Datum Ersättare Thomas Lönn (S) Madeleine Hautamäki (C) kl Vivianne Pettersson (M) Erkki Vuorijärvi (GL) Ulla Werdin (GL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2014-08-26. Ersättare Thomas Lönn (S) Madeleine Hautamäki (C) kl 13-18 Vivianne Pettersson (M) Erkki Vuorijärvi (GL) Ulla Werdin (GL)"

Transkript

1 1(99) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S) Madeleine Hautamäki (C) kl Vivianne Pettersson (M) Erkki Vuorijärvi (GL) Ulla Werdin (GL) Övriga närvarande Thomas Eklund (V), ers gruppledare Sune Ekman, revisor Melker Renström, revisor Jessica Jansson, ekonomichef, tf kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag 28/ kl Underskrifter Sekreterare Mathias Brandt Ordförande Annahelena Jernberg Justerare Stefan Backius (V) Christina Johansson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Mathias Brandt

2 2(99) Beslutande Tjänstgörande ersättare Anne Horneman S Allan Myrtenk vist S Birger Antonsson S Annahelena Jernberg, ordf. S Christina Johansson M Göran Strömqvist M Emil Gustafsson GL Hans -Otto Pohlman GL Torbjörn Jansson HOB Mats Runqvist (HOB) Lars-Göran Zetterlund C Stefan Backius V

3 3(99) Ärenden under beredningstid Margareta Lindkvist, kommunekolog på BMB, redogör för arbetet med grönstrukturplan för tätorterna i Hällefors kommun. Tidsplaneringen ser ut så att grönstrukturplanen beräknas vara klar för beslut under 2016, samtidigt som översiktsplanen går ut på remiss. Emil Gustafsson (GL) ställer fråga gällande hur fasta gränserna för området runt Grythyttan är vilken besvaras av Margareta Lindkvist. Stefan Backius (V) ställer fråga gällande hur områdesgränserna har satts vilken besvaras av Margareta Lindkvist. Emil Gustafsson (GL) ställer fråga gällande strandskydd vilken besvaras av Margareta Lindkvist. Stefan Backius (V) ställer fråga gällande medborgardialogens utformning vilken besvaras av Margareta Lindkvist. --- Tf kommunchef Jessica Jansson redogör för de ärenden som berör ekonomienheten. Emil Gustafsson (GL) ställer fråga gällande framtida driftskostnader för Hällevi vilken besvaras av Jessica Jansson. Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande förvaltningens överskridande av politiskt beslutad investeringsbudget gällande Ispist Hällevi vilken lämnas obesvarad. Tf kommunchef Jessica Jansson redogör för att BKT kommer att ombudgetera inom ram för VA-området så tillvida att medel flyttas från Älvestorp till Jeppetorp. Stefan Backius (V) ställer fråga gällande den konsult som utreder omsorgsförvaltningen och hur det uppdraget beslutats vilken besvaras av tf kommunchef Jessica Jansson. Stefan Backius (V) ställer följdfråga med hänvisning till uppsynsplikten vilken lämnas obesvarad. Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande konsultkostnaden enligt ovan, vilken besvaras av tf kommunchef Jessica Jansson. Stefan Backius (V) ställer fråga om vem som bedömt konsultens kompetens då Kommunstyrelsen inte deltagit i beslutet. Frågan besvaras av tf

4 4(99) kommunchef med att hon själv tillsammans med Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef gjort denna bedömning. Christina Johansson (M) ställer fråga gällande ärendet driftbudget för BKT vilken besvaras av tf kommunchef Jessica Jansson. Emil Gustafsson (GL) ställer fråga om BKT:s arbetsmarknadsenhet vilken besvaras av tf kommunchef Jessica Jansson. Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande lokalvård vilken besvaras av tf kommunchef Jessica Jansson. Därefter följer en diskussion kring olika budgetmodeller i vilken flertalet ledamöter och ersättare deltar. --- Fastighetsekonom Martin Emmesjö redogör för ärendena gällande Krokbornsparken, nytt resecentrum och ny plattform. Emil Gustafsson (GL) ställer fråga gällande framtida driftskostnad för Krokborn vilken besvaras av tf kommunchef Jessica Jansson. Stefan Backius (V) ställer fråga gällande ideella föreningars ansvar för kommunala åtaganden vilken besvaras av tf kommunchef Jessica Jansson. Stefan Backius (V) ställer fråga gällande markägande vid det planerade resecentret vilken besvaras av fastighetsekonom Martin Emmesjö. --- Tf kommunchef Jessica Jansson redogör för utredningen gällande kommunens fastighetsorganisation. Stefan Backius (V) ställer fråga gällande kostnader vid likvidering av bostadsbolaget vilken besvaras av tf kommunchef Jessica Jansson och Christina Johansson (M). Stefan Backius (V) ställer fråga gällande utredningens direktiv vilken besvaras av ordförande Annahelena Jernberg (S).

5 5(99) 110 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde Ordförande Annahelena Jernberg (S) redogör för kallelsen till dagens sammanträde, vilken godkänns.

6 6(99) 111 Fastställande av dagordning Ordförande Annahelena Jernberg (S) yrkar att ärendet vakanshantering ska utgå då fackliga förhandlingar inte avslutats vilket bifalls. Ordförande informerar också om att nya underlag har tillkommit i ärendena månadsrapport Omsorgsnämnden och anställning av kommunchef. Med detta fastställs dagordningen.

7 7(99) 112 Månadsrapport Omsorgsnämnden mars 2014, dnr KS 14/00138 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Omsorgsnämndens beslut Kommunfullmäktiges beslut Ärendet Omsorgsnämnden har på sammanträdet behandlat nämndens ekonomi genom en månadsrapport och har beslutat att lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige. Utifrån beslutet har kommunförvaltningen skrivit ett förslag på yttrande till kommunstyrelsen utifrån de styrdokument som kommunfullmäktige har antagit. Ekonomi Nämnden har konstaterat att de inte kommer att klara beslutad budgetram på 145,5 miljoner kronor för verksamhetsåret Helårsprognosen pekar på ett underskott på totalt 12,3 miljoner kronor. Det har resulterat i att nämnden har antagit en intern åtgärdsplan som omsorgsförvaltningen har arbetat fram. I kommunallagens (KL) 8 kapitel 1 står att kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Lagstiftningen om god ekonomisk hushållning gäller från och med verksamhetsåret För att detta ska vara uppfyllt anger förarbetena att det inte räcker med att uppvisa ett nollresultat. Resultatet bör istället ligga på en nivå som realt konsoliderar den kommunala sektorns ekonomi. Ett eftersträvande resultatkrav är då att nyinvesteringar på längre sikt kan göras med egna medel. Enligt regeringskansliet anges balanskravet som kravet på balans kan ses som ett minimikrav, medan kravet om god ekonomisk hushållning förutsätter permanenta överskott. Enligt lagen är det varje enskild kommun som ska definiera god ekonomisk hushållning och i 5 (KL) anges att det för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Utifrån lagen har fullmäktige beslutat om en soliditetsplan för att på lång sikt få en ekonomi i balans. En förutsättning för att kunna uppnå målsättningen med kommunens antagna soliditetsplan är att de finansiella målen ska prioriteras som en ekonomisk förutsättning i samband med kommunens framtagande av budget och plan för kommande år. De finansiella målsättningarna bygger på att kommunens verksamhetskostnader måste minskas till förmån för åtgärder som påverkar kommunens soliditet i positiv riktning. De långsiktiga målsättningarna bygger på en femårig uppföljning för att möjliggöra svängningar över åren.

8 8(99) Enligt Kommunallagens 6 kapitel 1-6 l ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuellt gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunens antagna verksamhetsoch ekonomistyrningspolicy framgår det att vid konflikt mellan ekonomi och verksamhet är det ekonomin som utgör gränsen för verksamhetens omfattning. Nämnden är skyldig att vidta åtgärder vid befarat underskott. Under budgetåret har kommunstyrelsen en skyldighet att lämna upplysning innehållande intern åtgärdsplan till kommunfullmäktige när någon nämnd prognostiserar att inte klara de ekonomiska målen. För att kommunstyrelsen ska kunna rapportera till fullmäktige är det beslutat att nämnd som inte klarar tilldelad budgetram innevarande år ska upprätta en intern åtgärdsplan. Den interna åtgärdsplanens syfte är att nämnden ska påvisa vilka åtgärder som vidtas och att det görs långsiktigt. Kommunens budget och ramar för verksamhetsåret 2014 är beslutad av kommunfullmäktige och är fullmäktiges verktyg för att styra verksamheten. En tilläggsbudgetering förändrar inte på något sätt kommunens ekonomiska prognostiserade utfall för Det skulle bara innebära att budgeten och dess ramar närmar sig verkligheten. En sådan trend kan innebära att budgeten förlorar sin effekt som styrverktyg för kommunfullmäktige. Kommunförvaltningen föreslår att omsorgsnämnden rapportering och interna åtgärdsplan godkänns och att nämnden har hanterat befarade underskott enligt gällande styrdokument. Vidare föreslår förvaltningen att omsorgsnämnden tilläggsbudgeteras med 4,7 miljoner kronor avseende kostnader i samband med avveckling av Gillersgården. Det kvarstående underskottet tilläggsbudgeteras inte för att på så vis behålla fastställd budgetram som styrverktyg för fullmäktige. För att få en ökad förståelse för omsorgsnämndens kostnadsutveckling föreslår förvaltningen att omsorgsnämnden får i uppdrag att redovisa en analys över äldreomsorgen åren till kommunstyrelsens sammanträde 21 oktober Analysen ska omfattas av både kostnader och personalstatistik. I analysen är det viktigt att det framgår vilka nya lagar och förordningar som införts under samma år som kan resultera i ökade kostnader som styrs av en ny myndighetsförordning. Utifrån den budgetram som kommunfullmäktige fastställt för omsorgsnämnden verksamhetsåret 2015 måste omsorgsnämnden även redogöra för vilka konsekvenser helårsprognosen får år 2014 får för år 2015.

9 9(99) Folkhälsa Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Förvaltningens förslag till beslut - Omsorgsnämndens rapport vad gäller helårsprognos och framtagen intern åtgärdsplan för verksamhetsåret 2014 godkänns. - Omsorgsnämnden tilläggsbudgeteras 4,7 miljoner kronor för verksamhetsåret Ge omsorgsnämnden i uppdraget att redovisa en analys över äldreomsorgen åren och utifrån fastställd budgetram för år 2015 redovisa konsekvenser med anledning av helårsprognosen för år Redovisningen ska ske skriftligen till kommunstyrelsens sammanträde 21 oktober Under kommunstyrelsens behandling av ärendet läggs en månadsrapport för Omsorgsnämnden till och med juli månad på Kommunstyrelsens bord. Underlaget kommer att tillställas Kommunfullmäktige inför beslut. Stefan Backius (V) ställer fråga gällande aktuella siffror för Omsorgsnämnden vilka redovisas av tf kommunchef Jessica Jansson. Åtgärder motsvarande ca 4 mkr har beslutats av nämnden. Stefan Backius (V) ställer fråga gällande den utredning av omsorgen som nu görs av konsult vilken besvaras med hänvisning till kommunchef Hans Karlsson. Stefan Backius (V) önskar till protokollet att han anser det anmärkningsvärt och allvarligt att Kommunstyrelsen inte har kännedom om utredningen, eftersom det är Kommunstyrelsen som har ansvaret för uppsynsplikten. Lars-Göran Zetterlund (C) ansluter sig till Stefan Backius (V) yttrande om att Kommunstyrelsen inte informerats. Stefan Backius (V) ställer fråga gällande den koppling mellan kommunens arbetssätt och behovet av försörjningsstöd som omnämns i Omsorgsnämndens material. Gällande den interna hanteringen besvaras frågan av tf kommunchef

10 10(99) Jessica Jansson, medan Anne Horneman (S) ber att få återkomma med utförligare svar. Stefan Backius (V) ställer fråga gällande hur utvecklingen av heltiden inom Omsorgsnämndens ansvar har utvecklats sedan maj, vilken lämnas obesvarad. Stefan Backius (V) yrkar i tillägg till förvaltningens förslag att uppdraget som extra kommunalråd på 80 % upphör omedelbart och att kostnadsbesparingen ska tillfalla Omsorgsnämnden, samt att Kommunstyrelsens budget och finansiering ska snabbelysas för att se om det finns ytterligare möjlighet att tilläggsbudgetera Omsorgsnämnden samt att kommunförvaltningen lägger ett förslag om detta till nästa kommunstyrelsemöte. Lars-Göran Zetterlund (C) önskar till protokollet att han vill att Omsorgsnämndens månadsuppföljning 7 ska biläggas protokollet. Allan Myrtenkvist (S), Christina Johansson (M), Anne Horneman (S) och Göran Strömqvist (M) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer först bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Därefter ställer ordförande Annahelena Jernberg bifall mot avslag på Stefan Backius (V) tilläggsyrkanden, vilka avslås. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Omsorgsnämndens rapport vad gäller helårsprognos och framtagen intern åtgärdsplan för verksamhetsåret 2014 godkänns. Omsorgsnämnden tilläggsbudgeteras 4,7 miljoner kronor för verksamhetsåret Ge omsorgsnämnden i uppdraget att redovisa en analys över äldreomsorgen åren och utifrån fastställd budgetram för år 2015 redovisa konsekvenser med anledning av helårsprognosen för år Redovisningen ska ske skriftligen till kommunstyrelsens sammanträde 21 oktober Mot beslutet att avslå tilläggsyrkandena reserverar sig Stefan Backius (V) Exp till Kommunfullmäktige Jessica Jansson

11 11(99) 113 Tilläggsbudgetering för investering i omsorgsnämnden 2014, dnr KS 14/00140 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktiges beslut Omsorgsnämndens beslut Ärendet Kommunfullmäktige beslutade att omsorgsnämnden skulle erhålla kronor i investeringsmedel för inköp av ett planeringssystem. Under processen uppstart har upphandlingsfasen dragit ut på tiden som gjort att omsorgsförvaltningen inte lyckades slutföra inköpet under föregående verksamhetsår. Dessutom har omsorgsförvaltningen beslutat att flytta individ och familjeomsorgen (IFO) till nya lokaler och begär investering för bland annat arkiv och möbler. Det har resulterat i att omsorgsnämnden begäran en tilläggsbudgetering på sammanlagt kronor. Ekonomi Kommunförvaltningen anser att planeringssystemet för omsorgsförvaltningen är viktigt för kommunen och det som har försenat upphandlingen av systemet har inte förvaltningen kunnat påverka i någon större utsträckning. I och med att de kostnader som uppstår finns budgeterade år 2013 och att de outnyttjade investeringsmedlen inte användes av någon annan verksamhet i kommun påverkar det inte kommunens ekonomiska plan för år Förvaltningen anser att omsorgsnämnden ska erhålla ett tillägg på kronor för att kunna slutföra projektet med att införa ett planeringssystem för att kvalitetssäkra och effektivisera verksamheten. När det gäller begäran av tilläggsbudgetering för flytt av IFO:s verksamhet till andra lokaler kan kommunförvaltningen konstatera att några ytterligare medel inte kan budgeteras under år Anledningen är att målsättningen att alla investeringar ska finansieras med egna medel måste tillämpas. I och med att omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på 12,0 miljoner kronor och därmed förbrukar mera medel är budgeterat är det något som kommunförvaltningen tagit hänsyn till vid handläggningen av begäran av tilläggsbudgeteringen. Folkhälsa Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

12 12(99) Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Förvaltningens förslag till beslut - Omsorgsnämndens begäran om tilläggsbudgetering av investering för planeringssystem på kronor för år 2014 godkänns. - Omsorgsnämndens begäran om tilläggsbudgetering av investering med anledning av flytt av IFO på kronor för år 2014 godkänns inte. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Omsorgsnämndens begäran om tilläggsbudgetering av investering för planeringssystem på kronor för år 2014 godkänns. Omsorgsnämndens begäran om tilläggsbudgetering av investering med anledning av flytt av IFO på kronor för år 2014 godkänns inte. Exp till Kommunfullmäktige Jessica Jansson

13 13(99) 114 Politisk organisation from , dnr KS 14/00143 Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade , med målet att fördjupa demokratin, stimulera utvecklingsarbete och stärka styrningen av den kommunala verksamheten, att den politiska organisationen from 2015 skulle utformas enl skiss och i princip bestå av Kommunfullmäktige med oförändrat antal ledamöter och som till sin hjälp har dels fasta och dels tillfälliga beredningar, som tillsätts när man särskilt vill belysa en viktig och komplicerad fråga. Nuvarande gemensamma nämnder, kommunalförbund och andra samarbetsorgan oförändrade. Kommunstyrelse med ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsen har arbetsutskott för akuta ärenden och beredning. Kommunstyrelsen har 3 utskott för särskilda områden med ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsen och omsorgsutskottet har arbetsutskott med 3 +3 ledamöter och ersättare Valnämnd Såväl ledamöter som ersättare har närvaro- och yttranderätt samt ersättning för sina insatser. Program för Information Beredning Uppföljning Extern samverkan med uppgift att fastställa rutiner för möten, deltagare, spelregler mm. Om Kommunfullmäktige antar ovanstående principiella organisation vidtar ett omfattande arbete med att utarbeta och senast på fullmäktige fastställa beredningar och utskott - fastställa reglementen, delegationsordningar och arvodesregler inför den nya mandatperioden. - utarbeta program för information, beredning, uppföljning och extern samverkan. Beslutsunderlag Kf Ks Kf Skiss Politisk organisation 2015 PM Information, Beredning, Uppföljning och Extern samverkan. Ks

14 14(99) Ärendet Kommunstyrelsen har efter att man fått Kommunfullmäktiges uppdrag diskuterat demokratifrågor och effektivare styrning av förvaltningen i olika grupper, företrädesvis med partiföreträdarna/gruppledarna. Frågan har också behandlas i partigrupperna. Frågorna är mycket viktiga och kräver omfattande diskussion i och mellan partierna. Denna process tar längre tid än det för början antogs. Ola Sjölin fick i uppdrag att utifrån dessa samtal skissa på ny organisation färdig att tas i bruk när den nya mandatperioden börjar. Gruppens uppfattning är att man ur demokratisynpukt bör behålla nuvarande antal ledamöter i kommunfullmäktige och att även ersättarna skall ha närvarooch yttranderätt samt ersättning då man deltar på möten. Rekryteringen av politiska förtroendemän underlättas om ersättarna får och kan delta. Dvs ersättarna ska ha närvaro-/yttranderätt samt ersättning. Viktiga principiella frågor såsom tex demokrati, personval och vägvalsfrågor är frågor som kommunfullmäktige skall besluta om. Det är frågor som ofta behöver fördjupad belysning och eftertanke. Därför skall sådana frågor hänskjutas till Fullmäktigeberedningar innan de tas upp till beslut. Många ledamöter har inspirerats av Ljusnarsbergs sätt att samordnat styra de kommunala verksamheterna. Uppdraget har därför varit att presentera en politisk organisation med enbart en nämnd/styrelse, Kommunstyrelsen, som har samlat ansvar för verksamheten. Kommunstyrelsen har 3-4 utskott som bereder frågor inom sitt specialområde och beslutar enl delegation från kommunstyrelsen Dessutom måste det finnas en valnämnd som ansvarar för de allmänna valen. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen och ha uppsikt över gemensamma nämnder, kommunala bolag och samverkansorgan som kommunen ingår i. Enl kommunallagen kan Kommunstyrelsen inrätta utskott för beredning och beslut. Frågan anses dock så principiellt viktigt att den bör beslutas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska ha ledamöter och ersättare. Utskottens ledamöter bara kan utses bland kommunstyrelsens ledamöter. Ekonomi

15 15(99) Arvoden till förtroendevalda utgör en mycket liten andel av kommunens kostnader. Ovanstående förslag med kommunstyrelse och utskott istället för nämnder innebär i sig inga ökade kostnader för arvoden. Den föreslagna behandlingen av partiföreträdarnas roll, deltagande i samrådsmöten, arvodesregler mm har däremot betydelse för vilka kostnader det blir för de förtroendevaldas arvoden. Folkhälsa - Miljö - Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen förslås besluta föreslå kommunfullmäktige att fastställa politisk organisation enl skiss med nedanstående förtydliganden Kommunstyrelsen skall ha ledamöter/ersättare Ks ska ha tre utskott för särskilda ärenden Allmänt utskott, Bildningsutskott samt Omsorgsutskott med ledamöter/ersättare. Kommunstyrelsen och Omsorgsutskottet ska ha arbetsutskott med 3+3 ledamöter/ersättare Två fasta beredningar till Kf inrättas för demokrati och tillväxt förutom den obligatoriska valberedningen. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Stefan Backius (V) att ärendet bordläggs till efter valet. Mats Runqvist (HOB) och Lars-Göran Zetterlund (C) ansluter sig till Stefan Backius (V) yrkande. Christina Johansson (M), Anne Horneman (S) och Göran Strömqvist (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Allan Myrtenkvist (S) och Emil Gustafsson (GL) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer först bifall mot avslag på Stefan Backius mfl:s yrkande om bordläggning vilket avslås. Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.

16 16(99) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa politisk organisation enl skiss med nedanstående förtydliganden Kommunstyrelsen skall ha ledamöter/ersättare Ks ska ha tre utskott för särskilda ärenden Allmänt utskott, Bildningsutskott samt Omsorgsutskott med ledamöter/ersättare. Kommunstyrelsen och Omsorgsutskottet ska ha arbetsutskott med 3+3 ledamöter/ersättare Två fasta beredningar till Kf inrättas för demokrati och tillväxt förutom den obligatoriska valberedningen. Mot beslutet reserverar sig Stefan Backius (V), Lars-Göran Zetterlund (C) och Mats Runqvist (HOB) till förmån för eget yrkande. Exp till Kommunfullmäktige Hans Karlsson

17 17(99) 115 Arbetsordning för Kommunfullmäktige, dnr KS 14/00141 Beslutsunderlag Arbetsordning för Kommunfullmäktige KF KF Ärendet Med anledning av förändringar i kommunallagen och fullmäktiges uppdrag att utreda en ny politisk organisation i Hällefors kommun, är det påkallat att revidera gällande arbetsordning för Kommunfullmäktige i Hällefors. Under 2013 och 2014 har fullmäktiges ordförande såväl sammankallat gruppledarna som skriftligen begärt in synpunkter avseende gällande arbetsordning för att få goda utgångspunkter för en revision som är bredare än vad som är påkallat av lagen. Dessa synpunkter har också utgjort en grund för föreliggande förslag. Parallellt med detta har gruppledarna, med Kommunstyrelsens ordförande som sammankallande, haft fullmäktiges uppdrag att ta fram ett förslag till ny politisk organisation för Hällefors kommun. Arbetet återrapporterades senast till Kommunfullmäktige Ett förslag föreligger till Kommunstyrelsen för vidarebefordran till Kommunfullmäktige Under förutsättning att detta antas föreslås att ett stycke rörande fullmäktigeberedningar, fasta och tillfälliga, läggs till i arbetsordningen. I kommunallagen har fullmäktiges presidium nu fått status av kommunalrättsligt organ, vilket också formellt medger möjligheten att ge presidiet tydliga och avgränsade uppdrag. I förslaget innebär detta att ordförandes tidigare uppdrag i det beredande arbetet konsekvent föreslås läggas över på presidiet i sin helhet, medan ordförandes speciella roll under pågående sammanträde bibehålls oförändrade. Tanken med att lägga ansvar på presidiet är att göra beredningsarbetet mindre beroende av enskild person, då ordförande ibland kan ha förhinder. I förslaget ligger att anmälan av förhinder görs till partiets partiföreträdare istället för kommunsekreteraren. Sena förhinder är svårt att hantera för förvaltningen då sammanträdenas förberedelser kräver att kommunsekreteraren är i Folkets Hus. Redan idag är det vanligt att ledamöter anmäler till sitt eget parti istället för till kommunsekreteraren. Rätten att väcka ärenden har getts en egen rubrik för att förtydliga frågor om till exempel folkinitiativ. Likaså har delarna gällande interpellationer och frågor förtydligats, något som har efterfrågats av flera partier.

18 18(99) Regler för allmänpolitisk och budgetdebatt har också lagts till i förslaget. Delar av dessa ska betraktas som en frivillig överenskommelse, då det innebär en tidsmässig begränsning av talarutrymmet, något som saknar formellt kommunalrättsligt stöd. Frågan om ärendeberedning har utvecklats och förtydligats i förhållande till kommunallagens krav. Språkligt har gjorts en genomgång för att anpassa texten till en modernare och enklare språkdräkt i enlighet med gällande rekommendationer. I bilagt förslag har ny text markerats med grönt, medan text som föreslås tas bort är markerad med överstruket rött. Ekonomi Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Folkhälsa Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Förvaltningens förslag till beslut Förslaget till reviderad arbetsordning antas. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Christina Johansson (M) att ärendet ska remitteras till Val- och demokratinämnden för att nämnden tillsammans med fullmäktiges presidium ska anpassa arbetsordningen för ny politisk organisation. Stefan Backius (V) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunförvaltningen för utveckling av förhållandet mellan fråga och ledamöternas frågestund, vem som kan interpelleras samt fastställa när under året den allmänpolitiska debatten ska hållas. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer först bifall mot avslag på Stefan Backius yrkande vilket avslås.

19 19(99) Därefter ställer ordförande Christina Johanssons (M) yrkande mot kommunförvaltningens förslag och finner att Christina Johanssons (M) yrkande vinner bifall. Kommunstyrelsens beslut Ärendet remitteras till Val- och demokratinämnden för att i dialog med fullmäktiges presidium anpassas till ny politisk organisation. Mot beslutet reserverar sig Stefan Backius (V) till förmån för sitt eget yrkande Exp till Val- och demokratinämnden

20 20(99) 116 Arbetsordning för Kommunfullmäktiges beredningar, dnr KS 14/00142 Beslutsunderlag Arbetsordning för Kommunfullmäktiges beredningar Ärendet Med anledning av föreliggande förslag till ny politisk organisation för Hällefors kommun, har ett förslag till arbetsordning för fullmäktiges beredningar tagits fram. I övrigt hänvisas till beslutsunderlag gällande ärendet ny politisk organisation för Hällefors kommun. Ekonomi Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Folkhälsa Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Förvaltningens förslag till beslut Under förutsättning att erforderliga beslut avseende ny politisk organisation fattas, anta Arbetsordning för Kommunfullmäktiges beredningar. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Stefan Backius (V) att ärendet ska bordläggas till efter valet. Lars-Göran Zetterlund (C) ansluter sig till Stefan Backius (V) yrkande. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer först bifall mot avslag på Stefan Backius (V) och Lars-Göran Zetterlunds (C) yrkande vilket avslås. Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

21 21(99) Under förutsättning att erforderliga beslut avseende ny politisk organisation fattas, anta Arbetsordning för Kommunfullmäktiges beredningar. Mot beslutet reserverar sig Stefan Backius (V), Lars-Göran Zetterlund (C) och Mats Runqvist (HOB) Exp till Kommunfullmäktige Hans Karlsson

22 22(99) 117 Reglemente för Kommunstyrelsen, dnr KS 14/00076 Beslutsunderlag Reglemente för Kommunstyrelsen Ärendet Med anledning av föreliggande förslag till ny politisk organisation för Hällefors kommun, har ett förslag till nytt reglemente för Kommunstyrelsen tagits fram. I övrigt hänvisas till beslutsunderlaget gällande ärendet ny politisk organisation för Hällefors kommun. Ekonomi Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Folkhälsa Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Förvaltningens förslag till beslut Under förutsättning att erforderliga beslut avseende ny politisk organisation fattas, anta föreslaget reglemente för Kommunstyrelsen. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Stefan Backius (V) att ärendet ska bordläggas till efter valet. Lars-Göran Zetterlund (C) ansluter sig till Stefan Backius (V) yrkande. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer först bifall mot avslag på Stefan Backius (V) och Lars-Göran Zetterlunds (C) yrkande vilket avslås. Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

23 23(99) Under förutsättning att erforderliga beslut avseende ny politisk organisation fattas, anta föreslaget reglemente för Kommunstyrelsen. Mot beslutet reserverar sig Stefan Backius (V), Lars-Göran Zetterlund (C) och Mats Runqvist (HOB) Exp till Kommunfullmäktige Hans Karlsson

24 24(99) 118 Omställningsstöd för förtroendevalda, dnr KS 14/00137 Sammanfattning Med anledning av ny rekommendation från Sverige Kommuner och Landsting beträffande omställningsstöd för förtroendevalda föreslås en revidering av reglementet för förtroendevalda i Hällefors kommun. Beslutsunderlag OPF-KL med bilaga Ärendet Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit bestämmelser om omställningsstöd och pensioner till förtroendevalda (OPF- KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som tillträder på ett eller flera uppdrag efter valet Bestämmelserna gäller i tillämpliga delar även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats PBF. PRF-KL, eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Pensionsbestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglemente för förtroendevalda. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF- KL finns en bilaga med bl a närmare information om uppräkning av pensionsbehållningen. De nya bestämmelserna innehåller inga övergångsregler. Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår , eller senare (eller som tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF, eller PRF-KL att gälla. I det förslag till beslut som finns nedan innebär dock en annan tillämpning än i den ursprungliga rekommendationen. I följande förslag till beslut sker en direkt tillämpning av de nya bestämmelserna, även för förtroendevalda som har uppdrag nu. Men i det fallet ska den tid som inarbetats till medräknas. Ekonomi Det är svårt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna, eftersom omställningskostnaden är beroende av hur länge den förtroendevalda varit i tjänst och i vilken ålder som vederbörande befinner sig vid frånträdet. Emellertid torde de nya rekommendationerna sett övertid innebära sänkta omställningskostnader jämfört med nuvarande system. Folkhälsa

25 25(99) De nya rekommendationerna syftar till aktivitet vilket i sin tur i regel är gynnsamt för folkhälsa Miljö - Förvaltningens förslag till beslut 1. Hällefor kommun antar bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, med tillhörande bilaga. 2. Hällefors kommun inför inga övergångsbestämmelser, vilket innebär att samtliga förtroendevalda kommer att omfattas av reglerna i OPF-KL från och med den 1 januari Vid beräkning av kvalificeringstid enligt OPF-KL 4, har förtroendevalda, som tidigare har innehaft uppdrag på minst 40 % av heltid, rätt att tillgodoräkna sig den tiden. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Stefan Backius (V) att beslutets andra sats ska förtydligas med att de förtroendevalda som innehaft arvodering om 40 % eller mer innan 2014 men ännu inte börjat ta ut pension ska omfattas av OPF-KL Lars-Göran Zetterlund (C) och Christina Johansson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Allan Myrtenkvist (S) och Emil Gustafsson (GL) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer förvaltningens förslag mot Stefan Backius (V) yrkande och finner att förvaltningens förslag vinner bifall. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 1. Hällefor kommun antar bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, med tillhörande bilaga. 2. Hällefors kommun inför inga övergångsbestämmelser, vilket innebär att samtliga förtroendevalda kommer att omfattas av reglerna i OPF-KL från och med den 1 januari Vid beräkning av kvalificeringstid enligt OPF-KL 4, har förtroendevalda, som tidigare har innehaft uppdrag på minst 40 % av heltid, rätt att tillgodoräkna sig den tiden. Mot beslutet reserverar sig Stefan Backius (V) till förmån för eget yrkande.

26 26(99) Exp till Kommunfullmäktige Ann Karlsson

27 27(99) 119 Förslag till arvodesbestämmelser från och med 2015, dnr Ks 14/00143 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , Kommunfullmäktiges beslut Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Kommunfullmäktiges beslut Ersättning för förlorad pensionsförmån för förtroendevalda fritidspolitiker Kommunstyrelsens beslut Kommunfullmäktiges beslut om återremiss till kommunförvaltningen för ytterligare beredning Förslag till arvodesbestämmelser Kommunfullmäktiges beslut Förslag till Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Hällefors kommun, daterade Ärendet Gällande bestämmelser antogs 1994 och har sedan dess reviderats vid sexton tillfällen. Kommunförvaltningen har fått i uppdrag att se över kommunens Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Hällefors kommun. Syftet är att få ett sammanhållet aktuellt dokument gällande förtroendevaldas ersättningar utifrån reviderade reglementen m m och som skall gälla för förtroendevalda som tillträder uppdrag efter valet Förslaget till bestämmelser omfattar ersättning till kommunalråd, särskilt arvode, sammanträdesarvode, dagarvode samt särbestämmelser för kommunägda bolag. Förslaget till arvodesbestämmelser har tidigare behandlats av kommunfullmäktige 27 mars 2012, då beslutades att återemittera ärendet till kommunförvaltningen för ytterligare beredning. Bestämmelserna har nu setts över och förtydligats i vissa delar. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 om arvodesbestämmelser gällande ledamöter och ersättare i stiftelser och styrelser för kommunens bolag och lekmannarevisorer (bilaga 7 till nu gällande bestämmelser). De beslutade bestämmelser har lyfts in i förslaget till Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Hällefors kommun i syfte att få ett sammanhållet dokument innehållande samtliga kommunens arvodesbestämmelser för förtroendevalda. Respektive bolag ansvarar för kostnader som uppstår som följd av bestämmelserna. Gällande förtroendevalda i kommunala bolag kan kommunfullmäktige besluta om att ansvarsförsäkring skall tecknas. Kostnaden för försäkringen blir i så fall

28 28(99) bolagets kostnad. Den delen regleras inte i dessa arvodesbestämmelser utan blir ett separat ärende om det blir aktuellt. Enligt Kommunallagen ska en förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, landstingsråd eller oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer. I förslaget till arvodesbestämmelser används begreppet kommunalråd för kommunstyrelsens ordförande. Basarvodet föreslås utgå från och följa utvecklingen av riksdagsledamöternas arvode, och skall utgöra grund för samtliga ersättningar. Nytt är att det införs en avvecklingsperiod för kommunalråd och att förtroendevald som önskar får möjlighet att byta det särskilda arvodet mot sammanträdesarvode och förlorad arbetsinkomst. Ersättningen för förlorad arbetsinkomst har maximerats. Sammanträdesarvode och förlorad arbetsinkomst föreslås även fortsättningsvis utgå till såväl ledamöter som tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare. Reglemente för partiföreträdare och partistöd har lyfts ur arvodesbestämmelserna och återfinns i separata dokument. Ekonomi Kommunfullmäktige beslutade i november 2012 om att grundarvodet för heltidsengagerat kommunalråd skulle utgå med 76 procent av riksdagsledamöternas arvode samt att övriga månadsarvoden baseras på det. Den maximerade ersättningen för förlorad arbetsinkomst föreslås utgöra 4,8 procent av kommunalrådets månadsarvode. Sammanträdesarvodet utgörs av 0,131 procent av kommunalrådets månadsarvode per påbörjad halvtimme. Folkhälsa Ekonomiska möjligheten att vara delaktig i de demokratiska processerna påverkar människans hälsa. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Samverkan Information har skett i kommuncentrala samverkansgruppen. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta arvodesbestämmelserna inklusive bilaga 1 att gälla från och med

29 29(99) dessa arvodesbestämmelser ersätter Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Hällefors kommun beslutade med tillhörande revideringar, förutom punkterna 4, 6, 7, 8, 9 och 10 dessa arvodesbestämmelser ersätter Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda antagna av kommunfullmäktige dessa arvodesbestämmelser ersätter Ersättning för förlorad pensionsförmån för förtroendevalda fritidspolitiker antagna av kommunfullmäktige ge kommunförvaltningen i uppdrag att upprätta tillämpningsanvisningar och erforderliga ansökningsblanketter --- Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Stefan Backius (V) att ärendet ska bordläggas till efter valet. Christina Johansson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer först bifall mot avslag på Stefan Backius (V) yrkande vilket avslås. Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på förvaltni9ngens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta arvodesbestämmelserna inklusive bilaga 1 att gälla från och med dessa arvodesbestämmelser ersätter Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Hällefors kommun beslutade med tillhörande revideringar, förutom punkterna 4, 6, 7, 8, 9 och 10 dessa arvodesbestämmelser ersätter Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda antagna av kommunfullmäktige

30 30(99) dessa arvodesbestämmelser ersätter Ersättning för förlorad pensionsförmån för förtroendevalda fritidspolitiker antagna av kommunfullmäktige ge kommunförvaltningen i uppdrag att upprätta tillämpningsanvisningar och erforderliga ansökningsblanketter Mot beslutet reserverar sig Stefan Backius (V) Exp till Kommunfullmäktige Ann Karlsson

31 31(99) 120 Reglemente för partiföreträdare, dnr KS 14/00144 Beslutsunderlag Reglemente för partiföreträdare Ärendet I Hällefors kommun finns idag ett system med gruppledare och partiföreträdare i fullmäktige. Tanken med detta är att bredda och öka det politiska engagemanget och att utveckla det politiska samtalet. I samband med att arbetsordning för Kommunfullmäktige och bestämmelserna för partistöd revideras i förhållande till förändringar i kommunallagen, har kommunförvaltningen också sett över bestämmelserna för partiföreträdare. I förslaget ligger ett borttagande av beteckningen gruppledare, då detta ofta förknippas med riksdagens gruppledare och deras relativt väl avgränsade uppgifter. Istället föreslås att beteckningen partiföreträdare används för samtliga med uppdraget; tidigare har det använts för partier med 1-3 mandat i fullmäktige. Liksom tidigare föreslås ansvaret för val av partiföreträdare förrättas av partiet självt. För att underlätta hanteringen vid t ex byte av gruppledare, föreslås att anmälan sker till kommunsekreterare som sedan ansvarar för att fullmäktige informeras. Syftet är att få en smidigare process avseende bland annat ersättning till partiföreträdarna. Uppdragets innehåll har förtydligats i förhållande till tidigare gällande bestämmelser, med ett betonande av vikten att hålla sig informerad och att sprida information i det egna partiet. Partiföreträdarna har i föreliggande förslag också rätt till ersättning för deltagande vid sammanträden i styrelse och nämnd som man inte är vald till, samt andra sammanträden i enlighet med kommunens arvodesbestämmelser, vilket är tänkt att fungera som ett incitament för aktivitet och deltagande. Det innebär också en förenkling och ökad enhetlighet gällande kommunens arvodesprinciper. Ekonomi Förslaget innebär att det fasta arvodet kopplas till gällande prisbasbelopp och utgår med 60 % av detta på årsbasis, fördelat på månatliga utbetalningar om 1/12 av arvodet. Innevarande år innebär det ett årsarvode om och en månatlig ersättning om kr, alltså en markant sänkning av det fasta arvodet. Samtidigt innebär förslaget att partiföreträdarna har närvaro- och yttranderätt i nämnder och styrelse samt till skillnad från nu - rätt till arvode för de sammanträden den deltar på.

32 32(99) Folkhälsa Möjligheten till inflytande är en viktig aspekt för den upplevda hälsan. Systemet med partiföreträdare syftar till att ge samtliga partier - och därmed deras väljare goda möjligheter att utöva ett inflytande över kommunens styre. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Förvaltningens förslag till beslut Reglemente för partiföreträdare antas att gälla från Tidigare gällande reglemente för partiföreträdare/gruppledare upphör att gälla. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Stefan Backius (V) att ärendet ska bordläggas till efter valet. Lars-Göran Zetterlund (C) och Mats Runqvist (HOB) ansluter sig till Stefan Backius (V) yrkande. Christina Johansson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Annahelena Jernberg (S) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer först bifall mot avslag på Stefan Backius (V) mfl:s yrkande vilket avslås. Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Reglemente för partiföreträdare antas att gälla från Tidigare gällande reglemente för partiföreträdare/gruppledare upphör att gälla. Mot beslutet reserverar sig Stefan Backius (V), Lars-Göran Zetterlund (C) och Mats Runqvist (HOB)

33 33(99) Exp till Kommunfullmäktige

34 34(99) 121 Bestämmelser om kommunalt partistöd, dnr KS 14/00145 Beslutsunderlag Förslag till bestämmelser om kommunalt partistöd Ärendet Med anledning av de förändringar i kommunallagen som skett, föreslår kommunförvaltningen att nya bestämmelser om kommunalt partistöd antas. Lokalt partistöd är nu som tidigare frivilligt för kommunen att besluta om. Om kommunen väljer att införa ett kommunalt partistöd, regleras utformningen av detta stöd i kommunallagen. Jämfört med tidigare regler har ett antal förändringar skett vilket innebär att Hällefors kommun inför kommande mandatperiod behöver förändra reglerna för partistödet. De mest genomgripande förändringarna är att mandat som inte har en fastställd ledamot ( tomma stolar ) inte längre ger rätt till stöd, samt att beslut om partistöd årligen ska fattas av fullmäktige. Ett krav på uppföljning av hur utbetalade medel har använts finns numer också inskrivet i kommunallagen. För att fortsatta utbetalningar ska kunna ske, måste partierna redovisa hur tidigare stöd har använts och ett granskningsintyg ska utfärdas. I förslaget ligger att ekonomienheten uppdras att utfärda detta intyg. Kravet på redovisning, vilken lämpligen görs genom verksamhetsberättelse eller motsvarande, föranleder att fullmäktigebeslut om utbetalning föreslås fattas i juni varefter utbetalning sker. Anledningen är att partierna ska hinna besluta om verksamhetsberättelse och granskningsintyg utfärdas. Ekonomi Inga förändringar i beräkningsgrunderna föreslås. Folkhälsa Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Förvaltningens förslag till beslut Bestämmelser om kommunalt partistöd antas

35 35(99) Tidigare bestämmelser om kommunalt partistöd upphör att gälla. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunsekreterare Mathias Brandt kortfattat förändringarna förslaget innebär jämfört med dagens system. Stefan Backius (V) och Lars-Göran Zetterlund (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Bestämmelser om kommunalt partistöd antas Tidigare bestämmelser om kommunalt partistöd upphör att gälla. Exp till Kommunfullmäktige

36 36(99) 122 Rapport Krokbornsparken, dnr KS 14/00146 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Rapport Krokbornsparken, daterad Ärendet Kommunförvaltningen har , i samband med beslut om kommunens lokalförsörjningsplan, fått uppdraget ta fram en rapport för Krokbornsparken som Hällefors kommun äger. I fastställd plan framgår att Parken ska vara en park för folket och ska förvaltas utifrån att den har byggnadsminnesförklarats. Vårdplanen, med betoning på vegetation och arkitektur, som antogs 1996, ska kommunen arbeta efter i samarbete med Länsstyrelsen och Krokborns vänner. I dag är parken öppen för alla att vandra i. Runt parken finns vackra naturstigar som följer formationerna i naturen. Det är lätt att parkera intill parken och de många stigarna är lättillgångna och erbjuder korta och långa promenader. Många joggar i parker eller rastar hunden. Under sommarhalvåret har parken öppet söndagar, med bl a guidningar, afternoonbugg och barnaktiviteter. På helgerna bjuds det upp till dans till kända band. Det är vanligt att företag och föreningar hyr parken för fester. Förvaltningen kan konstatera att det föreligger ett underhållsbehov i parken vad gäller både vegetationen och byggnaderna, vilket framgår av rapporten. I rapporten finns det förslag på åtgärder som förvaltningen anser behöver vidtas för att följa antagen vårdplan och för att kunna uppnå målet med parken som finns antagen i lokalresursplanen. Förvaltningen har i dagsläget inte upprättat en regelrätt underhållsplan för parkens byggnader utan har enbart genomfört en statusinventering över det behov som föreligger. Här behöver förvaltningen arbeta fram en underhållsplan för att långsiktigt kunna planera för byggnadernas underhållsbehov. Föreningen Krokborns vänner, som är en vänförening, har till ändamål att levandegöra Krokbornsparken både i fråga om att lyfta fram det historiska värdet och att medverka till att utveckla Krokbornsparken till en levande och attraktiv folkpark för människor i alla åldrar. Föreningen har varit delaktig genom att de fått möjlighet att lämna in material till kommunen, har fått tagit del och gett synpunkter på rapporten. Förvaltningen föreslår att kommunen upprättar ett avtal med Krokborns vänner. Det skulle innebära att kommunen får ett föreningsavtal med samma upplägg som bildningsförvaltningen har med idrottsanläggningarna då detta är en kulturanläggning.

37 37(99) Ekonomi Under de senaste fem åren har kommunen erhållit cirka 15 tkr i intäkter för lokalupplåtelse. Totalt beräknas kommunens kostnader för parken uppgå till 195,0 tkr för år Kostnaderna avser bland annat el, värme och vatten. Under verksamhetsåret 2013 gjordes en extra satsning på parken med 100 tkr för att på så sätt kunna vidta extra åtgärder utöver ordinarie drift. Om kommunen antar en tydlig prioritering/satsning för parken finns goda möjligheter till medfinansiering från Länsstyrelsen för åtgärder som ligger i linje med vårdplanen. När det gäller de underhållsåtgärder som behöver vidtas i form av driftkostnader föreslår förvaltningen att kommunen från och med år 2015 prioriterar medel för parken utöver ordinarie drift med 150 tkr för att upprätthålla underhåll av byggnaderna och övrigt i parken. Folkhälsa Forskning visar att det geografiska avståndet till naturen spelar stor roll för hur ofta människor besöker den, likaså hur tillgängligt naturen är. En park som Krokbornsparken ger möjlighet till att kombinera naturupplevelser, friluftsliv och fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet och inaktivitet har många effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort. Ett bevarande av parken borgar för en långsiktig satsning som främjar folkhälsan. Miljö I den antagna vårdplanen för parken finns det beskrivet tankar om hur området bör vårdas och utvecklas ur ett miljöperspektiv. Förvaltningens förslag till beslut - Kommunstyrelsen budgeteras för ökade driftkostnader med kronor per år från och med år 2015 för genomförande av driftåtgärder enligt rapporten. - Kommunförvaltningen får i uppdrag att upprätta en underhållsplan för parkens byggnader. - Kommunförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett avtal med Krokborns vänner. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Raija Sundin, nämndsekreterare. Ewa Stålberg (M), Ritha Sörling (V)

Raija Sundin, nämndsekreterare. Ewa Stålberg (M), Ritha Sörling (V) 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 16.00 16.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Abdel Majid Elmoussauoui (S) Ronnie Faltin (S) Per Karlsson (M) Vivianne Pettersson (M)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.15 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Innehåll Antalet ledamöter... 2 Ordförande och vice ordförande... 2 Presidiets

Läs mer

REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN

REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN 2014:15 REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-25 att gälla från och med mandatperioden efter 2014 års allmänna val. Tillämpningsområde

Läs mer

Företagspolicy för Gislaveds kommun

Företagspolicy för Gislaveds kommun 2012-06-12 Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-27, 116 Reviderad kommunfullmäktige 2012-08-30, 118 Förslag till revidering (anpassning) efter kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2012 37om revidering

Läs mer

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Mellkvist (C) ordförande Annalena Järnberg (S) Kerstin Skogdalen (S) Riitta Löfström (HOB) Lars Hedkvist (V) Tomas

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Arvodesregler för Kalmar kommuns förtroendevalda

Arvodesregler för Kalmar kommuns förtroendevalda Arvodesregler för Kalmar kommuns förtroendevalda Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 138 med ändringar och tillägg den 29 januari 2007, 12, den 28 maj 2007, 114, den 25 augusti 2008, 13, den

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-08

Kommunfullmäktige 2014-09-08 Kommunfullmäktige 2014-09-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson

Läs mer

Regler för omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Regler för omställningsstöd och pension för förtroendevalda STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 5 (13) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-11-12 Kf 125 Ks 160 Au 197 KS/2015-0173 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut att besluta att

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

16. Komplettering av riktlinjer för pension för förtroendevalda Dnr 2015/483-003

16. Komplettering av riktlinjer för pension för förtroendevalda Dnr 2015/483-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 32 (42) 2016-03-21 Kf 16. Komplettering av riktlinjer för pension för förtroendevalda Dnr 2015/483-003 Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14, 283, om att anta ny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige FÖRFATTNING 1.1 Antagen av Kommunfullmäktige 101/08 Arbetsordning för kommunfullmäktige Denna arbetsordning tillsammans med kommunallagen innehåller bestämmelser som styr kommunfullmäktiges arbete. Därutöver

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv BESLUTSUNDERLAG Landstingstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ledningsenhet Dnr LD12/01415 Uppdnr 351 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 13.00-15.55 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Britt

Läs mer

Samuel Ericsson, gruppledare (v) Lilian Stenqvist, ers. gruppledare (s) Kenth Adamsson, förvaltningschef

Samuel Ericsson, gruppledare (v) Lilian Stenqvist, ers. gruppledare (s) Kenth Adamsson, förvaltningschef 1(26) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 16.30 Beslutande Ledamöter Barbro Stein (S) ordförande Mikael Eriksson (S) Christina Wilhelmsson (S) Ulrika Mellkvist (C) Sven-Åke Lundh (M) Mats

Läs mer

Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag

Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag ARBETSORDNING Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktiges 134 2015-09-22 1(3) Beteckning KST 2015/000274-003 Författningssamling MBLAFS 2015:22 Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag Motioner

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum Sida 1 ( 6 ) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Louise Branting (C), ordf. Nils Matsson (M)

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Ola Ström, kommunchef Ingrid Holmgren, socialchef Ann-Louise Eriksson, MAS Mathias Brandt, kommunsekreterare

Ola Ström, kommunchef Ingrid Holmgren, socialchef Ann-Louise Eriksson, MAS Mathias Brandt, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Formens hus, kl. 15.00-15.50 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ronnie Faltin (S), ej tjänstgörande Vivianne Pettersson (M), ej tjänstgörande

Läs mer

2014-02-19. Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, fredagen den 21 februari 2014, kl. 08.30

2014-02-19. Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, fredagen den 21 februari 2014, kl. 08.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 86 (101) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Onsdagen den 19 februari 2014, kl. 09.30 15.45 Beslutande Tommy Nyström (s), ordförande Birgitta Larsson (s) Roland

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Inledande bestämmelser 1 Ersättningar till förtroendevalda i kommunala organ utgår i enlighet med dessa bestämmelser för förlorad arbetsinkomst,

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-08-26, 83 Dokumentansvarig - Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning Roller...4 1. Bolaget som kommunalt organ...4 2. Kommunstyrelsens

Läs mer

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14. f^> Ä Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom

Läs mer

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54 Kommunstyrelsen 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten (FP) Claes-Gunnar

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 10.30 12.20 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Övriga närvarande Se bilagd förteckning Justerare Christina Johansson och Allan Myrtenkvist Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Magnus Hesse (M), ordförande Lennart Haraldsson (S), vice ordförande Ulf Dahl (S) Marie Karlsson (M) Sören Söderström

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

189 Fastställelse av ärendelista 190 Delegationsbeslut 191 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommunchefen

189 Fastställelse av ärendelista 190 Delegationsbeslut 191 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommunchefen s sammanträde Måndag 8 september 2014 kl 8.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 189 Fastställelse av ärendelista 190 Delegationsbeslut 191 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Reglemente. Servicenämnden. Antagen av kommunfullmäktige KF 4/2012-02-27. Reviderat av kommunfullmäktige KF 45/2014-04-28

Reglemente. Servicenämnden. Antagen av kommunfullmäktige KF 4/2012-02-27. Reviderat av kommunfullmäktige KF 45/2014-04-28 Reglemente Servicenämnden Antagen av kommunfullmäktige KF 4/2012-02-27 Reviderat av kommunfullmäktige KF 45/2014-04-28 Reglemente för servicenämnden i Degerfors kommun ALLMÄNT 1 Kommunallagen (1991:900)

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun 1/6 Beslutad när: 2016-03-21 48 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2015:674-003 Ersätter: Revisionsreglemente beslutad av kommunfullmäktige 17, 2006-11-27 (reviderad 211, 2011-09-26) Revisionen

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Arbetsordning för styrelse och nämnder

Arbetsordning för styrelse och nämnder Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 72, 2011-05-02 Utöver vad som föreskrivs om nämnder och styrelser i kommunallagen gäller bestämmelserna i denna

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08 Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Revisionsreglemente 2 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Reglemente för arbetsutskottet

Reglemente för arbetsutskottet Antagen av Förbundsstyrelsen 2012-11-07, 98 DNR: 12RV0382 1 Allmänna bestämmelser I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott. De ärenden

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1(16) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun Ändringar införda till och med KF, 57 /2015 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 2 2 Definitioner... 2 3 Arvoden... 2 4 Ersättningar...

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige 26 maj 2014, 82 Reviderade av kommunfullmäktige 23 maj 2016, 75 KS2014.0216

Antagna av kommunfullmäktige 26 maj 2014, 82 Reviderade av kommunfullmäktige 23 maj 2016, 75 KS2014.0216 Antagna av kommunfullmäktige 26 maj 2014, 82 Reviderade av kommunfullmäktige 23 maj 2016, 75 KS2014.0216 1 Tillämpningsområde 3 1.1 Förtroendevalda 3 2 Arvode 3 2.1 Gemensamma bestämmelser 3 2.2 Månadsarvode

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(9) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 14 september 2015 kl 14:00-15:00 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 1 Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 2015-01-08 1(23) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s)

Läs mer

2016-03-23 10. Arvodesreglemente. Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-23 4

2016-03-23 10. Arvodesreglemente. Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-23 4 Datum 2016-03-23 10 Antal sidor Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-23 4 Reviderad, datum och Revideringen avser Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser... 3 1. Bakgrund... 3 2. Regler

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-09-16 1 (12) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 13:00-14:00 Beslutande Göran Edberg (S), ordförande Birgitta

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson Ove

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.30 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, klockan 13.50 17.30, 239-257 FP Rolf Hallberg tjänstgör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-06-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämnden 2012-01-30 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-17:00 ande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Åse Modin, tf. förvaltningschef

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 09.00 12.15 1 (15) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi.

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 18 Dnr 2013/20-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. Till dagens sammanträde är presidiet i Borgholm Energi AB inbjudna för information och diskussion

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer