Datum Ersättare Åsa Andersson Sandberg (GL) Maja Loiske (V)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2015-05-12. Ersättare Åsa Andersson Sandberg (GL) Maja Loiske (V)"

Transkript

1 1(94) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Åsa Andersson Sandberg (GL) Maja Loiske (V) Övriga närvarande Johan Stolpen (V), partiföreträdare Per Grängstedt (LBPO), partiföreträdare Martin Emmesjö, fastighetsekonom, del av mötet Jessica Jansson, ekonomichef, del av mötet Ola Ström, kommunchef, del av mötet Mathias Brandt, kommunsekreterare Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndag 18/ kl ; 151 justerad Underskrifter Sekreterare Mathias Brandt Ordförande Annahelena Jernberg Justerare Hans-Otto Pohlmann Ritha Sörling ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Mathias Brandt

2 2(94) Beslutande Tjänstgörande ersättare Anne Horneman S Allan Myrtenkvist S Marjo Pruuki (S) Martin Eklund S Thomas Lönn (S), Robert Örtlund (M), Annahelena Jernberg, ordf. S Christina Johansson M Ewa Lindbäck M Hans-Otto Pohlmann GL Samuel Eriksson V Katja Ollila (V) Ritha Sörling V Lars-Göran Zetterlund C Margeurite Wase Fredrik Dahlberg SD

3 3(94) Ärenden under beredningstid Håkan Ceder, VD för Tursam, informerar om verksamheten. Tar upp de inriktningar som styr arbetet och ger exempel på hur Hällefors och Bergslagen lyfts fram i marknadsföringen. Åsa Andersson Sandberg (GL) ställer fråga gällande upphandlingar av turistbyråerna vilken besvaras av Håkan Ceder. Kommunchef Ola Ström ställer fråga gällande hur längdskidåkning marknadsförs vilken besvaras av Håkan Ceder. Fastighetsekonom Martin Emmesjö informerar kring föreslagna taxor för attefallsåtgärder och om remissyttrandet gällande den regionala cykelplanen. Annahelena Jernberg (S) ställer fråga gällande vad attefallstaxorna avser att täcka vilken besvaras av Thomas Lönn (S). Annehelena Jernberg (S) ställer förtydligande frågor gällande några av de vägsträckor som nämns i yttrandet, vilken besvaras av fastighetsekonom Martin Emmesjö 118 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde Ordförande Annahelena Jernberg (S) redogör för kallelsen till dagens sammanträde. Kommunstyrelsen godkänner kallelsen

4 4(94) 119 Fastställande av dagordning Ordförande Annahelena Jernberg redogör för att individärenden behandlas när IFO:s handläggare kommer till sammanträdet som föredragande och att ärendet förbundsordning för BKT ska läggas till dagordningen; bilagorna finns i utskicket men ärendet har fallit bort från dagordningen. Nya delegeringsbeslut har tillkommit. Lars-Göran Zetterlund (C) önskar att yttrandet över hans motion ska tas kl då han måste begära permission. I enlighet med detta fastställs dagordningen.

5 5(94) 120 Valärenden Ordförande Annahelena Jernberg (S) meddelar att Christina Johansson (M), som nominerats av Hällefors kommun, har valts in i styrgrupp för Business region Örebro, BRO, och i föreningsstyrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening.

6 6(94) 121 Medborgarförslag om bryggor vid badplatsen i Grythyttan, dnr KS 15/00130 Rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att ärendet ska remitteras till Kommunstyrelsen vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Annahelena Jernberg (S) att medborgarförslaget ska remitteras till Bergslagens kommunalteknik för beredning vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Medborgarförslaget remitteras till Bergslagens kommunalteknik för beredning Exp till Förslagsställaren BKT

7 7(94) 122 Medborgarförslag om cykelväg mellan Grythyttan och Hällefors, dnr KS 15/00127 Rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att ärendet ska remitteras till Kommunstyrelsen vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Annahelena Jernberg (S) att medborgarförslaget ska remitteras till kommunförvaltningen för beredning vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Medborgarförslaget remitteras till Kommunförvaltningen för beredning. Exp till Förslagsställaren Ola Ström

8 8(94) 123 Medborgarförslag om hastighetssänkning på Kyrkogatan i Grythyttan, dnr KS 15/00128 Rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att ärendet ska remitteras till Kommunstyrelsen vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Annahelena Jernberg (S) att medborgarförslaget ska remitteras till kommunförvaltningen för beredning vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunförvaltningen för beredning Exp till Förslagsställaren Ola Ström

9 9(94) 124 Peter Hjalmarssons medborgarförslag om hastighetssänkning på Kyrkogatan i Grythyttan, dnr KS 13/00196 En kompletterande bilaga till rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att bilagan ska remitteras till Kommunstyrelsen vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Bilagan till tidigare medborgarförslag remitteras till Kommunstyrelsen Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Annahelena Jernberg (S) att medborgarförslaget ska remitteras till kommunförvaltningen för beredning vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunförvaltningen för beredning. Exp till Förslagsställaren Ola Ström

10 10(94) 125 Begäran om anslag för projektering för simhall och allaktivitetshus, dnr KS 15/00152 Kommunförvaltningen i mottog en skrivelse från Vision Hällevi, en sammanslutning av föreningar som bedriver verksamhet i anslutning till Hällevi idrottsplats, gällande kommunalt anslag för projektering av simhall och allaktivitetshus. Ordförande Susanne Grundström (S) konstaterar att förslaget inlämnats som ett medborgarförslag och att föreningar inte har rätt att lämna sådana. Ordförande yrkar däremot att ärendet ska remitteras till Kommunstyrelsen som har i sitt uppdrag att hålla kontakten med kommunens föreningar vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet remitteras till Kommunstyrelsen. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Annahelena Jernberg (S) att kommunförvaltningen ges i uppdrag att även fortsättningsvis ha kontakt med Vision Hällevi i fråga om projekteringen vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Kommunförvaltningen ges i uppdrag att även fortsättningsvis ha kontakt med Vision Hällevi i fråga om projekteringen. Exp till Vision Hällevi Ola Ström

11 11(94) 126 Hällefors kommuns årsredovisning 2014, dnr KS 15/00088 Beslutsunderlag Årsredovisning för Hällefors kommun 2014 Ärendet Kommunens antagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicy innebär att ekonomiprocessen ska ske i dialogform. Nu har första dialogträffen genomförts av ekonomiberedningen bestående av de politiska partiföreträdarna. Ekonomiberedningen kan konstatera att alla partier genom sin partiföreträdare inte varit representerade/delaktiga under den heldag som dialogen pågått med fokus på föregående år. Syftet med dialogträffarna är att det ska bygga på en bred förankring i politiken för att få en till en ökat kunskapsnivå och en långsiktig stabilitet i de större frågorna. Dialogen har skett med representanter från kommunstyrelsen, bildningsutskottet, omsorgsutskottet, Hällefors Bostads AB, Bergslagens Kommunalteknik, Bergslagens Räddningstjänst, Bergslagens Miljö och byggnämnd och Bergslagens Överförmyndarnämnd. I samband med dialogträff avseende årsbokslut 2013 beslutade ekonomiberedningen att kravet på skriftligt material utifrån givna frågeställningar skulle tas bort. Istället skulle dialogträffarna utgå från fyra frågeställningar; Styrkor, Möjligheter, Utmaningar och Framtid. På det sättet anser beredningen att dialogformen möter upp ett samarbete och att alla känner en tillhörighet. Det skapas en samhörighet och en vi-känsla. Alla är överrens om att dialogen är bra och ger stort informationsflöde och tillfälle till dialog med verksamheterna. Däremot ser ekonomiberedningen gärna att verksamheterna lämnar något skriftligt material i förväg för att beredningen ska kunna läsa in sig på berörda verksamheter och därmed ha något att diskutera omkring vid själva dialogen. Det handlar då främst om vad som har hänt i verksamheten, måluppfyllelsen och framtida utmaningar, och inte så mycket om ekonomiskt utfall. Kommunstyrelsens förvaltning kan konstatera att kommunen har låg måluppfyllelse vad gäller resultatmålen 2014 och att kommunen framöver behöver arbeta med formulering av mål för att på så vis definiera vilka nyckeltals som ska utvärdera målsättningen för att kunna mäta målet. Antalet mål är dels för många utifrån kommunens storlek och dels att målen inte är mätbara utifrån avsaknad av indikator som gör att målstyrningen blir omöjlig

12 12(94) att genomföra. Det samma gäller för de inriktningsmål som är antagna för mandatperioden Kommunförvaltningen har utifrån dialogen och verksamhetsrapporter sammanställt kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2014 som beretts av ekonomiberedningen. Ekonomi Kommunen redovisar ett positivt resultat på 7,3 miljoner kronor exklusive extra nedskrivningar, vilket jämfört med den antagna årsbudgeten är 6,1 miljoner kronor bättre. Detta positiva resultat innebär att kommunen valt att göra resultatpåverkande nedskrivningar med 5,4 miljoner kronor utifrån att kommunen har bokförda värden som är för högt värderat. Kommunens bokslut redovisar ett positivt resultat efter nedskrivningar på 1,9 miljoner kronor, vilket jämfört med den antagna årsbudgeten är 0,7 miljoner kronor bättre. I förhållande till den delårsrapport som presenterades för kommunstyrelsen är det en skillnad på 0,2 miljoner kronor.. Under de senaste fem åren har det egna kapitalet ökat med 37,0 miljoner kronor, vilket motsvarar en årlig ökningstakt med 15,2 procent. Nämnder och styrelsen uppvisar tillsammans en negativ avvikelse på totalt -14,2 miljoner kronor gentemot budget, som motsvarar kommunens totala verksamhetskostnader. Underskottet kan härledas till driftnämnderna som tillsammans redovisar ett underskott på -14,2 miljoner kronor. Skatter och generella bidrag uppvisar tillsammans en positiv avvikelse på totalt 14,0 miljoner kronor gentemot budget. Överskottet kan härledas till det nya utjämningssystemet. Finansnettot uppvisar en positiv avvikelse på 0,9 miljoner kronor gentemot budget. Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet reduceras med de realisationsposter som uppstått under året. Kommunen har uppfyllt balanskravet varje år sedan detta infördes år 2000, med undantag för budgetåret Kommunens resultat för 2014 visar på ett positivt resultat på 1,9 miljoner kronor och vid en avstämning av Kommunallagens balanskrav redovisar kommunen ett justerat positivt resultat på 2,5 miljoner kronor. I årets årsredovisning har kommunens antagna finansiella målsättningar utvärderats utifrån ett femårsperspektiv och den antagna soliditetsplanen. Förvaltningen kan konstatera att kommunens målsättning med att förbättra kommunens soliditet är på rätt väg. Kommunen har totalt investerat 21,8 miljoner kronor under verksamhetsåret Investeringsbudget var 30,7 miljoner kronor, vilket innebär att den fastställda budgetramen inte förbrukades utan gav ett överskott på 8,9 miljoner kronor års investeringar har finansieras med 97,2 procent av egna medel och resterande del finansieras med medel som fanns vid ingången

13 13(94) av år Kommunen har uppfyllt målet att finansiera investeringarna med egna medel som dels inkommit under verksamhetsåret och dels med medel från ingången av föregående år. Kommunens likviditet vid årsskiftet 2014/2015 var 17,1 miljoner kronor. Orsaken till denna nivå är att verksamheternas preliminära utfall blivit bättre än tidigare gjorda prognoser och att kommunens budgeterade investeringar för år 2014 inte förbrukats. Låneskulden avseende långfristiga lån per den 31 december 2014 uppgick till 107,6 miljoner kronor. I förhållande till föregående år har låneskulden minskat med 12,0 miljoner kronor vilket innebär att målsättningen att amortera uppfyllts. Kommunen har fortsatt stora borgensåtaganden som kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån, alternativt att ge ägartillskott. Totalt har kommunen ett borgensåtagande på 189,7 miljoner kronor vid årets slut. Det största åtagandet har kommunen till Hällefors Bostads AB som uppgår till 130,0 miljoner kronor och i förhållande till föregående år har det totala borgensåtagandet minskat med 18,6 miljoner kronor. Folkhälsa Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till kommunens årsredovisning för verksamhetsåret Miljö Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till kommunens årsredovisning för verksamhetsåret Förvaltningens förslag till beslut Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att - Hällefors kommuns årsredovisning 2014 godkänns. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Christina Johansson (M) att en förändring av texten ska ske så att handlingens text överensstämmer med tjänsteskrivelsens. Samuel Eriksson (V) yrkar avslag med motiveringen att handlingen är ofullständig och innehåller fel och otydligheter. Lars-Göran Zetterlund (C) och Hans-Otto Pohlmann (GL) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

14 14(94) Allan Myrtenkvist och Anne Horneman, båda (S), yttrar sig utan att yrka. Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag med tillägg för det egna yrkandet och finner att förslaget bifalls. Kommunstyrelsens beslut Texten i den bakomliggande handlingen förändras för att överensstämma med tjänsteskrivelsens text. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Hällefors kommuns årsredovisning 2014 godkänns. Mot beslutet reserverar sig Samuel Eriksson och Katja Ollila, båda (V) Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica Jansson utförligt för årsredovisningen. Uppehåller sig särskilt vid kommunens ekonomiska årshjul och förhållandet mellan resultat- och balansräkning. Därefter ges tid för ledamöterna att ställa frågor till ekonomichefen. Terje Fröhlich (S) ställer fråga gällande känslighetsanalysen vilken besvaras av Jessica Jansson. Svaret föranleder följdfråga gällande inflation vilken besvaras av Jessica Jansson. Lasse Eriksson (SD) ställer frågor gällande verksamhetsmål, soliditetsmål och pensionsskuld vilka besvaras av Jessica Jansson Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande benämningen av citybanemedel vilken besvaras av Jessica Jansson. Stefan Backius (V) ställer fråga gällande driftens negativa resultat om 14 miljoner kronor vilken besvaras av Jessica Jansson. Samuel Eriksson (V) ställer fråga gällande de förändringar i årsredovisningen som skett sedan den behandlades i Kommunstyrelsen vilken besvaras av Jessica Jansson. Kommunstyrelsens ordförande Annahelena Jernberg (S) föredrar Kommunstyrelsens bokslut och tar särskilt upp resecentrum, renoveringen av

15 15(94) ishallen vid Hällevi, Grythyttans bibliotek, satsningen på feriearbete och utbildningen av undersköterskor. Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande måluppfyllelse vilken besvaras av Christina Johansson (M). Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om samhällbyggnad och planering vilken besvaras av Annahelena Jernberg (S). Lasse Eriksson (SD) ställer fråga gällande dagens beslutsunderlag vilken lämnas obesvarad. Samuel Eriksson (V) yrkar återremiss med hänvisning till bristande beredning. Christina Johansson (M) föredrar omsorgsnämndens bokslut för 2014 och tar särskilt upp Gillersgården, tremålssystemet och hemtjänsten. Föredragningen leder till replik från Johan Stolpen (V). Lasse Eriksson (SD) ställer åter fråga gällande dagens beslutsunderlag vilken besvaras av ordförande Susanne Grundström (S). Stefan Backius (V) ansluter sig till Samuel Erikssons (V) återremissyrkande, med tillägg för att de 6,7 miljoner kronor som anges som resultat i förordet inte överensstämmer med sifferunderlaget. Annahelena Jernberg (S), Christina Johansson (M), Allan Myrtenkvist (S), Åsa Andersson Sandberg och Hans-Otto Pohlmann, båda (GL) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Anne Horneman (S) yttrar sig utan att yrka. Yttrandet leder till replikskiften med flera ledamöter. Ulrika Mellkvist (C) lämnar i samband med detta sakupplysning gällande antagandet av kommunens övergripande mål. Ordförande Susanne Grundström (S) meddelar att hon först kommer att ställa proposition på Samuel Erikssons och Stefan Backius, båda (V), återremissyrkande och om detta avslås sedan proposition på Kommunstyrelsens förslag vilket bifalls. Ordförande ställer bifall mot avslag på Samuel Erikssons och Stefan Backius, båda (V), återremissyrkande vilket avslås. Votering begärs och genomförs genom handuppräckning. Kommunsekreteraren och justerarna är rösträknare. Ordförande finner att Kommunfullmäktige har 29 tjänstgörande ledamöter och för återremiss krävs 10 röster.

16 16(94) För återremiss röstar Ulrika Mellkvist (C), Stefan Backius, Gunilla Josefsson, Samuel Eriksson, Amanda Kron, Johan Stolpen, Berit Qvarnström, Fredrik Fogelqvist, samtliga (V), Lasse Eriksson och Fredrik Dahlberg, båda (SD). Mot återremiss röstar Christina Johansson, Vivianne Pettersson, Per Karlsson, Kenth W Johansson, Ewa Lindbäck, samtliga (M), Annahelena Jernberg, Allan Myrtenkvist, Anne Horneman, Siv Sander, Kari Paavonen, Martin Eklund, Susanne Grundström, Terje Fröhlich, Thomas Lönn, samtliga (S), Åsa Andersson Sandberg, Maria Jansson Andersson, Hans-Otto Pohlmann, samtliga (GL) och Per Grängstedt (LBPO). Lars-Göran Zetterlund (C) avstår. Ordförande Susanne Grundström (S) finner 10 röster för återremiss, 18 röster mot återremiss, en ledamot avstår. Ärendet återremitteras därmed till Kommunstyrelsen enligt Samuel Erikssons och Stefan Backius, båda (V), yrkande. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen med hänvisning till bristande beredning samt korrigering så att resultatet i förordet överensstämmer med sifferunderlaget. Mot återremissen reserverar sig Christina Johansson, Vivianne Pettersson, Per Karlsson, Kenth W Johansson, Ewa Lindbäck, samtliga (M), Annahelena Jernberg, Allan Myrtenkvist, Anne Horneman, Siv Sander, Martin Eklund, Susanne Grundström, Terje Fröhlich, Thomas Lönn, samtliga (S), Åsa Andersson Sandberg, Maria Jansson Andersson, Hans-Otto Pohlmann, samtliga (GL) och Per Grängstedt (LBPO). Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Ritha Sörling (V) vilket leder till replikskifte med Christina Johansson (M). Ordförande Annahelena Jernberg (S) yrkar att årsredovisningen ska godkännas vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Hällefors kommuns årsredovisning 2014 godkänns.

17 17(94) 127 Inriktningsmål för Hällefors kommun , dnr KS 15/00162 Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande Christina Johansson (M) majoritetens förslag till inriktningsmål. Ekonomichef Jessica Jansson redogör för de finansiella målen. Christina Johansson (M) förtydligar att vissa justeringar i texten gällande mål 2 och 3 kan komma att föredras vid Kommunstyrelsens sammanträde 12 maj. Christina Johansson (M) yrkar att siffran gällande positivt resultat ska vara 2,5 % istället för 3,5 % samt att amorteringarna under femårsperioden ska vara 20 miljoner kronor istället för 40 miljoner kronor vilket bifalls. Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att inriktningsmålen med de av henne själv föreslagna förändringarna ska antas vilket bifalls. Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen Förslaget till inriktningsmål antas med förändringar avseende positivt resultat 2,5 % istället för 3,5 % samt amorteringar om 20 miljoner kronor istället för 40 miljoner kronor under femårsperioden. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica Jansson kort kring överskottsmålet. Christina Johansson (M) yrkar att mål 3 på sidan 5 ersätts med Att understödja människors personliga och sociala behov så att de kan leva det liv de vill och kan. Lars-Göran Zetterlund (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till överskottsmål. Annahelena Jernberg (S) tilläggsyrkar att soliditetsplanen med detta upphävs. Johan Stolpen (V), Ritha Sörling (V), Ewa Lindbäck (M) och Anne Horneman (S) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer först bifall mot avslag på Christina Johanssons (M) yrkande vilket bifalls. Därefter ställer ordförande

18 18(94) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag med tillägg för det egna yrkandet vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Förslaget till inriktningsmål antas med förändringar avseende positivt resultat 2,5 % istället för 3,5 % samt amorteringar om 20 miljoner kronor istället för 40 miljoner kronor under femårsperioden, samt förändring under mål 3 till Att understödja människors personliga och sociala behov så att de kan leva det liv de vill och kan. Soliditetsplan för Hällefors kommun upphävs. Mot beslutet reserverar sig Fredrik Dahlberg (SD), Ritha Sörling och Katja Ollila, båda (V)

19 19(94) 128 Strategisk planering för Hällefors kommun år och budget för år 2016, dnr KS 15/00180 Beslutsunderlag Sveriges kommuner och landstings cirkulär 15:14, vårproposition och vårändringsbudgeten för år Sveriges kommuner och landstings cirkulär 15:15, budgetförutsättningar för åren Förslag till årsbudget för Hällefors kommuns år 2016 och plan för åren , daterad Ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har utifrån information och material som inkommit till ekonomiberedningen vid dialogträff 2, politiska majoritetens prioriteringar och de ekonomiska förutsättningar som råder för kommunen kommande år sammanställt ett förslag till strategisk planering för åren 2016 till 2020 innehållande en budget för verksamhetsåret Ekonomiberedningen kan konstatera att alla partier genom sin partiföreträdare inte varit representerade/delaktiga under den heldag som dialogen pågått med fokus på verksamhetsåret Syftet med dialogträffarna är att det ska bygga på en bred förankring i politiken för att få en till en ökat kunskapsnivå och en långsiktig stabilitet i de större frågorna. Dialogen har skett med representanter från kommunstyrelsen, Hällefors Bostads AB, Bergslagens Kommunalteknik, Bergslagens Räddningstjänst, Bergslagens Miljö och byggnämnd och Bergslagens Överförmyndarnämnd. Alla är överrens om att dialogen är bra och ger stort informationsflöde och tillfälle till dialog med verksamheterna. Däremot ser ekonomiberedningen fortfarande att verksamheterna lämnar något skriftligt material i förväg för att beredningen ska kunna läsa in sig på berörda verksamheter och därmed ha något att diskutera omkring vid själva dialogen. Det handlar då främst om vad som har hänt i verksamheten, måluppfyllelsen och framtida utmaningar, och inte så mycket om ekonomiskt utfall. Utifrån ekonomiberedningens önskan och den nya politiska organisationen har kommunstyrelsens förvaltning skrivit om riktlinjerna till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn som i stort innebär att det enbart ska ske en dialog under ett verksamhetsår och då i form av en budgetdialog. Det innebär att dialogträffarna under hösten 2015 inte kommer att genomföras. Budgetdialogen ska ske i mitten av april där ekonomiberedning och kommunstyrelseledamöter med fokus på framtiden. Alla nämnder, fullmäktiges presidium, kommunalförbund och kommunala bolag inom

20 20(94) kommunen bjuds in till verksamhetsdialog som genomförs under en bestämd period under april månad vid ett antal halvdagar. 5 dagar i förväg innan tid för budgetdialog, ska respektive verksamhetsområde lämna ett skriftligt underlag, vilket möjliggör för ekonomiberedningen att förbereda sig för dialogen. Det skriftliga underlaget ska kortfattat beskriva nuläget för verksamheten och beskrivning av framtida eventuella förändringar och orsaker till dem. Frågeställningar som diskuteras under dialogen är styrkor, möjligheter, utmaningar och framtid. Efter respektive avslutad budgetdialog genomförs minnesanteckningar av ekonomichef som sedan ligger till grund för politiska prioriteringar. Ekonomi Förslaget utgår från Sveriges kommuner och landstings senaste cirkulär 15:15, som anger kommunens budgetförutsättningar för åren Förslaget till årsresultat för år 2016 är tkr. Förvaltningen beräknar att kommunen erhåller tkr i skatter och generella statsbidrag för verksamhetsåret 2016 och är en utökning med 5,5 procent i förhållande till innevarande års driftsbudget. Förslaget till driftbudget för 2016 är att verksamhetens nettokostnader ska uppgå till tkr, och är en utökning med 5,1 procent i förhållande till innevarande års driftbudget. Finansnettot i förslaget till driftbudget för 2016 är tkr. Investeringsbudget föreslås uppgå totalt till tkr för år Förslaget utgår ifrån att investeringsnivån i förhållande till skatter och bidrag, investeringsandel, ska uppgå till högst 4,5 procent. För åren 2017 till 2020 beräknas investeringsandelen vara mellan 3,6 till 4,4 procent. Folkhälsa Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Miljö Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

21 21(94) Förvaltningens förslag till beslut 1 Driftbudget (ramar) för år 2016 fastställs enligt följande (tkr): Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Totalt Investeringsvolym för år 2016 fastställs enligt följande (tkr): Kommunstyrelse Totalt Finansiella resultatmål för år 2016 fastställs. 4 Plan för åren avseende driftbudget, investeringsbudget, resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget antas. 5 Under år 2016 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på kronor och ett resultat på kronor. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Christina Johansson (M) bifall till förvaltningens förslag med tillägg för fem utredningsuppdrag: Utreda möjligheterna att bygga en simhall Utreda gymnasieskolans kommande utmaningar och framtida inrikningar Utreda hur framtidens sociala mötesplatser för äldre ska se ut Utreda hur utbudet av kvalitativa utbildningar i Hällefors kommun kan utökas. Utreda cykelväg Grythyttan-Hällefors. Ritha Sörling (S) ställer fråga gällande framtida utbildningar vilken besvaras av Christina Johansson (M). Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga gällande Kommunstyrelsens internbudget vilken besvaras av ordförande Annahelena Jernberg (S) Fredrik Dahlberg (SD) ställer följdfråga gällande beslutsinstans vilken besvaras av ordförande Annahelena Jernberg (S). Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga gällande fullmäktiges budgetansvar vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. Fredrik Dahlberg (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.

22 22(94) Hans-Otto Pohlmann (GL) och Anne Horneman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg för Christina Johanssons (M) tilläggsyrkanden. Johan Stolpen (V) föredrar Vänsterpartiets förslag till investeringsbudget för Ritha Sörling (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets investeringsbudget, men återremiss på förvaltningens driftbudget med hänvisning till bristande beredning. Med anledning av ovanstående yrkanden följer ett antal replikskiften. Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer först bifall mot avslag på Vänsterpartiets budgetförslag vilket avslås. Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på förvaltningens förslag med de av Christina Johansson (M) yrkade förändringarna vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 1 Driftbudget (ramar) för år 2016 fastställs enligt följande (tkr): Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Totalt Investeringsvolym för år 2016 fastställs enligt följande (tkr): Kommunstyrelse Totalt Finansiella resultatmål för år 2016 fastställs. 4 Plan för åren avseende driftbudget, investeringsbudget, resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget antas. 5 Under år 2016 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på kronor och ett resultat på kronor. Under perioden ska fem utredningsuppdrag genomföras: Utreda möjligheterna att bygga en simhall Utreda gymnasieskolans kommande utmaningar och framtida inrikningar

23 23(94) Utreda hur framtidens sociala mötesplatser för äldre ska se ut Utreda hur utbudet av kvalitativa utbildningar i Hällefors kommun kan utökas. Utreda cykelväg Grythyttan-Hällefors. Mot beslutet reserverar sig Ritha Sörling och Katja Ollila båda (V) till förmån för eget förslag, Fredrik Dahlberg (SD) samt Lars-Göran Zetterlund (C)

24

25

26

27

28 24(94) 129 Resultatmål för Kommunstyrelsen 2015, dnr KS 15/00163 Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Ronnie Faltin (S) fråga gällande egenfinansierade investeringar vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. Ronnie Faltin (S) yrkar att det ska framgå att det är nettoinvesteringar som ska vara egenfinansierade. Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Christina Johansson yrkar att resultatmålen för Kommunstyrelsen 2015 med de av Ronnie Faltin (S) föreslagna ändringarna ska antas vilket bifalls. Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen Resultatmål för Kommunstyrelsen 2015 antas med förtydligande av att nettoinvesteringar ska vara egenfinansierade. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Christina Johansson (M) utan att yrka. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Resultatmål för Kommunstyrelsen 2015 antas med förtydligande av att nettoinvesteringar ska vara egenfinansierade. Mot beslutet reserverar sig Ritha Sörling och Katja Ollila, båda (V)

29 25(94) 130 Förslag på sparåtgärder för kommunstyrelsen 2015, dnr KS 15/00166 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens beslut Förslag på sparåtgärder och redovisning av omställningsåtgärder, daterad Ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram förslag på sparåtgärder och redovisning av omställningsåtgärder utifrån uppdrag från kommunstyrelsen. Ekonomi Ramen för driftverksamheten är beslutat att vara tkr för år Kommunstyrelsen beslutade att kommunstyrelsens förvaltning skulle arbeta fram förslag på åtgärder med tillhörande konsekvenser. Totalt redovisar förvaltningen sex förslag på åtgärder. Flera av förslagen innebär att förvaltningen ska få i uppdrag att utreda olika områden för att på sikt få en mer effektiv och optimal verksamhet. De sju förslagen är: 1.Minska tomhyror på Sörgården 2.Effektivisera kommunens turistverksamhet 3.Utreda ansvaret för lokalvård, delar av gata och park. 4.Utreda ansvaret för bostadsanpassningen. 5.Utfasning av Naturbruksprogrammet på Pihlskolan 6.Teckna kollektivavtal med fackliga organisationerna 7.Effektivisera kommunens arbetsmarknadsenhet 8.Effektivisera kommunens bemanning inom äldreomsorgen Förvaltningen kommer under år 2015 att ha omställningskostnader på totalt 0,4 miljoner kronor avseende sanktionsavgifter och flytt av biblioteket i Grythyttan. Dessa kostnader har förvaltningen inga förslag på att spara. Under innevarande år kommer förvaltningen systematiskt att gå igenom alla verksamhetsområden för att se om ytterligare åtgärder går att vidta. Folkhälsa Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv Miljö Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv

30 26(94) Förvaltningens förslag till beslut - Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att genomföra de sparåtgärder som förvaltningen föreslår och redovisa utredningarna löpande under verksamhetsåret 2015 för politiskt ställningstagande. Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande Christina Johansson (M). Hans-Otto Pohlmann (GL) ställer fråga gällande tomhyror på Sörgården vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. Hans-Otto Pohlmann önskar ett förtydligande gällande tomhyrorna i den bilaga som går till Kommunstyrelsen vilket förvaltningen åtar sig. Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande lokalvård, gata och park vilken besvaras av Christina Johansson (M) och ekonomichef Jessica Jansson. Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att genomföra de sparåtgärder som förvaltningen föreslår och redovisa utredningarna löpande under verksamhetsåret 2015 för politiskt ställningstagande. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Ritha Sörling (V) fråga gällande total besparing vilken besvaras av ordförande Annahelena Jernberg (S). Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att genomföra de sparåtgärder som förvaltningen föreslår och redovisa utredningarna löpande under verksamhetsåret 2015 för politiskt ställningstagande. Exp till Ola Ström Jessica Jansson

31 27(94) 131 Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy i Hällefors kommun, dnr KS 13/00072 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy, daterad Ärendet Kommunförvaltningen har reviderat kommunens verksamhets- och ekonomistyrningspolicy utifrån kommunens nu gällande politiska organisation. Ekonomi Policyn är det styrdokument som tillämpas i samband med kommunens framtagande av budget och plan för kommande år och hur uppföljning av ekonomin ska genomföras under året och efter avslutat verksamhetsår. Revideringen innebär att policyn förtydligar vad gäller ordet nämnd. Nu utgår policyn från att det är en eller flera nämnder. Dessutom har det tagits bort att finansiella målsättningarna årligen ska antas i en soliditetsplan. Finansiella målen ska fastställas genom inriktningsmål och resultatmål i samband med budgetarbetet. Kommunförvaltningen kommer att revidera tidigare framtagna riktlinjer till policyn för att få med eventuella beslutade förändringar. Riktlinjernas målsättning är att ge tydliga regler och direktiv för att alla berörda ska få förutsättningar för att följa den föreslagna policyn. Folkhälsa Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv Miljö Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv Förvaltningens förslag till beslut - Tidigare antagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicy upphör att gälla. - Förslag till reviderad verksamhets- och ekonomistyrningspolicy antas.

32 28(94) Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen Tidigare antagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicy upphör att gälla. Förslag till reviderad verksamhets- och ekonomistyrningspolicy antas. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Tidigare antagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicy upphör att gälla. Förslag till reviderad verksamhets- och ekonomistyrningspolicy antas.

33 29(94) 132 Hällefors Bostads AB årsredovisning 2014, dnr KS 15/00168 Beslutsunderlag Årsredovisning och revisionsberättelse för Hällefors Bostads AB 2014 Ärendet Bolagsstyrelsen för Hällefors Bostads AB har sammanställt bolagets ekonomi i en årsredovisning för verksamhetsåret Ekonomi Hällefors Bostads AB redovisar för räkenskapsåret 2014 en vinst på 335 tusentals kronor efter skatt och en vinst på 532 tusentals kronor före skatt. Bolaget ägs till 100 procent av Hällefors kommun. Enligt ägardirektivet har bolaget två målsättningar: 1. Bolaget ska ha en avkastning på eget kapital som motsvarar genomsnittliga statslåneräntan föregående kalenderår, vilket uppfylls då avkastningen uppgår 436 tusentals kronor. Den genomsnittliga statslåneräntan för 2013 är 2,01 procent, som Skatteverket fastställt, SKV A 2014:01. Räntan används bland annat för att beräkna det värdeöverföringstak som regleras i 3 lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 2. Soliditeten ska långsiktigt vara 20 procent. Detta ekonomiska mål uppfylls inte då bolagets soliditet är 13,3 procent. Bolaget fastighetsbestånd omfattar 47 fastigheter med sammanlagt 769 bostadslägenheter, totalt m², samt lokalyta på m². Bolaget har även avtal med Hällefors kommun om förvaltning av kommunens fastigheter med en total lokalyta om ca m². Intäkterna består mest av hyres- och förvaltningsintäkter. Kostnaderna består mest av fastighets-, personal-, avskrivnings- och räntekostnader för långfristiga lån. Inga investeringar har gjort under 2014 på bolagets materiella anläggningstillgångar. Bolaget har amorterat 11,6 miljoner kronor på sina långfristiga lån. Den balanserade vinsten och årets vinst blir tillsammans kronor och föreslås i förvaltningsberättelsen överföras i ny räkning. Revisorerna har utfört en revision av bolagets årsredovisning för år 2014 och de tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. De tillstyrker också att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret Folkhälsa

34 30(94) Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till bolagets årsredovisning för verksamhetsåret Miljö Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till bolagets årsredovisning för verksamhetsåret Förvaltningens förslag till beslut - Hällefors Bostads AB:s årsredovisning 2014 godkänns. - Resultat-, balansräkning och förvaltningsberättelse för 2014 godkänns. - Att den balanserade vinsten och årets vinst på totalt kronor överförs i ny räkning. - Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. - Ovanstående beslut ska gälla som ombudsinstruktion vid årsstämma i Hällefors Bostads AB. Under allmänna utskottets behandling av ärendet yrkar ordförande Christina Johansson (M) att frågor rörande avkastning och ägarutdelning bör förtydligas i bolagets ägardirektiv. Ronnie Faltin (S) ställer fråga gällande tomma lokaler vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen Hällefors Bostads AB:s årsredovisning 2014 godkänns. Resultat-, balansräkning och förvaltningsberättelse för 2014 godkänns. Att den balanserade vinsten och årets vinst på totalt kronor överförs i ny räkning. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. Ovanstående beslut ska gälla som ombudsinstruktion vid årsstämma i Hällefors Bostads AB. Frågor rörande avkastning och ägarutdelning bör skyndsamt förtydligas i bolagets ägardirektiv.

35 31(94) Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar bolagets ordförande Bertil Johnson årsredovisningen och framtida utmaningar. Bertil Johnson delar till ledamöterna ut en tillgänglighetsrapport och redogör för denna, samt önskar att detta noteras i protokollet vilket godkänns. Christina Johansson (M) tilläggsyrkar att beslut om ett nytt ägardirektiv ska tas under Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag med Christina Johanssons (M) tillägg vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Hällefors Bostads AB:s årsredovisning 2014 godkänns. Resultat-, balansräkning och förvaltningsberättelse för 2014 godkänns. Att den balanserade vinsten och årets vinst på totalt kronor överförs i ny räkning. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. Ovanstående beslut ska gälla som ombudsinstruktion vid årsstämma i Hällefors Bostads AB. Frågor rörande avkastning och ägarutdelning bör skyndsamt förtydligas i bolagets ägardirektiv. Beslut om ett nytt ägardirektiv ska antas under Mot tilläggsyrkandet reserverar sig Ritha Sörling och Katja Ollila, båda (V)

36 32(94) 133 Lars-Göran Zetterlunds (C) motion om skolskjuts över kommungränserna, dnr KS 15/00013 Beslutsunderlag Lars-Göran Zetterlunds (C) motion om skolskjuts över kommungränserna, dnr KS 15/00013 KF Kommunallagen Skollagen 10 kap Ärendet Lars-Göran Zetterlund (C) har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige angående skolskjutsverksamheten på landsbygden. Motionen remitterades av Kommunfullmäktige till bildningsutskottet. Motionären föreslår: - Att man tar fram riktlinjer för en kommunövergripande skolskjutsverksamhet - Att man tar fram riktlinjer för en interkommunal ersättning som gynnar samverkan mellan kommunerna. Förvaltningens bedömning Riktlinjer för en kommunövergripande skolskjutsverksamhet finns i Skollagen. Som motionären mycket riktigt påpekar, har man vid val av annan skola än den man tilldelats inte automatiskt rätt till skolskjuts till den valda skolan. Kommunen kan dock om det går att ordna utan kostnader eller bekymmer erbjuda skolskjuts. Ett försvårande faktum i just detta fall är att kommunen i förvaltningsrätten vunnit ett mål just beträffande detta geografiska område och denna skola. Förvaltningen finner det mycket svårt att utan att bryta mot kommunallagens intentioner kring likabehandling, inrätta ett avtal på det sätt som motionen föreskriver. Avtal som tar hänsyn till kommunallagen kommer i detta fall att innebära betydande merkostnader, vilket förutom faktiska effekter i förvaltningens ekonomi också troligen bryter mot kommunallagen beträffande god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för en interkommunal ersättning mellan kommuner finns på samma sätt beskrivna i skollagen. Att för ett enskilt område göra avsteg från denna lag är med samma anledning som i ovanstående fall mycket tveksamt.

37 33(94) Förvaltningen bedömer att ovanstående sakbedömning är tillräckligt för att avslå motionen från Lars-Göran Zetterlund (C), med motiveringen att lösning enligt förslaget inte är juridiskt eller ekonomiskt hållbart. Förvaltningens förslag till beslut Bildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att besluta om att Avslå motionen från Lars-Göran Zetterlund Bildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen Avslå motionen från Lars-Göran Zetterlund Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Lars-Göran Zetterlund (C) återremiss till Bildningsutskottet med motiveringen att frågan om dialog med andra kommuner är bristande beredd. Ewa Lindbäck (M) bifaller återremissyrkandet. Ordförande Annahelene Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på Lars-Göran Zetterlunds (C) yrkande vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Motionen återremitteras till bildningsutskottet på grund av bristande beredning. Exp till Förslagsställaren Efter ärendets avgörande utgår Lars-Göran Zetterlund (C), kl Han ersätts av Margeurite Wase (C). Ordförande Annahelena Jernberg (S) föreslår 10 minuters ajournering vilket bifalls. Efter ajourneringen återupptas förhandlingarna.

38 34(94) 134 Svartälvstorps Förvaltnings AB årsredovisning 2014, dnr KS 15/ Beslutsunderlag Årsredovisning och revisionsberättelse för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2014 Ärendet Bolagsstyrelsen för Svartälvstorps Förvaltnings AB har sammanställt bolagets ekonomi i en årsredovisning för verksamhetsåret Ekonomi Svartälvstorps Förvaltnings AB redovisar för räkenskapsåret 2014 en vinst på kronor. Bolaget ägs till 65 procent av Hällefors kommun samt till 35 procent av Spendrups Bryggeri AB. Bolaget äger och förvaltar en industrifastighet där Hellefors Bryggeri AB är ensam hyresgäst. Intäkterna består av hyresintäkter och kostnaderna består mest av avskrivnings- och räntekostnader för långfristiga lån. Inga investeringar har gjort under Bolaget har amorterat 7 miljoner kronor på sina långfristiga lån. Den balanserade vinsten och årets vinst blir tillsammans kronor och föreslås i förvaltningsberättelsen överföras i ny räkning. Revisorerna har utfört en revision av bolagets årsredovisning för år 2014 och de tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. De tillstyrker också att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret Folkhälsa Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till bolagets årsredovisning för verksamhetsåret Miljö Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till bolagets årsredovisning för verksamhetsåret Förvaltningens förslag till beslut - Svartälvstorps Förvaltnings AB:s årsredovisning 2014 godkänns. - Resultat-, balansräkning och förvaltningsberättelse för 2014 godkänns. - Att den balanserade vinsten och årets vinst på totalt kronor överförs i ny räkning.

39 35(94) - Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. - Ovanstående beslut ska gälla som ombudsinstruktion vid årsstämma i Svartälvstorps Förvaltnings AB. Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande Christina Johansson (M) utförligt. Ronnie Faltin (S) ställer fråga gällande tidigare beslutat avtalspaket vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. Hans-Otto Pohlmann (G) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen Svartälvstorps Förvaltnings AB:s årsredovisning 2014 godkänns. Resultat-, balansräkning och förvaltningsberättelse för 2014 godkänns. Att den balanserade vinsten och årets vinst på totalt kronor överförs i ny räkning. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. Ovanstående beslut ska gälla som ombudsinstruktion vid årsstämma i Svartälvstorps Förvaltnings AB. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Christina Johansson (M) bifall till allmänna utskottets förslag. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Svartälvstorps Förvaltnings AB:s årsredovisning 2014 godkänns. Resultat-, balansräkning och förvaltningsberättelse för 2014 godkänns.

40 36(94) Att den balanserade vinsten och årets vinst på totalt kronor överförs i ny räkning. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. Ovanstående beslut ska gälla som ombudsinstruktion vid årsstämma i Svartälvstorps Förvaltnings AB.

41 37(94) 135 Bergslagens Räddningstjänsts årsredovisning 2014, dnr KS 15/00170 Beslutsunderlag Bergslagens Räddningstjänsts direktionsprotokoll Årsredovisning och revisionsberättelse för Bergslagens Räddningstjänst 2014 Ärendet Bergslagens Räddningstjänst (BRT) har sammanställt förbundets ekonomi i en årsredovisning för verksamhetsåret Ekonomi BRT redovisar för räkenskapsåret 2014 en förlust på 1,0 miljoner kronor för de sex medlemskommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Orsaken till förlusten är främst omställningskostnader i samband med planering, avveckling samt inflyttning till Karlskogas nya brandstation. Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i fyra avdelningar där respektive avdelning särredovisas: Stabsavdelning Räddningsavdelning Brandskyddsavdelning Larmcentral Respektive verksamhetsavdelning har egna mål och förvaltningens bedömning utifrån årsredovisningen är att måluppfyllelsen är god inom förbundet. Intäkterna består till största delen av kommunbidrag, taxor och avgifter. Kostnaderna består mest av personal-, hyres-, kommunikations-, drifts-, utrustnings-, försäkrings- och avskrivningskostnader. Under 2014 har förbundet erhållit 6,4 miljoner kronor i driftbidrag från Hällefors kommun. Totalt har förbundet genomfört investeringar på 6,6 miljoner kronor. Investeringarna avser främst ett släckfordon och ett personal/transportfordon. Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning för år 2014 och de tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. Förvaltningen kan konstatera att underskottet som är för verksamhetsåret 2014 har finansierats av tidigare års överskott. Totalt har förbundet ett eget kapital på 38,3 miljoner kronor vid 2014 års utgång. Enligt tidigare

42 38(94) genomförd revisionsgranskning har KPMG konstaterat att det finns två möjligheter att reglera det balanserade överskottet mot medlemskommunerna. Revisorerna rekommenderar det första alternativet. 1. Direktionen beslutar, med hänvisning till synnerliga skäl och efter noggrann utredning av det finansiella läget, att underbalansera budgeten under ett eller flera år, som led i att anpassa förbundets eget kapital till en i sammanhanget rimlig finansiell handlingsberedskap. 2. Direktionen beslutar att reglera medlemskommunernas respektive andel av förbundets tillgångar och skulder, genom en utbetalning som minskar det egna kapitlet. Avseende framtida överskott rekommenderar revisorerna att förbundsordningen ändras så att medlemskommunerna erlägger en preliminär avgift för respektive verksamhetsår, vilken vid årets slut avräknas mot verksamhetens faktiska kostnader, varefter förbundet återbetalar ett överskott till medlemskommunerna, alternativt tilläggsdebiterar medlemmarna vid underskott. Revisorernas uppföljning av regelverket för resultatutjämningsreserver visar att dessa inte är tillämpliga på kommunalförbund. Revisorerna i Bergslagens Räddningstjänstförbund överlämnade utredningen om eget kapital inom Bergslagens Räddningstjänstförbund, för kännedom till direktionen och kommunfullmäktige i respektive medlemskommun Folkhälsa Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till förbundets årsredovisning för verksamhetsåret Miljö Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till förbundets årsredovisning för verksamhetsåret Förvaltningens förslag till beslut - Bergslagens Räddningstjänsts årsredovisning 2014 godkänns. - Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica Jansson.

Ola Ström, kommunchef Ingrid Holmgren, socialchef Ann-Louise Eriksson, MAS Mathias Brandt, kommunsekreterare

Ola Ström, kommunchef Ingrid Holmgren, socialchef Ann-Louise Eriksson, MAS Mathias Brandt, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Formens hus, kl. 15.00-15.50 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ronnie Faltin (S), ej tjänstgörande Vivianne Pettersson (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Jessica Jansson, ekonomichef. Hans-Otto Pohlman, Lars-Göran Zetterlund

Jessica Jansson, ekonomichef. Hans-Otto Pohlman, Lars-Göran Zetterlund 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 15.30-16.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Se bilagd förteckning Övriga närvarande Jessica Jansson, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Sune Ekman, revisor Torbjörn Ström, revisor Torbjörn Ström, revisor Ola ström, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare

Sune Ekman, revisor Torbjörn Ström, revisor Torbjörn Ström, revisor Ola ström, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare 1(88) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-18.55 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Se bilagd förteckning Övriga närvarande Sune Ekman, revisor Torbjörn Ström, revisor Torbjörn

Läs mer

Raija Sundin, nämndsekreterare. Ewa Stålberg (M), Ritha Sörling (V)

Raija Sundin, nämndsekreterare. Ewa Stålberg (M), Ritha Sörling (V) 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 16.00 16.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Abdel Majid Elmoussauoui (S) Ronnie Faltin (S) Per Karlsson (M) Vivianne Pettersson (M)

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 10.30 12.20 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Övriga närvarande Se bilagd förteckning Justerare Christina Johansson och Allan Myrtenkvist Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Se bilagd förteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Se bilagd förteckning 1(75) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.50 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S) Robert Örtlund (M) Margeurite Wase (C) Övriga närvarande Bertil Johnson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden (11)

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden (11) Bildningsnämnden 2009-02-17 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 08.30-12.00 Beslutande Kenth W Johansson, (m), ordförande Birger Antonsson, (s) ers R Sörling Allan Myrtenkvist, (s) Anna Hult

Läs mer

Datum 2015-08-25. Ewa Lindbäck (M), Fredrik Dahlberg (SD) Underskrifter Sekreterare 163-186 Mathias Brandt

Datum 2015-08-25. Ewa Lindbäck (M), Fredrik Dahlberg (SD) Underskrifter Sekreterare 163-186 Mathias Brandt 1(57) Plats och tid Björskogsnäs kl 9.30-11.30; Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.40 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ronnie Faltin (S), ej tjänstgörande Vivianne Pettersson (M),

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Riitta Löfström och Birger Antonsson. Kanslichefens rum måndag

Riitta Löfström och Birger Antonsson. Kanslichefens rum måndag Kommunstyrelsen 2009-12-17 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Hällefors, kl. 14.00 17.10 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Riitta Löfström och

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Datum Ritha Sörling, gruppledare (S) Samuel Ericsson, gruppledare (V) Kenth Adamsson, förvaltningschef

Datum Ritha Sörling, gruppledare (S) Samuel Ericsson, gruppledare (V) Kenth Adamsson, förvaltningschef 1(4) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 18.00 19.00 Beslutande Ledamöter Ulrika Mellkvist (C), vice ordförande Kerstin Skogdalen (S) Mikael Eriksson (S) Christina Wilhelmsson (S) Sven-Åke Lundh

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Se bilagd förteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Se bilagd förteckning 1(71) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 10.00-17.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ronnie Faltin (S) Vivianne Pettersson (M) Åsa Andersson Sandberg (GL) Katja Ollila (V)

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Ritha Sörling och Riitta Löfström. Kommunsekreterarens rum onsdag 2008-04-23

Ritha Sörling och Riitta Löfström. Kommunsekreterarens rum onsdag 2008-04-23 Kommunstyrelsen 2008-04-22 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 10.00 10.40 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Per Thörnqvist, kommunchef Bert Runesson, ekonomichef Respektive föredragande Alexandra Wikström Kelemen (M) och Arne Årevall (SD)

Per Thörnqvist, kommunchef Bert Runesson, ekonomichef Respektive föredragande Alexandra Wikström Kelemen (M) och Arne Årevall (SD) Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 20 april 2015 klockan 19.00 20.55 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Sven Krafft (S), Majvor Skoog

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(18) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

PM-granskningsanteckningar

PM-granskningsanteckningar PM-granskningsanteckningar Datum 4 februari 2005 Till Från Kontor Angående i Finspång Susanne Svensson och Lars Rydvall Norrköping God ekonomisk hushållning 1 Syfte och bakgrund Kommunernas ekonomiska

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Se bilagd förteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Se bilagd förteckning 1(56) Plats och tid Grythyttans församlingshem, kl. 13.00-16.30 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ronnie Faltin (S), ej tjänstgörande Robert Örtlund (M), ej tjänstgörande Maria Gustafsson

Läs mer

Datum 2014-08-26. Ersättare Thomas Lönn (S) Madeleine Hautamäki (C) kl 13-18 Vivianne Pettersson (M) Erkki Vuorijärvi (GL) Ulla Werdin (GL)

Datum 2014-08-26. Ersättare Thomas Lönn (S) Madeleine Hautamäki (C) kl 13-18 Vivianne Pettersson (M) Erkki Vuorijärvi (GL) Ulla Werdin (GL) 1(99) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-18.25 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S) Madeleine Hautamäki (C) kl 13-18 Vivianne Pettersson (M) Erkki Vuorijärvi

Läs mer

Ritha Sörling och Örjan Fredriksson. Sekreterarens rum tisdag 2008-09-30

Ritha Sörling och Örjan Fredriksson. Sekreterarens rum tisdag 2008-09-30 Kommunstyrelsen 2008-09-23 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.40 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Datum Mathias Brandt, kommunsekreterare Birgitta Berggren, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgitta Berggren

Datum Mathias Brandt, kommunsekreterare Birgitta Berggren, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgitta Berggren 1(8) Plats och tid Kommunhuset, Valsverket, Kl. 14.00-16:10 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S), ordförande Erkki Vuorijärvi (GL) Wilhelm Tham ersätter Arne Rubin (KD) Göran Strömqvist (M) Tommy

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-04-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information. 3 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden...

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Samuel Ericson (V), ordf Susanne Grundström (S) Robin Pleines (C) Wilhelm Tham (GL) ers Erkki Vuorijärvi (GL) Fredrik Fogelqvist (V) ers Jan Svärd (S)

Samuel Ericson (V), ordf Susanne Grundström (S) Robin Pleines (C) Wilhelm Tham (GL) ers Erkki Vuorijärvi (GL) Fredrik Fogelqvist (V) ers Jan Svärd (S) 1(9) Plats och tid Hällefors Folkhögskola, Kl. 14.00 Beslutande Ledamöter Samuel Ericson (V), ordf Susanne Grundström (S) Robin Pleines (C) Wilhelm Tham (GL) ers Erkki Vuorijärvi (GL) Fredrik Fogelqvist

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 13.00-15.30 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S) Jan Svärd (S) Samuel Eriksson (V) Robin Pleines (C) Bo Hedlund (C) Erkki Vuorijärvi (GL) Göran Strömqvist

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2003-02-12 1 Plats och tid Stadshotellet, Nora 2003-02-12 kl 09.00-11.00 Beslutande Övriga deltagande Benny Jansson (s) ordförande Lars-Göran Zetterlund (c) Svante Fägerås (s) Ingegerd Lööv (s) Karl-Arne

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(10) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.45. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 11,50 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

RIKTLINJER. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv RIKTLINJER Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Typ av styrdokument Riktlinje Beslutsinstans Kommunfullmäktige Fastställd 2016-12-19, 155 Diarienummer KS 2016/469

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Ola Ström, kommunchef Martin Emmesjö, fastighetsekonom, del av mötet Richard Johansson, VD BoAB, del av mötet

Ola Ström, kommunchef Martin Emmesjö, fastighetsekonom, del av mötet Richard Johansson, VD BoAB, del av mötet 1(16) Plats och tid Formens hus, kl. 08.00-09.35 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Kerstin Skogdalen (S), ej tjänstgörande Madeleine Hautamäki (C), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet 2016-04-15 KS-2016/788.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2015 -

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Jan Larsson, VD för Hällefors Bostads AB Bertil Johnson, revisorernas ordförande Lena Sahrblom, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare

Jan Larsson, VD för Hällefors Bostads AB Bertil Johnson, revisorernas ordförande Lena Sahrblom, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare 1(82) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00 17.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Se bilagd förteckning Övriga närvarande Jan Larsson, VD för Hällefors Bostads AB Bertil

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(17) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 10.50 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer