Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Västra Götaland & Halland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Västra Götaland & Halland"

Transkript

1 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Västra Götaland & Halland

2 Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning Västra Götaland och Halland 219 nya turis-öretag 2012 (13 procent färre nya företag jämfört med 2011) 50 procent av turis-öretagarna posi?va om den egna ekonomiska utvecklingen (jämfört med 54 procent år 2012) 21 procent av turis-öretagen avser ad anställa personal (jämfört med 18 procent ifol) 27 procent av turis-öretagen har introducerat nya innova?oner senaste 24 månaderna (mäts för första gången) Det bildades drygt nya turis-öretag i Sverige under 2012, vilket innebär en minskning med sex procent i jämförelse med Folåret. Stockholms län placerar sig högst på listan med flest antal nyregistrerade turis-öretag. SeD?ll antal nya turis-öretag per invånare är det däremot Jämtlands län som har den starkaste utvecklingen och störst fram?dstro finns i NorrboDen. Under 2012 registrerades totalt nya företag i Sverige, varav är turis-öretag. För närvarande finns det närmare turis-öretag i Sverige och antalet turis-öretag har ökat med en procent under Nyföretagatandet i Västra Götaland och Halland I Västra Götaland och Halland har antalet nya turis-öretag minskat med tredon procent under 2012 jämfört med 2011, vilket ligger något över den generella nedgången av nya turis-öretag i riket. I Västra Götaland startas det 184 nya turis-öretag under 2012 vilket motsvarar en minskning med nio procent jämfört med I Halland etableras 35 nya turis-öretag ad jämföra med 51 året dessförinnan och motsvarar en minskning med 31 procent. Vad gäller nyföretagandet i rela?on?ll antal invånare utvecklas regionen 14 procent svagare gentemot index*. Nyföretagandet i både Västra Götaland och Halland ligger 14 procent under index år Op<mismen bland turis?öretagare i regionen Turistnäringens Företagarindex visar också ad den op?mis?ska synen på fram?den bland företagarna inom turistnäringen i regionen är fortsad hög, men har dämpats något jämfört med Folårets undersökning. I år anger närmare 50 procent av regionens turis-öretagare ad de ser posi?vt på den ekonomiska utvecklingen för det egna företaget, jämfört med 54 procent i Folårets undersökning. Op?mismen är generellt störst hos turis-öretagare i Norra Sverige och lägst i Södra Sverige. Turis?öretagen i regionen nyanställer 21 procent av företagarna planerar för ad öka antalet anställda de kommande 12 månaderna. Det är något högre än genomsnidet för riket (19%) och högre än i Folårets undersökning (18 procent). Turis-öretagare i regionen ser fortsad op?mis?skt på den ekonomiska utvecklingen även om fram?dstron har dämpats något så har det sked från en hög nivå. Innova<oner hos turis?öretagen i regionen 27 procent av företagarna i Västra Götaland och Halland har introducerat en innova?on i den egna rörelsen de senaste 24 månaderna. GenomsniDet för Sverige är 30 procent och Stockholm placerar sig i topp?llsammans med Skåne och Blekinge i jämförelse med resten av Sverige med 36 procent. Turistnäringens Företagarindex Turistnäringens Företagarindex presenteras årligen och är framtagen av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) i samarbete med regionala Sedan 2009 mäter RTS klimatet bland turisföretagarna i Sverige genom en årlig enkätundersökning har presenterats under namnet Konjunkturbarometern. Konjunkturbarometern vidareutvecklades under 2012 med två nya områden: Nyföretagande och företagande. *RiksgenomsniNet för antal nya företag i antal invånare 2010). 2

3 Nyföretagarindex 2012 Nyföretagarindex Nya turis-öretag i förhållande?ll antal invånare (Index 1: Riket 2010) Nyföretagarindex mäter antalet nya turisföretag folkmängd. Index (1) motsvarar det totala antalet nya turisföretag i riket 2010 den totala folkmängden. Samma beräkning görs sedan länsvis för varje år. Resultatet för varje län jämförs sedan med Index (riksgenomsninet basåret 2010) för an räkna fram den ökningen eller minskningen för varje län. Riket som helhet utvecklas under 2012 fem procent svagare än Index. Jämtlands län hade den av nya turisföretag under 2012 och ligger 155 procent över index. I Västmanlands län som hade den låg antalet nya företag 47 procent under index. Antal nya turis?öretag Antal nya turis?öretag i rela<on <ll antal invånare (Index 1: riket 2010) Län Index 2010 Index 2011 Index 2012 Stockholm Västra Götaland Skåne NorrboDen Östergötland VästerboDen Jämtland Dalarna Halland Västernorrland Jönköping Örebro Uppsala Värmland Södermanland Kalmar Gävleborg Kronoberg Västmanland Blekinge Gotland Totalt Juli 2013

4 Nyföretagarindex 2012 Utvecklingen för respek<ve län Följande grafer visar ed diagram för varje region samt alla län som ingår varje diagram. Här framvisas hur respek?ve län har utvecklats mot Index som är sad med basår Den röda kurvan visar riksgenomsnidet för varje år, definierad?ll 1 för år Det går därmed ad följa respek?ve läns utveckling, både i jämförelse mot andra län samt na?onellt i diagrammen. Vidare defini?on avseende framtaget index finns på sidan ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Småland med öarna Riket Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland 1,4 Östra Mellansverige & Stockholm 1,4 Norra Mellansverige 1,2 1, ,8 0,6 0,4 0, Riket Uppsala Södermanland Östergötland Örebro Västmanland Stockholm 0,8 0,6 0,4 0, Riket Värmland Dalarna Gävleborg Sydsverige & Västsverige 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Riket Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Mellersta Norrland & Övre Norrland 3 2,5 2 1,5 1 0, Riket Västernorrland Jämtland VästerboDen NorrboDen * För defini?on regioner se sista sidan 4 Juli 2013

5 Enkätundersökning - nyckeltal region Planerar öka/minska antalet anställda Kommande 12 månader Region Minskning Ofärändrat Ökning Vet ej Övre Norrland 8% 68% 21% 4% Mellersta Norrland 6% 64% 19% 11% Norra Mellansvarige 4% 70% 16% 10% Västsverige 14% 62% 21% 3% Sydsverige 11% 75% 7% 7% Småland & Öarna 13% 60% 25% 3% Stockholm 12% 55% 29% 4% Andel företagare som ser en posi<v ekonomisk utveckling för det egna företaget Kommande 12 månader Region Mycket posi<v Ganska posi<v Neutralt Ganska nega<v Mycket nega<v Övre Norrland 10% 53% 29% 6% 3% Mellersta Norrland 14% 48% 23% 10% 3% 3% Norra Mellansvarige 2% 46% 35% 11% 4% 2% Västsverige 13% 37% 40% 3% 7% Sydsverige 4% 36% 46% 7% 4% 4% Småland & Öarna 10% 41% 32% 17% Stockholm 9% 41% 36% 11% 3% Vet ej Andel företagare som ser en posi<v ekonomisk utveckling för det egna företaget Kommande 12 månader Övre Norrland Mellersta Norrland Norra Mellansvarige Västsverige Sydsverige Småland & Öarna Stockholm 63% 62% 48% 50% 39% 51% 51% Över 65 procent posi?va procent posi?va procent posi?va procent posi?va Under 50 procent posi?va 5

6 Enkätundersökning - nyckeltal region Vilka är de vik<gaste hindren för <llväxt för di& företag Begränsad <llgång <ll kapital Vilket trafikslag är prioriterat i er region Mot na<onella målgrupper Mot interna<onella målgrupper Begränsad <llgång <ll lämplig arbetskrab Har di& företag introducerat någon innova<on under den senaste 24- månadersperioden? Brist på egen <d Bristande eberfrågan Dålig infrastruktur Dålig lönsamhet Hård konkurrens Kompetensbrist inom egna företaget Övre Norrland 29% 6% 20% 10% 16% 5% 6% 6% 1% Mellersta Norrland 18% 4% 19% 14% 14% 11% 9% 1% 11% Norra Mellansvarige 27% 2% 16% 10% 10% 8% 13% 3% 11% Västsverige 21% 14% 14% 10% 7% 0% 7% 0% 28% Sydsverige 22% 4% 11% 15% 4% 15% 11% 4% 15% Småland & Öarna 8% 5% 18% 10% 33% 13% 5% 5% 5% Stockholm 12% 1% 11% 15% 8% 16% 27% 1% 9% Region Bil/Väg Flyg Linjebuss/ Kollek<vtrafik Sjöfart Tåg Inget, behövs ej Övre Norrland 53% 24% 13% 1% 8% 3% Mellersta Norrland 61% 10% 13% 15% 2% Norra Mellansvarige 71% 3% 10% 12% 6% Västsverige 67% 10% 3% 11% 17% Sydsverige 50% 18% 8% 7% 10% Småland & Öarna 23% 13% 15% 35% 13% 3% Stockholm 16% 41% 15% 4% 15% 9% Linjebuss/ Region Bil/Väg Flyg Kollek<vtrafik Sjöfart Tåg Övre Norrland 23% 64% 3% 9% Myndighets- regler Inget, behövs ej Mellersta Norrland 26% 54% 5% 7% 3% 4% Norra Mellansvarige 34% 34% 8% 2% 9% 4% Västsverige 43% 23% 3% 13% 17% Sydsverige 25% 46% 4% 7% 7% 11% Småland & Öarna 24% 37% 7% 20% 7% 5% Stockholm 7% 71% 4% 7% 1% 11% Region Ja Nej Övre Norrland 22% 78% Mellersta Norrland 33% 67% Norra Mellansvarige 34% 66% Västsverige 27% 73% Sydsverige 36% 64% Småland & Öarna 34% 66% Stockholm 36% 64% 6

7 Nya turistföretag 2012 Nya turis?öretag 2012 Halland 1 Johansson, Helén Ann- Chris?n Annan landtransport 2 Mikbeck AB Biluthyrning 3 Alkoven Logi AB Hotell 4 Hotell Freden Knäred AB Hotell 5 Varberg Östra Hotell & Restaurang AB Hotell 6 Konferensbokningen i Sverige AB Mässa & kongress 7 Broadcast Your Dream AB Researrangemang 8 Beryls Resekonsult Researrangemang 9 AraraDravel Researrangemang 10 Atallah Chahoud, Micheline Joseph Researrangemang 11 Resebyrån Syd- & La?namerikaresor i Sverige AB Resebyrå 12 Falkenberg Rib Boat Adventure Handelsbolag Sjötransport 13 Stenström, Anna Ulrika Eleonor Stugby 14 MKL HundFället AB Stugby 15 Lilla Hyltan Kursgård Bed And Breakfast Stugby 16 Andalucian Golf Turist- och bokningsservice 17 Haden Förvaltning AB Vandrarhem 18 Knebildstorps Vandrarhem AB Vandrarhem 19 Åsa Jutegård Bed & Breakfast Vandrarhem 20 Sandström, Curt Roger Vandrarhem 21 Ed, Carina Anita Vandrarhem 22 Az Spirits Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 23 Stall Solbacken Lunna Handelsbolag Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 24 Simander, Nils Håkan Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 25 Professional And Unique Results- Orientated Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 26 Bergman, Lina Marie Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 27 Stall Hagryd Handelsbolag Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 28 KerDu, Maria Ulrika Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 29 Hallbus Vin AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 30 Delvert, Rebecka Anna Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 31 Club Q&l Handelsbolag Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 32 Dreijer Della Casa, Ulrika Helena Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 33 Bengtsson, BriDa Anna- Lena Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 34 Elks Gård Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 35 Andersson, Johan Niclas Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 7

8 Nya turistföretag 2012 Nya turis?öretag 2012 Västra Götaland 1 Åke,s Teknik AB Annan landtransport 2 Wson Konsul?ng AB Annan landtransport 3 GBG Biluthyrning AB Biluthyrning 4 Rosso Corsa AB Biluthyrning 5 Jansson, Bernt Georg Camping 6 Bjälveröds Camping AB Camping 7 Bosnjakovic, Gabriela Tereza J Historiska minnesmärken 8 Tollereds Hotell AB Hotell 9 Kungsklysan AB Hotell 10 Eklund, Johanna Caroline Hotell 11 Daniel Rohlén Handelsbolag Hotell 12 Pensionat Bergdalen Sydkoster AB Hotell 13 Getå Fas?gheter AB Hotell 14 Mat & Kultur i Kvänum AB Hotell 15 Filii Hotel AB Hotell 16 Bengtsson & Moberg AB Hotell 17 Hotel och Vandrarhem 10 Göteborg AB Hotell 18 Hotell Krabban AB Hotell 19 Tranemo Hotell & Restaurang AB Hotell 20 Raf Manesh Hotel & Tourism Development AB Hotell 21 Grand Hotel Lysekil AB Hotell 22 Kustkonferens AB Konferens 23 Kärlingesunds Gård AB Konferens 24 Nordic Interna?onal School AB Konferens 25 Påarps - Gård AB Konferens 26 Källvikens Drissbolag AB Konferens 27 Hensbacka Herrgård AB Konferens 28 Osterman Helicopter AB Lustransport 29 Kulturarena Tomtens KalkbroD AB Museiverksamhet 30 Crea?vity Unlimited No 1 Ekonomisk Förening Museiverksamhet 31 K - Konservator AB Museiverksamhet 32 Träskulpturer i Bredared AB Museiverksamhet 33 Strandverket Konsthall På Marstrand AB Museiverksamhet 34 Qalinda AB Mässa & kongress 35 Magnusson, Lennart PeDer Mässa & kongress 36 Marie E Andreasson Consul?ng AB Mässa & kongress 37 Kakavand, Farhad Mässa & kongress 38 Franchisetorget Handelsbolag Mässa & kongress 39 Miss Morris Event & Konferens i Göteborg Mässa & kongress 40 Ehrlin Event AB Mässa & kongress 41 Nordström, Marie Elisabeth Isobel Mässa & kongress 42 Föreningen Dalaho Mässa & kongress 43 Proxpo AB Mässa & kongress 44 Rothlins Fas?gheter AB Mässa & kongress 45 Proxpo AB Mässa & kongress 46 Rothlins Fas?gheter AB Mässa & kongress 47 I Contact AB Mässa & kongress 48 Kruse, Thorbjörn Strunge Mässa & kongress 49 Pantersnigeln Mässa & kongress 50 Broccoli Ebt Ekonomisk Förening Mässa & kongress 8

9 Nya turistföretag 2012 Nya turis?öretag 2012 Västra Götaland 51 Local Produc?on Support Scandinavia AB Mässa & kongress 52 LandveDer Lekland AB Nöje- & temapark 53 Blaschke Travel, Sport & Event AB Researrangemang 54 Serendip Travels AB Researrangemang 55 Hummingbird Lifestyle Travel AB Researrangemang 56 Predan, Viktor Daniel Researrangemang 57 Westberg, Karl- Oscar Peter Researrangemang 58 Eurotravel Sports Syd AB Researrangemang 59 Mpenzi Kommanditbolag Researrangemang 60 Anderssen, Helge Andreas Researrangemang 61 Il Austria Travel AB Researrangemang 62 Monday2sunday, Researrangemang 63 Solidarity Travels Sweden Handelsbolag Researrangemang 64 Vinsten Resor AB Researrangemang 65 Apc China Trading AB Researrangemang 66 Lena Produc?on AB Researrangemang 67 Larsson, Magnus Per- Johan Researrangemang 68 North Ski Travels Resebyrå 69 NS Travel AB Resebyrå 70 Sörmlands Resebyrå AB Resebyrå 71 Ladanexpress Money Transfer Resebyrå 72 Affärsresebyrån Worldtripper Interna?onal i Resebyrå 73 VäderöForden Båt & Fisketurer AB Sjötransport 74 Macandrews Scandinavia AB Sjötransport 75 Zita af Kungshamn AB Sjötransport 76 Liwof AB Sjötransport 77 Havsguiderna Väst AB Sjötransport 78 Kenneth Marinkonsult Sjötransport 79 Hrimfare Handelsbolag Sjötransport 80 Jonsson, Erik Per Anders Sjötransport 81 Berger, Linda Marie Sjötransport 82 Scratch Rever? AB Sjötransport 83 BoDnare, Lars Arne Sjötransport 84 LiDke, Lars Håkan Sjötransport 85 Westcoast Charter AB Sjötransport 86 Åstol Bed & Breakfast Stugby 87 At Home Bed And Breakfast Stugby 88 Goodnose AB Stugby 89 Ekberg, Kent Evert Stugby 90 Rederihotellet Spiken AB Stugby 91 Sjölunda Semesterby AB Stugby 92 Vrångö Stugor & Service AB Stugby 93 Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg AB Teater & konsert 94 Studio Styrsö AB Turist- och bokningsservice 95 Gothenburg Guide&event AB Turist- och bokningsservice 96 BiljeDshop Sverige AB Turist- och bokningsservice 97 Cai, Simon XI Turist- och bokningsservice 98 Olausson, Elin Jessicka Turist- och bokningsservice 99 Fallstrand, Junis Anita Turist- och bokningsservice 100 Banås, AneDe Chris?na Turist- och bokningsservice 9

10 Nya turistföretag 2012 Nya turis?öretag 2012 Västra Götaland 101 Brauer, Wolfgang Harry Turist- och bokningsservice 102 Guide Service - Walk And Talk Turist- och bokningsservice 103 Lagerman, Eva BirgiDa Turist- och bokningsservice 104 Amd Tours Turist- och bokningsservice 105 Skavron, Sarah Andrea Turist- och bokningsservice 106 Vilhelmsson, Sig- BriD Viola Turist- och bokningsservice 107 Höglund, Per Anders Ingemar Turist- och bokningsservice 108 Berglund, Lena Maria Turist- och bokningsservice 109 Jerndal Andersson, Bodil Turist- och bokningsservice 110 Westerström, Anders Erik Turist- och bokningsservice 111 SG Turismutveckling AB Turist- och bokningsservice 112 Sweden Insight Turist- och bokningsservice 113 Arrangemang och Konferens AnneDe Lundahl AB Turist- och bokningsservice 114 Hilding, Barbro Ann- Margret Turist- och bokningsservice 115 Anyla Sellberg, Anna- Karin Turist- och bokningsservice 116 Hul?n, Claire BoucheDe Turist- och bokningsservice 117 Land Of Beowulf AB Turist- och bokningsservice 118 Lindstrand, Göran Stefan Turist- och bokningsservice 119 Ros, Åsa Jenny Kris?na Turist- och bokningsservice 120 Tem Tour Event Management AB Turist- och bokningsservice 121 Spirans Handelsbolag Vandrarhem 122 Uddevalla Vandrarhem Gry?ngen AB Vandrarhem 123 Linnéplatsens Hotell och Vandrarhem AB Vandrarhem 124 Föralla AB Vandrarhem 125 Brålanda Vandrarhem & Konferens AB Vandrarhem 126 Båstad Vandrarhem AB Vandrarhem 127 Masthuggets Bo AB Vandrarhem 128 Masthuggets Bo AB Vandrarhem 129 Vita Vilan Logi AB Vandrarhem 130 Vandrarhemmet Ed Handelsbolag Vandrarhem 131 Jan Tengwall Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 132 Gunnesby 5:4 Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 133 The Middle Cut Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 134 Espegren, Jonny Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 135 Nilsson, Hans Jörgen Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 136 Espegren Dahlqvist, Karina Marianne Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 137 Bölöni, Simon Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 138 A.D.K Event AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 139 Sjönnerhem, Mats Lennart Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 140 Ross, Judith Susanna Sabine Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 141 New Good Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 142 Gästhamnsbolaget Väst AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 143 Rådanäs Fes?val AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 144 Carlsson, Lars Anders Mikael Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 145 Melander, Tor Gustav Jonny Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 146 Melander, Tor Gustav Jonny Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 147 Eliasson, Mirjam Helén Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 148 Formtopparna Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 149 Handelsbolaget Loppans Baby & Minisimskola Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 150 Frida Event Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 10

11 Nya turistföretag 2012 Nya turis?öretag 2012 Västra Götaland 151 Creavinum Consul?ng AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 152 Prova Göteborg AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 153 Gjörloff Henriksson, Eva Michaela Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 154 LW Entertainment AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 155 Samuelsson, Johanna Maria Caroline Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 156 Mutze Pegenius, Malin Susanne M Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 157 Selin, Kjell Erik Torne Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 158 Vallander, Klas Emil Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 159 Hogart, Jan- Eric Gunnar Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 160 Naeris Elfgren, Josef Krister Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 161 Sand, Sven Peter Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 162 Sidländshults Gård Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 163 Jacobson, Monica Therese Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 164 The Random Crea?ve Handelsbolag Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 165 Kosmala, Petra Natalie Michelle Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 166 CB Trailcamp Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 167 Fogdestallet Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 168 Lidköpings Ljud & Ljus Handelsbolag Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 169 Phipps, Emma BirgiDa Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 170 Juhlin, Claes Georg Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 171 Ba Su Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 172 Andersson, Torbjörn Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 173 Handelsbolaget Grf Event Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 174 Nilsson:s Musik & Event Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 175 Post- Party Revolu?on Events Handelsbolag Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 176 Public Event Västkusten AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 177 West Coast Marine Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 178 Malm, Olof Arne Mikael Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 179 Andersson, Jannike Marielle Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 180 Sommelierkompetens & Terroirs Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 181 Tuvorna Hamn AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 182 High Adventure Par?lle AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 183 Ingemarsson, Tomas Ragnar Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 184 By Haart AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 11

12 Definitioner Defini<on turis?öretag Företagarindex mäter turis-öretagandet i Sverige. Urvalet baseras på data hämtat från Bolagsverket och UC:s företagsregister. De företag som inkluderats i defini?onen av turis-öretag i rapporten är företag som anses?llhöra resekedjan och företag som huvudsakligen utgör eller är del av reseanledningen eller anses underläda denna. Defini?onen inkluderar inte renodlad restaurangverksamhet eller varuhandel, vilka däremot delvis är inkluderade i Tillväxtverkets satellitkontoberäkningar¹ som mäter turistnäringens totala omsädning där restaurang och varuhandel står för cirka 40 procent. Då rapporten syse är ad mäta turis-öretagandet och inte dess omsädning har dessa branscher inte inkluderats. Majoriteten av restauranger och varuhandelsföretag utgör inte någon reseanledning i sig och endast en begränsad del av både varuhandelns och restaurangbranschens omsädning kommer från turistnäringen. Inkluderas dessa företag i mätningen av turis-öretag ger det en alldeles för hög felmarginal av företag som inte främst riktar sig mot turister. Följande branscher (enligt de aktuella SNI- koderna för respek?ve bransch) har inkluderats i defini?onen av turis-öretag: Järnvägstransport, passagerartrafik Annan landtransport av passagerare Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik Sjöfart på inre vadenvägar, passagerartrafik Lustransport Hotell- och logiverksamhet Uthyrning och leasing av personbilar och läda motorfordon Resetjänster Turist- och bokningsservice Arrangemang av kongresser och mässor Dris av teatrar, konserthus o.d Museiverksamhet Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter Dris av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat Dris av skidsportanläggningar Nöjes- och temaparksverksamhet Övrig fri?ds- och nöjesverksamhet Felmarginal registrerade bolag En viss felmarginal för antalet registrerade bolag kan förekomma då?dsfristen för ad lämna in sin första momsdeklara?on (vilket är avgörande fört ad bolaget registreras i UC:s dataregister på vilken sta?s?ken baseras) är 18 månader från dagen då bolaget officiellt registrats hos Bolagsverket. Det innebär i prak?ken ad företag som bildats i december 2012 har?ll maj 2014 på sig ad lämna in sin första momsdeklara?on och dessa kommer således inte finnas med i sta?s?ken över bolag registrerade Även upphörda bolag kan leda?ll en viss felmarginal i sta?s?ken i nyföretagarindex. NUTS- indelningen NUTS1 NUTS2 NUTS3 Stockholm Stockholms län Uppsala län Södermanlands Östra Östra län Sverige Mellansverige Östergötlands län Örebro län Västmanlands län Södra Sverige Norra Sverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Norra Dalarnas län Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län VästerboDens län NorrboDens län NUTS 2- indelningen gäller för geografiska undergrupper enkät Den na?onella enkätundersökningen baseras på 1100 enkäter från turis-öretag runt om i Sverige. Resultatredovisningen för geografiska undergrupper av enkätundersökningen utgår ifrån NUTS 2- indelningens åda regioner. NUTS- indelningen är den regionala indelning som används inom EU för sta?s?kredovisning. I Sverige utgörs NUTS 1 av tre landsdelar, NUTS 2 av riksområden och NUTS 3 av län. ¹ Sedan 2000 är satellitkontoberäkningarna det säd som turismens effekter på ekonommin, exporten och sysselsädningen mäts. Metoden, Tourism Satellite Account (TSA), är en interna?onellt vedertagen metod som har tagits fram av FN- organet World Tourism Organiza?on (UNWTO) i samarbete med OECD och näringens organisa?oner. I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets uppdrag av Na?onalräkenskaperna på Sta?s?ska Centralbyrån (SCB). 12 Juli 2013

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Värmland, Dalarna, Gävleborg

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Värmland, Dalarna, Gävleborg Utvecklingen för svenska turistföretagare Värmland, Dalarna, Gävleborg Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning Värmland, Dalarna & Gävleborg 106 nya turis-öretag 2012 (13 procent fler nya

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige innehåll Här är Besöksnäringen i Sverige!...sid 3 Varför är turism viktigt?...sid 4 Inledning...sid 5 Hur vi gör Besöksnäringen

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Women and men in enterprice 2013 Statistics Sweden 2013 Producent Producer SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 Rapporten visar främst den omsättning som hamnar på svenska destinationer, men också den totala turismomsättningen i Sverige

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden Grönt entreprenörskap 2011 entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden En barometer för den diversifierade

Läs mer

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Värdefullt vetande om chefer För tredje gången sedan 2008 presenterar Sveriges chefsorganisation Ledarna skriften Chefen i siffror. Med Chefen i siffror

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

GOTT NYTT MOMS-ÅR! Delrapport om de kortsiktiga sysselsättningseffekterna av momssänkningen i hotell- och restaurangbranschen

GOTT NYTT MOMS-ÅR! Delrapport om de kortsiktiga sysselsättningseffekterna av momssänkningen i hotell- och restaurangbranschen GOTT NYTT MOMS-ÅR! Delrapport om de kortsiktiga sysselsättningseffekterna av momssänkningen i hotell- och restaurangbranschen FÖRORD Sänkt moms har varit en väldigt viktig fråga för oss då vi ser att det

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

O2:s valenkät 2010 Vilken el vill riksdagskandidaterna köpa?

O2:s valenkät 2010 Vilken el vill riksdagskandidaterna köpa? O2:s valenkät 2010 Vilken el vill riksdagskandidaterna köpa? Innehåll 1. Förord... 3 2. Sammanfattning... 4 3. Metod Stora valenkäten 2010... 5 3.1. Urval av riksdagskandidater i enkäten... 5 3.2. Genomförande

Läs mer

Arbete och försörjning UNG

Arbete och försörjning UNG Arbete och försörjning UNG ID G A 2012 Kapitel 5 Arbete och försörjning Ungas möjlighet till inträde och etablering på arbetsmarknaden är en central fråga för deras tillgång till välfärd och inflytande.

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 1: Flyktingmottagning bromsar avfolkningen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning

Läs mer

Utges av SCR Sveriges Camping & Stugföretagares Riksorganisation www.scr.se www.camping.se 1 07

Utges av SCR Sveriges Camping & Stugföretagares Riksorganisation www.scr.se www.camping.se 1 07 TURISM Utges av SCR Sveriges Camping & Stugföretagares Riksorganisation www.scr.se www.camping.se 1 07 40 ÅR MED SCR Campingkortet en fullträff Lars Isacson om framtiden Hans var med från början PLATSREPORTAGET

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer