All personal som arbetar med begravningar i Tibro kyrkliga samfällighet omfattas av denna pastoral och ska följa de riktlinjer som den anger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "All personal som arbetar med begravningar i Tibro kyrkliga samfällighet omfattas av denna pastoral och ska följa de riktlinjer som den anger."

Transkript

1 Begravningspastoral Helheten Svenska kyrkan, Tibro kyrkliga samfällighet, utövar huvudmannaskap för all begravningsverksamhet inom Tibro kommun och på samfällighetens begravningsplatser. Samfällighetens begravningsplatser är Kyrkefalla kyrkogård, Tibro nya kyrkogård, Ransbergs gamla kyrkogård, Ransbergs nya kyrkogård. För begravningsgudstjänst finns följande kyrkorum: Kyrkefalla kyrka, Högåskyrkan, Ransbergs kyrka samt Gravkapellet. I begravningsavgiften ingår att det ska finnas en lokal utan religiösa symboler som är öppen för alla sorters begravningar. För borgerlig begravning eller begravning i annan religions ordning finns Gravkapellet. Gravkapellet, liksom alla kyrkor, är handikappanpassade med rullstolsramp och handikapptoalett. Kyrkonämnden (KN), där förtroendevalda och kyrkoherden ingår som ledamöter, är ansvariga för begravningsverksamheten. Kyrkoherden är också ständigt adjungerad till Kyrkonämndens arbetsutskott (KNAU). Kyrkoherden har det övergripande pastorala ansvaret för begravningsverksamheten samt det övergripande lednings- och personalansvaret för all personal. Kyrkoherden är arbetsledare för kyrkogårdsföreståndaren som i sin tur är arbetsledare för kyrkogårdens personal. Kyrkogårdsföreståndaren är ständigt adjungerad till KN och KNAU och aktualiserar där frågor som rör begravningsverksamheten samt ger underlag för och verkställer beslut. Kyrkogårdsföreståndare eller annan vaktmästare tjänstgör vid begravningar tillsammans med församlingens präster och musiker. Kyrkogårdsföreståndare har administrativa uppgifter och är samfällighetens kontaktperson gentemot allmänhet och brukare. Den administrativa delen av begravningsverksamheten vad gäller gravregister, gravkartor, fakturering, skötselavtal handläggs av assistent för begravningsverksamheten. Övergripande ekonomiska frågor handläggs av kyrkokamrer. All personal som arbetar med begravningar i Tibro kyrkliga samfällighet omfattas av denna pastoral och ska följa de riktlinjer som den anger. I all begravningsverksamhet sker samarbete med de begravningsentreprenörer som arbetar i området. Ibland anordnas träffar mellan begravningsentreprenörerna och präster, musiker, kyrkogårdsföreståndare från kontraktet (Tibro, Hjo och Karlsborgs pastorat). Det finns också samråd med kommunen angående bårhus och i samband med krissituationer som kan beröra begravningsverksamheten. Präst i samfälligheten ingår i kommunens POSOM-grupp. Goda kontakter finns mellan församlingens diakon och personal inom vårdinrättningar, kommunens Äldrecentrum och distriktsvården vilka också ibland berör begravningsfrågor. Goda kontakter finns även med kommunens skolor vilket underlättar vid krissituationer som kan beröra begravningsverksamheten. För att representera de icke kyrkotillhöriga och bevaka deras rättigheter utser Länsstyrelsen ett begravningsombud i varje kommun. Begravningsombudet informeras om pastoratets begravningsverksamhet samt kallas till de sammanträden där KN beslutar om frågor som påverkar begravningsverksamheten som t ex vid budgetbeslut. Tillgänglighet Begravningsverksamheten gäller alla, både kyrkotillhöriga och icke kyrkotillhöriga. Det ska vara lätt att komma i kontakt med ansvariga inom pastoratet. Assistent för begravningsverksamheten eller assistent på pastorsexpeditionen, kyrkogårdsföreståndare/kyrkogårdsvaktmästare samt kyrkokamrer kan nås alla vardagar med några få undantag under året. Dessa kan också alla vardagar hänvisa till präst eller musiker eller ge besked om när dessa kan nås eller hur man kan lämna ett meddelande så att man snart kan bli uppringd. Polisen i Tibro

2 och Skövde, chef för sjuksköterskeenheten inom Tibro kommun, samt äldreboendena har telefonlista för att kunna nå präst och diakon vid akuta situationer. Kontakt med präst eller diakon kan vara aktuellt i samband med ett förestående dödsfall eller ett nyligen inträffat dödsfall. Då man fått kontakt med präst eller diakon ska denne prioritera ett sådant ärende för att kunna vara närvarande, stötta de anhöriga, hålla en enkel andakt, fira nattvard (enbart präster) och/eller hålla en utfärdsandakt. Om präst eller diakon inte har möjlighet att komma ska denne ta kontakt med kollega som kan ta över. Det samma gäller i samband med olyckor, krissituationer, hastiga dödsfall. Då kontakt upprättats ska präst och diakon finnas tillgängliga för att ha samtal, en enkel andakt, öppna kyrkan för samtal och/eller ljuständning eller en minnesstund på t ex skolor och arbetsplatser. Om präst eller diakon inte har möjlighet att komma ska denne ta kontakt med kollega som kan ta över. Sörjandes första kontakt med kyrkan sker vanligtvis genom begravningsentreprenören. I de fall då det gäller begravning för icke kyrkotillhöriga sköts det mesta kring begravningen av begravningsentreprenören i samråd med kyrkogårdsföreståndare. Gravkapellet används ofta vid dessa begravningar och vaktmästare tjänstgör då. För den som vill ha en begravning i Svenska kyrkans ordning sker kontakten med kyrkan enligt följande ordning: 1. Dödsfall anmäls till pastorsexpeditionen telefon , antingen av anhörig eller av en begravningsbyrå som den anhörige anlitat. 2. Man bestämmer tid och plats för begravning. I Tibro pastorat erbjuds tider för begravning tisdag, torsdag och fredag kl. 11:00 och 13:00. Man kan ha begravningsgudstjänsten i en av våra kyrkor eller i gravkapellet. Man väljer jordbegravning eller kremation. Vid synnerliga skäl kan begravningstiderna ändras i samråd mellan närmast anhöriga/begravningsbyrå och kyrkogårdsföreståndare. 3. Så snart som möjligt efter att begravningen blivit bokad ska prästen som ska hålla begravningen höra av sig och boka tid för samtal. 4. När präst och anhöriga träffas samtalar man om sorgen, om den som avlidit och om begravningsgudstjänsten och de önskemål man har. Begravningen följer Svenska kyrkans ordning, men det finns stora möjligheter att påverka musikvalet och att välja psalmer och bibeltexter. 5. Efter begravningen har man ofta en minnesstund. Om de anhöriga önskar det, ska prästen delta vid minnesstunden om det inte finns särskilda skäl som förhindrar det. 6. I samband med begravningen får make/maka/sambo en handaffisch med enkel information om levavidare-grupp. När det gått 3-6 månader efter begravningen får man en personlig inbjudan till och information om en leva-vidare-grupp genom ett kort hembesök. Gruppen samlas vid 5 tillfällen där man tillsammans med andra som sörjer får samtala om sorgen, begravningen och hur livet blivit nu. Diakon och präst leder oftast gruppen tillsammans. 7. I samband med begravningen får den närmast anhörige en handaffisch med enkel information om urnsättning (I de fall då gemensam urnsättning kan ske, alltså inte vid jordbegravning eller gravsättning i minneslund). Där informeras om att urnsättning kan göras enskilt eller med hjälp av begravningsbyrå, kyrkogårdsföreståndare/kyrkogårdsvaktmästare eller präst. Likaså finns information om tider (vardagar och 4 lördagar om året) och telefonnummer för vidare information och bokning. Vid allhelgona ordnas varje år andakter och minnesgudstjänster i både kyrkor och gravkapell. Urnsättning erbjuds på lördagen. Diakon finns tillgänglig på Tibro nya kyrkogård under lördagseftermiddagen. Prästen som haft kontakten med de anhöriga ska finnas tillgänglig för enskilda samtal i samband med och efter begravningar i den mån det efterfrågas. Även diakon kan finnas tillgänglig för enskilda samtal i samband med begravning.

3 Barn Det är positivt att barn och barnbarn i yngre åldrar närvarar vid begravningsgudstjänsterna om det är de närmast anhörigas önskan. Om de anhöriga känner sig osäkra kan präst genom information om begravningen underlätta för dem att våga ta med barnen. Prästen som ska leda begravningen kan vid behov träffa barnen, antingen några dagar i förväg och visa kyrkorummet och kyrkogården och berätta hur allt går till, eller lite före begravningen för att visa kyrkorummet och kistan och berätta vad det är som ska hända. Under konfirmationstiden görs besök på kyrkogården och man samtalar då om sorg, död och begravning. Skolklasser kommer på studiebesök till våra kyrkor men det finns ingen tradition att göra detta runt allhelgona eller särskilt tala kring sorg och död. Detta skulle kunna vara en framtida möjlighet. Vid begravning av barn och unga utformas gudstjänsten inom ramen för Svenska kyrkans ordning för begravning, med stor öppenhet och hänsyn till situationen och till personliga önskemål. Det samma gäller för dödfödda barn. Vid önskan från föräldrar kan ett avsked av aborterat foster utformas. Detta är en pastoral akt och ingen offentlig gudstjänst. Gudstjänstens utformning Begravningsgudstjänsten är den stund då anhöriga, släkt och vänner kan ta avsked av den avlidne, och är en viktig del av sorgearbetet. Gudstjänsten bör utformas med stor lyhördhet, medkänsla och öppenhet för de anhöriga. Tacksägelse med tacksägelseringning och ljuständning hålls, företrädesvis i förbönen, i en gudstjänst i den församling där den avlidne var kyrkobokförd. Detta sker oftast första söndagen efter att dödsfallet blivit känt för församlingen, men kan också ske senare på grund av praktiska orsaker eller personliga önskemål. Närmast anhörige får personlig inbjudan till tacksägelsen hemskickat till sig. Begravningsgudstjänsten följer Svenska kyrkans ordning. Ordningen anger ramen för gudstjänsten och däri ryms sedan psalmer, musik, bibelord och böner som väljs i nära samråd mellan de anhöriga, präst och musiker. De anhöriga som så önskar blir uppringda av kyrkomusikern som ska spela, för att tillsammans med dem välja musik för begravningen. Tillsammans med präst väljs psalmerna. Ibland förekommer musik på CD. Anhöriga tillsammans med präst får samtala om musiken så att det som väljs passar in i sammanhanget. Det är de anhöriga som anlitar och bekostar solist. Präst håller griftetal över den avlidne, förrättar överlåtelse, ber begravningsbönen samt lyser frid över den avlidne. Vid begravning, liksom i alla våra andra gudstjänster (utom de på sjukhemmen) används den ekumeniska översättningen av Vår Fader. Begravningsgudstjänsten avslutas med avskedet av den avlidne, och detta kan antingen ske i kyrkan/kapellet eller ute på kyrkogården vid gravplatsen. Vid kremering tas alltid avskedet i kyrkan/kapellet. Om de anhöriga valt urngravplats eller askgravplats kan de anhöriga närvara vid urnsättningen. Om man valt minneslund sköts urnsättningen av kyrkogårdspersonalen och de anhöriga får inte närvara. Vid jordbegravning följer man ofta kistan till graven genom en processionsbärning och tar avsked på kyrkogården. Om de anhöriga så önskar kan de bära kistan, men det kan också beställas bärare genom begravningsbyrån. I samband med att man ska följa kistan till graven delas enligt lokal tradition de blommor och kransar som smyckat kistan ut till de närvarande. Detta sker efter att gudstjänsten avslutats med orgelstycke. Undantag kan förekomma och beslutas då av tjänstgörande präst, vaktmästare och representant från begravningsbyrå. Avsked vid jordbegravning kan också tas i kyrkan. Då sköts gravsättningen av kyrkogårdspersonalen utan att begravningsföljet närvarar. Vid gravsättning av kista ska alltid högtidsklädd (mörk kostym, svart rock) person ur personalen följa kistan till graven och prästen som förrättat begravningen kan med fördel vara med. Kistan kan också hämtas direkt från kyrkan/kapellet om gravsättning ska ske på en annan ort. Vid enstaka tillfällen kan begravning hållas då kroppen redan är kremerad. En sådan begravning följer också Svenska kyrkans ordning och man kan med fördel avsluta akten med att sänka urnan i graven och lysa frid.

4 Istället för traditionell kistdekoration, så som blommor, kan man under begravningsakten använda ett bårtäcke. Det är en vacker heltäckande textil som läggs på kistan och fungerar som dekoration. Tanken bakom bårtäcket är att erbjuda ett billigare alternativ då dyr kista och andra dekorationer inte är nödvändiga. Bårtäcke kan lånas från kyrkogårdsförvaltningen. Bårtäcke används med fördel vid kremation, då det inte kan användas utomhus. Väljer man bårtäcke vid jordbegravning tas bårtäcket av vid processionen till graven. Samverkan Ett nära samarbete med traktens begravningsentreprenörer är viktigt. Samlingar med representanter från begravningsbyråerna och präster, musiker och kyrkogårdsföreståndare från kontraktet har ägt rum ungefär vartannat år. Sådana samlingar är värdefulla och bör hållas regelbundet. Kyrkoherden har ett övergripande ansvar för begravningsverksamheten. Kyrkorum och kapell upplåtes för kristen begravningsgudstjänst i annat samfunds ordning, med dess pastor som tjänstgörande. För de som vid dödsfallet var kyrkotillhöriga i våra församlingar och samtidigt tillhört ett annat samfund och firar begravningsgudstjänst i samfundets ordning i våra gudstjänstlokaler, tjänstgör vid behov musiker från Svenska kyrkan. Kyrkomusiker och präster bör inte tjänstgöra vid borgerliga begravningar eller begravning i annan religions ordning, inte heller på sin fritid, eftersom man som tjänsteinnehavare på en liten ort är en representant för kyrkan även när man inte är i tjänst. Ibland kan synnerliga skäl uppstå, till exempel på grund av släkt- eller vänskapsförhållanden, och då kan undantag ske i samråd med kyrkoherde. Kyrkoherden beslutar i varje enskilt fall då begravning i Svenska kyrkans ordning önskas i Tibro kyrkliga samfällighet för icke kyrkotillhörig. Begravning kan ske om kyrkoherden finner att det finns pastorala skäl och om inte den avlidne tydligt tagit avstånd från Svenska kyrkan och en kyrklig begravning. För en sådan begravning tas en avgift ut motsvarande tre gånger clearingbeloppet för präst och musiker. Vid olyckor och krissituation kan det uppstå ett behov av att samarbeta med skolor och arbetsplatser. Präst och diakon ska vara tillgängliga och behjälpliga i allt sådant arbete. Ett sådant samarbete ska göras med öppenhet och lyhördhet för de behov som finns. Emeritipräster, externa präster och musiker, samt vikarier kan tjänstgöra vid begravningar i Tibro kyrkliga samfällighet efter samråd och överenskommelse med kyrkoherden. Ofta ersätts de då av samfälligheten för det enskilda uppdraget. Präster och musiker från andra samfälligheter kan tjänstgöra i Tibro kyrkliga samfällighet efter samråd med kyrkoherde och deras ersättning kan efter överenskommelse regleras genom clearing. Präster i Tibro pastorat kan tjänstgöra utanför pastoratet efter samråd med kyrkoherde. Detta görs då oftast inom tjänsten. Solister vid begravningar anlitas och bekostas av de anhöriga. Miljöhänsyn och miljöcertifiering Tibro kyrkliga samfällighet är inte miljöcertifierad och inget sådant arbete är heller påbörjat. Däremot finns ett medvetet tänkande och handlande utifrån miljöfrågor. Inom kyrkogårdsförvaltningen används miljöbensin till småmotorer. Man komposterar allt avfall som är möjligt att kompostera. Man söker efter energieffektiva maskiner. Största delen av samfällighetens lokaler värms upp med förnyelsebar energi. Utbildningsplan Alla anställda erbjuds fortlöpande utbildning inom sina områden och då berörs även begravningsverksamheten. Inom kontraktet tas också sådana frågor upp både för präster och diakoner för sig och tillsammans med begravningsbyråerna. Kommunikationsplan Tibro kyrkliga samfällighet informerar om begravningsverksamheten på olika sätt. På hemsidan finns särskilda sidor som rör begravningsverksamheten. Där finns också instruktion för kyrkogårdens personal samt denna begravningspastoral. Begravningspastoralen ska ges till all personal och finnas tillgänglig på personalens gemensamma server. Likaså ska den skickas till begravningsbyråerna i närområdet samt till kontraktets kyrkoherdar.

5 I samband med begravning informeras de anhöriga, genom prästen, via en handaffisch om urnsättning och leva-vidare-grupp. Likaså informeras om gravplatser genom personlig kontakt med kyrkogårdsföreståndare/ kyrkogårdsvaktmästare. Information om de olika gravplatserna som kistgrav, urngrav, askgravplats, minneslund bör förnyas och likaså ordningsreglerna för kyrkogårdarna. Konflikter Konflikter medlas av kyrkogårdsföreståndare och kyrkoherde var för sig eller om ärendet så kräver i samråd, enligt Tibro kyrkliga samfällighets delegationsordning. De konflikter de har att medla i gäller huruvida den avlidne ska kremeras eller jordbegravas eller var gravsättningen ska ske. En sådan medling styrs enligt noggrann reglering där skatteverket ska meddelas att medling pågår så att inget intyg om gravsättning eller kremering får ske och att kistan/askan inte får lämnas ut så länge tvisten pågår. Syftet med medlingen är att få parterna att enas kring det förslag som troligtvis speglar den avlidnes önskan. Lyckad medling avslutas med medlingsprotokoll som parterna skriver under. Misslyckad medling dokumenteras också i protokoll och hänvisas till Länsstyrelsen som tar ställning i frågan. Det är frivilligt för de tvistande parterna att begära medling, men har de begärt det är huvudmannen skyldig att fullgöra uppgiften. Andra konflikter, som rör t ex var begravningsgudstjänsten ska hållas, styrs inte av något regelverk utan det är kyrkoherdens pastorala uppgift att försöka medla i sådana frågor, i samråd med tjänstgörande präst. Uppföljning Begravningspastoralen ska utvärderas och revideras av kyrkoherde, i samråd med kyrkoråd och berörd personal, i samband med att församlingsinstruktionen förnyas vart fjärde år. Antagen av Tibro och Ransbergs kyrkoråd september 2009 Bilaga till Tibro och Ransbergs församlingsinstruktioner Pia Svantesson Maria Hammar Bengt Olov Karlsson Kyrkoherde ordförande Tibro kyrkoråd ordförande Ransbergs kyrkoråd

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Begravningspastoral för Vist församling

Begravningspastoral för Vist församling Begravningspastoral för Vist församling Inledning Denna pastoral är ett arbetsledningsinstrument, en lokal överenskommelse som rör arbetet med och kring begravning inom Vist församling. Pastoralen är ett

Läs mer

Om begravning och gravsättning i Umeå

Om begravning och gravsättning i Umeå Om begravning och gravsättning i Umeå Begravning och gravsättning i Umeå Allmänt Det är Svenska kyrkan i Umeå som sköter begravningsverksamheten i Umeå på uppdrag av staten. Det gäller invånare i Umeå

Läs mer

I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral.

I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral. Inledning Sida 1 av 7 I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral. Begravningspastoralen är en lokal överenskommelse om hur anställda och förtroendevalda i församlingen/församlingarna

Läs mer

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Begravningspastoral - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Pastoralens innehåll Svenska kyrkan har fått i uppdrag från staten att sköta begravningsverksamheten för alla i Umeå. Begravningslagen reglerar

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 Bilaga till Församlingsinstruktion för Österhaninge församling Österhaninge församling, Box 113, 136 22 Haninge Besöksadress: Runstensvägen 14 Telefon: 08-555 670 00. Fax: 08-555

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

Bra att veta när man mister en anhörig

Bra att veta när man mister en anhörig Mattmars kyrka Bra att veta när man mister en anhörig Vad gör vi nu? Vad ska man börja med? Det är många frågor som dyker upp vid ett dödsfall. Församlingen försöker alltid vara behjälplig så långt det

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00 När någon dör... Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn vx: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se

Läs mer

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål Till den som ordnar med min begravning Mina önskemål Jag vill att begravningen ombesörjes av.... (Namn på begravningsentreprenör) Vanligen styr religionstillhörigheten begravningsordningen. Svenska kyrkans

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför mötet hos oss på Karlbergs Begravningsbyrå. Här kan du göra egna anteckningar

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

för Lysekil, Lyse och Skaftö församlingar inkl. riskbedömning vid gravgrävning och skriftliga rutiner för gravgrävning och gravsättning.

för Lysekil, Lyse och Skaftö församlingar inkl. riskbedömning vid gravgrävning och skriftliga rutiner för gravgrävning och gravsättning. BEGRAVNINGSPASTORAL för Lysekil, Lyse och Skaftö församlingar inkl. riskbedömning vid gravgrävning och skriftliga rutiner för gravgrävning och gravsättning. Godkänt av pastoratets församlingar och kyrkonämnd

Läs mer

Gravrättsinnehavare. vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun.

Gravrättsinnehavare. vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun. Gravrättsinnehavare vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun. Här hoppas vi kunna ge svar på en del frågor kring begravning och

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL HELHETEN

BEGRAVNINGSPASTORAL HELHETEN BEGRAVNINGSPASTORAL HELHETEN Begravningsplatser och ceremonilokaler Församlingen förfogar över två begravningsplatser Östra begravningsplatsen och Norra begravningsplatsen. Begravningsgudstjänst kan hållas

Läs mer

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING I termen BEGRAVNING ingår flera moment, såsom bisättning, begravningsceremoni, gravsättning, eventuell kremering och tillhörande administration. Dokumentet är framtaget

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Jukkasjärvi församling Luleå stift Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Begravningspastoral 2012 2 Sorgehus välkomnas att ta tidig kontakt med församlingens präster och diakoner

Läs mer

När någon dör behöver du svar på dina frågor... SVENSKA KYRKAN

När någon dör behöver du svar på dina frågor... SVENSKA KYRKAN Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: svenskakyrkan@vallentunaforsamling.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se När någon dör......

Läs mer

Begravningspastoral för Floby pastorat samt Checklista, instruktion och riskbedömning vid gravgrävning och gravsättning

Begravningspastoral för Floby pastorat samt Checklista, instruktion och riskbedömning vid gravgrävning och gravsättning Begravningspastoral för Floby pastorat samt Checklista, instruktion och riskbedömning vid gravgrävning och gravsättning Ps. 90:1 Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Bibelhänvisningar

Läs mer

KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN Genom detta dokument vill Bodens kyrkliga samfällighet lämna upplysningar om hur Överluleå, Sävasts och Gunnarsbyns församlingar normalt arbetar i samband med

Läs mer

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Min sista vilja Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Samtliga förnamn Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Folbokföringsadress Postnummer Ort Medlem i Svenska

Läs mer

Begravningspastoral för Eda pastorat.

Begravningspastoral för Eda pastorat. Begravningspastoral för Eda pastorat. Ur kyrkoordningen, 24 kapitlet, inledningen: I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt guds barmhärtighet

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Begravning Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och

Läs mer

I samband med dödsfall

I samband med dödsfall I samband med dödsfall Att förlora en nära anhörig och vän tillhör livets allra svåraste upplevelser. Sorgen och saknaden måste få bearbetas och ta sin tid. Man behöver söka stöd både hos närstående och

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling

BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling Ålems församling BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling INNEHÅLL 1. Pastoralteologisk grund 2. Pastoralt förhållningssätt 3. Platser för begravningsverksamhet 4. Kontakt 5. Administrativa rutiner vid

Läs mer

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård Urngravfält på Kvibergs kyrkogård 031-731 80 80 www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf/ mobil.svenskakyrkan.se/goteborg November 2009 Foto Ronald Eek, Conny Nylén, Cia Hylander Tryck PR-Offset Råd vid begravning

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag?

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag? En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut men vad är det som gäller och hur gör jag? Av Carina Alvén, Konsumentvägledare, Marks kommun, 511 80 KINNA Ett värdigt avslut när livet tar slut

Läs mer

Begravningspastoral. För Värnamo pastorat. Fastslagen 2011-09-04

Begravningspastoral. För Värnamo pastorat. Fastslagen 2011-09-04 Begravningspastoral För Värnamo pastorat Fastslagen 2011-09-04 2 Begravningspastoral Begravningspastoral för Värnamo pastorat (Värnamo, Fryele och Nydala församlingar) Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö DÅ MAN MISTER EN ANHÖRIG eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat

Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat BEGRAVNINGSPLATSER Och kyrkogårdar i Ekerö pastorat Ekerö pastorat består av tre församlingar, Adelsö-Munsö, Ekerö och Lovö. Här finns fem kyrkor

Läs mer

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BEGRAVNINGEN ÄR DET SISTA AVSKEDET Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en borgerlig

Läs mer

Begravningen information från Raus församling (begravningspastoral) INLEDNING

Begravningen information från Raus församling (begravningspastoral) INLEDNING Begravningen information från Raus församling (begravningspastoral) INLEDNING I begravningsgudstjänsten tar de sörjande och församlingen avsked och överlämnar den som har dött i Guds händer. Gudstjänsten

Läs mer

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om Min önskan Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för din önskan själv. I vissa frågor

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Då man mister en anhörig eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL Begravningspastoral för Grästorps pastorat

BEGRAVNINGSPASTORAL Begravningspastoral för Grästorps pastorat BEGRAVNINGSPASTORAL Begravningspastoral för Grästorps pastorat 1 Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska grunden för Svenska kyrkans begravningsverksamhet beskrivs i kapitel 24, Inledningen, Kyrkoordningen.

Läs mer

Begravningspastoral för Starrkärr Kilanda församling

Begravningspastoral för Starrkärr Kilanda församling Begravningspastoral för Starrkärr Kilanda församling Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska grunden för Svenska kyrkans begravningsverksamhet beskrivs i kapitel 24, Inledningen, Kyrkoordningen.

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043 Till mitt minne En vägledning till mina efterlevande Mina önskemål Att fylla i detta dokument är kanske i första hand en omtanke om dina anhöriga. För att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte

Läs mer

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Inledning De styrdokument som utgör underlag för denna information är i begravningslagen, SFS 1990:1144 och begravningsförordningen,

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom:

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom: 1 (Anvisningar för ifyllande finns i slutet) Denna handling redogör för Min Sista Vilja Jag,.. vill att.. ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse som möjligt med de

Läs mer

Råd vid dödsfall. en informationsskrift från Visby kyrkogårds-och fastighetsförvaltning

Råd vid dödsfall. en informationsskrift från Visby kyrkogårds-och fastighetsförvaltning Råd vid dödsfall en informationsskrift från Visby kyrkogårds-och fastighetsförvaltning Att förlora en nära anhörig innebär i många fall ett känslomässigt kaos samtidigt som en mängd praktiska saker måste

Läs mer

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför planeringsmötet hos oss på begravningsbyrån. Här kan du göra dina egna

Läs mer

Lilla Begravningsbyrån

Lilla Begravningsbyrån Har Du mist en anhörig eller nära vän? En anhörigs bortgång är en av de svåraste händelser en människa kan drabbas av. Ofta uppstår en sorgekris då man kan behöva hjälp att ordna det praktiska runt ett

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Alla församlingens anställda och förtroendevalda som på olika sätt arbetar med begravningsfrågor har att följa denna begravningspastoral.

Alla församlingens anställda och förtroendevalda som på olika sätt arbetar med begravningsfrågor har att följa denna begravningspastoral. Begravningspastoral Helheten Denna begravningspastoral beskriver hur Himledalens församlings anställda och förtroendevalda arbetar med begravningsfrågor samt de riktlinjer för det praktiska handhavandet

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING 1. Jag, vill att Axelssons Begravningsbyrå AB ombesörjer min begravning och den arrangeras i så när överenskommelse med de önskemål som jag ger uttryck för i detta dokument.

Läs mer

Kommittédirektiv. Vissa frågor på begravningsområdet. Dir. 2008:39. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008

Kommittédirektiv. Vissa frågor på begravningsområdet. Dir. 2008:39. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Kommittédirektiv Vissa frågor på begravningsområdet Dir. 2008:39 Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska se över vissa frågor på begravningsområdet.

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av kyrkogården vid Österhaninge kyrka och Österhaninge begravningsplats som ligger

Läs mer

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle 2 Praktiska frågor om dödsfall och begravning oavsett tradition och kultur Syftet med denna informationsfolder är att ge information

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING Min sista vilja nordbegravning.se 1. Jag, pers nr vill att nord begravning ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse med de önskemål jag ger

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

Doppastoral för församlingarna i Uppsala kontrakt

Doppastoral för församlingarna i Uppsala kontrakt Doppastoral för församlingarna i Uppsala kontrakt Fastställd av chefsgruppen, gällande från Första söndagen i advent 2011 Information om kyrkotillhörighet och inbjudan till dop Församlingens strävan är

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Alf Henriksson I den sorg och saknad som följer när något

Läs mer

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig Till prästen och pastorsexpeditionen: Fler exemplar av Att ta farväl kan utan kostnad beställas genom närmaste begravningsbyrå auktoriserad av

Läs mer

Checklista begravning

Checklista begravning Checklista begravning En begravning innehåller en mängd olika moment och detaljer. Att planera och tänka igenom alla de alternativ som finns är en förutsättning för att begravningen ska bli så personlig

Läs mer

Info Begravningsombuden. SKKF kongress Stockholm 27 maj 2013

Info Begravningsombuden. SKKF kongress Stockholm 27 maj 2013 Info Begravningsombuden SKKF kongress Stockholm 27 maj 2013 Lag från 1/5 2012 Begrepp inom Begravningsverksamheten Askgravplats (Urngrav med särskilda regler) Askgravlund (Minneslund med särskilda undantag)

Läs mer

Våra gravar LILLA EDET

Våra gravar LILLA EDET Våra gravar LILLA EDET På graven kan blommor växa Våra kyrkogårdar är som vackra trädgårdar där våra kära vilar. Stilla oaser mitt i samhällets brus som hjälper oss att stanna till och släppa fram både

Läs mer

Kommittédirektiv. Begravningsclearing. Dir. 2014:62. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2014

Kommittédirektiv. Begravningsclearing. Dir. 2014:62. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2014 Kommittédirektiv Begravningsclearing Dir. 2014:62 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska se över systemet med reglering av kostnader vid gravsättning

Läs mer

Begravningspastoral. för Jämshögs församling. Antagen av kyrkorådet 2009-10-22

Begravningspastoral. för Jämshögs församling. Antagen av kyrkorådet 2009-10-22 Begravningspastoral för Jämshögs församling Antagen av kyrkorådet 2009-10-22 Dnr JF 2009-221:610 Innehåll Helheten Tillgänglighet Begravningsalternativ Gudstjänstens utformning Samverkan JÄMSHÖGS KYRKA

Läs mer

begravning gravplatser I gravsättning I begravningsceremonier begravningslagstiftning I begravningsavgift

begravning gravplatser I gravsättning I begravningsceremonier begravningslagstiftning I begravningsavgift om begravning gravplatser I gravsättning I begravningsceremonier begravningslagstiftning I begravningsavgift Om begravning Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation redaktionsgrupp Eva Grönwall, Sofia Skog,

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Ersättning för begravningskostnader

Ersättning för begravningskostnader Personskadekommittén Cirkulär 2/2010 (Ersätter cirkulär 2/2005) 2010-11-30 Ersättning för begravningskostnader Allmänt Nuvarande lagstiftning (SFS 2001:732 och som gäller för skadefall inträffade från

Läs mer

Westlings Begravningsbyrå

Westlings Begravningsbyrå Westlings Begravningsbyrå Innehåll: Vad är Fondkistan? s.1 Att tänka på innan du kommer till oss s.2 Vad ingår i Fondkistans grundpris s.3 Vad händer efter att någon avlidit s.4 Att förbereda sin egen

Läs mer

Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående

Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående Vita Arkivet en vägledning för dina närmaste Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående genom att svara på frågor som annars kan vara svåra att besluta om, eller som till och

Läs mer

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de Bra att veta. Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de val man gör. T.ex. storlek på dödsannonsen,

Läs mer

Processkartläggning av begravningsverksamheten

Processkartläggning av begravningsverksamheten Processkartläggning av begravningsverksamheten 1 Syfte... 4 2 Definitioner och förkortningar... 4 3 Processer... 5 4 Process 1 Hantera gravrätt... 5 4.1 Processbeskrivning... 5 4.2 Input... 5 4.3 Processflöde...

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrka Djursholms begravningsplats Altorps kapell Danderyds KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrkogård Välkommen till Danderyds kyrkogårdar Inom Danderyds

Läs mer

Vad händer nu? Din Guide till mötet med begravningsbyrån. En värdig begravning till en rimlig kostnad

Vad händer nu? Din Guide till mötet med begravningsbyrån. En värdig begravning till en rimlig kostnad Vad händer nu? Din Guide till mötet med begravningsbyrån En värdig begravning till en rimlig kostnad Innehåll: Vilka är Westlings Begravningsbyrå AB? s.1 Att tänka på innan du kommer till oss s.2 Vad ingår

Läs mer

Kvalitetssäkring av begravningsverksamheten. Sammanfattning

Kvalitetssäkring av begravningsverksamheten. Sammanfattning 1 Kvalitetssäkring av begravningsverksamheten Sammanfattning 2016 Ljungby kyrkogårdsförvaltning Ljungby pastorat Antaget av Kyrkonämnden 2010-10-11 Reviderat av Kyrkogårdsutskottet 2016-10-04 70 2 3 Begravningsverksamheten

Läs mer

GEMENSAM ASKGRAVPLATS, ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND

GEMENSAM ASKGRAVPLATS, ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND GEMENSAM ASKGRAVPLATS, ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND Gemensam askgravplats vid Galärvarvskyrkogården KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN Gemensam askgravplats, askgravlund eller minneslund? Gemensam askgravplats och

Läs mer

Instruktion för personalens arbete på kyrkogårdarna i Tibro pastorat

Instruktion för personalens arbete på kyrkogårdarna i Tibro pastorat Instruktion för personalens arbete på kyrkogårdarna i Tibro pastorat Enligt begravningslagen har vi skyldighet att tillse att arbetet på våra kyrkogårdar sköts på ett ordnat, värdigt och pietetsfullt sätt:

Läs mer

Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar

Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar TILLHANDAHÅLLES UTAN KOSTNAD FÖR DÖDSBOET: gravplats på allmän begravningsplats under en tid av 25 år gravsättning, se nedan transporter från det kyrkan övertagit

Läs mer

Ordlista - Begravningsverksamheten

Ordlista - Begravningsverksamheten Ordlista - Begravningsverksamheten Allmängravar, linjegravar Gravsättning i löpande följd, ingen gravrätt finns på gravplatsen. Gravsättning i allmängravar och linjegravar upphörde att gälla 1964. Askgravlund

Läs mer

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner)

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) 161007 FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) Om enhetlig begravningsavgift Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift, en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2016. Lagändringen

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen i Falun Vår verksamhet omfattar nästan 10 000 gravplatser som vi sköter med stor omsorg. Vårt ansvarsområde omfattar elva kyrkogårdar: Aspeboda, Grycksbo,

Läs mer

Kommittédirektiv. Begravningsfrågor. Dir. 2012:118. Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012.

Kommittédirektiv. Begravningsfrågor. Dir. 2012:118. Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012. Kommittédirektiv Begravningsfrågor Dir. 2012:118 Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012. Sammanfattning En särskild utredare ska se över vissa frågor på begravningsområdet. Syftet med översynen

Läs mer

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så,

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, Livsarkivet L i v s a r k i v e t Livsarkivet Mitt viktiga dokument Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men vad händer när det ofattbara sker. Vem får mina saker? Vilka försäkringar

Läs mer

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB Bra att veta Bra att veta Det är många frågor du behöver ta ställning till i samband med ett dödsfall. Nova Begravningsbyrå vill i denna folder ta fram det som bör och måste göras samt våra rekommendationer

Läs mer

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner)

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) 161111 FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) Om enhetlig begravningsavgift Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift, en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2016. Lagändringen

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Önskemål och. tankar inför begravning

Önskemål och. tankar inför begravning Önskemål och tankar inför begravning Innehåll: Mina önskemål och tankar inför begravning * Begravningsform * Kista och bädd * Begravningsceremonin * Minnesstunden * Gravsten * Tillkännagivande av dödsfallet

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? Hur gör jag nu? En liten skrift om begravning Innehåll Inledning... sid 5 Informera anhöriga... sid 6 Vad bör jag som anhörig göra först? Förberedelser inför begravningen...

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? INNEHÅLL Inledning... sid 3 Informera anhöriga... sid 4 Vad bör jag som anhörig göra först Förberedelser inför begravningen... sid 6 Ska man se den döde Vad händer med den

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning

FÖRBUNDSINFO. Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 18 november 2008 Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning Det är många som är delaktiga i en begravning. Detta FörbundsInfo innehåller

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling

Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling Att vara gravrättsinnehavare innebär Att ha en grav att gå till, en egen plats där man kan minnas, pynta med blommor och på olika sätt

Läs mer