2141 TEHUSET Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2141 TEHUSET Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås"

Transkript

1 2141 TEHUSET Ny Byggnad 14 Borås Bilaga 12 Teknisk Systembeskrivning - Upprättad av: ÅF Infrastruktur AB / Berth-Inge Andersson \\afgbgcl2v1\projects\västfastigheter distrikt borås\512543(5317)\systemhandling(14470)\beskrivning\bilaga 12 teknisk systembeskrivning vvs.doc

2 Teknisk Systembeskrivning - 2 (59) INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOD RUBRIK SIDA 5 VA-,-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 52.B TAPPVATTENSYSTEM HB SYSTEM FÖR MEDICINSKA GASER B SPILLVATTENAVLOPP B DAGVATTENAVLOPP B/1 VATTENSLÄCKSYSTEM - SPRINKLERSYSTEM B/1 VATTENSLÄCKSYSTEM - BRANDPOSTSYSTEM B KÖLDBÄRARSYSTEM B VÄRMEVATTENSYSTEM LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 25 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 31 P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM 37 ELLER RÖRLEDNINGSNÄT Q APPARATER, KANALER, DON MM I 49 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM R ISOLERING AV INSTALLATIONER 53 U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING 54 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM 56 Bilagor 1 Standardmärkning Borås Lasarett 2001, Installationer och komponenter, revisionsdatrum PM avseende komfort 3 Kalkyluppdelning 4 Anvisningar för DU-underlag 5 Princip systemuppbyggnad befintligt nätverk - Inuvision 6 Anpassningar inom byggnad 2, 4, 6, 7 och 10 SYSTEMBESKRIVNING.DOC

3 Teknisk Systembeskrivning - 3 (59) 5 VA-,-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Denna beskrivning ansluter till AMA 98 Typ av handlingar Detta är en systemhandling som övergripande beskriver tänkta lösningar avseende installationssystemens utformning. Exakta dimensioneringar och beräkningar samt slutliga beslut om material och produkter görs i nästa skede. en omfattar system och installationer för: 52.B Tappvattensystem (inkl rostfri inredning) 52.HB System för medicinsk gas 52.FC Tryckluftssystem med särskilda krav på renhet 53.B Avloppsvattensystem 54.B Vattensläcksystem (sprinkler) 55.B Köldbärarsystem 56.B Värmevattensystem 57 Luftbehandlingssystem 8 Styr- och övervakningssystem Tillhörande ritningar se ritningsförteckning daterad. Dessa systemlösningar (se även principscheman) är baserade på genomfört RFP-arbete och förprojektering och är utformade för att uppfylla Västfastigheters energimål och komfortkrav. Som underlag för val av tekniska lösningar har klimat- och energisimuleringar för byggnaden, hela plan och för utvalda typrum utförts. Dessa har i sin tur utgjort underlag för ett antal LCC-analyser avseende alternativa systemlösningar i samverkan med stomme och fasad/fönster. På ritningar och i denna beskrivning redovisade dimensioner, effekter, flöden och övriga prestanda är preliminära och baserade på nu kända förutsättningar. Ett antal arbeten och moment återstår att bearbeta i färdigprojekteringsskedet, t ex: - Kyl- och värmebehovsberäkningar på rumsnivå. - Komfort- och klimatanalyser i vissa särskilda utrymmen - Beräkning av tryckfall i kanal- och rörsystem \\afgbgcl2v1\projects\västfastigheter distrikt borås\512543(5317)\systemhandling(14470)\beskrivning\bilaga 12 teknisk systembeskrivning vvs.doc

4 Teknisk Systembeskrivning - 4 (59) - Slutlig dimensionering av aggregat, pumpar, värmeväxlare etc - Detaljdimensionering av rör, kanaler och enskilda komponenter. - Slutligt produktval (fabrikatval) - Ljuddämpning och akustisk planering - Utförande på kylbafflar (tilluftbafflar / egenkonvektionsbafflar) - LCC-optimering av isolertjocklekar på rör och kanalsystem - Val av system för variabelflödesstyrning i kanalsystem ORIENTERING Material i och metod för uppförande av byggnad Byggnaden utförs av huskroppar med varierande höjder från enbart kulvertvåning upp till totalt 10 våningar inom en yta på ca 90x60 m. Stommen utförs med platsgjuten grund och källarväggar av betong och ovanliggande bjälklag, pelare och väggar i huvudsak av prefabricerad betong och stål. Spännvidderna har valts långa och pelare och bärande väggar har undvikits så mycket det går. Konstruktionen överdimensioneras något för att medge framtida ombyggnader, håltagningar och förändringar. I plan 3-8 spänner bjälklagen från fasad till fasad varför dessa plan med några få undantag blir pelarfria. På plan K1, plan 1 och plan 2 finns det en bärande mittrad av pelare cc 4,8 m. Plan 1 och 2 utförs med prefabbetong typ håldäck som spänner mellan fasaden och den bärande mittlinjen. Mittlinjen består av två stålbalkar ingjutna i bjälklaget. Dessa stålbalkar är utförda med ett mellanrum av ca 200 mm för att klara av framför allt avloppsdragningar i korridorväggen. Plan 3 har likartad bärning som plan 1 men bjälklaget utförs platsgjutet då vissa installationer typ avloppsrör gjuts in med hänsyn till de mycket begränsade höjderna som finns på plan 2. Plan 4-8 samt plan 9 utföras som håldäcksbjälklag som spänner från fasad till fasad med pågjutning och total bygghöjd ca 370 mm Även yttertaket utförs med frispännande håldäcksbjälklag Fasaderna utförs med stora öppningar för fönster och byggs upp med utvändigt isolerade betongelement, väggelement respektive bröstningselement. SYSTEMBESKRIVNING.DOC

5 Teknisk Systembeskrivning - 5 (59) Väggar med bröstningselement utförs med genomgående stålpelare cc 6 m i fasad. Pelarna byggs in i väggen i bröstningselementets tjocklek så att en slät insida erhålls. Kalkylförutsättningar Kalkylen är uppdelad i ett antal tänkta fackområden och byggnadsdelar. skalkylen uppdelning framgår av bilaga 3 Energiförsörjning De energislag som kommer att nyttjas för byggnadens försörjning är: - Fjärrvärme (produceras av Borås Energi AB) - Fjärrkyla (produceras av Borås Energi AB) - El Mediaförsörjning Tappvatten, tryckluft och medicinska gaser anslutes till sjukhusets befintliga ringmatningssystem i plan K1. För ökad tillgänglighet och beredskap anordnas ett särskilt krisförsörjningssystem med gasundercentral (tömningscentraler för flaskpaket) i plan K1 och med separat ledningsnät till våningsplanen. På detta vis minimeras behovet av gasflaskor på vårdplanen och möjliggörs en central och snabb omkoppling till krisförsörjning. I gasundercentralen anordnas även möjlighet till anslutning av extern gasleverans samt uppställningsplats för befintlig mobil tryckluftkompressor. Värme och kyla anslutes till sjukhusets primära försörjningsnät i plan K1. Undercentraler med värmeväxlare för kyla och värme samt varmvattenberedning placeras i plan K1. ENERGIMÅL, ENERGIEFFEKTIVITET Energimål i programförutsättningar och programskede I programförutsättningar har Västfastigheter ursprungligen satt upp ett mål för energiförbrukningen på 100 kwh/m 2 och år innefattande energi för uppvärmning, belysning samt el för fastighetsdrift men exklusive övrig verksamhetsel. SYSTEMBESKRIVNING.DOC

6 Teknisk Systembeskrivning - 6 (59) Då Västfastigheter saknat fjärrkyla som energimedia i nyckeltalsmålen har nyckeltalen hittills baserats på egna kylanläggningen där i stället el för kylmaskindrift varit inkluderade måste kylenergi omräknas till elenrgi för att relevanta jämförelser skall kunna göras. Under programskedet analyserades byggnadens och verksamhetens förutsättningar och energimålet bearbetades bl a med avseende på följande: - Verksamhetsel integrerades i energimålet - Bedömd fjärrkylförbrukning räknades om till elenergi med en faktor ca 4 - Förändrad verksamhet bl a utökad operationsverksamhet Efter bearbetning enligt ovan fastställdes i programskedet en prognosticerad årlig energiförbrukning på 136 kwh/m 2 och år. Avstämning av energimål i systemhandlingsskedet Under det genomförda systemhandlingsskedet har byggnadens verksamheter, termiska egenskaper och tekniska försörjnings- och klimathållningssystem analyserats och bearbetats vidare. Med nuvarande förutsättningar, beräkningsstatus och valda systemlösningar uppgår den beräknade årliga energiförbrukningen till 110 kwh/m2 och år. Beträffande fördelning på olika energislag, förbrukningskategorier och verksamheter hänvisas till bilaga PM avseende nyckeltal och energimål. Detta innebär att den prognosticerade energiförbrukningen är reducerad med ca 20% relativt programskedet. Orsaken till denna minskning är främst: LCC-optimerade val av principer för belysning och belysningsstyrning har reducerat behovet av belysningsel med ca 15% Optimering av dimensioneringskriterier för fläktar och pumpar har reducerat driftelen till mindre än hälften Återvinning från kylning av elutrymmen i plan K1 till har reducerat energibehovet för varmvattenberedning med drygt 30% Reduktionen i energiförbrukning är erhållen genom LCC-optimerade val av alternativa lösningar vilket innebär att reduktionen också är totalekonomiskt motiverad. SYSTEMBESKRIVNING.DOC

7 Teknisk Systembeskrivning - 7 (59) Energimål för fortsatt projekteringsarbete För att säkerställa en fortsatt fokusering och kreativ process i kommande projekterings- och utförandeskede skall energimålet skärpas relativt nuvarande beräkningsstatus. Som energimål för det fortsatta arbetet gäller 100 kwh per m 2 och år, vilket innebär en minskning med 10 kwh/m 2 och år. I första hand är det elenergin som skall svara för denna minskning. Som mål för -installationerna gäller då: - Fjärrvärme: 23 kw/m 2 och år - Fjärrkyla (omräknat till el): 9 kwh/m 2 och år (*) - Elenergi för drift av -system 12 kwh/m 2 och år (*) Motsvarar en verklig fjärrkylförbrukning på 36 kwh/m 2 och år Energieffektivitet För att uppfylla de uppsatta energimålen kommer stort fokus att läggas vid installationssystemens energieffektivitet. Detta innebär bl a: Värmeåtervinning mellan från- och tillluft i samtliga luftbehandlingsaggregat med optimerad temperaturverkningsgrad, huvudsakligen med roterande värmeväxlare. Optimal samdimensionering av fläktar och pumpar respektive distributionssystem Eleffektiva fläkt- och pumpdrifter, i huvudsak varvtalsstyrda Behovsanpassade luft- och vätskeflöden Låga tryckfall i kanal- och rörsystem Så långt möjligt självbalanserande system dimensionerade efter sluttrycksmetod. Komplement till fjärrvärme för tappvarmvattenberedning, ex värmeåtervinning från elutrymmen i K1, solfångare e dyl (denna handling är baserad på det förstnämnda alternativet). Optimering av kanal- och rörisolering. LCC-optimering Val mellan alternativa lösningar, dimensioner, produkter och system skall så långt möjligt baseras på LCC-analyser. SYSTEMBESKRIVNING.DOC

8 Teknisk Systembeskrivning - 8 (59) Energipriser och kalkylränta Följande värden skall nyttjas vid LCC-analyser: Energipris värme: 370 kr/mwh Energipris el: 770 kr/mwh Energipris kyla: 230 kr/mwh Kalkylränta: 4% INNEKLIMAT, KOMFORTSYSTEM Komfortkrav Det klimatkrav som redovisas nedan är endast ämnat för dimensionering av anläggningen (ej operationssalar). Värmesystemet bör dimensioneras för en operativtemperatur av 24 C och lokalkyla för en operativtemperatur av 23 C. Styrsystemet måste vara utformat så att värme kan styras lokalt ± 2 C utifrån ett medelvärde av 22 C. Lokalkyla skall kunna styras lokalt ± 2 C utifrån ett medelvärde av 25 C. I övrigt gäller krav enligt Klassindelade inneklimatsystem riktlinjer och specifikationer TQ2. Inneklimatfaktor TQ2 Lufthastighet vistelsezon - vinterfall [m/s] sommarfall [m/s] 0.22 Vertikal temperaturdifferens - sommar &vinter [K] 2.5 Strålningstemperaturasymmetri - mot varmt tak [K] 5 - mot kallt vägg (fönster) [K] 10 Golvtemperatur - högsta värde [ C] 26 - lägsta värde [ C] 19 Uppvärmning SYSTEMBESKRIVNING.DOC

9 Teknisk Systembeskrivning - 9 (59) Uppvärmning sker huvudsakligen via vattenburna system med radiatorer eller konvektorer i varje rum där värmebehov föreligger. Vissa utrymmen där väggmonterade radiatorer är olämpliga förses med annan uppvärmningsform: Operationsrum förses med eluppvärmda fönster. UVA mm förses med eluppvärmda fönster samt takmonterade värmestrips. Träningssalar i plan 1 förses med takmonterade värmestrips. Glasad förbindelsegång förses med värme i bjälklag. Luftburen värme skall normalt ej nyttjas. Dock kan lokal eftervärmning av tilluft behöva ske för vissa lokaler. Detta gäller: Omklädningsrum i plan K1 Omklädningsrum i plan 1 UVA, Återhämtning mm i plan 2 Kylning All tilluft till vårdplan kyls. Detta innebär att alla utrymmen där personer stadigvarande vistas erhåller viss baskyla. Utöver detta gäller följande generella principer. Lokaler med kylbehov och låg persontäthet Lokaler där kylbehovet påtagligt överskrider vad som täcks av det kylda hygienluftflödet t ex rum med stora internlaster i form av värmeavgivande utrustning eller rum där verksamheten ställer särskilda krav på kylning förses med kylbafflar. Detta gäller även vårdrum som är belägna på solbelysta fasader. Möjligheter att placera värmeavgivande utrustning i ventilerade skåp eller nischer skall utredas vidare. Lokaler med kylbehov och hög persontäthet Lokaler med stor och intermittent personbelastning där personbelastningen är det dominerande värmetillskottet förses med kyla via ventilationsluften. I dessa fall utföres ventilationen behovsstyrd. Fortsatta komfortanalyser I färdigprojekteringsskedet utföres detaljerade rumsvisa komfortanalyser SYSTEMBESKRIVNING.DOC

10 Teknisk Systembeskrivning - 10 (59) för att bestämma slutliga värme- och kyleffektbehov per rum. Vissa lokaler skall studeras ytterligare för att optimera val av komfortsystem. Detta gäller t ex: Operationssalar, plan 2 UVA, Återhämtning mm i plan 2 Träningssalar, plan 1 Glasad förbindelsegång Glasade trapphus (sommarventilation) FÖRSÖRJNINGSSTRUKTUR, DISTRIBUTIONS- SYSTEM Försörjnings- och distributionssystemen utformas så att en god flexibilitet och tillgänglighet säkerställs. Generella distributions- och försörjningssystem läggs upp för: Tappvatten Instrumentluft (proppas I plan 3) Teknisk luft (proppas I plan 3) Andningsoxygen Andningsluft Lustgas (proppas i plan 3) Koldioxid (proppas i plan 3) Apparatkyla (köldbärare) Köldbärare till kylbafflar Sekundärvärme Dessutom installeras separata försörjningssystem för att försörja ventilationsaggregat med värme och kyla Tekniska utrymmen för På plan 9 finns gemensamt fläktrum för byggnadens luftbehandlingssystem. SYSTEMBESKRIVNING.DOC

11 Teknisk Systembeskrivning - 11 (59) I plan K1 placeras följande teknikutrymmen: - Gemensam undercentral för värme, kyla och varmvattenberedning - Fläktrum för ventilation av operationsrum plan 2. - Sprinklercentral. - Reservgascentral - Ny värmeundercentral för byggnad 2/4 Distribution Distribution av samtliga förbrukningsmedia samt ventilation och värme/kyla sker via ett antal vertikala schakt. Tappvatten, värme och kyla distribueras via tre schakt med möjlighet till sammankoppling i respektive plan för att åstadkomma reservmatning. Medicinska gaser och tryckluft distribueras via två separata schakt varav det ena utgör reservmatning. Omkoppling mellan ordinarie nät och reservgasnät sker manuellt i respektive våningsplan. Horisontell fördelning sker huvudsakligen inom respektive betjänat våningsplan för att minimera påverkan på kringliggande plan vid framtida ombyggnader. Horisontella rörinstallationer förläggs mestadels i korridorzoner. Avstängningar för samtliga vätskemedia placeras i respektive plan vid schaktutgångar Systemstrukturer, underhållsbarhet Enkla, driftsäkra systemlösningar eftersträvas och underhållskostnader beaktas vid val av systemlösning. System byggs upp enligt följande: Centrala produktions- och distributionsutrustningar placeras i fläktoch apparatrum. Komponenter som kräver tillsyn och underhåll skall placeras enligt följande: - i första hand i fläktrum och apparatrum - i andra hand i schakt. - i tredje hand i allmänna ytor såsom korridorer och trapphus - Komponenter som enbart betjänar ett utrymme kan SYSTEMBESKRIVNING.DOC

12 Teknisk Systembeskrivning - 12 (59) placeras i betjänat utrymme. Vertikala fördelningssystem förläggs i schakt. Horisontell fördelning sker inom respektive betjänat plan. Försörjning av utrymmen från under- eller överliggande plan skall undvikas. Schakt utföres inspekterbara och placeras med åtkomst från allmänna ytor t ex korridorer och trapphus. Större schakt utföres beträdbara med dörr. Reserv för framtida expansion beaktas. Flexibilitet, föränderbarhet Med tänkta lösningar kommer en hög nivå av flexibilitet att kunna erhållas. Exempel på mål som i rimlig omfattning skall kunna tillgodoses är: Enskilda rum skall kunna anpassas och byggas om med ett minimum av störningar för angränsande lokaler. Enskilda plan skall kunna byggas om och eller anpassas med ett minimum av störningar för övriga våningsplan. Tekniska system skall kunna tillgodose måttliga behovsvariationer utan ingrepp Tekniska system skall kunna anpassas till förändrade verksamhetsbehov med måttliga insatser. Med nuvarande lösningar finns det dock några väsentliga inskränkningar i dessa mål: Avlopp Avlopp innebär alltid inskränkningar i ovanstående. Framtida flyttning, omdispositioner och komplettering med nya våtenheter med anslutning till avlopp innebär alltid en viss påverkan på underliggande plan. Plan 2, Dagkirurgi mm Den låga våningshöjden i detta plan kommer att innebära inskränkningar i flexibilitet jämfört med övriga plan. Lokaler i detta plan kommer att försörjas via underliggande plan. Detta innebär att framtida ombyggnader och lokalanpassningar i plan 2 även kommer att påverka plan 1. Våningshöjden innebär dock inga inskränkningar i möjligheterna att lösa erforderliga funktioner i samband med nybyggnaden begränsningarna SYSTEMBESKRIVNING.DOC

13 Teknisk Systembeskrivning - 13 (59) och svårigheterna inträder i samband med framtida ombyggnader. Potentialutjämning System för potentialutjämning ingår i elsystem. Samtliga installationer skall anslutas till potentialutjämning. I ingår härför erforderliga fäst- don för anslutning och inkoppling av ledningar för potentialutjämning. TEKNISKA DATA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Ljudkrav Patientrum, undersökningsrum: LpAeq/LpCeq < 26/45 db Samtalsrum, konferensrum, kontorsrum,vilrum: LpAeq/LpCeq < 30/50 db Personalrum, dagrum, väntrum, café, o dyl: LpAeq/LpCeq < 35/50 db WC/dusch, omklädningsrum, trapphus, korridor: LpAeq/LpCeq < 40/60 db Diskrum, sköljrum, desinfektion: LpAeq/LpCeq < 45/60 db Eldata Systemspänning 400/230 V, 50 Hz Samtliga i anläggningen ingående elektriska komponenter skall vara anpassade för 5-ledarsystem Dimensionerande utetemperaturer Vinter: -18 C Sommar: +27 C 50% RF CE-märkning För samtliga komponenter som ingår i entreprenaden (luftbehandlingsrör- samt styr- och övervakningssystem) skall CE-märkning utföras enligt EU-direktiven om överensstämmelse, CE-märkning enligt maskindirektivet, LVD-dirketivet och EMC-direktivet SYSTEMBESKRIVNING.DOC

14 Teknisk Systembeskrivning - 14 (59) Maskindirektivet Lågspänningsdirektivet EMC-direktivet 89/392/EU 73/235/EU 89/336/EU 52.B TAPPVATTENSYSTEM Systemöversikt Byggnaden försörjs med kallvatten via befintligt ringmatningssystem för kallvatten. I undercentral plan K1 installeras system för varmvattenberedning och ackumulering. I samband med uppförandet av byggnaden skall en del av primärnätet byggas ut för att betjäna befintlig byggnad 2 och 4. I undercentral i plan K1 installeras separata system för varmvattenberedning för byggnad 2 och 4 respektive. Separata kall-varm och VVC-system installeras för byggnad 2 och 4. Nya kall-varm- och VVC-ledningar förläggs i nytt schakt och inkopplas till befintliga rörschakt i byggnad 2 och 4, plan 2. Energimätare installeras i respektive varmvattensystem. Tappvarmvattenförbrukning skall mätas separat för byggnad 14, byggnad 2 och byggnad 4. Dimensionering och utformning av rörsystem Rörledningar i tappvattensystemet dimensioneras med hänsyn till möjliga framtida ombyggnader. Rörmaterial och komponenter väljs ur ett LCC-perspektiv där även aspekter som undvikande av heta arbeten och ombyggbarhet beaktas. I detta skede har förutsatts system MA-press av kopparrör t o m Dy 54 och hårdlödda kopparrör vid större dimensioner. Termisk isolering av rörledningar Samtliga kall- och varmvattenledningar isoleras och förses med erforderliga ytskikt. Kallvattenledningar förses med diffusionsspärr. SYSTEMBESKRIVNING.DOC

15 Teknisk Systembeskrivning - 15 (59) Synliga kall- och varmvattenrör utförs oisolerade Isolertjocklek optimeras med hänsyn till livscykelkostnad och energimål. I detta skede har antagits rörskålar av mineralull med plastplåt och följande isolertjocklekar: Varmvatten- och VVC-system: serie 44. Kallvatten- och KVC-system: serie 40 Skydd mot Legionella och hälsorisker i tappvattensystem Stor omsorg läggs vi förhindrande av uppkomst och spridning av Legionella i tappvattensystemen. Varmvattenberedningsystemet utformas i stort i enlighet med den princip som antagits vid Borås Lasarett, med uppvärmning av varmvattnet till 70 C i sista beredningssteget (ackumulatorn) och med värmeväxling av utgående tappvarmvatten mot inkommande kallvatten för att reducera utgående varmvattentemp till under 60 C. Varmvattencirkulationskrets anordnas i hela byggnaden och utformas med möjlighet att vid behov cirkulera vatten med 70 C i hela varmvattensystemet för avdödning av legionella. Varmvattencirkulationskretsen förses med temperaturövervakning i varje inkopplingspunkt i schakt. I hematologi, plan 7 anordnas särskilt cirkulationssystem för kallvatten. Dessutom dras kalla och varma cirkulations-ledningar ut till varje enskilt tappställe och anslutes. Beträffande utformning av ledningsnät i övrigt tillämpas de projekteringsanvisningar och strategier som finns framtagna för Borås Lasarett. Skydd mot återsugning etc utföres så att SS-EN 1717 uppfylls. Rostfri inredning Observera att viss rostfri inredning ingår i rörinstallationer i form av: - Rostfria diskbänkar och disklådor med underhyllor - Rostfria bänkar med underhyllor - Rostfria vägghyllor - Rostfria låsbara väggskåp SYSTEMBESKRIVNING.DOC

16 Teknisk Systembeskrivning - 16 (59) Omfattning enligt RFP-program. Se även rubrik PUF 52.HB SYSTEM FÖR MEDICINSKA GASER Systemöversikt, dimensionering och utformning av gassystem Medicinska gas försörjningssystemet utföres enligt HB 370 samt Västfastighets Installationsstandard Rev och Västfastighets Riktlinjer för medicinska gaser Rev Med avsteg avseende placering se HB370 avsnitt samt HB 370 tillägg 1 avseende teknisk luft avsnitt Godkänd checklista för entreprenör och driftorganisation Anslutningar till yttre försörjningssystem Huvud försörjningen till den nya byggnaden sker via sjukhusets befintliga försörjningssystem för medicinska gaser. För koldioxid anordnas nytt system. Anslutningen till befintliga system för andningsoxygen, lustgas och andningsluft skall ske i befintlig kulvert plan K1 där befintligt huvudledningar för medicinsk gasförsörjning är förlagda i ett ringmatande ledningssystem. I samband med uppförandet av byggnaden skall delar av befintliga ringmatande huvudledningar läggas om i plan K1 i anslutning till byggnad 14 och ny instrumentluftledning installeras från tryckluftcentral i byggnad 10, plan K1. För byggnad 2 och 4 skall nya servisledningar för medicinska gaser installeras i plan K1 och anslutas till befintliga system. Anslutningar för framtida försörjningssystem I samband med att nya servisledningar för byggand 2 och 4 skall proppade anslutningar dras fram för framtida nydistribution till byggnad 10 och 11 eller framtida utbyggnad. Nya krisförsörjningsledningar för respektive gassystem förberedes och proppas för byggnad 10 och 11. Utrymmesplanering I plan K1 placeras en ny undercentral med tömningscentraler för de medicinska gasernas krisförsörjning och medicinsk koldioxid samt uppställningsplats för den mobila kompressoranläggningen. Gascentralen delas upp i separata avskilda utrymmen för SYSTEMBESKRIVNING.DOC

17 Teknisk Systembeskrivning - 17 (59) andningsluft/instrumentluft och andningsoxygen/medicinsk koldioxid/lustgas samt för den befintliga mobila kompressorn. Gascentralen och dess tömningscentraler skall ha kapacitet och utrymme för gasbanksvolym för framtida anslutning av krisförsörjningsbehovet i byggnad 10 och 11. Gascentralen är placerad under marknivå och rummen tryckavlastas ut via schakt upp till marknivå. Samtlig gasinstallation i kulvert, schakt och korridorer skall utformas så att det finns plats för framtida ny installation. Samtliga rörschakt skall vara åtkomliga genom dörrar. Transportvägar och utrymmen dimensioneras med avseende på transporter och hantering av flaskpaket som kan bli aktuellt vid en krishantering. Det skall även finnas körbar uppställnings plats utomhus för att krisförsörja vårdbyggnaden eller hela sjukhuset från mobila gasflakpaket/palltank. I plan K1 skall även beredas plats för drifttrycksregulatorer för framtida lustgas försörjning till byggnad 2 och 4. Utformning av medicinsk gasanläggning (byggnad 14) Huvudförsörjningen till den nya byggnaden skall ske via sjukhusets befintliga försörjningssystem för medicinska gaser med andningsoxygen, lustgas och medicinsk luft. I ny gascentral, plan placeras drifttrycksregulatorer (stabilatsatorer) för byggnad 14. De inkommande medicinska gaserna stabiliseras (reduceras) via tryckluftsarmatur/drifttrycksregulatorer (STAB) före distribution till byggnadens försörjningssystem. Instrumentluften distribueras till bygganden utan att gå via STAB. Försörjningssystem med teknisk luft försörjs via instrumentluftsystemet och reduceras samt återsugskyddas i undercentralen före distribution till byggnaden. I undercentralen för medicinska gaser placeras ny tömningscentral för medicinsk koldioxid, samt tömningscentraler för byggnadens krisförsörjning av andningsoxygen, lustgas, koldioxid samt andningsluft och instrumentluft. Tryckavlastningsledning från tömningscentraler och drifttrycksregulatorer för andningsoxygen, lustgas, koldioxid dras ut och avslutas SYSTEMBESKRIVNING.DOC

18 Teknisk Systembeskrivning - 18 (59) utomhus på min 3 meter ovan mark. I tömningscentralernas gasförrådsbank för medicinsk koldioxid och lustgas skall flaskpaket/gasflaskor vara uppställda på fast monterade pallvågar/bänkvågar för att möjliggöra avläsning av aktuell gasvikt. Aktuell gasvikt översätts till gasvolym och larmar för låg gasvolym. Avläsning sker i undercentralen samt vid driftavdelningens övervakningscentral. Byggnaden skall försörjas med andningsoxygen, lustgas, andningsluft, instrumentluft, medicinsk koldioxid samt teknisk luft. I plan 3 proppas lustgas, instrumentluft, medicinsk koldioxid samt teknisk luft så att framtida utbyggnad uppåt i byggnaden möjliggörs. Vårdavdelningar plan 3-8 försörjs med andningsoxygen och andningsluft. På varje våningsplan skall respektive medicinsk gas matas till tryckvakt/tryckövervakare som placeras i vårdavdelningens tryckövervakares inbyggnad, för vidare försörjning ut till avdelningarnas nödavstängningslådor och gasuttag/vårdrumspaneler/gaspendlar mm. Operationspendlar förses med gasutloppsledningar som anslutes till och i frånluftskanal. Utgående distributionsledningar till byggnaden sektioneras med huvudavstängning, samt skall byggnaden kunna normalförsörjas via förbindelseledning mellan huvuddistributionsledning och krisförsörjningsdistributionsledningar. Gasstammar skall högst upp i schakt förses med optisk manometer samt med tryckgivare som avläser aktuellt gastryck samt larmar för lågt och högt gastryck vid driftavdelningens övervakningscentral. Reservförsörjning Reservgasförsörjningen skall ske från halvautomatiska tömningscentraler för vardera gassort som skall klara gasbehovet för byggnaden samt byggnad 10 och 11 i en krisförsörjning I undercentralen skall det finnas plats för erfordlig reservgasförrådsbank som uppskattas till: Andningsoxygen R: Flaskpaket 4st Lustgas R: Flaskpaket 2st M. koldioxid: Flaskpaket 1st, Gasflaskor 4 st M. koldioxid R: Gasflaskor 2 st SYSTEMBESKRIVNING.DOC

19 Teknisk Systembeskrivning - 19 (59) Andningsluft R: Flaskpaket 6st Instrumentluft R: Flaskpaket 2st Samt reserv plats för flaskpaket och gasflaskor för byte med erforliga fästanordningar: Gasflaskor samt flaskpaket ingår ej i entreprenaden. Gasförbrukningen är uppskattad för reservgasförrådsbanken inklusive framtida anslutning av byggnad 10/11 med min två timmars förbrukning för att klara inställelsetider för sjukhuset drift organisation. Det skall även finnas möjlighet att försörja byggnaden/sjukhuset med medicinsk luft och andningsoxygen via anslutningar i fasad för mobila gasflakpaket/palltank från gatuplan. Enligt avtal skall fastigheten reservförsörjas via extern tredje försörjningskälla inom 2,5-3 timmar. Via separat krisförsörjningssystem från medicinsk gasundercentral i plan K1, försörjs våningsplanens tryckvakter och tryckövervakare med gas vilket minimerar behovet av reservgasflaskor på våningsplanen. Upp i vårdbyggnaden plan 3-8 går krisförsörjningen via separata rörschakt. Gasstråk för normal respektive krisförsörjning skall förläggas åtskiljda. Byggnadens krisförsörjningssystem skall även dras fram med proppade avsättningar för möjliggöra framtida anslutning till byggnad 10 och 11. Tryckvakter/tryckövervakare placeras centralt i byggnadens nav för möjliggöra snabb insats vid gasbortfall. Krisförsörjningssystemets centrala försörjning minimerar belastningen på byggnadens vårdverksamhet försörjningsbortfall samt minimerar behovet av gasflaskor på våningsplanen. 53.B SPILLVATTENAVLOPP Systemöversikt Spillvattenavlopp från respektive avloppsenheter ansluter till vertikala stamledningar med c/c avstånd av cirka 12 meter. För horisontella rörförläggningar gäller förläggning i underliggande plan, med undantag för plan 3, där rörförläggningen mestadels utförs ingjutet i betongbjälklag plan 3 på grund av bjälklagshöjd i plan 2. Vertikala stamledningar ansluter till samlingsledningar under/i bjälklag plan K1, vilka ansluter till sjukhusets befintliga spillvattensystem. För utrymmen i plan K1 söder, mot befintlig byggnad 2/4, anordnas en SYSTEMBESKRIVNING.DOC

20 Teknisk Systembeskrivning - 20 (59) pumpgrop för spillvatten. Spillvattnet pumpas till samlingsledning i plan K1. Luftning av vertikala stamledningar utförs via luftningsledningar genom yttertak plan 9. Dimensionering och utformning av rörsystem Spillvattensystemet utformas och dimensioneras som självfallssystem. Rörsystemet dimensioneras med hänsyn till möjliga framtida ombyggnader. Val av rörmaterial och komponenter görs utifrån ett LCC-perspektiv, där även krav på ljudreduktion och brandhärdighet beaktas. I detta skede har förutsatts system Friaphon inomhus och markavloppsrör av PE eller PVC i mark och under bottenplatta 53.B DAGVATTENAVLOPP Systemöversikt Invändigt förlagt rörsystem anordnas för takavvattning från yttertak plan 9. Vertikala rörsystem förläggs i -schakt och ansluter till sjukhusets befintliga dagvattensystem under bjälklag plan K1. Utvändig takavvattning från yttertak plan 2 ansluter till utvändigt markförlagda dagvattenledningar. Markavvattning utförs i erforderlig omfattning. Nya utvändigt förlagda dagvatten- och dräneringsledningar inkopplas till sjukhusets befintliga dagvattensystem i mark samt plan K1. Omläggning av befintligt dagvattensystem från byggnad 7 (onkologen) utförs i erforderlig omfattning med hänsyn till ny kulvertförbindelse till byggnad 7. Dimensionering och utformning av rörsystem Dagvattensystemet utformas och dimensioneras som självfallssystem, eventuellt behov av pumpstation för dagvattensystem från byggnad 7 utreds. SYSTEMBESKRIVNING.DOC

21 Teknisk Systembeskrivning - 21 (59) Val av rörmaterial och komponenter görs utifrån ett LCC-perspektiv, där även krav på ljudreduktion och brandhärdighet beaktas. I detta skede har förutsatts system Friaphon inomhus och markavloppsrör av PE eller PVC i mark och under bottenplatta. Termisk isolering av rörledningar Invändigt förlagda rörsystem kondensisoleras i erforderlig omfattning. 54.B/1 VATTENSLÄCKSYSTEM - SPRINKLERSYSTEM Systemöversikt Byggnaden förses med heltäckande sprinklerinstallation enligt SBF 120:6. En del av befintliga byggnader i direkt anslutning till anläggningen sprinklas och dessutom skall stoppsprinkler installeras på osprinklad sida där brandcellsgräns utgör dörr i brandteknisk klass E 30-C. Sprinklerledningar som ligger i osprinklade områden (plan K1) skall skyddssprinklas. Sprinklercentralen består av 3 st våtrörslarmventiler. Sprinklerhuvuden skall generellt vara av typen Quick Responce med RTI<50 m1/2 S1/2. Sprinklercentral placeras i plan K1 Tekniska förutsättningar Tillåtna avvikelser enligt kravställare Följande ytor sprinklas ej: Operationsavdelning. Plan K1 där enbart Sprinklercentral, gascentral och trapphus sprinklas. För övriga avvikeler förutom vad som framgår av pkt samt i EN 12845:2004 skall dispens sökas hos kravställaren. Riskklasser Riskklassen är OH1 i hela anläggningen. SYSTEMBESKRIVNING.DOC

22 Teknisk Systembeskrivning - 22 (59) Preliminära dimensionerande data Flöde: 500 l/min (750 l/min inkl. 50% kommunalt tillägg) Tryck: 6,0 bar Vattenförsörjning Med hänsyn till preliminära dimensionerande data bedöms att Typ 1- vattenkälla bestående av allmän vattenledning och en tryckstegringspump (el-pump) vara fullgod. Den almänna vattenledningen ligger i Klinikvägen. Förberedande kapacitetsprov är ej utfört. 54.B/3 VATTENSLÄCKSYSTEM BRANDPOSTSYSTEM I trapphus norr anordnas en stigarledning (tomrör) för brandvatten med inkopplingsmöjlighet i varje plan. I plan 3-8 anordnas minst tre brandposter per plan. I plan K1 t o m erfordras preliminärt fem brandposter per plan. Brandposter anslutes till det ordinarie tappkallvattennätet. 55.B KÖLDBÄRARSYSTEM Systemöversikt Byggnaden försörjs med fjärrkyla via primärt ringmatningssystem inom sjukhusområdet. Inkoppling till primärnätet sker i plan K1. I undercentral i plan K1 installeras värmeväxlare och övrig utrustning för att bereda sekundär kyla Tre helt separata sekundära köldbärarsystem installeras: 2314-K1-KB21: Betjänar luftkylare i tilluftaggregat Systemtemperatur 8 C -15 C Konstruktionstryck 6 Bar 2314-K1-KB22: Betjänar system för apparatkyla / elutrymmen Systemtemperatur 12 C -17 C Konstruktionstryck 6 Bar 2314-K1-KB3: Betjänar kylbafflar Systemtemperatur 16 C -18 C (14 C -17 C ) Konstruktionstryck 6 Bar SYSTEMBESKRIVNING.DOC

23 Teknisk Systembeskrivning - 23 (59) Samtliga sekundärsystem förses med varvtalsreglerade pumpar och energimätare. Systemen förses med dubbla pumpar. I system KB22 installeras eventuellt även en värmepump som kyler köldbärarmediat. Effekten på denna väljs efter normalt lägsta kylbehov i de transformatorrum, ställverk etc som system KB22 betjänar. Avgiven värme från värmepumpen nyttjas för tappvarmvattenberedning. Eventuellt kan värmeslingor i bjälklag i glasad förbindelsegång även komma att nyttjas för kyla. I detta fall kommer sannolikt befintlig reservvattentäkt att nyttjas som köldbärare I samband med uppförandet av byggnaden skall en del av primärnätet byggas ut för att betjäna befintlig byggnad 2, 4 och 6. För att möjliggöra framtida utbyggnad väster ut utförs proppad avsättning dim 125 i plan K1. Dimensionering och utformning av rörsystem Rörledningar i köldbärarsystem dimensioneras med hänsyn till möjliga framtida ombyggnader. Rörmaterial och komponenter väljs ur ett LCC-perspektiv där även aspekter som undvikande av heta arbeten och ombyggbarhet beaktas. I detta skede har förutsatts svetsade rörledningar av rostfritt stål i dimensioner lika med eller större än DN 65. Vid mindre dimensioner hårdlödda kopparrör alternativt MA-press. Termisk isolering av rörledningar Samtliga köldbärarledningar isoleras mot kondens och energiförlust och förses med erforderlig ytbeklädnad. Isolervara och -tjocklek optimeras med hänsyn till livscykelkostnad och energimål. I detta skede har förutsatts följande isolering: System KB21 och KB22 isoleras med AF Armaflex serie H System KB3 isoleras med AF Armaflex serie F 56.B VÄRMEVATTENSYSTEM SYSTEMBESKRIVNING.DOC

24 Teknisk Systembeskrivning - 24 (59) Systemöversikt Byggnaden försörjs med fjärrvärme via primärt ringmatningssystem inom sjukhusområdet. Inkoppling till primärnätet sker i plan K1. I undercentral i plan K1 installeras värmeväxlare och övrig utrustning för att bereda sekundär värme Två helt separata sekundära sekundärvärmesystem installeras: 2314-K1-VS3: Betjänar luftvärmare i tilluftaggregat Systemtemperatur 60 C -30 C Konstruktionstryck 6 Bar 2314-K1-VS2: Betjänar radiatorer och rumsvärmare Systemtemperatur 60 C -40 C Konstruktionstryck 6 Bar I system VS2 installeras vissa sekundärshuntar: 2314-K1-VS5: Betjänar värmeslingor i bjälklag i glasad förbindelsegång Systemtemperatur 45 C -40 C Konstruktionstryck 6 Bar 2314-K1-VS8: Betjänar takmonterade värmestrips Systemtemperatur 60 C -40 C Konstruktionstryck 6 Bar Samtliga sekundärsystem förses med varvtalsreglerade pumpar och energimätare. System VS2 och VS3 förses med dubberade pumpar. I samband med uppförandet av byggnaden skall en del av primärnätet byggas ut för att betjäna befintlig byggnad 2 och 4. I undercentral i plan K1 installeras separata värmeväxlare och övrig utrustning för byggnad 2 och 4, för att bereda sekundär värme. Separata sekundärvärmesystem (radiatorsystem) installeras för byggnad 2 och 4 respektive. Nya sekundärvärmerör förläggs i nytt -schakt och inkopplas till befintliga rörschakt i byggnad 2 och 4, plan K1-VS2: Betjänar radiatorer Systemtemperatur 60 C-40 C Konstruktionstryck 6 bar 2304-K1-VS2: Betjänar radiatorer Systemtemperatur 60 C-40 C Konstruktionstryck 6 bar SYSTEMBESKRIVNING.DOC

25 Teknisk Systembeskrivning - 25 (59) Samtliga sekundärsystem förses med varvtalsreglerade pumpar och energimätare. Dimensionering och utformning av rörsystem Rörledningar i värmesystem dimensioneras med hänsyn till möjliga framtida ombyggnader. Rörmaterial och komponenter väljs ur ett LCC-perspektiv där även aspekter som undvikande av heta arbeten och ombyggbarhet beaktas. I detta skede har förutsatts system MA-press av galvade stålrör t o m DN 50 och svetsade handeltuber vid större dimensioner. Termisk isolering av rörledningar Samtliga värmesystem isoleras i sin helhet (med undantag för kortare synliga kopplingsledningar till radiatorer). Isolertjocklek optimeras med hänsyn till livscykelkostnad och energimål. I detta skedet har förutsatts rörskålar av mineralull med ytskikt av plastplåt och följande isolertjocklekar: Sekundärvärmesystem: serie 42. Primärvärmesystem: serie LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Systemöversikt Samtliga lokaler där patienter och/eller personal uppehåller sig ventileras med värmd respektive kyld tilluft. Överlag eftersträvas låga luftflöden (av energiskäl) Alla luftflöden dimensioneras i första hand efter hygien- och luftkvalitetskriterier. Luftflöden dimensioneras normalt ej för lokalernas kyl- och värmebehov. Där kylning erfordras utöver vad som tillgodoses via det kylda hygienluftflödet löses detta i första hand med vätskeburet system (kylbafflar). Detta innefattar t e x vårdrum. I detta skede är ej slutligt fastställt om kylbafflar skall vara av typ tilluftbafflar eller egenkonvektionsbafflar med separata tilluftdon. Som arbetshypotes har i detta skede förutsatts tilluftbafflar. Lokaler med stor och intermittent personbelastning förses med SYSTEMBESKRIVNING.DOC

26 Teknisk Systembeskrivning - 26 (59) behovsstyrd ventilation. Om det dimensionerande maximala hygienluftflöde i dessa lokaler är tillräckligt (eller nästan tillräckligt) för att täcka kylbehovet installeras ingen vätskeburen kyla. I detta skede har preliminärt system Lindinvent studerats som förstahandsval för utrymmen med variabla luftflöden. Inom de allmänna vårdplanen, plan 3 t o m 8 innebär detta att vårdrummen förses med kylbafflar och konstanta luftflöden medan personalrum, dagrum, rondrum, desinfektionsrum mm förses med VAVsystem. Vissa vårdrum som är belägna på skuggade / ej solbelysta fasader kan komma att förses med konventionella tilluftdon i stället för kylbafflar. I dessa fall skall dock förberedelser göras för framtida komplettering med kylbafflar Försörjningen delas upp på ett antal separata system och aggregat baserat på verksamhetsförutsättningar och lämpliga försörjningsstrukturer: Samtliga operationssalar försörjs av egna aggregat, LB08 LB11 med roterande värmeväxlare och HEPA-filter. Förberedelserum försörjs av eget aggregat LB12 lika operationsrummen. Hematologi plan 7 försörjs av eget system, LB07, med HEPA-filter och vätskekoppad återvinning Endoskopiavdelning plan 2 försörjs av eget system med vätskekopplad återvinning (LB06). Plan 4 och 5 (generella vårdplan) försörjs vardera av ett eget system, LB04 respektive LB05, med roterande värmeväxlare för att säkerställa att dessa plan kan isoleras från övriga plan (pandemiberedskap). Övriga plan och utrymmen försörjs av gemensamma aggregat (LB01, LB02 och LB03) med roterande värmeväxlare där uppdelning mellan system baseras på praktiska systemstrukturer och energieffektivitet. Glasad förbindelsegång förses med sommarventilation i form av förstärkt självdrag (utöver ordinarie mekanisk ventilation). För kylning av vissa elutrymmen i plan K1 (tranformatorrum. ställverk etc) installeras cirkulationskylaggregat. Dessa ställs upp i särskilda angränsande utrymmen. Cirkulationsaggregaten utföres som kanalanslutna aggregat med rektangulär kanalfläkt, kanalfilter och SYSTEMBESKRIVNING.DOC

27 Teknisk Systembeskrivning - 27 (59) kylbatteri. Separata frånluftfläktar installeras enligt följande: - Miljörum (en gemensam frånluftfläkt) - Sommarventilation av glasad förbindelsegång (två fläktar) - Dubbelmaskutsug i operationsrum Dimensionering av luftbehandlingsaggregat Aggregat skall preliminärt dimensioneras efter nedanstående luftflöden och tryckfall i kanalsystem: Aggregat luftflöden (m 3 /s) Kanaltryckfall (Pa) Tilluft Frånluft Tilluft Frånluft LB01 4,1 4, LB02 5,9 5, LB03 4,0 3, LB04 1,85 1, LB05 1,85 1, LB06 1,42 1, LB07 0,55 0, K1-LB08 0,55 0, K1-LB09 0,55 0, K1-LB10 0,55 0, K1-LB11 0,55 0, K1-LB12 0,35 0, Ovan angivna tryckfall är preliminära och avser bedömt tryckfall över kompletta kanalsystem men exklusive tryckfall i aggregat. Luftbehandlingsaggregat skall dimensioneras för erhållande av ett sammanlagd, totalt SFP-värde (viktat medelvärde för samtliga aggregat) på max 2,0 kw/m 3 /s Cirkulationsaggregat för elutrymmen dimensioneras för följande data: - Sensibel kyleffekt: 10 kw - Luftflöde: 0,85 m 3 /s - Kanaltryckfall: 100 Pa SYSTEMBESKRIVNING.DOC

28 Teknisk Systembeskrivning - 28 (59) Frånluftfläktar: - Miljörum: 0,32 m 3 /s, 300 Pa - Glasad förbindelsegång: 1,0 m3/s (vardera), 120 Pa Dimensionering av luftvärmare och luftkylare Luftvärmare och luftkylare skall dimensioneras efter de vätsketemperaturer som anges ovan. Tryckfall på luftsidan skall minimeras Luftvärmare skall dimensioneras för: Luft in: 10 C. Luft ut: 22 C. Tryckfall vätska: Max 12 kpa Luftkylare skall dimensioneras för: Luft in: Dimensionerande utetemperatur sommar Luft ut: 15 C. Tryckfall vätska: Max 25 kpa Luftkylare i cirkulationsaggregat för elutrymmen skall dimensioneras för: Luft in: 25 C Luft ut: 15 C. Tryckfall vätska: Max 25 kpa Temperaturverkningsgrad Värmeväxlare skall dimensioneras för minst följande temperaturverkningsgrader: Roterande värmeväxlare: 80% (*) Vätskekopplad återvinning: 55% (*) För roterande värmeväxlare i enhetsaggregat (luftflöden < 1,0 m 3 /s) kan lägre verkningsgrad accepteras dock minst 75% Angivna temperaturverkningsgrader skall gälla vid följande data: Luftflöden: Dimensionerande flöden enligt ovan Utelufttemp: -18 C Frånluft: 21 C, 30%RH SYSTEMBESKRIVNING.DOC

29 Teknisk Systembeskrivning - 29 (59) Dimensionering och utformning av kanalsystem Kanalsystem skall utformas och dimensioneras på ett strömningstekniskt riktigt vis med låga tryckfall. Anslutningar, dimensionsövergångar mm, skall utformas så att onödiga tryckfall undviks. Hastigheter i kanaler får normalt ej överstiga 4 m/s vid dimensionerande luftflöden Täthetskrav för kanalsystem Samtliga kanalsystem skall uppfylla täthetsklass C. Rensbarhet Samtliga nya luftbehandlingsinstallationer skall uppfylla krav för rensbarhet enligt Svenska Inneklimatinstitutets skrift R2, Klassindelade luftdistributionssystem, kap Mät- och injusterbarhet Samtliga nya luftbehandlingsinstallationer skall i tillämplig omfattning uppfylla krav enligt Svenska Inneklimatinstitutets skrift R2, Klassindelade luftdistributionssystem, kap 3. Termisk isolering av ventilationskanaler Samtliga tilluftkanaler förses med termisk isolering. Isolervara och -tjocklek optimeras med hänsyn till livscykelkostnad och energimål. I detta skede har förutsatts 3 cm mineralullsnätmatta med al-folie. System för rumstemperaturreglering För rum med variabla flöden installeras system för rumstemperaturreglering som konstanthåller rumstemperaturen till inställt värde genom att reglera till och (i förekommande fall) frånluftflöden. Systemet skall kommunicera med överordnad dator för fjärravläsning och loggning av temperatur, flöde mm. Börvärde skall kunna ställas om lokalt respektive från överordnad dator. SYSTEMBESKRIVNING.DOC

30 Teknisk Systembeskrivning - 30 (59) I detta skede har förutsatts system Lindinvent, komplett med: Tilluftdon typ TTD Frånluftspjäll/regulatorer Ledningsnät för spänningsmatning 24VAC, inklusive transformatorer Komplett kommunikationsnät för Modbus inklusive ledningsnät och kommunikationskort AMS - Autom. webserver med loggning, larm, soft-plc För rum med kylbafflar installeras motsvarande system för styrning av kyla (bafflar) och värme (radiatorer) i sekvens Komplett system med rumstemperaturregulatorer, styrventiler med ställdon för värme (radiatorer) respektive kyla (kylbafflar) samt ledningsnät inklusive strömförsörjning 24VAC Överluft All överluftföring skall ske via ljuddämpande överluftsdon. Undantag görs dock för: Överluft från enpersons vårdrum till rummets WC. Överluft från förråd till korridor eller tvärtom Brandskydd i ventilationssystem Isolering av kanaler Brandteknisk isolering av kanaler erfordras ej inom våningsplan 1-9. Detta gäller även vid brandcellsgenombrott. I plan K1 som är osprinklad erfordras brandisolering vid brandcellsgenombrott i normal omfattning. Skydd mot brandgasspridning Följande övergripande strategier gäller: - LB01: Brandgasevakuering från till- och frånluftkanalsystem via spjäll och separat brandgasfläkt. - LB02: Lika LB01 - LB03: Lika LB01 SYSTEMBESKRIVNING.DOC

31 Teknisk Systembeskrivning - 31 (59) - LB04: Betjänar ett plan med två brandceller. Kanaler som betjänar den ena av dessa brandceller avskiljs med brandgasspjäll. - LB05: Betjänar ett plan med två brandceller. Kanaler som betjänar den ena av dessa brandceller avskiljs med brandgasspjäll. - LB06: Betjänar enbart en brandcell särskilt skydd erfordras ej - LB07: Betjänar enbart en brandcell särskilt skydd erfordras ej - LB08 Betjänar enbart en brandcell särskilt skydd erfordras ej - LB09 Betjänar enbart en brandcell särskilt skydd erfordras ej - LB10: Betjänar enbart en brandcell särskilt skydd erfordras ej - LB11: Betjänar enbart en brandcell särskilt skydd erfordras ej - LB12: Betjänar enbart en brandcell särskilt skydd erfordras ej I plan K1 måste samtliga brandceller avskiljas med brandgasspjäll oavsett betjänande aggregat (brandgasevakuering via brandgasfläktar bedömes ej kunna ge tillräckligt bra effekt i detta plan). Där mer än ett cirkulationsaggregat för kylning av elutrymmen placeras i samma utrymme avskiljs aggregaten från varandra med utvändig brandisolering EI30. Västfastigheter har som princip att el-, tele, och datautrymmen skall utgöra egna brandceller. Därför har i detta skede förutsatts brandgasspjäll till samtliga dessa utrymmen. 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Systemöversikt Styr- och övervakningssystem omfattar komplett anläggning med: - apparatskåp med DUC i varje fläkt- och apparatrum - yttre SÖ-don i form av givare, styrventiler, ställdon etc - motordrifter inklusive frekvensomformare - komplett ledningsnät mellan apparatskåp och samtliga anslutna yttre objekt. - Kanalisation i fläkt- och apparatrum samt inom övriga utrymmen i den mån kanalisation ingående i elentreprenaden ej kan nyttjas. - Erforderliga kompletteringar och arbeten i befintlig DHC för anslutning av detta objekt med användargränssnitt och funktioner SYSTEMBESKRIVNING.DOC

32 Teknisk Systembeskrivning - 32 (59) lika befintliga anläggningar. Utformning av styr- och övervakningsfunktioner, apparatskåp, dokumentation och märkning mm skall så långt möjligt följa de standarder och anvisningar som finns på Borås Lasarett. Apparatskåp, DUC ar Styr- och övervakningssystemet utformas som datoriserat system med DUC i samtliga fläktrum och apparatrum. DUC:ar placeras i apparatskåp och skall helt självständigt kunna svara för reglering, styrning och larmövervakning även vid kommunikationsbortfall mot huvuddatorsystem. DUC:ar skall vara försedda med operatörspanel (knappsats och display) med placering på apparatskåpsfront. Apparatskåp med DUC placeras minst i följande utrymmen: - Fläktrum plan 9 (2 apparatskåp med DUC) - Fläktrum plan K1 - Värme-/kylundercentral plan K1 Gascentral och sprinklercentral förses antingen med egna apparatskåp med DUC eller betjänas från apparatskåp/duc i värme-/kylundercentral. Apparatskåp skall försörjas med: - UPS-kraft (nyttjas för matning av DUC) - Favoriserad kraft (nyttjas för sekundärvärmepumpar och viktiga enheter) - Ordinarie kraft (övrigt) Utrustningen ska fungera störningsfritt under följande miljöbetingelser: - Nätspänning: 230 VAC + -15% - Frekvens: Hz - Temperatur: 0-40 C - Relativ fuktighet: 20-80% Utförande på apparatskåp skall följa befintlig standard inom Västfastigheter, distrikt Borås. SYSTEMBESKRIVNING.DOC

33 Teknisk Systembeskrivning - 33 (59) Datorhuvudcentral Se bilaga 5 beträffande befintlig systemstruktur. DUC ar anslutes till befintlig DHC / SQL-server. Huvuddatorsystemet skall vara försett med WEB-funktionalitet så att Kommunikation mellan DUC ar och mellan DUC och DHC skall ske via sjukhusets LAN. I DHC upprättas dynamiska översiktsbilder och processbilder för varje system. Utformning av användargränssnitt, flödesbilder, larmhantering mm i DHC skall följa existerande standard för Borås Lasarett. Prognosstyrning nyttjas för värmesystem och om så är motiverat även för kylsystem. Larmövervakning Samtliga driftlarmer i systemet samt felsignaler från el,brandlarmsystem m.m. ansluts till styr- och övervakningssystemet. Larmhantering, larmpresentation och vidaresändning av larm utformas lika befintlig anläggning. Avvikande drift Belastningsvakt Brand/Rökdetektor Driftlägesfel fläktar/pumpar Frysvakt Över-/Underskridande av börvärden Låg verkningsgrad VÅ Lågt tryck i expansionssystem Hög nivå i pumpgrop Driftsmätning, uppnått gränsvärde Fel på DUC eller kommunikationsslinga Omkopplare fel läge Summalarm utlöst automatsäkring (1 larm/apparatskåp) SYSTEMBESKRIVNING.DOC

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 Andrzej Cierzniakowski ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Tidigare versioner: Version 1, Augusti 2006 Version 2, Januari 2008 Energikrav för lokalbyggnader Version 3, Augusti 2011 Bakgrund Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

Bilaga 5 2141 TEHUSET. Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Stombeskrivning. Systemhandling 2006-06-19. Upprättad av: Lennart Forsman

Bilaga 5 2141 TEHUSET. Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Stombeskrivning. Systemhandling 2006-06-19. Upprättad av: Lennart Forsman Bilaga 5 Ny Byggnad 14 Stombeskrivning Systemhandling 2006-06-19 Upprättad av: Lennart Forsman 2141 2 (10) Innehållsförteckning: 1. Allmänt 2. Grundförhållanden 3. Dränering/grundvatten 4. Grundläggning

Läs mer

Teknisk styrgrupp, arbetsgrupp ENERGI, VVS, STYR

Teknisk styrgrupp, arbetsgrupp ENERGI, VVS, STYR 2008-03-10 sida1(5) Teknisk styrgrupp, arbetsgrupp ENERGI, VVS, STYR Syfte Uppdraget utgår från Projektplan Hus 2 där arbetsgruppen ENERGI, VVS, STYR ingår i teknisk styrgrupp. Gruppens roll är att granska

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB. Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder

Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB. Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1943 Yta 7800 m 2 BTA Byggnad 16 (1316) tillhör

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Artisten Fastighetsägare: Akademiska Hus AB Konsulter: Andersson & Hultmark AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1935 och 1992 Area BRA 17764 m²,

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Kalkyl reinvestering Stadshuset

Kalkyl reinvestering Stadshuset Kalkyl reinvestering Stadshuset Ombyggnad Stadshuset 2012-11-27 Entreprenadkostnad Planvis Kostnad /Flygel (b,c,d) Inv Arbeten Utv Arbeten Bygg 1 600 000 Bygg 4 800 000 Fönster förbindelsegång 960 000

Läs mer

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A Sidantal 6 PM NR1 - EL Upprättad av, Galären Galären i Luleå B FÖRFRÅGNINGSUNDERG 2(6).dat FÖLJNDE TILLÄGG/FÖRÄNDRING GÄLLER FÖR EL- ENTREPRENDEN 1) Kök och diskrum Rumsindelning kök och diskrum med biutrymmen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2013-06-03 1 (11) Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437 Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Examinator/Tfn: Lars Westerlund 1223 Skrivtid: 9.00-15.00 Jourhavande lärare/tfn: Lars Westerlund

Läs mer

NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS. Kravspecifikation. 1. Allmänt

NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS. Kravspecifikation. 1. Allmänt BESTÄLLARGRUPPEN Bilaga 1 1997-04-02 1 (9) NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS Kravspecifikation 1. Allmänt De krav och önskemål som här ställts

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme Made in Sweden Solvärme i kombination med fjärrvärme Inkoppling av solvärme mot fjärrvärme Hur värmen tas till vara på i undercentralen finns det en rad olika lösningar på beroende på omständigheterna

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

i Uppsala AB Alternativ 1

i Uppsala AB Alternativ 1 i Uppsala AB Projekt: 42 41 003 Motionsanläggning i kv Blåsenhus VVS, Datum: 2008-04-18 Upprättad av: Yngve Jansson / Per Nordlund Systemvalsutredning: Värme ur avloppsvatten Reviderad: Alternativ 1 REKOMMENDATION

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

ETPR-E-1 Brandgasspjäll

ETPR-E-1 Brandgasspjäll 0 ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 är ett typgodkänt brandgasspjäll. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR 5:653) mellan brandceller. Vid genombrott av byggnadsdelar

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 2.0

TEKNISK ANVISNING. 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 2.0 Sidantal 10 TEKNISK ANVISNING 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver.1.0 :, Ver 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Agenda Hur ser fönstret ut när geoenergi är ekonomiskt? Energipriser Vad får vi ut från statistiken? Vällingby center - Borrhålslager Arlanda Akvifärlager

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 2008 ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 Johan Bergström & Peter Westberg Riksbyggen Energi 2008-11-27 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07 LCC ur Installatörens perspektiv Stockholm 2013-11-07 Imtech Nordic Imtech N.V. Imtech Nordic AB Stödfunktioner (Ekonomi, Affärsutveckling, IT, Inköp, HR, Information, Riskhantering) Imtech VS-teknik AB

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Nymilsgatans förskola Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1977 Area

Läs mer

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp 1 (11) Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41N06B Tentamen ges för: En2, allmän inriktning Tentamensdatum: 2015-06-03 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består

Läs mer

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme Energitipsens ABC för dig som har fjärrvärme Det finns många saker du kan göra för att minska energin som behövs för att värma fastigheten. När man tänker på att spara energi är det många som funderar

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Datum: 2015-03-13. Företag: Byggherre: A-hus Uppvärmning i bostaden via vattenburen golvvärme på plan 1, vattenburna radiatorer på plan 2

Datum: 2015-03-13. Företag: Byggherre: A-hus Uppvärmning i bostaden via vattenburen golvvärme på plan 1, vattenburna radiatorer på plan 2 1 ( 6 ) KOMMENTARER Byggherre: A-hus Uppvärning i bostaden via vattenburen golvväre på plan 1, vattenburna radiatorer på plan 2 Förutsättningar för indata enligt bifogat dokuent. INDATA Allänt Beräkningsperiod

Läs mer

Armatecs prefabriceradecentraler. och fjärrkyla. solutions for flow technology

Armatecs prefabriceradecentraler. och fjärrkyla. solutions for flow technology Armatecs prefabriceradecentraler för fjärrvärme och fjärrkyla solutions for flow technology PREFABRICERADE CENTRALER 2-STEGS- OCH PARALLELLKOPPLAD AT8472 2-stegskopplad fjärrvärmecentral med öppet expansionskärl

Läs mer

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING 4030150 VHC NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING Elkonsult Stockholm 2010-07-16 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM

Läs mer

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare VEAB:s cirkulära elektriska kanalvärmare används för att värma ventilationsluften till enskilda rum och zoner med individuellt styrda

Läs mer

Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem

Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem ÖVERSIKT Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem www.swegon.com Luftvärmare Effektiv uppvärmning av industri- och lagerlokaler, butiker, sporthallar mm. Ansluts till pumpvarmvatten. Låg ljudalstring. Flera

Läs mer

Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200

Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200 SVT1310 1 Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200 0-70 O C 40-50 O C Systemtank Qvantum utjämningstank Slingtank/ Dubbelmantlad SVT1310 2 QVANTUM ACKUMULATORTANK

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

BUSINESS Pukslagaren Västra 1 HD-huset

BUSINESS Pukslagaren Västra 1 HD-huset Från alla väderstreck vid korsingen Lägervägen och Ängelholmsleden ser man skulpturen Vingar, skapad av Staffan Sommelius. Ett landmärke som tillhör en av Helsingborgs mest kända fastigheter. Nu är till

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med kyla, värme och ventilation. Maximus installeras i kontorsmiljöer och som ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

TYPRUM: Vårdrum isolering

TYPRUM: Vårdrum isolering TYPRUM 2014-12-12 TYPRUM: Vårdrum isolering Innehåll Checklista vårdrum isolering Typrumsritningar: Vårdrum isolering Hänvisningar 1. VLL:s projekteringsanvisningar 2. Typrumsritning Tvättplats TYP 1 3.

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM... 3 PMB.21 FILTER FÖR RENING AV

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Varför ventilerar vi?

Varför ventilerar vi? Varför ventilerar vi? Tillsätta syre och ren luft Tillsätta eller bortföra fukt Värma eller kyla Föra bort föroreningar (emissioner) gaser,rök, partiklar mm Föra bort överskottsvärme produktion, solinstrålning

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

Borås Lasarett STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 2001 1. Revisionsdatum. 040406. Ver 1:3

Borås Lasarett STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 2001 1. Revisionsdatum. 040406. Ver 1:3 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Borås Lasarett CCD Engineering Erik Andersen Ängsjövägen 0 Rydboholm ENGINEERING STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄNK RUBRIK SIDA Innehållsförteckning

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING 2 1 (8) Grupp A26 MILJÖPROVNING AV AMMUNITION Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING Denna standard omfattar metodbeskrivningar för provning av ammunition. Främst avses provning av säkerhet, men även

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör LK Markvärme Allmänt LK Markvärme är ett rörsystem avsett för att hålla snö- och isfritt på gator, torg, körramper, trafikytor, broar, lastbryggor mm. Grundkomponenter i markvärmesystemet är fördelare,

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

25) Detektering. I samarbete med: 1

25) Detektering. I samarbete med: 1 25) Detektering Detektering måste ske snabbt, viktigt med rätt antal detektorer och placering av dessa. Ju längre tid för aktivering desto större risk för brandgasspridning. Underhåll viktigt 1 25) Detektering

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 FÖRKORTNINGAR 2 PROJEKTERING 3 4 LÅS LÅSINDIKERING 5 2(5) ALLMÄNT Dessa anvisningar Dessa anvisningar har

Läs mer

Kortrapport Totalmetodiken Skellefteå Kommun februari 2014. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten.

Kortrapport Totalmetodiken Skellefteå Kommun februari 2014. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten. Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Anderstorpskolan Skellefteå Kommun Apoidea AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1976 Area: 19 141 m 2 A temp Verksamhet:

Läs mer

Kortrapport Totalmetodik BELOK 2013-10-23. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder

Kortrapport Totalmetodik BELOK 2013-10-23. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Fastigheten Lidköpings ishall Lidköpings kommun Wikström VVS-Kontroll AB Mats Nyberg/031-707 23 22 Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Byggår:

Läs mer

Energideklaration av Visby Renen 4

Energideklaration av Visby Renen 4 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Renen 4 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Renen 4.

Läs mer

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES Grundfos pumpar och kunskap om värmesystem Vänta inte för länge med att kontakta Grundfos! Vi hjälper dig att planera för framtiden När du planerar ett värmesystem

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett Handling 6.56 -plan rt T2 871 871 N UTVÄNIGT MRK 2-1-1 16 17 18 19 2 21 22 23.1 sfaltering av ytor utanför lastkaj samt upp mot Frans Malmr T46 Malmrosgatan Värmesystem i byggnad 2-1-1 3 T4241.1 Upprätta

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

FTX med placering i trapphus

FTX med placering i trapphus FTX med placering i trapphus REC Temovex Motströmsvärmeväxlare Lösning för ROT & nyinstallation Med brandlösning för upp till 8 lägenheter Experter på inneklimat i lågenergihus FTX med placering i trapphus

Läs mer

Kortrapport Totalmetodiken BELOK web, 10 januari 2014. Totalprojekt Val av energieffektiviserande åtgärder. BELA Elprojekt. Fastigheten.

Kortrapport Totalmetodiken BELOK web, 10 januari 2014. Totalprojekt Val av energieffektiviserande åtgärder. BELA Elprojekt. Fastigheten. Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Fastigheten Lindesbergs lasarett Örebro Läns Landsting Projektengagemang, WSP BELA Elprojekt Totalprojekt Val av energieffektiviserande åtgärder Byggår: Slutet av

Läs mer

Riktlinje för mediamätning vid om-, till och nybyggnation av system och byggnader

Riktlinje för mediamätning vid om-, till och nybyggnation av system och byggnader vid om-, till och nybyggnation av system och byggnader Skapad: 2015-06-26 Senast ändrad: R.21 Saija Thacker Mattias Millinger Karin Sjöndin 2015-06-26 2015-06-26 2(7) INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Riktlinje

Läs mer

Solutions for advanced flow technology

Solutions for advanced flow technology PROBLEM: MEDIAFÖRSÖRJNINGSSYSTEM INOM INDUSTRIELLA APPLIKATIONER KAN VARA KOMPLEXT. DET ÄR SVÅRT ATT HÅLLA REDA PÅ ALLT IFRÅN DIMEN- SIONERING TILL MATERIALKVALITETER, SAMT NORMER OCH KRAV. SPECIELLT OM

Läs mer

TYPRUM: Avdelningskök NUS

TYPRUM: Avdelningskök NUS TYPRUM 2014-12-12 TYPRUM: Avdelningskök NUS Innehåll Checklista avdelningskök Typrumsritningar: Avdelningskök Hänvisningar 1. VLL:s projekteringsanvisningar 2. Typrumsritning Tvättplats TYP 1 2 (4) Checklista

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer