Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet"

Transkript

1 Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet

2 Inledning De styrdokument som utgör underlag för denna information är i begravningslagen, SFS 1990:1144 och begravningsförordningen, SFS 1990:1147, samt föreskrifterna i gällande reglemente för begravningsverksamheten. Organ för begravningsverksamheten Griftegårdsnämnden har ansvar för begravningsverksamheten inom Linköpings kyrkliga samfällighet enligt definitionen i begravningslagen. I uppdraget ingår att fullgöra myndighetsuppgifter enligt begravningslagen samt att ge råd och stöd i frågor som rör begravningsversamheten.

3 Definitioner I denna information avses med Begravning bisättning, begravningsceremoni och gravsättning. Begravningsceremoni de ceremonier och handlingar varunder de anhöriga och andra tar avsked från den avlidne. Begravningsverksamhet de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser. Bisättning med bisättning avses alla åtgärder som hänger samman med förvaring och visning av stoft. Bisättningslokal lokal avsedd för förvaring och visning av stoft. Förbehållsplats gravplats som enligt lag är förbehållen den gravsatte Församlingsbo den person som vid sin död var folkbokförd i någon av församlingarna som ingår i Linköpings kyrkliga samfällighet. Förvaltningsområde det geografiska område som de ingående församlingarna i Linköpings kyrkliga samfällighet utgör. Gravanordning gravvård och andra gravöverbyggnader, stenramar och staket eller liknande anordningar på gravplatsen Gravplats en eller flera gravar som på upprättad gravkarta och gravbok är betecknad med nummer. Gravrätt den rätt som uppkommer när en bestämd gravplats upplåts av huvudmannen till någon för gravsättning. Gravskick Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på, se mer under rubriken Gravskick Gravsättning åtgärder där kroppen eller askan efter den avlidne överlämnas åt jord eller vatten. Huvudman Griftegårdsförvaltningen på uppdrag av griftegårdsnämnden i Linköpings kyrkliga samfällighet. Kremering förbränning av stoft efter en avliden person. Skötsel av gravplatsen åtgärder för att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Särskild gravplats gravplats vars läge och utformning är religiöst motiverad Upplåtare griftegårdsförvaltningen i Linköpings kyrkliga samfällighet

4 Begravningsavgift Avgiftsskyldighet Den som är folkbokförd i Sverige är enligt begravningslagen skyldig att betala begravningsavgift. Avgiften (i procent av inkomsten) fastställs för medlemmar i Svenska kyrkan av samfällda kyrkofullmäktige i Linköpings kyrkliga samfällighet och för icke medlemmar av kammarkollegiet. Avgiften uttaxeras av skatteverket. Tjänster som ingår i begravningsavgiften: Gravplats på allmän kyrkogård i 25 år Gravsättning inkl gravöppning och återfyllning Lokal för förvaring, visning av stoft (bisättningslokal). Transporter av kistan från det att den är avlämnad i bisättningslokalen till dess att gravsättning skett, med undantag av transporter utanför förvaltningsområdet Kremering Lokal för begravningsceremoni Skötsel av begravningsplatsens allmänna ytor Gravrätt Upplåtelse av gravrätt Huvudmannen upplåter rätt till gravplats i samband med ett dösfall. Det går inte att i förväg teckna en gravrätt. Gravrättsinnehavarens ansvar för gravplatsen Innehavaren av gravplatsen skall hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Utövande av gravrätt Gravrätt får utövas bara av den som i gravboken är antecknad som innehavare av gravrätten. Det finns inget hinder för att flera står antecknade som innehavare. När gravrättsinnehavare har avlidit får dock den eller de som ordnar med gravsättningen utöva de befogenheter som tillkommer en gravrättsinnehavare i samband med gravsättning av den avlidne gravrättsinnehavaren. Ny/nya gravrättsinnehavare ska utses av dödsboetinom sex månader efter dödsfall/ gravsättning.

5 Anmälan av gravrättsinnehavare Dödsboet skall så snart som möjligt, dock senast inom sex månader efter dödsfall/gravsättning, anmäla till huvudmannen vem eller vilka som ska antecknas som gravrättsinnehavare. Förbehållsplats I de fall där det inte finns någon som kan eller vill teckna sig för gravrätten anses gravrätten återlämnad till upplåtaren. Upplåtaren är skyldig att behålla gravplatsen i minst 25 år från gravsättning och under denna tid kan inte någon ny gravsättning ske på platsen (gravfrid). Gravanordning behöver bara behållas om kostnaden för skötsel av gravplatsen betalas. Gravrättstid Gravrätt upplåts för en tid av 25 år. Därefter kan förnyelse av gravrättstiden ske. Gravrättsavgift Upplåtelse för 25 år i samband med gravsättning är avgiftsfri. Vid förnyelse av gravrätt utgår avgift enligt fastställd taxa. Upplåtelse till annan än församlingsbo Huvudmannen kan upplåta gravplats till annan än församlingsbo om tillgång på gravmark så medger. Intrång vid gravsättning Gravrättsinnehavaren är skyldig att tåla det intrång på gravplatsen som föranleds av gravöppning eller annat tillfälligt arbete på angränsande gravplatser.

6 Gravskick Kistgrav Kistgravplats upplåts vid gravsättning av kista. Kistgravplats upplåts för gravsättning av askurna bara om det finns särskilda skäl för det. Upplåts med gravrätt. Urngrav Urngravplats för gravsättning av askurna Upplåts med gravrätt. Kolumbarium Nisch i mur med plats för urnor Upplåts med gravrätt. Asklund Är ett gemensamt gravområde för nedgrävning av aska. De anhöriga får delta vid nedgrävningen. I övrigt gäller vad som är föreskrivet för asklunden, läs under Ordningsföreskrifter Minneslund är en gemensam gravplats av kollektiv och anonym karaktär där nedgrävning av aska sker utan närvaro av anhöriga. Plats i minneslund upplåts utan gravrätt. I övrigt gäller vad som är föreskrivet för minneslunden, läs under Ordningsföreskrifter. Muslimska begravningsplatsen Gravplats upplåtes till de med muslimsk trosinriktning. I övrigt gäller vad som är föreskrivet för muslimska begravningsplatsen. Bahàiska avdelningen Gravplats upplåtes till tillhöriga i Bahài-samfundet. I övrigt gäller vad som är föreskrivet för Bahàiska avdelningen.

7 Begravning Bisättning Bisättning skall ske i för ändamålet anvisad lokal. Lokal för begravningsceremoni Som lokal utan religiösa symboler och för avlidna som inte tillhört Svenska kyrkan anvisas något av kapellen i Lilla Aska krematorium samt Uppståndelsens kapell på Centrala kyrkogården. För den som varit medlem i Svenska kyrkan kan även de kyrkor som ägs av församlingarna i Linköpings kyrkliga samfällighet användas för begravningsceremonin. Transporter Från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet ansvarar huvudmannen för alla transporter inom förvaltningsområdet. Om kistor och urnor Varje kista och urna skall vara märkt på sådant sätt att förväxling förhindras. Kistor och urnor skall vara av förgängligt material och i övrigt uppfylla de krav som SBT (Samrådsgruppen begravningsbranschens träindustri) rekommenderar. ( Undantaget är urnor som placeras i kolumbariet som måste vara av icke förgängligt material). Tidpunkt för begravning i kapellen Begravning äger rum på fastställda tider som meddelas av griftegårdsexpeditionen. Tidpunkt för begravning i församlingskyrkorna Begravning äger rum på fastställda tider som meddelas av respektive pastorsexpedition. Anmälan om gravsättning Anmälan om gravsättning skall ske till griftegårdsexpeditionen minst fem arbetsdagar före gravsättning. Begravning utanför hemförsamlingen Vid begravning av församlingsbo i annan församling än de som ingår i samfälligheten gäller begravningsclearing enligt begravningslagens 9 kap 10. Medling Huvudmannen ska på begäran medla mellan parterna om de efterlevande inte kan enas om gravsättningen eller om att kremering ska ske.

8 Gravanordning Vid val av gravanordning ska gällande gravplatsföreskrifter för det aktuella gravkvarteret följas. I de kvarter som saknar föreskrifter får inte gravanordningen: utgöra ett påtagligt störande inslag i en känslig miljö, utgöra fara för besökare eller de som arbetar där, vara otillbörligt kränkande, medföra praktiska olägenheter för intilliggande gravplatser eller för griftegårdsförvaltningen. Godkännande av gravanordning Gravanordning får inte uppsättas utan godkännande av huvudmannen. Ansökan ska inlämnas till huvudmannen i två exemplar. Uppsättning av gravanordning Montering av gravanordning ska ske enligt Centrala gravvårdskommitténs utarbetade anvisningar. Anmälan till huvudmannen skall göras före uppsättning.

9 Skötsel av gravplats Vård och underhåll Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravplatsen i ett ordnat och värdigt skick och att se till att gravanordningen inte utgör en skaderisk. Huvudmannen utför på beställning vård och underhåll av gravplatser enligt fastställda villkor och avgifter. (Se separat folder.) Förverkande av gravrätt Vid uppenbar vanvård kan gravrätten komma att förverkas. Gravplatsen utsmyckning På gravplatsen får finnas: Ett och fleråriga växter, liksom i vissa fall mindre buskar, dock med hänsyn till intilliggande gravplatser och vad som är föreskrivet för kvarteret. Lösa levande växter får placeras i vas. Kransar och liggare av naturligt material Gravlyktor och ljushållare får tillfälligt finnas på gravplatsen under den mörka årstiden Följande får inte finnas på gravplatsen: Vaser av glas eller keramik då dessa lätt går sönder och kan skada personalen Konservburkar och dylikt

10 Ordningsföreskrifter Ordningen på begravningsplatsen Föreskrifter rörande ordningen på begravningsplatsen finns i kommunens lokala ordningsföreskrifter Huvudmannen kan meddela ytterligare föreskrifter rörande miljö, hälso- och arbetarskydd. Ordningsregler för minneslund Minneslunden är ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner inom ett gemensamt område. Askans läge markeras inte och enskilda gravvårdar och planteringar förekommer inte. Nedgrävning av aska utförs av förvaltningen under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Askan grävs ner eller med hölje av lätt förgängligt material. Förvaltningen svarar för vården av minneslunden och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på en plats och på ett sätt anvisat av griftegårdsförvaltningen. Vissna blommor och rester av ljus tas bort genom förvaltningens försorg. Ordningsregler för askgravlund Asklunden är ett gravskick med kollektiv karaktär där nedgrävning av askan sker utan upplåtelse av gravrätt. De anhöriga får delta vid nedgrävningen. Platsen markeras i gravboken. Enskilda gravvårdar får inte förekomma. Askan grävs ner med hölje av lätt förgängligt material. Förvaltningen svarar för vården av asklunden och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på en plats och på ett sätt anvisat av griftegårdsförvaltningen. Förvaltningen svarar för en gemensam gravanordning där uppgifter om gravsatta inom asklunden kan lämnas. Miljö Kyrkonämnden har beslutat att allt arbete på griftegårdarna ska bedrivas enligt Svenska kyrkans miljödiplomeringsprogram, för att bidra till en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Griftegårdsbesökarna förväntas hjälpa oss med detta arbete genom att följa anvisningar angående sortering av avfall med mm.

11 Kontaktuppgifter Begravningsärenden Susanne Bremer Sjöberg Gravskötselärenden Ewa Carlsson Eva Nordgren Griftegårdschef Gunnar Forsberg

12 Box 2037, Linköping Besöksadress: Fridtunagatan 2

Begrepp i begravningsverksamheten GRÖNA FAKTA 5/2005

Begrepp i begravningsverksamheten GRÖNA FAKTA 5/2005 Begrepp i begravningsverksamheten 2005 År 1989 gavs en Skötselmanual ut i Gröna Fakta-serien. Den följdes av Skötselmanual kyrkogårdar 2004 som reder ut innebörden av olika skötseltyper m.m. i kyrkogårdsbranschen.

Läs mer

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING.1 ALLMÄN...1 Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 Dödsboförvaltning. 1 Begravning..2 Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad..2 Internationella

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN BESLUTADE AV KOMMUNSTYRELSEN 2006-06-14 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-09-04 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING... 3 ALLMÄNT... 3 Socialtjänstens ansvar... 4 Dödsboanmälan... 4 Dödsboförvaltning...

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? Hur gör jag nu? En liten skrift om begravning Innehåll Inledning... sid 5 Informera anhöriga... sid 6 Vad bör jag som anhörig göra först? Förberedelser inför begravningen...

Läs mer

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig Till prästen och pastorsexpeditionen: Fler exemplar av Att ta farväl kan utan kostnad beställas genom närmaste begravningsbyrå auktoriserad av

Läs mer

Ersättning för begravningskostnader

Ersättning för begravningskostnader Personskadekommittén Cirkulär 2/2010 (Ersätter cirkulär 2/2005) 2010-11-30 Ersättning för begravningskostnader Allmänt Nuvarande lagstiftning (SFS 2001:732 och som gäller för skadefall inträffade från

Läs mer

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar Hur gör jag nu? En skrift om begravningar HUR GÖR JAG NU? En skrift om begravningar INNEHÅLL TA EN SAK I TAGET 3 6 Det är inte bråttom nu Kontakta anhöriga och vänner Andra kontaktmöjligheter Några saker

Läs mer

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg 2 Ett ögonblicks skillnad Att ordna en begravning för någon som i livet stått oss nära är en betungande uppgift. När det är ett barn eller en ung

Läs mer

Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp?

Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp? Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Område Landskapsutveckling Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp? What happens

Läs mer

mångkulturella begravningsskick Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar

mångkulturella begravningsskick Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar mångkulturella begravningsskick Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar Utdrag ur lagen om trossamfund (SFS 1998:1593) Allmänna bestämmelser om trossamfund 1 Bestämmelser om religionsfrihet

Läs mer

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd När någon avlidit till dig som närstående, information och praktiska råd I den här foldern kan du läsa om vad som sker i samband med att någon avlidit och vad du som närstående har ansvar för samt vart

Läs mer

Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla

Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla 2010 2011 Innehåll: Mellanrum Söndagsfröna Vatten Mötesplatser Musikaliska axplock Musik i sommarkväll Gemenskapsgruppen Vi formar framtiden

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 1 2011-02-17 LA 2010-6029 Version 1 Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Inledning Sedan den 1 juni 2010 gäller ett

Läs mer

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

God man för Allmänna arvsfonden. Anvisningar

God man för Allmänna arvsfonden. Anvisningar God man för Allmänna arvsfonden Anvisningar Postadress Kammarkollegiet Arvsfondsenheten Box 22I8 I03 I5 Stockholm Besöksadress Birger Jarlsgatan 16 Tel 08 700 08 00 Fax 08 700 09 96 E-post registratur@kammarkollegiet.se

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 Om god man Föräldrabalken (FB) 11:4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande

Läs mer

Lilla Begravningsbyrån

Lilla Begravningsbyrån Har Du mist en anhörig eller nära vän? En anhörigs bortgång är en av de svåraste händelser en människa kan drabbas av. Ofta uppstår en sorgekris då man kan behöva hjälp att ordna det praktiska runt ett

Läs mer

Riktlinjer för dödsbohandläggning

Riktlinjer för dödsbohandläggning Styrdokument, riktlinjer Individ- och familjeomsorgen 2013-08-12 Mikael Sjöberg 08-590 970 00 Dnr SÄN/2009:78 Mikael.sjoberg@upplandsvasby.se Riktlinjer för dödsbohandläggning Nivå: Individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband.

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Detta avtal är upprättat mellan Diö Byanät Södra Ekonomisk förening med organisationsnummer

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 Allmänna bestämmelser För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Lagar, författningar och föreskrifter 2. Verksamhetsområde 3. Huvudman för den allmänna

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så,

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, Livsarkivet L i v s a r k i v e t Livsarkivet Mitt viktiga dokument Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men vad händer när det ofattbara sker. Vem får mina saker? Vilka försäkringar

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 RIKTLINJER för försörjningsstöd Gäller från 2015-01-01 Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 INNEHÅLL sida INNNEHÅLLSFÖRTECKNING 2-4 1 INLEDNING 5 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET 5 1.2 BARNPERSPEKTIV 5 1.3

Läs mer