och vänner ska kunna titta på dem i lugn och ro. Vanligtvis i samband med kremering. Kremering Förbränning av stoftet efter en avliden person. Kulturgrav Gravplats som skall bevaras med stöd av Kulturminneslagen och Kulturminnesförordningen. En kulturgrav saknar gravrättsinnehavare och vårdas av huvudmannen. Gravplatsen kan utmärkas till kulturgrav av olika anledningar. Gravanordningens form och bearbetning eller ålder avgör dess kulturhistoriska värde. Det kan också vara en intressant inskription eller en intressant person som är gravsatt i graven. Kyrkogård Begravningsplats i anknytning till en kyrka. Kyrkotomt Område kring en kyrka som hör samman med byggnadens funktion, men som inte är en begravningsplats. Landskapskyrkogård Kyrkogård som till formen försöker efterlikna kulturlandskapet, men där de naturliga förutsättningarna saknas. En landskapskyrkogård skapas genom att terrängen skulpteras fram. Lapidarium Samlingsplats för gravanordningar t.ex. gravvårdar, sarkofager, skulpturer m.m. Mausoleum Fristående byggnad ovan mark för slutlig förvaring av kistor. Glorifierande härskargrav eller familjegrav för samhällselit. Minneslund En gemensam grav där gravsättningen av askan sker anonymt. Platsen för askan markeras ej och de anhöriga får inte vara med vid gravsättningen. Utsmyckningen sker endast med lösa blommor och gravljus på en gemensam plats. Ingen gravrätt finns, Minnesplats Plats anlagd till minne av avliden känd person eller skapad till minne av personer som har omkommit i krig och katastrofer eller personer som ej återfunnits med där kroppen dödsförklarats. Platsen kan vara anonym eller förses med namn. Vid minnesplatsen sker ingen gravsättning. 4 av 5

5 Parkkyrkogård Parkkyrkogårdar avser kyrkogårdar anlagda efter Kyrkogårdarna har en öppen planlösning och en enkel utformning. De karaktäriseras av ett enkelt gångsystem som ofta kantas av trädalléer vilka delar in kyrkogården i kvarter. Ofta finns stora friytor mellan gravarna. Promession En alternativ gravsättningsform där stoftet frystorkas för att påskynda nedbrytningen. Tillvägagångssättet är ännu inte beprövat i Sverige. Sarkofag Kista i sten eller terrakotta där den dödes stoft förvaras. Skogskyrkogård En kyrkogård eller begravningsplats där platsens ursprungliga landskap gett stort inflytande på utformning och där gravarna ofta placeras in mellan träden i en gles skogsmiljö. Spridning av aska Om man inte vill gravsätta askan på en kyrkogård eller begravningsplats kan man sprida askan i t.ex. naturen eller havet. Detta kräver dock tillstånd från Länsstyrelsen i det län askan önskar spridas. Symbolisk flyttning Jord från gravrabatten flyttas från en gravplats till en annan. Symbolisk gravsättning Detta kan vara aktuell när om den avlidne är gravsatt på en annan plats t.ex. utomlands eller om kroppen ej återfunnits, men personen har dödsförklarats. En symbolisk gravsättning kan ske genom att gravanordningen förses med en inskription Till Minne av, eller genom en tilläggsplatta med samma text. Urna Kärl i vilken askan av en avliden förvaras efter kremering. Urnan kan vara av förgängligt material eller oförstörbar. En urna av förgängligt material krävs vid urnsättning i marken medan en oförstörbar urna placeras i ett kolumbarium. Urn- och askgrav Den plats en urna eller aska behöver vid nedgrävning Urngravplats En enskild gravplats där askan gravsätts i en förgänglig urna. För gravplatsen utfärdas ett gravbrev som ger innehavaren så kallad gravrätt. Urngravskvarter Område på begravningsplats endast bestående av urngravplatser. Urnsättning Gravsättning av en urna, t.ex. i en urngravplats. Vanvårdad gravplats Gäller gravplatser där gravrättsinnehavaren har skötselansvaret. Vanvård uppstår när gravplatsen inte vårdats. Detta protokollförs, fotograferas och gravrättsinnehavaren kontaktas för att utföra åtgärder. Källor Hedman, Lasse och Jämtbäck, Börje (2003/2004) Ord & Begrepp. Livets skeden: Begravning nr 2003/2004 ss Handbok för Begravningsverksamheten 2009 (2008) 19e Upplagan. Svenska kyrkans Församlingsförbund. Sörensen, Ann-Britt m.fl. (2005) Begrepp i begravningsverksamheten Gröna Fakta 5/2005. Movium, SLU, Alnarp. 5 av 5

Begrepp i begravningsverksamheten GRÖNA FAKTA 5/2005

Begrepp i begravningsverksamheten GRÖNA FAKTA 5/2005 Begrepp i begravningsverksamheten 2005 År 1989 gavs en Skötselmanual ut i Gröna Fakta-serien. Den följdes av Skötselmanual kyrkogårdar 2004 som reder ut innebörden av olika skötseltyper m.m. i kyrkogårdsbranschen.

Läs mer

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig Till prästen och pastorsexpeditionen: Fler exemplar av Att ta farväl kan utan kostnad beställas genom närmaste begravningsbyrå auktoriserad av

Läs mer

Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp?

Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp? Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Område Landskapsutveckling Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp? What happens

Läs mer

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar Hur gör jag nu? En skrift om begravningar HUR GÖR JAG NU? En skrift om begravningar INNEHÅLL TA EN SAK I TAGET 3 6 Det är inte bråttom nu Kontakta anhöriga och vänner Andra kontaktmöjligheter Några saker

Läs mer

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg 2 Ett ögonblicks skillnad Att ordna en begravning för någon som i livet stått oss nära är en betungande uppgift. När det är ett barn eller en ung

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? Hur gör jag nu? En liten skrift om begravning Innehåll Inledning... sid 5 Informera anhöriga... sid 6 Vad bör jag som anhörig göra först? Förberedelser inför begravningen...

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043 Till mitt minne En vägledning till mina efterlevande Mina önskemål Att fylla i detta dokument är kanske i första hand en omtanke om dina anhöriga. För att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte

Läs mer

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING.1 ALLMÄN...1 Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 Dödsboförvaltning. 1 Begravning..2 Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad..2 Internationella

Läs mer

Levande skyltar efter döden

Levande skyltar efter döden Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Område Landskapsutveckling Levande skyltar efter döden Informationstavlor vid begravningsplatser Keeping

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN BESLUTADE AV KOMMUNSTYRELSEN 2006-06-14 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-09-04 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING... 3 ALLMÄNT... 3 Socialtjänstens ansvar... 4 Dödsboanmälan... 4 Dödsboförvaltning...

Läs mer

detta livsarkiv tillhör: personnummer

detta livsarkiv tillhör: personnummer detta livsarkiv tillhör: namn personnummer 2 L i v s a r k i v e t Livsarkivet ett viktigt dokument llt har en början och allt har ett slut. När vi är mitt i livet har vi ingen tanke på att det en dag

Läs mer

mångkulturella begravningsskick Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar

mångkulturella begravningsskick Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar mångkulturella begravningsskick Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar Utdrag ur lagen om trossamfund (SFS 1998:1593) Allmänna bestämmelser om trossamfund 1 Bestämmelser om religionsfrihet

Läs mer

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så,

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, Livsarkivet L i v s a r k i v e t Livsarkivet Mitt viktiga dokument Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men vad händer när det ofattbara sker. Vem får mina saker? Vilka försäkringar

Läs mer

Ersättning för begravningskostnader

Ersättning för begravningskostnader Personskadekommittén Cirkulär 2/2010 (Ersätter cirkulär 2/2005) 2010-11-30 Ersättning för begravningskostnader Allmänt Nuvarande lagstiftning (SFS 2001:732 och som gäller för skadefall inträffade från

Läs mer

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

e t t p r o g r a m f ö r e f f e k t i va r e k y r k o g å r d sadmi nistr ation

e t t p r o g r a m f ö r e f f e k t i va r e k y r k o g å r d sadmi nistr ation e t t p r o g r a m f ö r e f f e k t i va r e k y r k o g å r d s a d m i n i s t r at i o n Aveny Grav Aveny Grav Med Aveny Grav erbjuds ett heltäckande hjälpmedel för Kyrkogårdsadministration. Fullständig

Läs mer

Landskapsingenjör i en ledande befattning inom begravningsverksamheten

Landskapsingenjör i en ledande befattning inom begravningsverksamheten Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Område Landskapsutveckling Landskapsingenjör i en ledande befattning inom begravningsverksamheten Landscape

Läs mer

Sammantaget ingår i samordnarens uppdrag att

Sammantaget ingår i samordnarens uppdrag att 2015-05-29 Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Gunilla Malmborg E-post gunilla.malmborg@regeringskansliet.se Redovisning av uppdrag om minnesvård Regeringen beslutade den 8 januari

Läs mer

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

tema Påverkan & vila Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014

tema Påverkan & vila Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014 kyrkoblad Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014 Tvivlande filosof och Församlingsdag 2 4 13/9 Second hand start 6 7 Bröllopsevent 8 tema Påverkan & vila påverkan & vila Gud mötte den tvivlande

Läs mer

Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla

Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla 2010 2011 Innehåll: Mellanrum Söndagsfröna Vatten Mötesplatser Musikaliska axplock Musik i sommarkväll Gemenskapsgruppen Vi formar framtiden

Läs mer

Lilla Begravningsbyrån

Lilla Begravningsbyrån Har Du mist en anhörig eller nära vän? En anhörigs bortgång är en av de svåraste händelser en människa kan drabbas av. Ofta uppstår en sorgekris då man kan behöva hjälp att ordna det praktiska runt ett

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Protokoll från FSK arbetskonferens 2014-03-24-2014-03-26

Protokoll från FSK arbetskonferens 2014-03-24-2014-03-26 1 Protokoll från FSK arbetskonferens 2014-03-24-2014-03-26 Plats: Elite Grand Hotel i Norrköping Närvarande: Malte Sahlgren Malmö ordförande Katarina Evenseth Göteborg kassör Mats Larsson Stockholm sekr.

Läs mer

Handbok. för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Handbok. för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Handbok för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Överförmyndarnämndens uppgifter I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Läs mer