Verksamhetsrapport Patientnämnden Landstinget i Värmland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsrapport Patientnämnden Landstinget i Värmland"

Transkript

1 Verksamhetsrapport Patientnämnden Landstinget i Värmland 215 1

2 2

3 INNEHÅLL Förord Del 1- Patientnämndsverksamheten Inledning och syfte... 8 Patientnämndens ledamöter och ersättare... 9 Ledamöter... 9 Ersättare... 9 Ekonomi...1 Handläggning av ärenden...1 Handläggare Patientsäkerhet Återföring till verksamheterna...13 Informationsinsatser Kompetensutveckling POMS jourtelefon Patientforum Stödpersonsverksamheten...15 Del 2 Patientnämndsärenden Verksamhet under Vård och behandling...2 Omvårdnad...21 Kommunikation...22 Patientjournal och sekretess...23 Ekonomi...24 Organisation och tillgänglighet...25 Vårdansvar...26 Administrativ hantering...27 Övrigt...28 Könsfördelning...29 Ärenden per område...29 Somatisk specialistvård...3 Psykiatrisk specialistvård...31 Allmänmedicin...32 Tandvård...32 Kommunal vård...33 Övriga verksamheter...33 Övrig vård...34 Registrerade ärenden

4 4

5 Patientnämnden 215 Verksamhetsrapport 215 har utvecklats till både format och innehåll, med ambition att öka tillgänglighet och överskådlighet. Vi har delat rapporten i två delar, del ett innehåller fakta om nämnden och förvaltningens arbete. I del två läggs fokus på verksamheterna och de konklusioner vi drar från de drygt 1 ärenden som registrerats under har i många avseenden varit ett år innehållsrikt år, en ny nämnd tillträdde sin mandatperiod och startade sitt arbete med en utbildningsdag vilken beskrev nämndens roll i landstinget i patientsäkerhet och verksamhetsutveckling betydelse för patienterna. Nämnden har fortsatt sitt prioriterade arbete med att uppmärksamma trender i vården och föra sina iakttagelser vidare till verksamheterna, ledningen och landstingsstyrelsen. Handläggarna analyserar inkomna ärende, utifrån resultatet av analyserna bjuds verksamhetschefer in till nämndsammanträdena för att ges tillfälle att beskriva hur problemområden hanteras, åtgärdas. Den 4 maj 215 öppnade patientforum på CSK, sedan dess hållit öppet varje vardag mellan 13 och 15, omkring femhundra besök har registrerats de första åtta månaderna. Patientforum är ett viktigt steg för att öka tillgängligheten till patientnämnden och erbjuda fler kontaktvägar för Värmlänningen att snabbt och enkelt få svar på sina frågor och synpunkter om vården. Vår förhoppning är att patientnämndens verksamhetsrapport 215, ska tjäna som utgångspunkt och inspiration för patientsäkerhet i allmänhet och patientens delaktighet i synnerhet. Februari 216 Erik Eriksson Ordförande Patientnämnden Lars Högblom Enhetschef Patient- och medborgarstöd 5

6 6

7 DEL 1 Patientnämndsverksamhet 215 7

8 Inledning och syfte Patientnämnden i Värmland är en fristående och opartisk instans från hälso- och sjukvården, dit patienter och närstående kan vända sig för att få råd och vägledning eller lämna synpunkter på vården. Uppdraget regleras i första hand i lagen om patientnämndsverksamhet m m SFS 1998:1656 som gäller från och med Där det föreskrivs att patientnämnden har till uppgift att stödja och hjälpa patienter inom: Den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av landsting och kommuner eller enligt avtal med landsting och kommun. Den allmänna omvårdnaden enligt socialtjänstlagen (21:453) som ges i samband med hälso- och sjukvård. Den tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs av landstinget Den Patientlag som trädde i kraft I Patientlagen förtydligas patientnämndernas ansvar och befogenheter, samt uppdrag att hjälpa och stödja patienter i kontakten med vården. Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter, respektive bidra till kvalitetsutveckling och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården genom att: Hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården. Främja kontakter mellan patienter och vårdpersonal. Hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet. Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter. Patientnämnden tar inte ställning i medicinska eller ekonomiska frågor. 8

9 Dessutom ska nämnden: Informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet. Uppmärksamma Inspektion för vård och omsorg (IVO) på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn Lämna redogörelse varje år till IVO samt Socialstyrelsen över patientnämndsverksamheten föregående år. Nämndens har till uppgift att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård (LPT, LRV) eller smittskyddslagen (24:168). Fjorton av Värmlands sexton kommuner har överlåtit till landstingets patientnämnd att bedriva patientnämndsverksamhet i deras ställe. Patientnämndens ledamöter och ersättare 1:e januari 215 startade nuvarande patientnämnd sin verksamhet. Nämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Patientnämnden är utsedd av landstingsfullmäktige. Ledamöter Erik Eriksson (C), ordförande Agneta Nilsson (KD), vice ordförande Inga-Lill Röhr (S), 2:e vice ordförande Birgitta Sjögren (SIV) Helene Torvaldsdotter Dehring (M) Gun Partanen (V) Jan Bohlin (S) Ersättare Robert Andersson (L) Gun-Britt Arvholm (S) Birgitta Westlund (MP) Marianne Kjellström (S) Stina Lundström (M) Fredrik Laapotti (M) Lennart Halvarsson (S) 9

10 Patientnämndens arbetsutskott består av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande, handläggare och enhetschef. Patientnämnden har haft fem protokollförda sammanträden under 215 vilka samtliga har föregåtts av ärendeberedning i arbetsutskottet, utöver sammanträdena har två utbildningsdagar för ledamöterna genomförts. Patientnämndens ledamöter och handläggare omfattas av samma sekretessregler som gäller för personal inom hälso- och sjukvården. Kontakter med verksamheterna sker med patientens medgivande. Ekonomi Utfallet för 215 landade på ett överskott för både patientnämnden och stödpersonverksamheten. För nämndens del var överskottet 19 :- och för stödpersonerna 129 :-. Vad gäller stödpersonerna är resultatet helt avhängigt antalet stödpersonuppdrag, under 215 har antalet uppdrag legat stabilt men varit något färre än föregående år. Handläggning av ärenden Ärenden som inkommer handläggs av handläggarna, det kan vara frågor, synpunkter och klagomål framförda genom telefonsamtal, e-post, brev eller besök från patienter eller närstående. Patient och närstående har möjlighet att träffa handläggaren, ca 4 besök har patientnämndens handläggare tagit emot. Patientärenden registreras och dokumenteras i ett fristående datasystem, Vårdsynpunkter. (VSP). 1

11 Hur initierades ärendena? Under 215 så kan man se en ökning i antal ärenden som initierats via brev samt en minskning i antal som inkom via telefon När en skriftlig anmälan inkommer till patientnämnden begärs yttrande från berörd verksamhet. Patienten och i förekommande fall den närstående, informeras om möjligheten att själva kontakta verksamheten. Handläggaren arbetar tillsammans med de berörda för att finna lösningar och förmedla kontakter inom vården. Det kan till exempel innebära att patient och berörd personal träffas för att reda ut händelsen. Patienter och närstående som vänder sig till patientnämnden har ofta mist sin tillit till vården men ett välskrivet yttrande kan bidra till att reparera detta. Ett långsiktigt arbete i dialog med verksamhetsföreträdarna har under 215 gett resultat i respektfulla och välskrivna svar, kortare svarstider och svar ställda till patienten och inte patientnämnden. Nämndens handläggare informerar också om Patientförsäkringen LÖF, Läkemedelsförsäkringen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och andra myndigheter. 11

12 Vem initierade ärendena? Närstående Patienten själv SoS Övrigt Summa Inkomna patientärenden handläggs respektive avslutas av handläggarna på delegation av Patientnämnden. Nämnden informeras om samtliga avslutade ärenden. Vid varje nämndsammanträde redovisas ärenden under respektive huvudrubrik. Patienten och närstående kan också ha önskemål om att nämnden ska ta del av alla handlingar i ärendet. Handläggare Patientnämndenshandläggare tillhör patient och medborgarstöd (POMS). Handläggare 3, Nämndsekreterare.25 Enhetschef POMS,25. Under 215 har verksamheten utökats med 1, handläggartjänst. 12 Patientsäkerhet Patientnämndenshandläggare samverkar med patientsäkerhetsenheten och sammanträder med anmälningsansvarig för Lex Maria och chefläkare en gång per månad. Patientnämndens handläggare sammanställer statistik över patientnämndsärenden varje tertial som presenteras för chefsläkare. Enhetschef medverkar i patientsäkerhetsrådet samt gruppen avvikelsehantering för patientsäkerhet.

13 Återföring till verksamheten Vid handläggning av patientärenden begärs yttranden från verksamhetschef. På så sätt uppmärksammas verksamheterna på synpunkterna och klagomål som inkommit till patientnämnden. Patientnämndens protokoll skickas ut till alla verksamhetschefer eller motsvarande, för att rikta uppmärksamhet på företeelser inom hälso- och sjukvård och tandvård som föranlett synpunkter från patienter och närstående. I protokollen redovisas ärenden från patienter och närstående samt tendenser och problemområden som patientnämnden följer över tid. Statistik förmedlas halvårsvis till de enheter som har haft ärenden hos patientnämnden, efter önskemål skickas också statistik ut månadsvis eller till tertialrapporter. Patientnämndens handläggare har på nämndens uppdrag sammanställt ärenden som berör ledskador, främst axlar. Rapporten har skickats till berörda verksamheter. Patientnämnden bjuder in verksamhetsföreträdare till nämndsammanträden. Syftet är att informera nämnden om verksamheten samt svarat på ledamöternas frågor. Vidare föra en dialog kring de synpunkter som inkommit till nämnden och som är viktiga att återföra till verksamheten. Under 215 har verksamhetschef för öppen psykiatri och allmän medicin medverkat vid sammanträden. Informationsinsatser Under 215 har patientnämndens ordförande besökt framtidsberedningen, chefsutbildning och tillsammans med handläggare har informerat läkare i KULT- projektet om patientnämnden. Patientnämndens handläggare har informerat om patientnämnden i följande verksamheter: Akutmottagningen CSK, Kuratorsgruppen CSK, Öppenvård psykiatri samt Regionala cancerrådet. 13

14 Kompetensutveckling Handläggarna har deltagit i regional konferens för patientnämndshandläggare, föreläsningar i landstingets regi och IVO nätverk för region mitt. Enhetschef har medverkat i patientnämndernas nationella tjänstemannanätverk. Två utbildningsdagar för patientnämnden har anordnats med föreläsare från IVO, LÖF, patientsäkerhetsenheten, chefsläkare och landtingsjurist. AU har tillsammans med enhetschef deltagit på presidiekonferens. POMS jourtelefon POMS jourtelefon finns tillgänglig 8-16 alla vardagar. Totalt inkom 116 samtal under 215 varav 48 berörde patientnämnden. Patientnämndenshandläggare bemannar POMS jourtelefon 1 dag/vecka. Patientforum På patientnämndens initiativ lämnade Värmlands Samverkan i juni 213 ett förslag till Landstingsstyrelsen om ett fristående patientnämndskansli och patientmottagning för patienter i första hand på de tre sjukhusen i länet. Uppdraget gick till landstingsdirektören att verka för att inrätta patientcentrum vid landstingets tre sjukhus. Under 214 påbörjades arbetet med att bygga upp ett patientcentrum på CSK. Under arbetets gång har namnet ändrats till Patientforum. Patientforum öppnade i maj 215. Det är belägget vid huvudentrén CSK och bemannas av POMS, Receptionen samt Sjukhusbiblioteken Värmland. Patientforum är öppet mellan klockan 13: -15:. Patientnämndens handläggare har bemannat Patientforum 2 tim./v. Flera patientnämndsärenden har inkommit via patientforum. 14

15 Stödpersonsverksamheten Patientnämnden har sedan den 1 januari 1992 lagreglerad skyldighet att förordna stödpersoner till patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin. Sedan 24 har även patienter som isoleras enligt smittskyddslagen samma rättighet. Chefläkaren ska, så snart patientens tillstånd medger, genom individuellt anpassad information, upplysa patienten om sin rätt att få en stödperson. Vårdtagarens behov av stödperson ska skriftligen anmälas till patientnämnden. Stödperson är ett frivilligt stöd och utses endast om patienten själv önskar detta. Syftet med en stödperson är dubbelt. Dels får patienten kontakt med en person helt fristående från vården, dels får samhället genom stödpersonen en inblick i hur tvångsvården fungerar. Stödpersonen är en länk mellan patienten och samhället. Patientnämndens förväntningar på en stödperson är att denne ska ge mänskligt stöd till den tvångsintagne genom regelbundna besök, ge stöd vid rättslig prövning (utan att vara juridiskt ombud), samt fortlöpande rapportera om sitt uppdrag till patientnämnden. Stödpersoner har tystnadsplikt och ska inte ta över vårdpersonalens arbete eller vara involverad i patientens ekonomiska situation. Om patienten så önskar kan förordandet fortsätta upp till fyra veckor efter det att tvångsvården upphört. Eftersom mängden uppdrag varierar är det svårt att planera för denna verksamhet. Uppdraget har 215 pendlat mellan 8 och 14 per månad fördelat på 6-9 stödpersoner. Stödpersonsgruppen varierar över tid men uppgår nu till 7 personer. Fortbildning har anordnats för gruppen vid två tillfällen under 215. Däremellan hålls brev och telefonkontakt. 15

16 Antal stödpersoner och uppdrag jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Stödpersoner 214 Stödpersoner 215 Uppdrag 214 Uppdrag

17 DEL 2 Patientnämndsverksamhet

18 Verksamhet under 215 Efter en överenskommelse mellan patientnämndsverksamheterna i Sverige sker registrering av patientärenden på ett nytt sätt från 1 januari 214. Ärenden som omfattar flera verksamheter, registreras som ett ärende per verksamhet. I de nya bestämmelserna för registrering så förekommer nio huvudrubriker. Huvudrubriken anges för att göra en grov indelning av innehållet i patienternas synpunkter och klagomål. Varje huvudrubrik innehåller flera underrubriker, vilket möjliggör en mera detaljerad indelning. Denna registrering gör det möjligt för Patientnämnderna i landet att jämföra innehåll i ärendena och underlättar rapportering till bland annat Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 12 Antal reg.ärenden/år Antal registrerade ärenden per månad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov. Dec

19 Under 215 har 15 ärenden registrerats hos patientnämndens handläggare, vilket är en liten ökning från föregående år. Av 15 ärenden så är det 45 som inkommit med en skrivelse Antal reg.ärenden/huvudrubrik I jämförelse med 214 så kan man se en ökning i antal ärenden under vård och behandling samt en minskning av ärenden under organisation och tillgänglighet. I följande avsnitt finns exempel på ärenden återgiva under varje rubrik. 19

20 Vård och behandling Under huvudrubrik vård och behandling finns följande underrubriker: Undersökning/utredning, diagnos, behandling, läkemedel och resultat. Den största andel ärenden rör området Vård och behandling Vård och behandling Under rubrik vård och behandling så har det skett en ökning av antal ärenden från 498 till 587. Ökningen har skett främst under undersökning/utredning och behandling. Exempel Anmälare har synpunkter på omhändertagandet av hans mor på akuten. Hon fick vänta länge samt fick inget att äta eller dricka. Man konstaterade en överarmsfraktur. Anhöriga hade vädjat att hon skulle få stanna över natten men trots svåra smärtor så skickades hon åter till boendet. Dagen efter skickades modern tillbaka till CSK för att röntgenkontroll av benet då hon klagat över smärta. Ingen fraktur påvisades. Anmälaren är upprörd över hur en gammal människa skickas fram och tillbaka mellan äldreboendet och CSK. Modern blev allt svagare och avled en vecka efter olyckan. Verksamhetschef på akutmottagningen har varit i kontakt med anmälaren på telefon, samt skickat ett skriftligt yttrande. Chefen beklagar att be- 2

21 mötandet upplevts som dåligt, samt ger en förklaring till varför modern hölls fastande. Verksamhetschefen för ortopeden ger en sammanfattning och förklaring till hur modern omhändertagits. Omvårdnad Under huvudrubrik omvårdnad finns följande underrubriker: Personlig omvårdnad, kost/nutrition, logi/sängplats, hygien/miljö Omvårdnad Personlig omvårdnad Kost/nutrition Logi/sängplats Hygien/miljö Summa Under rubrik omvårdnad har det skett en ökning i antal ärenden från 14 till 25, främsta ökningen har skett under personlig omvårdnad. Exempel Patienten kontaktar patientnämnden då hon i samband med en sjuktransport ramlade av britsen. Den personal som var med henne kunde inte låsa britsen och den tippade. Patienten var nyopererad. Efter olyckan gjordes en röntgen, ingen skada syntes. Verksamhetens svar är att det alltid är transportpersonalen som är ansvarig för britsen vid förflyttning och man uppger att man följt rutiner. Uppföljningssamtal med patienten som inte tycker att det handlagts enligt rutiner då den personal som skulle hjälpa henne inte kunde låsa eller hantera britsen korrekt. Hon är inte helt nöjd och kommer eventuellt att kontakta sjukhusets verksamhetsutvecklare per telefon. 21

22 Kommunikation Under huvudrubrik kommunikation finns följande underrubriker: bemötande, empati, ej lyssnad till, övergrepp, dialog/delaktighet med patient/närstående, information till patient/närstående, kulturella/språkliga hinder och tolkfrågor Kommunikation I jämförelse med 214 så har det skett en ökning av ärenden som berör bemötande samt ej lyssnad till och en minskning i antal ärenden under dialog och delaktighet samt information. Exempel Anmälaren har synpunkter på hennes vistelser på en vårdavdelning. Hon var inskriven då hon var i behov av att trappa ner och få utsatt beroendeframkallande läkemedel. Patienten är kritisk mot personalens agerande som hon anser oprofessionellt och oempatiskt. Verksamhetschefen beklagar väntetiden på svaret från dem samt att bemötandet inte varit professionellt med respekt och förståelse. Verksamhetschefen beskriver vidare de fortbildningsinsatser som görs på kliniken för att förbättra vårdkvaliteten och patientsäkerheten. 22

23 Patientjournal och sekretess Under huvudrubrik patientjournal och sekretess finns underrubrikerna: bruten sekretess/tystnadsplikt, patientjournal/loggar och dataintrång Patientjournal och sekretess Under huvudrubrik patientjournal och sekretess så kan man utläsa en ökning av antal ärenden inom bruten sekretess samt dataintrång samt en minskning inom patientjournal/loggar. Exempel Anmälaren har begärt ut kopia på sin journal från en av länets vårdcentraler. När brevet kom var journalen inte fullständig. Medskickat var också papper på andra patienter. Patienten blev mycket upprörd och orolig. Har hennes handlingar skickats till någon annan? Anmälaren har haft kontakt med enhetschefen för berörd vårdcentral. Det som har hänt skulle han ta upp med verksamhetschefen för att diskutera åtgärder. Anmälaren avvaktar verksamhetschefens beslut. 23

24 Ekonomi Under huvudrubrik ekonomi finns underrubrikerna: patientavgifter/ högkostnadsskydd, ersättningsanspråk/garantier och läkemedelskostnader Ekonomi Under rubrik ekonomi har det skett en minskning av ärenden från 3 till 24. Exempel Patienten kontaktar patientnämnden då Apotekstjänst hänvisat hit. Läkare glömde att kryssa i för högkostnadsskydd och hon har nu betalat ca 2 kronor för mycket. Patienten kontaktade avdelningen tidigare, men de glömde bort att be läkaren ändra. Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar det inträffade. Patienten kommer att ersättas med det belopp som gett merkostnader för mediciner. 24

25 Organisation och tillgänglighet Under huvudrubrik organisation och tillgänglighet finns följande underrubriker: Tillgänglighet, vårdgaranti, lång väntan på besökstid, lång väntan i väntrum, valfrihet/fritt vårdsökande, resursbrist/inställda åtgärder Organisation och tillgänglighet Undre rubrik organisation och tillgänglighet så har antal ärenden minskat från 167 till 13. Exempel Anmälaren har synpunkter på tillgängligheten på vårdcentralen. Patienten har försökt via telefon, mejl samt brev utan att få någon reaktion från personal på vårdcentralen. Patienten meddelar att bitr. verksamhetschefen kontaktat honom per telefon för att informera om hur kontakten med vårdcentralen kan tas. Patientnämnden har informerats av bitr. verksamhetschef att hon kontaktat patienten. I svaret från verksamheten beskrivs hur tidsbokningen fungerar på vårdcentralen. 25

26 Vårdansvar Under huvudrubrik vårdansvar finns underrubrikerna: vårdflöde/processer, fast vårdkontakt, informationsöverföring/samverkan mellan olika vårdgivare/huvudmän och vårdplanering/vårdplan Vårdansvar Under rubrik vårdansvar har det skett en ökning i antal ärenden från 14 till 2. Exempel Anmälarens mamma blev hemskickad utan vårdplanering, trots att döttrarna begärt detta. Anmälaren upplevde att de blev dåligt bemötta av en läkare, förövrigt bra personal. Verksamhetschef för berörd verksamhet har kontaktat anmälaren och de har haft ett bra samtal enligt anmälaren. 26

27 Administrativ hantering Under huvudrubrik administrativ hantering finns underrubrikerna: brister i hantering av kallelser, remisser, intyg, prov och provsvar, recept etc. samt övrig administrativ hantering. Administrativ hantering Brister i hantering av remisser mm Övrig administrativ hantering Summa Under rubrik administrativ hantering så har det skett en minskning i antal ärenden från 37 till 23. Exempel Anmälaren har fått remiss till privat vårdenhet och varit där på ett första besök men då hade remissen/betalningsförbindelsen inte kommit fram och han fick betala full taxa. Han tog kontakt med verksamheten och får pengar tillbaka när han skickat in kvittot på besöket. Anmälaren har ett återbesök om en vecka och undrar om remiss och betalningsförbindelse är skickad. Tar kontakt med sekreterare på berörd verksamhet som ser till att remiss verkligen skickats. Patienten är nöjd med detta. 27

28 Övrigt Övriga ärenden Övriga ärenden Övrigt Övrigt Exempel Övrigt Anmälarens svärfar ramlade hemma och kom i ambulans till akutmottagningen. Han var där i flera timmar, men fick inte dryck eller mat. Efter undersökning skickades han hem. Väl hemma upptäcktes att han hade nålen kvar i armen. En ny resa till akuten för att nålen skulle avlägsnas. Anmälaren arbetar inom hemtjänsten har nyligen mött ytterligare en patient som råkat ut för samma sak. Han anser att rutinerna bör ses över. Anmälaren kontaktar en av avdelningscheferna på akutmottagningen för att ta upp händelsen. 28

29 Könsfördelning Könsfördelning Män Kvinnor Det är fler kvinnor än män som vänder sig till patientnämnden. Under 215 avsåg 583 ärenden kvinnor och 426 ärenden män. Ärenden per område Ärenden per verksamhetsområde

30 Somatisk specialistvård Cirka hälften av alla ärenden berör den somatiska specialist vården. Orsaken till det är att de representerar så stor del av den samlande vårdverksamheten i landstinget i Värmland Ärenden per huvudrubrik Serie1 214 Serie2 215 Antal ärenden är 51 under 215 att jämföra med 53 ärenden 214. En liten ökning i vård och behandling samt en minskning under rubrik organisation och tillgänglighet. Ärenden per verksamhet Diagrammet visar verksamheter inom somatisk specialistvård som har fler än tio ärenden per år. 3

31 Psykiatrisk specialistvård Synpunkter på vuxen och barn och ungdomspsykiatrin uppgick till 13 ärenden 215 att jämföra med 117 ärenden Ärenden per huvudrubrik Ärenden per verksamhet BUP Rättspsyk Öppen psykiatri Sluten psykiatri Summa

32 Allmänmedicin Allmänmedicin har en fjärde del av alla patientnämndsärenden. Under 215 inkom 251 ärenden mot 223 under Antal registrerade ärenden Allmänmedicin Tandvård Ärenden som berör tandvården är 27 under 215 en liten ökning från 23 ärenden 214. Patientnämnden samarbetar med utredningstandläkare Antal registerade ärenden Folktandvården

33 Kommunal vård 8 ärenden rör kommunal hälso-och sjukvård. Detta är en minskning från 214. Det är främst kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) som har kontakt med patientnämnden och avger yttranden Antal reg. ärenden inom Kommunerna Övriga verksamheter Övriga verksamheter

34 Under övriga verksamheter finns bland annat hjälpmedelsservice, företagshälsovård, diagnostik, HHR, SOS alarm samt sjukvårdsupplysningen. Övrig vård Övrigt/Okända ärenden Inom Övrig vård/okända ärenden finns de ärenden som inte kan placeras inom någon verksamhet.. 34

35 Patientnämnden Registrerade ärenden Period Vård och behandling Undersökning/Utredning Diagnos Behandling Läkemedel Remiss/Vårdbegäran Intyg Second opinion Medicinskteknisk utrustning, hjälpmedel Resultat Omvårdnad Personlig omvårdnad Kost/nutrition Logi/sängplats Hygien/miljö 1 3. Kommunikation Bemötande Empati Ej lyssnad till Övergrepp Dialog/delaktighet med patient/närstående Information till patient/närstående Patientjournal och sekretess Bruten sekretess/tystnadsplikt Patientjournal/loggar Dataintrång 1 5. Ekonomi Patientavgifter/högkostnadsskydd Ersättningsanspråk/garantier Läkemedelskostnader Organisation och tillgänglighet Tillgänglighet Vårdgaranti Lång väntan på besökstid Lång väntan i väntrum Valfrihet/fritt vårdsökande Resursbrist/inställda åtgärder Vårdansvar Vårdflöde/processer Fast vårdkontakt Informationsöverföring/samverkan-vårdenheter Vårdplanering 1 8. Administrativ hantering Brister i hantering av remisser mm Övrig administrativ hantering Övrigt Övrigt 15 Totalt antal ärenden :

36 36

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

Patientnämnden ett stöd för dig som är patient. Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg

Patientnämnden ett stöd för dig som är patient. Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg Patientnämnden ett stöd för dig som är patient Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg Patientnämndens uppdrag Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. Utifrån synpunkter och klagomål

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

PN/150176 INNEHÅLL. Bilagor Stödpersonsuppdrag 2011-14 14 Registrerade ärenden 2014 15 Registrerade ärenden 2011-13 16

PN/150176 INNEHÅLL. Bilagor Stödpersonsuppdrag 2011-14 14 Registrerade ärenden 2014 15 Registrerade ärenden 2011-13 16 Patientnämnden Verksamhetsrapport 2014 INNEHÅLL Bakgrund 3 Kompetensområde och uppgifter 3 Patientnämndens ledamöter och ersättare 4 Ledamöter 4 Ersättare 4 Handläggare 5 Handläggning av ärenden 5 Återföring

Läs mer

1 Verksamhetsberättelse Sammanfattning

1 Verksamhetsberättelse Sammanfattning 2016-01-20 Patientnämnden Annika Lundgren, Carina Rissvik, Ingrid Sivermo 1 Verksamhetsberättelse 2015 2 Sammanfattning I januari infördes den nya patientlagen som syftar till att stärka och tydliggöra

Läs mer

Patientnämnden. en länk mellan patienten och vården

Patientnämnden. en länk mellan patienten och vården Patientnämnden en länk mellan patienten och vården 2013 Patientnämndens uppdrag Lag 1998:1656 Utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och

Läs mer

IVO:s klagomål enligt PSL januari-augusti 2016

IVO:s klagomål enligt PSL januari-augusti 2016 IVO:s klagomål enligt PSL januari-augusti 2016 Övergripande statistik ÄRENDESLAG INKOMNA BESLUTADE UTREDDA VARAV KRTIKBESLUT 2014 6832 7559 4630 1503 2015 6198 8678 6102 1932 2016 (T1 & T2) 4717 4543 2644

Läs mer

Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015

Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015 -03-24 Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan Innehållsförteckning 1. Vision/verksamhetsidè... 3 2. Medborgarperspektivet... 4 3. Processperspektivet... 5 4. Ekonomiperspektivet... 6 5. Nyckelindikatorer...

Läs mer

1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av landstinget eller enligt avtal med landstinget,

1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av landstinget eller enligt avtal med landstinget, Reglemente för landstingets patientnämnd Allmänna bestämmelser 1 Patientnämnden har i enlighet med lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. till uppgift att stödja och hjälpa patienter inom 1. den

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat

Läs mer

Patientnämnden. Synpunkter och stödpersoner. Boden Patientnämnden

Patientnämnden. Synpunkter och stödpersoner. Boden Patientnämnden Synpunkter och stödpersoner Boden 2015-01-13 Vad är patientnämnden? En fristående instans dit patient och närstående kan vända sig när problem uppstår i kontakt med landsting/kommun avseende hälso- och

Läs mer

Konferensrum Pilstjärnan, Landstingshuset, Karlstad

Konferensrum Pilstjärnan, Landstingshuset, Karlstad Protokoll 1 (8) Patientnämnden Patientnämnden Elisabeth Ehne Jangehammar 2015-06-11 PN/150206 Plats Beslutande Ersättare I tjänsten Konferensrum Pilstjärnan, Landstingshuset, Karlstad Erik Eriksson (C)

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

Uppföljning av ärenden januari juni 2015

Uppföljning av ärenden januari juni 2015 Förvaltningschef Staffan Blom 1 (1) PaN 214-9-22 P 11 ANMÄLAN 214-9-2 PaN A147-196-43 Uppföljning av ärenden januari juni 215 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över inkomna ärenden till patientnämndens

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Hur upplever patienter och närstående vården?

Hur upplever patienter och närstående vården? Hur upplever patienter och närstående vården? Sammanställning av klagomål som kommit in till patientnämnderna under 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan,

Läs mer

Patientnämndens rapport 2014

Patientnämndens rapport 2014 Patientnämndens rapport 2014 1 Sammanfattning Rapporten avser patientnämndens verksamhet för 2014 med inkomna synpunkter samt stödpersonsuppdrag. Främst ses ärenden rörande felaktig, fördröjd eller utebliven

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Patientnämnden Inger Fritiofsson 2014-10-02 PN/140323

Patientnämnden Inger Fritiofsson 2014-10-02 PN/140323 Protokoll 1 (6) Patientnämnden Patientnämnden Inger Fritiofsson 2014-10-02 PN/140323 Plats Beslutande Ersättare I tjänsten Konferensrum E1, Landstingshuset, Karlstad Erik Eriksson (C), ordförande Agneta

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Patientnämndernas rapportering till Socialstyrelsen

Patientnämndernas rapportering till Socialstyrelsen Patientnämndernas rapportering till Socialstyrelsen Enligt regleringsbrevet 2001 skall Socialstyrelsen utifrån patientnämndernas årliga verksamhetsredogörelse redovisa effekterna av de förändringar rörande

Läs mer

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Historik patientnämnden 1980 Lag om förtroendenämnd 1992 Lag om tillförordnande

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Landstinget Blekinge

Revisionsrapport 2015 Landstinget Blekinge Revisionsrapport 2015 Landstinget Blekinge Granskning av Förtroendenämnden 1 Innehåll Innehåll... 1 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Revisionskriterier... 4 Lag om patientnämndsverksamhet,

Läs mer

Problem i samband med remittering

Problem i samband med remittering Förvaltningschef: Eva Ljung PaN 2015-12-01 P 12 1 (1) Problem i samband med remittering Ärendet På uppdrag från nämnden har förvaltningen genomfört en särskild analys av ärenden avseende problem med remisser/remittering.

Läs mer

54 Föregående protokoll Patientnämndens protokoll från sammanträdet anmäls justerat.

54 Föregående protokoll Patientnämndens protokoll från sammanträdet anmäls justerat. PROTOKOLL 13 Organ Plats Patientnämnden Bubbholmen, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Torsdagen den 11 juni 2015 klockan 13:30-15:00 Ledamöter Anna Maria Romlid (V), Ordförande Johanna Skottman (S), 1:e

Läs mer

Patientnämndens förvaltning har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar inte följs.

Patientnämndens förvaltning har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar inte följs. Handläggare: Agneta Calleberg Siv Aronsson 1 (5) PaN 2016-02-02 P 7 Principärende Vårdgarantin efterlevs inte för neuropsykiatriska utredningar har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin

Läs mer

Svar: PAN-rapport - Rapport över iakttagelser i vården under 2015

Svar: PAN-rapport - Rapport över iakttagelser i vården under 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gunnar Ramstedt, chefläkare Ärendenr HSN 216/212 Handlingstyp Svar 1 (1) Datum 12 maj 216 Hälso- och sjukvårdsnämnden Svar: PAN-rapport - Rapport över iakttagelser i vården

Läs mer

En patientförsäkring för alla. patient skadas i vården

En patientförsäkring för alla. patient skadas i vården En patientförsäkring för alla När en patient skadas i vården När en patient skadas i vården 1. Förklara vad som hänt 2. Lyssna på patientens upplevelse av skadan 3. Beklaga att patienten fått en skada

Läs mer

Hos vem ska man framföra klagomål och synpunkter?

Hos vem ska man framföra klagomål och synpunkter? Hos vem ska man framföra klagomål och synpunkter? Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) Vårdgivarna Patientnämnderna Utifrån klagomål och synpunkter ska

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Ordförande Kent Alriksson och vice ordförande Bo Dalesjö justerar protokollet tisdagen den 17 juni kl

Ordförande Kent Alriksson och vice ordförande Bo Dalesjö justerar protokollet tisdagen den 17 juni kl 1(5) Patientnämnden, Annika Lundgren 2014-06-04 Sammanträdestid Kl. 09.00-12.10 PAN 3/14 ande Kent Alriksson (m) Bo Dalesjö (s) Gullvi Andersson (mp) Nils-Erik Carlström (fp) Jan Lorentzson (sd) Jerker

Läs mer

Sammanställning av klagomål som inkommit till patientnämnderna under verksamhetsåret 2015

Sammanställning av klagomål som inkommit till patientnämnderna under verksamhetsåret 2015 Sammanställning av klagomål som inkommit till patientnämnderna under verksamhetsåret 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Synpunkter till patientnämnden som rör vårdens administrativa rutiner

Synpunkter till patientnämnden som rör vårdens administrativa rutiner Rapport Område: Patientnämnden Synpunkter till patientnämnden som rör vårdens administrativa rutiner Inledning Patientnämndens kansli tar emot synpunkter och klagomål från patienter och närstående när

Läs mer

Patientnämnden Halland. Verksamhetsberättelse 2011

Patientnämnden Halland. Verksamhetsberättelse 2011 Patientnämnden Halland Verksamhetsberättelse 2011 Patientnämnden Halland 2011 Ledamöter Eva Ericsson (MP) ordförande Barbro Henriksson (M) Gudrun Pettersson (C) Britta Ramnemark (FP) Jan Palmgren (S) Ann-Louise

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Patientens rättigheter Patienters rättigheter finns beskrivna i flera olika lagar inom hälso- och sjukvårdens område. I denna skrift ligger tonvikten på: Patientsäkerhetslagen (2010:659) Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Direktiv för tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Direktiv för tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Version: 1 Beslutsinstans: Regionstyrelsen 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. Nyutgåva Regionstyrelsen 2016-05-25, 132 3(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 2 BERÖRDA ENHETER...4

Läs mer

Urban Oskarsson Patientnämndshandläggare TJÄNSTESKRIVELSE. Landstingsdirektörens stab Kanslienheten. Patientnämnden. Landstinget i Kalmar län

Urban Oskarsson Patientnämndshandläggare TJÄNSTESKRIVELSE. Landstingsdirektörens stab Kanslienheten. Patientnämnden. Landstinget i Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Datum 2017-01-27 Diarienummer 160288 Patientnämnden Utredningsuppdrag 16/03 I samverkan med vårdförvaltningarna ska patientnämnden utveckla

Läs mer

Information om patientsäkerhetslagen

Information om patientsäkerhetslagen Information om patientsäkerhetslagen Inflytandesamordnare för patienter och närstående Inflytandeombud för patienter och närstående Barnsamordnare. Barnombud Patientsäkerhetslagen Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring i ärendet senast den 1 september

Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring i ärendet senast den 1 september Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2012-10-30 P 6 Anna Arengård TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-18 PaN V1111-04350-50 K 1935-2011 Återföring Bristande sekretess Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Kommunikationsplan för patientnämndens förvaltning 2014-2015

Kommunikationsplan för patientnämndens förvaltning 2014-2015 Handläggare: Louise Skantze PaN 2013-12-10 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-27 PaN A1311-00305-55 Kommunikationsplan för patientnämndens förvaltning 2014-2015 Ärendet Ett av förvaltningens viktigaste uppdrag

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut Anmälan om fel i vården

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut Anmälan om fel i vården ANMÄLNINGSÄRENDEN LANDSTINGSTYRELSEN 2015-06-01 LD 1 (6) Catharina Fontander, sekr Ert datum Er beteckning Datum Beteckning/diarienr Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut Anmälan om fel i vården

Läs mer

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT Dina rättigheter under tvångsvård Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Patientnämnden. Revisionsrapport. Granskning av ansvarsutövandet 2009 Norrbottens läns landsting. Mars 2010

Patientnämnden. Revisionsrapport. Granskning av ansvarsutövandet 2009 Norrbottens läns landsting. Mars 2010 Revisionsrapport Patientnämnden Granskning av ansvarsutövandet 2009 Norrbottens läns landsting Mars 2010 Fredrik Markstedt, revisionskonsult Carina Olausson, certifierad kommunal revisor 2010-03-02 Fredrik

Läs mer

När en skada inträffat i vården

När en skada inträffat i vården nationell satsning för ökad patientsäkerhet När en skada inträffat i vården Vägledning till Hälso- och sjukvårdspersonal När en skada inträffat i vården Vägledning till Hälso- och sjukvårdspersonal Upplysningar

Läs mer

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Nationell satsning på ökad patientsäkerhet Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Vägledning för vårdgivare enligt kraven i patientsäkerhetslagen Förord Den nya lagen om patientsäkerhet innebär stora

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-03 Anders Pramborn Verksamhetschef Läkarhuset Tranås Jon Tallinger Tillförordnad verksamhetschef Läkarhuset

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Verksamhetsberättelse Patientnämnden Dalarna. Dnr. 15/0058A

Verksamhetsberättelse Patientnämnden Dalarna. Dnr. 15/0058A Verksamhetsberättelse 2014 Patientnämnden Dalarna Dnr. 15/0058A Innehåll Sammanfattning... 4 Redogörelse för verksamhetsåret 2014... 6 Patientnämndens uppgift... 6 Patientnämndens sammansättning under

Läs mer

Anmälan och utredning enligt Lex Maria

Anmälan och utredning enligt Lex Maria SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2017-09-11 Beslutad av SN 2017-09-27 109 Anmälan och utredning enligt Lex Maria BAKGRUND Lex Maria innebär att vårdgivaren enligt lag

Läs mer

Årsrapport. Patientnämnden i Sörmland 2011

Årsrapport. Patientnämnden i Sörmland 2011 Årsrapport Patientnämnden i Sörmland Förord... 2 Kvalitetsutveckling och patientsäkerhet... 4 Gemensamma patientnämnden i Sörmland och dess uppgifter... 4 Handläggning av ärenden... 5 Ärenden hos patientnämnden...

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-04-29 2014-04-16 PAN 2/2014 Patientnämnden Tid Onsdagen den 16 april kl. 9 12.10 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, landstingets kansli,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

Mål, aktivitets- och handlingsplan för kvalitet 2014-2016

Mål, aktivitets- och handlingsplan för kvalitet 2014-2016 Handläggare: Louise Skantze PaN 2014-06-03 P 10 ANMÄLAN 2014-05-14 1 (1) Diarienummer PaN A1404-00113-43 Mål, aktivitets- och handlingsplan för kvalitet 2014-2016 Ärendet Ärendet innehåller mål och handlingsplan

Läs mer

2014-06-25. Månadsbrev nr 6

2014-06-25. Månadsbrev nr 6 2014-06-25 Månadsbrev nr 6 Patientnämndens sammanträde inleddes med en lägesrapport från sjukhusets VD Stefan Jacobson. Därefter informerade chefläkare Åsa Hammar om det pågående patientsäkerhets- och

Läs mer

Uppföljning av ärenden angående akutmottagningar

Uppföljning av ärenden angående akutmottagningar Controller: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 21--21 P 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 21-4-28 PaN A12-6-43 Uppföljning av ärenden angående akutmottagningar Ärendet I ärendet föreligger en redovisning av förvaltningens ärenden

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Principärende. Patientförsäkringsvillkor. Ärendet

Principärende. Patientförsäkringsvillkor. Ärendet Handläggare: Gunilla Larsdotter PaN 2015-02-03 P 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-20 PaN V1303-0128359 Principärende Patientförsäkringsvillkor Ärendet En kvinna opererade sin fot för tredje gången, till följd

Läs mer

Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling

Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinskt Ansvarig sjuksköterska, MAS MAS 2016-04-01 Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling

Läs mer

Ledamöter: Eva Lannerö (KD) Ordförande. Kjell Treslow (M) Lena Huss (FP) Juan Carlos Cebrian (S)

Ledamöter: Eva Lannerö (KD) Ordförande. Kjell Treslow (M) Lena Huss (FP) Juan Carlos Cebrian (S) 2014-03-04 1 (6) Sammanträde med Patientnämnden Dag: 2014-03-04 Tid: 14.30 15.50 Plats: Hornsgatan 15, 2 tr Ledamöter: Eva Lannerö (KD) Ordförande Inger Ros (S) Vice ordförande Kjell Treslow (M) Lena Huss

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Handläggning av patientnämndsärenden

Handläggning av patientnämndsärenden Revisionsrapport Handläggning av patientnämndsärenden Norrbottens läns landsting Oktober 2009 Fredrik Markstedt, Revisionskonsult 2009-10-07 Fredrik Markstedt, Projektledare Revisionskonsult Carina Olausson,

Läs mer

Årsrapport för stödpersonsverksamheten 2015

Årsrapport för stödpersonsverksamheten 2015 Handläggare: Milana Kapfält 1 (1) PAN 2016-02-02 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-20 PaN A1601-00006-60 Årsrapport för stödpersonsverksamheten 2015 Ärendet Förvaltningen tar årligen fram en årsrapport för

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård En ny lagstiftning vad betyder det för oss?

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård En ny lagstiftning vad betyder det för oss? Samverkan från sluten hälso- och sjukvård En ny lagstiftning vad betyder det för oss? Projekt Trygg och effektiv /A-MT Från och med 1 januari 2018 träder lagen Lag (2017:612) om samverkan från sluten hälso-

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se

Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se Patientsäkerhetslagen (2010:659) Bakgrund och framtid Klagomålsinstanser Patientnämnden Socialstyrelsen (klagomål

Läs mer

2014-09-29. Månadsbrev nr 8

2014-09-29. Månadsbrev nr 8 2014-09-29 Månadsbrev nr 8 Vad tycker vårdgivarna om patientnämnden? Höstens första sammanträde med patientnämnden, som ägde rum den 22 september, inleddes med en presentation av en enkät som sänts ut

Läs mer

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Sammanträdesplats Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Ledamöter Margareta Isacsson (s) ordförande Inger Persson (m) vice ordförande Britt-Marie Asp (s) Jan-Erik Johansson (s) Solveig

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-22 LS 1408-0956 Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Delaktighet och rättsäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2013 140219 Helena Sjöberg verksamhetschef Annica Ringmyr skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Anna Lennhammar skolsköterska 2(5) 1 Verksamhetens

Läs mer

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 19 september 2013 ett principärende rörande en man som väntat åtta år på en operation.

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 19 september 2013 ett principärende rörande en man som väntat åtta år på en operation. Handläggare: Agneta Calleberg Mats Haapanen 1 (3) PaN 2015-09-17 P 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-08-26 PaN 1210-0436549 K 2268-2012 Principärende Väntat tio år på operation Ärendet Patientnämnden behandlade

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral De har öppet på dagen måndag till fredag.

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (16) Socialnämndens arbetsutskott 2013-10-08 101 Socialnämndens yttrande gällande klagomål på Väsbygårdens äldreboende (SN 2013.148) Arbetsutskottets beslut Socialnämnden

Läs mer

PaN A1503-00103-55 BILAGA. Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten

PaN A1503-00103-55 BILAGA. Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten PaN A1503-00103-55 BILAGA Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten Sida 2 av 7 Innehåll INLEDNING... 3 FÖRVALTNINGENS ORGANISATION OCH RUTINER... 3 UTVECKLING AV FÖRORDNANDEN... 4 STÖDPERSONERNA...

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Uppföljning av lex Maria-anmälningar

Uppföljning av lex Maria-anmälningar Uppföljning av lex Maria-anmälningar Sammanställning bilaga till beslut 2017-04-03 Avdelning sydöst IVO:s tillsyn ska bidra till lärande och förändring IVO vill genom tillsyn och återföring av resultat

Läs mer

Återföring. Remisshantering

Återföring. Remisshantering Handläggare: Renate Cremer PaN 2013-09-19 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 PaN V1112-0487558 PaN V1112-0488858 PaN V1112-0503458 PaN V1206-0255458 PaN V1207-0303458 PaN V1207-0303558 Återföring Remisshantering

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Hösten Vad tycker du om patientnämnden?

Hösten Vad tycker du om patientnämnden? Hösten 2016 Vad tycker du om patientnämnden? Patientenkät våren 2016 2 INLEDNING Till patientnämndens förvaltning kan patienter och anhöriga kostnadsfritt vända sig när det uppstått problem i kontakterna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

fastställa utsänd preliiiiinär föredragningslista.

fastställa utsänd preliiiiinär föredragningslista. Organ Patientnämnden Plats Berghamra, ingång 43 Tidpunkt Torsdagen den 15 december 201 1 Ledamöter Ersättare Övriga Dan Karlsson (V), Ordförande Inga-Britt Helgesson (S) Agneta Lambeit Meuller (MP), ersättare

Läs mer

Vår uppgift. är en fråga om förtroende

Vår uppgift. är en fråga om förtroende Vår uppgift är en fråga om förtroende Patientnämnden Patientnämndens ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får

Läs mer

Konsekvensanalys i det fall patientnämndens förvaltning i Stockholm ska handlägga klagomål på skolhälsovården

Konsekvensanalys i det fall patientnämndens förvaltning i Stockholm ska handlägga klagomål på skolhälsovården Förvaltningschef Staffan Blom PaN 2013-03-12 P 10 Dnr A1302-00049-56 ANMÄLAN 2013-02-15 Konsekvensanalys i det fall patientnämndens förvaltning i Stockholm ska handlägga klagomål på skolhälsovården Ärendet

Läs mer

Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring i ärendet senast den 31 december 2014.

Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring i ärendet senast den 31 december 2014. Handläggare: Agneta Calleberg 1 (2) PaN 2015-03-06 P 6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-11 PaN 1401-00020-30 1403-01455-30 Återföring Problem att få remissvar vid införd spärr i journalsystem Ärendet Patientnämnden

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Patientnämndsärende gällande att remiss skickas till privat vårdgivare som inte debiterar enligt offentlig taxa

Patientnämndsärende gällande att remiss skickas till privat vårdgivare som inte debiterar enligt offentlig taxa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2016-12-08 1 (2) HSN 2016-4601 Handläggare: Peder Eskesen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 Patientnämndsärende gällande att remiss skickas till privat vårdgivare

Läs mer

Patientnämnden. Verksamhetsberättelse för Patientnämnden i. Region Gävleborg

Patientnämnden. Verksamhetsberättelse för Patientnämnden i. Region Gävleborg Patientnämnden Verksamhetsberättelse för Patientnämnden i Region Gävleborg 214 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av verksamhetset 214... 3 Uppgifter/bakgrund... 3 Inledning... 4 Arbetssätt... 5 Patientnämndens

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Tillgänglig och anpassad information inom landstinget. Carin Bergman, kommunikatör

Tillgänglig och anpassad information inom landstinget. Carin Bergman, kommunikatör Tillgänglig och anpassad information inom landstinget 20151029 Carin Bergman, kommunikatör Agenda Vad menar vi med tillgänglig respektive anpassad information? Hur jobbar vi med tillgänglig och anpassad

Läs mer