Sune Ekman, revisor Torbjörn Ström, revisor Torbjörn Ström, revisor Ola ström, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sune Ekman, revisor Torbjörn Ström, revisor Torbjörn Ström, revisor Ola ström, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare"

Transkript

1 1(88) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Se bilagd förteckning Övriga närvarande Sune Ekman, revisor Torbjörn Ström, revisor Torbjörn Ström, revisor Ola ström, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag 11/ kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mathias Brandt Ordförande Susanne Grundström Justerare Anne Horneman (S) Fredrik Dahlberg (SD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen Underskrift Mathias Brandt

2 2(88) Beslutande Tjänstgörande ersättare Christina Johansson M Ulrika Jonsson, del av 116 Vivianne Pettersson M Daniel Hagsten, del av 116 Daniel Hagsten, del av 116, Göran Strömqvist (M) 119- Per Karlsson M 120 Daniel Hagsten, del av 116, Kenth W Johansson M Ulrika Jonsson Ewa Lindbäck M Göran Strömqvist, del av 116 Lars-Göran Zetterlund C Ulrika Mellkvist C Marguerite Wase C Annahelena Jernberg S Laila Palm, del av 116, Jan Allan Myrtenkvist S Svärd Anne Horneman S Laila Palm, del av 116 Kari Paavonen S Jan Svärd, del av 116, Laila Palm Siv Sander S Marjo Pruuki, del av 116 Martin Eklund S Marjo Pruuki, del av 116 Susanne Grundström, ordf. S Laila Palm, del av 116 Terje Fröhlich S Elisabeth Rådström Paavonen S Thomas Lönn Stefan Backius V Maria Gustavsson V Gunilla Josefsson Samuel Eriksson V Amanda Kron V Joakim Waern Johan Stolpen V Berit Qvarnström V Fredrik Fogelqvist V Lars Erik Eriksson SD Fredrik Dahlberg SD Ida Hjort Emil Gustafsson Maria J Andersson Hans-Otto Pohlmann Per Grängstedt SD GL GL GL LBPO Åsa Andersson Sandberg Åsa Andersson Sandberg, del av 116 Åsa Andersson Sandberg, del av 116

3 3(88) Ärenden utanför dagordningen Vice ordförande Kenth W Johansson (M) återrapporterar från SKL:s demokratidagar och visar exempel på demokratipass som vissa kommuner delar ut till nya medlemmar. Den innehåller bland annat information om samhällssystemet, kontaktuppgifter mm.

4 4(88) 97 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde Ordförande Susanne Grundström (S) redogör för kallelsen till dagens sammanträde enligt följande: Utskick av kallelse jämte bilagor till var och en av fullmäktiges ledamöter och ersättare Anslag av kallelse jämte bilagor på kommunens anslagstavla Publicering av kallelse jämte bilagor på kommunens hemsida Annonsering i 24i Bergslagen , i Bergslagsklippet och Veckonytt Med detta godkänns kallelsen till dagens sammanträde.

5 5(88) 98 Fastställande av dagordning Ordförande Susanne Grundström (S) redogör för behandlingen av revisionsberättelse och ansvarsfrihet. Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande jäv vilken besvaras av ordförande Susanne Grundström (S). Lasse Eriksson (SD) yrkar att verksamhets- och ekonomistyrningspolicy ska behandlas före budget. Ordförande Susanne Grundström ställer presidiets förslag till dagordning mot Lasse Erikssons (SD) yrkande och finner att dagordningen fastställs i enlighet med presidiets förslag.

6 6(88) 99 Allmänhetens frågestund, dnr KS 15/00075 Inga frågor ställs.

7 7(88) 100 Ledamöternas frågestund, dnr KS 15/00076 Inga frågor ställs.

8 8(88) 101 Samuel Erikssons (V) interpellation angående oppositionens möjligheter att delta i det politiska arbetet, dnr KS 15/00159 Samuel Eriksson (V) ställde vid Kommunfullmäktiges sammanträde rubricerade interpellation. Annahelena Jernberg (S) lämnade ett skriftligt svar till Samuel Eriksson (V) vilket hon redogör för. Svaret föranleder replikskifte mellan de båda. Lars-Göran Zetterlund (C), Christina Johansson (M), Lasse Eriksson (SD), Johan Stolpen (V), Allan Myrtenkvist (S), Anne Horneman (S) och Stefan Backius (V) yttrar sig under överläggningen. Flera av yttrandena leder till replikskiften. Exp till Samuel Eriksson

9 9(88) 102 Johan Stolpens (V) interpellation angående om alla barn får del av förstärkt underhållsstöd, dnr KS 15/00159 Johan Stolpen (V) lämnade in rubricerade interpellation till kommunförvaltningen. Johan Stolpen (V) redogör för sin interpellation, som med detta har anmälts till fullmäktige. Interpellationen besvaras vid fullmäktiges sammanträde i september. Exp till Johan Stolpen Annahelena Jernberg Efter ärendets avgörande utgår Samuel Eriksson (V), kl 14.05

10 10(88) 103 Val av sju ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i Kommunfullmäktiges demokratiberedning, dnr KS 15/00200 Valberedningens förslag Ledamöter Saskia van der Zanden (V), Skolvägen 5, Hällefors Kenth W Johansson (M), Kyrkogatan 2 A, Grythyttan, vice ordförande Anna Florin Schmidt (M), Västra Bergvägen 13, Grythyttan Susanne Grundström (S), Björksjön 28, Hällefors, ordförande Göran Thor (S), Björnvägen 62, Hällefors Ersättare Alf Wikström (V), Bredsjö 73, Hällefors Göran Strömqvist (M), Holmqvistvägen 9, Hällefors Abdel Majid Elmoussauoui (S), Sävenforsvägen 4 A, Hällefors Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet nominerar Fredrik Dahlberg (SD) sig själv som ordinarie och Lasse Eriksson (SD) som ersättare. Centerpartiet, Grythyttelistan och landsbygdspartiet oberoende meddelar vakanser. Nomineringarna godkänns. Kommunfullmäktiges beslut Ledamöter Saskia van der Zanden (V), Skolvägen 5, Hällefors Kenth W Johansson (M), Kyrkogatan 2 A, Grythyttan, vice ordförande Anna Florin Schmidt (M), Västra Bergvägen 13, Grythyttan Susanne Grundström (S), Björksjön 28, Hällefors, ordförande Göran Thor (S), Björnvägen 62, Hällefors Fredrik Dahlberg (SD), Sikfors 60, Hällefors Vakant (C) Vakant (GL) Vakant (LBPO) Ersättare Alf Wikström (V), Bredsjö 73, Hällefors Göran Strömqvist (M), Holmqvistvägen 9, Hällefors

11 11(88) Abdel Majid Elmoussauoui (S), Sävenforsvägen 4 A, Hällefors Lasse Eriksson (SD), Nygård 57, Hällefors Vakant (C) Vakant (GL) Vakant (LBPO) Exp till Valda Presidiet Ola Ström Christina Lindberg

12 12(88) 104 Val av sju ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i Kommunfullmäktiges hållbarhetsberedning, dnr KS 15/00201 Valberedningens förslag Ledamöter Amanda Kron (V), Bergmästarvägen 32, Hällefors Ulrika Jonsson (M), Tångåsen 21, Grythyttan, ordförande Hans Linder (M), Lingonvägen 8, Hällefors Terje Fröhlich (S), Källbrovägen 10, Nora, vice ordförande Per Schmidt (S), Västra Bergvägen 13, Grythyttan Ersättare Maja Loiske (V), Wigelievägen 38, Hällefors Vakant (M) Laila Palm (S), Wigelievägen 4 A, Hällefors Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet nominerar Allan Myrtenkvist (S) Vivianne Pettersson (M) som ersättare. Fredrik Dahlberg (SD) nominerar Ida Hjort som ordinarie ledamot och sig själv som ersättare. Lars-Göran Zetterlund (C) nominerar Margeurite Wase (C) som ledamot och meddelar att ersättarplatsen är vakant. Grythyttelistan och Landsbygdspartiet oberoende meddelar vakanser. Nomineringarna godkänns. Kommunfullmäktiges beslut Ledamöter Amanda Kron (V), Bergmästarvägen 32, Hällefors Ulrika Jonsson (M), Tångåsen 21, Grythyttan, ordförande Hans Linder (M), Lingonvägen 8, Hällefors Terje Fröhlich (S), Källbrovägen 10, Nora, vice ordförande Per Schmidt (S), Västra Bergvägen 13, Grythyttan Margeurite Wase (C), Postvägen 1, Hällefors Ida Hjort (SD), Björnvägen 4, Hällefors Vakant (GL)

13 13(88) Vakant (LBPO) Ersättare Maja Loiske (V), Wigelievägen 38, Hällefors Vivianne Pettersson (M), Kronhagsvägen 44, Hällefors Laila Palm (S), Wigelievägen 4 A, Hällefors Fredrik Dahlberg (SD), Sikfors 60, Hällefors Vakant (C) Vakant (GL) Vakant (LBPO) Exp till Valda Presidiet Ola Ström Christina Lindberg

14 14(88) 105 Val av sju ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i Kommunfullmäktiges valberedning, dnr KS 15/00205 Med anledning av att Kommunfullmäktige antog arbetsordning för Kommunfullmäktiges beredningar, behöver nyval göras avseende valberedningen. Med detta beslut entledigas tidigare valberedning. Valberedningens förslag Ledamöter Maria Gustafsson (V), Kyrkogatan 31 F, Grythyttan Göran Strömqvist (M), Holmqvistvägen 9, Hällefors, vice ordförande Allan Myrtenkvist (S), Lekbergsvägen 24 A, Hällefors, ordförande Siv Sander (S), Brandtvägen 8, Hällefors Anna Florin Schmidt (M), Kyrkogatan 13, Grythyttan Ersättare Johan Stolpen (V), Hästvägen 21, Hällefors Ulrika Jonsson (M), Tångåsen 21, Grythyttan Anne Horneman (S), Rönnskärsvägen 5, Hällefors Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet nominerar Lars-Göran Zetterlund (C) sig själv som ordinarie ledamot och Ulrika Mellkvist (C) som ersättare. Fredrik Dahlberg (SD) nominerar sig själv som ordinarie och Lasse Eriksson (SD) som ersättare. Hans-Otto Pohlmann (GL) nominerar Ulla Werdin (GL) som ordinarie och Maria Jansson Andersson (GL) som ersättare. Landsbygdspartiet oberoende meddelar vakanser. Nomineringarna godkänns Kommunfullmäktiges beslut Ledamöter Maria Gustafsson (V), Kyrkogatan 31 F, Grythyttan Göran Strömqvist (M), Holmqvistvägen 9, Hällefors, vice ordförande Allan Myrtenkvist (S), Lekbergsvägen 24 A, Hällefors, ordförande

15 15(88) Siv Sander (S), Brandtvägen 8, Hällefors Anna Florin Schmidt (M), Kyrkogatan 13, Grythyttan Lars-Göran Zetterlund (C), Grängshyttan 112, Hällefors Fredrik Dahlberg (SD), Sikfors 60, Hällefors Ulla Werdin (GL), Granliden 4, Grythyttan Vakant (LBPO) Ersättare Johan Stolpen (V), Hästvägen 21, Hällefors Ulrika Jonsson (M), Tångåsen 21, Grythyttan Anne Horneman (S), Rönnskärsvägen 5, Hällefors Ulrika Mellkvist (C), Dammshöjden 1117, Hällefors Lasse Eriksson (SD), Nygård 57, Hällefors Maria Jansson Andersson, Mellanvägen 4, Grythyttan Vakant (LBPO) Med detta entledigas tidigare valberedning. Exp till Valda Presidiet Ola Ström Christina Lindberg

16 16(88) 106 Val av en ordinarie ledamot för (S) i Valnämnden, dnr KS 15/00140 Valberedningens förslag Jan Svärd (S), Svedbergsvägen 4, Hällefors Kommunfullmäktiges beslut Jan Svärd (S), Svedbergsvägen 4, Hällefors Exp till Jan Svärd Valnämnden Christina Lindberg

17 17(88) 107 Val av en ersättare för (S) i Valnämnden, dnr KS 14/00231 Valberedningens förslag Uppdraget lämnas tills vidare vakant. Kommunfullmäktiges beslut Uppdraget lämnas tills vidare vakant. Exp till Valnämnden

18 18(88) 108 Förslag på fem ledamöter och fem personliga ersättare till styrelsen i Hällefors Bostads AB, dnr KS 15/00206 Valberedningens förslag Ordinarie Kristoffer Malmström (V), Hammarvägen 3 (lgh 1103), Hällefors Bertil G Johnson (GL), Stentäppsvägen 1, Grythyttan, ordf. Kenth W Johansson (M), Kyrkogatan 2 A, Grythyttan Allan Myrtenkvist (S), Lekbergsvägen 24 A, Hällefors, vice ordf. Thomas Lönn (S), Brandtvägen 8, Hällefors Ersättare Per Johansson (V), Bredsjö 76, Hällefors Karl Östlund (GL), Sundsudden 5, Grythyttan Hans Linder (M), Lingonvägen 8, Hällefors Tuula Eriksson (S), Hjulsjö 33, Hällefors Terje Fröhlich (S), Källbrovägen 10, Nora Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer Gunilla Josefsson (V) fråga gällande könsföredelningen i styrelsen vilken besvaras av valberedningens ordförande Allan Myrtenkvist (S). Kommunfullmäktiges beslut Ordinarie Kristoffer Malmström (V), Hammarvägen 3 (lgh 1103), Hällefors Bertil G Johnson (GL), Stentäppsvägen 1, Grythyttan, ordf. Kenth W Johansson (M), Kyrkogatan 2 A, Grythyttan Allan Myrtenkvist (S), Lekbergsvägen 24 A, Hällefors, vice ordf. Thomas Lönn (S), Brandtvägen 8, Hällefors Ersättare Per Johansson (V), Bredsjö 76, Hällefors Karl Östlund (GL), Sundsudden 5, Grythyttan Hans Linder (M), Lingonvägen 8, Hällefors Tuula Eriksson (S), Hjulsjö 33, Hällefors Terje Fröhlich (S), Källbrovägen 10, Nora Exp till Valda Hällefors Bostads AB

19 19(88) Christina Lindberg Christina Johansson

20 20(88) 109 Förslag på en borgerlig begravningsförrättare, dnr KS 15/00158 Valberedningens förslag Susanne Andersson, Hagvägen 16 A, Hällefors Kommunfullmäktiges beslut Susanne Andersson, Hagvägen 16 A, Hällefors Exp till Vald Länsstyrelsen Dalarna Christina Lindberg

21 21(88) 110 Godkännande av Brita Sandewall Eklunds (V) avsägelse av uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige, dnr KS 15/00197 Rubricerade avsägelse inkom till kommunförvaltningen Kommunfullmäktiges beslut Avsägelsen godkänns. Exp till Brita Sandewall Eklund Länsstyrelsen Örebro

22 22(88) 111 Godkännande av Barbro Steins (GL) avsägelse av uppdraget som partiföreträdare, dnr KS 15/00204 Rubricerade avsägelse inkom till kommunförvaltningen Kommunfullmäktiges beslut Avsägelsen godkänns. Exp till Barbro Stein Christina Lindberg

23 23(88) 112 Val av ny partiföreträdare för Grythyttelistan, dnr KS 15/00204 Valberedningens ordförande Allan Myrtenkvist (S) nominerar Bertil G Johnson (GL) vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Bertil G Johnson (GL), Stentäppsvägen 1, Grythyttan Exp till Vald Christina Lindberg

24 24(88) 113 Inkomna motioner och medborgarförslag Inga inkomna motioner eller medborgarförslag finns att redovisa.

25 25(88) 114 Hällefors kommuns årsredovisning 2014, dnr KS 15/00088 Beslutsunderlag Årsredovisning för Hällefors kommun 2014 Ärendet Kommunens antagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicy innebär att ekonomiprocessen ska ske i dialogform. Nu har första dialogträffen genomförts av ekonomiberedningen bestående av de politiska partiföreträdarna. Ekonomiberedningen kan konstatera att alla partier genom sin partiföreträdare inte varit representerade/delaktiga under den heldag som dialogen pågått med fokus på föregående år. Syftet med dialogträffarna är att det ska bygga på en bred förankring i politiken för att få en till en ökat kunskapsnivå och en långsiktig stabilitet i de större frågorna. Dialogen har skett med representanter från kommunstyrelsen, bildningsutskottet, omsorgsutskottet, Hällefors Bostads AB, Bergslagens Kommunalteknik, Bergslagens Räddningstjänst, Bergslagens Miljö och byggnämnd och Bergslagens Överförmyndarnämnd. I samband med dialogträff avseende årsbokslut 2013 beslutade ekonomiberedningen att kravet på skriftligt material utifrån givna frågeställningar skulle tas bort. Istället skulle dialogträffarna utgå från fyra frågeställningar; Styrkor, Möjligheter, Utmaningar och Framtid. På det sättet anser beredningen att dialogformen möter upp ett samarbete och att alla känner en tillhörighet. Det skapas en samhörighet och en vi-känsla. Alla är överrens om att dialogen är bra och ger stort informationsflöde och tillfälle till dialog med verksamheterna. Däremot ser ekonomiberedningen gärna att verksamheterna lämnar något skriftligt material i förväg för att beredningen ska kunna läsa in sig på berörda verksamheter och därmed ha något att diskutera omkring vid själva dialogen. Det handlar då främst om vad som har hänt i verksamheten, måluppfyllelsen och framtida utmaningar, och inte så mycket om ekonomiskt utfall. Kommunstyrelsens förvaltning kan konstatera att kommunen har låg måluppfyllelse vad gäller resultatmålen 2014 och att kommunen framöver behöver arbeta med formulering av mål för att på så vis definiera vilka nyckeltals som ska utvärdera målsättningen för att kunna mäta målet. Antalet mål är dels för många utifrån kommunens storlek och dels att målen inte är mätbara utifrån avsaknad av indikator som gör att målstyrningen blir omöjlig

26 26(88) att genomföra. Det samma gäller för de inriktningsmål som är antagna för mandatperioden Kommunförvaltningen har utifrån dialogen och verksamhetsrapporter sammanställt kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2014 som beretts av ekonomiberedningen. Ekonomi Kommunen redovisar ett positivt resultat på 7,3 miljoner kronor exklusive extra nedskrivningar, vilket jämfört med den antagna årsbudgeten är 6,1 miljoner kronor bättre. Detta positiva resultat innebär att kommunen valt att göra resultatpåverkande nedskrivningar med 5,4 miljoner kronor utifrån att kommunen har bokförda värden som är för högt värderat. Kommunens bokslut redovisar ett positivt resultat efter nedskrivningar på 1,9 miljoner kronor, vilket jämfört med den antagna årsbudgeten är 0,7 miljoner kronor bättre. I förhållande till den delårsrapport som presenterades för kommunstyrelsen är det en skillnad på 0,2 miljoner kronor.. Under de senaste fem åren har det egna kapitalet ökat med 37,0 miljoner kronor, vilket motsvarar en årlig ökningstakt med 15,2 procent. Nämnder och styrelsen uppvisar tillsammans en negativ avvikelse på totalt -14,2 miljoner kronor gentemot budget, som motsvarar kommunens totala verksamhetskostnader. Underskottet kan härledas till driftnämnderna som tillsammans redovisar ett underskott på -14,2 miljoner kronor. Skatter och generella bidrag uppvisar tillsammans en positiv avvikelse på totalt 14,0 miljoner kronor gentemot budget. Överskottet kan härledas till det nya utjämningssystemet. Finansnettot uppvisar en positiv avvikelse på 0,9 miljoner kronor gentemot budget. Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet reduceras med de realisationsposter som uppstått under året. Kommunen har uppfyllt balanskravet varje år sedan detta infördes år 2000, med undantag för budgetåret Kommunens resultat för 2014 visar på ett positivt resultat på 1,9 miljoner kronor och vid en avstämning av Kommunallagens balanskrav redovisar kommunen ett justerat positivt resultat på 2,5 miljoner kronor. I årets årsredovisning har kommunens antagna finansiella målsättningar utvärderats utifrån ett femårsperspektiv och den antagna soliditetsplanen. Förvaltningen kan konstatera att kommunens målsättning med att förbättra kommunens soliditet är på rätt väg. Kommunen har totalt investerat 21,8 miljoner kronor under verksamhetsåret Investeringsbudget var 30,7 miljoner kronor, vilket innebär att den fastställda budgetramen inte förbrukades utan gav ett överskott på 8,9 miljoner kronor års investeringar har finansieras med 97,2 procent av egna medel och resterande del finansieras med medel som fanns vid ingången

27 27(88) av år Kommunen har uppfyllt målet att finansiera investeringarna med egna medel som dels inkommit under verksamhetsåret och dels med medel från ingången av föregående år. Kommunens likviditet vid årsskiftet 2014/2015 var 17,1 miljoner kronor. Orsaken till denna nivå är att verksamheternas preliminära utfall blivit bättre än tidigare gjorda prognoser och att kommunens budgeterade investeringar för år 2014 inte förbrukats. Låneskulden avseende långfristiga lån per den 31 december 2014 uppgick till 107,6 miljoner kronor. I förhållande till föregående år har låneskulden minskat med 12,0 miljoner kronor vilket innebär att målsättningen att amortera uppfyllts. Kommunen har fortsatt stora borgensåtaganden som kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån, alternativt att ge ägartillskott. Totalt har kommunen ett borgensåtagande på 189,7 miljoner kronor vid årets slut. Det största åtagandet har kommunen till Hällefors Bostads AB som uppgår till 130,0 miljoner kronor och i förhållande till föregående år har det totala borgensåtagandet minskat med 18,6 miljoner kronor. Folkhälsa Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till kommunens årsredovisning för verksamhetsåret Miljö Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till kommunens årsredovisning för verksamhetsåret Förvaltningens förslag till beslut Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att - Hällefors kommuns årsredovisning 2014 godkänns. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Christina Johansson (M) att en förändring av texten ska ske så att handlingens text överensstämmer med tjänsteskrivelsens. Samuel Eriksson (V) yrkar avslag med motiveringen att handlingen är ofullständig och innehåller fel och otydligheter. Lars-Göran Zetterlund (C) och Hans-Otto Pohlmann (GL) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

28 28(88) Allan Myrtenkvist och Anne Horneman, båda (S), yttrar sig utan att yrka. Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag med tillägg för det egna yrkandet och finner att förslaget bifalls. Kommunstyrelsens beslut Texten i den bakomliggande handlingen förändras för att överensstämma med tjänsteskrivelsens text. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Hällefors kommuns årsredovisning 2014 godkänns. Mot beslutet reserverar sig Samuel Eriksson och Katja Ollila, båda (V) Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica Jansson utförligt för årsredovisningen. Uppehåller sig särskilt vid kommunens ekonomiska årshjul och förhållandet mellan resultat- och balansräkning. Därefter ges tid för ledamöterna att ställa frågor till ekonomichefen. Terje Fröhlich (S) ställer fråga gällande känslighetsanalysen vilken besvaras av Jessica Jansson. Svaret föranleder följdfråga gällande inflation vilken besvaras av Jessica Jansson. Lasse Eriksson (SD) ställer frågor gällande verksamhetsmål, soliditetsmål och pensionsskuld vilka besvaras av Jessica Jansson Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande benämningen av citybanemedel vilken besvaras av Jessica Jansson. Stefan Backius (V) ställer fråga gällande driftens negativa resultat om 14 miljoner kronor vilken besvaras av Jessica Jansson. Samuel Eriksson (V) ställer fråga gällande de förändringar i årsredovisningen som skett sedan den behandlades i Kommunstyrelsen vilken besvaras av Jessica Jansson. Kommunstyrelsens ordförande Annahelena Jernberg (S) föredrar Kommunstyrelsens bokslut och tar särskilt upp resecentrum, renoveringen av

29 29(88) ishallen vid Hällevi, Grythyttans bibliotek, satsningen på feriearbete och utbildningen av undersköterskor. Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande måluppfyllelse vilken besvaras av Christina Johansson (M). Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om samhällbyggnad och planering vilken besvaras av Annahelena Jernberg (S). Lasse Eriksson (SD) ställer fråga gällande dagens beslutsunderlag vilken lämnas obesvarad. Samuel Eriksson (V) yrkar återremiss med hänvisning till bristande beredning. Christina Johansson (M) föredrar omsorgsnämndens bokslut för 2014 och tar särskilt upp Gillersgården, tremålssystemet och hemtjänsten. Föredragningen leder till replik från Johan Stolpen (V). Lasse Eriksson (SD) ställer åter fråga gällande dagens beslutsunderlag vilken besvaras av ordförande Susanne Grundström (S). Stefan Backius (V) ansluter sig till Samuel Erikssons (V) återremissyrkande, med tillägg för att de 6,7 miljoner kronor som anges som resultat i förordet inte överensstämmer med sifferunderlaget. Annahelena Jernberg (S), Christina Johansson (M), Allan Myrtenkvist (S), Åsa Andersson Sandberg och Hans-Otto Pohlmann, båda (GL) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Anne Horneman (S) yttrar sig utan att yrka. Yttrandet leder till replikskiften med flera ledamöter. Ulrika Mellkvist (C) lämnar i samband med detta sakupplysning gällande antagandet av kommunens övergripande mål. Ordförande Susanne Grundström (S) meddelar att hon först kommer att ställa proposition på Samuel Erikssons och Stefan Backius, båda (V), återremissyrkande och om detta avslås sedan proposition på Kommunstyrelsens förslag vilket bifalls. Ordförande ställer bifall mot avslag på Samuel Erikssons och Stefan Backius, båda (V), återremissyrkande vilket avslås. Votering begärs och genomförs genom handuppräckning. Kommunsekreteraren och justerarna är rösträknare. Ordförande finner att Kommunfullmäktige har 29 tjänstgörande ledamöter och för återremiss krävs 10 röster.

30 30(88) För återremiss röstar Ulrika Mellkvist (C), Stefan Backius, Gunilla Josefsson, Samuel Eriksson, Amanda Kron, Johan Stolpen, Berit Qvarnström, Fredrik Fogelqvist, samtliga (V), Lasse Eriksson och Fredrik Dahlberg, båda (SD). Mot återremiss röstar Christina Johansson, Vivianne Pettersson, Per Karlsson, Kenth W Johansson, Ewa Lindbäck, samtliga (M), Annahelena Jernberg, Allan Myrtenkvist, Anne Horneman, Siv Sander, Kari Paavonen, Martin Eklund, Susanne Grundström, Terje Fröhlich, Thomas Lönn, samtliga (S), Åsa Andersson Sandberg, Maria Jansson Andersson, Hans-Otto Pohlmann, samtliga (GL) och Per Grängstedt (LBPO). Lars-Göran Zetterlund (C) avstår. Ordförande Susanne Grundström (S) finner 10 röster för återremiss, 18 röster mot återremiss, en ledamot avstår. Ärendet återremitteras därmed till Kommunstyrelsen enligt Samuel Erikssons och Stefan Backius, båda (V), yrkande. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen med hänvisning till bristande beredning samt korrigering så att resultatet i förordet överensstämmer med sifferunderlaget. Mot återremissen reserverar sig Christina Johansson, Vivianne Pettersson, Per Karlsson, Kenth W Johansson, Ewa Lindbäck, samtliga (M), Annahelena Jernberg, Allan Myrtenkvist, Anne Horneman, Siv Sander, Martin Eklund, Susanne Grundström, Terje Fröhlich, Thomas Lönn, samtliga (S), Åsa Andersson Sandberg, Maria Jansson Andersson, Hans-Otto Pohlmann, samtliga (GL) och Per Grängstedt (LBPO). Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Ritha Sörling (V) vilket leder till replikskifte med Christina Johansson (M). Ordförande Annahelena Jernberg (S) yrkar att årsredovisningen ska godkännas vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Hällefors kommuns årsredovisning 2014 godkänns.

31 31(88) Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer Stefan Backius (V) fråga gällande Kommunstyrelsens ordförandes förord vilken besvaras av ordförande Susanne Grundström (S). Svaret föranleder en följdfråga vilken besvaras av Annahelena Jernberg (S). Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på Kommunstyrelsens förslag vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Hällefors kommuns årsredovisning 2014 godkänns. Mot beslutet reserverar sig Stefan Backius (V) med anledning av oklarheter i fråga om AFA-pengar och beskrivningen av budgetering och överskott i Kommunstyrelsens ordförandes förord. Exp till Ola Ström Jessica Jansson

32 32(88) 115 Revisionsberättelse för 2015, dnr KS 15/00136 Revisorerna i Hällefors kommun har lämnat två revisionsberättelser för året I den ena, undertecknad av revisorerna Torbjörn Ström och Sture Beckman, förordas att nämnder och styrelse lämnas ansvarsfrihet utan att anmärkning riktas. I den andra, undertecknad av revisorerna Sune Ekman, Kim Mattsson och Melker Renström, föreslås att nämnder och styrelse lämnas ansvarsfrihet, men att anmärkning riktas mot Kommunstyrelsen för bristande uppsikt, otillräcklig beredningsprocess och otillräcklig intern kontroll, samt mot Omsorgsnämnden för bristande styrning, ledning och kontroll, bristande måluppfyllelse och otillräcklig beredning av ärenden. Omsorgsnämnden och Kommunstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig gällande anmärkningarna och yttrandena har bilagts revisionsberättelsen i handlingarna inför Kommunfullmäktiges sammanträde. Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet redogör Sune Ekman för den revisionsberättelse som undertecknats av honom själv, Kim Mattsson och Melker Renström. Sture Beckman och Torbjörn Ström redogör för den revisionsberättelse de undertecknat. Lasse Eriksson (SD) ställer fråga gällande revisorernas uppdrag vilken besvaras av ordförande Susanne Grundström (S). Svaret föranleder följdfråga vilken också besvaras av ordförande. Med detta läggs revisionsberättelsen till handlingarna.

33 33(88) 116 Beslut om ansvarsfrihet för 2014, dnr KS 15/00136 Ordförande Susanne Grundström (S) föreslår att respektive nämnd och styrelse ska behandlas separat i handläggningen, men redovisas i ett beslut vilket godkänns. Ordförande uppmanar ledamöterna att tänka på eventuella jävssituationer. Kommunstyrelsen Vid behandlingen av ansvarsfrågan för Kommunstyrelsen utgår Annahelena Jernberg, Anne Horneman, Allan Myrtenkvist, Martin Eklund, Thomas Lönn, samtliga (S), Per Karlsson, Christina Johansson, Vivianne Pettersson, samtliga (M), Stefan Backius (V), Hans-Otto Pohlmann och Emil Gustafsson, båda (GL). Laila Palm (S) ersätter Anne Horneman (S), Jan Svärd (S) ersätter Allan Myrtenkvist (S), Daniel Hagsten (M) ersätter Per Karlsson (M), Ulrika Jonsson (M) ersätter Christina Johansson (M), Åsa Andersson Sandberg (GL) ersätter Hans-Otto Pohlmann (GL). Berit Qvarnström (V) ställer fråga om eventuella yrkanden vilken besvaras av ordförande Susanne Grundström (S). Lasse Eriksson (SD) ställer fråga gällande eventuell votering vilken besvaras av ordförande Ordförande Susanne Grundström (S) ställer först bifall mot avslag på ansvarsfrihet vilket bifalls. Därefter ställer ordförande proposition på huruvida anmärkning ska lämnas och finner att ingen anmärkning ska lämnas. Bildningsnämnden Vid behandlingen av ansvarsfrågan för Bildningsnämnden utgår Martin Eklund och Allan Myrtenkvist, båda (S), Kenth W Johansson, Ewa Lindbäck, båda (M), Maria Jansson Andersson (GL) och Stefan Backius (V). Laila Palm (S) ersätter Martin Eklund (S), Jan Svärd (S) ersätter Allan Myrtenkvist (S), Daniel Hagsten (M) ersätter Kenth W Johansson (M), Göran Strömqvist (M) ersätter Ewa Lindbäck (M), Åsa Andersson Sandberg (GL) ersätter Maria Jansson Andersson (GL). Ordförande ställer bifall mot avslag på ansvarsfrihet utan anmärkning för Bildningsnämnden vilket bifalls. Omsorgsnämnden

34 34(88) Vid behandlingen av ansvarsfrågan för Omsorgsnämnden utgår Anne Horneman, Kari Paavonen, Terje Fröhlich, samtliga (S), Vivianne Pettersson, Christina Johansson, båda (M), Hans-Otto Pohlmann (GL), Johan Stolpen och Gunilla Josefsson, båda (V). Laila Palm (S) ersätter Anne Horneman (S), Marjo Pruuki (S) ersätter Terje Fröhlich (S), Jan Svärd (S) ersätter Kari Paavonen (S), Daniel Hagsten (M) ersätter Vivianne Pettersson (M), Ulrika Jonsson (M) ersätter Christina Johansson (M), Åsa Andersson Sandberg (GL) ersätter Hans-Otto Pohlmann (GL). Ordförande Susanne Grundström (S) ställer först bifall mot avslag på ansvarsfrihet för Omsorgsnämnden vilken bifalls. Därefter ställer ordförande proposition på huruvida anmärkning ska lämnas och finner att ingen anmärkning ska lämnas. Val- och demokratinämnden Vid behandlingen av ansvarsfrågan för Val- och demokratinämnden utgår Susanne Grundström, Siv Sander, båda (S). Laila Palm (S) ersätter Susanne Grundström (S) och Marjo Pruuki (S) ersätter Siv Sander (S). Vice ordförande Kenth W Johansson (M) tar över ordförandeskapet. Ordförande Kenth W Johansson (M) ställer bifall mot avslag på ansvarsfrihet utan anmärkning för Val- och demokratinämnden vilket bifalls. Därefter återgår Susanne Grundström (S) till ordförande. Bergslagens miljö- och byggnämnd. Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på ansvarsfrihet utan anmärkning för Bergslagens miljö- och byggnämnd vilket bifalls. Bergslagens överförmyndarnämnd Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på ansvarsfrihet utan anmärkning för Bergslagens överförmyndarnämnd vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

35 35(88) Mot beslutet att inte rikta anmärkning mot Kommunstyrelsen reserverar sig Johan Stolpen, Gunilla Josefsson, Berit Qvarnström, Joakim Waern, samtliga (V), Ulrika Mellkvist, Margeurite Wase, båda (C), Lasse Eriksson och Fredrik Dahlberg, båda (SD). Mot beslutet att inte rikta anmärkning mot Omsorgsnämnden reserverar sig Berit Qvarnström, Joakim Waern, båda (V), Margeurite Wase, Ulrika Mellkvist, Lars-Göran Zetterlund, samtliga (C), Fredrik Dahlberg, Lasse Eriksson och Ida Hjort, samtliga (SD). Exp till Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Bildningsnämnden Val- och demokratinämnden BMB Överförmyndarnämnden

36 36(88) 117 Inriktningsmål för Hällefors kommun , dnr KS 15/00162 Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande Christina Johansson (M) majoritetens förslag till inriktningsmål. Ekonomichef Jessica Jansson redogör för de finansiella målen. Christina Johansson (M) förtydligar att vissa justeringar i texten gällande mål 2 och 3 kan komma att föredras vid Kommunstyrelsens sammanträde 12 maj. Christina Johansson (M) yrkar att siffran gällande positivt resultat ska vara 2,5 % istället för 3,5 % samt att amorteringarna under femårsperioden ska vara 20 miljoner kronor istället för 40 miljoner kronor vilket bifalls. Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att inriktningsmålen med de av henne själv föreslagna förändringarna ska antas vilket bifalls. Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen Förslaget till inriktningsmål antas med förändringar avseende positivt resultat 2,5 % istället för 3,5 % samt amorteringar om 20 miljoner kronor istället för 40 miljoner kronor under femårsperioden. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica Jansson kort kring överskottsmålet. Christina Johansson (M) yrkar att mål 3 på sidan 5 ersätts med Att understödja människors personliga och sociala behov så att de kan leva det liv de vill och kan. Lars-Göran Zetterlund (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till överskottsmål. Annahelena Jernberg (S) tilläggsyrkar att soliditetsplanen med detta upphävs. Johan Stolpen (V), Ritha Sörling (V), Ewa Lindbäck (M) och Anne Horneman (S) yttrar sig utan att yrka.

37 37(88) Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer först bifall mot avslag på Christina Johanssons (M) yrkande vilket bifalls. Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag med tillägg för det egna yrkandet vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Förslaget till inriktningsmål antas med förändringar avseende positivt resultat 2,5 % istället för 3,5 % samt amorteringar om 20 miljoner kronor istället för 40 miljoner kronor under femårsperioden, samt förändring under mål 3 till Att understödja människors personliga och sociala behov så att de kan leva det liv de vill och kan. Soliditetsplan för Hällefors kommun upphävs. Mot beslutet reserverar sig Fredrik Dahlberg (SD), Ritha Sörling och Katja Ollila, båda (V) Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar Annahelena Jernberg (S) majoritetens förslag och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Christina Johansson (M), Hans-Otto Pohlmann (GL), Lars-Göran Zetterlund (C), Ewa Lindbäck (M) och Allan Myrtenkvist (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Johan Stolpen (V) föredrar Vänsterpartiets förslag till inriktningsmål och yrkar bifall till dessa. Stefan Backius (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets inriktningsmål. Lasse Eriksson (SD) yrkar att överskottsmålet ska sänkas till 2 %. Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande vad som avses med vinstintresse i Vänsterpartiets förslag vilken besvaras av Johan Stolpen (V). Stefan Backius ställer fråga gällande formuleringar i majoritetens förslag avseende skolan vilken besvaras av Ewa Lindbäck (M). Svaret föranleder replikskifte. Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande formuleringar i majoritetens förslag om utbildningsområdet vilken lämnas obesvarad.

38 38(88) Ordförande Susanne Grundström (S) ställer först Vänsterpartiets förslag mot Lasse Erikssons (SD) yrkande och finner att Vänsterpartiets förslag vinner bifall. Därefter ställer ordförande Vänsterpartiets förslag mot Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunstyrelsens förslag vinner bifall. Kommunfullmäktiges beslut Förslaget till inriktningsmål antas med förändringar avseende positivt resultat 2,5 % istället för 3,5 % samt amorteringar om 20 miljoner kronor istället för 40 miljoner kronor under femårsperioden, samt förändring under mål 3 till Att understödja människors personliga och sociala behov så att de kan leva det liv de vill och kan. Soliditetsplan för Hällefors kommun upphävs. Mot beslutet reserverar sig Stefan Backius, Berit Qvarnström, Johan Stolpen, Gunilla Josefsson, Joakim Waern, samtliga (V), till förmån för Vänsterpartiets förslag, samt Lasse Eriksson, Ida Hjort och Fredrik Dahlberg, samtliga (SD). Exp till Ola Ström Jessica Jansson Under ärendets behandling utgår Emil Gustafsson (GL). Åsa Andersson Sandberg ersätter från 118. Efter ärendets avgörande ajourneras fullmäktige i 5 minuter varefter förhandlingarna återupptas.

39 39(88) 118 Strategisk planering för Hällefors kommun år och budget för år 2016, dnr KS 15/00180 Beslutsunderlag Sveriges kommuner och landstings cirkulär 15:14, vårproposition och vårändringsbudgeten för år Sveriges kommuner och landstings cirkulär 15:15, budgetförutsättningar för åren Förslag till årsbudget för Hällefors kommuns år 2016 och plan för åren , daterad Ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har utifrån information och material som inkommit till ekonomiberedningen vid dialogträff 2, politiska majoritetens prioriteringar och de ekonomiska förutsättningar som råder för kommunen kommande år sammanställt ett förslag till strategisk planering för åren 2016 till 2020 innehållande en budget för verksamhetsåret Ekonomiberedningen kan konstatera att alla partier genom sin partiföreträdare inte varit representerade/delaktiga under den heldag som dialogen pågått med fokus på verksamhetsåret Syftet med dialogträffarna är att det ska bygga på en bred förankring i politiken för att få en till en ökat kunskapsnivå och en långsiktig stabilitet i de större frågorna. Dialogen har skett med representanter från kommunstyrelsen, Hällefors Bostads AB, Bergslagens Kommunalteknik, Bergslagens Räddningstjänst, Bergslagens Miljö och byggnämnd och Bergslagens Överförmyndarnämnd. Alla är överrens om att dialogen är bra och ger stort informationsflöde och tillfälle till dialog med verksamheterna. Däremot ser ekonomiberedningen fortfarande att verksamheterna lämnar något skriftligt material i förväg för att beredningen ska kunna läsa in sig på berörda verksamheter och därmed ha något att diskutera omkring vid själva dialogen. Det handlar då främst om vad som har hänt i verksamheten, måluppfyllelsen och framtida utmaningar, och inte så mycket om ekonomiskt utfall. Utifrån ekonomiberedningens önskan och den nya politiska organisationen har kommunstyrelsens förvaltning skrivit om riktlinjerna till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn som i stort innebär att det enbart ska ske en dialog under ett verksamhetsår och då i form av en budgetdialog. Det innebär att dialogträffarna under hösten 2015 inte kommer att genomföras. Budgetdialogen ska ske i mitten av april där ekonomiberedning och kommunstyrelseledamöter med fokus på framtiden. Alla nämnder, fullmäktiges presidium, kommunalförbund och kommunala bolag inom

40 40(88) kommunen bjuds in till verksamhetsdialog som genomförs under en bestämd period under april månad vid ett antal halvdagar. 5 dagar i förväg innan tid för budgetdialog, ska respektive verksamhetsområde lämna ett skriftligt underlag, vilket möjliggör för ekonomiberedningen att förbereda sig för dialogen. Det skriftliga underlaget ska kortfattat beskriva nuläget för verksamheten och beskrivning av framtida eventuella förändringar och orsaker till dem. Frågeställningar som diskuteras under dialogen är styrkor, möjligheter, utmaningar och framtid. Efter respektive avslutad budgetdialog genomförs minnesanteckningar av ekonomichef som sedan ligger till grund för politiska prioriteringar. Ekonomi Förslaget utgår från Sveriges kommuner och landstings senaste cirkulär 15:15, som anger kommunens budgetförutsättningar för åren Förslaget till årsresultat för år 2016 är tkr. Förvaltningen beräknar att kommunen erhåller tkr i skatter och generella statsbidrag för verksamhetsåret 2016 och är en utökning med 5,5 procent i förhållande till innevarande års driftsbudget. Förslaget till driftbudget för 2016 är att verksamhetens nettokostnader ska uppgå till tkr, och är en utökning med 5,1 procent i förhållande till innevarande års driftbudget. Finansnettot i förslaget till driftbudget för 2016 är tkr. Investeringsbudget föreslås uppgå totalt till tkr för år Förslaget utgår ifrån att investeringsnivån i förhållande till skatter och bidrag, investeringsandel, ska uppgå till högst 4,5 procent. För åren 2017 till 2020 beräknas investeringsandelen vara mellan 3,6 till 4,4 procent. Folkhälsa Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Miljö Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

41 41(88) Förvaltningens förslag till beslut 1 Driftbudget (ramar) för år 2016 fastställs enligt följande (tkr): Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Totalt Investeringsvolym för år 2016 fastställs enligt följande (tkr): Kommunstyrelse Totalt Finansiella resultatmål för år 2016 fastställs. 4 Plan för åren avseende driftbudget, investeringsbudget, resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget antas. 5 Under år 2016 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på kronor och ett resultat på kronor. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Christina Johansson (M) bifall till förvaltningens förslag med tillägg för fem utredningsuppdrag: Utreda möjligheterna att bygga en simhall Utreda gymnasieskolans kommande utmaningar och framtida inrikningar Utreda hur framtidens sociala mötesplatser för äldre ska se ut Utreda hur utbudet av kvalitativa utbildningar i Hällefors kommun kan utökas. Utreda cykelväg Grythyttan-Hällefors. Ritha Sörling (S) ställer fråga gällande framtida utbildningar vilken besvaras av Christina Johansson (M). Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga gällande Kommunstyrelsens internbudget vilken besvaras av ordförande Annahelena Jernberg (S) Fredrik Dahlberg (SD) ställer följdfråga gällande beslutsinstans vilken besvaras av ordförande Annahelena Jernberg (S). Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga gällande fullmäktiges budgetansvar vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. Fredrik Dahlberg (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.

42 42(88) Hans-Otto Pohlmann (GL) och Anne Horneman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg för Christina Johanssons (M) tilläggsyrkanden. Johan Stolpen (V) föredrar Vänsterpartiets förslag till investeringsbudget för Ritha Sörling (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets investeringsbudget, men återremiss på förvaltningens driftbudget med hänvisning till bristande beredning. Med anledning av ovanstående yrkanden följer ett antal replikskiften. Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer först bifall mot avslag på Vänsterpartiets budgetförslag vilket avslås. Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på förvaltningens förslag med de av Christina Johansson (M) yrkade förändringarna vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 1 Driftbudget (ramar) för år 2016 fastställs enligt följande (tkr): Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Totalt Investeringsvolym för år 2016 fastställs enligt följande (tkr): Kommunstyrelse Totalt Finansiella resultatmål för år 2016 fastställs. 4 Plan för åren avseende driftbudget, investeringsbudget, resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget antas. 5 Under år 2016 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på kronor och ett resultat på kronor. Under perioden ska fem utredningsuppdrag genomföras: Utreda möjligheterna att bygga en simhall Utreda gymnasieskolans kommande utmaningar och framtida inrikningar

43 43(88) Utreda hur framtidens sociala mötesplatser för äldre ska se ut Utreda hur utbudet av kvalitativa utbildningar i Hällefors kommun kan utökas. Utreda cykelväg Grythyttan-Hällefors. Mot beslutet reserverar sig Ritha Sörling och Katja Ollila båda (V) till förmån för eget förslag, Fredrik Dahlberg (SD) samt Lars-Göran Zetterlund (C) Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar Annahelena Jernberg (S) och önskar att underlaget biläggs protokollet vilket tillåts. Annahelena Jernberg (S), Christina Johansson (M), Anne Horneman (S), Per Grängstedt (LBPO), Ewa Lindbäck (M) och Allan Myrtenkvist (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Lars-Göran Zetterlund (C) föredrar Centerpartiets förslag till budgetprioriteringar och önskar att detta biläggs protokollet vilket tillåts, samt yrkar bifall till Centerpartiets förslag. Johan Stolpen (V) föredrar Vänsterpartiets förslag till investeringsbudget, vilken fanns med i beslutsunderlaget, och yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag samt återremiss på ärendet i övrigt med motiveringen att beredningen av ärendet ska innehålla en fördelning mellan kommunens driftsområden. Fredrik Dahlberg (SD) önskar 5 minuters ajournering vilket bifalls, varefter förhandlingarna återupptas. Fredrik Dahlberg (SD) och Stefan Backius (V) bifaller Johan Stolpens (V) yrkande. Christina Johansson (M) ställer fråga gällande investeringar i Formens hus i (V)-förslaget vilken besvaras av Johan Stolpen och Stefan Backius, båda (V). Lasse Eriksson (SD) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Susanne Grundström (S) ställer först bifall mot avslag på Johan Stolpens (V) återremissyrkande och finner att det avslås. Votering begärs och genomförs genom handuppräckning. För Johan Stolpens återremissyrkande röstar Stefan Backius, Berit Qvarnström, Johan Stolpen, Gunilla Josefsson, Joakim Waern, samtliga (V),

44 44(88) Fredrik Dahlberg och Lasse Eriksson, båda (SD). Ordförande finner att återremissyrkandet därmed faller. Därefter ställer ordförande Vänsterpartiets investeringsbudget mot Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunstyrelsens förslag vinner bifall. Slutligen ställer ordförande Centerpartiets förslag mot Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunstyrelsens förslag vinner bifall. Kommunfullmäktiges beslut 1 Driftbudget (ramar) för år 2016 fastställs enligt följande (tkr): Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Totalt Investeringsvolym för år 2016 fastställs enligt följande (tkr): Kommunstyrelse Totalt Finansiella resultatmål för år 2016 fastställs. 4 Plan för åren avseende driftbudget, investeringsbudget, resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget antas. 5 Under år 2016 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på kronor och ett resultat på kronor. Under perioden ska fem utredningsuppdrag genomföras: Utreda möjligheterna att bygga en simhall Utreda gymnasieskolans kommande utmaningar och framtida inrikningar Utreda hur framtidens sociala mötesplatser för äldre ska se ut Utreda hur utbudet av kvalitativa utbildningar i Hällefors kommun kan utökas. Utreda cykelväg Grythyttan-Hällefors. Mot beslutet reserverar sig Stefan Backius, Berit Qvarnström, Johan Stolpen, Gunilla Josefsson, Joakim Waern, samtliga (V), Fredrik Dahlberg och Lasse Eriksson, båda (SD) till förmån för Vänsterpartiets förslag, samt Lars-Göran

45 45(88) Zetterlund, Ulrika Mellkvist och Margeurite Wase, samtliga (C) till förmån för centerpartiets förslag. Under ärendets behandling utgår Kenth W Johansson (M) kl 17.00, Marjo Pruuki (S) kl och Ida Hjort (SD) kl Efter ärendets avslut utgår Ulrika Mellkvist (C), Maria Jansson Andersson (GL) och Per Karlsson (M) kl Ulrika Jonsson (M) ersätter Kenth W Johansson (M) och Göran Strömqvist (M) ersätter Per Karlsson (M), övriga ersätts ej. Exp till Ola Ström Jessica Jansson

46 46(88) 119 Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy i Hällefors kommun, dnr KS 13/00072 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy, daterad Ärendet Kommunförvaltningen har reviderat kommunens verksamhets- och ekonomistyrningspolicy utifrån kommunens nu gällande politiska organisation. Ekonomi Policyn är det styrdokument som tillämpas i samband med kommunens framtagande av budget och plan för kommande år och hur uppföljning av ekonomin ska genomföras under året och efter avslutat verksamhetsår. Revideringen innebär att policyn förtydligar vad gäller ordet nämnd. Nu utgår policyn från att det är en eller flera nämnder. Dessutom har det tagits bort att finansiella målsättningarna årligen ska antas i en soliditetsplan. Finansiella målen ska fastställas genom inriktningsmål och resultatmål i samband med budgetarbetet. Kommunförvaltningen kommer att revidera tidigare framtagna riktlinjer till policyn för att få med eventuella beslutade förändringar. Riktlinjernas målsättning är att ge tydliga regler och direktiv för att alla berörda ska få förutsättningar för att följa den föreslagna policyn. Folkhälsa Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv Miljö Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv Förvaltningens förslag till beslut - Tidigare antagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicy upphör att gälla. - Förslag till reviderad verksamhets- och ekonomistyrningspolicy antas.

47 47(88) Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen Tidigare antagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicy upphör att gälla. Förslag till reviderad verksamhets- och ekonomistyrningspolicy antas. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Tidigare antagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicy upphör att gälla. Förslag till reviderad verksamhets- och ekonomistyrningspolicy antas. Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne Grundström (S) bifall mot avslag på Kommunstyrelsens förslag vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Tidigare antagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicy upphör att gälla. Förslag till reviderad verksamhets- och ekonomistyrningspolicy antas. Exp till Ola Ström Jessica Jansson

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-05-26. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00. 3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde

KALLELSE. Datum 2015-05-26. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00. 3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde KALLELSE Datum 2015-05-26 Sida 1(2) Bo Björn 0591-641 02, bo.bjorn@hellefors.se Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2015-06-09 kl. 13.00 i Folkets Hus, Hällefors för att behandla följande

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Ritha Sörling och Christina Johansson. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-04-07

Ritha Sörling och Christina Johansson. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-04-07 Kommunstyrelsen 2008-04-01 1 (43) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 17.10 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30.

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30. KALLELSE Datum 2015-07-16 Sida 1(3) Mathias Brandt Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde 2015-08-25 kl. 9.30 11.30 i Björskogsnäs, från kl 13.00 i Kommunhuset, Plenisalen för att behandla följande

Läs mer

Ritha Sörling och Örjan Fredriksson. Sekreterarens rum tisdag 2008-09-30

Ritha Sörling och Örjan Fredriksson. Sekreterarens rum tisdag 2008-09-30 Kommunstyrelsen 2008-09-23 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.40 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl 13.00-17.35 Se blad 176 Yvette Axelsson, kommunchef Helena Broberg, sekreterare Torsten Lindberg (S) och Åsa Sikberg (M) Kommunhuset 16 december 2011 kl 14.00 Justering

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 4 september 2015 V 38 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 16 September Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 16 september

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46

Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Innehållsförteckning Paragraf Inledning och öppnande av sammanträdet 44 Arbetsordning 45 Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 Medborgarförslag

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-11-18 Sid 1 av 33 Plats Tranemosalen, kommunkontoret, Tranemo Tid 16.00 21.05 Beslutande Enligt närvarolista 8/2013 Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef Sebastian Olofsson, funktionschef Niklas

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer