FyrenNytt Informationsblad till medlemmar Utgivare: Styrelsen för Brf Fyren Redaktör: Mona Suurkuusk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FyrenNytt Informationsblad till medlemmar Utgivare: Styrelsen för Brf Fyren Redaktör: Mona Suurkuusk"

Transkript

1 FyrenNytt Informationsblad till medlemmar Utgivare: Styrelsen för Brf Fyren Redaktör: Mona Suurkuusk Nr 7, 4 mars 2009 Först anlända till informationsmötet i Biljardhuset torsdagen den 26 februari Ett fyrtiotal personer kom till mötet. Tyvärr kunde inte vår ordförande Antti Daschek och hans hustru Monica Westberg deltaga. De råkade ut för en trafikolycka nyligen. Det var en frontalkrock på väg mot flygplatsen i Umeå. Tack vare änglavakt och bra, säkerhetsutrustade fordon och räddningstjänst kommer de att bli helt återställda, även om det tar smärtsam tid. *************************************************** Ordföranden har ordet Köp aldrig en bil som saknar krockkuddar på båda framsätena. Var alltid bältad, också bak. Krockkuddarna och bältena räddade våra liv. Det dröjer nog flera dagar innan vi kan åka hem till FYREN. Monica måste först bli bättre. Styrelsearbetet fortgår som vanligt. En suppleant rycker in och jag har kontakt med styrelsen via mail och telefon. Jag har stort förtroende för styrelsens arbete, även utan mig. Övrigt innehåll i detta nummer: Sammanfattning från informationsmötet * ekonomi - ekonomisk plan, s 2 - räntebindning, s 3 * parkeringsfrågor, s 3 * om samarbete med övriga föreningar, s 3 * källsortering, s 4 * information om information, s 4 Styrelsens möten och ordinarie föreningsstämma, s 4 Motioner till stämman, s 4 Valberedning, s 4 Och så lite om Vikingarännet 1

2 Ekonomi I protestskrivelsen från ett trettiotal medlemmar syftades det på avgifter för bilparkeringar av olika slag. Skrivningen löd: Vi medlemmar godtar inte att Fyren skall ha högre avgifter än övriga föreningar i området Vi vill slå fast att avgifterna är intäkter för föreningen. De går inte till samfälligheten. Dessutom kan man inte jämföra de olika föreningarna rakt av, eftersom förutsättningarna varierar ganska mycket mellan de olika föreningarna. Årsavgiftshöjningar har t.ex. i någon förening varit mycket stora flera år på rad. Läs vidare under punkten Parkeringsfrågor om avgifterna för bilplatser. Den ekonomiska planen ligger till grund för styrelsens beslut och besluten är alltså egentligen endast en implementering av tidigare fattade beslut som är tagna av JM:s anlitade ekonomer och revisorer. Naturligtvis finns det möjlighet för föreningen att ändra på den ekonomiska planen men den måste då godkännas av föreningens revisorer och är alltid av intresse för banker som är eller kan tänkas bli involverade i föreningens affärer. Det finns några viktiga delar att tänka på när det gäller ekonomin och ekonomiska planen. Föreningen har ett räntebidrag som trappas ner årligen, för att 2012 utgå helt. Denna nertrappning kommer att öka kostnaderna i förhållande till intäkterna. Föreningen är fram till och med 2012 befriad från fastighetskatt på bostäder för att sedan få en ganska stor kostnad för fastighetsskatten. Föreningen har som alla nya föreningar höga lån i förhållande till säkerhet, vilket gör att banker tackar nej till att ge oss lån. Det är därför viktigt att amortera på lånen. Som det står i den ekonomiska planen bör nettoeffekten av intäkter och kostnader amortera lånen. Det är även att viktigt att amortera på lånen för att minska räntekänsligheten. 96,000 kronor sätts av årligen till fastighetsfond. Detta står i bostadsrättsföreningen stadgar ( 8). Där står även det minsta belopp som måste avsättas. Denna paragraf är en av lagen måste paragraf. Denna avsättning är viktig för kommande yttre fastighetsunderhåll och för en i framtiden stabil ekonomi. Det är viktigt att beakta att i och med fastighetsskatt och försvinnandet av räntebidragen kommer kostnaderna att höjas gentemot intäkterna och därmed måste vi redan nu tänka på detta, vilket den ekonomiska planen gör. När räntan går ner går inflationen upp så även om vi fått ner räntorna ska det nog räknas med en högre ökning än de 2% av driftkostnaderna som står i den ekonomiska planen. Räntehöjningarna vi såg under början av föregående år och tidigare var delvis ett försök att bryta den inflation som fanns, vilket framför allt märktes på bostadsmarknaden. 2

3 % Bindning av räntan Styrelsen har bundit räntan på det lån om ca 8,450,000 kr som omsattes i december förra året till en ränta på 4,24 % för fem år. Det är 0,61 procentenheter lägre än föregående bindningstid och 1,76 procentenheter lägre än det budgeterade. Eftersom alla lån är bundna och det löper ut ett varje år var styrelsens alternativ att antingen binda på fem år eller tre månader (finns inte daglig rörlig ränta). Annars skulle vi få två lån som gick ut samtidigt. Den 5-åriga räntan var alltså vid bindningstillfället 4,24%. Informationsmötesdagen, den 26 februari var denna ränta hos Swedbank 4.34 %. Parkeringsfrågor Bilplatsavgifter, kölistor och handikapplatser är alla frågor som styrelsen ämnar remittera till den kommande ordinarie föreningsstämman. Ändring av kö-platsprioriteringar är inte av den brådskande natur som det framställdes vid informationsmötet. Bilplatserna har en uppsägningstid om tre månader; ännu har ingen uppsägning kommit till styrelsen och årsmötet är i mitten av maj Samfällighetsfrågor - Samarbete med övriga föreningar En nybildad GA-grupp hade sitt första möte den 2 februari i år. Denna GA (Gemensamma Anläggningar)-grupp består av två medlemmar från vardera styrelsen i bostadsrättsföreningarna Tärnan, Måsen, Fyren, Strandtorget och Masten. Representanter från Fyren är Antti Daschek och Mona Suurkuusk. Det kommer i framtiden att finnas fem olika samfälligheter som Fyren är med i. Det är: GA1: Gator, belysning, gästparkering, lekytor, portik och grönområden GA2: Parkering med motorvärmare GA3: Carport med motorvärmare GA5: Garage vid Tärnan, för Tärnan, Måsen och Fyren Dessutom kommer det att finnas en samfällighet för Biljardhuset där alla bostadsrättsföreningar är med. Lantmäteriet gör en beräkning av andelstal för varje Bostadsrättsförening. Denna ligger sedan till grund för vilken avgift som vi debiteras från respektive Samfällighet. Inga avgifter som medlemmarna betalar går direkt till samfälligheten utan till föreningen. Parkeringsgruppen som består av en representant från vardera föreningen (Antti Daschek representerar Fyren) har beslutat att arbeta vidare med ett förslag som innebär att på gästparkeringarna kommer att finnas parkeringsautomater; 5 kronor i timmen och 25 kronor för helt dygn. Föreningarna får betala elen men parkeringsbolaget tar kostnaden för att sätta upp automater. 20 % av avgifterna från automaterna tillfaller föreningarna, resten parkeringsbolaget. Parkeringsbolaget kommer också att bevaka området. Skyltar om att bilparkering endast får ske på anvisade platser kommer upp. Kortare tid = 15 minuter får bilar ställas upp på entrégårdar och längs väg för i och ur lastning. Böter för felparkering tillfaller parkeringsbolaget. Gästparkeringarna kommer att vara ett 30-tal till antalet. Vägbulor eller andra farthinder eller skyltar om lekande barn är också under diskussion. En annan grupp som är under bildande är Grannsamverkansgruppen. Här är det fråga om att starta upp Grannsamverkan mot brott i samarbete med Närpolisen. Från Fyrens sida 3

4 kommer Martin Östlund att deltaga för att sedan informera oss boende om vad som är på gång i närområdet, vad vi kan göra för att skydda oss mot brottslighet och hur vi grannar kan samarbeta. Källsortering Martin Östlund informerade om källsorteringen, vilken fungerar mycket bra. Några straffavgifter för felsorterat har inte förekommit. Intresset för källsortering har börjat sprida sig bland föreningarna i Bolinder Strand. Från Måsen och Ekbladet har vi haft studiebesök. Båda dessa föreningar kommer att ta upp ärendet vid respektive årsmöte. Strandtorgets styrelse har beslutat att deras förening skall införa källsortering. Information om information Vi har försökt att skapa en omfattande information om styrelsens arbete och beslut. Efter varje styrelsemöte kommer FyrenNytt ut. Om det finns anledning så kommer också Meddelanden upp antingen på anslagstavlan eller i alla brevlådorna. Sedan en tid finns också vår egen hemsida Vi tar gärna emot synpunkter och kommentarer på FyrenNytt och hemsidan. Ambitionen från styrelsens sida är att utöka hemsidan med en forum -del där medlemmar kan få komma till tals. Kanske också en medlemssida liknande den delen som finns i FyrenNytt. Styrelsen Nästa styrelsemöte blir måndagen den 24 mars Föreningens årsmöte kommer att äga rum torsdagen den 14 maj 2009 klockan Motioner till årsmötet Medlemmar som önskar komma med motioner till årsmötet skall göra detta skriftligen senast den 17 april Motionerna kan lämnas i föreningens brevlåda Anton Johansson väg 8. På årsstämman kan inte andra förslag än de som ställts i motionerna tas upp till behandling. En motion bör innehålla följande uppgifter: Rubriken motion, till vilken stämma den är ställd och helst en förklarande rubrik. Vem eller vilka som avger motionen Beskrivning av motionärens förslag Vilka yrkanden motionären har Förslag till beslut och formulering av detta Motionen skall dateras och undertecknas Om det är problem med utformning av motion eller annat så kom gärna till någon av oss i styrelsen. Vi kanske kan hjälpa till. Motionerna behandlas därefter av styrelsen, ett yttrande och beslutsförslag görs. Därefter skickas motionerna med styrelsens förslag ut i samband med kallelsen till stämman. Valberedning Lennart Wittberg, som är sammankallande i valberedningen, vill framhålla att det behövs flera nya kandidater till det kommande årets styrelsearbete. Kontakta honom om ni är intresserade av att delta. Tel eller 4

5 Övrigt / Blandat / Om och från medlemmar VIKINGARÄNNET Första delspåret av banan plogad Folkfest på is Söndagen den 15 februari var det folkfest på Mälarisarna när Friluftsfrämjandet och Svenska Skridskoförbundet genomförde världens största arrangemang för långfärdsskridsko. Uppemot åkare deltog i 2009 års lopp. Vikingarännet är ett årligt återkommande motionsarrangemang som går på Mälarisarna mellan Uppsala och Stockholm. Det består av tre långfärdsskridskolopp; Vikingarännet ca 80 km, Vikingaturen ca 50 km och Vikingarännet kortis ca 20 km, för motionärer. År 1999 gick det första Vikingarännet 8 mil på norra Mälaren (Ekoln) utanför Uppsala. Föregångare var Prinsloppet i Strömsund, som gick av stapeln 5 gånger mellan 1971 och 1976 samt Sollentunaloppet på Norrviken. Det senare får mer betraktas som ett varvlopp. Att som Vikingarännet ha start och mål på olika ställen är unikt i landet. Att dessutom starta vid Sveriges fjärde största stad Uppsala och ha målgång inne i Stockholm är världsunikt och mycket exotiskt sett i ett globalt perspektiv. Läs mer på Där finns också länkar med videofilmer från loppet. **************************************** Har det hänt något trevligt? Låt oss Fyrenbor få ta del av det. Kontakta Mona Suurkuusk, på tel eller eller eller varför inte kom och ring på lägenhet

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Information för alla medlemmar

Information för alla medlemmar Information för alla medlemmar Brf Trumspelaren Upplaga 78, Nummer 1 År 2011 Årets Riksbyggen förening 2003 INFORMATION till DIG Innehåll Sida Vår Sol 1 Felanmälan 1 Gräsmattor 2 Låna tapetserarbord 2

Läs mer

Akallahöjden. Ekonomimötet

Akallahöjden. Ekonomimötet Vi vi vi på på Akallahöjden Nr 1 Nr 4 2014 2013 Ekonomimötet Måndagskvällen den 8 dec trotsade 25 personer det fruktansvärda vädret för att ta sig till föreningslokalen och lyssna på litet information

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - Vilka privatekonomiska och sociala konsekvenser uppkommer för de

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

sätt unikt för bostadsrättsföreningar, utan är något som många känner igen från andra sammanhang.

sätt unikt för bostadsrättsföreningar, utan är något som många känner igen från andra sammanhang. INNEHÅLL Planera rätt för stämman Vikten av ett bra motionsförfarande Öppna styrelseprotokoll orsakar problem Vem tar kostnaden för stambytet? Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens

Läs mer

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1 www.segelflygaren. org Juni 2005 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 8 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Ordförande har ordet Ordförandeordet av den nytillträdde

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 BRF Sjöstadens hjälte Här är han - bogserbåten TUG - föreningens hjälte. (Bogserbåtar är faktiskt han, de flesta andra fartyg är hon) I mars månad bogserade

Läs mer

Bostadsrättsåret 2012 Göran Olsson, vd på Bostadsrätterna, sammanfattar 2012. Ett år då andrahandsuthyrning dominerade agendan.

Bostadsrättsåret 2012 Göran Olsson, vd på Bostadsrätterna, sammanfattar 2012. Ett år då andrahandsuthyrning dominerade agendan. Innehåll Därför måste avgiften betalas Viktigt att tänka på vid en uppsägning Andrahandsuthyrning vad händer? Undvik huvudnyckel i föreningen Nummer 12 December 2012 Bostadsrättsåret 2012 Göran Olsson,

Läs mer

Bostadsrätterna kräver förändring

Bostadsrätterna kräver förändring INNEHÅLL Så här förvaltar du förtroendet Skapa säkra lekplatser Avgift vid andrahandsuthyrning Vindar ger fler lägenheter Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens verksamhet 1 Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena,

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Bågbladet. www.fatburen.org Informationsblad för HSB:s Brf. Bågen nr 223 i Stockholm årg.7, nummer 3, oktober 1998. Ritning på de nya portarna

Bågbladet. www.fatburen.org Informationsblad för HSB:s Brf. Bågen nr 223 i Stockholm årg.7, nummer 3, oktober 1998. Ritning på de nya portarna Bågbladet www.fatburen.org Informationsblad för HSB:s Brf. Bågen nr 223 i Stockholm årg.7, nummer 3, oktober 1998 Nya portar Föreningens förslag till nya portar kommer sannolikt att accepteras av Stadsbyggnadsnämnden.

Läs mer

DSÄNGSBULLETINEN. Nyheter och Information från Edsängens Villaägareförening Utgåva 28 Vinter 2010. Kallelse till årsmöte. Ordföranden har ordet

DSÄNGSBULLETINEN. Nyheter och Information från Edsängens Villaägareförening Utgåva 28 Vinter 2010. Kallelse till årsmöte. Ordföranden har ordet E DSÄNGSBULLETINEN Utgåva 28 Vinter 2010 Nu närmast kommer förhoppningsvis en lugn och trevlig julhelg för oss alla. Därefter kör vi igång igen med full kraft. Ses vi inte tidigare, så ska det bli trevligt

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 3 2015-02-01

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 3 2015-02-01 Matrosbladet Brf Matrosen Nr 3 2015-02-01 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Vi i styrelsen hoppas att ni hade en lugn och fridfull jul- och nyårshelg, även om den redan känns långt borta. Vi går nu mot ljusare och

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende När du köper en bostadsrätt från Skanska kan du vara säker på att du får bästa möjliga förutsättningar. Vi har lång erfarenhet av att bygga bostadsrätter,

Läs mer

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013. Blastophaga psenes

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013. Blastophaga psenes SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 Blastophaga psenes Hornsgatan 103, plan 9, 117 28 Stockholm +46 8-556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Läs mer

sbcdirekt Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Att spara pengar i den löpande

sbcdirekt Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Att spara pengar i den löpande sbcdirekt Nummer 4 Maj 2009 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Föreningens bästa spartips! Att spara pengar i den löpande förvaltningen av en bostadsrättsförening är svårt.

Läs mer