REHABMETODIK. Jan Lexell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REHABMETODIK. Jan Lexell"

Transkript

1 REHABMETODIK Jan Lexell Överläkare, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund Professor, Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet

2 REHABMETODIK Rehabiliteringsprocessen en översikt ICF och rehabiliteringsplaner Teamarbete och målformulering

3 I slutet av dagen Kunskap om rehabiliteringsprocessens olika delar Förstå uppbyggnaden av ICF Kunna använda en rehabiliteringsplan Medvetenhet om rehabiliteringsteamets betydelse Insikt om målformulering i rehabiliteringen

4 På sikt Föra in den nya kunskapen och färdigheten i den egna verksamheten Göra interdisciplinära rehabiliteringsplaner Få med brukaren och dennes anhöriga i rehabiliteringen

5 Rehabiliteringsprocessen en översikt

6 Rehabilitering Rehabilitation of people with disabilities is a process aimed at enabling them to reach and maintain their optimal physical, sensory, intellectual, psychological and social functional levels. Rehabilitation provides disabled people with the tools they need to attain independence and selfdetermination, and encompasses a wide range of activities including rehabilitative medical care, physical, psychological, speech, and occupational therapy and support services. WHO

7 Rehabilitering Med rehabilitering avses att, vid nedsättning eller förlust av någon funktion efter skada/sjukdom, genom planerade och från flera områden sammansatta åtgärder, allsidigt främja att den enskilde återvinner bästa möjliga funktionsförmåga samt psykiskt och fysiskt välbefinnande. Rehabilitering är målinriktade insatser som förutsätter att den enskildes möjligheter till inflytande vid planering, genomförande och uppföljning beaktas och säkras Socialstyrelsen

8 Rehabilitering rehabilitatio (lat. re-, åter + habilis, duglig) att återskapa förmågan att fungera normalt eller så normalt som möjligt

9 Rehabilitering Rehabiliteringens mål är att uppnå bästa möjliga funktionsförmåga, självständighet och delaktighet socialt och i samhället

10 Rehabilitering genom att möjliggöra för personer med funktionshinder att uppleva att de kan tillfredsställa egna mål inom familjeliv, yrkesarbete och fritidsaktiviteter.

11 Rehabilitering Att öka personens (och dennes närstående) medvetenhet om sina möjligheter utifrån resurser och begränsningar, genom tex information, utbildning, träning, hjälpmedelsutprovning, bostadsanpassning, arbetsplatsbesök, medicinsk behandling.

12 Rehabilitering Rehabiliteringen inom hälso- och sjukvården är en process som börjar när skadan eller sjukdomen uppstår och fortsätter så länge behovet av insatser föreligger.

13 Rehabilitering Rehabilitering är en process som: utgår från individens upplevda oförmåga, behov och intressen är målinriktad och teambaserad innefattar sammansatta och samordnade åtgärder i tiden avgränsad i vissa fall återkommande (progredierande sjd)

14 Rehabilitering Rehabilitering är en process som stödjer personen och dennes anhöriga att få kunskap och insikt om sjukdomen och dess konsekvenser mobilisera egna resurser att hantera det nya livet utveckla personens sätt att tänka, uppleva, reagera och handla för att nå gamla och nya mål i livet

15 Rehabilitering Rehabilitering är en pedagogisk process som syftar till att förändra ett beteende (hos personen eller dennes anhörig) och alltså mycket mer än bara fysisk träning!

16 Rehabilitering Rehabiliteringsprocessen: tid rum etnicitet kulturella aspekter

17 Rehabilitering Inom rehabiliteringen två olika typer av processer: rehabiliteringsprocessen vid en plötslig skada eller sjukdom (tex ryggmärgsskada, hjärnskada, hjärtinfarkt, benbrott) rehabiliteringsprocessen vid en kronisk sjukdom (tex MS, muskeldystrofi, Parkinsons sjukdom, reumatoid artrit)

18 Rehabilitering Rehabiliteringsprocessen vid en plötslig skada eller sjukdom: behov av direkta insatser börjar parallellt med akuta insatser behov av vårdkedja kan sträcka sig över flera år har alltid ett slut

19 Rehabilitering Rehabiliteringsprocessen vid en kronisk sjukdom: återkommande pga sjukdomens progress kontinuerlig revidering av mål och insatser insatser av varierande typ och grad insatser på olika nivåer i sjukvården och samhället i stort

20 Rehabilitering Interdisciplinärt teamarbete behandlarna arbetar i nära samverkan med den drabbade, dennes anhöriga och med varandra för att uppnå gemensamma mål.

21 Rehabilitering Läkare och omvårdnadspersonal diagnos, prognos, utredning, symtomatisk behandling Arbetsterapeut ADL-förmåga, bostad, arbete, fritid, hjälpmedel Sjukgymnast styrka, uthållighet, balans, koordination, gång Kurator psykosocial situation, familj, arbete, LSS Psykolog, logoped kognition, sinnesstämning, tal- och språk, sväljning

22 Rehabilitering bedömning utvärdering planering behandling

23 Rehabilitering Hälsobetingelse Kroppsfunktioner och kroppsstrukturer Aktivitet Delaktighet Omgivningsfaktorer Personfaktorer International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF) (Klassifikation av funktionstillstånd och funktionshinder)

24 Rehabilitering Rehabiliteringsplan: funktionshinder (F/A/D) omgivnings- och personfaktorer (resurser/hinder) huvudmål patient delmål anhöriga åtgärder ansvariga tidsplan utvärdering (måluppfyllelse)

25 Rehabilitering Rehabiliterings- och hälsoplan! tydliggöra behov, åtgärder, resursanvändning och ansvarsfördelning fokusera på rehabilitering och andra åtgärder för optimal hälsa och välbefinnande allt det vi gör är inte rehabilitering åtgärder för att må bra minst lika viktiga friskvård för funktionshindrade! tydliggöra brukarens ansvar

26 Rehabilitering eliminera kompensera träna

27 Rehabilitering Elimination undanröja ett (ofta) medicinskt problem, minimera konsekvensen av problemet Kompensation anpassning till en funktionsnedsättning/ aktivitetsbegränsning genom tex hjälpmedel, kompensatoriska strategier Träning förbättra en funktion/aktivitet genom träning

28 Rehabilitering Att mäta och utvärdera: mätning av givna insatser och behandlingar uppnåddes en förbättring och hur stor var den? utvärdering av uppsatta mål och måluppfyllelse uppnåddes målen eller ej och i vilken grad?

29 ICF och rehabiliteringsplaner

30 ICF Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)

31 WHO ICD-10 klassificerar sjukdomar, skador, störningar etc. ICF klassificerar konsekvenserna av en skada, sjukdom etc.

32 ICF ICF klassifikation av hälsokomponenter ICIDH klassifikation av sjukdomskonsekvenser

33 ICIDH Utvecklades från en första version fältprövningar av klassifikationen av funktionsbegränsingar och handikapp 1993 påbörjades revision av ICIDH 1998 påbörjades fältprövningar av ICIDH-2 över hela världen Presenterades slutversionen (ICF) vid WHO:s 54:e generalförsamling maj 2001

34 ICF Medicinsk modell: funktionshinder som ett problem hos en person Social modell: funktionshinder ett socialt skapat problem och en fråga om individers fulla integrering i samhället

35 ICF Bio-psyko-social modell Syntes av olika perspektiv för att erbjuda en sammanhållen syn på hälsa utifrån ett biologiskt, individuellt och socialt perspektiv

36 ICF Omfattar alla aspekter av människors hälsa (i vid bemärkelse) Beskrivs i termer av Hälsodomäner och hälsorelaterade domäner Sammanlagt över 1500 kategorier Användbar för alla människor

37 Syfte med ICF Vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd, deras konsekvenser och bestämningsfaktorer Gemensamt språk för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd Möjliggöra jämförelser av data mellan länder, olika delar av hälso- och sjukvården, över tid

38 Tillämpningar av ICF Insamling och sammanställning av data Mätning av resultat, omgivningsfaktorer Bedömning av rehabiliteringsbehov, koppling av behandlingar till olika tillstånd Utvärdering av rehabiliteringsinsatser Utbildning, utformning av kursplaner

39 Rehabilitering Hälsobetingelse Kroppsfunktioner och kroppsstrukturer Aktivitet Delaktighet Omgivningsfaktorer Personfaktorer International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF) (Klassifikation av funktionstillstånd och funktionshinder)

40 Terminologi Funktionstillstånd (functioning) Funktionshinder (disability) Person med funktionshinder (person with a disability) Funktionshindrad (disabled person) Socialstyrelsen person med funktionsnedsättning

41 ICF Två delar med vardera två komponenter: 1. Funktionstillstånd och funktionshinder - Kroppsfunktioner och kroppsstrukturer - Aktivitet och delaktighet 2. Kontextuella faktorer - Omgivningsfaktorer - Personfaktorer

42 Rehabilitering Hälsobetingelse Kroppsfunktioner och kroppsstrukturer Aktivitet Delaktighet Omgivningsfaktorer Personfaktorer International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF) (Klassifikation av funktionstillstånd och funktionshinder)

43 ICF Varje komponent består av olika domäner och varje domän av kategorier som är klassifikationsenheter Varje komponent kan uttryckas i såväl positiva som negativa termer

44 ICF Domän: Kroppsfunktioner Kapitel 1: Psykiska funktioner - Övergripande psykiska funktioner - Medvetandefunktioner - Orienteringsfunktioner - Intellektuella funktioner - Övergripande psykosociala funktioner - Temperament och personlighetsfunktioner - Energi och driftsfunktioner - Sömnfunktioner - Andra specificerade och ospecificerade övergripande psykiska funktioner - Specifika psykiska funktioner - Etc.

45 ICF Kapitel 1: Psykiska funktioner Avsnitt 1: Övergripande psykiska funktioner (b110-b139) - Medvetandefunktioner (b110) - Medvetandetillstånd (b1100) - Medvetandets kontinuitet (b1101) - Medvetandets beskaffenhet (b1102) - Andra ospecificerade medvetandefunktioner (b1108) - Ospecificerade medvetandefunktioner (b1109) - Orienteringsfunktioner - Orientering till tid (b1140) - Orientering till rum (b1141) - Etc.

46 ICF Kapitel 1: Psykiska funktioner Avsnitt 1: Övergripande psykiska funktioner (b110-b139) Medvetandefunktioner (b110) Allmänna psykiska funktioner rörande tillstånd av medvetenhet, uppmärksamhet och vakenhet inklusive tillståndets klarhet och kontinuitet Innefattar: funktioner av medvetandetillstånd Utesluter: orienteringsfunktioner (b114)

47 ICF I praktisk användning ett urval av koder (ICF core sets; standardurval) Längre version (comprehensive ICF core set) Kortare version (brief ICF core set)

48 ICF Länkning av instrument Linking analysis Vad beskriver och mäter ett item? Kan item kopplas till specifika kategorier och på vilken nivå?

49 Rehabilitering Hälsobetingelse Kroppsfunktioner och kroppsstrukturer Aktivitet Delaktighet Omgivningsfaktorer Personfaktorer International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF) (Klassifikation av funktionstillstånd och funktionshinder)

50 ICF Kroppsfunktioner: kroppens fysiologiska funktioner funktionsnedsättningar Kroppsstrukturer: kroppens anatomiska delar strukturavvikelser betydande avvikelse eller förlust

51 Rehabilitering Hälsobetingelse Kroppsfunktioner och kroppsstrukturer Aktivitet Delaktighet Omgivningsfaktorer Personfaktorer International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF) (Klassifikation av funktionstillstånd och funktionshinder)

52 ICF Aktivitet: en persons utförande av en uppgift eller handling aktivitetsbegränsningar Delaktighet: en persons engagemang i en livssituation delaktighetsinskränkningar svårighet vid utförandet eller problem i engagemang i livssituationer

53 ICF Aktivitet och delaktighet beskrivs utifrån: genomförande: beskriver vad en person gör i sin aktuella omgivning kapacitet: en persons förmåga att utföra en uppgift eller handling (den högsta möjliga funktionsnivån omgivningsanpassade förmågan)

54 ICF Skillnaden mellan kapacitet och genomförande ger en vägledning om vad som kan göras i personens omgivning för att förbättra genomförandet Svårigheter eller problem uppstår när det finns en kvalitativ eller kvantitativ förändring

55 Rehabilitering Hälsobetingelse Kroppsfunktioner och kroppsstrukturer Aktivitet Delaktighet Omgivningsfaktorer Personfaktorer International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF) (Klassifikation av funktionstillstånd och funktionshinder)

56 ICF Kontextuella faktorer: omgivningsfaktorer: faktorer utanför personen; fysiska, sociala och attitydmässiga omgivningen som personen lever i personfaktorer: individuella bakgrunden till en persons liv och leverne; personliga egenskaper som kön, ras, ålder, livsstil, vanor, copingsätt, social bakgrund, yrke

57 ICF Omgivningsfaktorer: individnivå: omedelbara omgivning; hem, arbetsplats, skola, såväl fysiskt som socialt service, tjänster och system: formella och informella sociala strukturer och system i samhället; innefattar organisationer och tjänster som hänger samman med miljön, transporter, lagar, bestämmelser etc.

58 ICF Omgivningsfaktorer: Positiv aspekt: underlättande faktor (=resurs) Negativ aspekt : barriär eller hinder Personfaktorer: Klassificeras inte påverkar dock resultatet av olika interventioner

59 ??? Hur kan man använda och integrera ICF i rehabiliteringen?

60 Rehabilitering bedömning utvärdering planering behandling

61 Rehabilitering Rehabiliteringsplan: funktionshinder (F/A/D) omgivnings- och personfaktorer (resurser/hinder) huvudmål patient delmål anhöriga åtgärder ansvariga tidsplan utvärdering (måluppfyllelse)

62 Rehabiliteringsplan Tre steg Inledning Själva rehabiliteringen Utskrivningen och fortsättningen Rehabilitering vs. Andra åtgärder Rehabiliteringsplan vs. Hälsodokument

63 Rehabiliteringsplan Vad är syftet? För vem görs rehabiliteringsplanen? Vem äger rehabiliteringsplanen? Hur vet vi vad personen behöver för rehabilitering? Vem ska ansvara för att planen upprättas? Hur gör man personen delaktig?

64 Rehabilitering Hälsobetingelse Kroppsfunktioner och kroppsstrukturer Aktivitet Delaktighet Omgivningsfaktorer Personfaktorer International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF) (Klassifikation av funktionstillstånd och funktionshinder)

65 REHABILITERINGSPLAN Namn Personnummer Funktionsnedsättning och strukturavvikelser Psykiska funktioner och strukturer i nervsystemet Sinnesfunktioner och smärta samt ögat, örat mm. Röst- och talfunktioner och strukturer Hjärt-kärl, blodbildnings- immunsystem och andning Matsmältning, ämnesomsättning och endokrina funktioner Köns- och urinorgan samt reproduktion Neuromuskuloskeletalt och rörelserelaterat Hud mm. BEDÖMNING Funktionshinder Svårigheter i aktivitet och problem i delaktighet Lärande och att tillämpa kunskap Allmänna uppgifter och krav Kommunikation Förflyttning Personlig vård Hemliv Mellanmänskliga interaktioner och relationer Viktiga livsområden Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv Resurser Omgivnings- och personfaktorer Hinder

66 Namn Personnummer På kort sikt: PLANERING ÅTGÄRDER UTVÄRDERING Huvudmål På lång sikt: Delmål Åtgärd Ansvarig Tidsplan Måluppfyllelse

67 Namn Personnummer Delmål Åtgärd Ansvarig Tidsplan Måluppfyllelse Övriga åtgärder Ansvarig Tidsplan Utvärdering

68 Namn Personnummer FORTSATT PLANERING EFTER REHABILITERINGSPERIODEN REHABILITERINGSTEAMET

69 Rehabiliteringsepikris Delmål: att ville har tränat att...och kan vid utskrivningen Delmål: att kunna.. har fått...och kan vid utskrivningen Delmål: att skulle vara bostaden har...och vid utskrivningen kan

70 Exempel på rehabiliteringsplan efter stroke

71 REHABILITERINGSPLAN Namn Nils Personnummer Rehabiliteringsperiod BEDÖMNING Funktionshinder Funktionsnedsättning och strukturavvikelser Nedsatt uppmärksamhet åt vänster sida Nedsatt känsel vänster sida Lindriga talsvårigheter Förmaksflimmer Högt blodtryck Sväljsvårigheter Diabetes Nedsatt rörelseförmåga/styrka vänster arm- ben. Nedsatt balans i stående och i rörelse Svårigheter i aktivitet och problem i delaktighet Toalettbesök, tvätta och klä sig. Utföra tyngre hushållssysslor, laga mat Gå inom- och utomhus Köra bil, aktiviteter utanför hemmet t.ex. biblioteksbesök Omgivnings- och personfaktorer Resurser Bra bostad utan trappor. Hustru, gott socialt nätverk Ålderspensionär Hinder Lättstressad, orolig Kontrollbehov

72 Namn Nils Personnummer PLANERING ÅTGÄRDER UTVÄRDERING Huvudmål På kort sikt Åter tidigare boende, självständig i aktiviteter i och utanför hemmet På lång sikt Kunna köra bil för att ta sig till affärer och till biblioteket Delmål Åtgärd Tidsplan Ansvarig Utvärdering Kunna göra sig förstådd i telefon Artikulationsövningar V 44 Log Klara gå inomhus med hjälpmedel Gång- balansträning, styrketräning och bassängträning. V 43 SG, Usk Klara gå i trappa självständigt med stöd av ledstång. Klara gå utomhus med hjälpmedel 500m Trappträning V 43 SG Gångträning utomhus V 44 SG Klara förflytta sig i och ur bil Praktisk träning V 42 SG AT Usk Kunna vara självständig i transporter vid aktiviteter utanför hemmet Kunna vara hemma på helgpermission Färdtjänstansökan, prova elmoped V 46 Q AT Hembesök, ansökan trygghetslarm V 41 AT, SG, Usk,Q

73 Namn Nils Personnummer Delmål Åtgärd Tidsplan Ansvarig Utvärdering Klara övre påklädning självständigt Praktisk tillämpning V 43 AT, Usk Klara ta på sig jackan Praktisk tillämpning, anpassning av kläder V 43 AT, Usk Klara toalettbesök självständigt Förflyttnings- balansträning, träning i aktiviteten V 42 AT Usk SG Klara duscha självständigt Utprovning av hjälpmedel, träning i aktivitet V 46 AT, Usk Klara tillreda lättare måltider med hjälpmedel Praktisk tillämpning, hjälpmedelsutprovning. V 46 AT Övriga åtgärder Tidsplan Ansvarig Utvärdering Blodtryckskontroller för att normalisera blodtrycket Läk, Ssk, Usk Följa blodsockernivå Läk, Ssk

74 Namn Nils Personnummer FORTSATT PLANERING EFTER REHABILITERINGSPERIODEN Återbesök febr 08 för bedömning av bilkörningsförmågan med neuropsykologisk utredning, ögonkonsult och stroke driver test Medicinsk uppföljning, blodtrycks- och blodsockerkontroller VC Träning hos sjukgymnast och arbetsterapeut på VC. Strokegrupp på Rehabcentrum om ca 1 år. Namn på de som ingår i teamet REHABILITERINGSTEAMET

ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 1- Introduktion av modell, struktur och innehåll

ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 1- Introduktion av modell, struktur och innehåll ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 1- Introduktion av modell, struktur och innehåll 2 Förord Flera verksamhetsföreträdare har efterfrågat ett nationellt informationsmaterial om ICF/ICF-CY för att öka kunskapen

Läs mer

Vårdprogram Stroke Rehabilitering

Vårdprogram Stroke Rehabilitering Upprättare: Strokeprojektet, delprojektgrupp rehabilitering Granskare: Marie Bergsten Fastställare: Verksamhetschef Margreth Rosenberg Revisionsnr Diarienr. 1 (22) Fastställandedatum Giltigt t.o.m. Tills

Läs mer

Vilken information finns i socialtjänstens biståndsbeslut?

Vilken information finns i socialtjänstens biståndsbeslut? Umeå Universitet Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Sjukgymnastprogrammet Vilken information finns i socialtjänstens biståndsbeslut? En en pilotstudie om innehåll och målsättningar i

Läs mer

Utbildningsinsats ICF-baserade rehabiliteringsplaner Slutrapport 2013

Utbildningsinsats ICF-baserade rehabiliteringsplaner Slutrapport 2013 Utbildningsinsats ICF-baserade rehabiliteringsplaner Slutrapport 2013 Studiecirkelledare i division hälsa, habilitering och rehabilitering 2009-2010 tillsammans med professor Jan Lexell. Foto Kristina

Läs mer

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 No index entries found. Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 Utgåva 1 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende Quality

Läs mer

Nationellt Habiliteringsprogram för vuxna med ryggmärgsbråck

Nationellt Habiliteringsprogram för vuxna med ryggmärgsbråck Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Nationellt Habiliteringsprogram för vuxna med ryggmärgsbråck Birgitta Bjerre Per-Åke Björklund Monica

Läs mer

Stödprogram för utvärdering av rehabiliteringen VAT

Stödprogram för utvärdering av rehabiliteringen VAT Stödprogram för utvärdering av rehabiliteringen VAT 2 Stödprogram för utvärdering av rehabiliteringen VAT... 3 Förord och historia... 3 Terminologi och begrepp... 4 VAT-handboken... 5 ICF och förhållandet

Läs mer

Avdelning Fenix. Rapport nr 5. Ett exempel på samverkan mellan kommun och landsting för rehabilitering av personer med svår hjärnskada.

Avdelning Fenix. Rapport nr 5. Ett exempel på samverkan mellan kommun och landsting för rehabilitering av personer med svår hjärnskada. Avdelning Fenix Ett exempel på samverkan mellan kommun och landsting för rehabilitering av personer med svår hjärnskada Rapport nr 5 Mars 2011 Författare Björn Johansson Staffan Stenson Centrum för funktonshinder

Läs mer

Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö

Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap

Läs mer

DIA Delaktighet I Aktivitet

DIA Delaktighet I Aktivitet F O U R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:4 DIA Delaktighet I Aktivitet En metod för brukaren att skatta upplevelsen av hur aktiviteter kan utföras och för planering med teamet Maritha Månsson DIA

Läs mer

Rehabilitering för personer. med flerfunktionshinder

Rehabilitering för personer. med flerfunktionshinder Rehabiliteringsmedicinska kliniken Rehabilitering för personer med flerfunktionshinder Sektionen för högspecialiserad neurorehabilitering 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING 3 SYFTE OCH MÅL 3 IDEOLOGI

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 2- Kodning

ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 2- Kodning ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 2- Kodning 2 Förord Flera verksamhetsföreträdare har efterfrågat ett nationellt informationsmaterial om ICF/ICF-CY för att öka kunskapen inom den egna verksamheten. Detta

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

UTVÄRDERING AV ETT FÖRÄNDRAT ARBETSSÄTT PÅ SERVICEHUS

UTVÄRDERING AV ETT FÖRÄNDRAT ARBETSSÄTT PÅ SERVICEHUS RAPPORT 2013:4 UTVÄRDERING AV ETT FÖRÄNDRAT ARBETSSÄTT PÅ SERVICEHUS I FAS Individuella, förebyggande aktiviteter i samverkan. Författare: Elin Berglund, Karola Lindmark Utvärdering av ett förändrat arbetssätt

Läs mer

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Lena karlsson HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL FÖR PRODUKTOMRÅDENA hörselskada kognitivt stöd och kommunikation medicinsk behandling ortoser, proteser och skor rörelsehinder synskada Handbok

Läs mer

med inriktning på SoL Samarbete mellan två regeringsuppdrag

med inriktning på SoL Samarbete mellan två regeringsuppdrag Nationellt fackspråk för vård och omsorg tillämpat i modell för dokumentation av äldres behov och insatser både i handläggning och utförande av insatser inom äldreomsorg med inriktning på SoL Samarbete

Läs mer

Aktiv med dator. möjligheter för personer med rörelsehinder. Helene Lidström och Gerd Zachrisson

Aktiv med dator. möjligheter för personer med rörelsehinder. Helene Lidström och Gerd Zachrisson Aktiv med dator möjligheter för personer med rörelsehinder Helene Lidström och Gerd Zachrisson Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2005 Författare: Maria Borgestig, Margret Buchholz, Ulla Ekeberg, Ulla Furendal,

Läs mer

Personer (16-65 år) med förvärvad hjärnskada som bor på sjukhem en kartläggande pilotstudie i Stockholms stad

Personer (16-65 år) med förvärvad hjärnskada som bor på sjukhem en kartläggande pilotstudie i Stockholms stad Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Neurologi Huddinge Magisterutbildning i klinisk neurologi, 60 högskolepoäng Examensarbete, 15 högskolepoäng Höstterminen 2008 Personer (16-65 år)

Läs mer

Pilotstudie och kravspecifikation på externt minnesstöd

Pilotstudie och kravspecifikation på externt minnesstöd Design för alla Brukare Pilotstudie och kravspecifikation på externt minnesstöd Pilotstudien ingår som en av tre delar inom projektet Design för alla Brukare. Projektet bedrivs i samarbete mellan Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa Barn- och ungdomsversion Svensk version av International Classification of Functioning, Disability and Health: Children &

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Funktionshinder ur ett folkhälsoperspektiv

Funktionshinder ur ett folkhälsoperspektiv Funktionshinder ur ett folkhälsoperspektiv Anders Möller (red.) NHVs Rapportserie 2012:9 R NHV-rapport 2012:9 R ISBN: 978-91-86739-43-0 ISSN: 0283-1961 Nordic School of Public Health NHV, 2012. Författarna

Läs mer

Klassifikation av socialtjänstens insatser. Ann-Helene Almborg Klassifikationer och terminologi Regler och behörighet

Klassifikation av socialtjänstens insatser. Ann-Helene Almborg Klassifikationer och terminologi Regler och behörighet Klassifikation av socialtjänstens insatser Ann-Helene Almborg Klassifikationer och terminologi Regler och behörighet Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla en klassifikation av socialtjänstens

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta KOMPETENSER OCH UPPGIFTER Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta 1 Förord Denna rapport är en komplettering till den tidigare rapporten Indikation

Läs mer

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering Uppgifter och kompetensbehov vid 1 2 Förord Indikationer för multimodal rehabilitering togs fram 2011 och var ett uppdrag som SKL hade tillsammans med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

Behov och insatser inom äldreomsorg med nationellt fackspråk

Behov och insatser inom äldreomsorg med nationellt fackspråk Behov och insatser inom äldreomsorg med nationellt fackspråk Samarbete mellan två regeringsuppdrag Öppna jämförelser inom vård och omsorg om äldre personer Nationellt fackspråk för vård och omsorg Ann-Helene

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska

Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Malmö stad 2007 2:a upplagan KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer