Öppna jämförelser Hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet och Cancer En första bild av utfallet för Gävleborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppna jämförelser Hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet och Cancer 2014. En första bild av utfallet för Gävleborg"

Transkript

1 Öppna jämförelser Hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet och Cancer 2014 En första bild av utfallet för Gävleborg

2 Angående årets rapport(er) Årets rapport 9:e rapporten i serien om hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Redovisas som pdf den 3 december tillsammans med Öppna jämförelser Cancer Tryckta rapporter inte klara. Kommer senare under december I år inga summeringar i termer av röd-gult-grönt

3 Antal indikatorer per område ÖJ hälso- sjukvård Sammanlagt cirka 195 indikatorer med landstingsjämförelser

4 Antal indikatorer per område ÖJ Cancer Sammanlagt cirka 78 indikatorer med jämförelser landsting (regioner)

5 Indikatorer ÖJ H&S signifikant SÄMRE än riket (högsta aggreg.nivå) ÖVERGRIPANDE DIABETES GRAVIDITET / FÖRLOSSNING ORTOPEDI STROKESJUKVÅRD ÖGONSJUKVÅRD PSYKIATRISK VÅRD KVINNOSJUKVÅRD PALLIATIV VÅRD ÖGONSJUKVÅRD KIRURGISK BEHANDLING Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet Dödlighet efter förstagångsstroke Femårsöverlevnad cancer Röker/snusar vid graviditet Befolkningens förtroende för vård vid sjukhus/hälso- och sjukvård Befolkningens upplevda tillgång till sjukvård Blodsocker typ 2 primärvård Kolesterol typ 2 Fotundersökning Kejsarsnitt bland förstföderskor Implantatöverlevnad vid total knäprotesoperation Åter till ursprunglig boende efter höftfraktur Läkemedel benskörhet efter fraktur Återinsjuknande efter stroke Dödlighet efter sjukhusvårdad förstågångsstroke Synfel vid kataraktoperation Depressionsskattning vid ECT-behandling Adnexoperation som påbörjats med minimalinvasiv teknik Brytpunktssamtal i livets slutskede Synfel vid kataraktoperation Uppföljning av patienter efter obesitaskirurgi

6 Indikatorer ÖJ Cancer signifikant SÄMRE än riket (högsta aggreg.nivå) CANCER ÖVERGRIPANDE Lungcancer Malignt melanom Urinblåsecancer Femårsöverlevnad cancer PET-DT inför kurativt syftande behandling Hudmelanom med tumörtjocklek mindre än 1,0 mm Rekommenderad SNB vid malignt melanom Relativ 5-årsöverlevnad

7 Indikatorer ÖJ H&S signifikant BÄTTRE än riket (högsta aggreg.nivå) ÖVERGRIPANDE KVINNOSJUKVÅRD HJÄRTSJUKVÅRD Screening för riskbruk vid graviditet Undvikbar slutenvård Besvarade enkäter efter gynekologisk operation Läkarbedömning av enkätsvar efter gynekologisk operation Oönskade händelser vid borttagande av livmoder Andel dagkirurgi vid livmoderframfall Borttagande av livmoder med öppen teknik Antikoagulantia vid förmaksflimmer och riskfaktor DIABETES Högt blodtryck vid typ 2 Högt blodtryck vid typ 1 Ögonbottenundersökning typ1 GRAVIDITET / FÖRLOSSNING ORTOPEDI STROKESJUKVÅRD PSYKIATRISK VÅRD PALLIATIV VÅRD KIRURGISK BEHANDLING Tidiga aborter Vårdrelaterade infektioner i neonatalvård Återfraktur inom 5 år efter fragilitetsfraktur Direktintag på strokeenhet Blodtryckssänkande behandling efter stroke ECT-behandling vid svår depression Smärtskattning under sista levnadsveckan Uppföljning av patienter efter obesitaskirurgi

8 Indikatorer ÖJ Cancer signifikant BÄTTRE än riket (högsta aggreg.nivå) CANCER ÖVERGRIPANDE Bröstcancer Lungcancer Gynekologisk cellprovtagning Multidisciplinär konferens inför behandling Multidisciplinär konferens efter operation Multidisciplinär konferens inför behandling Tjocktarmscancer Ändtarmscancer Multidisciplinär konferens inför behandling Multidisciplinär konferens efter operation Deltagit i strukturerad behandlingsstudie Multidisciplinär konferens inför behandling Multidisciplinär konferens efter operation Deltagit i strukturerad behandlingsstudie

9 Gävleborg utfall per område i ÖJ hälso- sjukvård

10 Gävleborg utfall per område i ÖJ Cancer

11 Genomgång per område i rapporterna Fokus på utfallet för Gävleborg i högsta tillgängliga aggregeringsnivå och statistiskt säkerställda skillnader gentemot rikets genomsnitt per område/kapitel i rapporterna

12 Övergripande förtroende och patienterfarenheter Förtroende för vårdcentraler Befolkningens uppfattning om vård på lika villkor Bemötande vid besök i primärvård Information vid besök i primärvård Delaktighet vid besök i primärvård Befolkningens upplevda tillgång till sjukvård NY Befolkningens förtroende för hälso- och sjukvård NY Befolkningens förtroende för sjukhus

13 Övergripande hälsoinriktad vård Screening för riskbruk av alkohol under graviditet Rökning vid diabetes Fetma vid diabetes Fysisk aktivitet vid diabetes Rökstopp efter hjärtinfarkt Fysisk träningsprogram efter hjärtinfarkt Rökstopp efter stroke Levnadsvanor vid besök i primärvård MPR - vaccination av barn Artrosskola före höftprotesoperation Röker/snusar vid veckors graviditet

14 Övergripande säker vård undvikbar slutenvård Undvikbar slutenvård Överbeläggningar och utlokaliseringar Utskrivningsklara patienter på sjukhus Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar Återkommande slutenvård i livets slutskede Responstid för ambulans Vårdrelaterade infektioner Trycksår i sluten vård Överbeläggningar (konfidensintervall saknas)

15 Övergripande kostnader Konfidensintervall saknas Listar samtliga kostnadsmått från huvudrapporten

16 Övergripande hälsotillstånd och dödlighet Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom Självmord i befolkningen Dödlighet i hjärt-kärlsjukdom vid diabetes Dödlighet efter hjärtinfarkt Dödlighet efter höftfraktur Dödlighet efter förstagångsstroke Återstående medellivslängd (konfidensintervall saknas) Femårsöverlevnad cancer NY Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet

17 Stroke Direktintag på strokeenhet NY Blodtryckssänkande behandling efter stroke I nivå med riket Trombolysbehandling / reperfusions behandling vid stroke Mediantid till trombolysbehandling Test av sväljförmåga vid akut stroke Blodförtunnande behandling vid stroke och förmaksflimmer Blodfettssänkande behandling efter stroke Funktionsförmåga efter stroke Fullt tillgodosett behov av stöd och hjälp efter 3 månader Tillgodosedda behov av rehabilitering efter stroke - efter 1 år Dödlighet efter sjukhusvårdad förstagångsstroke Återinsjuknande efter stroke

18 Graviditet, förlossning nyföddhetsvård Tidiga aborter NY Vårdrelaterade infektioner hos barn i neonatalvård Dödfödda barn Neonatal dödlighet Låg Apgar-poäng hos nyfödda Bristningar vid förlossning bland förstföderskor Kejsarsnitt bland förstföderskor

19 Kvinnosjukvård Besvarade enkäter efter gynekologisk operation NY Läkarbedömning efter enkätsvar gynekologisk operation NY Oönskade händelser efter borttagande livmoder Borttagande av livmoder med öppen teknik NY Dagkirurgiska operationer vid livmoderframfall Patientrapporterade komplikationer efter framfallsoperation Patientrapporterad förekomst av framfallssymtom efter operation Patientrapporterade komplikationer efter inkontinensoperation Patientrapporterad kontinens efter inkontinensoperation Patientrapporterade komplikationer efter adnexoperation Adnexoperationer som påbörjats med minimalinvasiv teknik NY

20 Diabetes Högt blodtryck typ 2 diabetes NY Högt blodtryck typ 1 diabetes NY Ögonbottenundersökningar typ 1 NY Blodtryckskontroll vid typ 2 diabetes Fotundersökning vid typ 2 diabetes Ögonbottenundersökning vid typ 2 diabetes Blodsockerkontroll vid typ 1 diabetes Fotundersökning vid typ 1 diabetes Blodsockerkontroll hos barn och unga vid typ 1 diabetes Ögonbottenundersökning för barn och unga vid typ 1 diabetes Blodsocker typ 2 primärvård LDL-kolesterol typ 2 diabetes Fotundersökning typ 2 NY

21 Hjärtsjukvård Antikoagulantia vid förmaksflimmer NY I nivå med riket Överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus Dödlighet efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt Ny infarkt eller död i ischemisk hjärtsjukdom Reperfusionsbehandling vid ST-höjningsinfarkt Tid till reperfusionsbehandling vid ST-höjningsinfarkt Kranskärlsrönten vid icke ST-höjningsinfarkt och riskfaktor Blodproppshämmande behandling vid icke ST-höjningsinfarkt RAAS-hämmande behandling efter hjärtinfarkt Blodfettssänkande behandling efter hjärtinfarkt Dödlighet efter PCI vid instabil kranskärlssjukdom Återförträngning av hjärtats kärl efter PCI Måluppfyllelse för LDL-kolesterol Måluppfyllelse för blodtryck Basbehandling vid hjärtsvikt Död eller återinskrivning efter vård för hjärtsvikt Komplikationer efter pacemakerinsättning Kostnad per vårdtillfälle för PCI vid hjärtinfarkt

22 Kirurgisk behandling Omoperation vid ljumskbråck Dagkirurgiska operationer vid ljumskbråck Dödlighet efter vård för blödande magsår Minskning av övervikt efter obesitaskirurgi Kostnad per DRG-poäng vid obesitaskirurgi Miniinvasivt borttagande av gallblåsa Kirurgiska komplikationer efter borttagande av gallblåsa Antibiotika vid borttagande av gallblåsa Kostnad per DRG-poäng vid galloperation Tid till operation vid förträngning av halspulsåder Död eller amputation efter operation av kärlförträngning i ben Död efter planerad operation för aortaaneurysm Kostnad per operation av kärlförträngning i ben Uppföljning av patienter efter obesitaskirurgi

23 Ortopedi Återfraktur inom 5 år efter fragilitetsfraktur NY Knäprotes, sjukhus. Relativ risk för revision Implantatöverlevnad vid total höftprotesoperation Omoperation efter total höftprotesoperation Oönskade händelser efter knä- och total höftprotesoperation Patientrapporterat resultat av total höftprotesoperation Patienttillfredsställelse efter total höftprotesoperation Väntetid inför höftfrakturoperation Protesopereration vid höftfraktur Implantatöverlevnad vid halvprotesoperation Patientrapporterad förbättring e op för spinal stenos Patientrapporterad förbättring efter operation för diskbråck Utbytesoperation inom två år efter korsbandsoperation Resultat 2 år efter korsbandsoperation Implantatöverlevnad vid totalt knäprotesoperation Åter till ursprungligt boende efter höftfraktur Läkemedel mot benskörhet efter fraktur

24 Palliativ vård Smärtskattning under sista levnadsveckan Vidbehovsordination av opioider mot smärta i livets slutskede Trycksår vid tidpunkt för dödsfall Vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel Brytpunktssamtal i livets slutskede Munhälsobedömning under sista levnadsveckan NY

25 Intensivvård Riskjusterad dödlighet efter vård på IVA Utskrivning nattetid från IVA Oplanerad återinskrivning till IVA

26 Psykiatri Undvikbar somatisk slutenvård för personer med psykiatrisk diagnos Återinskrivning inom 14 respektive 28 dagar efter vård för schizofreni Återinskrivning inom 3 respektive 6 månader efter vård för schizofreni Besök inom 30 dagar - barn- och ungdomspsykiatri Besök inom 90 dagar - vuxenpsykiatri ECT vid svår depression Följsamhet till läkemedelsbehandling vid depression Återfall i brottslig gärning vid rättspsykiatrisk vård Fetma bland patienter i rättspsykiatrisk vård Antipsykotiska läkemedel vid schizofreni Depressionsskattning vid ECT

27 Annan vård (CP, HIV, MS) Bromsmedicin vid skovvis förlöpande MS Bromsmedicin vid sekundärprogressiv MS Andel barn med god sträckningsförmåga i knäled vid CP Andel barn bedömda av fysioterapeut vid CP God viruskontroll vid HIV

28 Ögon Självskattad nytta av kataraktoperation Förbättring efter behandling vid makuladegeneration Synfel vid kataraktoperation

29 Cancersjukvård övergripande Gynekologisk cellprovtagning Andel cancerpatienter i livets slutskede som har skattat sin smärta med validerat smärtskattningsinstrument, Andel personer som haft en dokumenterad individuell vidbehovsoridnation av opioid mot smärta i livets slutskede, Andel personer som haft en dokumenterad individuell vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel i livets slutskede, Andel patienter i livets slutskede där brytspunktsamtal genomfördes, Andel patienter med två eller flera inskrivningar i slutenvård de sista 30 dagarna i livet, Avser patienter som avlidit i cancersjukdom. Femårsöverlevnad cancer NY

30 Bröstcancer Multidisciplinär konferens efter operation Multidisciplinär konferens inför behandlingsstart Relativ 5-årsöverlevnad vid bröstcancer, Avser kvinnor år vid diagnos, åldersstandardiserade värden. Andel kvinnor med fastställd diagnos innan operation för bröstcancer, Andel kvinnor med bröstcancer som omopereras på grund av tumördata, Andel operationer med bröstbevarande kirurgi, Andel operationer med bröstbevarande kirurgi vid en tumörstorlek på 3 cm, Andel kvinnor som opereras med sentinel node-teknik (portvaktskörtelteknik) vid invasiv bröstcancer, Andel kvinnor med bröstcancer som omopereras inom 30 dagar på grund av komplikation, Andel patienter som fått ett fullständigt strukturerat PAD-svar efter operation, Andel kvinnor med bröstcancer med regionala lymfkörtelmetastaser som efter operation planeras få lokal strålbehandling, Andel kvinnor som planeras få cytostatikabehandling med tillägg av trastuzumab i ett år efter operation vid HER2-positiv bröstcancer, Andel kvinnor som planeras få läkemedelsbehandling med tamoxifen och aromatashämmare efter operation vid hormonreceptorpositiv bröstcancer, 2013.

31 Lungcancer Multidisciplinär konferens inför behandlingsstart Relativ 1 årsöverlevnad vid lungcancer, Avser patienter år vid diagnos, åldersstandardiserade värden. Andel patienter med icke småcellig lungcancer som fått EGFR mutationsanalys, Andel patienter med icke småcellig lungcancer som planeras för kurativt syftande kirurgi eller precisionsstrålbehandling, Avser stadium I och II. Andel patienter med lungcancer som erbjuds kemoterapi i palliativt syfte, Avser stadium IV. PET-DT inför kurativt syftande behandling

32 Cancer malignt melanom Relativ 5-årsöverlevnad vid malignt hudmelanom, Avser patienter år vid diagnos, åldersstandardiserade värden. Hudmelanom med tumörtjocklek <=1,0 mm Rekommenderad SNB vid malignt melanom

33 Tjocktarmscancer Multidisciplinär konferens inför behandling Multidisciplinär konferens efter operation Deltagit i strukturerad behandlingsstudie Relativ 5-årsöverlevnad vid tjocktarmscancer, Avser patienter år vid diagnos, åldersstandardiserade värden. Andel pat där komplett utredning med röntgenundersökning utförts inför operation vid nydiagnostiserad tjocktarmscancer, Andel patienter som omopereras pga komplikation inom 30 dagar efter primäroperation, Andel avlidna inom 30 respektive 90 dagar efter operation för tjocktarmscancer, Andel patienter som får minst 12 lymfkörtlar undersökta i operationspreparat efter operation för tjocktarmcancer, Andel patienter med mer än 11 dagars slutenvård efter operation för tjocktarmscancer, Andel patienter som påbörjat cytostatikabehandling med ett eller två läkemedel inom 8 veckor efter operation, Avser patienter under 75 års ålder, i stadium II och stadium III, med eller utan riskfaktorer

34 Ändtarmscancer Multidisciplinär konferens inför behandling Multidisciplinär konferens efter operation Deltagit i strukturerad behandlingsstudie Relativ 5-årsöverlevnad vid ändtarmscancer, Avser patienter år vid diagnos, åldersstandardiserade värden. Andel patienter där komplett utredning med röntgenundersökning utförts inför operation vid nydiagonstiserad ändtarmscancer, Andel patienter som omoperaras pga komplikation inom 30 dagar efter primäroperation för ändtarmscancer, Andel avlidna inom 30 respektive 90 dagar efter operation för ändtarmscancer, Andel patienter som får minst 12 lymfkörtlar undersökta i operationspreparat efter operation för ändtarmcancer, Andel patienter med mer än 15 dagars slutenvård efter operation för ändtarmscancer, Andel patienter som får anastomosinsufficiens efter operation för ändtarmscancer, Andel patienter som får återfall av cancer i bäckenet inom fem år efter operation för ändtarmscancer, med uppföljning t.o.m

35 Urinblåsecancer Andel patienter med blåscancer, T1-sjukdom eller muskelinvasiv sjukdom, som får multidisciplinär konferens, Andel patienter med blåscancer i stadium TI som får intravesikal behandling, Andel patienter med blåscancer som genomgår kurativt syftande behandling, Avser patienter i stadium T2-T4. Andel patienter som får neoadjuvant cytostatikabehandling före radikal cystektomi p g a muskelinvasiv sjukdom, Relativ 5-årsöverlevnad urinblåsecancer

36 Njurcancer Relativ 5-årsöverlevnad vid njurcancer, Avser patienter år vid diagnos, åldersstandardiserade värden. Andel patienter som fick utredning med datortomografi av bröstkorgen före operation för njurcancer, Andel patienter som fått njursparande kirurgi, Avser patienter med njurtumörer upp till 4 cm storlek och utan metastaser.

37 Prostatacancer Andel män med prostatacancer som genomgår skelettundersökning, Avser män med låg risk Andel män med prostatacancer som får aktiv monitorering, Avser män med prostatacancer med mycket låg risk. Andel män som får kurativt syftande behandling vid lokaliserad prostatacancer med hög risk, Andel män som får strålbehandling i kombination med hormonbehandling vid lokalt avancerad prostatacancer med hög risk, 2013.

öppna jämförelser 2013 Hälso- och sjukvård Jämförelser mellan landsting

öppna jämförelser 2013 Hälso- och sjukvård Jämförelser mellan landsting öppna jämförelser 2013 Hälso- och sjukvård Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser 2013 Hälso- och sjukvård JÄMFÖRELSER MELLAN LANDSTING Du får gärna citera rapportens texter eller diagram om du

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2011 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2012 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Analys ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2013

Analys ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2013 Analys ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2013 Landstinget i Jönköpings län 2013-12-02 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattande bedömning... 3 3 Resultat... 4 3.1 Övergripande indikatorer... 4 3.1.1 Dödlighet,

Läs mer

öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting

öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting Du får gärna citera rapportens texter eller diagram om du uppger källan,

Läs mer

Öppna jämförelser 2011. Pressinformation 2011-11-28

Öppna jämförelser 2011. Pressinformation 2011-11-28 Öppna jämförelser 2011 Pressinformation 2011-11-28 Medverkande Svante Lönnbark, landstingsdirektör Stefan Back, medicinsk rådgivare Patrik Bergman, utredare Samhällsmedicin Katarina Wijk, chef Samhällsmedicin

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2008 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Målnivåer Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 14 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Sjukhusgemensamma Resultat

Sjukhusgemensamma Resultat Sjukhusgemensamma Resultat 15 13-03-14-15:45 KUNSKAPSBASERAD OCH ÄNDAMÅLSENLIG VÅRD Medicin Behandling på strokeenhet Beskrivning: Andel av strokepatienterna som behandlats vid strokeenhet där behandlingsprinciper

Läs mer

Vårdkonsumtion jämförelser mellan landsting

Vårdkonsumtion jämförelser mellan landsting Bilaga till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011 Bilaga 3 Vårdkonsumtion jämförelser mellan landsting BILAGOR TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2011 1 Innehåll Inledning 3 Metodaspekter...

Läs mer

Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer. Beslutsstöd för prioriteringar INAKTUELLT

Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer. Beslutsstöd för prioriteringar INAKTUELLT Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer Beslutsstöd för prioriteringar Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Nationella riktlinjer för vård,

Läs mer

Beställning Länssjukvård Uppföljning januari - april 2015

Beställning Länssjukvård Uppföljning januari - april 2015 Beställning Länssjukvård Uppföljning januari - april 2015 Bakgrund Länssjukvårdens och Närsjukvårdens uppdrag ska svara upp mot behovet av hälso- och sjukvård. Uppdraget har sin utgångspunkt i vision,

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Vårdkonsumtion inom ett. i väntetidsrapporteringen. jämförelser mellan landsting

Vårdkonsumtion inom ett. i väntetidsrapporteringen. jämförelser mellan landsting Övergripande indikatorer Hälsotillstånd, dödlighet m m 1 Återstående medellivslängd Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Förväntad återstående medellivslängd vid födelsen. Här mäts den återstående medellivslängden

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Systemanalys. Region Skåne

Systemanalys. Region Skåne Systemanalys Region Skåne Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2012

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2012 Folkhälsan i Sverige Årsrapport 212 Du får gärna citera Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Indikatorer och underlag för bedömningar

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Indikatorer och underlag för bedömningar Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni Indikatorer och underlag för bedömningar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2011-06-17 SAMVERKANSNÄMNDENS REKOMMENDATIONER OCH

Läs mer

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Box 5413, 114 84 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 29 Tel 08-566 24 200, fax 08-566 24 229 www.hjart-lungfonden.se Insamlingskonton:

Läs mer

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Kommissionen för jämlik vård Slutrapport mars 2015 Innehåll Sammanfattning...1 1. Bakgrund...5 1.1 Direktiv till Kommissionen för jämlik vård...6 1.1.1 Huvuduppdrag

Läs mer

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Beslutsstöd för prioriteringar

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Beslutsstöd för prioriteringar Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 Beslutsstöd för prioriteringar Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Nationella riktlinjer för vård, behandling och omsorg.

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version Nationella riktlinjer för diabetesvård Stöd för styrning och ledning Preliminär version Artikelnummer 2014-6-19 Foto Matton Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2014 Förord I dessa nationella riktlinjer

Läs mer