Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Norrbotten och Västerbotten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Norrbotten och Västerbotten"

Transkript

1 Utvecklingen för svenska turistföretagare

2 Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning Norrbo&en och Västerbo&en 99 nya turis+öretag 22 (8 procent fler nya företag jämfört med 22) 63 procent av turis+öretagarna posiava om den egna ekonomiska utvecklingen (jämfört med 6 procent år 22) 2 procent av turis+öretagen avser ae anställa personal (jämfört med 9 procent år 22) 22 procent av turis+öretagen har introducerat nya innovaaoner senaste 24 månaderna (mäts för första gången) Det bildades drygt 2 nya turis+öretag i Sverige under 22, vilket innebär en minskning med sex procent i jämförelse med Molåret. Stockholms län placerar sig högst på listan med flest antal nyregistrerade turis+öretag. SeE All antal nya turis+öretag per invånare är det däremot Jämtlands län som har den starkaste utvecklingen och störst framadstro finns i NorrboEen. Under 22 registrerades totalt 7 nya företag i Sverige, varav 2 är turis+öretag. För närvarande finns det närmare 6 5 turis+öretag i Sverige och antalet turis+öretag har ökat med en procent under 22. Nyföretagandet i Norrbo&en och Västerbo&en I NorrboEen och VästerboEen har antalet nya turis+öretag ökat med hela 8 procent under 22 jämfört med 2, vilket är det klart bästa resultatet i hela landet. I NorrboEen startas det 52 nya turis+öretag under 22 vilket motsvarar en ökning med 33 procent. I VästerboEen startas 47 stycken nya turis+öretag vilket motsvarar en ökning med något blygsammare fyra procent. Vad gäller nyföretagandet i relaaon All antal invånare hamnar regionen 47 procent över index* och är därmed en av de regioner i Sverige där nyföretagandet är starkast. NorrboEen ligger hela 57 procent över index och VästerboEen 35 procent över. Nyföretagandet i både NorrboEen och VästerboEen har utvecklats starkare än index över de senaste tre åren. Op:mismen bland turis=öretagare i regionen Turistnäringens Företagarindex visar också ae den opamisaska synen på framaden bland företagarna inom turistnäringen är fortsae hög och opamismen är som starkast i NorrboEen och VästerboEen. I år anger 63 procent av övre Norrlands turis+öretagare ae de ser posiavt på den ekonomiska utvecklingen för det egna företaget, jämfört med 6 procent i Molårets undersökning. OpAmismen är störst hos turis+öretagare i Norra Sverige och lägst i Södra Sverige. Turis=öretagen i regionen nyanställer 2 procent av företagarna i regionen planerar för ae öka antalet anställda de kommande 2 månaderna. Det är något högre än genomsnieet för Sverige (9 procent) och återigen något högre än i Molårets undersökning där samma fråga gav en andel om 9 procent av företagen. Turis+öretagare i övre Norrland ser fortsae opamisaskt på den ekonomiska utvecklingen vilket syns tydligt i och med ae de vill anställa mer personal än för ee år sedan. Innova:oner hos turis=öretagen i regionen 22 procent av företagarna i NorrboEen och VästerboEen har introducerat en innovaaon i den egna rörelsen de senaste 24 månaderna. GenomsniEet för Sverige är 3 procent och Stockholm placerar sig i topp med 36 procent Allsammans med Skåne och Blekinge. Om Turistnäringens Företagarindex Turistnäringens Företagarindex presenteras årligen och är framtagen av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) i samarbete med regionala Sedan 29 mäter RTS klimatet bland turisföretagarna i Sverige genom en årlig enkätundersökning har presenterats under namnet Konjunkturbarometern. Konjunkturbarometern vidareutvecklades under 22 med två nya områden: Nyföretagande och företagande. *Index: RiksgenomsniOet för antal nya företag i antal invånare 2) 2 Juli 23

3 Nyföretagarindex 22 Nyföretagarindex Nya turis+öretag i förhållande All antal invånare (Index : Riket 2) Nyföretagarindex mäter antalet nya turisföretag folkmängd. Index () motsvarar det totala antalet nya turisföretag i riket 2 den totala folkmängden. Samma beräkning görs sedan länsvis för varje år. Resultatet för varje län jämförs sedan med Index (riksgenomsnioet basåret 2) för ao räkna fram den ökningen eller minskningen för varje län. Riket som helhet utvecklas under 22 fem procent svagare än Index. Jämtlands län hade den av nya turisföretag under 22 och ligger 55 procent över index. I Västmanlands län som hade den låg antalet nya företag 47 procent under index. Antal nya turis=öretag 2 22 Antal nya turis=öretag i rela:on :ll antal invånare (Index : riket 2) Län Index 2 Index 2 Index 22 Stockholm Västra Götaland Skåne NorrboEen Östergötland VästerboEen Jämtland Dalarna Halland Västernorrland Jönköping Örebro Uppsala Värmland Södermanland Kalmar Gävleborg Kronoberg Västmanland Blekinge Gotland Totalt Juli 23

4 Nyföretagarindex 22 Utvecklingen för respek:ve län Följande grafer visar ee diagram för varje region samt alla län som ingår varje diagram. Här framvisas hur respekave län har utvecklats mot Index som är sae med basår 2. Den röda kurvan visar riksgenomsnieet för varje år, definierad All för år 2. Det går därmed ae följa respekave läns utveckling, både i jämförelse mot andra län samt naaonellt i diagrammen. Vidare definiaon avseende framtaget index finns på sidan ,5 3 2,5 2,5,5 Småland med öarna Riket Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland,4 Östra Mellansverige & Stockholm,4 Norra Mellansverige,2,2,8,6,4,2 Riket Uppsala Södermanland Östergötland Örebro Västmanland Stockholm,8,6,4,2 Riket Värmland Dalarna Gävleborg Sydsverige & Västsverige,4,2,8,6,4,2 Riket Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Mellersta Norrland & Övre Norrland 3 2,5 2,5,5 Riket Västernorrland Jämtland VästerboEen NorrboEen * För definiaon regioner se sista sidan 4 Juli 23

5 Enkätundersökning - nyckeltal region Planerar öka/minska antalet anställda Kommande 2 månader Region Minskning Ofärändrat Ökning Vet ej Övre Norrland 8% 68% 2% 4% Mellersta Norrland 6% 64% 9% % Norra Mellansvarige 4% 7% 6% % Västsverige 4% 62% 2% 3% Sydsverige % 75% 7% 7% Småland & Öarna 3% 6% 25% 3% Stockholm 2% 55% 29% 4% Andel företagare som ser en posi:v ekonomisk utveckling för det egna företaget Kommande 2 månader Region Mycket posi:v Ganska posi:v Neutralt Ganska nega:v Mycket nega:v Övre Norrland % 53% 29% 6% 3% Mellersta Norrland 4% 48% 23% % 3% 3% Norra Mellansvarige 2% 46% 35% % 4% 2% Västsverige 3% 37% 4% 3% 7% Sydsverige 4% 36% 46% 7% 4% 4% Småland & Öarna % 4% 32% 7% Stockholm 9% 4% 36% % 3% Vet ej Andel företagare som ser en posi:v ekonomisk utveckling för det egna företaget Kommande 2 månader Övre Norrland Mellersta Norrland Norra Mellansvarige Västsverige Sydsverige Småland & Öarna Stockholm 63% 62% 48% 5% 39% 5% 5% Över 65 procent posiava 6-65 procent posiava 55-6 procent posiava 5-55 procent posiava Under 5 procent posiava 5 Juli 22

6 Enkätundersökning - nyckeltal region Vilka är de vik:gaste hindren för :llväxt för di& företag Begränsad :llgång :ll kapital Vilket trafikslag är prioriterat i er region Mot na:onella målgrupper Mot interna:onella målgrupper Begränsad :llgång :ll lämplig arbetskraa Har di& företag introducerat någon innova:on under den senaste 24- månadersperioden? Brist på egen :d Bristande eaerfrågan Dålig infrastruktur Dålig lönsamhet Hård konkurrens Kompetensbrist inom egna företaget Övre Norrland 29% 6% 2% % 6% 5% 6% 6% % Mellersta Norrland 8% 4% 9% 4% 4% % 9% % % Norra Mellansvarige 27% 2% 6% % % 8% 3% 3% % Västsverige 2% 4% 4% % 7% % 7% % 28% Sydsverige 22% 4% % 5% 4% 5% % 4% 5% Småland & Öarna 8% 5% 8% % 33% 3% 5% 5% 5% Stockholm 2% % % 5% 8% 6% 27% % 9% Region Bil/Väg Flyg Linjebuss/ Kollek:vtrafik Sjöfart Tåg Inget, behövs ej Övre Norrland 53% 24% 3% % 8% 3% Mellersta Norrland 6% % 3% 5% 2% Norra Mellansvarige 7% 3% % 2% 6% Västsverige 67% % 3% % 7% Sydsverige 5% 8% 8% 7% % Småland & Öarna 23% 3% 5% 35% 3% 3% Stockholm 6% 4% 5% 4% 5% 9% Linjebuss/ Region Bil/Väg Flyg Kollek:vtrafik Sjöfart Tåg Övre Norrland 23% 64% 3% 9% Myndighets- regler Inget, behövs ej Mellersta Norrland 26% 54% 5% 7% 3% 4% Norra Mellansvarige 34% 34% 8% 2% 9% 4% Västsverige 43% 23% 3% 3% 7% Sydsverige 25% 46% 4% 7% 7% % Småland & Öarna 24% 37% 7% 2% 7% 5% Stockholm 7% 7% 4% 7% % % Region Ja Nej Övre Norrland 22% 78% Mellersta Norrland 33% 67% Norra Mellansvarige 34% 66% Västsverige 27% 73% Sydsverige 36% 64% Småland & Öarna 34% 66% Stockholm 36% 64% 6 Juli 22

7 Nya turistföretag 22 Nya turis=öretag 22 Norrbo&en Fyrbuss i Norr AB Annan landtransport 2 Ylipää, Sture Arne Erhard Annan landtransport 3 Polar Service AB Biluthyrning 4 Aspire Rental AB Biluthyrning 5 Steelneck ConsulAng AB Biluthyrning 6 Töre Camping & Restaurang AB Camping 7 Iglutel AB Hotell 8 Polarnight Kangos AB Hotell 9 Hotell Kebne AB Hotell The Lappish Old Post Hotell Grape Enterprise AB Hotell 2 Area 66 AB Konferens 3 Lapland Non Stop AB Lumtransport 4 Alpine Helicopter Sweden AB Lumtransport 5 Hick AB Lumtransport 6 MT,s Alltjänst Lumtransport 7 Havremagasinet Art Management Group Ekonomisk Fö Museiverksamhet 8 Lindberg, Karin BriE- Marie Mässa & kongress 9 Hägglund Invest AB Mässa & kongress 2 Basket Arenabolaget i Luleå AB Mässa & kongress 2 Fantasyland Capabel AB Nöje- & temapark 22 Karavaj Researrangemang 23 Sarriland AB Sjötransport 24 L- Line AB Sjötransport 25 Sangis Motell och Camping AB Stugby 26 Demp 22 i Luleå AB Stugby 27 Heidi Lodge Stugby 28 Kallok, Nils Daniel Stugby 29 Güntert, Jürgen Stugby 3 Moosecamp JuAs Stugby 3 Junghans, Anke Stugby 32 Lapplandmedia AB Turist- och bokningsservice 33 Lapplandmedia AB Turist- och bokningsservice 34 Ahlzén, Björn Erik Sture Turist- och bokningsservice 35 Wendel, Anne Turist- och bokningsservice 36 SubarcAc Events i Arjeplog Turist- och bokningsservice 37 Jonasson, Claes Magnus Turist- och bokningsservice 38 DesAnaAon Jokkmokk AB Turist- och bokningsservice 39 Magmet AB Turist- och bokningsservice 4 Bergström, Sandra Cecilia Turist- och bokningsservice 4 Wolfs- Howl- Kennel, Sleddogtours, Sleds, Turist- och bokningsservice 42 Mayne, Nigel MarAn Walter Turist- och bokningsservice 43 Kersiv Vandrarhem Handelsbolag Vandrarhem 44 Stjärnholm Equestrian AB Övr. friads- & nöjesverksamhet 45 Karlsson, Sofi Maria Övr. friads- & nöjesverksamhet 46 Vajal Ride In Sapmi AB Övr. friads- & nöjesverksamhet 47 Pohjanen, Maria Helen Övr. friads- & nöjesverksamhet 48 Brusewitz, Hans Johan MarAn Övr. friads- & nöjesverksamhet 49 Berg, Lars Göran Övr. friads- & nöjesverksamhet 5 Mutcho Ekonomisk Förening Övr. friads- & nöjesverksamhet 5 Hällbergets Äventyr AB Övr. friads- & nöjesverksamhet 52 Bo Eriksson Eventkonsult AB Övr. friads- & nöjesverksamhet 7 Juli 23

8 Nya turistföretag 22 Nya turis=öretag 22 Västerbo&en Gröndahl, Rose- Marie Annan landtransport 2 Sara Marklunds Taxi AB Biluthyrning 3 HF Rental AB Biluthyrning 4 Van Den Brink, Willy Camping 5 Ferber, BriEa Camping 6 Burträsk Camping Camping 7 Werdler, Cornelia Agnieta Maria Camping 8 Lingonskogen AB Camping 9 Hotell Flygaren Umeå AB Hotell Barkanowitz, Marina Heike Hotell Camping & Ski Event Malå Hotell AB Hotell 2 Erixon & ZeEerlind Gastronomi AB Hotell 3 Exclusive Car Events i Arjeplog AB Hotell 4 Wikk FasAgheter AB Hotell 5 BorgaMäll Retreat In Lappland AB Hotell 6 Iogt- Nto Budbärarna Ekonomisk Förening Hotell 7 MarsMäll Mountain Lodge AB Konferens 8 Fyra Meter Ner AB Konferens 9 Nordic Air Sweden AB Lumtransport 2 Heli Lapland i Tärnaby AB Lumtransport 2 Gastro Event Sverige AB Mässa & kongress 22 Konferenskompetens i Norr Mässa & kongress 23 Social Business CommunicaAon AB Mässa & kongress 24 Bocamic Konferenser & Möten AB Mässa & kongress 25 Sofia Al For Events AB Mässa & kongress 26 Grubor, Sasa Nöje- & temapark 27 Nallebjörnens Lekland AB Nöje- & temapark 28 Northern Safaris Researrangemang 29 Bygdsiljumsbacken AB Skidsportsanläggningar 3 Holiday Resort i Sandsjö AB Stugby 3 Johansson, Hans Olof Roger Stugby 32 Hedlunds Bnb AB Stugby 33 Avasund Fiske & Camp Stugby 34 Isaksson, Doris Helena Turist- och bokningsservice 35 Flarken Adventure AB Turist- och bokningsservice 36 Umenatur Turist- och bokningsservice 37 Lindgren, Bengt Östen Turist- och bokningsservice 38 ArnMell, Lars Jesper Eugén Turist- och bokningsservice 39 Linderborg, Emma Margareta Turist- och bokningsservice 4 Själin, Nora Amanda Turist- och bokningsservice 4 Hellman, Lena Elisabeth Övr. friads- & nöjesverksamhet 42 Persson, John Erik Arne Övr. friads- & nöjesverksamhet 43 L- N Häst Handelsbolag Övr. friads- & nöjesverksamhet 44 Ranchen C & E Handelsbolag Övr. friads- & nöjesverksamhet 45 Seaside Adventure i Skellemehamn Ekonomiska För Övr. friads- & nöjesverksamhet 46 Lilja, Karl Jonas Andréas Övr. friads- & nöjesverksamhet 47 Baggböle Herrgård AB Övr. friads- & nöjesverksamhet 8 Juli 23

9 Definitioner Defini:on turis=öretag Företagarindex mäter turis+öretagandet i Sverige. Urvalet baseras på data hämtat från Bolagsverket och UC:s företagsregister. De företag som inkluderats i definiaonen av turis+öretag i rapporten är företag som anses Allhöra resekedjan och företag som huvudsakligen utgör eller är del av reseanledningen eller anses underläea denna. DefiniAonen inkluderar inte renodlad restaurangverksamhet eller varuhandel, vilka däremot delvis är inkluderade i Tillväxtverkets satellitkontoberäkningar¹ som mäter turistnäringens totala omsäening där restaurang och varuhandel står för cirka 4 procent. Då rapporten syme är ae mäta turis+öretagandet och inte dess omsäening har dessa branscher inte inkluderats. Majoriteten av restauranger och varuhandelsföretag utgör inte någon reseanledning i sig och endast en begränsad del av både varuhandelns och restaurangbranschens omsäening kommer från turistnäringen. Inkluderas dessa företag i mätningen av turis+öretag ger det en alldeles för hög felmarginal av företag som inte främst riktar sig mot turister. Följande branscher (enligt de aktuella SNI- koderna för respekave bransch) har inkluderats i definiaonen av turis+öretag: 49 Järnvägstransport, passagerartrafik 4939 Annan landtransport av passagerare 5 Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 53 Sjöfart på inre vaeenvägar, passagerartrafik 5 Lumtransport 55 Hotell- och logiverksamhet 77 Uthyrning och leasing av personbilar och läea motorfordon 79 Resetjänster 799 Turist- och bokningsservice 823 Arrangemang av kongresser och mässor 94 Drim av teatrar, konserthus o.d. 92 Museiverksamhet 93 Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter 94 Drim av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat 93 Drim av skidsportanläggningar 932 Nöjes- och temaparksverksamhet 9329 Övrig friads- och nöjesverksamhet Felmarginal registrerade bolag En viss felmarginal för antalet registrerade bolag kan förekomma då Adsfristen för ae lämna in sin första momsdeklaraaon (vilket är avgörande fört ae bolaget registreras i UC:s dataregister på vilken staasaken baseras) är 8 månader från dagen då bolaget officiellt registrats hos Bolagsverket. Det innebär i prakaken ae företag som bildats i december 22 har All maj 24 på sig ae lämna in sin första momsdeklaraaon och dessa kommer således inte finnas med i staasaken över bolag registrerade 22. Även upphörda bolag kan leda All en viss felmarginal i staasaken i nyföretagarindex. NUTS- indelningen NUTS NUTS2 NUTS3 Stockholm Stockholms län Uppsala län Södermanlands Östra Östra län Sverige Mellansverige Östergötlands län Örebro län Västmanlands län Södra Sverige Norra Sverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Norra Dalarnas län Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län VästerboEens län NorrboEens län NUTS 2- indelningen gäller för geografiska undergrupper enkät Den naaonella enkätundersökningen baseras på enkäter från turis+öretag runt om i Sverige. Resultatredovisningen för geografiska undergrupper av enkätundersökningen utgår ifrån NUTS 2- indelningens åea regioner. NUTS- indelningen är den regionala indelning som används inom EU för staasakredovisning. I Sverige utgörs NUTS av tre landsdelar, NUTS 2 av riksområden och NUTS 3 av län. ¹ Sedan 2 är satellitkontoberäkningarna det säe som turismens effekter på ekonommin, exporten och sysselsäeningen mäts. Metoden, Tourism Satellite Account (TSA), är en internaaonellt vedertagen metod som har tagits fram av FN- organet World Tourism OrganizaAon (UNWTO) i samarbete med OECD och näringens organisaaoner. I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets uppdrag av NaAonalräkenskaperna på StaAsAska Centralbyrån (SCB). 9 Juli 23

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Värmland, Dalarna, Gävleborg

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Värmland, Dalarna, Gävleborg Utvecklingen för svenska turistföretagare Värmland, Dalarna, Gävleborg Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning Värmland, Dalarna & Gävleborg 106 nya turis-öretag 2012 (13 procent fler nya

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Jönköping, Kronoberg, Kalmar & Gotland

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Jönköping, Kronoberg, Kalmar & Gotland Utvecklingen för svenska turistföretagare Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning Jönköping, Kronoberg, Kalmar & Gotland 96 nya turis,öretag 2012 (sex procent färre nya företag jämfört

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Västra Götaland & Halland

Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Västra Götaland & Halland Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Västra Götaland & Halland Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning Västra Götaland och Halland 219 nya turis-öretag 2012 (13 procent

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Stockholm

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Stockholm Utvecklingen för svenska turistföretagare Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning 289 nya turis-öretag 2012 (sju procent färre nya företag jämfört med 2011) 51 procent av turis-öretagarna

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?

Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? 1 200 nya turis-öretag etablerades år 2012 54 procent av turis-öretagarna är posi

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Sammanfattning Antalet

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2010 fakta om svensk turism Innehåll Utmaningar och utveckling

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige innehåll Här är Besöksnäringen i Sverige!...sid 3 Varför är turism viktigt?...sid 4 Inledning...sid 5 Hur vi gör Besöksnäringen

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 UF 14 SM 1401 Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013 Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 I korta drag Företagens utgifter för FoU ökade till 85,9 miljarder

Läs mer

Turistnäringens Trendanalys 2013. Prognos 2012-2020

Turistnäringens Trendanalys 2013. Prognos 2012-2020 Turistnäringens Trendanalys 2013 Prognos 2012-2020 Trendanalys 2013 Prognos 2012-2020 Sammanfa&ning: Dämpad prognos mot 2020 Tillväx9akten i turistnäringen har dämpats y9erligare och prognosen för den

Läs mer

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Women and men in enterprice 2013 Statistics Sweden 2013 Producent Producer SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens

Läs mer

Regionernas tillstånd 2002. En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner

Regionernas tillstånd 2002. En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner Regionernas tillstånd 2002 En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner Regionernas tillstånd 2002 En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner A2002:012 Regionernas tillstånd

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

IBIS 2011. Rapport 0124

IBIS 2011. Rapport 0124 IBIS 2011 Resultat från den nationella gränsundersökningen IBIS 2011, inkommande besökare i Sverige Results from the Swedish Border Survey IBIS 2011, foreign visitors in Sweden Rapport 0124 IBIS 2011

Läs mer