Hur ofta och vad hästar äter spelar roll för deras välbefinnande och svar på arbete.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur ofta och vad hästar äter spelar roll för deras välbefinnande och svar på arbete."

Transkript

1 Hur ofta och vad hästar äter spelar roll för deras välbefinnande och svar på arbete.

2 Utfodringens inverkan på prestation och hälsa hos hästar JAN ERIK LINDBERG De flesta hästar som svettas mycket har saltbrist. Ge hästen salt i maten istället för en saltsten! Hästar med stort energibehov kan få betfiber istället för en del av havregivan. Detta är två exempel på resultat av forskning om hästars konsumtion av foder och salt. Foderstatens sammansättning och utnyttjande Grovtarmen har en central funktion hos hästar. Hästen är en grovtarmsjäsare, anpassad för att leva på gräs. I naturligt tillstånd intas födan under kortare eller längre perioder, avbrutna av korta uppehåll, under hela dygnet. Därför har matsmältningsapparaten utvecklats för att hantera ett kontinuerligt tillflöde av föda. Gräs är rikt på växtfiber och måste förjäsas mikrobiellt för att den energi som finns potentiellt tillgänglig i materialet skall kunna utnyttjas. Den mikrobiella jäsningen sker i grovtarmen som är mycket välutvecklad. Vid jäsningen av fiber i grovtarmen bildas kortkedjiga fettsyror och gaser. Den betande hästen, liksom den stallutfodrade hästen, täcker större delen av sitt energibehov genom att omsätta kortkedjiga fettsyror. Hästen har en begränsad förmåga att enzymatiskt, i sin tunntarm, bryta ner stora portioner av den stärkelse som finns i spannmål (t ex havre, korn, vete och majs). Detta medför ökad risk för störningar av matsmältningen om man utfodrar med stora givor kraftfoder, eftersom osmält stärkelse passerar från tunntarmen till grovtarmen och där kan förorsaka en alltför snabb och okontrollerad jäsning. Hästens förmåga att konsumera vallfoder (bete, hö, ensilage) är begränsad, speciellt om detta har ett lågt näringsinnehåll. Detta innebär att det finns en övre gräns för hur stor del av det dagliga energiintaget som kan utgöras av vallfoder. Foderstater till hästar med ett stort energibehov (t ex vid hög fysisk aktivitet, mjölkproduktion eller tillväxt) måste därför kompletteras med andra fodermedel för att energiintaget skall motsvara behovet. Som exempel kan nämnas att för ett digivande sto eller en mycket hårt arbetande häst är energibehovet drygt det dubbla jämfört med behovet för underhåll. Av tradition används spannmål, främst havre, för att komplettera foderstaten. Som diskuterats ovan ökar stora mängder spannmål

3 risken för störningar av matsmältningen, men kan också negativt påverka ämnesomsättningen samt öka risken för att hästen skall utveckla beteendestörningar. Dessa risker ökar ytterligare om foderstaten samtidigt innehåller för liten mängd vallfoder eller halm. Betfiber är ett alternativ till havre vid utfodring av högpresterande hästar. Ett sätt att minska risken för störningar av såväl matsmältning som ämnesomsättning hos högpresterande hästar som utfodras med stora mängder kraftfoder är att ersätta en del av spannmålsdelen med andra fodermedel. Våra studier har visat att betfiber har ett energivärde som är jämförbart med havre och kan användas för att ersätta havre i foderstater till högpresterande hästar. Hos hästar där havre delvis ersatts med betfiber i kraftfodret uppmättes ett lägre innehåll av mjölksyra i plasma och i muskel efter arbete jämfört med de som utfodrats med havre. Våra studier visar också att muskulaturen innehöll mer glykogen efter arbete när havre delvis ersatts med betfiber i kraftfodret. Sammantaget tyder detta på att betfiber kan användas för att ersätta havre i kraftfodret till högpresterande hästar utan risk för en försämrad prestation. Detta borde vara särskilt gynnsamt vid t ex distansritt eftersom mer glykogen finns tillgängligt i muskulaturen och kan innebära att det tar längre tid innan hästen blir trött. Utfodringsfrekvens. Genom att tilldela kraftfodret i flera mindre portioner per dag kan man minska risken för störningar av matsmältning hos högpresterande hästar som utfodras med stora mängder spannmålsbaserat kraftfoder. Tidigare studier har också visat att blodvolymen minskar i samband med utfodring hos ponnyer som utfodras ett fåtal gånger per dag. En minskad blodvolym kan negativt påverka hästens prestationsförmåga. Våra studier har visat att blodvolymen förblir tämligen opåverkad hos travhästar som tränas hårt och äter mycket foder, även om de bara får foder två gånger per dygn. Inte heller näringsutnyttjandet eller mjölksyrahalten i blodet efter arbete påverkades av ett ökat antal utfodringar per dygn (6 gånger jämfört med 2 gånger). Däremot uppvisade hästar som utfodrades 6 gånger per dygn en mindre variation under dygnet av blodsocker och insulin i plasma. Dessutom uppvisade de hästar som utfodrades 6 gånger per dygn i genomsnitt per dygn en högre blodsocker- och insulinnivå i plasma jämfört med de som utfodrades 2 gånger per dygn. Det noterades också att när hästarna fick foder 2 gånger per dag var det många som var sura/griniga i samband med utfodringen. Foderhygien Mykotoxiner i foder. Ett ur näringssynpunkt perfekt foder är oanvändbart om det inte har en god hygienisk kvalitet och är fritt från substanser, som är skadliga för hästen. Foder av hygieniskt tveksam kvalitet orsakar störningar och medför årligen stora kostnader i form av veterinärbehandling och av nedsatt prestation. Djur som äter mögligt foder kan bli akut sjuka eller uppvisa ospecifika kliniska symptom som t ex fodervägran, diarré och minskad tillväxt. Det finns också risk för olika följdsjukdomar vid en exponering för mögligt foder på grund av ett nedsatt immunförsvar. En vanlig orsak till att foders användbarhet begränsas är att det skadas under skörd och lagring med tillväxt av mögel och svampar som följd. De sporer som då bildas orsakar luftvägslidande hos ett stort antal hästar varje år. Dessutom kan sporer under vissa förutsättningar bilda olika typer av gifter, s k mykotoxiner, som kan påverka djurets hälsostatus. Totalt finns flera hundra mykotoxiner beskrivna, men av dessa påträffas endast ett 20-tal i foder producerat i Skandinavien. Mykotoxiner förknippas ofta med lagerskador (s k lagerflora), men kan också bildas i grödan redan ute på fältet (s k fältflora). Mögelsläktet Fusarium ingår i fältfloran och bildar de fyra vanligaste mykotoxinerna i svenskt spannmål: deoxynivalenol, nivalenol, HT-2-toxin och

4 Mjölksyrahalten i blodet efter arbete påverkades inte av hur ofta hästarna utfodrades men många hästar blev griniga när de utfodrades bara två gånger per dag. T-2-toxin. Ett samlingsnamn för mykotoxiner bildade av Fusarium är trichotecener. Havre innehåller ofta höga halter av mykotoxiner. Havre är det av våra spannmålsslag som i störst utsträckning drabbas av fältmögelangrepp och kan därför innehålla höga halter av olika mykotoxiner. Detta medför att hästar, vars kraftfoder till stor del baseras på havre, kan utsättas för stor belastning genom konsumtion av hygieniskt undermåligt kraftfoder. I en studie som genomförts i fält under 1997 var trichotecener vanligt förekommande i havre som samlats in i häststallar. Högst frekvens uppvisade deoxynivalenol (86 % positiva prov) följt av nivalenol (60 % prov positiva) och HT-2-toxin (27 % positiva prov), medan T-2-toxin inte förekom i några prov. Generellt var halterna av trichotecener låga till måttliga. I problemstallen förekom hälsostörningar i form av magstörningar, nedsatt allmäntillstånd och/eller prestationsförmåga, ätstörningar, hudproblem och luftvägsproblem. Det var dock inte möjligt att finna några samband mellan innehållet av trichotecener i havre och uppgivna hälsostörningar hos hästarna.

5 Detta kan troligen förklaras av de låga till måttliga halterna av trichotecener och svamp i utfodrade fodermedel. Snabb metodik för screening av foderhygienisk status. Vi har utvecklat en celltoxisk metodik som uppvisar stor potential att kunna användas för generell screening av foderhygienisk status. Den celltoxiska metodiken uppfyller flera viktiga kriterier för hygienisk värdering av spannmål. Metoden är snabb, känslig, generell (flera olika toxiner kan detekteras) samt enkel att tillämpa. Prover som samlats in i olika häststallar har analyserats med den celltoxiska metodiken och resultaten visar att celltoxiciteten hos proverna stämde väl överens med de resultat som man fick vid gaskromatografisk analys av trichotecener i samma prover. Salt behövs för att ersätta förluster med svett Svett och saltförluster. Gemensamt för alla hästar som skall vara snabba eller uthålliga är att de måste tränas hårt året runt. Vid fysiskt arbete måste hästen svettas för att förhindra att den värme som bildas vid muskelarbete höjer kroppstemperaturen för mycket. En alltför stor förhöjning kan leda till skador på kroppens vävnader. Det är endast den svett som verkligen avdunstar från huden som bidrar till att kyla hästen. Svett som rinner av ger ingen kylning utan innebär endast en förlust av vatten och salter. Hur stora svett- och saltförlusterna blir beror, förutom på arbetets intensitet och varaktighet, på klimatet. Detta innebär att förlusterna efter ett arbete under en varm dag sommartid kan vara dubbelt så stora som under vintern. Beroende på omständigheterna kan en häst kan förlora liter svett i timmen under fysiskt arbete. Vid studier på travhästar uppmättes förluster på ca 8 l vätska och 75 g koksalt (NaCl) vid ett simulerat travlopp på rullmatta i en omgivningstemperatur på 20 C. När de sedan sprang i en omgivningstemperatur på 35 C ökade vätske- och saltförlusten med 45 %. Detta innebär att man måste öka hästarnas saltgiva med ca 50 % under riktigt varma sommardagar. Många högpresterande hästar klarar inte att tillgodose sitt saltbehov genom att bara slicka på en saltsten. Tilldelning av salt. Det vanligaste sättet att ge hästar salt är via saltsten. Detta kan dock inte rekommenderas till hårt arbetande hästar eftersom många individer inte tycks klara av att inta så mycket salt som de behöver från en saltsten. Ett bättre och säkrare alternativ för att få i hästen det salt den behöver är att ge salt direkt i fodret. Vi har mätt det frivilliga saltintaget hos travhästar i hård träning genom att väga deras saltsten varje dag i sammanlagt 50 dagar. Studien visade att det frivilliga saltintaget var mycket lågt och att flera av hästarna levde med en större eller mindre saltbrist. Hos 75 % av hästarna täckte det frivilliga saltintaget inte ens deras beräknade underhållsbehov, d v s de förluster som de dagligen gör med urin och träck. Dessa hästar hade också höga nivåer av det natriumsparande hormonet aldosteron. Kroppen kan försöka kompensera för en saltfattig diet genom att ta natrium från skelett

6 och muskulatur. Vilka konsekvenser den typen av reglering får för hästen i ett längre perspektiv vet man inte. Den här studien visar dock att en saltsten inte är det bästa sättet att erbjuda salt till hårt arbetande hästar. I de studier som genomförts har det visat sig att travhästar som tilldelats salt i fodret (40 g per dag), motsvarande ca 1,4 gånger deras underhållsbehov (ca 25 g salt för en 500-kg häst), återhämtade sig bra efter normalt arbete. Det tog dock några dagar innan kroppens saltbalans var fullt återställd efter utfört arbete. Detta innebär att om man vill använda denna strategi vid tilldelning av salt är det viktigt att hästen inte ansträngs innan den åter är i positiv saltbalans. Det kan vara acceptabelt att kompensera för en saltförlust under flera dagar om hästarna inte tränas eller tävlas under dessa dagar. Skall hästarna däremot tävla kort efter en stor svettförlust måste den ersättas samma dag, så att hästen är i positiv saltbalans inför tävlingen. Det snabbaste sättet att återhämta en salt- och vätskeförlust har i våra studier visat sig vara intag av en s k fysiologisk koksaltlösning. Denna innehåller 9 gram salt per liter vatten vilket motsvarar blodplasmans saltkoncentration. Hästar påverkas inte negativt av höga kaliumintag I tidigare studier på ponnyhästar har man sett att dessa inte klarar av att utsöndra allt kalium om kaliumintaget med fodret är något högre än normalt. Vi har visat att detta inte gäller för travhästar, utan att dessa snabbt utsöndrade allt överflödigt kalium med urinen. Ett ökat kaliumintag visade sig inte heller vara till någon fördel i samband med arbete eftersom återhämtningen tog lika lång tid med ett normal-högt såväl som ett extra högt intag. LÄSA MER von Horn H. Trichotecener i hästfoder förekomst och betydelse för hälsostörningar. Examensarbete 103. Uppsala, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, Jansson A. Sodium and potassium regulation special reference to the athletic horse. Doktorsavhandling, SLU. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, Jansson, A, Rytthammar Å, Lindberg J E & Dahlborn K. Voluntary salt (NaCl) intake in Standardbred horses. Pferdeheilkunde 1996, 12 (4), Palmgren Karlsson C. Nutrient utilization in horses Effect of oats replacement on ration digestibility and metabolic parameters. Doktorsavhandling, SLU. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, Rytthammar Å. Utfodringsfrekvensens betydelse för fodrets smältbarhet och några plasmavariabler hos arbetande hästar. Examensarbete 130. Uppsala, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, 2000.

DET SMARTA HÄSTFODRET

DET SMARTA HÄSTFODRET DET SMARTA HÄSTFODRET WWW.NSHORSE.SE HÄSTNÄRINGENS NATIONELLA STIFTELSE 2013 SPARA TUSENLAPPAR KALKYLERNA TALAR FÖR VALLFODER Lägre kostnader mindre klimatpåverkan och friskare hästar med bra vallfoder

Läs mer

Undervisningskompendium av AgrD Karin Morgan, Ridskolan Strömsholm, 2007.

Undervisningskompendium av AgrD Karin Morgan, Ridskolan Strömsholm, 2007. Hästens reglering av kroppstemperatur och dess värmebalans Undervisningskompendium av AgrD Karin Morgan, Ridskolan Strömsholm, 2007. 1 Inledning Det är ofta lätt att förmänskliga våra kära husdjur, pga

Läs mer

Utfodring av torr eller stöpt hel kärna av korn, raps, åkerböna och ärt - effekt på träckegenskaper hos ickeproducerande tackor

Utfodring av torr eller stöpt hel kärna av korn, raps, åkerböna och ärt - effekt på träckegenskaper hos ickeproducerande tackor Utfodring av torr eller stöpt hel kärna av korn, raps, åkerböna och ärt - effekt på träckegenskaper hos ickeproducerande tackor Feeding of dry or soaked whole barley, rape seed, field bean and pea - effects

Läs mer

Foder UTFODRING AV HÄSTEN

Foder UTFODRING AV HÄSTEN Foder Hästen är en gräsätare och i vilt tillstånd söker den föda omkring 16-18 timmar varje dygn. Uppstallade hästar måste utfodras regelbundet med rätt och lagom mängd foder vid varje tillfälle för att

Läs mer

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar Informationshäftet är utarbetat av Nordic Sugar. Copyright-rättigheterna tillhör Nordic Sugar. Kopiering är tillåten om källan anges. Text

Läs mer

Ägg är smart mat! 1 ägg är mer än 4 morötter. Nyttiga fakta om ägg & näring. Fakta om ägg från Svenska Ägg

Ägg är smart mat! 1 ägg är mer än 4 morötter. Nyttiga fakta om ägg & näring. Fakta om ägg från Svenska Ägg Ägg är smart mat! 1 ägg är mer än 4 morötter Nyttiga fakta om ägg & näring Fakta om ägg från Svenska Ägg Förord Den här skriftens titel Ett ägg är mer än fyra morötter är ett sätt att säga att ägg är mer

Läs mer

Hästen I centrum. På omslaget fjordhästen Molly. Foto: Amanda Liljedahl. Ett projektarbete av Amanda Liljedahl och Viktoria Östblom

Hästen I centrum. På omslaget fjordhästen Molly. Foto: Amanda Liljedahl. Ett projektarbete av Amanda Liljedahl och Viktoria Östblom Hästen I centrum På omslaget fjordhästen Molly. Foto: Amanda Liljedahl Ett projektarbete av Amanda Liljedahl och Viktoria Östblom Foto: Anna-Karin Liljedahl Foto:Viktoria Östblom Innehåll Sida 10-11, intervju

Läs mer

För kalvens fulla potential. Fakta och råd om kalvuppfödning

För kalvens fulla potential. Fakta och råd om kalvuppfödning För kalvens fulla potential Fakta och råd om kalvuppfödning Planera väl för hög lönsamhet Under mjölkperioden har kalven en stor tillväxtpotential, tack vare lågt underhållsbehov, som det gäller att utnyttja.

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket?

Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket? Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket? Foto: Stock.xchng Totalkostnaden för vildsvinsskador i Södermanlands län uppskattas till 17 300 000 kr för år 2009. Mjölkgårdar i Södermanlands

Läs mer

Kostrekommendationer för elitidrottare. Utgiven 2009

Kostrekommendationer för elitidrottare. Utgiven 2009 Kostrekommendationer för elitidrottare Utgiven 2009 Kostrekommendationer för elitidrottare Innehållsförteckning Inledning... 2 Utgångspunkt och summering... 3 Energibalans... 6 Uppskattning av energiförbrukning...

Läs mer

Protein hur mycket är lagom?

Protein hur mycket är lagom? Protein hur mycket är lagom? Innehåll Protein hur mycket är lagom? 03 Protein i praktiken 04 Olika sorters protein 05 Olika stort proteinbehov 06 Protein och träning 07 Protein för vegetarianer 08 Bröd

Läs mer

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland SIK-rapport Nr 756 2006 Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland Jennifer Davis Ulf Sonesson Anna Flysjö September 2006 SIK SIK-rapport Nr 756 2006 Lokal produktion och konsumtion

Läs mer

Mat, vikt och fysisk aktivitet

Mat, vikt och fysisk aktivitet Mat, vikt och fysisk aktivitet Informationshäfte från Nordic Sugar Mat, vikt och fysisk aktivitet 1 Informationshäftet Mat, vikt och fysisk aktivitet är utarbetat av Nordic Sugar. Copyright tillhör Nordic

Läs mer

Ridskolehästars hälsa & hållbarhet då & nu - jämförande rapport om veterinärstudier

Ridskolehästars hälsa & hållbarhet då & nu - jämförande rapport om veterinärstudier Ridskolehästars hälsa & hållbarhet då & nu - jämförande rapport om veterinärstudier Ridskolehästars hälsa och hållbarhet då och nu - jämförande rapport om veterinärstudier 1 Bakgrund 4 Material och metoder

Läs mer

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr Innehåll... Sid nr Inledning... 2 Bedömningsanvisning Delprov A... 4 Bedömningsanvisning Delprov B... 20 Kopieringsunderlag för resultatsammanställning... 24 Innehållsmatris... 25 Bedömningsmatris... 26

Läs mer

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige konsekvenser lokalt och globalt Innehåll 1. Förord 1 2. Användning av soja i Sverige 2 2.1 Soja som livsmedel 2 2.2 Soja som foder 4 2.3 Aktörer inom import

Läs mer

Not pa bete_1.qxd 06-08-28 15.12 Sida 1 Nötkreatur på bete Jordbruksinformation 11 2006

Not pa bete_1.qxd 06-08-28 15.12 Sida 1 Nötkreatur på bete Jordbruksinformation 11 2006 Nötkreatur på bete Jordbruksinformation 11 2006 Nötkreatur på bete Den här broschyren ger översiktlig och grundläggande information om nötkreatur, betesdrift och faror som kan hota djuren på betet. Det

Läs mer

Fusariumsvampar och dess toxiner i svenskodlad vete och havre

Fusariumsvampar och dess toxiner i svenskodlad vete och havre Rapport 2-2014 Fusariumsvampar och dess toxiner i svenskodlad vete och havre - rapport från kartläggningstudie 2009-2011 av Elisabeth Fredlund och Mats Lindblad LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD AGENCY,

Läs mer

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk 1 Till Sveriges lantbrukare, frukt- och grönsaksproducenter! Marknaden för ekologiska produkter är i obalans. Den ekologiska konsumtionen förväntas öka till det dubbla inom åtta år. Det borde innebära

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Den nödvändiga distansträningen

Den nödvändiga distansträningen Den nödvändiga distansträningen Just nu är det trendigt att träna korta och intensiva pass för att snabbare öka sin prestationsförmåga. Men eliten i konditionsidrotter fortsätter att nöta på under många

Läs mer

Kostrekommendationer till elitidrottare

Kostrekommendationer till elitidrottare Kostrekommendationer till elitidrottare Sveriges Olympiska Kommitté, november 2000 Förord 1995 utarbetade en arbetsgrupp (prof Bengt Saltin, prof Leif Hambraeus, dietist Agneta Andersson samt Peter Reinebo

Läs mer

Fysisk aktivitet och folkhälsa

Fysisk aktivitet och folkhälsa Fysisk aktivitet och folkhälsa liselotte schäfer elinder och johan faskunger (red) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet och folkhälsa statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens folkhälsoinstitut

Läs mer

UTFODRING AV KATT - GRUNDERNA I NÄRINGSLÄRA FÖR KATT Lisa A. Pierson, DVM catinfo.org

UTFODRING AV KATT - GRUNDERNA I NÄRINGSLÄRA FÖR KATT Lisa A. Pierson, DVM catinfo.org UTFODRING AV KATT - GRUNDERNA I NÄRINGSLÄRA FÖR KATT Lisa A. Pierson, DVM catinfo.org Översatt till svenska med författarens tillstånd Originalet hittas på adressen http://catinfo.org/docs/feeding%20your%20cat%20short%202-12-10.pdf

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Handbok. Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd

Handbok. Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd Handbok Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd CHEFEN FÖR ARMÉN 1988-03-28 804 TFD 88012 Handbok Överlevnad, 1988 års utgåva (M7734-472091), fastställs. ERIK G BENGTSSON Chef för armén

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Hästens behov av vitamin A, D och E i foderstaten

Hästens behov av vitamin A, D och E i foderstaten Hästens behov av vitamin A, D och E i foderstaten The requirement of vitamins A, D and E in equine feed av Caroline Robertsson Institutionen för husdjurens utfodring och vård Examensarbete 369 Sveriges

Läs mer

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050?

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? ett diskussionsunderlag om vad vi äter i framtiden Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Foto: Ulf Nylén Foto: Shutterstock Varför har

Läs mer