Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretag Jämtland & Västernorrland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretag Jämtland & Västernorrland"

Transkript

1 Utvecklingen för svenska turistföretag Jämtland & Västernorrland

2 Utvecklingen för svenska turistföretag Jämtland & Västernorrland Sammanfa&ning Jämtland och Västernorrland 77 nya turis+öretag 22 (en procent färre nya företag jämfört med 2) 62 procent av turis+öretagarna posi>va om den egna ekonomiska utvecklingen (jämfört med 63 procent år 22) 9 procent av turis+öretagen avser ad anställa personal (jämfört med 5 procent år 22) 23 procent av turis+öretagen har introducerat nya innova>oner senaste 24 månaderna (mäts för första gången) Det bildades drygt 2 nya turis+öretag i Sverige under 22, vilket innebär en minskning med sex procent i jämförelse med Molåret. Stockholms län placerar sig högst på listan med flest antal nyregistrerade turis+öretag. SeD >ll antal nya turis+öretag per invånare är det däremot Jämtlands län som har den starkaste utvecklingen och störst fram>dstro finns i NorrboDen. Under 22 registrerades totalt 7 nya företag i Sverige, varav 2 är turis+öretag. För närvarande finns det närmare 6 5 turis+öretag i Sverige och antalet turis+öretag har ökat med en procent under 22. Nyföretagandet i Jämtland och Västernorrland I Jämtland och Västernorrland har antalet nya turis+öretag minskat med en procent under 22 jämfört med 2. I Jämtland startas det 43 nya turis+öretag under 22 medan det i Västernorrland startas 34 stycken, vilket motsvarar en ökning med fem procent i Jämtland respek>ve en minskning med åda procent i Västernorrland. Vad gäller nyföretagandet i rela>on >ll antal invånare hamnar regionen 57 procent över index* och är därmed den region i Sverige där nyföretagandet är starkast. Jämtland ligger hela 55 procent över index och Västernorrland fem procent. Nyföretagandet i både Jämtland och Västernorrland har utvecklats starkare än index under de senaste tre åren. Op;mismen bland turis>öretagare i regionen Turistnäringens Företagarindex visar också ad den op>mis>ska synen på fram>den bland företagarna inom turistnäringen i regionen är fortsad hög, men har dämpats något jämfört med Molårets undersökning. I år anger närmare 62 procent av regionens turis+öretagare ad de ser posi>vt på den ekonomiska utvecklingen för det egna företaget, jämfört med 63 procent i Molårets undersökning. Op>mismen är generellt störst hos turis+öretagare i Norra Sverige och lägst i Södra Sverige. Turis>öretagen i regionen nyanställer 9 procent av turis+öretagarna i planerar för ad öka antalet anställda de kommande 2 månaderna. Det är samma andel som genomsnidet för riket (9%) samt högre andel än i Molårets undersökning (5 procent). Regionens turis+öretagare ser fortsad op>mis>skt på den ekonomiska utvecklingen. Deras fram>dstro är stark, långt över genomsnidet för riket. Innova;oner hos turis>öretagen i regionen 23 procent av företagarna i Jämtland och VästerboDen har introducerat en innova>on i den egna rörelsen de senaste 24 månaderna. GenomsniDet för Sverige är 3 procent och Stockholm placerar sig i topp >llsammans med Skåne och Blekinge i jämförelse med resten av Sverige med 36 procent. Om Turistnäringens Företagarindex Turistnäringens Företagarindex presenteras årligen och är framtagen av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) i samarbete med regionala Sedan 29 mäter RTS klimatet bland turisföretagarna i Sverige genom en årlig enkätundersökning har presenterats under namnet Konjunkturbarometern. Konjunkturbarometern vidareutvecklades under 22 med två nya områden: Nyföretagande och företagande. *Index: RiksgenomsniOet för antal nya företag i antal invånare 2) 2 Juli 23

3 Nyföretagarindex 22 Jämtland och Västernorrland Nyföretagarindex Nya turis+öretag i förhållande >ll antal invånare (Index : Riket 2) Nyföretagarindex mäter antalet nya turisföretag folkmängd. Index () motsvarar det totala antalet nya turisföretag i riket 2 den totala folkmängden. Samma beräkning görs sedan länsvis för varje år. Resultatet för varje län jämförs sedan med Index (riksgenomsnioet basåret 2) för ao räkna fram den ökningen eller minskningen för varje län. Riket som helhet utvecklas under 22 fem procent svagare än Index. Jämtlands län hade den av nya turisföretag under 22 och ligger 55 procent över index. I Västmanlands län som hade den låg antalet nya företag 47 procent under index. Antal nya turis>öretag 2 22 Antal nya turis>öretag i rela;on ;ll antal invånare (Index : riket 2) Län Index 2 Index 2 Index 22 Stockholm Västra Götaland Skåne NorrboDen Östergötland VästerboDen Jämtland Dalarna Halland Västernorrland Jönköping Örebro Uppsala Värmland Södermanland Kalmar Gävleborg Kronoberg Västmanland Blekinge Gotland Totalt

4 Nyföretagarindex 22 Jämtland och Västernorrland Utvecklingen för respek;ve län Följande grafer visar ed diagram för varje region samt alla län som ingår varje diagram. Här framvisas hur respek>ve län har utvecklats mot Index som är sad med basår 2. Den röda kurvan visar riksgenomsnidet för varje år, definierad >ll för år 2. Det går därmed ad följa respek>ve läns utveckling, både i jämförelse mot andra län samt na>onellt i diagrammen. Vidare defini>on avseende framtaget index finns på sidan ,5 3 2,5 2,5,5 Småland med öarna Riket Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland,4 Östra Mellansverige & Stockholm,4 Norra Mellansverige,2,2,8,6,4, Riket Uppsala Södermanland Östergötland Örebro Västmanland Stockholm,8,6,4, Riket Värmland Dalarna Gävleborg Sydsverige & Västsverige,4,2,8,6,4, Riket Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Mellersta Norrland & Övre Norrland 3 2,5 2,5, Riket Västernorrland Jämtland VästerboDen NorrboDen * För defini>on regioner se sista sidan 4 Juli 23

5 Enkätundersökning - nyckeltal region Jämtland och Västernorrland Planerar öka/minska antalet anställda Kommande 2 månader Region Minskning Ofärändrat Ökning Vet ej Övre Norrland 8% 68% 2% 4% Mellersta Norrland 6% 64% 9% % Norra Mellansvarige 4% 7% 6% % Västsverige 4% 62% 2% 3% Sydsverige % 75% 7% 7% Småland & Öarna 3% 6% 25% 3% Stockholm 2% 55% 29% 4% Andel företagare som ser en posi;v ekonomisk utveckling för det egna företaget Kommande 2 månader Region Mycket posi;v Ganska posi;v Neutralt Ganska nega;v Mycket nega;v Övre Norrland % 53% 29% 6% 3% Mellersta Norrland 4% 48% 23% % 3% 3% Norra Mellansvarige 2% 46% 35% % 4% 2% Västsverige 3% 37% 4% 3% 7% Sydsverige 4% 36% 46% 7% 4% 4% Småland & Öarna % 4% 32% 7% Stockholm 9% 4% 36% % 3% Vet ej Andel företagare som ser en posi;v ekonomisk utveckling för det egna företaget Kommande 2 månader Övre Norrland Mellersta Norrland Norra Mellansvarige Västsverige Sydsverige Småland & Öarna Stockholm 63% 62% 48% 5% 39% 5% 5% Över 65 procent posi>va 6-65 procent posi>va 55-6 procent posi>va 5-55 procent posi>va Under 5 procent posi>va 5

6 Enkätundersökning - nyckeltal region Jämtland och Västernorrland Vilka är de vik;gaste hindren för ;llväxt för di& företag Begränsad ;llgång ;ll kapital Vilket trafikslag är prioriterat i er region Mot na;onella målgrupper Mot interna;onella målgrupper Begränsad ;llgång ;ll lämplig arbetskrab Har di& företag introducerat någon innova;on under den senaste 24- månadersperioden? Brist på egen ;d Bristande eberfrågan Dålig infrastruktur Dålig lönsamhet Hård konkurrens Kompetensbrist inom egna företaget Övre Norrland 29% 6% 2% % 6% 5% 6% 6% % Mellersta Norrland 8% 4% 9% 4% 4% % 9% % % Norra Mellansvarige 27% 2% 6% % % 8% 3% 3% % Västsverige 2% 4% 4% % 7% % 7% % 28% Sydsverige 22% 4% % 5% 4% 5% % 4% 5% Småland & Öarna 8% 5% 8% % 33% 3% 5% 5% 5% Stockholm 2% % % 5% 8% 6% 27% % 9% Region Bil/Väg Flyg Linjebuss/ Kollek;vtrafik Sjöfart Tåg Inget, behövs ej Övre Norrland 53% 24% 3% % 8% 3% Mellersta Norrland 6% % 3% 5% 2% Norra Mellansvarige 7% 3% % 2% 6% Västsverige 67% % 3% % 7% Sydsverige 5% 8% 8% 7% % Småland & Öarna 23% 3% 5% 35% 3% 3% Stockholm 6% 4% 5% 4% 5% 9% Linjebuss/ Region Bil/Väg Flyg Kollek;vtrafik Sjöfart Tåg Övre Norrland 23% 64% 3% 9% Myndighets- regler Inget, behövs ej Mellersta Norrland 26% 54% 5% 7% 3% 4% Norra Mellansvarige 34% 34% 8% 2% 9% 4% Västsverige 43% 23% 3% 3% 7% Sydsverige 25% 46% 4% 7% 7% % Småland & Öarna 24% 37% 7% 2% 7% 5% Stockholm 7% 7% 4% 7% % % Region Ja Nej Övre Norrland 22% 78% Mellersta Norrland 33% 67% Norra Mellansvarige 34% 66% Västsverige 27% 73% Sydsverige 36% 64% Småland & Öarna 34% 66% Stockholm 36% 64% 6

7 Nya turistföretag 22 Jämtland & Västernorrland Nya turis>öretag 22 Jämtland Nyström, Jan Roger Kjell Annan landtransport 2 JPS Fordon AB Biluthyrning 3 Northrental Jämtland AB Biluthyrning 4 Myhr Förvaltning AB Biluthyrning 5 Svensson, Kers>n Annika Camping 6 Tåsjö Stugby AB Camping 7 Säfström, Marie Helena Monica Hotell 8 L&L Fjäll- Logi Handelsbolag Hotell 9 Bydalens Wärdshus AB Hotell Igloo Experience AB Hotell Tesu Förvaltning AB Hotell 2 Vivente In Natura AB Hotell 3 Nordic Outback AB Hotell 4 Wennberg Forsberg, Lars Mikkel Lumtransport 5 Heliholding AB Lumtransport 6 Jämtland Teknikland AB (SVB) Museiverksamhet 7 Svenska Mässkonsult Nord i Sundsvall AB Mässa & kongress 8 Larsen, Cecilia Therese Mässa & kongress 9 Taiga Nature & Photo AB Mässa & kongress 2 Des>na>on Fjällen Sverige AB Researrangemang 2 Des>na>on Vaajma Ekonomisk Förening Resebyrå 22 Bryntesson, Jon Lars Stugby 23 Laxviken Adventure Handelsbolag Stugby 24 Westberg, Jan Erik Gustav Turist- och bokningsservice 25 Pennström, Elias Samuel Turist- och bokningsservice 26 Hafmar, Alexandra Inga Caroline Turist- och bokningsservice 27 Jonsson, Lina Maria Turist- och bokningsservice 28 Engrund, Åsa KeDy Margareta Turist- och bokningsservice 29 Nordqvist, David Johannes Turist- och bokningsservice 3 Adeos AB Turist- och bokningsservice 3 Trojanis, Luisa Turist- och bokningsservice 32 Tullingsåsgården AB Vandrarhem 33 Revsunds Prästgård AB Vandrarhem 34 Ekholm, Anna Ulla Margareta Övr. fri>ds- & nöjesverksamhet 35 Joakim Matsson Adventure Övr. fri>ds- & nöjesverksamhet 36 Åre Paintball Övr. fri>ds- & nöjesverksamhet 37 KjellsdoDers Consul>ng AB Övr. fri>ds- & nöjesverksamhet 38 Larsson, Gunnel Agneta Övr. fri>ds- & nöjesverksamhet 39 Kingswing AB Övr. fri>ds- & nöjesverksamhet 4 Blaschun, Cornelia Pia Övr. fri>ds- & nöjesverksamhet 4 Mellberg, Nils Johan Övr. fri>ds- & nöjesverksamhet 42 Eriksson, Hanna Sofi Övr. fri>ds- & nöjesverksamhet 43 Diem Fri>d Övr. fri>ds- & nöjesverksamhet 7

8 Nya turistföretag 22 Jämtland & Västernorrland Nya turis>öretag 22 Västernorrland Northrental Sundsvall AB Biluthyrning 2 Collima AB Biluthyrning 3 Hyro AB Biluthyrning 4 Lindahl, Lars Tony Biluthyrning 5 Probona MiD AB Biluthyrning 6 Nordin, Claes Olof Biluthyrning 7 Ja Rental AB Biluthyrning 8 Timrå Camping AB Camping 9 Björna Camping Handelsbolag Camping Fjällak>viteter i KlimpMäll AB Camping Mid Adventure Sweden AB Camping 2 Nätra Motell & Restaurang AB Hotell 3 Örnsköldsviks Strand City Hotel AB Hotell 4 Lilla Hotellet i Björna AB Hotell 5 FHP Sundsvall Hotell AB Hotell 6 Docksta Hotell AB Hotell 7 Restaurangkonsult V i Norr AB Hotell 8 Mellansels Folkhögskola AB Konferens 9 Sazzex AB Mässa & kongress 2 Euro Chn Researrangemang 2 High Coast Sea Handelsbolag Sjötransport 22 Altzén, Jan Anders Sjötransport 23 Grubban Event AB Stugby 24 Wallin, Bengt Folke Turist- och bokningsservice 25 Helgums Naturupplevelser Handelsbolag Turist- och bokningsservice 26 Sågverket Möten Rum & Kök AB Vandrarhem 27 Högbondens Fyrö AB Vandrarhem 28 Gemüth, Michaela Astrid Övr. fri>ds- & nöjesverksamhet 29 Bergman, Lars Olov Övr. fri>ds- & nöjesverksamhet 3 Granvågs Islandshästar AB Övr. fri>ds- & nöjesverksamhet 3 Eurenius, Anna Pernilla Övr. fri>ds- & nöjesverksamhet 32 F:a Lars Skoglund i Sundsvall Övr. fri>ds- & nöjesverksamhet 33 Vedin, Roger Torbjörn Övr. fri>ds- & nöjesverksamhet 34 Thaifes>val i Sverige AB Övr. fri>ds- & nöjesverksamhet 8

9 Definitioner Defini;on turis>öretag Företagarindex mäter turis+öretagandet i Sverige. Urvalet baseras på data hämtat från Bolagsverket och UC:s företagsregister. De företag som inkluderats i defini>onen av turis+öretag i rapporten är företag som anses >llhöra resekedjan och företag som huvudsakligen utgör eller är del av reseanledningen eller anses underläda denna. Defini>onen inkluderar inte renodlad restaurangverksamhet eller varuhandel, vilka däremot delvis är inkluderade i Tillväxtverkets satellitkontoberäkningar¹ som mäter turistnäringens totala omsädning där restaurang och varuhandel står för cirka 4 procent. Då rapporten syme är ad mäta turis+öretagandet och inte dess omsädning har dessa branscher inte inkluderats. Majoriteten av restauranger och varuhandelsföretag utgör inte någon reseanledning i sig och endast en begränsad del av både varuhandelns och restaurangbranschens omsädning kommer från turistnäringen. Inkluderas dessa företag i mätningen av turis+öretag ger det en alldeles för hög felmarginal av företag som inte främst riktar sig mot turister. Följande branscher (enligt de aktuella SNI- koderna för respek>ve bransch) har inkluderats i defini>onen av turis+öretag: 49 Järnvägstransport, passagerartrafik 4939 Annan landtransport av passagerare 5 Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 53 Sjöfart på inre vadenvägar, passagerartrafik 5 Lumtransport 55 Hotell- och logiverksamhet 77 Uthyrning och leasing av personbilar och läda motorfordon 79 Resetjänster 799 Turist- och bokningsservice 823 Arrangemang av kongresser och mässor 94 Drim av teatrar, konserthus o.d. 92 Museiverksamhet 93 Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter 94 Drim av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat 93 Drim av skidsportanläggningar 932 Nöjes- och temaparksverksamhet 9329 Övrig fri>ds- och nöjesverksamhet Felmarginal registrerade bolag En viss felmarginal för antalet registrerade bolag kan förekomma då >dsfristen för ad lämna in sin första momsdeklara>on (vilket är avgörande fört ad bolaget registreras i UC:s dataregister på vilken sta>s>ken baseras) är 8 månader från dagen då bolaget officiellt registrats hos Bolagsverket. Det innebär i prak>ken ad företag som bildats i december 22 har >ll maj 24 på sig ad lämna in sin första momsdeklara>on och dessa kommer således inte finnas med i sta>s>ken över bolag registrerade 22. Även upphörda bolag kan leda >ll en viss felmarginal i sta>s>ken i nyföretagarindex. NUTS- indelningen NUTS NUTS2 NUTS3 Stockholm Stockholms län Uppsala län Södermanlands Östra Östra län Sverige Mellansverige Östergötlands län Örebro län Västmanlands län Södra Sverige Norra Sverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Norra Dalarnas län Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län VästerboDens län NorrboDens län NUTS 2- indelningen gäller för geografiska undergrupper enkät Den na>onella enkätundersökningen baseras på enkäter från turis+öretag runt om i Sverige. Resultatredovisningen för geografiska undergrupper av enkätundersökningen utgår ifrån NUTS 2- indelningens åda regioner. NUTS- indelningen är den regionala indelning som används inom EU för sta>s>kredovisning. I Sverige utgörs NUTS av tre landsdelar, NUTS 2 av riksområden och NUTS 3 av län. ¹ Sedan 2 är satellitkontoberäkningarna det säd som turismens effekter på ekonommin, exporten och sysselsädningen mäts. Metoden, Tourism Satellite Account (TSA), är en interna>onellt vedertagen metod som har tagits fram av FN- organet World Tourism Organiza>on (UNWTO) i samarbete med OECD och näringens organisa>oner. I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets uppdrag av Na>onalräkenskaperna på Sta>s>ska Centralbyrån (SCB). 9 Juli 23

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Jönköping, Kronoberg, Kalmar & Gotland

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Jönköping, Kronoberg, Kalmar & Gotland Utvecklingen för svenska turistföretagare Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning Jönköping, Kronoberg, Kalmar & Gotland 96 nya turis,öretag 2012 (sex procent färre nya företag jämfört

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Norrbotten och Västerbotten

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Norrbotten och Västerbotten Utvecklingen för svenska turistföretagare Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning Norrbo&en och Västerbo&en 99 nya turis+öretag 22 (8 procent fler nya företag jämfört med 22) 63 procent

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Värmland, Dalarna, Gävleborg

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Värmland, Dalarna, Gävleborg Utvecklingen för svenska turistföretagare Värmland, Dalarna, Gävleborg Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning Värmland, Dalarna & Gävleborg 106 nya turis-öretag 2012 (13 procent fler nya

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Västra Götaland & Halland

Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Västra Götaland & Halland Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Västra Götaland & Halland Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning Västra Götaland och Halland 219 nya turis-öretag 2012 (13 procent

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Stockholm

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Stockholm Utvecklingen för svenska turistföretagare Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning 289 nya turis-öretag 2012 (sju procent färre nya företag jämfört med 2011) 51 procent av turis-öretagarna

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?

Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? 1 200 nya turis-öretag etablerades år 2012 54 procent av turis-öretagarna är posi

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Sammanfattning Antalet

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2010 fakta om svensk turism Innehåll Utmaningar och utveckling

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens

Läs mer

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige innehåll Här är Besöksnäringen i Sverige!...sid 3 Varför är turism viktigt?...sid 4 Inledning...sid 5 Hur vi gör Besöksnäringen

Läs mer

GOTT NYTT MOMS-ÅR! Delrapport om de kortsiktiga sysselsättningseffekterna av momssänkningen i hotell- och restaurangbranschen

GOTT NYTT MOMS-ÅR! Delrapport om de kortsiktiga sysselsättningseffekterna av momssänkningen i hotell- och restaurangbranschen GOTT NYTT MOMS-ÅR! Delrapport om de kortsiktiga sysselsättningseffekterna av momssänkningen i hotell- och restaurangbranschen FÖRORD Sänkt moms har varit en väldigt viktig fråga för oss då vi ser att det

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer