Datum Ewa Lindbäck (M), Fredrik Dahlberg (SD) Underskrifter Sekreterare Mathias Brandt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2015-08-25. Ewa Lindbäck (M), Fredrik Dahlberg (SD) Underskrifter Sekreterare 163-186 Mathias Brandt"

Transkript

1 1(57) Plats och tid Björskogsnäs kl ; Kommunhuset, Plenisalen, kl Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ronnie Faltin (S), ej tjänstgörande Vivianne Pettersson (M), ej tjänstgörande, tom kl Margeurite Wase (C), ej tjänstgörande Övriga närvarande Justerare Bertil Johnson (GL), partiföreträdare Johan Stolpen (V), partiföreträdare Per Grängstedt (LBPO), partiföreträdare Jessica Jansson, ekonomichef, del av mötet Martin Emmesjö, fastighetsekonom, del av mötet Anders Nilsson, föbundschef BRT, del av mötet Tomas Carlsén, chef förebyggande åtgärder BRT, del av mötet Ingrid Holmgren, socialchef, del av mötet Ola Ström, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Ewa Lindbäck (M), Fredrik Dahlberg (SD) Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndag 31/ kl Underskrifter Sekreterare Mathias Brandt Ordförande Annahelena Jernberg Justerare Ewa Lindbäck Fredrik Dahlberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Mathias Brandt

2 2(57) Beslutande Tjänstgörande ersättare Anne Horneman S Allan Myrtenkvist S Martin Eklund S Thomas Lönn (S) Annahelena Jernberg, ordf. S Christina Johansson M Ewa Lindbäck M Hans-Otto Pohlmann GL Robert Örtlund (M) Samuel Eriksson V Maja Loiske (V) Ritha Sörling V Lars-Göran Zetterlund C Fredrik Dahlberg SD

3 3(57) Ärenden under beredningstid Klockan samlas Kommunstyrelsen i Björskogsnäs där en av kommunens fastigheter renoverats i samband med en TV-inspelning producerad av bolaget OTW och visat i TV 4. Programledare Ernst Kirchsteiger informerar kring arbetet och de reaktioner han mött på programmet. Avslutningsvis visar han runt på området. Efter transport tillbaka till Hällefors och avbrott för lunch återupptas Kommunstyrelsens sammanträde klockan Från Bergslagens räddningstjänst, BRT, informerar förbundschef Anders Nilsson och chef för förebyggande åtgärder Tomas Carlsén om arbetet med ny risk- och sårbarhetsanalys för Hällefors kommun. I arbetet har risker i kommunen identifierats och bedömts. Avsaknaden av system för viktigt meddelande till allmänheten, VMA, noteras särskilt. Frågan om BRT:s fortsatta roll tas upp. Christina Johansson (M) ställer fråga om back-up till de digitala systemen vilken besvaras av Tomas Carlsén. Ewa Lindbäck (M) ställer fråga om övningar vilken besvaras av Anders Nilsson och Annahelena Jernberg (S). Socialchef Ingrid Holmgren informerar om de inspektioner som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avslutat i kommunen. Jessica Jansson, ekonomichef och Martin Emmesjö, fastighetsekonom, informerar kring Björskogsnäs. En bakgrund ges, med bland annat omläggning av vissa tak 2009 och föreningskontakter som inleddes hösten Efter den renovering som skett under sommaren och som redovisades under förmiddagen, finns bland annat behov av omläggning av tak på huvudbyggnaden och på loftboden. Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande upphandling av fortsatta arbeten vilken besvaras av Martin Emmesjö.

4 4(57) Ritha Sörling (V) ställer fråga gällande budgettak för arbeten som utförs och har utförts under sommaren vilken besvaras av Jessica Jansson. Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande entreprenörernas kostnadsförslag vilken besvaras av Martin Emmesjö och Jessica Jansson. Ritha Sörling (V) ställer fråga gällande fastighetsekonomens och ekonomichefens eventuella delegeringsbeslut vilken besvaras av Jessica Jansson. Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande upphandling och upphandlingsunderlag vilken besvaras av kommunchef Ola Ström. Ritha Sörling (V) ställer fråga gällande faktureringen vilken besvaras av kommunchef Ola Ström. Ritha Sörling (V) ställer fråga gällande utrymmet i investeringsbudgeten vilken besvaras av Christina Johansson (M). I övrigt en bred diskussion kring ärendet där flertalet av de närvarande yttrar sig. Efter beredningstiden utgår Vivianne Pettersson (M) kl

5 5(57) 163 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde Ordförande Annahelena Jernberg (S) redogör för kallelsen till dagens sammanträde. Kallelsen godkänns.

6 6(57) 164 Fastställande av dagordning Ordförande Annahelena Jernberg (S) föreslår att punkt 5, budget för Kommunstyrelsen 2016, punkt 6 budget för Bergslagens kommunalteknik, BKT, 2016 och punkt 18 ansökan om bidrag nämndemannaföreningen ska utgå, samt att ärende 27, Rapport Björskogsnäs, ska behandlas som ett beslutsärende. Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande beslutsförslag avseende Björskogsnäs vilken lämnas obesvarad. Dagordningen fastställs i enlighet med ordförandes förslag.

7 7(57) 165 Förslag till yttrande, utredning Projekt samverkan i Bergslagen utveckling av befintliga och nya samverkansområden inom kommunerna i norra Örebro län, dnr KS 14/00056 Inledning Kommunerna i KNÖL-området, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Hällefors, beslutade 2014 om direktiv för Projekt samverkan i Bergslagen utveckling av befintliga och nya samverkansområden inom kommunerna i norra Örebro län. Direktiven till utredningen handlar om att optimera kundnytta, kompetensförsörjning och skapa kostnadseffektivitet i en stabil organisation inom KNÖL, genom att fokusera på befintlig samverkan och nya samverkansområden. Utredare Margareta Skinnars-Bruno utsågs till projektledare och inkom 12 mars 2015 med en utredning rörande samverkan inom KNÖL. Christer Lenke, kommunchef i Lindesbergs kommun, föreslog i en skrivelse daterad 20 mars 2015 att utredningen skulle lämnas på remiss till respektive kommuns fullmäktigepartier med svarsdatum senast 30 maj och behandlas i Kommunstyrelserna under maj. Till Hällefors kommun har remissyttranden inkommit från Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna. Någon beredning av ärendet hann inte ske till Kommunstyrelsens sammanträde 12 maj, utan ärendet kommer att behandlas av Kommunstyrelsen i augusti. Allmänna synpunkter För en liten kommun som Hällefors, är det både positivt och nödvändigt att samverka med andra. Den samverkan som finns behöver utvecklas och möjligen också utvidgas för att säkerställa att en god service och kompetensförsörjning upprätthålls. Föreliggande utredning fokuserar på organiseringen av Bergslagens kommunalteknik (BKT) och Bergslagens miljö- och byggnämnd med förvaltning (BMB). Som konstaterats ovan, hade utredningen ett antal direktiv gällande optimerad kundnytta, kompetensförsörjning och skapa kostnadseffektivitet i en stabil organisation. Hällefors kommun tvingas tyvärr konstatera att de förslag som presenteras i utredningen inte möter direktiven, då förslagen inte kopplas till någon konsekvensanalys av de områden som direktiven anger. Tydligast är kanske detta avseende ekonomiska konsekvenser, där det fullständigt saknas analys av lagda förslag. Hällefors kommuns bedömning är att det bör finnas goda

8 8(57) möjligheter till kostnadseffektivisering inom samarbetsorganen, exempelvis avseende administrativa frågor. Sammantaget anser Hällefors kommun att föreliggande utredning inte är ett tillräckligt uttömmande underlag för omedelbara beslut om organisationsförändringar eller framtida inriktning för samverkan, utan önskar en utredning som svarar mot ställda direktiv. Bergslagens kommunalteknik (BKT) I utredningen finns ett förslag om att omvandla BKT från kommunalförbund till gemensam nämnd. Det kan finnas ett behov av att ytterligare utreda frågan, samt att även väga in andra möjligheter till organisationsform, exempelvis bolagisering. I denna bedömning behöver särskild hänsyn tas till kundnyttan, då ansvarsområdena är sådana att allmänheten ofta har kontakter med utföraren. Samtidigt kan konstateras att ett kommunalförbund per definition har en mycket hög grad av självständighet gentemot sina medlemskommuner och att en förändring av organisationsform med största sannolikhet stärker medlemskommunernas inflytande vilket skulle uppfattas som positivt. En gemensam nämnd skulle exempelvis kunna innebära minskade administrativa kostnader då nämnden inlemmas i värdkommunens organisation. Vid en förändring av organisationsform enligt utredningens förslag, anser Hällefors kommun att Nora bör vara värdkommun. Oaktat organisationsform, vill Hällefors kommun påpeka att återkopplingen från BKT till medlemskommunerna behöver förstärkas och att respektive Kommunstyrelses möjligheter att leva upp till uppsiktspliktens krav förbättras. Det är också önskvärt med en servicechef eller ansvarig i varje kommun för att tillgodose allmänhetens behov av kontakt med BKT. Bergslagens miljö- och byggnämnd (BMB) Hällefors kommun anser att BMB även fortsättningsvis ska vara en gemensam nämnd med Lindesberg som värdkommun. Gemensam nämnd är en organisationsform som ger de samverkande kommunerna god möjlighet att direkt påverka inriktningen på nämndens och den tillhörande förvaltningens arbete. Detta innebär också att Hällefors kommun avstyrker förslaget om att införliva BMB i tillväxtförvaltningen i Lindesberg. För vissa delar i BMB:s uppdrag skulle detta kunna vara en lämplig lösning, men detta kräver i så fall ytterligare utredning. Den fara Hällefors kommun ser med att införliva BMB i tillväxtförvaltningen rör främst kundnyttan, inte minst för medborgarna i de övriga samverkanskommunerna, samt möjligheten för de andra kommunerna till påverkan och förtroendet för den tillsyn som BMB har att utföra.

9 9(57) Gällande antalet ledamöter i BMB, är Hällefors kommun försiktigt positiv till en minskning till nio ledamöter och nio ersättare. Om en sådan förändring genomförs, bör övervägas hur många ledamöter arbetsutskottet ska bestå av. Liksom då det gäller BKT, anser Hällefors kommun det vara önskvärt att BMB utvecklar och underlättar kontaktmöjligheter för allmänheten. Här bör en samordning kunna ske med såväl BKT, i enlighet med vad som sägs i utredningen, som samverkanskommuner. Detsamma gäller den återkoppling som sker från BMB till samverkanskommunerna. Infrastruktur och kommunikation Hällefors kommun anser att det är naturligt att det sker en samverkan inom KNÖL inom detta område. Samtidigt är det på grund av kommunernas olika geografiska, arbetsmarknadsmässiga och andra förutsättningar viktigt att de olika behoven tillgodoses. Att BKT har en viktig roll att spela i samarbetet är naturligt. Däremot framgår inte på vilket sätt utredningen tänker sig att Lindesbergs kommun ska företräda hela KNÖL-området, exempelvis avseende direktiv, utarbetande av gemensamma ståndpunkter och återkoppling. Gemensamma administrativa system I utredningen finns ett antal tänkbara områden uppräknade. Sedan en tid tillbaka finns inom flera av dessa ett arbete mot ökad samordning i KNÖLkommunerna. Flera av områdena bör kunna verkställas inom tämligen kort tid, och Hällefors kommun är positiv till en fortsatt samordning, även om vissa områden kan kräva ytterligare utredning. Upphandling Hällefors kommun ser positivt på en fortsatt utveckling av samverkan inom upphandlingsområdet. Till delar finns ett väl fungerande samarbete inom regionen, men i andra delar är det samarbetet också något otympligt. Där bedömer Hällefors att det finns goda förutsättningar för samarbete inom KNÖL-området. Under allmänna utskottets behandling av ärendet yrkar Allan Myrtenkvist (S) att sista stycket under rubriken Allmänna synpunkter ska flyttas till sist i yttrandet med rubriken Sammanfattning. Christina Johansson (M) yrkar att kommunförvaltningen ska uppdras att utreda kommunens perspektiv på samarbeten och samarbetsformer. Ritha Sörling (V) yttrar sig utan att yrka.

10 10(57) Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förslaget till yttrande med de av henne själv och Allan Myrtenkvist (S) yrkade förändringarna vilket bifalls. Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen Yttrandet antas med flytt av sista stycket i Allmänna synpunkter till nytt stycke Sammanfattning sist i yttrandet. Kommunförvaltningen uppdras att utreda kommunalt perspektiv på samarbeten och samarbetsformer. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet redogör Christina Johansson (M) kortfattat för diskussionerna i allmänna utskottet. Ritha Sörling (V) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. Allan Myrtenkvist (S) önskar att det stycke som ska stå som sammanfattning skrivs ut i Kommunstyrelsens beslutsförslag till fullmäktige. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag med Allan Myrtenkvists (S) tilläggsyrkande vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Yttrandet antas med flytt av sista stycket i Allmänna synpunkter till nytt stycke Sammanfattning sist i yttrandet enligt följande: Sammantaget anser Hällefors kommun att föreliggande utredning inte är ett tillräckligt uttömmande underlag för omedelbara beslut om organisationsförändringar eller framtida inriktning för samverkan, utan önskar en utredning som svarar mot ställda direktiv. Kommunförvaltningen uppdras att utreda kommunalt perspektiv på samarbeten och samarbetsformer.

11 11(57) 166 Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning, dnr KS 14/00141 Beslutsunderlag Förslag till reviderad arbetsordning för Kommunfullmäktige. Ärendet Sedan arbetsordningen för Kommunfullmäktige antogs har ett antal beredningar direkt under fullmäktige instiftats. Detta innebär att arbetsordningen behöver anpassas efter detta. Det tidigare avsnittet om valberedningen har inkorporerats i ett avsnitt som gäller för samtliga fullmäktigeberedningar. I revideringen har också en översyn gjorts av avsnitten som berör interpellationer och frågor, och flera förtydliganden föreslås. Ekonomi Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Folkhälsa Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Förvaltningens förslag till beslut Förslaget till reviderad arbetsordning för Kommunfullmäktige antas. Under allmänna utskottets behandling redovisas ett förslag till ny formulering av 37 enligt följande: 37 En frågas syfte är enbart att inhämta enklare sakupplysningar inom det kommunala kompetensområdet. Frågan skall vara begränsad i ämne och innehåll och utformad så att den kan besvaras utan förberedelser. Frågan får inte avse ämne som upptagits i föredragningslistan till aktuellt sammanträde. En fråga ska anmälas till kommunsekreteraren eller presidiet minst 15 minuter före sammanträdet. Presidiet avgör om frågan får ställas.

12 12(57) En fråga kan riktas till ordförande i en nämnd, styrelse eller en fullmäktigeberedning, till ordförande i kommunalförbund eller ledamot i kommunalt bolags styrelse samt till av fullmäktige valda partiföreträdare. Frågan läses upp av frågeställaren och besvaras omedelbart. Debatt med anledning av frågan får föras endast mellan frågeställaren och den som besvarar frågan och begränsas till vardera ett inlägg om högst två minuter. Christina Johansson (M) yrkar att ledamot i kommunalt bolags styrelse under 37 ska utgå ur den nya formuleringen. Ronnie Faltin (S), Ritha Sörling (V), Allan Myrtenkvist (S) och Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag med förändring enligt redovisat förslag och det egna yrkandet vilket bifalls. Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen Förslaget till reviderad arbetsordning för Kommunfullmäktige antas, dock med följande lydelse under 37: 37 En frågas syfte är enbart att inhämta enklare sakupplysningar inom det kommunala kompetensområdet. Frågan skall vara begränsad i ämne och innehåll och utformad så att den kan besvaras utan förberedelser. Frågan får inte avse ämne som upptagits i föredragningslistan till aktuellt sammanträde. En fråga ska anmälas till kommunsekreteraren eller presidiet minst 15 minuter före sammanträdet. Presidiet avgör om frågan får ställas. En fråga kan riktas till ordförande i en nämnd, styrelse eller en fullmäktigeberedning, till ordförande i kommunalförbund samt till av fullmäktige valda partiföreträdare. Frågan läses upp av frågeställaren och besvaras omedelbart. Debatt med anledning av frågan får föras endast mellan frågeställaren och den som besvarar frågan och begränsas till vardera ett inlägg om högst två minuter.

13 13(57) Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Förslaget till reviderad arbetsordning för Kommunfullmäktige antas, dock med följande lydelse under 37: 37 En frågas syfte är enbart att inhämta enklare sakupplysningar inom det kommunala kompetensområdet. Frågan skall vara begränsad i ämne och innehåll och utformad så att den kan besvaras utan förberedelser. Frågan får inte avse ämne som upptagits i föredragningslistan till aktuellt sammanträde. En fråga ska anmälas till kommunsekreteraren eller presidiet minst 15 minuter före sammanträdet. Presidiet avgör om frågan får ställas. En fråga kan riktas till ordförande i en nämnd, styrelse eller en fullmäktigeberedning, till ordförande i kommunalförbund samt till av fullmäktige valda partiföreträdare. Frågan läses upp av frågeställaren och besvaras omedelbart. Debatt med anledning av frågan får föras endast mellan frågeställaren och den som besvarar frågan och begränsas till vardera ett inlägg om högst två minuter.

14 14(57) 167 Reglemente för Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola, dnr KS 15/00253 Beslutsunderlag Förslag till Reglemente för socialtjänst och skola Ärendet I samband med att Hällefors kommun förändrade den politiska organisationen så att Kommunstyrelsen är enda driftsnämnd, överfördes även integritetskänsliga ärenden till Kommunstyrelsen, samt i vissa fall Kommunstyrelsens olika utskott. Med anledning av detta har kommunförvaltningen tagit fram ett förslag till reglemente för en myndighetsnämnd för socialtjänst och skola. Nämnden är tänkt att ansvara för myndighetsutövning mot enskilda, individärenden, inom socialtjänst, barnomsorg och allmänt skolväsende. I föreliggande förslag kan nämnden också besluta i ärenden där annan nämnd är förhindrad att besluta till följd av jäv eller andra omständigheter. Kommunförvaltningen föreslår att nämnden ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Eftersom den typ av ärenden som nämnden föreslås hantera bedöms ha ett begränsat politiskt moment, anser förvaltningen att risken för att beslutens legitimitet påverkas av det begränsade antalet ledamöter övervägs av fördelarna med att få ledamöter tar del av de ofta integritetskänsliga beslutsunderlagen samt förenklingen i hanteringen av sekretessbelagda dokument. Om förslaget antas, behöver Kommunstyrelsens reglemente och delegeringsordning förändras i motsvarande delar och från samma datum för att inte två nämnder ska ges samma befogenheter. Kommunförvaltningen föreslår att även beslut om detta fattas samtidigt och att förvaltningen verkställer dessa förändringar att gälla från och med Ekonomi I förslaget ligger att nämnden har en egen budget. Budgeten ska täcka nämndens egen verksamhet, dvs arvoden, ersättning för förlorad arbetsförtjänst och andra kostnader som uppkommer i samband med sammanträdena. Nämnden har ingen egen personal. Nämnden beslutar i ärenden som påverkar Kommunstyrelsens kostnadsläge, genom att Kommunstyrelsen ansvarar för socialtjänst och skola. Därför betonas i förslaget till reglemente att nämnden har att hålla sig informerad om kommunens ekonomiska resurser inom de områden som besluten berör, samt att nämnden omedelbart ska informera Kommunstyrelsen om beslut som får betydande ekonomiska konsekvenser.

15 15(57) Folkhälsa Den typ av ärenden som nämnden har att hantera berör ofta människor i utsatta situationer. Att ärendena hanteras snabbt och samtidigt rättssäkert har stor betydelse för såväl den enskildes välmående som förtroendet för den myndighet som hanterar ärendena. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Förvaltningens förslag till beslut Förslaget till Reglemente för Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antas för att börja gälla Reglemente för Kommunstyrelsen samt Delegeringsordning för Kommunstyrelsen ändras i motsvarande delar. Förändringarna gäller från och med Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Ritha Sörling (V) fråga gällande arvode för ordförande vilken besvaras av Christina Johansson (M). Allan Myrtenkvist (S), Ewa Lindbäck (M) och Christina Johansson (M) yttrar sig utan att yrka. Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen Förslaget till Reglemente för Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antas för att börja gälla Reglemente för Kommunstyrelsen samt Delegeringsordning för Kommunstyrelsen ändras i motsvarande delar. Förändringarna gäller från och med Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Christina Johansson (M) fråga gällande möjligheten att begränsa ersättarnas möjligheter att ta del av handlingar vilken besvaras av kommunsekreterare Mathias Brandt. Christina Johansson (M) yrkar att ledamöterna i nämnden ska ha personliga ersättare.

16 16(57) Ewa Lindbäck (M) och Anne Horneman (S) bifaller Christina Johanssons (M) yrkande. Ritha Sörling (V) ställer fråga om tänkta ledamöter vilken besvaras av Christina Johansson (M). Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag med Christina Johanssons (M) tilläggsyrkande vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Förslaget till Reglemente för Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antas för att börja gälla Reglemente för Kommunstyrelsen samt Delegeringsordning för Kommunstyrelsen ändras i motsvarande delar. Förändringarna gäller från och med Nämndens ledamöter ska ha personliga ersättare.

17 17(57) 168 Ny risk- och sårbarhetsanalys, RSA, för Hällefors kommun, dnr KS 15/00251 Kommunstyrelsen har tillställts ett förslag till ny risk- och sårbarhetsanalys för Hällefors kommun. Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef Ola Ström kortfattat. Ordförande Christina Johansson (M) utvecklar betydelsen av dokumentet. Ekonomichef Jessica Jansson påpekar att vissa redaktionella förändringar av dokumentet kommer att ske. Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på föreslagen risk- och sårbarhetsanalys vilken bifalls. Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen Förslaget till risk- och sårbarhetsanalys antas. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Allan Myrtenkvist (S) att det av planen ska framgå att Hällefors kommun bör skaffa ett system för viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag med Allan Myrtenkvists (S) tilläggsyrkande vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Förslaget till risk- och sårbarhetsanalys antas med tillägg för att Hällefors kommun bör skaffa ett system för viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

18 18(57) 169 Reviderad tidplan för ekonomiprocessen 2015, dnr KS 14/00199 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Reviderad tidplan 2015 för ekonomiprocessen i Hällefors kommun, daterad Ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag på reviderad tidplan för ekonomiprocessen i Hällefors kommun för verksamhetsåret 2015 med anledning av förändrad ekonomistyrning. Tidplanen för ekonomiprocessen redogör för ekonomiberedningens sammanträden för verksamhetsåret 2015 och bygger på kommunens beslutade ekonomiprocess som framgår av kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn. Förvaltningen anser som tidigare att tidplanen ska tas politiskt för att få en tydlig förankring och styrning för alla berörda parter inom kommunkoncernen. Ekonomi Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Folkhälsa Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Förvaltningens förslag till beslut - Kommunfullmäktiges beslut utgår. - Förslag på reviderad tidplan 2015 för ekonomiprocessen i Hällefors kommun, daterad , antas. Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica Jansson kortfattat. Allan Myrtenkvist (S) och Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig utan att yttra. Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen

19 19(57) Kommunfullmäktiges beslut utgår. Förslag på reviderad tidplan 2015 för ekonomiprocessen i Hällefors kommun, daterad , antas. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut utgår. Förslag på reviderad tidplan 2015 för ekonomiprocessen i Hällefors kommun, daterad , antas.

20 20(57) 170 Kommuninvest förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015, dnr KS 15/00196 Beslutsunderlag Brev från Kommuninvest angående förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015, Ärendet Kommuninvest har skickat ett brev för att efterhöra hur Hällefors kommun vill utnyttja den nya möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Hällefors kommun ska svara senast så Kommuninvest vet om Hällefors kommun vill göra en extra insatsbetalning under innevarande år eller om kommunen väljer något annat alternativ. Anmälan är bindande och sker på särskild medskickad blankett. Kommuninvest behöver inte delges något protokollsutdrag eller lagakraftsbevis. Ekonomi Kommuninvests föreningsstämma fastställde nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening. I stadgarna har bl a tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. De nya lagkrav på bl a större kapital som växt fram i kölvattnet av finanskrisen påverkar Kommuninvest i hög utsträckning. Den uppbyggnad av kapitalet som måste ske beskrivs närmare i Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad. Planen syftar till att minimikravet på större kapital ska vara uppnått senast 2018 då kravet på viss lägsta bruttosoliditet träder i kraft. Många medlemmar i Kommuninvest har aviserat sin avsikt att redan under 2015 sätta in hela eller huvuddelen av den högsta insatsnivån. Om en stor del av medlemmarna gör verklighet av en sådan ambition är det till stor fördel för Kommuninvests anseende. Det är viktigt att i relation till myndigheter, ratinginstitut och andra marknadsaktörer kunna visa upp en hög grad av uppslutning kring kapitalfrågan. Att medlemmarna frivilligt och med tidsmässig framförhållning värnar den egna organisationen uppfattas som en oerhörd styrkesignal jämfört med om föreningen i ett sent skede skulle behöva tvinga fram inbetalning av kapital med stöd av stadgarna. Aktuella uppgifter från Kommuninvests medlemsregister för Hällefors kommuns vad gäller insatskapitalet är totalt vid 2015 års början kronor och ny årsinsats för år 2015 är kronor som regleras via

21 21(57) kommunens återbäring. För att uppnå högsta nivån på insatsbelopp per invånare ska Hällefors kommun betala in kronor, vilket kommunförvaltningen föreslår ska genomföras. Beloppet ska regleras via den likviditet som kommunen har tillgång till. Räntan på insatskapitalet för respektive år fastställs av stämman året efter är räntan fastställd till 2,5 procent. Kommuninvest eftersträvar dock att kompensera medlemmarna med en rimlig ränta på det kapital som belöper på var och en av dem. Folkhälsa Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Förvaltningens förslag till beslut - Hällefors kommun erlägger kronor som extra insatsbetalning under år 2015 till Kommuninvest för att fullgöra den obligatoriska insatsen, d v s upp till den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare - Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef får i uppdrag att underteckna svarsblanketten till Kommuninvest. Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen Hällefors kommun erlägger kronor som extra insatsbetalning under år 2015 till Kommuninvest för att fullgöra den obligatoriska insatsen, d v s upp till den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef får i uppdrag att underteckna svarsblanketten till Kommuninvest. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Christina Johansson (M) att hon inte deltar i beslutet.

22 22(57) Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga gällande eventuellt beroende av andra kommuners beslut vilken besvaras av kommunsekreterare Mathias Brandt. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Hällefors kommun erlägger kronor som extra insatsbetalning under år 2015 till Kommuninvest för att fullgöra den obligatoriska insatsen, d v s upp till den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef får i uppdrag att underteckna svarsblanketten till Kommuninvest.

23 23(57) 171 Kommunala motionsanläggningar, dnr KS 15/00018 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktiges beslut Ärendet Kommunen har idag fyra större motionsanläggningar; Hällevi idrottsplats, Hällevi ishall, Grythyttans idrottsplats och Hurtigtorpets motionsanläggning. Alla utom Hällevi idrottsplats sköts genom föreningsdrift. Förutom dessa finns även ett antal mindre anläggningar, Hjulsjö motionsspår och Hällevi tennisplaner, där underhållskostnaderna är ringa. Kommunen har upprättat ett avtal med Hjulsjö Byförening gällande elljusspåret i Hjulsjö enligt samma principer som Hurtigtorpets elljusspår. Kommunfullmäktige beslutade att ansvaret för förvaltning av kommunens motionsanläggningar skulle vara Hällefors Bostads AB från och med Utifrån uppdraget har bostadsbolaget övertagit kommunens upprättade avtal och budgeterade medel för motionsanläggningarna. Förvaltningen har tidigare konstaterat att det finns två byggnader som inte ägs av kommunen. Hurtigtorpets sanitetsbyggnad ägs av Idrottsalliansen Hurtigtorpet, men kommunen äger fastigheten d v s äger marken. Dessutom äger Hällefors Ishockeyklubb ishallens byggnad, men kommunen äger ispisten och sarjen då det fanns från början på kommunens mark. Kommunförvaltningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige att upprätta nya avtal med samtliga föreningar som sköter om motionsanläggningarna via föreningsdrift, vilket har genomförts med alla utom Hällevi idrottsplats. Avtalen som är upprättade är 5-åriga med möjlighet till förlängning. Dessutom framgå det i avtalen vilket driftbidrag som erhålls och att det ska indexregleras med KPI. I avtalet finns det ett krav på årligt avstämningsmöte för att få en avstämning hur det går för föreningarna och där de har chans att redovisa underhålls- och investeringsbehov till kommunen för att kommunen ska få med det årliga budgetarbetet. Förvaltningen fick i uppdrag att se till att anläggningarna skulle rustas upp så att de uppfyller alla krav på funktionalitet och underhåll för att långsiktigt driva och sköta om dem. Ekonomi Totalt har kommunen en driftkostnad på tkr för kommunala motionsanläggningar där tkr avser driftbidrag till förening. Sedan år 2012 har bildningsnämnden som tidigare ansvarade för uppdraget tvingats genomföra besparingar för att inrymma hela sitt uppdrag inom den

24 24(57) budgetram som kommunfullmäktige fastställt. Det har renderat i att budgeterade medel för motionsanläggningarna och kvalitet minskat från år 2012 som fullmäktige beslutade om förändringen som förvaltningen förespråkade att driftbidragen skulle utökas så att de innehöll alla driftkostnader så som el, värme och vatten. Anledningen till det är att föreningen själv kan styra och få ett bra incitament till att bli sparsam och att de får en helhetssyn på hela anläggningen. Enligt senaste beslutet framgår det att bolaget måste ge information till kommunen vilka drift och underhållsbehov som beräknas bli som kommunen sedan får ta ställning till. Bolaget kan konstatera att budgeterade medel på totalt tkr inte kommer att räcka för att kunna hantera uppdraget fullt ut. Utifrån gjorda beräkningar behöver bolaget ytterligare 635 tkr för att säkerställa en god skötsel på främst Hällevi idrottsplats och dess fotbollsplaner. Bolaget samarbetar med kommunens arbetsmarknadsenhet för att dels erbjuda bra sysselsättning och dels att så långt det är möjligt hålla nere kostnaderna. Dessutom kommer bolaget att investera i en begagnad maskinpark för att kunna åstadkomma en fungerande skötsel av Hällevi idrottsplats så väl som de fyra fotbollsplanerna. Det handlar om kombinerad maskin för klipp och redskapsbärare, vertikalskärare, dressare och gödningsspridare. Totalt beräknar bolaget att investeringskostnaden blir 325 tkr och att dessa medel kommer att hanteras inom fastighetsförvaltningens investeringsbudget för år Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 635 tkr för år 2015, vilket innebär att kommunstyrelsens budgetram totalt blir tkr för verksamhetsåret Dessutom innebär det att kommunens budgeterade årsresultat minskas till tkr. Denna tilläggsbudgetering innebär också att kommunens fastställda finansiella resultatmål för verksamhetsåret 2015 påverkas vad gäller resultatandel och nettokostnadsandel. Resultatandel minskas från 1,1 procent till 0,9 procent och nettokostnadsandel från 97,6 procent till 97,7 procent. Folkhälsa Kvalitativa och väl fungerande motionsanläggningar är mycket positiv för folkhälsan. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Förvaltningens förslag till beslut

25 25(57) - Kommunstyrelsens tilläggsbudgeteras med 635 tkr avseende motionsanläggningar för verksamhetsåret Hällefors kommuns budgeterade årsresultat för verksamhetsåret 2015 förändras till ett överskott på tkr. - Hällefors kommuns finansiella resultatmål resultatandel förändras till 0,9 procent och nettokostnadsandel till 97,7 procent för verksamhetsåret Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica Jansson kortfattat. Allan Myrtenkvist (S), Christina Johansson (M) och Ewa Lindbäck (M) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens tilläggsbudgeteras med 635 tkr avseende motionsanläggningar för verksamhetsåret Hällefors kommuns budgeterade årsresultat för verksamhetsåret 2015 förändras till ett överskott på tkr. Hällefors kommuns finansiella resultatmål resultatandel förändras till 0,9 procent och nettokostnadsandel till 97,7 procent för verksamhetsåret Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens tilläggsbudgeteras med 635 tkr avseende motionsanläggningar för verksamhetsåret Hällefors kommuns budgeterade årsresultat för verksamhetsåret 2015 förändras till ett överskott på tkr.

26 26(57) Hällefors kommuns finansiella resultatmål resultatandel förändras till 0,9 procent och nettokostnadsandel till 97,7 procent för verksamhetsåret 2015.

27 27(57) 172 Partnerskap Bergslagsbanan, avgiftsfinansiering 2015, dnr KS 15/00252 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut, Kommunstyrelsen beslut Protokoll från möte med lednings- och tjänstemannagrupp för Partnerskap Bergslagsbanan, daterad Ärendet Partnerskap Bergslagsbanan är en organisation för intressenter med anknytning till Bergslagsbanan. Verksamheten bedrivs i form av lobbyverksamhet för att stärka Bergslagsbanans roll i det regionala och nationella transportnätet. Bergslagsbanan är den 478 km långa järnvägen som sträcker sig från Gävle via Storvik, Falun, Borlänge och Ludvika vidare mot Ställdalen där banan delas och fortsätter mot Frövi och mot Kil vidare mot Göteborg. I anslutning till Bergslagsbanan finns ett stort antal företag som är ledande inom sina respektive branscher inte bara på nationellt eller europeisk nivå utan även globalt. Många företag i Bergslagen är beroende av effektiva järnvägstransporter för sina godstransporter och även för sin arbetskraftförsörjning och dess möjlighet till högre studier där effektiva järnvägstransporter är viktigt. Den del av Bergslagsbanan som ligger i Hällefors kommun har under de senaste åren rustats upp, moderniserats och förstärkts. Kommunförvaltningen kan inte bedöma i vilken utsträckning det arbete som utförts av Partnerskap Bergslagsbanan har påverkat detta förbättringsarbete. Verksamhet 2015 för Partnerskap Bergslagsbanan: Att underhålla och utveckla medvetandet hos beslutsfattare om Bergslagsbanans betydelse är en självklar del i verksamheten. Kommunikationsarbete under 2015 föreslås fokusera på den stora utmaningen att få omnämnande i nationell press för behovet av en rustad Bergslagsbana. För att lyckas med detta bör alla i projektets lednings- och tjänstemannagrupp nyttja kontaktnäten. Planerade aktiviteter 2015: - Två planerade styrelsemöten för lednings- och tjänstemannagruppen i partnerskapet - Följa och i möjlig mån påverka de nationella beslutsprocesserna. - Projektledaren ska besöka medlemskommunerna under Syftet med besöken är att kommunerna ska ges tillfälle att föra fram synpunkter om vilka frågor Partnerskap Bergslagsbanan bör prioritera. Dessutom ger

28 28(57) detta en god möjlighet att marknadsföra partnerskapet gentemot medlemskommunerna. - Handla upp expertstöd som belyser Bergslagsbanans behov och potential. - Handla upp stöd för att ta fram en gemensam strategi för hur lobbyarbetet med infrastrukturfrågorna ska bedrivas. - Arbeta för att implementera slutsatserna i konsultrapport avseende strategi- och lobbyarbete. - Närvaro under Almedalsveckan. Nätverka och genomföra möten med beslutsfattare. - Studiebesök Trafikutskottet. - Genomföra fyra regionala frukostmöten. Ekonomi Kommunfullmäktige beslutade att kommunen skulle delta i Partnerskap Bergslagsbanan under två år. Hällefors kommun har medfinansierat projekt Partnerskap Bergslagsbanan med kontanta medel med kronor år 2010, kronor år 2011, kronor år 2012 och kronor Kommunstyrelsen beslutade att avgiftsfinansiera Partnerskap Bergslagsbanan med kronor för verksamhetsåret Avgiftsfinansieringen för Hällefors kommun i Partnerskap Bergslagsbanan beräknas till kronor för år 2015 som beslutades vid möte med ledningsgrupp- och tjänstemannagrupp för Partnerskap Bergslagsbanan den 10 oktober 2014 där Hällefors kommun deltog. Folkhälsa Förbättrade kommunikationer i glesbygd bedöms ha en positiv inverkan på den upplevda hälsan. Miljö Järnvägen är det transportsätt som har minsta miljöpåverkan varför ökad transport på järnväg, inte minst av tyngre gods, är bra för miljön. Förvaltningens förslag till beslut - Hällefors kommun deltar i Partnerskap Bergslagsbanan under 2015 och medfinansieringen av verksamheten med kronor godkänns och finansieras via kommunstyrelsens budgetram Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen

29 29(57) Hällefors kommun deltar i Partnerskap Bergslagsbanan under 2015 och medfinansieringen av verksamheten med kronor godkänns och finansieras via kommunstyrelsens budgetram Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Hällefors kommun deltar i Partnerskap Bergslagsbanan under 2015 och medfinansieringen av verksamheten med kronor godkänns och finansieras via kommunstyrelsens budgetram Exp till Jessica Jansson Partnerskap Bergslagsbanan

30 30(57) 173 Föreningsbidrag andra halvåret 2015, dnr KS 15/00006 Beslutsunderlag För andra halvåret 2015 har fyra föreningar ansökt om föreningsbidrag: Hällefors-Grythyttans reumatikerförening PRO Grythyttan PRO Hällefors SPF Argenta Totalt kr kr kr kr kr Ärendet Dessa fyra föreningar sökte bidrag för första halvåret 2015 och söker nu bidrag för resten av år Kommunstyrelsen har arbetat fram en föreningspolicy som kommer att gälla alla föreningar inom Hällefors kommun från och med årsskiftet Kommunen kommer även att ha två ansökningsdatum under året; ett för första halvåret och ett för andra halvåret. Detta för att föreningarna ska kunna ansöka om bidrag under hela året. Ekonomi Under första halvåret betalades kr ut. Folkhälsa Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Förvaltningens förslag till beslut Omsorgsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att nämnda föreningar erhåller föreningsbidrag enligt hyreskontraktens fastställda nivå för resterande del av Under omsorgsutskottets behandling av ärendet ställer Anne Horneman (S) fråga kring att vissa av föreningarna kan få reducerad hyra om de sköter vissa yttre sysslor där de hyr, vilken besvaras av ordförande Christina Johansson (M).

31 31(57) Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande hyran vilken besvaras av ordförande Christina Johansson (M). Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga gällande andra föreningars möjlighet att ansöka vilken besvaras av ordförande Christina Johansson (M). Ordförande Christina Johansson (M) tilläggsyrkar att Hällefors Bostads AB:s hyresuträkning ska biläggas handlingarna till Kommunstyrelsen och att sökande föreningar ska bifoga hyreskontrakt för resten av år Ordförande ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag med det egna tilläggsyrkandet vilket bifalls. Omsorgsutskottet föreslår Kommunstyrelsen Nämnda föreningar erhåller föreningsbidrag enligt hyreskontraktens fastställda nivå för resterande del av Hällefors Bostads AB:s uträkning biläggs handlingarna till Kommunstyrelsen och sökande föreningar ska bifoga hyreskontrakt för resten av 2015 Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på omsorgsutskottets förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Nämnda föreningar erhåller föreningsbidrag enligt hyreskontraktens fastställda nivå för resterande del av Hällefors Bostads AB:s uträkning biläggs handlingarna till Kommunstyrelsen och sökande föreningar ska bifoga hyreskontrakt för resten av 2015 Exp till Reumatikerföreningen PRO Ghn PRO Hfs SPF Jessica Jansson

32 32(57) 174 Regional Ung Peng i Örebro län, dnr KS 15/00203 Ärendet Regional Ung Peng i Örebro är ett stipendium som ska stimulera och uppmuntra unga till ökat engagemang och delaktighet i kulturlivet som såväl producenter och konsumenter. Regional Ung Peng ska stimulera gränsöverskridande samverkan, såväl geografiskt som mellan olika kulturyttringar. Regional ung Peng ska främja utveckling och utbyte av kultur mellan, av och för unga i Örebro län samt öka och bredda arrangörskunskapen och kulturutbudet för unga i Örebro län. Tillgänglighet, jämställdhet och jämlikhet är viktiga utgångspunkter. Konceptet Regional Ung Peng bygger på samverkan mellan Region Örebro och kommuner i Örebro län. Samverkan består i delat ansvar vad gäller information, marknadsföring, handläggning och ekonomi. Beslut om samverkan krävs av både den regionala nivån och varje enskild kommun. Ung Peng kan sökas av ungdomar mellan 13 och 25 år som är bosatta i Örebro län. Enskilda, grupper och ungdomsföreningar kan söka. Det går att söka för öppna, drogfria och utåtriktade arrangemang och aktiviteter inom kulturområdet. Stöd söks för kostnader som möjliggör och är direkt kopplade till arrangörskapet/produktionen. Information kring Regional Ung Peng kommer att finnas på Region Örebro läns och samverkande kommuners hemsidor. Marknadsföring ska också ske på fysiska platser samt på webben där ungdomar vistas, och varje kommun tar där ansvar för marknadsföringen. Samverkande kommuner ska utse egna handläggare för handläggning av inkomna ansökningar som ska genomföras i den egna kommunen. Den kommunala handläggaren föreslår och motiverar beslut i varje ärende, och när båda nivåerna tillstyrker ansökan fattas delegationsbeslut inom respektive organisation. En grundutbildning för att stärka den kommunala kompetensen kommer att krävas. Ekonomi Region Örebro län avsätter maximalt 300 tkr/år för Regional Ung Peng. Maximalt belopp att söka är kr per ansökningstillfälle och arrangemang. Beslut i varje ärende bygger på att Region Örebro län och samverkande kommun går in med vardera 50 % av beviljat belopp. Utbetalningen sker av Region Örebro län, varefter kommunen årsvis i efterhand överför sin del till Region Örebro län.

33 33(57) Förvaltningen gör bedömningen att den genomsnittliga årskostnaden över tid för Hällefors kommer att vara ungefär 7000 kr per år, baserat på befolkningsstatistik. Skulle kostnaden bli högre innebär det att vi under året fått större andel bidrag från regionen än förväntat, vilket ökat aktiviteten. Folkhälsa Förvaltningen bedömer att bidraget kommer att ha stor positiv inverkan på den målgrupp som insatsen avses för. Miljö Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Samverkan Samverkan har skett mellan kommunen och Örebro läns landsting i länets kulturråd, där frågan behandlats vid flera tillfällen. Frågan har också behandlats internt i kulturskolan. Förvaltningens förslag till beslut Bildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att fatta beslut om att Ingå i samverkan Ung Peng Utse kultur- och fritidssekreterare till kommunal handläggare inom Ung Peng och därmed lämna delegation på beslut, upp till maximalt 10 tkr/år Under bildningsutskottets behandling av ärendet ställer Ritha Sörling (V) fråga kring antalet ansökningstillfällen/arrangemang vilken besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker. Anne Horneman (S) ställer fråga gällande ekonomin vilken besvaras av Peter Wiker. Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Ewa Lindbäck (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Bildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen Ingå i samverkan Ung Peng

34 34(57) Utse kultur- och fritidssekreterare till kommunal handläggare inom Ung Peng och därmed lämna delegation på beslut, upp till maximalt 10 tkr/år Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på bildningsutskottets förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Ingå i samverkan Ung Peng Utse kultur- och fritidssekreterare till kommunal handläggare inom Ung Peng och därmed lämna delegation på beslut, upp till maximalt 10 tkr/år Exp till Anna Henriksen Jessica Jansson Region Örebro län

35 35(57) 175 Vision för arbetet med översiktsplan, ÖP, dnr KS 15/00262 Kommunfullmäktige utsåg en tillfällig beredning bestående av Susanne Grundström (S), Lars-Göran Zetterlund (C) och Bertil Johnson (GL) att vara politisk styrgrupp för arbetet med ny översiktsplan för Hällefors kommun. Gruppen har lämnat ett förslag till övergripande strategi till allmänna utskottet. Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar Lars-Göran Zetterlund (C). Ritha Sörling (V) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Christina Johansson ställer bifall mot avslag på styrgruppens förslag vilket bifalls. Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen Styrgruppens förslag till övergripande strategi för arbetet med översiktsplan antas. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Maja Loiske och Ritha Sörling, båda (V) att de inte deltar i beslutet. Lars-Göran Zetterlund (C) redogör kortfattat för beredningens arbete och ber Vänsterpartiet att inkomma med synpunkter. Anne Horneman (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. Bertil Johnson (GL) påpekar behov av redaktionella förändringar i beredningens förslag. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Styrgruppens förslag till övergripande strategi för arbetet med översiktsplan antas.

36 36(57) 176 Avskrivning av ärenden KS 13/00028, 13/00054, 13/00114, 13/00115, 13/00116, 13/00117, 13/00118, 13/00231, 13/00232, 13/00322, 14/00007 och 14/ Beslutsunderlag KF , , , , , , , , , , , Ärendet Kommunfullmäktige har i enlighet med 6 kap 33 Kommunallagen möjlighet att under vissa omständigheter avskriva medborgarförslag och motioner. Kommunförvaltningen anser att rubricerade ärenden, som inte längre bedöms som aktuella, bör avskrivas. I inget av ärendena har beredningen avslutats inom ett år vilket också har återrapporterats till Kommunfullmäktige. Ärendena KS 13/00028, 13/00114, 13/00231 och 14/00093 berör samtliga nedläggningen av Gillersgården, en nedläggning som beslutats och verkställts. Därför äger ärendena enligt kommunförvaltningens mening inte längre aktualitet. Ärendena KS 13/00054, 13/00116, 13/00118 och 13/00322 berör flytt av dementa från Gillersgården till Fyrklövern. Eftersom Gillersgården nu har ett annat användningsområde, bedömer kommunförvaltningen att ärendena inte längre äger aktualitet. Ärendena KS 13/00232 och 14/00007 berör inköp av boende för ensamkommande flyktingbarn. Kommunens behov av sådant boende är idag tillgodosett genom Gillersgården, varför kommunförvaltningen bedömer att ärendena inte längre äger aktualitet. Ärende KS 13/00117 föreslår ett upphävande av 300-dagarsregeln för outbildade vikarier, en regel som i enlighet med förslaget har upphävts. Genom Kommunstyrelsens beslut Därmed anser kommunförvaltningen att ärendet inte längre äger aktualitet. Ärende KS 13/00115 gäller besparing inom Omsorgsnämnden. Eftersom kommunens politiska organisation har förändrats så att Kommunstyrelsen nu är enda verksamhetsnämnd, bedömer kommunförvaltningen att ärendet inte längre äger aktualitet. Ekonomi Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Folkhälsa

Ola Ström, kommunchef Ingrid Holmgren, socialchef Ann-Louise Eriksson, MAS Mathias Brandt, kommunsekreterare

Ola Ström, kommunchef Ingrid Holmgren, socialchef Ann-Louise Eriksson, MAS Mathias Brandt, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Formens hus, kl. 15.00-15.50 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ronnie Faltin (S), ej tjänstgörande Vivianne Pettersson (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Raija Sundin, nämndsekreterare. Ewa Stålberg (M), Ritha Sörling (V)

Raija Sundin, nämndsekreterare. Ewa Stålberg (M), Ritha Sörling (V) 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 16.00 16.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Abdel Majid Elmoussauoui (S) Ronnie Faltin (S) Per Karlsson (M) Vivianne Pettersson (M)

Läs mer

Jessica Jansson, ekonomichef. Hans-Otto Pohlman, Lars-Göran Zetterlund

Jessica Jansson, ekonomichef. Hans-Otto Pohlman, Lars-Göran Zetterlund 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 15.30-16.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Se bilagd förteckning Övriga närvarande Jessica Jansson, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 10.30 12.20 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Övriga närvarande Se bilagd förteckning Justerare Christina Johansson och Allan Myrtenkvist Justeringens

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Ritha Sörling och Riitta Löfström. Kommunsekreterarens rum onsdag 2008-04-23

Ritha Sörling och Riitta Löfström. Kommunsekreterarens rum onsdag 2008-04-23 Kommunstyrelsen 2008-04-22 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 10.00 10.40 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden (11)

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden (11) Bildningsnämnden 2009-02-17 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 08.30-12.00 Beslutande Kenth W Johansson, (m), ordförande Birger Antonsson, (s) ers R Sörling Allan Myrtenkvist, (s) Anna Hult

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Förfrågan om särskild medlemsinsats 2015 till Kommuninvest

Förfrågan om särskild medlemsinsats 2015 till Kommuninvest KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Ekonomiavdelningen Dnr KS/2015:485-045 Handläggare Ulrika Krigholm Tel. 0152-29232 2015-09-09 1/3 Förfrågan om särskild medlemsinsats 2015 till Kommuninvest Förslag till beslut

Läs mer

Datum 2015-05-12. Ersättare Åsa Andersson Sandberg (GL) Maja Loiske (V)

Datum 2015-05-12. Ersättare Åsa Andersson Sandberg (GL) Maja Loiske (V) 1(94) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-17.40 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Åsa Andersson Sandberg (GL) Maja Loiske (V) Övriga närvarande Johan Stolpen (V), partiföreträdare

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30.

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30. KALLELSE Datum 2015-07-16 Sida 1(3) Mathias Brandt Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde 2015-08-25 kl. 9.30 11.30 i Björskogsnäs, från kl 13.00 i Kommunhuset, Plenisalen för att behandla följande

Läs mer

Sune Ekman, revisor Torbjörn Ström, revisor Torbjörn Ström, revisor Ola ström, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare

Sune Ekman, revisor Torbjörn Ström, revisor Torbjörn Ström, revisor Ola ström, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare 1(88) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-18.55 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Se bilagd förteckning Övriga närvarande Sune Ekman, revisor Torbjörn Ström, revisor Torbjörn

Läs mer

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 13.00-15.30 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S) Jan Svärd (S) Samuel Eriksson (V) Robin Pleines (C) Bo Hedlund (C) Erkki Vuorijärvi (GL) Göran Strömqvist

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Se bilagd förteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Se bilagd förteckning 1(56) Plats och tid Grythyttans församlingshem, kl. 13.00-16.30 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ronnie Faltin (S), ej tjänstgörande Robert Örtlund (M), ej tjänstgörande Maria Gustafsson

Läs mer

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 15.20 16.00 16.30 Beslutande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Helena Magnusson-Svensson (S), Lindesbergs

Läs mer

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(5) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mats Widén Ekonomistaben +46155245345 2015-09-21 LS-LED15-1252-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige

Läs mer

Riitta Löfström och Birger Antonsson. Kanslichefens rum måndag

Riitta Löfström och Birger Antonsson. Kanslichefens rum måndag Kommunstyrelsen 2009-12-17 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Hällefors, kl. 14.00 17.10 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Riitta Löfström och

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Se bilagd förteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Se bilagd förteckning 1(75) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.50 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S) Robert Örtlund (M) Margeurite Wase (C) Övriga närvarande Bertil Johnson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.30 16.45 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lena Vinnerås (S), Nora Siv Sander (S), Hällefors

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal fullmäktigesalen, kl. 13.30-16.00 Ajournering 14.50-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk förening om särskild medlemsinsats år 2015

Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk förening om särskild medlemsinsats år 2015 Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2015-08-13 Ks/2015:131 043 Statsbidrag/kommunbidrag Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Datum Ritha Sörling, gruppledare (S) Samuel Ericsson, gruppledare (V) Kenth Adamsson, förvaltningschef

Datum Ritha Sörling, gruppledare (S) Samuel Ericsson, gruppledare (V) Kenth Adamsson, förvaltningschef 1(4) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 18.00 19.00 Beslutande Ledamöter Ulrika Mellkvist (C), vice ordförande Kerstin Skogdalen (S) Mikael Eriksson (S) Christina Wilhelmsson (S) Sven-Åke Lundh

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndagen den 18 oktober 2010 kl. 09:00 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 16.10 Ajournering 15.20-15.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Fredrik Jönsson (C), vice ordf Teddy Nilsson

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 9 september 2015 kl. 08.00-11.50 Beslutande Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (FP)

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Datum 2014-08-26. Ersättare Thomas Lönn (S) Madeleine Hautamäki (C) kl 13-18 Vivianne Pettersson (M) Erkki Vuorijärvi (GL) Ulla Werdin (GL)

Datum 2014-08-26. Ersättare Thomas Lönn (S) Madeleine Hautamäki (C) kl 13-18 Vivianne Pettersson (M) Erkki Vuorijärvi (GL) Ulla Werdin (GL) 1(99) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-18.25 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S) Madeleine Hautamäki (C) kl 13-18 Vivianne Pettersson (M) Erkki Vuorijärvi

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-10-01 1 (11) Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-10-01 1 (11) Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50 2007-10-01 1 (11) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50 Anders Tollin (S), Ordförande Leif Carlberg (S) Christina W Jansson (S) Britt-Inger

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 2015-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 13.00-14.10 Beslutande Johanna Skottman (S) ordförande ej 52 Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) ej 52 Christina Waster Jansson

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2003-02-12 1 Plats och tid Stadshotellet, Nora 2003-02-12 kl 09.00-11.00 Beslutande Övriga deltagande Benny Jansson (s) ordförande Lars-Göran Zetterlund (c) Svante Fägerås (s) Ingegerd Lööv (s) Karl-Arne

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Se bilagd förteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Se bilagd förteckning 1(71) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 10.00-17.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ronnie Faltin (S) Vivianne Pettersson (M) Åsa Andersson Sandberg (GL) Katja Ollila (V)

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) 1(11) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.00 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Tjänstgörande ersättare Elisabeth

Läs mer

Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd

Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd Datum 2010-09-07 7 Antal sidor Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd Utarbetad av: Kommunkansliet Antagen av, datum och Kommunfullmäktige 1998-09-24 130 Reviderad, datum och Kommunfullmäktige 2010-09-28

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD) 1(29) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, 90-92

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 17 augusti 2015, kl

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 17 augusti 2015, kl 2015-08-17 1(18) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 17 augusti 2015, kl. 08.00 12.30 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Christer Lundgren,

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Samuel Ericson (V), ordf Susanne Grundström (S) Robin Pleines (C) Wilhelm Tham (GL) ers Erkki Vuorijärvi (GL) Fredrik Fogelqvist (V) ers Jan Svärd (S)

Samuel Ericson (V), ordf Susanne Grundström (S) Robin Pleines (C) Wilhelm Tham (GL) ers Erkki Vuorijärvi (GL) Fredrik Fogelqvist (V) ers Jan Svärd (S) 1(9) Plats och tid Hällefors Folkhögskola, Kl. 14.00 Beslutande Ledamöter Samuel Ericson (V), ordf Susanne Grundström (S) Robin Pleines (C) Wilhelm Tham (GL) ers Erkki Vuorijärvi (GL) Fredrik Fogelqvist

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.2-201/2017 Sida 1 (6) 2017-05-02 Handläggare Eva-Lotta Elmér Telefon: +46 08-508 251 87 Till Socialnämnden 2017-05-16 Nya riktlinjer

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer