Datum Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30"

Transkript

1 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl Övriga närvarande Sune Ekman, revisor, del av mötet Torbjörn Ström, revisor, del av mötet Jessica Jansson, ekonomichef och tf kommunchef, del av mötet Rickard Johansson, VD BOAB, del av mötet Justerare Lars-Göran Zetterlund och Åsa Andersson Sandberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag 23/ kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mathias Brandt Ordförande Susanne Grundström Justerare Lars-Göran Zetterlund Åsa Andersson Sandberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen Underskrift Mathias Brandt

2 2(73) Beslutande Tjänstgörande ersättare Christina Johansson M Vivianne Pettersson M Per Karlsson M Kenth W Johansson M Ewa Lindbäck M Lars-Göran Zetterlund C Ulrika Mellkvist C Marguerite Wase C Annahelena Jernberg S Allan Myrtenkvist S Anne Horneman S Kari Paavonen, S Laila Palm, Siv Sander S Martin Eklund S Susanne Grundström, ordf. S Terje Fröhlich S Elisabeth Rådström Paavonen S Thomas Lönn Stefan Backius V Maria Gustavsson V Gunilla Josefsson Samuel Eriksson V Amanda Kron V Johan Stolpen V Berit Qvarnström V Fredrik Fogelqvist V Lars Erik Eriksson SD Fredrik Dahlberg SD Ida Hjort SD Emil Gustafsson GL Åsa Andersson Sandberg Maria Jansson Andersson GL Hans-Otto Pohlmann GL Per Grängstedt LBPO

3 3(73) 54 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde Ordförande Susanne Grundström (S) redogör för kallelsen till dagens sammanträde enligt följande: Utskick av kallelse jämte bilagor till var och en av fullmäktiges ledamöter och ersättare 2/4 Anslag av kallelse jämte bilagor på kommunens anslagstavla 2/4 Anslag av kallelse jämte bilagor på kommunens hemsida 2/4 Annonsering av sammanträdet på 24i Bergslagen 7/4, i Veckonytt 1/4 samt i Bergslagsklippet 25/3 Med detta godkänns kallelsen.

4 4(73) 55 Fastställande av dagordning Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att ärende 8 på dagordningen, Lokalresursplanering, ska behandlas som ett informationsärende istället för beslutsärende. Detta eftersom kommunstyrelsen inte lämnat något beslutsförslag till Kommunfullmäktige. Samuel Eriksson (V) yrkar att ärendet ska kvarstå som beslutsärende. Lars-Göran Zetterlund (C), Annahelena Jernberg (S), Allan Myrtenkvist (S) och Lasse Eriksson (SD) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Susanne Grundström ställer proposition på först Samuel Erikssons (V) yrkande, därefter sitt eget och finner att ärendet ska behandlas som informationsärende. I enlighet med ovan fastställs dagordningen Mot beslutet reserverar sig Gunilla Josefsson, Johan Stolpen, Samuel Eriksson, Amanda Kron, Berit Qvarnström, Fredrik Fogelqvist, Stefan Backius, samtliga (V), Ulrika Mellkvist, Lars-Göran Zetterlund, Margeurite Wase, samtliga (C), Lasse Eriksson och Fredrik Dahlberg, båda (SD).

5 5(73) 56 Allmänhetens frågestund, dnr KS 15/00075 Lars-Erik Book ställer fråga gällande vilket politiskt organ som är högst beslutande i kommunen vilken besvaras av Annahelena Jernberg (S). Svaret föranleder en följdfråga gällande planerad rivning av kommunhuset vilken besvaras av Annahelena Jernberg (S).

6 6(73) 57 Ledamöternas frågestund, dnr KS 15/00076 Amanda Kron (V) läser upp en föranmäld fråga, riktad till Kommunstyrelsens ordförande Annahelena Jernberg (S), gällande uppdragsbeskrivning för Kommunstyrelsens vice och andre vice ordförande vilken besvaras av Annahelena Jernberg (S). Stefan Backius (V) läser upp en föranmäld fråga, riktad till Kommunstyrelsens ordförande Annahelena Jernberg (S), gällande arvodering till Kommunstyrelsens andre vice ordförande Christina Johansson (M) under 2013 vilken besvaras av Annahelena Jernberg (S). Samuel Eriksson (V) läser upp en interpellation angående oppositionens möjligheter att delta i det politiska arbetet. Interpellationen har lämnats in till presidiet och kommer att besvaras vid Kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

7 7(73) 58 Val av ett ordinarie ombud och en ersättare vid BoAB:s stämma, dnr KS 15/00142 Valberedningens förslag Ordinarie: Annahelena Jernberg (S), Hjulsjö 156, Hällefors Ersättare: Christina Johansson (M), Kyrkogatan 2 A, Grythyttan Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne Grundström (S) bifall mot avslag på valberedningens förslag vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Ordinarie: Annahelena Jernberg (S), Hjulsjö 156, Hällefors Ersättare: Christina Johansson (M), Kyrkogatan 2 A, Grythyttan Exp till Valda BOAB

8 8(73) 59 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen, tre tätort och tre landsbygd, dnr KS 15/00143 Valberedningens förslag TÄTORT: Ordinarie: Tomas Lönn (S), Brandtvägen 8, Hällefors Ordinarie: Bertil Johnson (GL), Stentäppsvägen 1, Grythyttan Ordinarie: Sven-Åke Lundh (M) Skolvägen 1, Hällefors LANDSBYGD: Ordinarie: Terje Fröhlich (S), Källbrovägen 10, Nora Ordinarie: Kari Paavonen (S), Kyrkogatan 8 C, Grythyttan Ordinarie: Bertil Johnson (GL), Stentäppsvägen 1, Grythyttan Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne Grundström (S) bifall mot avslag på valberedningens förslag vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut TÄTORT: Ordinarie: Tomas Lönn (S), Brandtvägen 8, Hällefors Ordinarie: Bertil Johnson (GL), Stentäppsvägen 1, Grythyttan Ordinarie: Sven-Åke Lundh (M) Skolvägen 1, Hällefors LANDSBYGD: Ordinarie: Terje Fröhlich (S), Källbrovägen 10, Nora Ordinarie: Kari Paavonen (S), Kyrkogatan 8 C, Grythyttan Ordinarie: Bertil Johnson (GL), Stentäppsvägen 1, Grythyttan Exp till Valda Martin Emmesjö

9 9(73) 60 Val av en ersättare för ombud vid Finnstigens årsmöten, dnr KS 15/00048 Valberedningens förslag Ersättare: Gunilla Josefsson (V), Bredsjö 76, Hällefors Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne Grundström (S) bifall mot avslag på valberedningens förslag vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Ersättare: Gunilla Josefsson (V), Bredsjö 76, Hällefors Exp till Vald Finnstigen

10 10(73) 61 Val av en ersättare för ombud vid Filmpol Sthlm- Mälardalens stämma, dnr KS 15/00049 Valberedningens förslag Ersättare: Johan Stolpen (V) Hästvägen 21, Hällefors Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne Grundström (S) bifall mot avslag på valberedningens förslag vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Ersättare: Johan Stolpen (V) Hästvägen 21, Hällefors Exp till Vald Filmpol

11 11(73) 62 Val av ett ordinarie ombud och en ersättare vid Rinmanstiftelsens stämma, dnr KS 15/00144 Valberedningens förslag Ordinarie: Laila Palm (S), Wigelievägen 4 A, Hällefors Ersättare: Marjo Pruuki (S), Kronhagsvägen 26, Hällefors Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne Grundström (S) bifall mot avslag på valberedningens förslag vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Ordinarie: Laila Palm (S), Wigelievägen 4 A, Hällefors Ersättare: Marjo Pruuki (S), Kronhagsvägen 26, Hällefors Exp till Valda Rinmanstiftelsen

12 12(73) 63 Val av fyra ledamöter och fyra ersättare i styrelsen för Hällefors folkhögskola, dnr KS 15/00145 Valberedningens förslag Ordinarie: Susanne Grundström (S), Björksjön 28, Hällefors Ordinarie: Ewa Lindbäck (M), Skiffergatan 21, Grythyttan Ordinarie: Bertil Johnson (GL), Stentäppsvägen 1, Grythyttan Ordinarie: Stefan Backius (V), Rombohöjden 15, Hällefors Ersättare: Ronnie Faltin (S), Tallvägen 44, Hällefors Ersättare: Camilla Ekström (M), Grävlingsvägen 1, Hällefors Ersättare: Wilhelm Tham (GL), Åsgatan 1, Grythyttan Ersättare: Thomas Eklund (V) Rombohöjden 4, Hällefors Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne Grundström (S) bifall mot avslag på valberedningens förslag vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Ordinarie: Susanne Grundström (S), Björksjön 28, Hällefors Ordinarie: Ewa Lindbäck (M), Skiffergatan 21, Grythyttan Ordinarie: Bertil Johnson (GL), Stentäppsvägen 1, Grythyttan Ordinarie: Stefan Backius (V), Rombohöjden 15, Hällefors Ersättare: Ronnie Faltin (S), Tallvägen 44, Hällefors Ersättare: Camilla Ekström (M), Grävlingsvägen 1, Hällefors Ersättare: Wilhelm Tham (GL), Åsgatan 1, Grythyttan Ersättare: Thomas Eklund (V) Rombohöjden 4, Hällefors Exp till Valda Folkhögskolan

13 13(73) 64 Val av två ombud och två ersättare för ombud vid Hällefors folkhögskolas årssammanträde, dnr KS 15/00146 Valberedningens förslag Ordinarie: Christina Johansson (M), Kyrkogatan 2 A, Grythyttan Ordinarie: Annahelena Jernberg (S), Hjulsjö 156, Hällefors Ersättare: Vivianne Pettersson (M), Kronhagsvägen Hällefors Ersättare: Anne Horneman (S), Rönnskärsvägen 5, Hällefors Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet nominerar Johan Stolpen (V) Katja Ollila (V) som ordinarie och Gunilla Josefsson (V) som ersättare. Lasse Eriksson (SD) ställer fråga gällande nomineringsprocessen vilken besvaras av Allan Myrtenkvist (S) och ordförande Susanne Grundström (S). Samuel Eriksson (V) ställer fråga gällande proportionella val vilken föranleder 5 minuters ajournering, varefter frågan besvaras av kommunsekreterare Mathias Brandt. Annahelena Jernberg (S) och Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Susanne Grundström (S) sammanfattar överläggningen och konstaterar att det finns tre nominerade ordinarie och tre nominerade ersättare till två platser. Ordförande ställer valberedningens förslag mot Johan Stolpens (V) nomineringar och finner att valberedningens förslag vinner bifall. Votering begärs och genomförs. Ordförande konstaterar att voteringen i personärenden ska ske slutet och föreslår att valen till ordinarie ska förrättas först vilket bifalls. Kommunsekreterare och justerare insamlar och räknar avgivna röster och finner följande utfall: Christina Johansson (M) 19 röster Annahelena Jernberg (S) 27 röster Katja Ollila (V) 10 röster En röstsedel ogiltig, en ledamot avstår.

14 14(73) Johan Stolpen (V) återtar nomineringen av ersättare vilket innebär att valberedningens förslag bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Ordinarie: Christina Johansson (M), Kyrkogatan 2 A, Grythyttan Ordinarie: Annahelena Jernberg (S), Hjulsjö 156, Hällefors Ersättare: Vivianne Pettersson (M), Kronhagsvägen Hällefors Ersättare: Anne Horneman (S), Rönnskärsvägen 5, Hällefors Exp till Valda Folkhögskolan

15 15(73) 65 Val av en ledamot i styrelsen för Stiftelsen Måltidsmuseum, dnr KS 15/00147 Valberedningens förslag Ledamot: Christina Johansson (M), Kyrkogatan 2 A, Grythyttan Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne Grundström (S) bifall mot avslag på valberedningens förslag vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Ledamot: Christina Johansson (M), Kyrkogatan 2 A, Grythyttan Exp till Vald Måltidsmuseum

16 16(73) 66 Val av två ledamöter och två ersättare i Rinmansstiftelsens styrelse, dnr KS 15/00148 Valberedningens förslag Ledamot: Annahelena Jernberg (S), Hjulsjö 156, Hällefors Ledamot: Christina Johansson (M), Kyrkogatan 2 A, Grythyttan Ersättare: Terje Fröhlich (S), Källbrovägen 4, Nora Ersättare: Bertil Johnson (GL), Stentäppsvägen 1, Grythyttan Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet nominerar Lasse Eriksson (SD) sig själv som ersättare. Ordförande Susanne Grundström (S) ställer valberedningens förslag mot Lasse Erikssons (SD) förslag och finner att valberedningens förslag vinner bifall. Votering begärs och genomförs. Ordförande Susanne Grundström konstaterar att det finns tre nominerade till två ersättaruppdrag samt att voteringen ska ske slutet med angivande av två namn. Kommunsekreterare och justerare insamlar och räknar avgivna röster och finner följande utfall: Terje Fröhlich (S) 22 röster Bertil Johnson (GL) 19 röster Lasse Eriksson (SD) 5 röster 7 ledamöter avstår. Kommunfullmäktiges beslut Ledamot: Annahelena Jernberg (S), Hjulsjö 156, Hällefors Ledamot: Christina Johansson (M), Kyrkogatan 2 A, Grythyttan Ersättare: Terje Fröhlich (S), Källbrovägen 4, Nora Ersättare: Bertil Johnson (GL), Stentäppsvägen 1, Grythyttan

17 17(73) Exp till Valda Rinmanstiftelsen

18 18(73) 67 Val av ersättare för ombud vid Hopajolas årsmöten, dnr KS 15/00055 Valberedningens förslag Ersättare: Joakim Waern (V), Bredsjö Sjövägen 4, Hällefors Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne Grundström (S) bifall mot avslag på valberedningens förslag vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Ersättare: Joakim Waern (V), Bredsjö Sjövägen 4, Hällefors Exp till Vald Hopajola

19 19(73) 68 Val av ledamot i Bergslagens miljö- och byggnämnd efter Camilla Ekström, dnr KS 14/00221 Valberedningens förslag Ledamot: Jaco Neering (M) Åsgatan 18, Grythyttan Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne Grundström (S) bifall mot avslag på valberedningens förslag vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Ledamot: Jaco Neering (M) Åsgatan 18, Grythyttan Exp till Vald BMB

20 20(73) 69 Förslag på vigselförrättare, dnr KS 15/00038 Valberedningens förslag Eva Irtoft, Wigelievägen 32 (2 trp) Hällefors Bo Levau, Stenvägen 8, Hällefors Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne Grundström (S) bifall mot avslag på valberedningens förslag vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Eva Irtoft, Wigelievägen 32 (2 trp) Hällefors Bo Levau, Stenvägen 8, Hällefors Exp till Länsstyrelsen Föreslagna

21 21(73) 70 Godkännande av Maria Gustafssons (V) avsägelse av uppdraget som ersättare för partiföreträdare, dnr KS 15/00129 Rubricerade avsägelse inkom till kommunförvaltningen Kommunfullmäktiges beslut Avsägelsen godkänns. Exp till Maria Gustafsson

22 22(73) 71 Val av ny ersättare för partiföreträdare för Vänsterpartiet, dnr KS 15/00129 Valberedningens förslag Ersättare: Kristoffer Malmström (V) Hammarvägen 3 (lgh 1103) Hällefors Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne Grundström (S) bifall mot avslag på valberedningens förslag vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Ersättare: Kristoffer Malmström (V) Hammarvägen 3 (lgh 1103) Hällefors Exp till Vald

23 23(73) 72 Godkännande av Daniel Hagstens (M) avsägelse av uppdraget som ersättare i direktionen för Bergslagens kommunalteknik, dnr KS 15/00149 Rubricerade avsägelse inkom till kommunförvaltningen. Kommunfullmäktiges beslut Avsägelsen godkänns. Exp till Daniel Hagsten BKT

24 24(73) 73 Val av ny ersättare i direktionen för Bergslagens kommunalteknik, dnr KS 151/00149 Valberedningens förslag Christina Johansson (M), Kyrkogatan 2 A, Grythyttan Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne Grundström (S) bifall mot avslag på valberedningens förslag vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Christina Johansson (M), Kyrkogatan 2 A, Grythyttan Exp till Vald BKT

25 25(73) 74 Val av representanter till Region Örebro läns specifika samverkansråd, dnr KS 15/00150 Valberedningens förslag Skola, utbildning och kompetensförsörjning: Christina Johansson (M), Kyrkogatan 2 A, Grythyttan Infrastruktur och trafik: Ewa Lindbäck (M), Skiffergatan 21, Grythyttan Kultur: Susanne Grundström (S), Björksjön 28, Hällefors Folkhälsa, social välfärd och vård: Hans-Otto Pohlmann (GL), Linnskällsvägen 8, Grythyttan Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne Grundström (S) bifall mot avslag på valberedningens förslag vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Skola, utbildning och kompetensförsörjning: Christina Johansson (M), Kyrkogatan 2 A, Grythyttan Infrastruktur och trafik: Ewa Lindbäck (M), Skiffergatan 21, Grythyttan Kultur: Susanne Grundström (S), Björksjön 28, Hällefors Folkhälsa, social välfärd och vård: Hans-Otto Pohlmann (GL), Linnskällsvägen 8, Grythyttan Exp till Valda Region Örebro län

26 26(73) 75 Nominering av två ledamöter till Region Örebro läns råd för funktionshindersfrågor, dnr KS 15/00151 Valberedningens förslag Allan Myrtenkvist (S), Lekbergsvägen 24 A, Hällefors Laila Palm (S), Wigelievägen 4 A, Hällefors Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne Grundström (S) bifall mot avslag på valberedningens förslag vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Allan Myrtenkvist (S), Lekbergsvägen 24 A, Hällefors Laila Palm (S), Wigelievägen 4 A, Hällefors Exp till Valda Region Örebro län

27 27(73) 76 Godkännande av Susanne Grundströms (S) avsägelse av uppdragen som ledamot och ordförande i Valnämnden, dnr KS 15/00140 Rubricerade avsägelse inkom till kommunförvaltningen Kommunstyrelsens beslut Avsägelsen godkänns Exp till Susanne Grundström Valnämnden

28 28(73) 77 Val av ny ledamot och ordförande i Valnämnden, dnr KS 15/00140 Valberedningens förslag Vakant Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne Grundström (S) bifall mot avslag på valberedningens förslag vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Vakant Exp till Valnämnden

29 29(73) 78 Medborgarförslag om cykelväg mellan Grythyttan och Hällefors, dnr KS 15/00127 Rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att ärendet ska remitteras till Kommunstyrelsen vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen Exp till Förslagsställaren Kommunstyrelsen

30 30(73) 79 Medborgarförslag om bryggor vid badplatsen i Grythyttan, dnr KS 15/00130 Rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att ärendet ska remitteras till Kommunstyrelsen vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen Exp till Förslagsställaren Kommunstyrelsen

31 31(73) 80 Medborgarförslag om hastighetssänkning på Kyrkogatan i Grythyttan, dnr KS 15/00128 Rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att ärendet ska remitteras till Kommunstyrelsen vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen Exp till Förslagsställaren Kommunstyrelsen

32 32(73) 81 Peter Hjalmarssons medborgarförslag om hastighetssänkning på Kyrkogatan i Grythyttan, dnr KS 13/00196 En kompletterande bilaga till rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att bilagan ska remitteras till Kommunstyrelsen vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Bilagan till tidigare medborgarförslag remitteras till Kommunstyrelsen Exp till Förslagsställaren Kommunstyrelsen

33 33(73) 82 Begäran om anslag för projektering för simhall och allaktivitetshus, dnr KS 15/00152 Kommunförvaltningen i mottog en skrivelse från Vision Hällevi, en sammanslutning av föreningar som bedriver verksamhet i anslutning till Hällevi idrottsplats, gällande kommunalt anslag för projektering av simhall och allaktivitetshus. Ordförande Susanne Grundström (S) konstaterar att förslaget inlämnats som ett medborgarförslag och att föreningar inte har rätt att lämna sådana. Ordförande yrkar däremot att ärendet ska remitteras till Kommunstyrelsen som har i sitt uppdrag att hålla kontakten med kommunens föreningar vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet remitteras till Kommunstyrelsen. Exp till Kommunstyrelsen Vision Hällevi

34 34(73) 83 Fredrik Dahlbergs (SD) motion om drogen spice, dnr KS 14/00215 Rubricerade motion remitterades av Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen för beredning. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet påpekar Anne Horneman (S) att ett sådant arbete som motionären efterfrågar redan pågår genom brottsförebyggande rådet (BRÅ). Christina Johansson (M), Ewa Lindbäck (M), Hans-Otto Pohlmann (GL), Fredrik Dahlberg (SD), Allan Myrtenkvist (S) och Samuel Eriksson (V) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar diskussionen och yrkar att motionen ska anses besvarad med att BRÅ, bestående av bland annat representanter för skola, individ- och familjeomsorg, polis och politik, redan arbetar med frågan vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Motionen ska anses besvarad med att BRÅ, bestående av bland annat representanter för skola, individ- och familjeomsorg, polis och politik, redan arbetar med frågan. Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Stefan Backius (V), Christina Johansson (M) och Hans-Otto Pohlmann (GL) bifall till Kommunstyrelsens förslag. Annahelena Jernberg, Terje Fröhlich, båda (S), Fredrik Dahlberg och Lasse Eriksson, båda (SD) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på Kommunstyrelsens förslag vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Motionen anses besvarad med att BRÅ, bestående av bland annat representanter för skola, individ- och familjeomsorg, polis och politik, redan arbetar med frågan.

35 35(73) Exp till Fredrik Dahlberg

36 36(73) 84 Lasse Erikssons (SD) motion om flyktingmottagande, dnr KS 14/00233 Rubricerade motion remitterades av kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen för beredning. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Christina Johansson (M) att motionen ska besvaras med att Migrationsverket är bundna av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Migrationsverket liksom entreprenörer kommunicerar tilldelning med berörda kommuner enligt gällande regelverk. Motionärens förslag ligger alltså utanför den kommunala kompetensen och ska med detta anses besvarat. Yrkandet bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige. Migrationsverket är bundna av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Migrationsverket liksom entreprenörer kommunicerar tilldelning med berörda kommuner enligt gällande regelverk. Motionärens förslag ligger alltså utanför den kommunala kompetensen och ska med detta anses besvarat. Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Lasse Eriksson (SD) och Christina Johansson (M) utan att yrka. Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på Kommunstyrelsens förslag vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Migrationsverket är bundna av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Migrationsverket liksom entreprenörer kommunicerar tilldelning med berörda kommuner enligt gällande regelverk. Motionärens förslag ligger alltså utanför den kommunala kompetensen och ska med detta anses besvarat.

37 37(73) Exp till Lasse Eriksson Efter ärendets avslutande ajourneras Kommunfullmäktige i 20 minuter varefter förhandlingarna återupptas. I samband med ajourneringen utgår Margeurite Wase (C) utan att ersättas, kl

38 38(73) 85 Hällefors kommuns årsredovisning 2014, dnr KS 15/00088 Beslutsunderlag Årsredovisning för Hällefors kommun 2014 Ärendet Kommunens antagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicy innebär att ekonomiprocessen ska ske i dialogform. Nu har första dialogträffen genomförts av ekonomiberedningen bestående av de politiska partiföreträdarna. Ekonomiberedningen kan konstatera att alla partier genom sin partiföreträdare inte varit representerade/delaktiga under den heldag som dialogen pågått med fokus på föregående år. Syftet med dialogträffarna är att det ska bygga på en bred förankring i politiken för att få en till en ökat kunskapsnivå och en långsiktig stabilitet i de större frågorna. Dialogen har skett med representanter från kommunstyrelsen, bildningsutskottet, omsorgsutskottet, Hällefors Bostads AB, Bergslagens Kommunalteknik, Bergslagens Räddningstjänst, Bergslagens Miljö och byggnämnd och Bergslagens Överförmyndarnämnd. I samband med dialogträff avseende årsbokslut 2013 beslutade ekonomiberedningen att kravet på skriftligt material utifrån givna frågeställningar skulle tas bort. Istället skulle dialogträffarna utgå från fyra frågeställningar; Styrkor, Möjligheter, Utmaningar och Framtid. På det sättet anser beredningen att dialogformen möter upp ett samarbete och att alla känner en tillhörighet. Det skapas en samhörighet och en vi-känsla. Alla är överrens om att dialogen är bra och ger stort informationsflöde och tillfälle till dialog med verksamheterna. Däremot ser ekonomiberedningen gärna att verksamheterna lämnar något skriftligt material i förväg för att beredningen ska kunna läsa in sig på berörda verksamheter och därmed ha något att diskutera omkring vid själva dialogen. Det handlar då främst om vad som har hänt i verksamheten, måluppfyllelsen och framtida utmaningar, och inte så mycket om ekonomiskt utfall. Kommunstyrelsens förvaltning kan konstatera att kommunen har låg måluppfyllelse vad gäller resultatmålen 2014 och att kommunen framöver behöver arbeta med formulering av mål för att på så vis definiera vilka nyckeltals som ska utvärdera målsättningen för att kunna mäta målet. Antalet mål är dels för många utifrån kommunens storlek och dels att målen inte är mätbara utifrån avsaknad av indikator som gör att målstyrningen blir omöjlig

39 39(73) att genomföra. Det samma gäller för de inriktningsmål som är antagna för mandatperioden Kommunförvaltningen har utifrån dialogen och verksamhetsrapporter sammanställt kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2014 som beretts av ekonomiberedningen. Ekonomi Kommunen redovisar ett positivt resultat på 7,3 miljoner kronor exklusive extra nedskrivningar, vilket jämfört med den antagna årsbudgeten är 6,1 miljoner kronor bättre. Detta positiva resultat innebär att kommunen valt att göra resultatpåverkande nedskrivningar med 5,4 miljoner kronor utifrån att kommunen har bokförda värden som är för högt värderat. Kommunens bokslut redovisar ett positivt resultat efter nedskrivningar på 1,9 miljoner kronor, vilket jämfört med den antagna årsbudgeten är 0,7 miljoner kronor bättre. I förhållande till den delårsrapport som presenterades för kommunstyrelsen är det en skillnad på 0,2 miljoner kronor.. Under de senaste fem åren har det egna kapitalet ökat med 37,0 miljoner kronor, vilket motsvarar en årlig ökningstakt med 15,2 procent. Nämnder och styrelsen uppvisar tillsammans en negativ avvikelse på totalt -14,2 miljoner kronor gentemot budget, som motsvarar kommunens totala verksamhetskostnader. Underskottet kan härledas till driftnämnderna som tillsammans redovisar ett underskott på -14,2 miljoner kronor. Skatter och generella bidrag uppvisar tillsammans en positiv avvikelse på totalt 14,0 miljoner kronor gentemot budget. Överskottet kan härledas till det nya utjämningssystemet. Finansnettot uppvisar en positiv avvikelse på 0,9 miljoner kronor gentemot budget. Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet reduceras med de realisationsposter som uppstått under året. Kommunen har uppfyllt balanskravet varje år sedan detta infördes år 2000, med undantag för budgetåret Kommunens resultat för 2014 visar på ett positivt resultat på 1,9 miljoner kronor och vid en avstämning av Kommunallagens balanskrav redovisar kommunen ett justerat positivt resultat på 2,5 miljoner kronor. I årets årsredovisning har kommunens antagna finansiella målsättningar utvärderats utifrån ett femårsperspektiv och den antagna soliditetsplanen. Förvaltningen kan konstatera att kommunens målsättning med att förbättra kommunens soliditet är på rätt väg. Kommunen har totalt investerat 21,8 miljoner kronor under verksamhetsåret Investeringsbudget var 30,7 miljoner kronor, vilket innebär att den fastställda budgetramen inte förbrukades utan gav ett överskott på 8,9 miljoner kronor års investeringar har finansieras med 97,2 procent av egna medel och resterande del finansieras med medel som fanns vid ingången

40 40(73) av år Kommunen har uppfyllt målet att finansiera investeringarna med egna medel som dels inkommit under verksamhetsåret och dels med medel från ingången av föregående år. Kommunens likviditet vid årsskiftet 2014/2015 var 17,1 miljoner kronor. Orsaken till denna nivå är att verksamheternas preliminära utfall blivit bättre än tidigare gjorda prognoser och att kommunens budgeterade investeringar för år 2014 inte förbrukats. Låneskulden avseende långfristiga lån per den 31 december 2014 uppgick till 107,6 miljoner kronor. I förhållande till föregående år har låneskulden minskat med 12,0 miljoner kronor vilket innebär att målsättningen att amortera uppfyllts. Kommunen har fortsatt stora borgensåtaganden som kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån, alternativt att ge ägartillskott. Totalt har kommunen ett borgensåtagande på 189,7 miljoner kronor vid årets slut. Det största åtagandet har kommunen till Hällefors Bostads AB som uppgår till 130,0 miljoner kronor och i förhållande till föregående år har det totala borgensåtagandet minskat med 18,6 miljoner kronor. Folkhälsa Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till kommunens årsredovisning för verksamhetsåret Miljö Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till kommunens årsredovisning för verksamhetsåret Förvaltningens förslag till beslut Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att - Hällefors kommuns årsredovisning 2014 godkänns. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Christina Johansson (M) att en förändring av texten ska ske så att handlingens text överensstämmer med tjänsteskrivelsens. Samuel Eriksson (V) yrkar avslag med motiveringen att handlingen är ofullständig och innehåller fel och otydligheter. Lars-Göran Zetterlund (C) och Hans-Otto Pohlmann (GL) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun.

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Hedemora kommun 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora

Läs mer

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef s v e r I g e s r I k s b a n k Inledning Förvaltningsberättelse Balans-och resultaträkning

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer