Avtal klart - utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal klart - utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar"

Transkript

1 TIDNINGEN FÖR FÖRTROENDEVALDA Avtal OKTOBER ÅRGÅNG 22 Avtal klart utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar POSITIVT I AVTALET Förhandlingsorganet OFR/S/P/O*, där Fackförbundet ST är det största förbundet, har idag tecknat ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet gäller för 24 månader från och med den 1 oktober 2010 och bygger på lokala överenskommelser om löneökningar. Om inga överenskommelser träffas blir löneutrymmet lägst 3,6 procent. Det totala värdet av avtalet är lägst 3,7 procent. Andra viktiga värden i det statliga avtalet är ökat inflytande för anställda och fackliga organisationer samt väsentligt förbättrad sjuklön. STs förbundsordförande Annette Carnhede ser avtalet som en seger för STs medlemmar. Avtalet är en seger för STs medlemmar som nu får betalt för sitt hårda arbete med ständig övertid och orubblig lojalitet mot medborgarna. Utöver löneökningar har vi fått väsentligt ökat inflytande för anställda och fackliga organisationer samt bättre villkor för sjuka som tidigare har haft det riktigt tufft, säger Annette Carnhede, ordförande i Fackförbundet ST. Det har varit hårda förhandlingar där arbetsgivaren gick in med nollbud och stenhårda krav på att själva få bestämma över allt från lönerevision till arbetstider. Nu har vi ett avtal med siffror, slutdatum och åtgärdsplaner för anställda med låg löneutveckling vilket ger ökat fackligt inflytande, säger Åsa ErbaStenhammar, förhandlingschef för ST och förhandlingsledare för OFR/S/P/O. En viktig förhandlingsseger är den utökade sjuklönen på 10 procent för långtidssjuka. Exempelvis ger det kronor mer per månad för anställda som tjänar kronor i månaden, säger Åsa ErbaStenhammar. Avtalet i korthet: Avtalet gäller 24 månader från och med den 1 oktober Vid oenighet i lokala förhandlingar ger avtalet ett utrymme på lägst 1,8 procent, dock minst 395 kronor per heltidsarbetande medlem, per den 1 oktober 2010 respektive den 1 oktober Löneökningarna fördelas lokalt med tydliga åtgärdsplaner för anställda med låg löneökning vilket ger ökat fackligt inflytande. Sjuklönen utökas till att omfatta även dag 91 till dag 364. Tills nu har sjuklönen endast omfattat dag 15 till dag 90. * OFR/S/P/O (Statstjänstemän, Poliser och Officerare) är ett förhandlande samverkansorgan för nio fackförbund som tillsammans organiserar drygt anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, SFHL, TullKust och Ledarna. Bättre än märket, ca 3,6% mot märkets ca 3,5% Svenska modellen med tidsatta revisionspunkter bevaras Nya lönen från avtalets första dag Utökad sjuklön för långtidssjukskrivna Förtroendevaldas arbete SKA uppmärksammas vid lönesättning Partsgemensamt arbete i arbetstidsrelaterade frågor...

2 Vad ville parterna och vad fick de igenom? Förhandlingar handlar om att byta grejer med varandra. Vill man ha något måste man även vara beredd att ge något till motparten. Så beskrev STs förhandlingschef Åsa ErbaStenhammar förhandlingsarbetet i avtalsrörelsens inledningsskede. OFR ville bland annat ha siffror i avtalet och en utökning av sjuklönen för långtidssjukskrivna. Dessa krav fick OFR igenom. Samtidigt fick Arbetsgivarverket igenom sitt krav på slopad individgaranti men med tillägget att årliga individuella åtgärdsplaner måste tas fram till dem som får låg eller ingen löneutveckling. Utöver kampen för de egna hjärtefrågorna kom förhandlingarna även att handla om att sätta stopp för de försämringar för OFRförbundens medlemmar som motparten ville genomföra. Avtalsområde: Rals Några yrkanden från Arbetsgivarverket sågs från fackligt håll rent av som ett angrepp mot det fackliga inflytandet. Genom att jämföra parternas ursprungliga yrkanden med det slutliga avtalet kan vi se vilka krav OFR fick igenom och vilka som inte gick igenom. Jämförelsen visar även vilka krav som Arbetsgivarverket fick igenom och vilka OFR lyckades stoppa eller tona ner. Tabellerna som följer visar ett stort urval men inte samtliga yrkanden från parterna. Hela avtalet finns på st.org. De tre avtalsområden som förhandlingarna i huvudsak kretsat kring är Rals (Ramavtal om löner för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet), ALFA/AVA (Allmänt löne och förmånsavtal/affärsverksavtalet) samt Trygghetsavtalet. Åsa ErbaStenhammar, förhandlingschef för ST och förhandlingsledare för OFR/S/P/O, beskriver de avslutade förhandlingarna som stundtals hårda. Tillsvidareavtal Avtalstid beroende på avtalets innehåll 24 månader med start 1 okt 2010 Sifferlöst Lönesättande samtal som huvudmodell AG bestämmer om revisionstidpunkt Oenighetsutrymme i nivå med märket (ca 3,5% på två år) Tydligare skrivning om det förberedande arbetet vid lönesättning. Långtidssjukskrivna ska garanteras samma hantering som föräldralediga vad gäller löneutveckling. Behåll nuvarande modell Förtroendevaldas arbetsuppgifter ska bedömas utifrån sakliga grunder Lönekartläggning i samband med lönerevision. Oenighetsutrymme på 3,6% på två år. För medlemmar med låg eller ingen löneutveckling ska en individuell åtgärdsplan upprättas, där det tydligt ska framgå vad som ska göras för att individen ska få en större löneökning vid nästa tillfälle. Inga förändringar från föregående avtal rörande dessa punkter. Tidsatta revisionspunkter = 1 okt (2010 och 2011) Lokalt fackligt arbete... SKA uppmärksammas vid lönesättning (i tidigare avtal stod KAN uppmärksammas). Förhandlingsprotokollet redovisar vikten av metodstöd i den lokala lönebildningen. 2 ST RAPPORT Avtal 2010

3 Avtalsområde: ALFA/AVA Direktdelegering enskilda överenskommelser Ingen ändring från föregående avtal. Ingen rätt till tjänstledighet Förkortad rätt till tjänstledighet, från 3 till 2 år. Sänkt tak för sparad semester till 35 dagar inkl. övergångsbestämmelser. Minskad semesterlöngrundande frånvaro vid föräldraledighet från 450 till 120 dagar (d.v.s. lagens regler). Förlängda uppsägningstider från 8 dagar till 1 månad med anställningstid upp till 1 år, därefter 2 månader. Tidsbegränsade anställningar ska förekomma endast när det är väl motiverat ur verksamhetssynpunkt. Ändrade sjukavdrag vid sjukfrånvaro mellan dag 91 och dag 364. Sänkt tak för sparad semester till 35 dagar inkl. övergångsbestämmelser, 5 år. Parterna enas om att ta fram trovärdig statistik om förekomsten av visstidsanställningar inför nästa avtalsrörelse. Minskad semesterlönegrundande frånvaro vid föräldraledighet från 450 till 360 dagar. De s.k. garantidagarna är ej semesterlöngrundande. Förlängda uppsägningstider till 1 månad med anställningstid upp till 1 år, därefter 2 månader. Ändrade sjukavdrag vid sjukfrånvaro mellan dag 91 och dag 364. Avtalsområde: Trygghetsavtalet Att uppsägningstidens längd enligt 10 tillsammans med uppsägningstiden enligt LAS eller kollektivavtal ska begränsas till högst 6 månader. Ej möjligt att tacka nej till skäligt erbjudande och omfattas av Trygghetsavtalets åtgärder Medarbetarens arbetsskyldighet ska i första hand ställas mot verksamhetens behov. Ingen ändring Titta på möjligheten att utnyttja Trygghetsstiftelsens kompetens kopplat till omställning. Ändring av 14 och rätten till pensionsersättning vid liknande anställningserbjudanden. Förtydligande av 9 i Trygghetsavtalet om informationsskyldighet för Trygghetsstiftelsen. Titta på möjligheten att utnyttja Trygghetsstiftelsens kompetens kopplat till omställning. ST RAPPORT Avtal

4 Stora utmaningar för vårt fortsatta lokala arbete Vill du veta mer om avtalet? Nu börjar det lokala arbetet med lönerevisionen per 1 oktober Inom en snar framtid kommer förbundsstyrelsen att fastställa riktlinjer och råd inför de lokala förhandlingarna. Det finns dock ingen anledning att vänta in dessa först. Lönearbetet är, som bekant, ett arbete som ska pågå hela tiden. Det nya avtalet innebär att vi inte längre har individavstämning vid sista revisionstillfället. En rätt som för vissa medlemmar inneburit att man kan har fått 0: vid första och andra lönerevisionen för att vid den sista få en individavstämning. Märket för 2010 hade en individavstämning mellan kronor. Att detta är borta innebär inte att ST har bytt lönepolitik. Alla STs medlemmar ska ha en löneutveckling, men istället för att försöka bota symptomet försöker vi med nya skrivningar komma åt orsaken till att vissa medlemmar för en oförändrad eller ringa löneutveckling. Säger förhandlingschef Åsa ErbaStenhammar Det nya avtalet innebär att vi, i det lokala löneförhandlingsarbetet, måste lägga extra stor kraft på det förberedande arbetet. Vi kan inte avsluta det förberedande arbetet utan att vara säkra på att lönekriterierna är bra för våra medlemmar. Löneförhandlarutbildning Som framgått av tidigare utskickade inbjudningar kommer en löneförhandlarutbildning att genomförs i Stockholm vid två tillfällen de kommande månaderna. Datum för utbildningen är 1516 december samt 1213 januari. Ytterligare information hittar du i den utskickade inbjudan samt på st.org Där är lönekriterierna avgörande och där vi kan kontrollera att det inte sker ett missbruk av denna förändring. Är vi inte nöjda med det gemensamma förberedelsearbetet måsta de lokala parterna söka stöd hos centrala parter. För att ytterligare se till att STs medlemmar får en löneutveckling innehåller avtalet skrivningar om att medlemmar som får oförändrad eller ringa löneutveckling tydligt ska veta varför och vad han/hon ska göra för att nästa gång få en löneutveckling. För att säkerställa att detta sker ska lokala fackliga parter begära redovisning från arbetsgivaren, senast 3 månader efter lönerevisionen. Exakt hur detta ska gå tillbeskrivs i bilaga C Särskilda åtgärder. Även när det gäller arbetet med åtgärdsplaner kan lokala parter söka stöd centralt. Avslutningsvis vill vi uppmana våra lokala löneförhandlare att noga läsa igenom det centrala Ralsavtalet och om man inte kommer överrens eller om man tycker att arbetsgivaren bryter mot vad som står i avtalet måste vi driva frågan till lönenämnd. Vi kan inte acceptera att man inte följer intentionerna i avtalet, säger förhandlingschef Åsa ErbaStenhammar. Avtalet i sin helhet finns på st.org. Där kan du även se och höra förbundsordförande Annette Carnhede berätta om sin syn på avtalet. På STs Youtubekanal hittar du fler intervjuer från olika skeden av avtalsrörelsen med Annette Carnhede och med STs förhandlingschef Åsa ErbaStenhammar. Du hittar STs filmer genom att gå till och i sökfältet skriva orden facket och ST. Du kan också gå direkt till STs kanal på adress Värdelöst Bra jobbat..knähundar.. Trodde inte ST skulle komma så långt Avtalsbläcket hade knappt hunnit torka innan diskussionens vågor gick höga på st.org. Väkommen att delta i debatten du också! 4 ST RAPPORT Avtal 2010

5 Smått och gott från avtalsfronten Den lägsta semesterlönen, det så kallade balkongtillägget, höjs med 20 kronor från 1175 kr till 1195 kr. Det så kallade märket från övriga avtal innebar ca 3,5% löneökning på 2 år. OFRs avtal motsvarar ca 3,6%. Märkets revisionsdatum var framflyttat 25 månader in på nya avtalsperioden.sts medlemmar får sin nya lön från avtalsperiodens första dag (1 oktober). Parterna enades om att se över avtalstexterna i ALFA/AVA i syfte att förtydliga (ej förändra) dess innehåll. Märket hade en individgaranti på kronor per år. Såväl Arbetsgivarverket som OFR yrkade på utvecklat stöd till lokal samverkan, vilket också skrevs in i det nya partsgemensamma arbetet. Medlemmar som på grund av sitt yrke tvingas ha skyddad identitet får viss kompensationför pension för att de ej kan göra aktiva val i PA03. Frågan om livs och verksamhetsanpassad arbetstid ska utredas av parterna under avtalsperioden. Balkongtillägget höjs med 20 kronor till 1195 kr. STveckan ger möjlighet till fortsatt diskussion 812 november (vecka 45) är det dags för årets andra och sista STvecka. Det är ingen vågad gissning att avtalet kommer att stå överst på agendan när STs förbundsstyrelseledamöter, tillsammans med de regionala ombudsmännen, besöker ett stort antal arbetsplatser för att träffa medlemmar och potentiella medlemmar. På st.org hittar du STs turnéplan för vecka 45. Ta tillfället i akt och diskutera det ingångna avtalet och de fortsatta lokala förhandlingarna. Vi ses på Gotland! Vi ses snart på din arbetsplats! Mer information och aktiviteter hittar du på AVTALEN KLARA! ST RAPPORT Avtal

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T 2010-10-25 Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T Saco-S och Arbetsgivarverket träffade den 25 oktober 2010 ett nytt avtal. Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2010 och löper tillsvidare. Med

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Matchen är inte över om lägstalönerna!

Matchen är inte över om lägstalönerna! Nr 6, juni 2014 Matchen är inte över om lägstalönerna! Uppradade polisbilar syntes över hela Sverige igår. Många förbipasserande undrade vad som stod på. Det undrade arbetsgivaren också. Men inte vi. Vi

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

På rätt väg En studie av den lokala lönebildningen på statens område

På rätt väg En studie av den lokala lönebildningen på statens område På rätt väg En studie av den lokala lönebildningen på statens område Innehåll Förord 5 Bakgrund 6 Genomförande 7 Resultat 8 Den lokala förhandlingsprocessen 8 Lönesamtalsmodellen 8 Individens lön 9 Nyanställningar

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Du och din lön Lönebilaga 2014

Du och din lön Lönebilaga 2014 Du och din lön Lönebilaga 2014 Utnyttja alla tillfällen att förhandla din lön Det är dags att presentera vår andra lönebilaga. Den här gången baserad på den löneenkät vi genomförde i slutet av förra året.

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Din förtjänst En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer Så mycket tjänar svenska ingenjörer s 9 Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Sakligt grundad lön En självklarhet? s

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud det skrivna löftet

tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud det skrivna löftet 2Kollektivavtalet tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud det skrivna löftet TILLHÖR: Innehåll Faran är inte över Fakta: Alltid avtal Fakta: Skydd för din lön Fakta: Tillfälligt avtalslöst? Att

Läs mer

Representantskapet 2009 Motioner MOTIONER OCH FÖRSLAG TILL MOTIONSSVAR

Representantskapet 2009 Motioner MOTIONER OCH FÖRSLAG TILL MOTIONSSVAR MOTIONER OCH FÖRSLAG TILL MOTIONSSVAR 1 ALLMÄNT OM LÖN, LÖNEBILDNING, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR... 10 Lön och lönebildning... 10 Allmänna anställningsvillkor arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015 Webbtidning för medlemmar i Nummer 5-2015 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Bli Medlem

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lättläst Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS

Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS Britta Kärnström Löner och yrkesvillkor Sida 1 Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS Inledning Vi i Vision värnar om den svenska välfärden vilken skapar trygghet och välmående för både medborgare och

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

FÖRHANDLINGENS REGLER & FORMER. ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Svenska Elektrikerförbundet

FÖRHANDLINGENS REGLER & FORMER. ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Svenska Elektrikerförbundet FÖRHANDLINGENS REGLER & FORMER ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Svenska Elektrikerförbundet INNEHÅLL ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Inledning Förhandlingens regler och former Hur man förbereder sig Checklista

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer