Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?"

Transkript

1 Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?

2 Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Sammanfattning Antalet turistföretag växer i Sverige. Nyföretagandet inom turistnäringen ökar med nio procent under Under 2011 tillkom nya turistföretag och det finns idag omkring turistföretag i Sverige. Flest nya turistföretag bildas i Stockholm där det startas 310 bolag under 2011 vilket utgör en fjärdedel av samtliga turismetableringar. Stockholm, Göteborg och Malmö står tillsammans för hälften av etableringarna. Sett till antal nya företag per invånare är det dock Jämtlands län som har den starkaste utvecklingen under 2011 med 41 nya turistföretag. Jämfört med antal turistföretag per invånare för riket i snitt år 2010 ökar antalet nya företag i Jämtland med 124 procent under Flest turistföretag bildas inom fritids- och nöjesverksamhet med 338 nya bolag totalt. Mäss- och kongressföretag har ökat mest procentuellt sett. Under 2011 etableras totalt 133 nya företag inom mässor och kongresser vilket motsvarar en ökning med 13 procent med Under den senaste tioårsperioden har antalet mäss- och kongressföretag mer än fördubblats. Turistnäringens Företagarindex visar också att den optimistiska synen på framtiden bland företagarna inom turistnäringen är fortsatt hög, men har dämpats något jämfört med fjolårets undersökning. I år anger närmare 60 procent av landets turistföretagare att de ser positivt på den ekonomiska utvecklingen, jämfört med 80 procent i fjolårets undersökning. Optimismen är störst hos turistföretagare i Norra Sverige och lägst i Södra Sverige. Undersökningen visar också att företag i rese- och turistnäringen vill fortsätta att växa, om än i något mer begränsad omfattning än tidigare. I år visar undersökningen att närmare var femte turistföretagare planerar att nyanställa jämfört med fjolårets undersökning där över en fjärdedel av turistföretagarna angav att de planerade för nyanställningar. De senaste siffrorna från Tillväxtverket visar att turistnäringen under 2011 omsatte 262 miljarder kronor. För att uppnå visionen om en fördubblad omsättning år 2020 innebär det att det nu kommer att krävas en årlig tillväxttakt om 7,5 procent. Den begränsade tillgången till kapital ses av turistföretagarna som det största hindret för tillväxt. För att öka tillväxten anser turistföretagarna att de viktigaste frågorna är ökad samverkan med andra näringar och en ökad investeringsvilja i branschen. Hela 36 procent av turistföretagarna anser att ett strategiskt samarbete med mötesindustrin skulle ha störst positiv påverkan på utvecklingen av den egna verksamheten. Trots att idrotten är ett område där det finns stor utvecklingspotential för turistnäringen ser knappt tio procent av turistföretagarna idrotten som en strategisk samarbetspartner. OM TURISTNÄRINGENS FÖRETAGARINDEX Turistnäringens Företagarindex (f.d Konjunkturbarometern) presenteras årligen och är framtagen av Rese- och turistnäringen i Sverige (RTS) inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter, i samarbete med turistnäringens regionala turistorganisationer. 2

3 Turistnäringens Företagarindex 2012 Turistnäringens Företagarindex Sedan 2009 mäter RTS (Rese- & Turistnäringen i Sverige) kontinuerligt klimatet bland turistföretagarna i Sverige genom en årlig enkätundersökning som har presenterats under namnet Konjunkturbarometern. Konjunkturbarometern byter i år namn till Turistnäringens Företagarindex och har vidareutvecklas och kompletterats med två nya områden: Nyföretagande och Framtidens företagande. Nyföretagande kartlägger nya turistföretag i Sverige under perioden nedbrutet per region för att kartlägga inom vilka sektorer och i vilken del av Sverige turistföretagandet utvecklas starkast Framtidens företagande: Den befintliga enkätundersökningen om utvecklingen för turistföretagen kompletteras med ett antal frågor kopplade till näringens gemensamma vision om fördubblad omsättning Fokus ligger på turistföretagarnas arbete mot vision 2020, vilka åtgärder som ses som avgörande för att höja tillväxten och vad som turistföretagen behöver för sin framtida utveckling. 1. Nyföretagande 2. Befintligt företagande 3. Framtidens företagande Kartläggning nyföretagande i Tidsperiod: Länsnivå i Sverige Hur många nya turistföretag som har etablerats under perioden Ökning och minskning Inom vilka län etableras det flest nya företag Inom vilka företagskategorier Transport Boende Aktiviteter/ upplevelser Enkätundersökning Tidsperiod: Regionnivå i Sverige Hur ser turistföretagarna på: Tillväxtmöjligheter Ekonomi Sysselsättning/ anställningar Investeringar Enkätundersökning Tidsperiod: Regionnivå i Sverige Svar på frågor kopplade till vision 2020 Viktigaste frågan för att stimulera tillväxt framöver Syn på samverkan med andra näringar som till exempel Möten, Idrott, Kultur, Natur Vanligaste samarbetsform Vilka hinder/möjligheter finns för framtidens företagande BAKGRUND Målet med undersökningen är att kartlägga nuläge samt framtida behov av kompetens, nätverk, samverkan, utveckling och stöd. Det övergripande målet med Företagarindex är att bidra till att skapa goda och självförsörjande turistföretag runtom i Sverige. BESKRIVNING Turistnäringens Företagarindex baseras på en kvantitativ enkätundersökning hos landets turistföretagare. Undersökningen syftar till att följa och stimulera utvecklingen av näringens företagare. Företagarindex ger en situationsanalys av olika förhållanden, i relation till tid och samhälleliga förändringar. I år kompletteras företagarindex med ett index som kartlägger nyföretagandet inom turistbranschen. Detta index baseras på data från Bolagsverket och UC som tillhandahåller information om alla registrerade bolag och ekonomiska verksamheter i Sverige. 3

4 Nyföretagande Utveckling turistföretag turistföretag i Sverige I Sverige finns det idag drygt ¹ turistföretag. Definitionen för dessa inkluderar de företag som anses tillhöra resekedjan, företag som utgör/är del av reseanledningen eller anses underlätta denna. Definitionen inkluderar inte alla de företag som får del av besökarens (turistens) totala omsättning, som till exempel renodlad restaurang och varuhandel, och är alltså inte densamma som den definition som till exempel Tillväxtverket använder vid de så kallade satellitkontoberäkningarna². Restauranger och varuhandelsföretag utgör 40 procent av omsättningen inom turistnäringen, men är alltså inte inkluderade i efterföljande statistiska redovisningar då rapporten syfte är att mäta turistföretagandet och inte omsättning (för vidare information kring definition för denna rapport se sid 16) Antal företag per företagskategori 2011 Föredelning per segment Enligt definitionen använd i denna rapport ser huvudindelningen av turistföretagen ut på följande sätt och baseras på de aktuella SNI-koderna för företagskategorisering 2012: Företag som utgör/är del av reseanledningen: drygt Logiföretag - hotell, vandrarhem och camping: drygt Turistbyrå, resebyrå & researrangörer: närmare Transportföretag: närmare Företag som utgör eller är del av reseanledningen är den absolut största kategorin och uppgår till 37 procent. Därefter kommer företag inom boende och logi som utgör 28 procent. Resebyråer och arrangörer samt transport motsvarar 21 och 14 procent vardera. Turistföretagen ökar med nio procent under 2011 Under 2011 registrerades totalt nya företag i Sverige³. Av dessa var närmare turistföretag. Jämfört med 2010 ökar antalet turistföretag med nio procent, vilket ligger över snittet för nyetablerade företag i Sverige generellt där ökningen var 6,5 procent⁴. Flest nya företag inom reseanledningar De flesta nya turistföretagen etableras inom företagsgruppen fritids- & nöjesverksamheter vilket innefattar en bred variation av företag som till exempel äventyrs-, aktivitets-, kultur-, och eventbolag. Totalt ökar gruppen med 388 nya företag under Många av dessa är småföretag och inte sällan ett av flera registrerade bolag på en och samma person, något som relativt väl speglar det typiska företagandet inom turistnäringen där verksamheten ofta är en av flera bisysslor. Majoriteten av företagen har också en relativt kort livslängd, drygt två tredjedelar är yngre än 10 år. Fördelning företag per segment (procent) 21% 14% 28% 37% Reseanledningar Logi Resebyrå & researrangörer Transport ¹ Statistik hämtad från Bolagsverket UC ² Sedan 2000 är satellitkontoberäkningarna det sätt som turismens effekter på ekonommin, exporten och sysselsättningen mäts. Metoden, Tourism Satellite Account (TSA), är en internationellt vedertagen metod som har tagits fram av FN-organet World Tourism Organization (UNWTO) i samarbete med OECD och näringens organisationer. I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets uppdrag av Nationalräkenskaperna på Statistiska Centralbyrån (SCB). ³ Statistik hämtad från UC. Enligt Nyföretagarbarometern/Bolagsverket uppgår antalet nya företag i Sverige stycken. ⁴ Data ej 10 jämförbara då ökningen på 6,5% gäller för bolag registrerade hos Bolagsverket vilka inte redovisar verksamheter som endast registerat F-skattsedel. I UC:s dataregister ingår även verksamheter som lämnat in F-skattesedel men ej nödvändigtvis registerat sitt företag hos Bolagsverket. 4

5 Nyföretagande Utveckling turistföretag Mässor och kongresser ökar med 13 procent Mäss- och kongressföretag är den företagstyp som ökar mest procentuellt sett. Under 2011 etableras totalt 133 nya företag inom mässor och kongresser vilket motsvarar en ökning med 13 procent jämfört med I en jämförelse mellan antalet nyregistrerade mäss- och kongressföretag under 2010 och 2011 var ökningen hela 37 procent. Privatiseringen inom sektorn kan antas vara en av anledningarna till den starka ökningen av mäss- & kongressföretag. Av turistföretagen totalt utgör mässor och kongresser drygt sju procent och är på stark frammarsch. Under den senaste tioårsperioden har antalet mäss- och kongressföretag mer än fördubblats Utveckling antal företag totalt Turist- och bokningsservice ökar med sju procent Även turist- och bokningsserviceföretag visar på en klar uppgång under 2011 och ökar med 11 procent jämfört med Turist- & bokningsservice är den tredje största företagstypen, efter hotell och övriga fritids- & nöjesverksamhetsföretag, varför den starka ökningen får stor betydelse för branschen som helhet. Totalt tillkommer 130 nya turist- och bokningsserviceföretag under 2011 vilket motsvarar en ökning på sju procent jämfört med de 122 företag som etablerades under Minskad tillväxttakt för hotell och stugbyar Även antalet hotell fortsätter att öka, men tillväxttakten bromsar in väsentligt under Totalt etableras 126 nya hotell i Sverige under 2011 att jämföra med 143 under 2010 vilket innebär en minskning med 12 procent. Totalt ökar ändå hotellen i Sverige med sex procent och uppgår i juni 2012 till drygt stycken. Även stugbyar uppvisar samma förhållande. Även om antalet stugbyar fortfarande växer så minskar tillväxttakten. Totalt ökade antalet registrerade stugbyar med nio procent, medan tillväxttakten samtidigt minskade med åtta procent. I absoluta tal betyder det att 107 nya stugbyar startades under 2011 jämfört med 116 stycken under Antal nyetablerade företag per år Transportföretag dämpad tillväxttakt Transportföretagen visar alla upp en minskad tillväxttakt under Inga nya järnvägtranportföretag registrerades under 2011 och under 2010 registrerades bara ett nytt företag, Botniatåg. I dagsläget finns knappt 25 stycken registrereade järnvägsbolag i Sverige och majoriteten av dessa registrerades under åren Vad gäller lufttransport ökade antalet registrerade bolag med 11 procent under 2011 samtidigt som antalet nyregistrerade företag minskade med 17 procent från 30 till 25 i en jämförelse mellan 2010 och Övrig landtransport av passagerare ökar med 26 nya företag under 2011 jämfört med 30 året innan. Främst är det bussbolag som registerats som en reaktion på den nu avreglerade linjetrafikmarknaden från 1:a januari Antal nyetablerade företag per län

6 Nyföretagande Utveckling turistföretag Flest nya företag i Stockholm Flest turistföretag bildas i Stockholms län under 2011, med 310 nya bolag. Det utgör en fjärdedel av samtliga turismetableringar under året. Stockholm, Göteborg och Malmö står tillsammans för hälften av företagsetableringarna. Flest nya företag i förhållande till folkmängd i Jämtland Sett till antal nya företag per invånare är Jämtland det län som har den starkaste utvecklingen under 2011 och ligger 142 procent över riksgenomsnittet för I Jämtlands län bor drygt människor och under 2011 startades 41 nya turistföretag. Jämtland är också landets mest turistföretagstäta län sett i förhållande företag totalt jämfört med turistföretag. I genomsnitt utgör turistföretagen runt två procent av företagen totalt i Sverige medan de i Jämtland utgör fyra procent. Samtidigt visar dock de senaste siffrorna från Tillväxtverket att turismen till Jämtlands län minskar De utländska besökarna har visserligen blivit fler, och de gör av med mer pengar än tidigare men det är de svenska skidturisterna i fjällvärlden som inte bokat in sig. Svagast nyföretagande i Gävleborg Rakt sydost, i grannlänet Gävleborg, hittar man istället det lägsta nyföretagandet i landet i förhållande till folkmängd. I Gävleborgs län bor det mer än dubbelt så många människor ( ) som i Jämtland men det startades knappt hälften så många turistföretag, endast 21 stycken under Det låga nyföretagandet i Gävleborg kan delvis förklaras av den pågående strukturomvandlingen från brukssamhälle till tjänstesamhälle. Många brukssamhällen i Sverige har inte hunnit med i tjänsteutvecklingen. Det skapas inte tillräcklig många företag för att sysselsätta dem som har varit i industrin. Samtidigt blev i dagarna Hälsingegårdarna inskrivna på UNESCOs världsarvslista vilket förhoppningsvis kommer att få en positiv inverkan på turistnäringen i länet. Företagare i regionen: Ett av de nya företagen i Gävleborgs län är Fors och Hav AB i Gävle. Fors och Hav är ett eventbolag som samverkar med flera närliggande hotell under vår och höst. De letar efter expansionsmöjligheter med fler aktiviteter inom området och/eller forsaktiviteter på andra platser i Sverige eller internationellt. Bolaget kan bara bedriva verksamhet under mars och juni när det finns tillräckligt med vatten i älven och de båda grundarna har en annan huvudnäring. Det blir nästan som en ideell verksamhet idag - Fors och Hav AB Nyföretagaranda skapar framtidstro Ju längre söderut i landet man kommer desto färre turistföretag startas det i snitt per invånare, med undantag av Hallands, Kalmar och Gotlands län. Resultatet avspeglas relativt väl i enkätundersökningen om turistföretagarnas syn på den Utveckling antal nya turistföretag i förhållande till folkmängd per län (Index: Riket 2010) Jämtland 143% Gotland 83% Västerbotten 3 Halland 27% Kalmar 22% Norrbotten 18% Uppsala 17% Västernorrland 14% Stockholm 11% Värmland 2% Dalarna -2% Skåne -3% Västra Götaland -5% Kronoberg -7% Örebro -1 Södermanland -18% Västmanland -26% Östergötland -27% Blekinge -31% Jönköping -4 Gävleborg -43% ekonomiska utvecklingen för den egna verksamheten (se sid 7.) I norra Sverige ser turistföretagarna mer positivt på framtiden än i den södra delen av landet. Nyföretagare söderut Kalmar, Hallands och Gotlands län sticker ut som de mest nyföretagartäta länen i södra Sverige. Gotland ligger 83 procent över riksgenomsnittet för De största näringarna på Gotland är jordbruk och turism. På Gotland bor det knappt människor och under 2011 startades 14 nya turistföretag på Gotland (under 2010 statades 25 stycken). I Kalmar län startades 38 nya turistföretag under 2011 och i Halland startades det hela 51 nya turistföretag. Företagare i regionen: Ett av de nystartade företagen i Kalmar län är Hultsfred Lekland AB som är under konstruktion och siktar på att öppna i augusti Leklandet ska öppna i en gammal möbelfabrik i Hultsfred. Kommunen ställer sig mycket positiva till företaget och supportar med allt utom pengar. Har ett starkt stöd från kommunen men får stå för hela risken själv med eget kapital - Hultsfred Lekland AB < 41% Indexet mäter antalet nya företag relaterat till befolkning. Index 100 (basåret) utgår ifrån det totala antalet nya turistföretag i riket 2010 i relation till den totala folkmängden. Samma beräkning görs sedan länsvis både för 2010 och Resultatet för varje län jämförs sedan med basåret för att räkna fram den relativa ökningen eller minskningen för varje län gentemot index > -41% 6

7 Enkätundersökning Ekonomiska framtidsutsikter Ekonomisk utveckling inom turistnäringen Enligt de senaste siffrorna från Tillväxtverket omsatte turismen i Sverige 264 miljarder kronor under 2011 och sysselsatte personer. De senaste åren har dock uppvisat en ojämn utveckling. År 2010 minskade den totala omsättningen för turistnäringen och landade på ett resultat om minus en procent medan den 2011 vände kraftigt uppåt igen och ökade med totalt sex procent.¹ Fortsatt optimism bland turistföretagarna Trots en orolig omvärld är turistföretagarnas optimistiska syn på framtiden fortsatt stark vad gäller ekonomisk utveckling. I årets undersökning anger närmare 60 procent av landets turistföretagare att de ser positivt på den ekonomiska utvecklingen för branschen. Jämfört med fjolårets undersökning sjunker dock siffran trodde 80 procent av turistföretagarna på en positiv ekonomisk utveckling för branschen som helhet. Turistföretagarna i Stockholm både positiva och negativa Synen på utvecklingen för den egna verksamheten är något mer återhållen än vad man tror om utvecklingen för näringen i stort och 57 procent av turistföretagarna tror på en positiv utveckling. Den starkaste framtidstron för det egna företaget finns i Stockholms län. Hela 69 procent av företagen i Stockholmsregionen ser positivt på utvecklingen för det egna företaget. Stockholm utmärker sig samtidigt som den region där det finns störst andel företagare som ser negativt på den ekonomiska utvecklingen, 14 procent av företagen tror på en negativ utveckling. Anledningen till detta något ovanliga förhållande är att Stockholm har den klart lägsta andelen företagare som tror på en neutral, det vill säga varken positiv eller negativ utveckling. Endast 16 procent av företagen i Stockholmsregionen tror på en neutral utveckling jämfört med 30 procent för riket i snitt. Turistföretagarna i Norrland mest positiva Turistföretagen i Övre- och Mellersta Norrland har en mer odelat positiv syn på framtiden. Där förutspår 61 respektive 63 procent av företagarna en positiv ekonomisk utveckling för det egna företaget och har rikets lägsta andel företag som tror på en negativ utveckling med bara sex respektive fem procent. Försiktigare framtidsyn längre söderut i landet Ju längre söderut i landet man kommer desto mer försiktiga blir landets turistföretagare i sin bedömning av den ekonomiska utvecklingen av det egna företaget. Medan över 60 procent av turistföretagarna i Norra Sverige ser positivt på framtiden tror bara 50 procent av företagen i de mer sydliga delarna av landet på en positiv ekonomisk utveckling för det egna företaget i framtiden Hur ser du på förutsättningarna för ekonomisk utveckling i rese- och turisnäringen som helhet de kommande 12 månaderna? 7 84% 6 7% 4% 3% 21% 1 3 ¹ Tillväxtverket, Fakta om Svensk turism % 3% 3% Optimistisk Pessimistisk Varken eller Vet ej Hur ser du på förutsättningarna för ekonomisk utveckling för det egna företaget de kommande 12 månaderna? Över 65 procent positiva procent positiva procent positiva procent positiva Under 50 procent positiva

8 Enkätundersökning Nyanställningar och ekonomisk utveckling En knapp femtedel planerar att nyanställa Planerna på nyanställningar har minskat något jämfört med föregående år. I fjolårets undersökning planerade 26 procent av turistföretagarna för nyanställningar medan bara 18 procent anger att de gör det i år. Det innebär en minskning med åtta procentenheter jämfört med ökningen 2011 och ligger i linje med 2010 års nivåer. Hotell nyanställer, kulturverksamheter är mer tveksamma Den sektor som framförallt ser ljust på framtiden i underökningen vad gäller nyanställningar är hotell & restaurang där hela 25 procent av företagen anger att de har planer att öka antalet heltidsanställda. En av förklaringarna till detta kan antas vara den sänkta restaurangmomsen. Verksamhet med inriktning mot kultur är den företagskategori som är mest tveksam till huruvida nyanställningar kan bli aktuella inom de närmaste tolv månaderna. Detta var fallet även i 2010 och 2011 års undersökningar och visar tydligt att företag verksamma inom kultur generellt upplever det som svårare att skapa en stabil ekonomisk utveckling. Stora företag mer benägna att nyanställa Det är framförallt de större företagen som uppger att de kommer att nyanställa inom de närmaste tolv månaderna. Tillväxtviljan är som störst bland företag med över 20 anställda. Ju större företaget är desto mer benäget är företaget att växa i antal anställda. Samtidigt som företag med över 50 anställda har den högsta procentuella andelen företag som anger att de planerar att nyanställa är också denna grupp den som i störst utsträckning anger att de planerar att minska antalet anställda. Precis som tidigare år visar undersökningen också att det framförallt är verksamheter med stor omsättning som planerar att nyanställa. Nära 50 procent av de företag och verksamheter som omsätter 50 miljoner kronor eller mer per år uppger att de planerar att nyanställa under de närmaste tolvmånaderna. Svagare ekonomisk utveckling Jämfört med 2010 års siffror minskar andelen företagare som uppger att den senaste 12 månadernas konjunkturutveckling haft en positiv påverkan på försäljningsintäkterna kraftigt uppgav 30 procent av turistföretagarna att konjunkturen haft en positiv påverkan på företagsintäkterna mot bara 17 procent i år. I årets undersökning uppger cirka 50 procent att det inte har haft någon nämnvärd påverkan på företagets försäljningsintäkter medan 28 procent uppger att det haft en negativ påverkan Planerar ditt företag att öka eller minska antalet heltidsanställda under de närmaste tolv månaderna? 19% 26% 18% 6% 8% 6% 69% 58% 69% 7% 8% 7% Ökning Minskning Oförändrat Vet ej 69% 76% 59% 58% 54% 4 29% 32% 3 24% 18% 13% 13% 1 9% 6% 7% 7% 7% 1 4% 4% 1% Antal Total 1 till 4 5 till Över 50 anställda 5 45% 4 35% 3 25% 15% 1 5% Planerar ditt företag att öka eller minska antalet heltidsanställda under de närmaste tolv månaderna? 4% 2% Minskning Oförändrat Vet ej Ökning 26% 15% 34% 47% 24% 25% 8% 6% 6% 3% Hur har det rådande konjunkturläget påverkat försäljningsintäkterna i din verksamhet under de senaste 12 månaderna? Mycket positivt Ganska positivt Ingen Ganska påverkan negativt alls Mycket negativt Vet ej * 2012 * 2011 i/u ¹ Tillväxtverket, Fakta om Svensk turism

9 Enkätundersökning Nyanställningar och ekonomisk utveckling Manliga företagsledare planerar nyanställa i högre grad Sett till manligt och kvinnligt företagade är företag med en manlig företrädare mer benägna att växa genom nyanställning. Enligt en undersökning från Tillväxtverket tidigare i år ville 77 procent av företagen som drivs av kvinnor vill växa, jämfört med 72 procent av företagen som drivs av män. Men färre av de företag som drivs av kvinnor vill växa genom att anställa personal. Detta bekräftas även av Företagsindex som visar att 20 procent av företagen med en manlig företagsledare planerar att nyanställa jämfört med endast 16 procent av företagen med en kvinnlig företagsledare. Storföretagen har oftare en manlig företagsledare Detta hänger ihop med att de ofta är de större företagen som planerar att nyanställa och att dessa företag i mycket högre utsträckning har en manligt företagsledare. För företagen generellt är fördelningen 56 procent manliga företagsledare och 44 procent kvinnliga. Tittar man däremot endast på företag med mer än 50 anställda är fördelningen istället 74 procent manliga och 26 procent kvinnliga. Oförändrad investeringsvilja för företagarna Andelen företagare som tänker investera i sin rörelse har legat på en relativt oförändrad nivå under de senaste tre årens mätningar, där lite drygt hälften av turistföretagarna planerar att investera inom de kommande tolv månaderna. Investeringsplanerna berör främst fastigheter och/eller anläggning (28%). Även marknadsföring/försäljning (24%) samt ny utrustning/fordon/inventarier (23%) ligger högt. 71 procent av storföretagen planerar att investera i verksamheten Precis som för nyanställningar är investeringsviljan beroende av verksamhetens storlek och omsättning. Ju större företag och högre omsättning desto mer benäget att investera. 86 procent av storföreagen med över 50 anställda och 71 procent av företagen med en omsättning över 50 miljoner om året anger att de planerar att investera i verksamheten. För företag med en omsättning upp till två miljoner om året uppger 40 procent att de planerar investeringar. För företag med en omsättning upp till 50 miljoner om året uppger omkring 55 procent att de planerar att investera i verksamheten Planerar ditt företag att öka eller minska antalet heltidsanställda under de närmaste tolv månaderna? 18% Planerar du investeringar för ditt företag de kommande 12 månaderna? 53% 69% 16% 71% 48% 67% 6% 7% 6% 7% 7% 6% Total Kvinna Man 56% Ökning Oförändrat Minskning Vet ej Planerar du investeringar för ditt företag de kommande 12 månaderna? 53% 55% 54% 33% 32% 29% 18% 14% 13% Ja Nej Vet ej Män mer benägna att investera i verksamheten Detta får effekter även på manligt och kvinnligt företagande. Företagarindex visar att 56 procent av de företag som drivs av en manlig företagsledare planerar att investera i verksamheten medan bara 48 procent av företagen med en kvinnlig företagsledare planerar att investera i verksamheten inom de kommande 12 månaderna % Total 28% 19% 31% Kvinnlig företagsledare 17% 26% Manlig företagsledare Ja Nej Kanske 9

10 Enkätundersökning Viktigaste frågan för att skapa tillväxt Vad krävs för att nå vision 2020? Den svenska besöksnäringens vision är att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder till 2020¹. Omsättningssiffrorna för 2011 innebär att målet om en fördubblad omsättning till 2020 nu kommer att kräva en årlig tillväxttakt om 7,5 procent. För att företagen inom turistnäringen ska klara av att nå en den tillväxttakten krävs insatser från flera håll. I årets undersökning har turistföretagarna tillfrågats om vilka frågor de ser som de viktigaste för att stimulera tillväxten inom näringen. Ökad samverkan och investeringsvilja den viktigaste frågan Generellt rankar turistföretagen ökad samverkan och ökad investeringsvilja i branschen som de viktigaste frågorna. 21 procent av företagen ser samverkan som den viktigaste frågan för att skapa tillväxt medan 20 procent ser investeringsviljan i branschen som den viktigaste. Även övriga frågor rankas högt vilket visar att det är summan av alla frågorna tillsammans som anses avgörande för att skapa tillväxt. Genom att förbättra och förstärka samtliga områden uppstår synergieffekter som blir nyckeln för att nå den önskade tillväxttakten. Att besöksnäringen ökar kraftigt i Sverige är ingen tvekan om. För att öka tillväxten och bibehålla den är det viktigt att få industrin, politiker, med flera att förstå vikten av vad den betyder och omsätter. [ ] Med större förståelse är det lättare att få till stånd infrastukturfrågor som då ger ett ökat antal internationella besökare och även nationella till vår region [ ] Om detta sker kommer naturligtvis investeringsviljan per automatik hos turistnäringen att öka. Infrastruktur och samverkan viktigast för aktivitetsbolagen Vad som rankas som den viktigaste frågan för att stimulera tillväxt skiljer sig mellan de olika företagskategorierna. Aktivitets-, sport, rekreationsföretag menar att infrastrukturfrågan är den viktigaste för att stimulera tillväxt. De efterfrågar bland annat långsiktiga transportlösningar, bättre flyg och tågförbindelser, enklare flygförbindelser till norra Sverige från Europa, förbättrade anknytningsflyg till inlandet, punktlig och förbättrad järnväg och tågtrafik. Även ökad samverkan med andra näringar rankas högt av aktivitets-, sport-, och rekreationsföretag. Riktig samverkan- inte bara en massa dyra träffar/ dyr kompetensutveckling - Affärsträffar där man har ansträngt sig att matcha företag och organisationer som vill något. Det är många viktiga faktorer som måste förstärkas. Ökat antal internationella är jätteviktigt men samverkan områdesvis med övriga näringsidkare är oerhört viktigt för att göra regionerna starka 25% 15% 1 5% Vilken fråga anser du är den viktigaste för att skapa tillväxt inom turistnäringen just nu? 21% 19% 18% A: Ökad samverkan med andra näringar B: Investeringsviljan inom turistnäringen C: Innovationer/nytänkande D: Infrastrukturfrågor E: Ökat antal internationella besökare F: Lagar & regler kring miljö 17% A B C D E F Hoppas finna någon att dela flygplan med för att slippa ta hela risken själv. Chartrar idag egna maskiner men det blir dyrare och svårare vartefter branschen effektiviseras och saneras. Råkade illa ut när Sterling gick i konkurs likaså när askmolnet från Island stoppade all flygtrafik. Ökad internationell turism viktigast för logiverksamheter Verksamheter inom logi och inkvartering tycker istället att ökad internationell turism är den viktigaste frågan för att skapa tillväxt inom turistnäringen. 25 procent av logiverksamheterna rankar detta som den viktigaste frågan. Jämfört med företagen totalt är detta en klar överrepresentation. Generellt tycker 17 procent att ökad internationell turism är den viktigaste frågan Innovation och nytänktande Den företagskategori som ser innovation som den viktigaste frågan är främst verksamheter med inriktning på kultur och resebyråer och researrangörer. Många av de som lyfter innovation och nytänkande som den viktigaste frågan menar att nytänkande och innovation kan leda till bättre villkor inom de andra områdena som till exempel investeringsvilja och ökad samverkan. Vi i Bohusläns inland har länge önskat samarbete med kustens turistföretagare men inte lyckats på grund av detta bland annat gamla strukturer och föreställningar. Därför nytänkande för att få till stånd detta. 3% ¹ Svensk Turism AB, Nationell strategi för svensk besöksnäring,

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Värmland, Dalarna, Gävleborg

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Värmland, Dalarna, Gävleborg Utvecklingen för svenska turistföretagare Värmland, Dalarna, Gävleborg Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning Värmland, Dalarna & Gävleborg 106 nya turis-öretag 2012 (13 procent fler nya

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden Grönt entreprenörskap 2011 entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden En barometer för den diversifierade

Läs mer

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4 Analys Lägre flyttskatter vägval för en sundare bostadsmarknad Mäklarsamfundet 2013:4 Innehåll FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 KRIS PÅ BOSTADSMARKNADEN 6 - Svårigheter att få tag på en bostad 6 - Alla pratar

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

Hur går det för Örebroregionen?

Hur går det för Örebroregionen? Rapport 2014:02 Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Anders Niklasson Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anders Lundström Anna Kremel FSF 2009:2 Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anna Kremel Anders Lundström Forum för småföretagsforskning

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer