Processkartläggning av begravningsverksamheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processkartläggning av begravningsverksamheten"

Transkript

1 Processkartläggning av begravningsverksamheten

2 1 Syfte Definitioner och förkortningar Processer Process 1 Hantera gravrätt Processbeskrivning Input Processflöde Output Aktivitet Förelägga dödsbo anmälan av gravrättsinnehavare Aktivitet Hantera anmälan Aktivitet Utfärda gravbrev Aktivitet Hantera ansökan om gravanordning Aktivitet Hantera ansökan om rättelse i gravbok Aktivitet Överlåta Aktivitet Förlänga Aktivitet Förnya Aktivitet Hantera gravrättens upphörande Handlingstyper som hanteras i processen Hantera gravrätt Processen 2 Begrava Processbeskrivning Input Processflöde Output Aktivitet Kontrollera folkbokföring och pröva om tjänster kan utföras Aktivitet Ta emot och förvara stoft Aktivitet Kräva att tillstånd finns från Skatteverket Aktivitet Upplåta ceremonilokal Aktivitet Hantera beställning av kremering Aktivitet Kremera Aktivitet Förvara aska Aktivitet Lämna ut aska Aktivitet Förbereda för gravsättning Aktivitet Gravsätta Handlingstyper som hanteras i processen Begrava Processen 3 Medla Processbeskrivning Input Processflöde Output

3 6.5 Aktivitet Ge efterlevande information om medling Aktivitet Förbereda medling Aktivitet Genomföra medling Aktivitet Yttra sig till länsstyrelsen Aktivitet Ta emot beslut från länsstyrelsen Aktivitet Fastställa överenskommelse Handlingstyper som hanteras i processen Medla Process 4 Hantera flyttningsärenden Processbeskrivning Input Processflöde Output Aktivitet Hantera ansökan om flytt Aktivitet Verkställa flytt Aktivitet Avslå flytt Handlingstyper som hanteras i processen Hantera flyttningsärende Process 5 Ta fram förslag till begravningsavgift Processbeskrivning Input Processflöde Output Aktivitet Budgetera kostnader och intäkter Aktivitet Bereda och besluta om förslag till avgiftssats Aktivitet Skicka förslag till begravningsavgift Handlingstyper som hanteras i processen Ta fram förslag till begravningsavgift Process 6 Anlägga begravningsplats Processbeskrivning Input Processflöde Output Aktivitet Utreda Aktivitet Samråda Aktivitet Projektera Aktivitet Säkerställa tillstånd Aktivitet Bygga begravningsplats Handlingstyper som hanteras i processen Anlägga begravningsplats Process 7 Hålla begravningsplats Processbeskrivning Input

4 10.3 Processflöde Output Aktivitet Planera skötsel Aktivitet Genomföra drift- och underhållsåtgärder Handlingstyper som hanteras i processen Hålla begravningsplats Process 8 Anlägga krematorium Processbeskrivning Input Processflöde Output Aktivitet Utreda Aktivitet Samråda Aktivitet Söka miljötillstånd Aktivitet Projektera Aktivitet Säkerställa tillstånd Aktivitet Bygga krematorium Handlingstyper som hanteras i processen Anlägga krematorium Process 8 Hålla krematorium Processbeskrivning Input Processflöde Output Aktivitet Skapa egenkontrollprogram Aktivitet Genomföra drift- och underhållsåtgärder Handlingstypers om hanteras i processen Hålla krematorium

5 1 Syfte Detta dokument beskriver begravningsverksamheten som den bedrivs vid Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar. Syftet med dokumentet är att beskriva de processer som leder till att allmänna handlingar bildas i ärenden inom den verksamhet som bedrivs enligt begravningslagen (1990:114). Beskrivningen sker i enlighet med 6 kap. 15 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter. 1 I och med detta fullgör dokumentet 4 i RA-MS 2013:11 Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning hos Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar. Dokumentet ska också underlätta det praktiska arkivredovisningsarbete som utförs hos de kyrkliga församlingarna. Detta dokument är kompletterat med en arkivbildningsplan som visar hur de olika handlingstyperna kan hanteras. 2 Definitioner och förkortningar Begravningsplats Allmänna begravningsplatser med ett tillräckligt antal gravplatser och andra gravanläggningar av allmänt förekommande slag skall anordnas och hållas av de territoriella församlingarna inom Svenska kyrkan. (2 kap 1 Begravningslagen (1990: 1144)). Begravningsverksamhet - I denna lag avses med begravningsverksamhet: de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser (1 kap 1 Begravningslagen (1990: 1144)). Gravrätt den rätt som uppkommer när en bestämd gravplats på en allmän begravningsplats upplåts av den som förvaltar gravplatsen till någon för gravsättning (1 kap1 Begravningslagen (1990: 1144)). Gravsättning placering av stoft eller aska inom en bestämd gravplats eller inom ett gemensamt gravområde utan bestämda gravplatser eller utströende av aska i minneslund eller på annan plats än begravningsplats (1 kap1 Begravningslagen (1990: 1144)). Huvudman - församling inom Svenska kyrkan eller kommun som ska anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom ett visst geografiskt avgränsat förvaltningsområde (1 kap1 Begravningslagen (1990: 1144)). 1 Se sid 2 i RA-MS 2013:11. 4

6 3 Processer 1. Hantera gravrätt 2. Begrava 3. Medla 4. Hantera flyttningsären den 5. Ta fram förslag till begravningsavgift 6.Anlägga begravningsplats 7.Hålla begravningsplats 8. Anlägga krematorium 9. Hålla krematorium Begravningsverksamheten består av följande processer. 1. Hantera gravrätt 2. Begrava 3. Medla 4. Hantera flyttningsärenden 5. Ta fram förslag till begravningsavgift 6. Anlägga begravningsplats 7. Hålla begravningsplats 8. Anlägga krematorium 9. Hålla krematorium Varje process beskrivs närmare under respektive avsnitt nedan. 4 Process 1 Hantera gravrätt 4.1 Processbeskrivning Processen Hantera gravrätt definierar hur gravrätten hanteras från början till slut. Rätten till gravplats kallas gravrätt. Det är huvudmannen, normalt en församling i svenska kyrkan, som beslutar om var och när upplåtelse av gravplats kan ske. Upplåtelsen sker i samband med att ett dödsfall har inträffat. Gravrätten upplåts för viss tid, minst 15 och högst 50 år, eller för alltid (den är kostnadsfri i 25 år). Gravsätts flera på samma gravplats räknas gravrätten från när den sista gravsättningen gjordes. När gravrätten har gått ut finns oftast möjlighet till förnyelse. Behörigt organ hos huvudmannen beslutar om upplåtelsetid och avgift för förnyelse. 4.2 Input Processen startar när gravrättsinnehavare avlidit, eller när någon har avlidit och den som ordnar med gravsättning väljer gravplats. 5

7 4.3 Processflöde Förelägga dödsbo anmälan av gravrättsinnehavare Hantera anmälan Utfärda gravbrev Hantera ansökan om gravanordning Hantera ansökan om rättelse i gravbok Överlåta Förlänga Förnya Hantera gravrättens upphörande 4.4 Output Processen avslutas när gravrätten upphör. 4.5 Aktivitet Förelägga dödsbo anmälan av gravrättsinnehavare Syfte och beskrivning Syftet med Förelägga dödsbo anmälan om gravrättsinnehavare är att säkerställa att dödsboet fullgör sin skyldighet att anmäla gravrättsinnehavare Input Gravsättning som kräver att en ny gravrätt upplåts, alternativt att gravrättsinnehavare avlidit och gravsättning utförts Uppgifter Kontakta dödsbo och informera om gravrätt Ge dödsboet blankett om gravrättsinnehav att fylla i Output Dödsbo har information om skyldigheten att anmäla gravrättsinnehavare. 4.6 Aktivitet Hantera anmälan Syfte och beskrivning Syftet med Hantera anmälan är att se till att en ny gravrättsinnehavare blir utsedd Input Dödsbo har information om gravrätt och hur man anmäler gravrättsinnehavare Uppgifter Påminna dödsbo om anmälan om gravrättsinnehavare Förelägga om anmälan Utse gravrättsinnehavare Registrera gravrättsinnehavare i gravregistret Output Gravrättsinnehavare utsedd. 4.7 Aktivitet Utfärda gravbrev 6

8 4.7.1 Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att utfärda ett bevis på gravrätten, vilken gravplats den avser och vem som är gravrättsinnehavare Input Gravrättsinnehavare utsedd Uppgifter Upprätta gravbrev Skicka gravbrev till gravrättsinnehavare Output Gravbrev utfärdat. 4.8 Aktivitet Hantera ansökan om gravanordning Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att se till att de gravanordningar som sätts upp följer de regler som gäller på begravningsplatsen Input Gravrättsinnehavaren önskar uppföra gravanordning Uppgifter Informera om regler för gravanordning Ta emot ansökan om gravanordning Besluta om gravanordning och delge parterna beslutet Informera parterna om att beslutet kan överklagas Anteckna delgivningsdatum Kontrollera uppsatt gravanordning och att utformning och innehåll är enligt beslut Vid överklagande, rättidspröva samt överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen Output Godkänd och säkert monterad gravanordning är uppförd på gravplatsen. 4.9 Aktivitet Hantera ansökan om rättelse i gravbok Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att införa rättelse i gravbok så att gravrättsinnehavare och uppgifter om dessa är riktiga Input Person som önskar rättelse i gravbok ansöker om detta Uppgifter Ta emot ansökan om rättelse Begära yttrande från befintlig gravrättsinnehavare Besluta om rättelse ska ske eller inte och delge parterna beslutet 7

9 Anteckna delgivningsdatum Utföra rättelse i gravbok Utfärda nytt gravbrev Informera parter om att beslutet kan överklagas Vid överklagande, rättidspröva samt överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen Output Ansökan om rättelse hanterad Aktivitet Överlåta Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att hantera överlåtelse av gravrätt från befintlig gravrättsinnehavare till annan Input Gravrättsinnehavaren önskar överlåta gravrätten Uppgifter Hantera ansökan om överlåtelse Pröva om överlåtelse är möjlig Fatta beslut Om överlåtelse är möjligt, utfärda gravbrev med ny gravrättsinnehavare Om överlåtelse inte är möjlig, delge gravrättsinnehavare beslutet och informera om möjligheterna att överklaga Anteckna delgivningsdatum Vid överklagande, rättidspröva samt överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen Output Önskan om överlåtelse prövad Aktivitet Förlänga Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att hantera förlängning av gravrätten när ny gravsättning sker på gravplatsen. Gravrätten förlängs automatiskt. Om det är gravrättsinnehavaren som gravsätts så fattas beslut om ny gravrättsinnehavare Input Ny gravsättning sker på redan upplåten gravplats Uppgifter Eventuellt besluta om ny gravrättsinnehavare Registrera uppgifter om förlängning och ny gravsättning i gravbok Upprätta nytt gravbrev Skicka gravbrev till gravrättsinnehavare 8

10 Output Gravrätten förlängd Aktivitet Förnya Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att förnya gravrätt vars upplåtelsetid går ut Input Gravrätten är på väg att gå ut Uppgifter Skicka erbjudande om förnyelse till gravrättsinnehavare Registrera förnyelse i gravbok Administrera avgift för förnyelse Upprätta nytt gravbrev Skicka gravbrev till gravrättsinnehavare Output Gravrätten förnyad Aktivitet Hantera gravrättens upphörande Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att hantera gravrättens upphörande. Gravrätten upphör när upplåtelsetiden gått ut och ingen förnyelse görs, när gravrätten återlämnats till upplåtaren, när gravrätten förverkats eller när den upphör efter beslut av länsstyrelse Input Skäl för gravrättens upphörande Uppgifter Hantera återlämnande Hantera förverkande Hantera länsstyrelsebeslut om upphörande Registrera upphörande i gravbok Output Gravrätten har upphört Handlingstyper som hanteras i processen Hantera gravrätt Anmälningar om gravrättsinnehavare Förelägganden till dödsbo om att anmäla gravrättsinnehavare Gravbok Gravbrev Korrespondens med gravrättsinnehavare Ansökningar om gravanordning Ansökningar om rättelse Ansökningar återlämnande av gravrätt 9

11 Dokumentation över gravplatsen Överklaganden 5 Processen 2 Begrava 5.1 Processbeskrivning 5.2 Input Beställning av begravning. 5.3 Processflöde Kontrollera folkbokföring och pröva om tjänster kan utföras Ta emot och förvara stoft Kräva att tillstånd finns från Skatteverket Upplåta ceremonilokal Kremering? Ja Nej Hantera beställning av kremering Kremera Förvara aska Lämna ut aska Förbereda för gravsättning Gravsätta 5.4 Output Stoft eller aska är gravsatt. 5.5 Aktivitet Kontrollera folkbokföring och pröva om tjänster kan utföras Syfte och beskrivning Syftet med aktiviteten är att kontrollera om gravsättning av den avlidne kan utföras eller inte Input Beställning av begravning Uppgifter Kontrollera var den avlidne var folkbokförd Pröva om gravsättning kan ske, om beställning av begravning görs hos annan huvudman än där den avlidne var folkbokförd. Pröva om gravsättning, om den avlidne inte var folkbokförd i Sverige. Meddela kostnader till den/de som ska betala, då inte clearingsituation råder Output Den avlidne kan gravsättas hos huvudmannen under förutsättning att intyg om gravsättning/kremering har utfärdats. 5.6 Aktivitet Ta emot och förvara stoft Syfte och beskrivning Aktivitet syftar till att ta emot och förvara stoft. 10

12 5.6.2 Input Beslut om att den avlidne ska begravas hos huvudmannen Uppgifter Ta emot stoft Förvara stoft Visa stoft i särskild lokal Output Stoft förvaras av huvudmannen. 5.7 Aktivitet Kräva att tillstånd finns från Skatteverket Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att säkerställa att Skatteverket utfärdat ett intyg om att stoft får gravsättas eller kremeras. Anstånd från Skatteverket krävs om inte kremering eller gravsättning sker inom 30 dagar från dödsfallet Input Stoft förvarat av huvudmannen Uppgifter Ta emot och hantera tillstånd från Skatteverket Påminna dödsbo, Skatteverket och andra intressenter om intyg inte finns Output Tillstånd från Skatteverket om att stoft får gravsättas eller kremeras finns. 5.8 Aktivitet Upplåta ceremonilokal Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att upplåta ceremonilokal enligt begravningslagen och säkerställa transporter till och från ceremonilokal Input Beställning av ceremonilokal utan religiösa symboler Uppgifter Transportera stoft till och från ceremonilokal inom förvaltningsområdet Upplåta ceremonilokal utan religiösa symboler Output Transport utförd och ceremonilokal upplåten. 5.9 Aktivitet Hantera beställning av kremering Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att genomföra beställning av kremering. 11

13 5.9.2 Input Beställning av kremering Uppgifter Kontrollera att tillstånd från Skatteverket finns Hantera beställning av kremering Planera in kremering i eget eller annan huvudmans krematorium Output Tid och plats för kremering bestämd Aktivitet Kremera Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att genomföra kremering Input Tid och plats för kremering finns Uppgifter Transportera till krematorium Kremera Föra kremationsjournal Transportera från krematorium (i vissa fall) Output Kremering genomförd Aktivitet Förvara aska Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att förvara aska till gravsättning kan ske. Enligt begravningslagen får aska förvaras hos innehavaren av krematoriet, huvudman på den ort gravsättning ska ske eller huvudman på den ort där den avlidne senast var folkbokförd Input Aska förvarad i urna eller annat hölje Uppgifter Förvara aska Påminna de anhöriga om att gravsättning ska ske senast ett år efter kremering Output Förvarad aska Aktivitet Lämna ut aska Syfte och beskrivning 12

14 Aktiviteten syftar till att lämna ut aska enligt reglerna i begravningslagen. Aska kan lämnas ut för gravsättning hos annan huvudman, gravsättas på annan plats än begravningsplats eller om den ska föras ut ur Sverige och gravsättas i annat land Input Önskan från anhöriga att förvarad aska lämnas ut Uppgifter Pröva om aska kan lämnas ut Kvittera utlämnande Output Utlämnad aska Aktivitet Förbereda för gravsättning Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att förbereda för gravsättning av stoft eller aska Input Tid för gravsättning bokad. Gravrättsinnehavarens medgivande Uppgifter Kontrollera att gravrättsinnehavare har lämnat medgivande till gravsättning Planera gravsättning Registrera i bokningsprogram Hantera gravöppningsorder Utföra praktiska förberedelser Output Förberedelser för gravsättning genomförda Aktivitet Gravsätta Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att genomföra gravsättning Input Förberedelser för gravsättning genomförda Uppgifter Genomföra gravsättningen Återställa graven Output Gravsatt stoft eller aska Handlingstyper som hanteras i processen Begrava Beställningar om begravning 13

15 Tillstånd för gravsättning eller kremering Anstånd från Skatteverket (i förekommande fall) Gravrättsinnehavares medgivande till gravsättning Gravbok Bokning av gravsättning Gravöppningsorder Intyg om gravsättning 6 Processen 3 Medla 6.1 Processbeskrivning Undantag från normalflödet i processen begrava. Om de efterlevande inte kan enas om kremering eller gravsättning ska ske ska huvudmannen på den ort den avlidne är folkbokförd medla. 6.2 Input Efterlevande är oense om gravsättning eller kremering. 6.3 Processflöde Ge efterlevande Information om medling Förbereda medling Genomföra medling Överens? Ja Fastställa överenskommelse Nej Yttra sig till Länsstyrelsen Ta emot beslut från Länsstyrelsen 6.4 Output Beslut om gravsättning eller kremering. 6.5 Aktivitet Ge efterlevande information om medling Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att ge efterlevande som inte är överens om hur medlingsprocessen fungerar Input Efterlevande som inte är överens om kremering eller gravsättning. Avliden är folkbokförd inom huvudmannens verksamhetsområde Uppgifter Informera om hur medling fungerar Output De efterlevande har fått information om hur medling fungerar. 14

16 6.6 Aktivitet Förbereda medling Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att förbereda för att genomföra medling Input De efterlevande har fått information om hur medling fungerar. De efterlevande begär medling Uppgifter Kontakta de efterlevande och sätta sig in i medlingsärendet Underrätta Skatteverket och ev andra huvudmän som berörs om att medling pågår Output Förberedelser för medling genomförda. 6.7 Aktivitet Genomföra medling Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att genomföra medling Input Förberedelser för medling genomförda Uppgifter Genomföra medling, kommunicera ev yttranden med motpart Upprätta medlingsprotokoll Output Medling genomförd. 6.8 Aktivitet Yttra sig till länsstyrelsen Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att yttra sig till länsstyrelsen för att låta länsstyrelsen avgöra tvisten Input Medling genomförd och de efterlevande är inte överens Uppgifter Sammanställa ärendet Skicka ärendet till länsstyrelsen med eget yttrande Skicka yttrandet till de efterlevande för kännedom Output Yttrande till länsstyrelsen genomfört. 6.9 Aktivitet Ta emot beslut från länsstyrelsen 15

17 6.9.1 Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att hantera länsstyrelsens beslut i medlingsärendet Input Länsstyrelsens beslut i medlingsärendet Uppgifter Ta emot länsstyrelsens laga kraftvunna beslut Meddela Skatteverket och ev annan huvudman att medlingen är avslutad Fortsätta processen begrava Output Medlingen avslutad Aktivitet Fastställa överenskommelse Syfte och beskrivning Aktiviteten Fastställa överenskommelse syftar till att dokumentera och fastställa överenskommelsen som medlingen resulterat i Input Medling genomförd och de efterlevande är överens Uppgifter Fastställa överenskommelsen Meddela Skatteverket och eventuellt annan huvudman att medlingen är avslutad Fortstätta processen begrava Output Medlingen avslutad Handlingstyper som hanteras i processen Medla Begäranden om medling Meddelanden om tvist rörande kremering och gravsättning Medlingsprotokoll Fastställda överenskommelser Besked om att medlingen är avslutad Yttrande till länsstyrelsen Länsstyrelsens laga kraftvunna beslut 7 Process 4 Hantera flyttningsärenden 7.1 Processbeskrivning Processen Hantera flyttningsärenden handlar om att ta ställning till förfrågan från efterlevande som vill flytta redan gravsatt stoft eller aska. Huvudregeln, enligt begravningslagen, är att flyttning inte får ske utan att särskilda skäl föreligger. 16

18 7.2 Input Efterlevande vill flytta gravsatt stoft eller aska. 7.3 Processflöde Bifalles Verkställa flytt Hantera ansökan om flytt Beslut Avslås Avslå flytt 7.4 Output Genomförd flytt eller avslag av flyttningsärende. 7.5 Aktivitet Hantera ansökan om flytt Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att hantera efterlevandes begäran om flytt av gravsatt stoft eller aska Input Ansökan om flytt av gravsatt stoft eller aska Uppgifter Ta emot ansökan Skicka ansökan till intressenter som kan antas inte känna till att ansökan finns (gravrättsinnehavare och anhöriga) för yttrande Kommunicera eventuella yttranden med sökanden Ta ställning till om flyttning kan ske Output Beslut om bifall eller avslag av ansökan. 7.6 Aktivitet Verkställa flytt Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att genomföra flytt efter beslut om bifall av ansökan Input Beslut om bifall av ansökan Uppgifter Förbereda flytt Verkställighetsbeslut 17

19 Genomföra flytt. Flytten kan avbrytas om det inte går att flytta utan att skada stoft eller aska. I så fall fattas ett nytt beslut som inte kan överklagas Output Flytt genomförd. 7.7 Aktivitet Avslå flytt Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att informera sökanden om att flytt inte beviljas Input Beslut om avslag av ansökan Uppgifter Delge sökanden avslagsbeslutet och informera om möjligheten att överklaga Anteckna delgivningsdatum Vid överklagande, rättidspröva samt överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen Output Beslut om avslag kommunicerat. 7.8 Handlingstyper som hanteras i processen Hantera flyttningsärende Ansökningar om flytt av gravsatt stoft eller aska Remisser till gravrättsinnehavare och anhöriga Inkomna yttranden från gravrättsinnehavare och anhöriga Beslut med överklagandehänvisning Gravöppningsordrar Gravbok Överklaganden 8 Process 5 Ta fram förslag till begravningsavgift 8.1 Processbeskrivning Processen Ta fram förslag till begravningsavgift är en uppgift som huvudmannen årligen har enligt begravningslagen. Avgiftssatsen för begravningsavgiften fastställs av Kammarkollegiet. Förslaget ska vara hos Kammarkollegiet senast den 1 november varje år. 8.2 Input Underlag till budget. 8.3 Processflöde Budgetera kostnader och intäkter Bereda och besluta om förslag till avgiftsats Skicka förslag till begravningsavgift 18

20 8.4 Output Förslag om begravningsavgift är framtaget. 8.5 Aktivitet Budgetera kostnader och intäkter Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att budgetera kostnader och intäkter för det kommande året Input Underlag för budget Uppgifter Analysera underlag Ta fram förslag till budget Revidera budget Ta fram förslag till avgiftssats Output Förslag till budget. 8.6 Aktivitet Bereda och besluta om förslag till avgiftssats Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att bereda och besluta om förslag till avgiftssats Input Förslag till budget och förslag till avgiftssats Uppgifter Kommunicera förslag till budget och avgiftssats med revisorer och begravningsombud Eventuellt revidera förslag avgiftssats Föredra förslag till avgiftssats i kyrkoråd Föredra förslag till avgiftssats i kyrkofullmäktige Besluta om avgiftssats i kyrkofullmäktige Output Beslut om förslag till avgiftssats. 8.7 Aktivitet Skicka förslag till begravningsavgift Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till skicka förslag till begravningsavgift till Kammarkollegiet för beslut Input Beslut om förslag till avgiftssats. 19

21 8.7.3 Uppgifter Skicka beslutet om förslag till avgiftssats till Svenska kyrkan för vidarebefordran till Kammarkollegiet Output Beslutat förslag till avgiftssats skickad till Svenska kyrkan. 8.8 Handlingstyper som hanteras i processen Ta fram förslag till begravningsavgift Budgetunderlag Särredovisning Förslag till budget Förslag till avgiftssats Korrespondens med revisorer Korrespondens med begravningsombud Beslutsprotokoll förslag till avgiftssats 9 Process 6 Anlägga begravningsplats 9.1 Processbeskrivning Processen anlägga begravningsplats beskriver utredning och projektering av ny begravningsplats, omläggning av befintlig eller anlägga särskilda gravplatser. Detta innefattar också begravningsplatsens byggnader. 9.2 Input Behov av gravplatsmark. 9.3 Processflöde Utreda Samråda Projektera Säkerställa tillstånd Bygga begravninsgplats 9.4 Output Behov av gravplatsmark uppfyllt. 9.5 Aktivitet Utreda Syfte och beskrivning Aktiviteten handlar om att närmare utreda behovet av gravplatsmark och ta fram ett eller flera förslag till hur behovet kan uppfyllas Input Behov av gravplatsmark 20

22 Prognoser Utredningsunderlag Uppgifter Konsultera extern expertis Analysera befintligt material Komplettera materialet Utreda Dokumentera ett eller flera förslag Output Ett eller flera förslag om hur behov av gravplatsmark kan uppfyllas. 9.6 Aktivitet Samråda Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att samråda med intressenter (t.ex. begravningsombud och företrädare för andra trossamfund) och ta fram ett förslag som kan projekteras Input Ett eller flera förslag om hur behov av gravplatsmark kan uppfyllas Uppgifter Skicka utredningsmaterialet till intressenter Samråda med berörda intressenter Revidera förslag Beslut om att reviderat förslag ska projekteras Output Förslag som ska projekteras. 9.7 Aktivitet Projektera Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att fram detaljerade förutsättningar och kostnader för det förslag som togs fram i föregående aktivitet Input Förslag som ska projekteras Uppgifter Konsultera extern expertis Undersöka möjligheter att realisera förslaget Ta fram detaljerade tekniska förutsättningar för begravningsplatsen Uppskatta kostnader för att bygga Fatta beslut om att gå vidare och säkerställa tillstånd och finansiering Output Projekteringsunderlag för att bygga begravningsplats. 21

23 9.8 Aktivitet Säkerställa tillstånd Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att säkerställa tillstånd och beslut för att kunna bygga begravningsplatsen Input Projekteringsunderlag för att bygga begravningsplats Uppgifter Ansöka om bygglov Ansöka om tillstånd hos länsstyrelse Fatta beslut som berör befintliga gravrätt och gravrättsinnehavare Output Projekteringsunderlag för att bygga begravningsplats. Tillstånd och beslut som krävs för att bygga begravningsplats. 9.9 Aktivitet Bygga begravningsplats Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att bygga begravningsplats enligt projekteringsunderlag Input Projekteringsunderlag för att bygga begravningsplats. Tillstånd och beslut som krävs för att bygga begravningsplats Uppgifter Upphandla entreprenörer Bygga Besiktiga Output Övertagande av ny/omlagd begravningsplats Handlingstyper som hanteras i processen Anlägga begravningsplats Utredningsmaterial Projektering Beslut Tillstånd Upphandlingsdokumentation Entreprenadhandlingar Teknisk dokumentation Färdigställande-/relationshandlingar 10 Process 7 Hålla begravningsplats 22

24 10.1 Processbeskrivning Processen Hålla begravningsplats handlar om återkommande aktiviteter för att planera skötsel och genomföra drift- och underhållsåtgärder. Vilka åtgärder de är varierar mycket beroende på begravningsplatsens beskaffenhet Input Huvudmannen har ansvar för att hålla begravningsplatsen i ordnat och värdigt skick Processflöde Planera skötsel Genomföra driftoch underhållsåtgärd 10.4 Output Skötsel är genomfört enligt plan Aktivitet Planera skötsel Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att planera hur återkommande skötsel av begravningsplatsen ska utföras Input Tidigare skötselplaner. Kulturhistoriska och biologiska inventeringar. Tillgängliga resurser Uppgifter Planera Dokumentera Fastställa skötselplan Output Fastställd skötselplan Aktivitet Genomföra drift- och underhållsåtgärder Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att genomföra drift- och underhållsåtgärder enligt skötselplan och att utföra andra akuta åtgärder som krävs Input Fastställd skötselplan. Rutiner och riktlinjer för hur drift- och underhållsåtgärder ska utföras. Maskiner, personal och resurser Uppgifter 23

25 Genomföra planerade drift- och underhållsåtgärder Genomföra inte planerade drift- och underhållsåtgärder Output Skötsel genomförd enligt plan. Inte planerade åtgärder genomförda Handlingstyper som hanteras i processen Hålla begravningsplats Kulturhistorisk inventering Biologisk inventering Skötselplaner Trädvårdsplaner Vård- och underhållsplaner Avtal med leverantörer Drift och underhållsinstruktioner Avtal om särskilda gravplatser 11 Process 8 Anlägga krematorium 11.1 Processbeskrivning Processen anlägga krematorium handlar om att säkerställa att det finns kapacitet att kremera genom att bygga nytt krematorium eller bygga om befintligt krematorium Input Behov av kremering Processflöde Utreda Samråda Söka miljötillstånd Projektera Säkerställa tillstånd Bygga krematorium 11.4 Output Behov av kremering uppfyllt Aktivitet Utreda Aktiviteten utreda handlar om att närmare utreda behovet av kremering och ta fram ett eller flera förslag till hur behovet kan uppfyllas Input Behov av kremering Prognoser Utredningsunderlag 24

26 Uppgifter Konsultera extern expertis Analysera befintligt material Eventuellt komplettera materialet Utreda Dokumentera ett eller flera förslag Output Ett eller flera förslag om hur behov av kremering kan uppfyllas Aktivitet Samråda Aktiviteten syftar till att samråda med intressenter (t.ex. begravningsombud, företrädare för andra trossamfund och andra huvudmän) och ta fram förslag som kan projekteras Input Ett eller flera förslag om hur behov av kremering kan uppfyllas Uppgifter Skicka utredningsmaterialet till intressenter Samråda med berörda intressenter Revidera förslag Beslut om att reviderat förslag ska projekteras Output Förslag som ska användas för att söka miljötillstånd och projekteras Aktivitet Söka miljötillstånd Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att söka miljötillstånd för att anlägga ett nytt krematorium eller öka kapaciteten i befintlig anläggning Input Förslag som ska användas för att söka miljötillstånd och projekteras Uppgifter Ta fram underlag för att söka miljötillstånd Söka miljötillstånd Hantera miljötillstånd Output Miljötillstånd för krematorium Aktivitet Projektera Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att ta fram detaljerade förutsättningar och kostnader för det förslag som togs fram i föregående aktiviteter. 25

27 Input Förslag som ska projekteras. Miljötillstånd för krematorium Uppgifter Konsultera extern expertis Undersöka möjligheter att realisera förslaget Ta fram detaljerade tekniska förutsättningar för krematoriet Uppskatta kostnader för att bygga Fatta beslut om att gå vidare och säkerställa tillstånd och finansiering Output Projekteringsunderlag för att bygga eller bygga om krematorium Aktivitet Säkerställa tillstånd Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att säkerställa tillstånd och beslut för att kunna bygga begravningsplatsen Input Projekteringsunderlag för att bygga eller bygga om krematorium. Miljötillstånd Uppgifter Ansöka om bygglov Ansöka om tillstånd hos länsstyrelse Output Projekteringsunderlag för att bygga eller bygga om krematorium. Miljötillstånd. Tillstånd och beslut som krävs för att bygga krematorium Aktivitet Bygga krematorium Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att bygga eller bygga om krematorium enligt projekteringsunderlag Input Projekteringsunderlag för att bygga eller bygga om krematorium. Miljötillstånd. Övriga tillstånd och beslut som krävs för att bygga begravningsplats Uppgifter Upphandla entreprenörer Bygga Output 26

28 Nytt eller ombyggt krematorium Handlingstyper som hanteras i processen Anlägga krematorium Utredningsmaterial Projektering Beslut Tillstånd Upphandlingsdokumentation Teknisk dokumentation 12 Process 8 Hålla krematorium 12.1 Processbeskrivning Processen Hålla krematorium handlar om återkommande aktiviteter för att planera egenkontroll, sköta och genomföra drift- och underhållsåtgärder av krematoriet Input Behov av att uppfylla miljötillstånd och sköta krematoriet Processflöde Skapa egenkontrollprogram Genomföra driftoch underhållsåtgärder 12.4 Output Gällande miljötillstånd och genomförda åtgärder för skötsel Aktivitet Skapa egenkontrollprogram Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att planera hur drift och underhåll av krematoriet ska utföras. Detta dokumenteras i ett egenkontrollprogram Input Tidigare egenkontrollprogram. Tillgängliga resurser Uppgifter Planera egenkontroll Dokumentera Fastställa egenkontrollprogram Output Fastställt egenkontrollprogram. 27

29 12.6 Aktivitet Genomföra drift- och underhållsåtgärder Syfte och beskrivning Aktiviteten syftar till att genomföra drift- och underhållsåtgärder enligt skötselplan och egenkontrollprogram och att utföra andra akuta åtgärder som krävs Input Fastställt egenkontrollprogram. Rutiner och riktlinjer för hur drift- och underhållsåtgärder ska utföras. Maskiner, personal och resurser Uppgifter Genomföra planerade drift- och underhållsåtgärder Genomföra inte planerade drift- och underhållsåtgärder Output Skötsel genomförd enligt program. Inte planerade åtgärder genomförda Handlingstyper om hanteras i processen Hålla krematorium Egenkontrollprogram Miljörevision Dokumentation över kalibrering av utrustning Rutiner för hantering av anläggningen Loggar över genomförda kremationer Vård- och underhållsplaner Avtal med leverantörer Drift och underhållsinstruktioner 28

30 Handling Anmälningar om gravrättsinnehavare Förelägganden till dödsbo om att anmäla gravrättsinnehavare Gravbok Gravbrev Korrespondens med gravrättsinnehavare Ansökningar om gravanordning Ansökningar om rättelse Ansökningar återlämnande av gravrätt Dokumentation över gravplatsen Beställningar om begravning Tillstånd för gravsättning eller kremering Anstånd från Skatteverket (i förekommande fall) Gravrättsinnehavares medgivande till gravsättning Gravrättsinnehavares medgivande till gravsättning Bokningar av gravsättning Gravöppningsorder Intyg om gravsättning Begäranden om medling Meddelanden om tvist rörande kremering och gravsättning Medlingsprotokoll Fastställda överenskommelser Besked om att medlingen är avslutad Yttranden till länsstyrelsen Länsstyrelsebeslut Ansökningar om flytt av gravsatt stoft eller aska Remisser till gravrättinnehavare och anhöriga Inkomna yttranden från gravrättsinnehavare och anhöriga Beslut med överklagandehänvisning Budgetunderlag Särredovisning Förslag till budget Förslag till avgiftssats Korrespondens med revisorer Korrespondens med begravningsombud Beslutsprotokoll förslag till avgiftsats Utredningsmaterial Projektering Beslut Tillstånd Upphandlingsdokumentation Entreprenadhandlingar Teknisk dokumentation Färdigställande-/relationshandlingar Kulturhistorisk inventering Biologisk inventering Skötselplaner Trädvårdsplaner Vård- och underhållsplaner Avtal med leverantörer Drift och underhållsinstruktioner Teknisk dokumentation Egenkontrollprogram Miljörevision Dokumentation över kalibrering av utrustning Rutiner för hantering av anläggningen Loggar över genomförda kremationer Process Hantera gravrätt Hantera gravrätt Hantera gravrätt, Begrava, Hantera flyttningsärende Hantera gravrätt Hantera gravrätt Hantera gravrätt Hantera gravrätt Hantera gravrätt Hantera gravrätt Begrava Begrava Begrava Begrava Begrava Begrava Begrava, Hantera flyttningsärende Begrava Medla Medla Medla Medla Medla Medla Medla Hantera flyttningsärende Hantera flyttningsärende Hantera flyttningsärende Hantera flyttningsärende Ta fram förslag till begravningsavgift Ta fram förslag till begravningsavgift Ta fram förslag till begravningsavgift Ta fram förslag till begravningsavgift Ta fram förslag till begravningsavgift Ta fram förslag till begravningsavgift Anlägga begravningsplats, Anlägga krematorium Anlägga begravningsplats, Anlägga krematorium Anlägga begravningsplats, Anlägga krematorium Anlägga begravningsplats, Anlägga krematorium Anlägga begravningsplats, Anlägga krematorium Anlägga begravningsplats, Anlägga krematorium Anlägga begravningsplats Anlägga begravningsplats Anlägga begravningsplats Hålla begravningsplats Hålla begravningsplats Hålla begravningsplats Hålla begravningsplats Hålla begravningsplats, Hålla Krematorium Hålla begravningsplats, Hålla Krematorium Hålla begravningsplats, Hålla Krematorium Anlägga krematorium Hålla krematorium Hålla krematorium Hålla krematorium Hålla krematorium Hålla krematorium

2 Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna

2 Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna Begravningslag (1990:1144) SFS nr: 1990:1144 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1990-12-06 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:552 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I denna lag avses med - begravningsverksamhet:

Läs mer

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Inledning De styrdokument som utgör underlag för denna information är i begravningslagen, SFS 1990:1144 och begravningsförordningen,

Läs mer

Kommittédirektiv. Begravningsclearing. Dir. 2014:62. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2014

Kommittédirektiv. Begravningsclearing. Dir. 2014:62. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2014 Kommittédirektiv Begravningsclearing Dir. 2014:62 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska se över systemet med reglering av kostnader vid gravsättning

Läs mer

Om begravning och gravsättning i Umeå

Om begravning och gravsättning i Umeå Om begravning och gravsättning i Umeå Begravning och gravsättning i Umeå Allmänt Det är Svenska kyrkan i Umeå som sköter begravningsverksamheten i Umeå på uppdrag av staten. Det gäller invånare i Umeå

Läs mer

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner)

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) 161111 FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) Om enhetlig begravningsavgift Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift, en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2016. Lagändringen

Läs mer

Sammanfattning av utredningen Några begravningsfrågor (SOU 2009:79)

Sammanfattning av utredningen Några begravningsfrågor (SOU 2009:79) Sammanfattning av utredningen Några begravningsfrågor (SOU 2009:79) Frågan om variationerna i begravningsavgiften mellan olika huvudmän Begravningsavgifterna Det införs en ny regel i begravningslagen om

Läs mer

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING I termen BEGRAVNING ingår flera moment, såsom bisättning, begravningsceremoni, gravsättning, eventuell kremering och tillhörande administration. Dokumentet är framtaget

Läs mer

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner)

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) 161007 FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) Om enhetlig begravningsavgift Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift, en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2016. Lagändringen

Läs mer

Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling

Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling Att vara gravrättsinnehavare innebär Att ha en grav att gå till, en egen plats där man kan minnas, pynta med blommor och på olika sätt

Läs mer

Föreskrifter reglemente för begravningsverksamheten 1 I Överkalix församling

Föreskrifter reglemente för begravningsverksamheten 1 I Överkalix församling Föreskrifter reglemente för begravningsverksamheten 1 I Överkalix församling Allmänt Utöver vad som föreskrivs i begravningslagen, SFS 1990:1144, och begravningsförordningen, SFS 1990:1147, gäller föreskrifterna

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö DÅ MAN MISTER EN ANHÖRIG eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

1 Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till begravningslagen (1990:1144).

1 Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till begravningslagen (1990:1144). Begravningsförordning (1990:1147) SFS nr: 1990:1147 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1990-12-06 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:804 Innehåll Inledande bestämmelser 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

SFS nr: 1990:1147 Begravningsförordning (1990:1147) Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:

SFS nr: 1990:1147 Begravningsförordning (1990:1147) Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 1999: SFS nr: 1990:1147 Begravningsförordning (1990:1147) Utfärdad: 1990-12-06 Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:882 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Inledande bestämmelser 1 I denna förordning

Läs mer

Gravrättsinnehavare. vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun.

Gravrättsinnehavare. vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun. Gravrättsinnehavare vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun. Här hoppas vi kunna ge svar på en del frågor kring begravning och

Läs mer

I fråga om begravning och begravningsplatser gäller dessutom vad som bestäms i hälsoskyddslagen (763/1994) och med stöd av den.

I fråga om begravning och begravningsplatser gäller dessutom vad som bestäms i hälsoskyddslagen (763/1994) och med stöd av den. Given i Helsingfors den 6 juni 2003 Begravningslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tillämpningsområde I denna lag finns bestämmelser om gravsättning och kremering

Läs mer

Ordlista - Begravningsverksamheten

Ordlista - Begravningsverksamheten Ordlista - Begravningsverksamheten Allmängravar, linjegravar Gravsättning i löpande följd, ingen gravrätt finns på gravplatsen. Gravsättning i allmängravar och linjegravar upphörde att gälla 1964. Askgravlund

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av kyrkogården vid Österhaninge kyrka och Österhaninge begravningsplats som ligger

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Då man mister en anhörig eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Kommittédirektiv. Begravningsfrågor. Dir. 2012:118. Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012.

Kommittédirektiv. Begravningsfrågor. Dir. 2012:118. Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012. Kommittédirektiv Begravningsfrågor Dir. 2012:118 Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012. Sammanfattning En särskild utredare ska se över vissa frågor på begravningsområdet. Syftet med översynen

Läs mer

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrka Djursholms begravningsplats Altorps kapell Danderyds KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrkogård Välkommen till Danderyds kyrkogårdar Inom Danderyds

Läs mer

Info Begravningsombuden. SKKF kongress Stockholm 27 maj 2013

Info Begravningsombuden. SKKF kongress Stockholm 27 maj 2013 Info Begravningsombuden SKKF kongress Stockholm 27 maj 2013 Lag från 1/5 2012 Begrepp inom Begravningsverksamheten Askgravplats (Urngrav med särskilda regler) Askgravlund (Minneslund med särskilda undantag)

Läs mer

Kammarkollegiets ställningstaganden

Kammarkollegiets ställningstaganden Kammarkollegiet FÖRVALTNINGSRÄTTSLIGA ENHETEN INFORMATION 1 (5) Kammarkollegiets ställningstaganden I PM inför fastställande av avgiftssatser för begravningsavgift, i beslut om avgiftssatser och i remissvar

Läs mer

Begravningslagen och övriga bestämmelser gällande begravningsväsendet

Begravningslagen och övriga bestämmelser gällande begravningsväsendet 15.8.2003 Nr 20/2003 1 (6) BEGRAVNINGSLAG Begravningslagen och övriga bestämmelser gällande begravningsväsendet Begravningslagen med vissa ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser träder i kraft 1.1.2004.

Läs mer

Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L) om begravningsavgiften, svar på remiss

Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L) om begravningsavgiften, svar på remiss Stockholms kyrkogårdsförvaltning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-04-19 Handläggare Mats Larsson Telefon: 08 508 30101 Till Kyrkogårdsnämnden 2016-05-17 Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L) om begravningsavgiften,

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:51

Regeringens proposition 2011/12:51 Regeringens proposition 2011/12:51 Några begravningsfrågor Prop. 2011/12:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december 2011 Fredrik Reinfeldt Stefan Attefall (Socialdepartementet)

Läs mer

Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar

Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar Vi vårdar Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar När vi mister en anhörig eller nära vän ställs vi inför både sorg och en rad praktiska problem. Begravning och gravsättning

Läs mer

Observera. Handläggare: Karin de Fine Licht, vik. jurist, tel

Observera. Handläggare: Karin de Fine Licht, vik. jurist, tel Observera nr 16 DECEMBER 2013 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kammarrätten har i dom medgivit delning av aska

Läs mer

Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar

Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar TILLHANDAHÅLLES UTAN KOSTNAD FÖR DÖDSBOET: gravplats på allmän begravningsplats under en tid av 25 år gravsättning, se nedan transporter från det kyrkan övertagit

Läs mer

Kommittédirektiv. Vissa frågor på begravningsområdet. Dir. 2008:39. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008

Kommittédirektiv. Vissa frågor på begravningsområdet. Dir. 2008:39. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Kommittédirektiv Vissa frågor på begravningsområdet Dir. 2008:39 Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska se över vissa frågor på begravningsområdet.

Läs mer

GEMENSAM ASKGRAVPLATS, ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND

GEMENSAM ASKGRAVPLATS, ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND GEMENSAM ASKGRAVPLATS, ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND Gemensam askgravplats vid Galärvarvskyrkogården KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN Gemensam askgravplats, askgravlund eller minneslund? Gemensam askgravplats och

Läs mer

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

Registrering av dödsfall

Registrering av dödsfall Registrering av dödsfall Hantering av dödsfallsärenden hos Skatteverket Ingegerd Widell Östersund 27 september 2013 Skatteverkets uppdrag Registrera inkomna dödsfall i folkbokföringen Utfärda intyg Besluta

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen. Handläggare Mats Larsson/Göran Höglund Telefon: Svar på remiss. Förslag till beslut

Kyrkogårdsförvaltningen. Handläggare Mats Larsson/Göran Höglund Telefon: Svar på remiss. Förslag till beslut Sida 1 (6) 2015-06-01 Handläggare Mats Larsson/Göran Höglund Telefon: 508 301 00 Till Kyrkogårdsnämnden Betänkande (SOU 2015:26) Begravningsclearing. Svar på remiss Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden

Läs mer

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård Urngravfält på Kvibergs kyrkogård 031-731 80 80 www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf/ mobil.svenskakyrkan.se/goteborg November 2009 Foto Ronald Eek, Conny Nylén, Cia Hylander Tryck PR-Offset Råd vid begravning

Läs mer

Några begravningsfrågor

Några begravningsfrågor Några begravningsfrågor Betänkande av Begravningsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:79 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00 När någon dör... Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn vx: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Begravningsclearing (SOU 2015:26) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 28 augusti 2015

Begravningsclearing (SOU 2015:26) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 28 augusti 2015 PM 2015:124 RVII (Dnr 110-880/2015) Begravningsclearing (SOU 2015:26) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 28 augusti 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

Våra gravar LILLA EDET

Våra gravar LILLA EDET Våra gravar LILLA EDET På graven kan blommor växa Våra kyrkogårdar är som vackra trädgårdar där våra kära vilar. Stilla oaser mitt i samhällets brus som hjälper oss att stanna till och släppa fram både

Läs mer

begravning gravplatser I gravsättning I begravningsceremonier begravningslagstiftning I begravningsavgift

begravning gravplatser I gravsättning I begravningsceremonier begravningslagstiftning I begravningsavgift om begravning gravplatser I gravsättning I begravningsceremonier begravningslagstiftning I begravningsavgift Om begravning Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation redaktionsgrupp Eva Grönwall, Sofia Skog,

Läs mer

Begravningspastoral för Vist församling

Begravningspastoral för Vist församling Begravningspastoral för Vist församling Inledning Denna pastoral är ett arbetsledningsinstrument, en lokal överenskommelse som rör arbetet med och kring begravning inom Vist församling. Pastoralen är ett

Läs mer

Begravning återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats, svar på remiss

Begravning återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats, svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen Förvaltningschefen Tjänsteutlåtande Dnr 1.7-145-2014 Sida 1 (9) 2014-02-27 Handläggare Mats Larsson Telefon: 08 508 301 01 Till Kyrkogårdsnämnden 2014-03-05 Begravning återvinning,

Läs mer

STOCKHOLMS STADS BEGRAVNINGSVERKSAMHET

STOCKHOLMS STADS BEGRAVNINGSVERKSAMHET REGLEMENTE FÖR STOCKHOLMS STADS BEGRAVNINGSVERKSAMHET Antaget av Stockholms kyrkogårdsnämnd 2 november 2004 Utgåva november 2004 Gällande fr o m 1 december 2004 Innehållsförteckning Kapitel 1 Huvudman

Läs mer

Hovdestalund kl

Hovdestalund kl s kyrkogårdsutskott 2017-03-14 _ Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Hovdestalund kl.13.30-14.40 Ordförande Asta Matikainen Lecklin, Rune Vikman, Lars Ericson, Anita Thunberg,

Läs mer

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle 2 Praktiska frågor om dödsfall och begravning oavsett tradition och kultur Syftet med denna informationsfolder är att ge information

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Råd vid dödsfall. en informationsskrift från Visby kyrkogårds-och fastighetsförvaltning

Råd vid dödsfall. en informationsskrift från Visby kyrkogårds-och fastighetsförvaltning Råd vid dödsfall en informationsskrift från Visby kyrkogårds-och fastighetsförvaltning Att förlora en nära anhörig innebär i många fall ett känslomässigt kaos samtidigt som en mängd praktiska saker måste

Läs mer

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är nytt namn för Svenska kyrkans församlingsförbund från och med den 1 januari 2010.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är nytt namn för Svenska kyrkans församlingsförbund från och med den 1 januari 2010. Kulturdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Dnr 189-09 Betänkandet SOU 2009:79 Några begravningsfrågor Inledning Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är nytt namn för Svenska kyrkans församlingsförbund

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Begravningsavgiften Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L)

Begravningsavgiften Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L) Utlåtande 2016:148 RVII (Dnr 106-1599/2015) Begravningsavgiften Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L)

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Kulturdepartementet

Till statsrådet och chefen för Kulturdepartementet Till statsrådet och chefen för Kulturdepartementet Den 21 december 1995 bemyndigade regeringen chefen för dåvarande Civildepartementet att tillkalla en kommitté med uppdrag att utreda den framtida begravningsverksamheten.

Läs mer

Översikt delegationsordning Linköpings domkyrkopastorat 2014

Översikt delegationsordning Linköpings domkyrkopastorat 2014 Översikt delegationsordning Linköpings domkyrkopastorat 2014 Löneadministratö 2 Hur läser man översikten Exempel: Den som ursprungligen delegerar en uppgift. Ansvaret för beslutet ligger kvar här Fattar

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Nämnd Kyrkogårdsnämnden

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Nämnd Kyrkogårdsnämnden STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-3821/13 SID 1(1) 2013-03-13 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2013:12 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Nämnd Kyrkogårdsnämnden Beslutets

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

När någon dör behöver du svar på dina frågor... SVENSKA KYRKAN

När någon dör behöver du svar på dina frågor... SVENSKA KYRKAN Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: svenskakyrkan@vallentunaforsamling.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se När någon dör......

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning

FÖRBUNDSINFO. Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 18 november 2008 Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning Det är många som är delaktiga i en begravning. Detta FörbundsInfo innehåller

Läs mer

KVALITETSSÄKRING OCH ETISKA REGLER VID BEGRAVNING

KVALITETSSÄKRING OCH ETISKA REGLER VID BEGRAVNING KVALITETSSÄKRING OCH ETISKA REGLER VID BEGRAVNING I termen BEGRAVNING ingår flera moment, såsom bisättning, begravningsceremoni, gravsättning, eventuell kremering och tillhörande administration. Dokumentet

Läs mer

I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral.

I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral. Inledning Sida 1 av 7 I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral. Begravningspastoralen är en lokal överenskommelse om hur anställda och förtroendevalda i församlingen/församlingarna

Läs mer

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB Bra att veta Bra att veta Det är många frågor du behöver ta ställning till i samband med ett dödsfall. Nova Begravningsbyrå vill i denna folder ta fram det som bör och måste göras samt våra rekommendationer

Läs mer

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag?

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag? En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut men vad är det som gäller och hur gör jag? Av Carina Alvén, Konsumentvägledare, Marks kommun, 511 80 KINNA Ett värdigt avslut när livet tar slut

Läs mer

Bra att veta när man mister en anhörig

Bra att veta när man mister en anhörig Mattmars kyrka Bra att veta när man mister en anhörig Vad gör vi nu? Vad ska man börja med? Det är många frågor som dyker upp vid ett dödsfall. Församlingen försöker alltid vara behjälplig så långt det

Läs mer

Efter kremationen. Efter kremationen

Efter kremationen. Efter kremationen Efter kremationen Efter kremationen Gravsättning efter kremationen Efter en kremation kan man välja att gravsättas i en urngrav, familjegrav avsedd för kistor, askgravplats, askgravlund eller minneslund.

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Ändrade regler vad gäller utförsel av stoft eller aska från Sverige

FÖRBUNDSINFO. Ändrade regler vad gäller utförsel av stoft eller aska från Sverige Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 31 november 2009 Ändrade regler vad gäller utförsel av stoft eller aska från Sverige Församlingsförbundet har uppmärksammat att vissa bestämmelser beträffande

Läs mer

Begravningsclearing. Betänkande av Utredningen om begravningsclearing. Stockholm 2015 SOU 2015:26

Begravningsclearing. Betänkande av Utredningen om begravningsclearing. Stockholm 2015 SOU 2015:26 Begravningsclearing Betänkande av Utredningen om begravningsclearing Stockholm 2015 SOU 2015:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

Att åldras i Sverige

Att åldras i Sverige Att åldras i Sverige Sverige och äldre I många kulturer tar familjen hand om de äldre. I Sverige tar vi hand om de äldre, men det sker ofta genom samhället. en kultur en familj äldre att ta hand om ett

Läs mer

Handläggare Datum Sidnummer Roland Palm Tfn: Diarienummer KNs sammanträde Ärendenummer Dnr /

Handläggare Datum Sidnummer Roland Palm Tfn: Diarienummer KNs sammanträde Ärendenummer Dnr / KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (41) Handläggare Datum Sidnummer Roland Palm Tfn: 08-7 16 11 85 2009-02-01 Sid 1 (41) Diarienummer KNs sammanträde Ärendenummer Dnr 30-1391/2009 2010-02-10

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

Återanvändning av gravvårdar Manual

Återanvändning av gravvårdar Manual DATUM DNR 12-06-27 Återanvändning av gravvårdar Manual Kulturminneslagens 4:e kapitel 11 : I vården av en begravningsplats skall dess betydelse som en del av vår kulturmiljö beaktas. Begravningsplatserna

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av kyrkogården vid Österhaninge kyrka och Österhaninge begravningsplats som ligger

Läs mer

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om Min önskan Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för din önskan själv. I vissa frågor

Läs mer

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna Cirkulärnr: 2005:52 Diarienr: 2005/1287 Handläggare: Per-Olov Nylander Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Sektionen vård och socialtjänst Datum: 2005-06-01 Mottagare: Kommunstyrelsen Stadsdels-

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de Bra att veta. Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de val man gör. T.ex. storlek på dödsannonsen,

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Definitionen av askgravplats och askgravlund

FÖRBUNDSINFO. Definitionen av askgravplats och askgravlund Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 37 december 2009 Definitionen av askgravplats och askgravlund I Begravningsutredningen som nyligen presenterades föreslås att de i Sverige förekommande gravskicken

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Begravning. återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats. Betänkande av Utredningen om vissa begravningsfrågor

Begravning. återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats. Betänkande av Utredningen om vissa begravningsfrågor Begravning återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats Betänkande av Utredningen om vissa begravningsfrågor Stockholm 2013 SOU 2013:82 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Begravningspastoral - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Pastoralens innehåll Svenska kyrkan har fått i uppdrag från staten att sköta begravningsverksamheten för alla i Umeå. Begravningslagen reglerar

Läs mer

Godkänt i gemensamma kyrkofullmäktige den 19 april 2012 och fastställt av domkapitlet i Helsingfors stift den 13 juni 2012.

Godkänt i gemensamma kyrkofullmäktige den 19 april 2012 och fastställt av domkapitlet i Helsingfors stift den 13 juni 2012. HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET REGLEMENTE FÖR BEGRAVNINGSVÄSENDET Godkänt i gemensamma kyrkofullmäktige den 19 april 2012 och fastställt av domkapitlet i Helsingfors stift den 13 juni 2012. 1 Bestämmelser

Läs mer

Begravningspastoral för Eda pastorat.

Begravningspastoral för Eda pastorat. Begravningspastoral för Eda pastorat. Ur kyrkoordningen, 24 kapitlet, inledningen: I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt guds barmhärtighet

Läs mer

Ersättning för begravningskostnader

Ersättning för begravningskostnader Personskadekommittén Cirkulär 2/2010 (Ersätter cirkulär 2/2005) 2010-11-30 Ersättning för begravningskostnader Allmänt Nuvarande lagstiftning (SFS 2001:732 och som gäller för skadefall inträffade från

Läs mer

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043 Till mitt minne En vägledning till mina efterlevande Mina önskemål Att fylla i detta dokument är kanske i första hand en omtanke om dina anhöriga. För att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte

Läs mer

Hantering av frågor kring övertagande av gravrätter

Hantering av frågor kring övertagande av gravrätter Stockholms kyrkogårdsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr1.4.1-994-2015 Sida 1 (5) 2015-10-27 Handläggare Elisabeth Tollsten Telefon: 08 508 30107 Till KN 2015-11-12 Hantering av frågor kring övertagande av

Läs mer

AVTAL MED JUDISKA FÖRSAMLINGEN OM UPPDRAG ATT UTFÖRA DRIFT OCH ANLÄGGNING AV NYA GRAVKVARTER PÅ DE JUDISKA BEGRAVNINGSPLATSERNA I STOCKHOLM

AVTAL MED JUDISKA FÖRSAMLINGEN OM UPPDRAG ATT UTFÖRA DRIFT OCH ANLÄGGNING AV NYA GRAVKVARTER PÅ DE JUDISKA BEGRAVNINGSPLATSERNA I STOCKHOLM KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN Tjänsteutlåtande Handläggare Datum Sidnummer Roland Palm Tfn: 08-508 30108 2007-10-24 1 (3) Diarienummer KNs sammanträde Ärendenummer 24-1259/07 2007-10-30 11 AVTAL MED JUDISKA

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Kulturrådets författningssamling

Kulturrådets författningssamling Kulturrådets författningssamling Riksantikvarieämbetets allmänna råd till 4 kap. lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) samt förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m. (KMF) KRFS 2005:2 Utkom från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Skötsel och administration av förbehållsgravplatser

FÖRBUNDSINFO. Skötsel och administration av förbehållsgravplatser Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 16 september 2007 Skötsel och administration av förbehållsgravplatser Det finns testamentshandläggare knutna till olika frivilligorganisationer som återkommande

Läs mer

Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat

Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat BEGRAVNINGSPLATSER Och kyrkogårdar i Ekerö pastorat Ekerö pastorat består av tre församlingar, Adelsö-Munsö, Ekerö och Lovö. Här finns fem kyrkor

Läs mer

villkor för kyrkoantikvarisk ersättning

villkor för kyrkoantikvarisk ersättning villkor för kyrkoantikvarisk ersättning version 1.1 Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning dessa villkor reglerar användningen av kyrkoantikvarisk ersättning till Svenska kyrkan enligt 4 kap 16 lag (1988:950)

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Trygghetslarm rutiner

Trygghetslarm rutiner ÄLDREOMSORGSKONTORET Uppdaterad 2011-10-10 1(6) Trygghetslarm rutiner Del 1 installation av larm 1.1 Behov av larm 1.1.1 Brukare, närstående eller hemtjänst anmäler muntligt eller skriftligt behov av larm.

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Förverkande av gravrätt till följd av uppenbar vanvård

FÖRBUNDSINFO. Förverkande av gravrätt till följd av uppenbar vanvård Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 14 juni 2007 Förverkande av gravrätt till följd av uppenbar vanvård Gravrättsinnehavaren ska hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Det framgår av 7 kap

Läs mer

KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN Genom detta dokument vill Bodens kyrkliga samfällighet lämna upplysningar om hur Överluleå, Sävasts och Gunnarsbyns församlingar normalt arbetar i samband med

Läs mer

Begrepp i begravningsverksamheten GRÖNA FAKTA 5/2005

Begrepp i begravningsverksamheten GRÖNA FAKTA 5/2005 Begrepp i begravningsverksamheten 2005 År 1989 gavs en Skötselmanual ut i Gröna Fakta-serien. Den följdes av Skötselmanual kyrkogårdar 2004 som reder ut innebörden av olika skötseltyper m.m. i kyrkogårdsbranschen.

Läs mer

Manual för GRABO. Webbokning av begravningsceremoni och gravsättning hos Stockholms kyrkogårdsförvaltning KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Manual för GRABO. Webbokning av begravningsceremoni och gravsättning hos Stockholms kyrkogårdsförvaltning KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN Manual för GRABO Webbokning av begravningsceremoni och gravsättning hos Stockholms kyrkogårdsförvaltning 2013-01-31 Version 3.1.2 1 (14) Innehåll: Bakgrund och behörighet till Grabo

Läs mer