Processkartläggning av begravningsverksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processkartläggning av begravningsverksamheten"

Transkript

1 Processkartläggning av begravningsverksamheten

2 1 Syfte Definitioner och förkortningar Processer Process 1 Hantera gravrätt Processbeskrivning Input Processflöde Output Aktivitet Förelägga dödsbo anmälan av gravrättsinnehavare Aktivitet Hantera anmälan Aktivitet Utfärda gravbrev Aktivitet Hantera ansökan om gravanordning Aktivitet Hantera ansökan om rättelse i gravbok Aktivitet Överlåta Aktivitet Förlänga Aktivitet Förnya Aktivitet Hantera gravrättens upphörande Handlingstyper som hanteras i processen Hantera gravrätt Processen 2 Begrava Processbeskrivning Input Processflöde Output Aktivitet Kontrollera folkbokföring och pröva om tjänster kan utföras Aktivitet Ta emot och förvara stoft Aktivitet Kräva att tillstånd finns från Skatteverket Aktivitet Upplåta ceremonilokal Aktivitet Hantera beställning av kremering Aktivitet Kremera Aktivitet Förvara aska Aktivitet Lämna ut aska Aktivitet Förbereda för gravsättning Aktivitet Gravsätta Handlingstyper som hanteras i processen Begrava Processen 3 Medla Processbeskrivning Input Processflöde Output

3 6.5 Aktivitet Ge efterlevande information om medling Aktivitet Förbereda medling Aktivitet Genomföra medling Aktivitet Yttra sig till länsstyrelsen Aktivitet Ta emot beslut från länsstyrelsen Aktivitet Fastställa överenskommelse Handlingstyper som hanteras i processen Medla Process 4 Hantera flyttningsärenden Processbeskrivning Input Processflöde Output Aktivitet Hantera ansökan om flytt Aktivitet Verkställa flytt Aktivitet Avslå flytt Handlingstyper som hanteras i processen Hantera flyttningsärende Process 5 Ta fram förslag till begravningsavgift Processbeskrivning Input Processflöde Output Aktivitet Budgetera kostnader och intäkter Aktivitet Bereda och besluta om förslag till avgiftssats Aktivitet Skicka förslag till begravningsavgift Handlingstyper som hanteras i processen Ta fram förslag till begravningsavgift Process 6 Anlägga begravningsplats Processbeskrivning Input Processflöde Output Aktivitet Utreda Aktivitet Samråda Aktivitet Projektera Aktivitet Säkerställa tillstånd Aktivitet Bygga begravningsplats Handlingstyper som hanteras i processen Anlägga begravningsplats Process 7 Hålla begravningsplats Processbeskrivning Input

4 10.3 Processflöde Output Aktivitet Planera skötsel Aktivitet Genomföra drift- och underhållsåtgärder Handlingstyper som hanteras i processen Hålla begravningsplats Process 8 Anlägga krematorium Processbeskrivning Input Processflöde Output Aktivitet Utreda Aktivitet Samråda Aktivitet Söka miljötillstånd Aktivitet Projektera Aktivitet Säkerställa tillstånd Aktivitet Bygga krematorium Handlingstyper som hanteras i processen Anlägga krematorium Process 8 Hålla krematorium Processbeskrivning Input Processflöde Output Aktivitet Skapa egenkontrollprogram Aktivitet Genomföra drift- och underhållsåtgärder Handlingstypers om hanteras i processen Hålla krematorium

5 1 Syfte Detta dokument beskriver begravningsverksamheten som den bedrivs vid Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar. Syftet med dokumentet är att beskriva de processer som leder till att allmänna handlingar bildas i ärenden inom den verksamhet som bedrivs enligt begravningslagen (1990:114). Beskrivningen sker i enlighet med 6 kap. 15 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter. 1 I och med detta fullgör dokumentet 4 i RA-MS 2013:11 Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning hos Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar. Dokumentet ska också underlätta det praktiska arkivredovisningsarbete som utförs hos de kyrkliga församlingarna. Detta dokument är kompletterat med en arkivbildningsplan som visar hur de olika handlingstyperna kan hanteras. 2 Definitioner och förkortningar Begravningsplats Allmänna begravningsplatser med ett tillräckligt antal gravplatser och andra gravanläggningar av allmänt förekommande slag skall anordnas och hållas av de territoriella församlingarna inom Svenska kyrkan. (2 kap 1 Begravningslagen (1990: 1144)). Begravningsverksamhet - I denna lag avses med begravningsverksamhet: de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser (1 kap 1 Begravningslagen (1990: 1144)). Gravrätt den rätt som uppkommer när en bestämd gravplats på en allmän begravningsplats upplåts av den som förvaltar gravplatsen till någon för gravsättning (1 kap1 Begravningslagen (1990: 1144)). Gravsättning placering av stoft eller aska inom en bestämd gravplats eller inom ett gemensamt gravområde utan bestämda gravplatser eller utströende av aska i minneslund eller på annan plats än begravningsplats (1 kap1 Begravningslagen (1990: 1144)). Huvudman - församling inom Svenska kyrkan eller kommun som ska anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom ett visst geografiskt avgränsat förvaltningsområde (1 kap1 Begravningslagen (1990: 1144)). 1 Se sid 2 i RA-MS 2013:11. 4

6 3 Processer 1. Hantera gravrätt 2. Begrava 3. Medla 4. Hantera flyttningsären den 5. Ta fram förslag till begravningsavgift 6.Anlägga begravningsplats 7.Hålla begravningsplats 8. Anlägga krematorium 9. Hålla krematorium Begravningsverksamheten består av följande processer. 1. Hantera gravrätt 2. Begrava 3. Medla 4. Hantera flyttningsärenden 5. Ta fram förslag till begravningsavgift 6. Anlägga begravningsplats 7. Hålla begravningsplats 8. Anlägga krematorium 9. Hålla krematorium Varje process beskrivs närmare under respektive avsnitt nedan. 4 Process 1 Hantera gravrätt 4.1 Processbeskrivning Processen Hantera gravrätt definierar hur gravrätten hanteras från början till slut. Rätten till gravplats kallas gravrätt. Det är huvudmannen, normalt en församling i svenska kyrkan, som beslutar om var och när upplåtelse av gravplats kan ske. Upplåtelsen sker i samband med att ett dödsfall har inträffat. Gravrätten upplåts för viss tid, minst 15 och högst 50 år, eller för alltid (den är kostnadsfri i 25 år). Gravsätts flera på samma gravplats räknas gravrätten från när den sista gravsättningen gjordes. När gravrätten har gått ut finns oftast möjlighet till förnyelse. Behörigt organ hos huvudmannen beslutar om upplåtelsetid och avgift för förnyelse. 4.2 Input Processen startar när gravrättsinnehavare avlidit, eller när någon har avlidit och den som ordnar med gravsättning väljer gravplats. 5

7 4.3 Processflöde Förelägga dödsbo anmälan av gravrättsinnehavare Hantera anmälan Utfärda gravbrev Hantera ansökan om gravanordning Hantera ansökan om rättelse i gravbok Överlåta Förlänga Förnya Hantera gravrättens upphörande 4.4 Output Processen avslutas när gravrätten upphör. 4.5 Aktivitet Förelägga dödsbo anmälan av gravrättsinnehavare Syfte och beskrivning Syftet med Förelägga dödsbo anmälan om gravrättsinnehavare är att säkerställa att dödsboet fullgör sin skyldighet att anmäla gravrättsinnehavare Input Gravsättning som kräver att en ny gravrätt upplåts, alternativt att gravrättsinnehavare avlidit och gravsättning utförts Uppgifter Kontakta dödsbo och informera om gravrätt Ge dödsboet blankett om gravrättsinnehav att fylla i Output Dödsbo har information om skyldigheten att anmäla gravrättsinnehavare. 4.6 Aktivitet Hantera anmälan Syfte och beskrivning Syftet med Hantera anmälan är att se till att en ny gravrättsinnehavare blir utsedd Input Dödsbo har information om gravrätt och hur man anmäler gravrättsinnehavare Uppgifter Påminna dödsbo om anmälan om gravrättsinnehavare Förelägga om anmälan Utse gravrättsinnehavare Registrera gravrättsinnehavare i gravregistret Output Gravrättsinnehavare utsedd. 4.7 Aktivitet Utfärda gravbrev 6

8 4.7.1 Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att utfärda ett bevis på gravrätten, vilken gravplats den avser och vem som är gravrättsinnehavare Input Gravrättsinnehavare utsedd Uppgifter Upprätta gravbrev Skicka gravbrev till gravrättsinnehavare Output Gravbrev utfärdat. 4.8 Aktivitet Hantera ansökan om gravanordning Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att se till att de gravanordningar som sätts upp följer de regler som gäller på begravningsplatsen Input Gravrättsinnehavaren önskar uppföra gravanordning Uppgifter Informera om regler för gravanordning Ta emot ansökan om gravanordning Besluta om gravanordning och delge parterna beslutet Informera parterna om att beslutet kan överklagas Anteckna delgivningsdatum Kontrollera uppsatt gravanordning och att utformning och innehåll är enligt beslut Vid överklagande, rättidspröva samt överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen Output Godkänd och säkert monterad gravanordning är uppförd på gravplatsen. 4.9 Aktivitet Hantera ansökan om rättelse i gravbok Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att införa rättelse i gravbok så att gravrättsinnehavare och uppgifter om dessa är riktiga Input Person som önskar rättelse i gravbok ansöker om detta Uppgifter Ta emot ansökan om rättelse Begära yttrande från befintlig gravrättsinnehavare Besluta om rättelse ska ske eller inte och delge parterna beslutet 7

9 Anteckna delgivningsdatum Utföra rättelse i gravbok Utfärda nytt gravbrev Informera parter om att beslutet kan överklagas Vid överklagande, rättidspröva samt överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen Output Ansökan om rättelse hanterad Aktivitet Överlåta Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att hantera överlåtelse av gravrätt från befintlig gravrättsinnehavare till annan Input Gravrättsinnehavaren önskar överlåta gravrätten Uppgifter Hantera ansökan om överlåtelse Pröva om överlåtelse är möjlig Fatta beslut Om överlåtelse är möjligt, utfärda gravbrev med ny gravrättsinnehavare Om överlåtelse inte är möjlig, delge gravrättsinnehavare beslutet och informera om möjligheterna att överklaga Anteckna delgivningsdatum Vid överklagande, rättidspröva samt överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen Output Önskan om överlåtelse prövad Aktivitet Förlänga Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att hantera förlängning av gravrätten när ny gravsättning sker på gravplatsen. Gravrätten förlängs automatiskt. Om det är gravrättsinnehavaren som gravsätts så fattas beslut om ny gravrättsinnehavare Input Ny gravsättning sker på redan upplåten gravplats Uppgifter Eventuellt besluta om ny gravrättsinnehavare Registrera uppgifter om förlängning och ny gravsättning i gravbok Upprätta nytt gravbrev Skicka gravbrev till gravrättsinnehavare 8

10 Output Gravrätten förlängd Aktivitet Förnya Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att förnya gravrätt vars upplåtelsetid går ut Input Gravrätten är på väg att gå ut Uppgifter Skicka erbjudande om förnyelse till gravrättsinnehavare Registrera förnyelse i gravbok Administrera avgift för förnyelse Upprätta nytt gravbrev Skicka gravbrev till gravrättsinnehavare Output Gravrätten förnyad Aktivitet Hantera gravrättens upphörande Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att hantera gravrättens upphörande. Gravrätten upphör när upplåtelsetiden gått ut och ingen förnyelse görs, när gravrätten återlämnats till upplåtaren, när gravrätten förverkats eller när den upphör efter beslut av länsstyrelse Input Skäl för gravrättens upphörande Uppgifter Hantera återlämnande Hantera förverkande Hantera länsstyrelsebeslut om upphörande Registrera upphörande i gravbok Output Gravrätten har upphört Handlingstyper som hanteras i processen Hantera gravrätt Anmälningar om gravrättsinnehavare Förelägganden till dödsbo om att anmäla gravrättsinnehavare Gravbok Gravbrev Korrespondens med gravrättsinnehavare Ansökningar om gravanordning Ansökningar om rättelse Ansökningar återlämnande av gravrätt 9

11 Dokumentation över gravplatsen Överklaganden 5 Processen 2 Begrava 5.1 Processbeskrivning 5.2 Input Beställning av begravning. 5.3 Processflöde Kontrollera folkbokföring och pröva om tjänster kan utföras Ta emot och förvara stoft Kräva att tillstånd finns från Skatteverket Upplåta ceremonilokal Kremering? Ja Nej Hantera beställning av kremering Kremera Förvara aska Lämna ut aska Förbereda för gravsättning Gravsätta 5.4 Output Stoft eller aska är gravsatt. 5.5 Aktivitet Kontrollera folkbokföring och pröva om tjänster kan utföras Syfte och beskrivning Syftet med aktiviteten är att kontrollera om gravsättning av den avlidne kan utföras eller inte Input Beställning av begravning Uppgifter Kontrollera var den avlidne var folkbokförd Pröva om gravsättning kan ske, om beställning av begravning görs hos annan huvudman än där den avlidne var folkbokförd. Pröva om gravsättning, om den avlidne inte var folkbokförd i Sverige. Meddela kostnader till den/de som ska betala, då inte clearingsituation råder Output Den avlidne kan gravsättas hos huvudmannen under förutsättning att intyg om gravsättning/kremering har utfärdats. 5.6 Aktivitet Ta emot och förvara stoft Syfte och beskrivning Aktivitet syftar till att ta emot och förvara stoft. 10

12 5.6.2 Input Beslut om att den avlidne ska begravas hos huvudmannen Uppgifter Ta emot stoft Förvara stoft Visa stoft i särskild lokal Output Stoft förvaras av huvudmannen. 5.7 Aktivitet Kräva att tillstånd finns från Skatteverket Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att säkerställa att Skatteverket utfärdat ett intyg om att stoft får gravsättas eller kremeras. Anstånd från Skatteverket krävs om inte kremering eller gravsättning sker inom 30 dagar från dödsfallet Input Stoft förvarat av huvudmannen Uppgifter Ta emot och hantera tillstånd från Skatteverket Påminna dödsbo, Skatteverket och andra intressenter om intyg inte finns Output Tillstånd från Skatteverket om att stoft får gravsättas eller kremeras finns. 5.8 Aktivitet Upplåta ceremonilokal Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att upplåta ceremonilokal enligt begravningslagen och säkerställa transporter till och från ceremonilokal Input Beställning av ceremonilokal utan religiösa symboler Uppgifter Transportera stoft till och från ceremonilokal inom förvaltningsområdet Upplåta ceremonilokal utan religiösa symboler Output Transport utförd och ceremonilokal upplåten. 5.9 Aktivitet Hantera beställning av kremering Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att genomföra beställning av kremering. 11

13 5.9.2 Input Beställning av kremering Uppgifter Kontrollera att tillstånd från Skatteverket finns Hantera beställning av kremering Planera in kremering i eget eller annan huvudmans krematorium Output Tid och plats för kremering bestämd Aktivitet Kremera Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att genomföra kremering Input Tid och plats för kremering finns Uppgifter Transportera till krematorium Kremera Föra kremationsjournal Transportera från krematorium (i vissa fall) Output Kremering genomförd Aktivitet Förvara aska Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att förvara aska till gravsättning kan ske. Enligt begravningslagen får aska förvaras hos innehavaren av krematoriet, huvudman på den ort gravsättning ska ske eller huvudman på den ort där den avlidne senast var folkbokförd Input Aska förvarad i urna eller annat hölje Uppgifter Förvara aska Påminna de anhöriga om att gravsättning ska ske senast ett år efter kremering Output Förvarad aska Aktivitet Lämna ut aska Syfte och beskrivning 12

14 Aktiviteten syftar till att lämna ut aska enligt reglerna i begravningslagen. Aska kan lämnas ut för gravsättning hos annan huvudman, gravsättas på annan plats än begravningsplats eller om den ska föras ut ur Sverige och gravsättas i annat land Input Önskan från anhöriga att förvarad aska lämnas ut Uppgifter Pröva om aska kan lämnas ut Kvittera utlämnande Output Utlämnad aska Aktivitet Förbereda för gravsättning Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att förbereda för gravsättning av stoft eller aska Input Tid för gravsättning bokad. Gravrättsinnehavarens medgivande Uppgifter Kontrollera att gravrättsinnehavare har lämnat medgivande till gravsättning Planera gravsättning Registrera i bokningsprogram Hantera gravöppningsorder Utföra praktiska förberedelser Output Förberedelser för gravsättning genomförda Aktivitet Gravsätta Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att genomföra gravsättning Input Förberedelser för gravsättning genomförda Uppgifter Genomföra gravsättningen Återställa graven Output Gravsatt stoft eller aska Handlingstyper som hanteras i processen Begrava Beställningar om begravning 13

15 Tillstånd för gravsättning eller kremering Anstånd från Skatteverket (i förekommande fall) Gravrättsinnehavares medgivande till gravsättning Gravbok Bokning av gravsättning Gravöppningsorder Intyg om gravsättning 6 Processen 3 Medla 6.1 Processbeskrivning Undantag från normalflödet i processen begrava. Om de efterlevande inte kan enas om kremering eller gravsättning ska ske ska huvudmannen på den ort den avlidne är folkbokförd medla. 6.2 Input Efterlevande är oense om gravsättning eller kremering. 6.3 Processflöde Ge efterlevande Information om medling Förbereda medling Genomföra medling Överens? Ja Fastställa överenskommelse Nej Yttra sig till Länsstyrelsen Ta emot beslut från Länsstyrelsen 6.4 Output Beslut om gravsättning eller kremering. 6.5 Aktivitet Ge efterlevande information om medling Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att ge efterlevande som inte är överens om hur medlingsprocessen fungerar Input Efterlevande som inte är överens om kremering eller gravsättning. Avliden är folkbokförd inom huvudmannens verksamhetsområde Uppgifter Informera om hur medling fungerar Output De efterlevande har fått information om hur medling fungerar. 14

16 6.6 Aktivitet Förbereda medling Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att förbereda för att genomföra medling Input De efterlevande har fått information om hur medling fungerar. De efterlevande begär medling Uppgifter Kontakta de efterlevande och sätta sig in i medlingsärendet Underrätta Skatteverket och ev andra huvudmän som berörs om att medling pågår Output Förberedelser för medling genomförda. 6.7 Aktivitet Genomföra medling Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att genomföra medling Input Förberedelser för medling genomförda Uppgifter Genomföra medling, kommunicera ev yttranden med motpart Upprätta medlingsprotokoll Output Medling genomförd. 6.8 Aktivitet Yttra sig till länsstyrelsen Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att yttra sig till länsstyrelsen för att låta länsstyrelsen avgöra tvisten Input Medling genomförd och de efterlevande är inte överens Uppgifter Sammanställa ärendet Skicka ärendet till länsstyrelsen med eget yttrande Skicka yttrandet till de efterlevande för kännedom Output Yttrande till länsstyrelsen genomfört. 6.9 Aktivitet Ta emot beslut från länsstyrelsen 15

17 6.9.1 Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att hantera länsstyrelsens beslut i medlingsärendet Input Länsstyrelsens beslut i medlingsärendet Uppgifter Ta emot länsstyrelsens laga kraftvunna beslut Meddela Skatteverket och ev annan huvudman att medlingen är avslutad Fortsätta processen begrava Output Medlingen avslutad Aktivitet Fastställa överenskommelse Syfte och beskrivning Aktiviteten Fastställa överenskommelse syftar till att dokumentera och fastställa överenskommelsen som medlingen resulterat i Input Medling genomförd och de efterlevande är överens Uppgifter Fastställa överenskommelsen Meddela Skatteverket och eventuellt annan huvudman att medlingen är avslutad Fortstätta processen begrava Output Medlingen avslutad Handlingstyper som hanteras i processen Medla Begäranden om medling Meddelanden om tvist rörande kremering och gravsättning Medlingsprotokoll Fastställda överenskommelser Besked om att medlingen är avslutad Yttrande till länsstyrelsen Länsstyrelsens laga kraftvunna beslut 7 Process 4 Hantera flyttningsärenden 7.1 Processbeskrivning Processen Hantera flyttningsärenden handlar om att ta ställning till förfrågan från efterlevande som vill flytta redan gravsatt stoft eller aska. Huvudregeln, enligt begravningslagen, är att flyttning inte får ske utan att särskilda skäl föreligger. 16

18 7.2 Input Efterlevande vill flytta gravsatt stoft eller aska. 7.3 Processflöde Bifalles Verkställa flytt Hantera ansökan om flytt Beslut Avslås Avslå flytt 7.4 Output Genomförd flytt eller avslag av flyttningsärende. 7.5 Aktivitet Hantera ansökan om flytt Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att hantera efterlevandes begäran om flytt av gravsatt stoft eller aska Input Ansökan om flytt av gravsatt stoft eller aska Uppgifter Ta emot ansökan Skicka ansökan till intressenter som kan antas inte känna till att ansökan finns (gravrättsinnehavare och anhöriga) för yttrande Kommunicera eventuella yttranden med sökanden Ta ställning till om flyttning kan ske Output Beslut om bifall eller avslag av ansökan. 7.6 Aktivitet Verkställa flytt Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att genomföra flytt efter beslut om bifall av ansökan Input Beslut om bifall av ansökan Uppgifter Förbereda flytt Verkställighetsbeslut 17

19 Genomföra flytt. Flytten kan avbrytas om det inte går att flytta utan att skada stoft eller aska. I så fall fattas ett nytt beslut som inte kan överklagas Output Flytt genomförd. 7.7 Aktivitet Avslå flytt Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att informera sökanden om att flytt inte beviljas Input Beslut om avslag av ansökan Uppgifter Delge sökanden avslagsbeslutet och informera om möjligheten att överklaga Anteckna delgivningsdatum Vid överklagande, rättidspröva samt överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen Output Beslut om avslag kommunicerat. 7.8 Handlingstyper som hanteras i processen Hantera flyttningsärende Ansökningar om flytt av gravsatt stoft eller aska Remisser till gravrättsinnehavare och anhöriga Inkomna yttranden från gravrättsinnehavare och anhöriga Beslut med överklagandehänvisning Gravöppningsordrar Gravbok Överklaganden 8 Process 5 Ta fram förslag till begravningsavgift 8.1 Processbeskrivning Processen Ta fram förslag till begravningsavgift är en uppgift som huvudmannen årligen har enligt begravningslagen. Avgiftssatsen för begravningsavgiften fastställs av Kammarkollegiet. Förslaget ska vara hos Kammarkollegiet senast den 1 november varje år. 8.2 Input Underlag till budget. 8.3 Processflöde Budgetera kostnader och intäkter Bereda och besluta om förslag till avgiftsats Skicka förslag till begravningsavgift 18

20 8.4 Output Förslag om begravningsavgift är framtaget. 8.5 Aktivitet Budgetera kostnader och intäkter Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att budgetera kostnader och intäkter för det kommande året Input Underlag för budget Uppgifter Analysera underlag Ta fram förslag till budget Revidera budget Ta fram förslag till avgiftssats Output Förslag till budget. 8.6 Aktivitet Bereda och besluta om förslag till avgiftssats Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att bereda och besluta om förslag till avgiftssats Input Förslag till budget och förslag till avgiftssats Uppgifter Kommunicera förslag till budget och avgiftssats med revisorer och begravningsombud Eventuellt revidera förslag avgiftssats Föredra förslag till avgiftssats i kyrkoråd Föredra förslag till avgiftssats i kyrkofullmäktige Besluta om avgiftssats i kyrkofullmäktige Output Beslut om förslag till avgiftssats. 8.7 Aktivitet Skicka förslag till begravningsavgift Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till skicka förslag till begravningsavgift till Kammarkollegiet för beslut Input Beslut om förslag till avgiftssats. 19

21 8.7.3 Uppgifter Skicka beslutet om förslag till avgiftssats till Svenska kyrkan för vidarebefordran till Kammarkollegiet Output Beslutat förslag till avgiftssats skickad till Svenska kyrkan. 8.8 Handlingstyper som hanteras i processen Ta fram förslag till begravningsavgift Budgetunderlag Särredovisning Förslag till budget Förslag till avgiftssats Korrespondens med revisorer Korrespondens med begravningsombud Beslutsprotokoll förslag till avgiftssats 9 Process 6 Anlägga begravningsplats 9.1 Processbeskrivning Processen anlägga begravningsplats beskriver utredning och projektering av ny begravningsplats, omläggning av befintlig eller anlägga särskilda gravplatser. Detta innefattar också begravningsplatsens byggnader. 9.2 Input Behov av gravplatsmark. 9.3 Processflöde Utreda Samråda Projektera Säkerställa tillstånd Bygga begravninsgplats 9.4 Output Behov av gravplatsmark uppfyllt. 9.5 Aktivitet Utreda Syfte och beskrivning Aktiviteten handlar om att närmare utreda behovet av gravplatsmark och ta fram ett eller flera förslag till hur behovet kan uppfyllas Input Behov av gravplatsmark 20

22 Prognoser Utredningsunderlag Uppgifter Konsultera extern expertis Analysera befintligt material Komplettera materialet Utreda Dokumentera ett eller flera förslag Output Ett eller flera förslag om hur behov av gravplatsmark kan uppfyllas. 9.6 Aktivitet Samråda Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att samråda med intressenter (t.ex. begravningsombud och företrädare för andra trossamfund) och ta fram ett förslag som kan projekteras Input Ett eller flera förslag om hur behov av gravplatsmark kan uppfyllas Uppgifter Skicka utredningsmaterialet till intressenter Samråda med berörda intressenter Revidera förslag Beslut om att reviderat förslag ska projekteras Output Förslag som ska projekteras. 9.7 Aktivitet Projektera Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att fram detaljerade förutsättningar och kostnader för det förslag som togs fram i föregående aktivitet Input Förslag som ska projekteras Uppgifter Konsultera extern expertis Undersöka möjligheter att realisera förslaget Ta fram detaljerade tekniska förutsättningar för begravningsplatsen Uppskatta kostnader för att bygga Fatta beslut om att gå vidare och säkerställa tillstånd och finansiering Output Projekteringsunderlag för att bygga begravningsplats. 21

23 9.8 Aktivitet Säkerställa tillstånd Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att säkerställa tillstånd och beslut för att kunna bygga begravningsplatsen Input Projekteringsunderlag för att bygga begravningsplats Uppgifter Ansöka om bygglov Ansöka om tillstånd hos länsstyrelse Fatta beslut som berör befintliga gravrätt och gravrättsinnehavare Output Projekteringsunderlag för att bygga begravningsplats. Tillstånd och beslut som krävs för att bygga begravningsplats. 9.9 Aktivitet Bygga begravningsplats Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att bygga begravningsplats enligt projekteringsunderlag Input Projekteringsunderlag för att bygga begravningsplats. Tillstånd och beslut som krävs för att bygga begravningsplats Uppgifter Upphandla entreprenörer Bygga Besiktiga Output Övertagande av ny/omlagd begravningsplats Handlingstyper som hanteras i processen Anlägga begravningsplats Utredningsmaterial Projektering Beslut Tillstånd Upphandlingsdokumentation Entreprenadhandlingar Teknisk dokumentation Färdigställande-/relationshandlingar 10 Process 7 Hålla begravningsplats 22

24 10.1 Processbeskrivning Processen Hålla begravningsplats handlar om återkommande aktiviteter för att planera skötsel och genomföra drift- och underhållsåtgärder. Vilka åtgärder de är varierar mycket beroende på begravningsplatsens beskaffenhet Input Huvudmannen har ansvar för att hålla begravningsplatsen i ordnat och värdigt skick Processflöde Planera skötsel Genomföra driftoch underhållsåtgärd 10.4 Output Skötsel är genomfört enligt plan Aktivitet Planera skötsel Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att planera hur återkommande skötsel av begravningsplatsen ska utföras Input Tidigare skötselplaner. Kulturhistoriska och biologiska inventeringar. Tillgängliga resurser Uppgifter Planera Dokumentera Fastställa skötselplan Output Fastställd skötselplan Aktivitet Genomföra drift- och underhållsåtgärder Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att genomföra drift- och underhållsåtgärder enligt skötselplan och att utföra andra akuta åtgärder som krävs Input Fastställd skötselplan. Rutiner och riktlinjer för hur drift- och underhållsåtgärder ska utföras. Maskiner, personal och resurser Uppgifter 23

25 Genomföra planerade drift- och underhållsåtgärder Genomföra inte planerade drift- och underhållsåtgärder Output Skötsel genomförd enligt plan. Inte planerade åtgärder genomförda Handlingstyper som hanteras i processen Hålla begravningsplats Kulturhistorisk inventering Biologisk inventering Skötselplaner Trädvårdsplaner Vård- och underhållsplaner Avtal med leverantörer Drift och underhållsinstruktioner Avtal om särskilda gravplatser 11 Process 8 Anlägga krematorium 11.1 Processbeskrivning Processen anlägga krematorium handlar om att säkerställa att det finns kapacitet att kremera genom att bygga nytt krematorium eller bygga om befintligt krematorium Input Behov av kremering Processflöde Utreda Samråda Söka miljötillstånd Projektera Säkerställa tillstånd Bygga krematorium 11.4 Output Behov av kremering uppfyllt Aktivitet Utreda Aktiviteten utreda handlar om att närmare utreda behovet av kremering och ta fram ett eller flera förslag till hur behovet kan uppfyllas Input Behov av kremering Prognoser Utredningsunderlag 24

26 Uppgifter Konsultera extern expertis Analysera befintligt material Eventuellt komplettera materialet Utreda Dokumentera ett eller flera förslag Output Ett eller flera förslag om hur behov av kremering kan uppfyllas Aktivitet Samråda Aktiviteten syftar till att samråda med intressenter (t.ex. begravningsombud, företrädare för andra trossamfund och andra huvudmän) och ta fram förslag som kan projekteras Input Ett eller flera förslag om hur behov av kremering kan uppfyllas Uppgifter Skicka utredningsmaterialet till intressenter Samråda med berörda intressenter Revidera förslag Beslut om att reviderat förslag ska projekteras Output Förslag som ska användas för att söka miljötillstånd och projekteras Aktivitet Söka miljötillstånd Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att söka miljötillstånd för att anlägga ett nytt krematorium eller öka kapaciteten i befintlig anläggning Input Förslag som ska användas för att söka miljötillstånd och projekteras Uppgifter Ta fram underlag för att söka miljötillstånd Söka miljötillstånd Hantera miljötillstånd Output Miljötillstånd för krematorium Aktivitet Projektera Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att ta fram detaljerade förutsättningar och kostnader för det förslag som togs fram i föregående aktiviteter. 25

27 Input Förslag som ska projekteras. Miljötillstånd för krematorium Uppgifter Konsultera extern expertis Undersöka möjligheter att realisera förslaget Ta fram detaljerade tekniska förutsättningar för krematoriet Uppskatta kostnader för att bygga Fatta beslut om att gå vidare och säkerställa tillstånd och finansiering Output Projekteringsunderlag för att bygga eller bygga om krematorium Aktivitet Säkerställa tillstånd Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att säkerställa tillstånd och beslut för att kunna bygga begravningsplatsen Input Projekteringsunderlag för att bygga eller bygga om krematorium. Miljötillstånd Uppgifter Ansöka om bygglov Ansöka om tillstånd hos länsstyrelse Output Projekteringsunderlag för att bygga eller bygga om krematorium. Miljötillstånd. Tillstånd och beslut som krävs för att bygga krematorium Aktivitet Bygga krematorium Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att bygga eller bygga om krematorium enligt projekteringsunderlag Input Projekteringsunderlag för att bygga eller bygga om krematorium. Miljötillstånd. Övriga tillstånd och beslut som krävs för att bygga begravningsplats Uppgifter Upphandla entreprenörer Bygga Output 26

28 Nytt eller ombyggt krematorium Handlingstyper som hanteras i processen Anlägga krematorium Utredningsmaterial Projektering Beslut Tillstånd Upphandlingsdokumentation Teknisk dokumentation 12 Process 8 Hålla krematorium 12.1 Processbeskrivning Processen Hålla krematorium handlar om återkommande aktiviteter för att planera egenkontroll, sköta och genomföra drift- och underhållsåtgärder av krematoriet Input Behov av att uppfylla miljötillstånd och sköta krematoriet Processflöde Skapa egenkontrollprogram Genomföra driftoch underhållsåtgärder 12.4 Output Gällande miljötillstånd och genomförda åtgärder för skötsel Aktivitet Skapa egenkontrollprogram Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att planera hur drift och underhåll av krematoriet ska utföras. Detta dokumenteras i ett egenkontrollprogram Input Tidigare egenkontrollprogram. Tillgängliga resurser Uppgifter Planera egenkontroll Dokumentera Fastställa egenkontrollprogram Output Fastställt egenkontrollprogram. 27

29 12.6 Aktivitet Genomföra drift- och underhållsåtgärder Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att genomföra drift- och underhållsåtgärder enligt skötselplan och egenkontrollprogram och att utföra andra akuta åtgärder som krävs Input Fastställt egenkontrollprogram. Rutiner och riktlinjer för hur drift- och underhållsåtgärder ska utföras. Maskiner, personal och resurser Uppgifter Genomföra planerade drift- och underhållsåtgärder Genomföra inte planerade drift- och underhållsåtgärder Output Skötsel genomförd enligt program. Inte planerade åtgärder genomförda Handlingstyper om hanteras i processen Hålla krematorium Egenkontrollprogram Miljörevision Dokumentation över kalibrering av utrustning Rutiner för hantering av anläggningen Loggar över genomförda kremationer Vård- och underhållsplaner Avtal med leverantörer Drift och underhållsinstruktioner 28

30 Handling Anmälningar om gravrättsinnehavare Förelägganden till dödsbo om att anmäla gravrättsinnehavare Gravbok Gravbrev Korrespondens med gravrättsinnehavare Ansökningar om gravanordning Ansökningar om rättelse Ansökningar återlämnande av gravrätt Dokumentation över gravplatsen Beställningar om begravning Tillstånd för gravsättning eller kremering Anstånd från Skatteverket (i förekommande fall) Gravrättsinnehavares medgivande till gravsättning Gravrättsinnehavares medgivande till gravsättning Bokningar av gravsättning Gravöppningsorder Intyg om gravsättning Begäranden om medling Meddelanden om tvist rörande kremering och gravsättning Medlingsprotokoll Fastställda överenskommelser Besked om att medlingen är avslutad Yttranden till länsstyrelsen Länsstyrelsebeslut Ansökningar om flytt av gravsatt stoft eller aska Remisser till gravrättinnehavare och anhöriga Inkomna yttranden från gravrättsinnehavare och anhöriga Beslut med överklagandehänvisning Budgetunderlag Särredovisning Förslag till budget Förslag till avgiftssats Korrespondens med revisorer Korrespondens med begravningsombud Beslutsprotokoll förslag till avgiftsats Utredningsmaterial Projektering Beslut Tillstånd Upphandlingsdokumentation Entreprenadhandlingar Teknisk dokumentation Färdigställande-/relationshandlingar Kulturhistorisk inventering Biologisk inventering Skötselplaner Trädvårdsplaner Vård- och underhållsplaner Avtal med leverantörer Drift och underhållsinstruktioner Teknisk dokumentation Egenkontrollprogram Miljörevision Dokumentation över kalibrering av utrustning Rutiner för hantering av anläggningen Loggar över genomförda kremationer Process Hantera gravrätt Hantera gravrätt Hantera gravrätt, Begrava, Hantera flyttningsärende Hantera gravrätt Hantera gravrätt Hantera gravrätt Hantera gravrätt Hantera gravrätt Hantera gravrätt Begrava Begrava Begrava Begrava Begrava Begrava Begrava, Hantera flyttningsärende Begrava Medla Medla Medla Medla Medla Medla Medla Hantera flyttningsärende Hantera flyttningsärende Hantera flyttningsärende Hantera flyttningsärende Ta fram förslag till begravningsavgift Ta fram förslag till begravningsavgift Ta fram förslag till begravningsavgift Ta fram förslag till begravningsavgift Ta fram förslag till begravningsavgift Ta fram förslag till begravningsavgift Anlägga begravningsplats, Anlägga krematorium Anlägga begravningsplats, Anlägga krematorium Anlägga begravningsplats, Anlägga krematorium Anlägga begravningsplats, Anlägga krematorium Anlägga begravningsplats, Anlägga krematorium Anlägga begravningsplats, Anlägga krematorium Anlägga begravningsplats Anlägga begravningsplats Anlägga begravningsplats Hålla begravningsplats Hålla begravningsplats Hålla begravningsplats Hålla begravningsplats Hålla begravningsplats, Hålla Krematorium Hålla begravningsplats, Hålla Krematorium Hålla begravningsplats, Hålla Krematorium Anlägga krematorium Hålla krematorium Hålla krematorium Hålla krematorium Hålla krematorium Hålla krematorium

2 Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna

2 Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna Begravningslag (1990:1144) SFS nr: 1990:1144 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1990-12-06 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:552 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I denna lag avses med - begravningsverksamhet:

Läs mer

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Inledning De styrdokument som utgör underlag för denna information är i begravningslagen, SFS 1990:1144 och begravningsförordningen,

Läs mer

Ordlista - Begravningsverksamheten

Ordlista - Begravningsverksamheten Ordlista - Begravningsverksamheten Allmängravar, linjegravar Gravsättning i löpande följd, ingen gravrätt finns på gravplatsen. Gravsättning i allmängravar och linjegravar upphörde att gälla 1964. Askgravlund

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Då man mister en anhörig eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrka Djursholms begravningsplats Altorps kapell Danderyds KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrkogård Välkommen till Danderyds kyrkogårdar Inom Danderyds

Läs mer

Kammarkollegiets ställningstaganden

Kammarkollegiets ställningstaganden Kammarkollegiet FÖRVALTNINGSRÄTTSLIGA ENHETEN INFORMATION 1 (5) Kammarkollegiets ställningstaganden I PM inför fastställande av avgiftssatser för begravningsavgift, i beslut om avgiftssatser och i remissvar

Läs mer

Info Begravningsombuden. SKKF kongress Stockholm 27 maj 2013

Info Begravningsombuden. SKKF kongress Stockholm 27 maj 2013 Info Begravningsombuden SKKF kongress Stockholm 27 maj 2013 Lag från 1/5 2012 Begrepp inom Begravningsverksamheten Askgravplats (Urngrav med särskilda regler) Askgravlund (Minneslund med särskilda undantag)

Läs mer

Begravningslagen och övriga bestämmelser gällande begravningsväsendet

Begravningslagen och övriga bestämmelser gällande begravningsväsendet 15.8.2003 Nr 20/2003 1 (6) BEGRAVNINGSLAG Begravningslagen och övriga bestämmelser gällande begravningsväsendet Begravningslagen med vissa ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser träder i kraft 1.1.2004.

Läs mer

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av kyrkogården vid Österhaninge kyrka och Österhaninge begravningsplats som ligger

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00 När någon dör... Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn vx: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se

Läs mer

Några begravningsfrågor

Några begravningsfrågor Några begravningsfrågor Betänkande av Begravningsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:79 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle 2 Praktiska frågor om dödsfall och begravning oavsett tradition och kultur Syftet med denna informationsfolder är att ge information

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB Bra att veta Bra att veta Det är många frågor du behöver ta ställning till i samband med ett dödsfall. Nova Begravningsbyrå vill i denna folder ta fram det som bör och måste göras samt våra rekommendationer

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag?

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag? En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut men vad är det som gäller och hur gör jag? Av Carina Alvén, Konsumentvägledare, Marks kommun, 511 80 KINNA Ett värdigt avslut när livet tar slut

Läs mer

Begravningsclearing. Betänkande av Utredningen om begravningsclearing. Stockholm 2015 SOU 2015:26

Begravningsclearing. Betänkande av Utredningen om begravningsclearing. Stockholm 2015 SOU 2015:26 Begravningsclearing Betänkande av Utredningen om begravningsclearing Stockholm 2015 SOU 2015:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

KVALITETSSÄKRING OCH ETISKA REGLER VID BEGRAVNING

KVALITETSSÄKRING OCH ETISKA REGLER VID BEGRAVNING KVALITETSSÄKRING OCH ETISKA REGLER VID BEGRAVNING I termen BEGRAVNING ingår flera moment, såsom bisättning, begravningsceremoni, gravsättning, eventuell kremering och tillhörande administration. Dokumentet

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de Bra att veta. Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de val man gör. T.ex. storlek på dödsannonsen,

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Att åldras i Sverige

Att åldras i Sverige Att åldras i Sverige Sverige och äldre I många kulturer tar familjen hand om de äldre. I Sverige tar vi hand om de äldre, men det sker ofta genom samhället. en kultur en familj äldre att ta hand om ett

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

Begravning. återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats. Betänkande av Utredningen om vissa begravningsfrågor

Begravning. återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats. Betänkande av Utredningen om vissa begravningsfrågor Begravning återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats Betänkande av Utredningen om vissa begravningsfrågor Stockholm 2013 SOU 2013:82 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Ersättning för begravningskostnader

Ersättning för begravningskostnader Personskadekommittén Cirkulär 2/2010 (Ersätter cirkulär 2/2005) 2010-11-30 Ersättning för begravningskostnader Allmänt Nuvarande lagstiftning (SFS 2001:732 och som gäller för skadefall inträffade från

Läs mer

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna Cirkulärnr: 2005:52 Diarienr: 2005/1287 Handläggare: Per-Olov Nylander Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Sektionen vård och socialtjänst Datum: 2005-06-01 Mottagare: Kommunstyrelsen Stadsdels-

Läs mer

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut 2 Vid livets slut Död och begravning är i många kulturer lika viktigt som livet självt. Därför är det av yttersta

Läs mer

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om Min önskan Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för din önskan själv. I vissa frågor

Läs mer

Godkänt i gemensamma kyrkofullmäktige den 19 april 2012 och fastställt av domkapitlet i Helsingfors stift den 13 juni 2012.

Godkänt i gemensamma kyrkofullmäktige den 19 april 2012 och fastställt av domkapitlet i Helsingfors stift den 13 juni 2012. HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET REGLEMENTE FÖR BEGRAVNINGSVÄSENDET Godkänt i gemensamma kyrkofullmäktige den 19 april 2012 och fastställt av domkapitlet i Helsingfors stift den 13 juni 2012. 1 Bestämmelser

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Begrepp i begravningsverksamheten GRÖNA FAKTA 5/2005

Begrepp i begravningsverksamheten GRÖNA FAKTA 5/2005 Begrepp i begravningsverksamheten 2005 År 1989 gavs en Skötselmanual ut i Gröna Fakta-serien. Den följdes av Skötselmanual kyrkogårdar 2004 som reder ut innebörden av olika skötseltyper m.m. i kyrkogårdsbranschen.

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Kulturrådets författningssamling

Kulturrådets författningssamling Kulturrådets författningssamling Riksantikvarieämbetets allmänna råd till 4 kap. lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) samt förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m. (KMF) KRFS 2005:2 Utkom från

Läs mer

Etiska regler och rutiner vid begravning och urnsättningar i Habo pastorat.

Etiska regler och rutiner vid begravning och urnsättningar i Habo pastorat. Etiska regler och rutiner vid begravning och urnsättningar i Habo pastorat. Habo, Gustav Adolf och Brandstorps församlingar Habo Kyrkliga Samfällighet Kontaktperson: Rose-Marie Johansson Box 200 Telefon:

Läs mer

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043 Till mitt minne En vägledning till mina efterlevande Mina önskemål Att fylla i detta dokument är kanske i första hand en omtanke om dina anhöriga. För att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ny hantering av begravnings- och kyrkoavgifterna

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ny hantering av begravnings- och kyrkoavgifterna Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ny hantering av begravnings- och kyrkoavgifterna Januari 2012 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Författningstext... 4 2.1 Förslag till lag om

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför mötet hos oss på Karlbergs Begravningsbyrå. Här kan du göra egna anteckningar

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd September 2007 Innehållsförteckning Budgetsimuleringsverktyget uppdatera med skatteverkets septemberprognos... 2 Förändringar i skatteverkets organisation... 2 Avgiftsregistrering

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling

BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling Ålems församling BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling INNEHÅLL 1. Pastoralteologisk grund 2. Pastoralt förhållningssätt 3. Platser för begravningsverksamhet 4. Kontakt 5. Administrativa rutiner vid

Läs mer

NORMALREGLEMENTE FÖR BEGRAVNINGSVÄSENDET

NORMALREGLEMENTE FÖR BEGRAVNINGSVÄSENDET 18.9.2003 Nr 26/2003 NORMALREGLEMENTE FÖR BEGRAVNINGSVÄSENDET Kyrkostyrelsens ämbetskollegium tillsatte 5.3.2002 en arbetsgrupp för att före 31.12.2003 utreda vilka ändringar den nya begravningslagen föranleder

Läs mer

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Jukkasjärvi församling Luleå stift Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Begravningspastoral 2012 2 Sorgehus välkomnas att ta tidig kontakt med församlingens präster och diakoner

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

Folkbokföringen i framtiden. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Folkbokföringen i framtiden. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Folkbokföringen i framtiden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 21 februari 2013 Peter Norman Fredrik Löfstedt (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer Åtgärder i samband med dödsfall Sida 1 (5) 1. Dokumenttyp 2. Fastställande/upprättad Instruktion 2011-05-31 av Vård- och omsorgschefen 3. Senast reviderad 4. Detta dokument gäller för 5. Giltighetstid

Läs mer

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så,

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, Livsarkivet L i v s a r k i v e t Livsarkivet Mitt viktiga dokument Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men vad händer när det ofattbara sker. Vem får mina saker? Vilka försäkringar

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 204/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till begravningslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en begravningslag som skall ersätta bestämmelserna

Läs mer

Välkommen till Vita Arkivet

Välkommen till Vita Arkivet en vägledning Välkommen till Vita Arkivet Varsågod, här får du ett kort som du kan ha i plånboken för att berätta att du fyllt i Vita Arkivet. Det kan dessutom vara en god idé att underrätta dina anhöriga

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd När någon avlidit till dig som närstående, information och praktiska råd I den här foldern kan du läsa om vad som sker i samband med att någon avlidit och vad du som närstående har ansvar för samt vart

Läs mer

Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård Lokal överenskommelse inom Mittenälvsborg

Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård Lokal överenskommelse inom Mittenälvsborg Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård Lokal överenskommelse inom Mittenälvsborg Regionen ansvarar för all hälso- och sjukvård inom primärvård och sjukhus. Kommunerna har hälso- och sjukvårdsansvaret

Läs mer

Kyrkogårdar & begravningsplatser

Kyrkogårdar & begravningsplatser Kyrkogårdar & begravningsplatser i Huddinge Kyrkogårdar begravningsplatser i Huddinge I den här broschyren presenteras Huddinges kyrkogårdar och begravningsplatser: Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar,

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Begravningspastoral för Starrkärr Kilanda församling

Begravningspastoral för Starrkärr Kilanda församling Begravningspastoral för Starrkärr Kilanda församling Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska grunden för Svenska kyrkans begravningsverksamhet beskrivs i kapitel 24, Inledningen, Kyrkoordningen.

Läs mer

Begravningspastoral. för Jämshögs församling. Antagen av kyrkorådet 2009-10-22

Begravningspastoral. för Jämshögs församling. Antagen av kyrkorådet 2009-10-22 Begravningspastoral för Jämshögs församling Antagen av kyrkorådet 2009-10-22 Dnr JF 2009-221:610 Innehåll Helheten Tillgänglighet Begravningsalternativ Gudstjänstens utformning Samverkan JÄMSHÖGS KYRKA

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL Begravningspastoral för Grästorps pastorat

BEGRAVNINGSPASTORAL Begravningspastoral för Grästorps pastorat BEGRAVNINGSPASTORAL Begravningspastoral för Grästorps pastorat 1 Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska grunden för Svenska kyrkans begravningsverksamhet beskrivs i kapitel 24, Inledningen, Kyrkoordningen.

Läs mer

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN 1951 fick Sverige sin första religionsfrihetslag vilket bl a innebar att man ej var skyldig att tillhöra något trossamfund. Senare kom också frågan om stat och kyrka upp på dagordningen

Läs mer

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme.

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Kommunens mål har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Ett led för att detta skall kunna genomföras, så skall arrende avses för två personer per sjöbod.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Anvisningar inför begravning

Anvisningar inför begravning 1 Anvisningar inför begravning Denna guide har utarbetats av för att delas ut avgiftsfritt på institutioner och myndigheter till anhöriga och ombud. 2 3 INFORMATION FÖR ANHÖRIGA Ni har drabbats av sorg.

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING 1. Jag, vill att Axelssons Begravningsbyrå AB ombesörjer min begravning och den arrangeras i så när överenskommelse med de önskemål som jag ger uttryck för i detta dokument.

Läs mer

1. Rapport från ekonomikommittén KS/2013:302 -

1. Rapport från ekonomikommittén KS/2013:302 - 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 1 2013-05-29 8:15 Ledamöter

Läs mer

Vad kostar en begravning hos oss?

Vad kostar en begravning hos oss? Vad kostar en begravning hos oss? Vår ambition Vår uppgift och passion är att ständigt höja kvalitén på våra tjänster och att alltid sträva framåt och överträffa kundens förväntningar. Detta är möjligt

Läs mer

Vad händer nu? Din Guide till mötet med begravningsbyrån. En värdig begravning till en rimlig kostnad

Vad händer nu? Din Guide till mötet med begravningsbyrån. En värdig begravning till en rimlig kostnad Vad händer nu? Din Guide till mötet med begravningsbyrån En värdig begravning till en rimlig kostnad Innehåll: Vilka är Westlings Begravningsbyrå AB? s.1 Att tänka på innan du kommer till oss s.2 Vad ingår

Läs mer

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar.

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar. ALLMÄNNA ANVISNINGAR TILL FULLMÄKTIGEN Följande anvisningar bygger på bestämmelserna i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) i sådan form som de var 1.11.2007 då lagen trädde i kraft. Fullmäktigen

Läs mer

Ärende 23. Inrättande av uppdrag som borgerlig begravningsförrättare

Ärende 23. Inrättande av uppdrag som borgerlig begravningsförrättare Ärende 23 Inrättande av uppdrag som borgerlig begravningsförrättare Tjänsteskrivelse 1 (4) 2015-07-24 KS 2014.0355 Handläggare Karin Jirénius Kommunfullmäktige Borgerliga begravningsförrättare Sammanfattning

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Utgivningsbevis för periodiska skrifter

Utgivningsbevis för periodiska skrifter Utgivningsbevis för periodiska skrifter Skydda dina idéer Periodisk skrift Med periodisk skrift menar lagen en tidning, tidskrift eller annan tryckt skrift samt de löpsedlar och bilagor som hör till. Skriften

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING Min sista vilja nordbegravning.se 1. Jag, pers nr vill att nord begravning ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse med de önskemål jag ger

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 Bilaga till Församlingsinstruktion för Österhaninge församling Österhaninge församling, Box 113, 136 22 Haninge Besöksadress: Runstensvägen 14 Telefon: 08-555 670 00. Fax: 08-555

Läs mer

Foto: Kjell Bollnert. Församlingstidning för Svenska kyrkan i Östersund nr 3 2006

Foto: Kjell Bollnert. Församlingstidning för Svenska kyrkan i Östersund nr 3 2006 Foto: Kjell Bollnert Församlingstidning för Svenska kyrkan i Östersund nr 3 2006 Livet och döden Det finns ett ämne som vi inte gärna talar med varandra om och det är döden. Vi är väl medvetna om att livet

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Lilla Begravningsbyrån

Lilla Begravningsbyrån Har Du mist en anhörig eller nära vän? En anhörigs bortgång är en av de svåraste händelser en människa kan drabbas av. Ofta uppstår en sorgekris då man kan behöva hjälp att ordna det praktiska runt ett

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet)

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) 1. Person ansökan gäller (den enskilde) namn Vistelseadress

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning 11 Dödsboanmälan Dödsboanmälan Avsnitt 11 151 Prop. 1958:B 23 11.1 Allmänt 11.1.1 Inledning Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa Förutsättningar förutsättningar låta en bouppteckning

Läs mer

Vad lämnar vi efter oss? Alla kan göra något Det lilla man kan göra måste man göra. Monolog i Norrköping Livgivande samarbete med De Geergymnasiet.

Vad lämnar vi efter oss? Alla kan göra något Det lilla man kan göra måste man göra. Monolog i Norrköping Livgivande samarbete med De Geergymnasiet. 4 September 2011 organ för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Vad lämnar vi efter oss mötet Alla kan göra något Det lilla man kan göra måste man göra. idé&praktik Farligt jobb Snabbt kritiskt läge

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer