Protokoll fört vid Sveriges Byggoch Järnhandlareförbunds tionde årsmöte kl på Scandic Hotell Hasselbacken, Djurgården, Närvarande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Sveriges Byggoch Järnhandlareförbunds tionde årsmöte 2013.03.15 kl 13.00 på Scandic Hotell Hasselbacken, Djurgården, Närvarande"

Transkript

1 Protokoll fört vid Sveriges Byggoch Järnhandlareförbunds tionde årsmöte kl på Scandic Hotell Hasselbacken, Djurgården, Stockholm. Närvarande Röstberättigade: Röster: Iwan Andersson XL-Bygg i Gästrikland AB 1 Magnus Brogren AB Albin Carlssons Järnhandel 1 Per Forsberg Bro Bygghandel 1 Peter Larsson Ulricehamns Järn & Bygg AB 1 Thomas Nilsson Enskede Trä & Byggvaror AB 1 Per Svensson AB NA Svensson 1 Jan Wirström Material AB 1 Kent Karlsson Fredells Trävaru AB 1 Gunder Jönsson N P Nilssons Trävaru AB 2 Johan Rosendahl XL-Byggpartner AB 2 Pieter Martinsson Elof Hansson Bygg-Gross AB 3 Magnus Detterholm Optimera AB 8 23 Övriga deltagare: Ann-Kristin Andersson XL-Bygg i Gästrikland AB Daniel Birnik Bircon AB Mikael Bohlin Pengvin Affärssystem AB Lena Brogren AB Albin Carlssons Järnhandel Lars Cyrus Järn-Bygg-Färg Tomas Fritzon Bolist AB Johan Fröbel Svenskt Trä Rolf Gehlin Byggtrygg Christer Green Christer Green Affärsutveckling Ulf S. Gustafsson Bygg & Järnhandlarna Magnus Hamberg Familjeföretagens Revisionsbyrå Roberto Hedberg Icopal AB Arne Holmgren Bygghandlarna Syd Håkan Isaksson Habo Gruppen AB Åke Jansson EVRY Retail Solutions AB Anders Jönsson Ballingslöv AB Bert Larsson Byggtrygg AB Johan Lindström Schneider Electric Peter Norrbohm Järn-Bygg-Färg Nils-Arne Pedersen EVRY Retail Solutions AB Ingemar Persson Berg & Partner Utbildning Lars Persson EVRY Retail Solutions AB Johnny Rydhög Berg & Partner Utbildning Björn Rådström Valberedningen Magnus Stern Stokvis Tapes Sverige AB Peder Strömqvist AB Interpares Mårten Sundberg Thomee Gruppen AB Lena Sundqvist Logiq Finfo Göran Sundström Västmanlands & Närkes Järnhandlareförening

2 Carl-Axel Svensson Habo Gruppen AB Mikael Westin Sv. Träskyddsföreningen Pär Wiklund Logiq Finfo Öppnande Ordföranden Gunder Jönsson hälsade deltagarna välkomna till årsmötet och stämman. Gunder inledde förhandlingarna med ett anförande där han uppmärksammade årsmötet om förbundet under 2013 firar sitt 10-års jubileum. Gunder fokuserade också på den medlemsnytta förbundet levererar till sina medlemmar vilket exemplifierades bl.a. med projekten Vilma, Reklamationer, Utbildning och Statistik. Härefter öppnade han det tionde årsmötet i Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund och årsstämman i SBJF Service AB. 2 - Upprop och fastställande av röstlängd Enligt stadgarna äger varje medlemsföretag en röst. Medlem med filialanslutna företag har förutom sin grundröst ytterligare en röst per påbörjat femtal filialföretag fr o m det sjätte anslutna filialföretaget. Upprop verkställdes och röstlängden fastställdes till 23 röster. Övriga närvarande noterades i deltagarförteckning (se ovan). 3 Beslut om fördelning av rösträtt för bolagsstämman Samtidigt med årsmötet hölls bolagsstämma i SBJF Service AB. Beslöts rösträtten på bolagsstämman skulle fördelas jämnt på de vid stämman närvarande medlemsföretagen. För bolagsstämman upprättades särskilt protokoll. 4 - Stadgeenligt utlysande Enligt stadgarna skall skriftlig kallelse till årsmöte skickas senast 30 dagar före mötet. Kallelse har sänts per brev den 10 januari förklara årsmötet och årsstämman utlysta i stadgeenlig ordning. 5 - Godkännande av dagordning godkänna dagordningen.

3 3 6 Val av mötesfunktionärer till mötesordförande välja Gunder Jönsson, Båstad till vice mötesordförande välja Pieter Martinsson, Göteborg till protokollförare utse Ulf S. Gustafsson, Stockholm, till justeringsmän utse Peter Larsson, Ulricehamn och Per Forsberg, Bro. till rösträknare utse Peter Larsson och Per Forsberg. 7 Föregående protokoll Protokoll från föregående årsmöte och bolagsstämma i Spårvagnshallarna i Stockholm den 9 mars 2012 är utsänt till röstberättigade på mötet. Det har också funnits på förbundets hemsida. Protokollen lades till handlingarna. 8 Års-/förvaltningsberättelser för Bygg- och Järnhandlareförbundet och servicebolaget Förbundets årsberättelse för 2012 återfinns på hemsidan samt delades ut på mötet och VD kommenterade kort några områden av verksamheten: Antalet medlemmar den 31/12-12 uppgick till 758 vilket är en minskning med 3 st. sedan Statistik Bygg & Järnindex redovisade för helåret 2012 en nedgång i försäljningen med 4%. De kvartalsrapporter som offentliggörs väcker allt större uppmärksamhet inom och även utanför branschen (från media). Deltagande företag är i dagsläget Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Byggtrygg, Derome, K-Rauta, Karl Hedin, Interpares och Optimera. Vilma Vilma är branschens kvalitetssäkringsprojekt kring pris- och artikelinformation. I dagsläget har drygt 200 (154) leverantörer certifierats. Siffror inom parantes avser Stort fokus har legat på framtagandet av ett nytt träregister, VilmaBas. Särskilt uppmärksammades den nya hemsidan Reklamationerna Under året har affärsflödet analyserats ur reklamationssynvinkel och även olika ITlösningar för hanteringen har utvärderats. Under 2013 är målet vi skall få ett för branschen gemensamt regelverk för reklamationer. Kompetenskort Förbundet har under två år drivit ett av ESF finansierat projekt under namnet Kompetenskort. I projektet har tagits fram kompetenser och metoder för en strategisk och målmedveten utbildningsplanering. Projektet, som omfat mer än 500 medarbetare, har också innehållit utbildningsaktiviteter.

4 VD föredrog också de ekonomiska berättelserna samt kommenterade dem mot budget. Servicebolaget redovisade vid årets slut överskott med 359 kkr och Förbundet ett underskott med 5 kkr. 4 Konstaterades Bygg & Järnhandlarna har en stabil ekonomisk grund för verksamheten och tanken är investera medlen i projekt för medlemmarnas nytta. godkänna års- och förvaltningsberättelserna för 2012 för förbundet och serviceaktiebolaget, samt godkänna de ekonomiska redovisningarna 2012 för förbundet och serviceaktiebolaget. 9 Revisorernas berättelser Magnus Hamberg, Familjeföretagens Revisionsbyrå AB, Stockholm, och Jan Wirström, Materialbutiken AB, föredrog förbundets och servicebolagets revisionsberättelser. godkänna revisorernas berättelser för Fastställande av förbundets och servicebolagets resultat- och balansräkningar Revisorerna tillstyrkte resultat- och balansräkningarna fastställs. fastställa resultat- och balansräkningarna för förbundet och servicebolaget. 11 Ansvarsfrihet Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet, varefter beslöts bevilja förbundets och servicebolagets styrelse och VD ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning. 12 Förbundets verksamhet och budget 2013 VD informerade om huvudsakliga arbetsområden under innevarande år. Förbundets styrelse följer i sitt arbete de riktlinjer som formulerats i Förbundets Marknads- och Verksamhetsplan för Ex på verksamheter under 2013: - Vilma; starta utvecklingsarbetet med en ny version (version 3). - Reklamationer; branschgemensamt regelverk. - Utbildning; Förbundets utbildningsprojekt går i mål

5 5 - Statistik; säkerställa inleverans av kvalitativt gångbar försäljningsstatistik på varugruppsnivå. godkänna verksamhetsplanen och budgeten för Årsavgifter Föredrogs förslag till årsavgifter enligt samma beräkningsprinciper som föregående år, uppräknat med företagens aktuella omsättningar; d v s omsättningen 2012 kommer ligga till grund för avgiften fastställa förslag till årsavgifter för 2014 enligt föreliggande förslag: Avgift till förbundet 200 kr per företag Avgift till servicebolaget enligt omsättningsbaserad skala < 1 milj omsättn kr = minimiavgift 1 10 milj omsättn kr + 0,035 % av omsätttn över 1 milj milj omsättn kr + 0,015 % av omsättn över 10 milj milj omsättn kr + 0,010 % av omsättn över 25 milj milj omsättn kr Ingen rörlig avgift tillkommer milj omsättn kr Ingen rörlig avgift tillkommer >100 milj omsättn kr Ingen rörlig avgift tillkommer Avgift för filial kr per företag Serviceavgift kedjemedlem. Då en frivillig kedja inte har 100% av sina delägare som medlemmar i Förbundet debiteras kedjan centralt en serviceavgift på :- Avgift för associerade medlemmar kr. 14 Val av styrelse, revisorer och valutskott Enligt stadgarna skall ordförande och vice ordförande väljas för ett år i taget, övriga för två år i taget. Björn Rådström föredrog valutskottets förslag till förtroendemän i förbundet till förbundsordförande välja Gunder Jönsson, Båstad vald för 1 år till vice förbundsordförande välja Pieter Martinsson, Göteborg vald för 1 år

6 till övriga ledamöter välja Tomas Fritzon, Solna vald för 2 år Peter Larsson, Ulricehamn vald för 2 år Bert Larsson, Solna vald för 2 år nyval Peder Strömqvist, Helsingborg vald för 2 år nyval Anders Jakobsson, Sollentuna vald för 2 år nyval Magnus Detterholm, Malmö Per Forsberg, Bro Johan Rosendahl, Hägersten valdes för 2 år på årsmötet till revisorer välja Jan Wirström, Stockholm, lekmannarevisor, Magnus Hamberg, Stockholm, auktoriserad, till revisorssuppleanter välja Jan-Olof Johansson, Varberg, lekmannarevisor Eva Hansen, Stockholm, godkänd revisor till ledamöter av valutskottet välja Björn Rådström, Åkersberga, ordförande Arne Holmgren, Höllviken Thomas Nilsson, Enskede 15 Arvoden till styrelse och revisorer Årsmötet beslutade inga arvoden utgår till styrelseledamöterna i Förbundet. De auktoriserade revisorerna ersätts mot faktura efter sedvanlig upphandlingsprocess. 16 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns anmälda. Vice mötesordföranden Pieter Martinsson tackade Ordföranden Gunder Jönsson för ett väl genomfört årsmöte. 17 Årsmötet och bolagsstämman avslutas Ordföranden tackade för dagens förhandlingar och hälsade deltagarna välkomna till det kommande öppna programmet samt till efterföljande årsmötesmiddag. Årsmötet och bolagsstämman avslutades. Vid protokollet: Ulf S. Gustafsson

7 Justeras: 7 Gunder Jönsson Peter Larsson Per Forsberg - o - o - o - Efter årsmötet tog det s.k. öppna programmet vid. Årets tema var: Ökad optimism. Följande talare hade engagerats: Framtida förutsättningar för bostadsbyggande Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier, har arbetat 25 år i branschen med bygg och bostadspolitiska frågor på myndigheter, egen konsultverksamhet, regeringskansliet och nu i organisationsvärlden. Handelns utmaningar Jonas Arnberg, Konsultchef på HUI Research berättade om Konjunkturläget och handelns utmaningar i form av ökad konkurrens, förändrat konsumentbeteende och växande e- handel. Njutningsföredrag Steffo Törnquist Steffo Törnquist - TV mannen, Sprit mannen, Skribenten, Murveln mm. Livet är för kort för slarvas bort på illa rullade cigarrer och bruna bilar. Livet är också för kort för bara äta gott på fredagar, bara älska på lördagar, och hälla is i glaset med maltwhisky! Årsmötet avslutades traditionsenligt med middag och underhållning, som denna gång gick av stapeln i det nyöppnade Spritmuseet på Djurgården, Stockholm. God och trevlig middag och trevlig underhållning i glada människors sällskap. Precis som vår tradition påbjuder!

Visioner och mål. Marknads- och verksamhetsplan 2011 2013. Ver 1.0 1(13)

Visioner och mål. Marknads- och verksamhetsplan 2011 2013. Ver 1.0 1(13) Visioner och mål Marknads- och verksamhetsplan 2011 2013 Ver 1.0 1(13) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. SWOT analys... 3 3. Förbundets vision... 4 4. Mål... 4 4.1

Läs mer

Visioner och mål. Marknads- och verksamhetsplan 2012 2014. Ver 1.0 1(13)

Visioner och mål. Marknads- och verksamhetsplan 2012 2014. Ver 1.0 1(13) Visioner och mål Marknads- och verksamhetsplan 2012 2014 Ver 1.0 1(13) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. SWOT analys... 3 3. Förbundets vision... 4 4. Mål... 4 4.1 Strategiskt mål... 4 4.2

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg Röstlängd Antal Ombud Distrikt/Klubb Röster Namn Blekinge TF 1 Sven Karlsson Bohuslän-Dals TF 2 Percy

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011.

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. 1 Stämmans öppnande Klubbens ordförande Christoffer Schildt hälsar delegater och övriga deltagare

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Avd/sekt Datum Tid. Riksstämma Stockholm. Birger Jarl Konferens Stockholm

Avd/sekt Datum Tid. Riksstämma Stockholm. Birger Jarl Konferens Stockholm STÄMMAN 2015 protokoll sid 1 (8) Avd/sekt Datum Tid Riksstämma Stockholm 8-9 maj 2015 8 maj 13.30 18.00 och 9 maj 11.00 12.30 Paragraf Vid protokollet Protokollnr 1-23 Börje Carlsson Protokoll Plats Birger

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Närvarande Styrelse (Gitta-Maria Sjöberg fr.o.m. 11), revisorer, valberedning

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Gästriklands distrikt Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Distriktsordförande Bengt Andersson hälsade styrelse, ombud, distriktsfunktionärer,

Läs mer

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm.

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-15 1(6) Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Värd: Åke Skarendahl,

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Datum Måndagen den 11 mars 2002 Plats Nordic Sea Hotel, Vasaplan, Stockholm Närvarande 67 deltagare (bilaga) Förmöte Traditionsenligt

Läs mer

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd. Protokoll fört vid ordinarie Årsstämma med aktieägaren i AB Göta kanalbolag den 23 april 2010 i Motala Närvarande Aktieägare Svenska staten (näringsdepartementet) genom Jenny Lahrin för 29 272 st aktier.

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening torsdagen den 7 mars 2013 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening torsdagen den 7 mars 2013 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening torsdagen den 7 mars 2013 på Vikens Hemgård Kvällen startade med att Johan Ehrensvärd (försäljningschef) och Per Svenonius (portföljförvaltare)

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer