Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m Rune Haagel (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s)"

Transkript

1 Plats och tid Hotell de Geer, kl (55) Beslutande Ersättare Denny Lawrot (c), ordförande Marie Wallbom (v) Elisabet Rehn (v) Carin Löfgren (m) t.o.m. 432 Stig Andersson (s) Fredrik Blomberg (c) fr.o.m. 406 Inge Jacobsson (m) Christer Lundström (fp) Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431 Leif Jonsson (kd) Peter Fransson (s) Larseric Ramlöv (fp) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Anders Härnbro (s) t.o.m. 430 Conny Eriksson (s) fr.o.m. 431 Carin Löfgren (m) fr.o.m. 433 Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Rune Haagel (s) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, Metallen, Underskrifter Sekreterare Paragrafer: Fredrik Bonander Ordförande Denny Lawrot Justerande Rune Haagel ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift Barbro Lundgren

2 Bilaga l Övriga deltagande Stig Jansson (m), kommunfullmäktiges ordförande Sven-Inge Arnell, kommundirektör Fredrik Bonander, kommunsekreterare Anders Axelsson, kanslichef Anette Asklöf, ekonomichef Hans Lindberg, utvecklingschef Stig Karlsson, personalchef Leif Björk, ekonom Olle Östberg, trafikplanerare

3 Ks 403 Kommunstyrelsens ärendelista Kommunstyrelsens ordförande Denny Lawrot (c) föreslår ändring i ärendelistan. Ärende 5 Investeringsmedgivande för inköp av fordon och ärende 22 Mellannyckeln Hemtjänst och särskilt boende avförs från ärendelistan. Att fastställa föreliggande ärendelista med följande förändring: Ärende 5 Investeringsmedgivande för inköp av fordon avförs från ärendelistan. Ärende 22 Mellannyckeln Hemtjänst och särskilt boende avförs från ärendelistan.

4 Ks 404 Dnr Månadsrapport för pensionsportföljen Enligt kommunens policy för placering av pensionsmedel ska kommunstyrelsen löpande följa upp utvecklingen av pensionsportföljen. Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100 %. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 95 % av avsedda pensionsutbetalningar alltid skall kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig skall äventyras. Pensionsportföljen lever upp till den övergripande risklimiten med betryggande marginal. Risken att pensionsportföljen skulle falla under säkerhetsgolvet innan årsskiftet är väldigt liten med dagens portfölj. Aktuell konsolidering , det vill säga tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionsskulden, var 98,1 %. Vid avstämningsdatumet hade tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på cirka 44,3 miljoner kronor. Den ursprungliga avsättningen till pensionsportföljen i april 2005 omfattade 40 miljoner kronor. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Att anteckna informationen till protokollet.

5 Ks 405 Dnr Månadsuppföljning augusti 2008 kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har att godkänna månadsuppföljning augusti 2008 för Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens verksamhet uppvisar ett prognostiserat nettounderskott på kr för år 2008, vilket innebär en oförändrad prognos mot delårsbokslutet. Underskottet förklaras främst av kommunstyrelsekontorets ökade IT-kostnader samt ökade kostnader för kollektivtrafiken. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att med godkännande anteckna månadsuppföljning augusti 2008, kommunstyrelsen, till protokollet. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Att med godkännande anteckna månadsuppföljning augusti 2008, kommunstyrelsen, till protokollet.

6 Ks 406 Dnr Månadsuppföljning augusti 2008 nämnder och styrelse Budgeterat resultat för 2008 är 7,1 miljoner kronor. I prognosen efter åtta månader beräknar nämnderna, inklusive kommungemensamma kostnader, med ett underskott på 20 miljoner kronor vid årets slut. Den totala avvikelsen på verksamhetens nettokostnader inkl nämnderna uppgår till -22,8 miljoner kronor där den resterande posten avser förändrade pensionskostnader, ramjustering Arena Grosvad samt kostnader för Gränslandet och Finspångs kanotklubb. Finansieringen ger ett överskott på 0,9 miljoner kronor jämfört med budget, skatteintäkterna prognostiseras bli 10,6 miljoner kronor lägre än budgeterat. Detta medför att prognosen för årets resultat blir -25,5 miljoner kronor. Om hänsyn tas till den ökade ansvarsförbindelsen på 3,6 miljoner kronor blir årets resultat -29,1 miljoner kronor. Nämndernas, inklusive kommungemensamma kostnader, prognostiserade resultat har förändrats från -20,2 miljoner kronor i delårsbokslutet till -20,0 miljoner kronor månadsuppföljningen i augusti, en förbättring med kronor. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Att med godkännande anteckna månadsrapport augusti 2008, nämnder och styrelse till protokollet. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Denny Lawrot (c), Inge Jacobsson (m), Elisabet Rehn (v), Carl-Gustaf Mörner (m), Sven-Inge Arnell, kommundirektör och Peter Fransson (s) yttrar sig i ärendet. föreslå kommunfullmäktige besluta Att med godkännande anteckna månadsrapport augusti 2008, nämnder och styrelse till protokollet.

7 Ks 407 Dnr Fastighetsreglering och mindre ändring av detaljplan Högby 1:2 och Åldermannen 4 Vallonbygden AB har inkommit med en skrivelse om önskemål om att förändra verksamheten på fastigheten Åldermannen 4 från allmänt ändamål till bostäder. Vallonbygden vill även förändra fastighetens omfattning enligt följande: Fig tillhörande Högby 1:2 (ägare Finspångs kommun) regleras till Åldermannen 4 (tomträttshavare Vallonbygden). Fig. 3, idag tillhörande Åldermannen 4, regleras via fastighetsförsäljning till Åldermannen 3 (privat ägo). Kommunstyrelsekontoret har kommit överens med Vallonbygden att bolaget står för alla med ärendet tillhörande kostnader och Finspångs kommun får intäkterna för försäljning av fig. 3, ca kronor. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Att delegera till bygg- och miljönämnden att anta detaljplanen. Att uppdra till kommunstyrelsen att sälja del av Åldermannen 4 och att ändra omfattningen av tomträtten Åldermannen 4 utan förändring av nuvarande tomträttsavgäld. Att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna alla för ärendet tillhörande handlingar. Beredande organ Vallonbygdens skrivelse Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse föreslå kommunfullmäktige besluta Att delegera till bygg- och miljönämnden att anta detaljplanen. Forts.

8 Forts. Ks 407 (Fastighetsreglering och mindre ändring av detaljplan Högby 1:2 och Åldermannen 4) Att uppdra till kommunstyrelsen att sälja del av Åldermannen 4 och att ändra omfattningen av tomträtten Åldermannen 4 utan förändring av nuvarande tomträttsavgäld. Att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna alla för ärendet tillhörande handlingar.

9 Ks 408 Ajournering Kommunstyrelsens ordförande Denny Lawrot (c) föreslår ajournering av sammanträdet under 10 minuter. Att ajournera sammanträdet under 10 minuter klockan Att återuppta sammanträdet klockan 13.30

10 Ks 409 Dnr Finspångs Folkets Hus försäljning Den siste juni 2008 inkom föreningen Finspångs Folkets Hus med en konkursansökan. Senare utsågs Advokatfirman Glimstedts till konkursförvaltare. Finspångs kommun har under åren borgat med drygt 3,3 mnkr för de lån Folkets Hus-föreningen tecknat. Kommunen fick under sommaren gå in och betala motsvarande belopp till konkursförvaltaren. Under augusti och september månad har resonemang förts med konkursförvaltare Rune Brännström vid Glimstedts om en lösning på konkursen. Några möten har också hållits med fastighetsägare Magnus Ericsson, Ericssons Fastigheter AB, om att hitta ett upplägg för att kunna komma igång med verksamheten i huset. Detta har tidigare avrapporterats till kommunstyrelsen. Vid möte den 26 september har en uppgörelse nåtts mellan konkursförvaltaren, Magnus Ericsson och Finspångs kommun. Ekonomiskt blir denna uppgörelse väsentligt mindre kostsam än det avtal kommunen haft med Finspångs Folkets Hus. Exakt hur mycket hyresnettokostnaden blir under 2009 vet ingen, framför allt eftersom det är oklart hur mycket hyresintäkter som kan komma in. Finspångs kommun står risken om t.ex. hyresavtal sägs upp eller intäkter uteblir. Klart är att det funnits många förfrågningar om bokningar av lokalerna, så förhoppningen är att fastigheten ska kunna gå runt. Samtidigt pågår arbetet med att se över vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalerna och det är möjligt att verksamheter kan flytta till fastigheten och därmed öka hyresintäkterna. I bästa fall kommer vi att klara hyreskostnaderna med det tillskott som sköts till i budgeten för år I sämsta fall kommer nettokostnaderna att vara ca 1 miljon kronor lägre än 2008 och ge ett underskott i den lagda budgeten på några hundra tusen kronor. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att godkänna att hyresavtal på ett år tecknas för f.d. Finspångs Folkets Hus med Magnus Ericssons bolag på de villkor som beskrivs i förvaltningens skrivelse. Forts.

11 Forts. Ks 409 (Finspångs Folkets Hus försäljning) Att godkänna inköp av Folkets Hus inventarier enligt upprättad förteckning för en sammanlagt köpeskilling av kronor. Att finansiering för inköp av inventarier tas ur kommunens rörelsekapital. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Sven-Inge Arnell, kommundirektör, Denny Lawrot (c), Carl-Gustaf Mörner (m), Conny Eriksson (s), Peter Fransson (s) och Larseric Ramlöv (fp) yttrar sig i ärendet. Yrkande Stig Andersson (s) yrkar återremiss för att återkomma när ett färdigt avtalsförslag föreligger. Inge Jacobsson (m) yrkar avslag på Stig Anderssons (s) förslag. Propositionsordning Ordförande Denny Lawrot (c) meddelar att först kommer Stig Andersson (s) yrkande att ställas mot Inge Jacobssons (m) yrkande. Om Inge Jacobssons (m) yrkande erhåller majoritet kommer sedan kommunstyrelsekontorets förslag att ställas mot avslag. Omröstning Ordförande Denny Lawrot (c) ställer proposition på Stig Anderssons (s) förslag mot Inge Jacobssons (m) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Inge Jacobssons (m) förslag. Därefter ställs kommunstyrelsekontorets förslag mot avslag varvid kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag. Forts.

12 Forts. Ks 409 (Finspångs Folkets Hus försäljning) Att godkänna att hyresavtal på ett år tecknas för f.d. Finspångs Folkets Hus med Magnus Ericssons bolag på de villkor som beskrivs i förvaltningens skrivelse, Att godkänna inköp av Folkets Hus inventarier enligt upprättad förteckning för en sammanlagt köpeskilling av kronor, samt Att finansiering för inköp av inventarier tas ur kommunens rörelsekapital Reservation Stig Andersson (s), Birgit Svärd (s), Rune Haagel (s), Jan-Erik Svenblad (s) och Anders Härnbro (s) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att avslå Stig Anderssons (s) yrkande på återremiss.

13 Ks 410 Dnr Remissyttrande Polismyndighetens verksamhetsplan 2009 Finspångs kommun vill framhålla följande områden som särskilt betydelsefulla gällande den polisiära verksamheten. Det är ur Finspångs kommuns perspektiv mycket viktigt att framhålla betydelsen av möjligheten till lokala lösningar och särdrag för på bästa sätt bemöta lokala avvikelser. God personaltäthet, fysisk geografisk närvaro och förutsättningar för snabb och enkel kommunikation utgör stommen för ett ömsesidigt förtroende, samarbete och öppen dialog. I enlighet med det ovanstående är det därför av synnerlig vikt att den lokala polisen har tillräckliga personalresurser för att kunna delta i det arbete som nu påbörjas. Ytterligare personal är önskvärd för att den ordinarie verksamheten inte ska drabbas då polisiär närvaro är viktig i det kommande utvecklingsarbetet. En vidare god åtgärd för Finspångs kommun är att Polismyndigheten satsar resurser på en kontaktpolis som stöd för skolpersonalen. För Finspångs vidkommande är detta av särskild vikt då ungdomsbrottsligheten är hög, särskilt markant är antalet misshandelsfall som sker på skolor. Minskad ungdomsbrottslighet är såväl polismyndighetens mål som samhällets i övrigt. Den brottsproblematik som jämte ungdomsbrottsligheten dominerar i Finspång går att härleda till drogbruk. Drogernas samband med brottslighet är tydliga precis som verksamhetsplanen beskriver. I kommunen finns flera behandlingshem och tillgången på lägenheter har varit god. Kommunen välkomnar insatser för att bekämpa narkotikarelaterad brottslighet, hos unga och vuxna. Det är mycket tillfredsställande att polismyndigheten utvecklar och implementerar systematiska metoder, teknik och analysverktyg. Insatser som resulterar i högre kvalitet, effektivare arbete och i slutändan högre uppklaringsprocent. Av stor vikt är det också att en sådan utveckling når alla verksamheter ute i länet och leder till en jämnhet avseende kvalitet. Forts.

14 Forts. Ks 410 (Remissyttrande Polismyndighetens verksamhetsplan 2009) Kriminalitet varierar över tid och den kan snabbt förändras. Hur pass omfattande den blir är beroende av många faktorer, till exempel samhällets ekonomiska och/eller arbetsmarknadsmässiga status, sociala missförhållanden och den allmänt rådande toleransen för brott. Då Finspångs kommun upplevt omfattande kriminalitet under de senaste åren ställs det av medborgarna extra höga krav på såväl det rent polisiära arbetet som kommunens egen verksamhet. Ökad synlighet, tät personalbemanning och en i övrigt hög servicenivå är avgörande faktorer för att inte utveckla misstroende hos medborgarna. Polismyndighetens inriktning mot brott bland unga, drogbekämpning och yrkes- och vaneförbrytare är insatser som väl kan höja polisens och det brottsförebyggande arbetets status hos allmänheten. Finspångs kommun ser fram emot en fortsatt god dialog och ett gott samarbete framöver med polismyndigheten. Som ett led i att bibehålla medborgarnas förtroende för den polisiära verksamheten i Finspång får den goda servicenivå som i dagsläget finns inte under några omständigheter försämras. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att godkänna ovanstående remissyttrande avseende polismyndighetens verksamhetsplan Att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att överlämna yttrandet till Polismyndigheten i Östergötlands län. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yrkande Stig Andersson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. Forts.

15 Forts. Ks 410 (Remissyttrande Polismyndighetens verksamhetsplan 2009) Att godkänna ovanstående remissyttrande avseende polismyndighetens verksamhetsplan Att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att överlämna yttrandet till Polismyndigheten i Östergötlands län.

16 Ks 411 Dnr Hårstorp 2:75, Tegelbruksvägen 5, Finspång Kommunstyrelsen mottog ett protokoll från Vallonbygden AB gällande fastigheten Hårstorp 2:75, som redovisade ett stort renoveringsbehov alternativt rivning av byggnaden. Kommunstyrelsekontoret har i dialog med Vallonbygden låtit göra kompletterande undersökningar av fastigheten och diskuterat de olika alternativ som finns (rivning, renovering, försäljning) och kommit till den gemensamma slutsatsen att den bästa lösningen för området i sin helhet är att iordningställa huset för uthyrning inom Vallonbygdens förvaltningsuppdrag eller försäljning. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att uppdra till Vallonbygden att komplettera ärendet med en aktuell kostnadskalkyl för alternativt renovering eller försäljning av byggnaden på fastigheten Hårstorp 2:75. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Att uppdra till Vallonbygden att komplettera ärendet med en aktuell kostnadskalkyl för alternativt renovering eller försäljning av byggnaden på fastigheten Hårstorp 2:75.

17 Ks 412 Dnr Hårstorp 2:73, Tegelbruksvägen 1, Finspång Kommunstyrelsen mottog en skrivelse från Vallonbygden AB, daterad , gällande fastigheten Hårstorp 2:73, som redovisade ett stort renoveringsbehov alternativt rivning av byggnaden. Kommunstyrelsekontoret har i dialog med Vallonbygden låtit göra kompletterande undersökningar av fastigheten och diskuterat de olika alternativ som finns (rivning, renovering, försäljning) och kommit till den gemensamma slutsatsen att den bästa lösningen för området i sin helhet är att iordningställa huset för uthyrning inom Vallonbygdens förvaltningsuppdrag eller försäljning. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att uppdra till Vallonbygden att komplettera ärendet med en aktuell kostnadskalkyl för alternativt renovering eller försäljning av byggnaden på fastigheten Hårstorp 2:73. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Carl-Gustaf Mörner (m) yttrar sig i ärendet. Att uppdra till Vallonbygden att komplettera ärendet med en aktuell kostnadskalkyl för alternativt renovering eller försäljning av byggnaden på fastigheten Hårstorp 2:73.

18 Ks 413 Dnr Bemyndigande att underteckna och kontrasignera handlingar Kommunstyrelsen beslutade den 3 september om vem som har rätt att underteckna och signera handlingar. Med anledning av förändringar av kommunstyrelsens presidium måste kommunstyrelsen fatta nytt beslut om bemyndigande att underteckna och kontrasignera handlingar. Dessutom föreslår kommunstyrelsekontoret att kommunstyrelsen fastställer vilka befattningar som har rätt att kontrasignera handlingar, istället för som hittills att utse namngivna personer. Syftet är att underlätta den administrativa hanteringen framöver. Om rätten att underteckna handlingar följer en befattning behöver inte nytt beslut tas vid eventuella personalförändringar. Ordförandenas rätt att underteckna handlingar regleras redan idag i kommunstyrelsens reglemente. Den nuvarande ordningen att utöver reglementet ta särskilt beslut med namngivna personer är därmed inte nödvändig. I kommunstyrelsens reglemente återfinns ordförandenas rätt att underteckna handlingar under rubriken Undertecknande av handlingar: Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförandena och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna handlingar. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att upphäva kommunstyrelsens beslut , 459. Att utgående skrivelser från kommunstyrelsen ska vara kontrasignerade av en av nedanstående befattningar: kommundirektör ekonomichef kanslichef, eller kommunsekreterare Forts.

19 Forts. Ks 413 (Bemyndigande att underteckna och kontrasignera handlingar) Att köpehandlingar, kontrakt, lån, borgensförbindelser, fullmakter och liknande handlingar, där beslutsrätten inte är delegerad enligt särskilt beslut, ska vara kontrasignerade av en av nedanstående befattningar: kommundirektör ekonomichef, eller kanslichef Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Att upphäva kommunstyrelsens beslut , 459. Att utgående skrivelser från kommunstyrelsen ska vara kontrasignerade av en av nedanstående befattningar: kommundirektör ekonomichef kanslichef, eller kommunsekreterare. Att köpehandlingar, kontrakt, lån, borgensförbindelser, fullmakter och liknande handlingar, där beslutsrätten inte är delegerad enligt särskilt beslut, ska vara kontrasignerade av en av nedanstående befattningar: kommundirektör ekonomichef, eller kanslichef

20 Ks 414 Dnr Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade hösten 2008 Kommunstyrelsekontoret redovisar de motioner och medborgarförslag som ännu inte är färdigbehandlade enligt nedanstående tabell. NAMN MOTION FRÅN STIG JANSSON(M) ANGÅENDE E-FORUM OCH DESS UTVECKLING MOTION FRÅN ELISABET REHN (V) ANGÅENDE UTÖK- NING AV E-FORUM MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN KRISTINA STRÖM ANGÅ- ENDE ATT GE UT FINSPÅNGS OFFENTLIGA DOKUMENT PÅ S... MOTION FRÅN FREDRIK BLOMBERG (C) ANGÅENDE BIL- OCH BUSSPARKERING VID VIBJÖRNSPARKEN MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN ERIC EDSTRÖM ANGÅENDE FÄRGADE LAMPOR UNDER SKUTENBRON MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN GERD MÖLLEFORS LÖKEN ANGÅENDE BRA TRANSPORT TILL OCH FRÅN GROSVAD- SOMRÅDET MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN HANNA FRANSSON ANGÅ- ENDE TRAFIKSÄKERHETS-ÅTGÄRDER I ELIANTORP MOTION FRÅN MARTIN NYBERG (MP) ANGÅENDE BYT NAMN PÅ FFIA! MOTION FRÅN MARTIN NYBERG (MP) ANGÅENDE BYGG- NATION AV OLYMPISKT MINNESMÄRKE MOTION FRÅN MARTIN NYBERG (MP) ANGÅENDE SÄNKT RÖSTRÄTTSÅLDER MOTION FRÅN STEN ZETTERFELDT (C) ANGÅENDE HAS- TIGHETSBEGRÄNSNINGAR I BOSTADSOMRÅDEN MOTION FRÅN MARTIN NYBERG (MP) ANGÅENDE ATT FINSPÅNGS KOMMUN SKA BLI FAIRTRADE CITY MOTION FRÅN MARTIN NYBERG (MP) ANGÅENDE AT- TRAKTIVARE SMÅHUSTOMTER I FINSPÅNG D-NR ANKOMST- DATUM Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Den genomgång som gjorts ovan visar på att för två av motionerna har beredning genomförts av kontoret men att motionerna överlämnats till utredningen angående kommunens e-strategi. Med tanke på att ankomstdatumen ligger långt tillbaka i tiden samt att de meningar som kommer fram i respektive motion kommer att beaktas i arbetet med kommunens e-strategi så rekommenderar kommunstyrelsekontoret att bägge motionerna beslutas vara besvarade. För de två medborgarförslagen och den sista motionen har kontoret upprättat en handlingsplan så att beredda förslag ska kunna presenteras inom kort. Det är därför kontorets förslag att dessa tre ärenden kan lämnas utan vidare åtgärd. Forts.

21 Forts. Ks 414 (Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade hösten 2008) Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Att motionen från Stig Jansson (m) angående e-forum och dess utveckling anses vara besvarad. Att motionen från Elisabet Rehn (v) angående utökning av e-forum anses vara besvarad. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 395 föreslå kommunfullmäktige besluta Att motionen från Stig Jansson (m) angående e-forum och dess utveckling anses vara besvarad. Att motionen från Elisabet Rehn (v) angående utökning av e-forum anses vara besvarad.

22 Ks 415 Dnr Motion från Fredrik Blomberg (c) och Britta Gustavsson (c) angående bil- och bussparkering vid Vibjörnsparken Parkeringen intill grönområdet Vibjörnsparken används idag av många lastbilschaufförer som övernattningsparkering. Parkeringen är utformad så att lastbilar enkelt får plats med närhet till industrierna. Fredrik Blomberg (c) och Britta Gustavsson (c) belyser denna företeelse i en motion om bil- och bussparkering vid Vibjörnsparken. Blomberg och Gustavsson föreslår att parkering vid Vibjörnsparken endast skall vara tillåtet för personbilar samt bussar. Fredrik Blomberg och Britta Gustavsson menar i sin motion att grönområdet Vibjörnsparken är en välbesökt stolthet för Finspång. De påvisar vidare att parkerade lastbilar är att betrakta som ett problem för Finspång. Lastbilarna skymmer sikten och den frekventa övernattningen är inte lämpig då det inte finns någon allmän toalettanläggning på platsen. En viss förbättring skönjdes då parkeringen avdelades, men motionärerna menar det inte varit tillräckligt. De yrkar därför att det på parkeringen vid Vibjörnsparken endast skall tillåtas parkering av personbilar samt bussar. Kommunstyrelsekontoret delar motionärernas uppfattning om att grönområdet Vibjörnsparken är en fin plats som kommunen tydligare bör visa upp. Det är heller inte lämpligt med en övernattningsplats intill ett centralt parkområde i avsaknad av hygienutrymmen. Att som motionärerna föreslår endast tillåta parkering för personbilar och bussar skulle innebära att både turister och boende i Finspång i högre grad skulle få en mer trivsam tillgång till grönområdet Vibjörnsparken. Emellertid skulle ett beslut av det slaget utan vidare åtgärder resultera i andra problem. Det finns ett behov av övernattningsparkering för tung yrkestrafik i Finspång som kommunen bör tillgodose. Många av de lastbilar som motionärerna omnämner kommer långväga, både med nationellt och internationellt ursprung parallellt med att industrierna inte står öppna för leveranser under dygnets alla timmar. Därför vill kommunstyrelsekontoret komplettera Blombergs och Gustavssons motion med ett förslag som också tillgodoser behovet av en parkering för lastbilar. Forts.

23 Forts. Ks 415 (Motion från Fredrik Blomberg (c) och Britta Gustavsson (c) angående bil- och bussparkering vid Vibjörnsparken) I området Östra Hårstorp växer ett nytt industriområde fram. Området som ligger i anslutning till riksväg 51 bedömer Kommunstyrelsekontoret som en lämplig placering för en lastbilsparkering i kombination som informationsplats. Det finns redan planer på en sådan byggnation och kostnaden för densamma ryms inom budget. Parkeringen som planeras kommer att rymma fyra lastbilar. Lokaliseringen av parkeringen/ informationsplatsen är dock avhängigt att Vägverket ger sitt godkännande för en anslutning till riksväg 51. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta Att bifalla Fredrik Blombergs (c) och Britta Gustavssons (c) motion i sin helhet. Att verkställandet av motionen genomförs i samband med att informationsplatsen/parkeringen vid Östra Hårstorp tillkommer. Beredande organ Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 396 Yttrande Larseric Ramlöv (fp), Stig Andersson (s) och Stig Jansson (m) yttrar sig i ärendet Yrkande Larseric Ramlöv (fp) yrkar, med instämmande av Stig Andersson (s) och Carl-Gustaf Mörner (m), bifall till kommunstyrelsekontorets förslag med följand tillägg: Att verkställandet av motionen genomförs i samband med att alternativ lastbilsparkering upplåtes. Forts.

24 Forts. Ks 415 (Motion från Fredrik Blomberg (c) och Britta Gustavsson (c) angående bil- och bussparkering vid Vibjörnsparken) Propositionsordning Ordförande Denny Lawrot (c) meddelar att Larseric Ramlövs (fp) förslag kommer att ställas mot kommunstyrelsekontorets förslag. Omröstning Ordförande Denny Lawrot (c) ställer Larseric Ramlövs (fp) förslag mot kommunstyrelsekontorets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Larseric Ramlövs (fp) förslag. föreslå kommunfullmäktige besluta Att bifalla Fredrik Blombergs (c) och Britta Gustavssons (c) motion i sin helhet. Att verkställandet av motionen genomförs i samband med att informationsplatsen/parkeringen vid Östra Hårstorp tillkommer. Att verkställandet av motionen genomförs i samband med att alternativ lastbilsparkering upplåtes.

25 Ks 416 Dnr Motion från Ing-Marie Arwidsson (kd) angående införande av vårdnadsbidrag Ing-Marie Arwidsson (kd) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde in en motion angående införandet av ett kommunalt vårdnadsbidrag. Motionären anförde bland annat följande. Vi kristdemokrater vill ha en mångfald av barnomsorgsformer. Vi vill att vårdnadsbidraget skall vara en möjlighet för de föräldrar som väljer att inte utnyttja den kommunala barnomsorgen. De föräldrar som får vårdnadsbidraget skall kunna välja själva om de vill vara hemma med sina barn eller om de vill arbeta och ordna barnomsorgen på något annat sätt. Vårdnadsbidraget innebär ökad valfrihet och rättvisa för barnfamiljer och ger föräldrarna möjlighet att ägna mer tid tillsammans med sina barn när de är små. Humanistiska nämnden beslutade , 127 att anta förvaltningens förslag till remissvar. Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige , 305, till humanistiska nämnden för ytterligare beredning. Humanistiska nämnden beslutade på nytt i ärendet , 56. Kommunstyrelsekontoret redovisar sitt yttrande över humanistiska nämndens beslut, men lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. Beredande organ Humanistiska nämndens protokoll , 127 Kommunstyrelsens protokoll , 653 Humanistiska nämndens protokoll , 56 Kommunstyrelsens protokoll , 397 Yttrande Larseric Ramlöv (fp), Peter Fransson (s), Carl-Gustaf Mörner (m), Elisabet Rehn (v) och Leif Jonsson (kd). Forts.

26 Forts. Ks 416 (Motion från Ing-Marie Arwidsson (kd) angående införande av vårdnadsbidrag) Yrkande Larseric Ramlöv (fp) yrkar, med instämmande av Stig Andersson (s), Carl-Gustaf Mörner (m) och Elisabet Rehn (v), avslag på motionen. föreslå kommunfullmäktige besluta Att avslå motionen. Icke-deltagande i beslut Leif Jonsson (kd) deltar inte i beslutet.

27 Ks 417 Dnr Medborgarförslag från Eric Edström angående färgade lampor under Skutenbron Ljussättning är en fördelaktig metod för att skapa upplevelse av trygghet och omtanke. Sättningen handlar inte endast om ljus utan också om att lyfta fram miljöer eller att skapa effekt. Eric Edström föreslår i ett medborgarförslag angående färgade lampor under Skutenbron Finspångs kommun att belysa vacker miljö och samtidigt skapa ljuseffekt. Alla vet ju att Skutenbron är tråkig och mörk på kvällarna så jag skulle vilja ha färjade lampor under bron så det lyser mysigt och fint på kvällarna för då lyser det mot bron och vattnet. Kommunstyrelsekontoret delar Edströms uppfattning att en belysning under Skutenbron skulle få en tilltalande effekt och en mer trivsam upplevelse i centrum. Då det i nuläget pågår en centrumutredning, vari det finns planer på att upprätta en ljussättningsplan över centrum, bör Eric Edströms förslag översändas till centrumutredningen för beaktande. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta Att översända Eric Edströms medborgarförslag angående färgade lampor under Skutenbron till styrgruppen för centrumutveckling för att tas i beaktande vid upprättande av ljussättningsplan för centrum. Att anse medborgarförslaget besvarat. Att delge beslutet till Eric Edström. Beredande organ Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 398 Forts.

Larseric Ramlöv (fp) Birgit Svärd (s) Anders Härnbro (s) Conny Eriksson (s) Peter Fransson (s) Carin Löfgren (m) 521 samt fr.o.m.

Larseric Ramlöv (fp) Birgit Svärd (s) Anders Härnbro (s) Conny Eriksson (s) Peter Fransson (s) Carin Löfgren (m) 521 samt fr.o.m. Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 16.05 2008-12-01 1 (42) Beslutande Denny Lawrot (c), ordförande Elisabet Rehn (v) Stig Andersson (s) Inge Jacobsson (m) Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 531 Leif Jonsson

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Inge Jacobsson (m)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Inge Jacobsson (m) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 15.00 17.00 2008-05-05 1 (45) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Fullriggaren Strömsvik måndag, kl. 08:30 11:00 Beslutande Erland Olauson (S) ordf Anna Nilsson (M) Lars Beckman (S) Leif Jonsson (KD) Helen Johansson Kokkonen (S) Närvarande

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

2008-10-20 1 (42) Birgit Svärd (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

2008-10-20 1 (42) Birgit Svärd (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 16.00 2008-10-20 1 (42) Beslutande Ersättare Denny Lawrot (c), ordförande Marie Wallbom (v) Elisabet Rehn (v) Fredrik Blomberg (c) Stig Andersson (s) Maria Strömberg

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS 1 Kommunstyrelsen 2010-06-23 Plats och tid Stala Församlinghem 2010-06-23 18:00-18:20 Beslutande Gunilla Josefsson Bengt Torstensson Anders Fröjdö Lars-Åke Gustavsson Birgit Strömberg Bengt Johansson Ingrid

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) (c) Gösta

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h "~,.,, _).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h ~,.,, _). l {10) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl 13.30-14.30 Se sidan 2 Underskrifter "'"""" (f'!- ~t""t-::--- --- ~ "'~"" 138-143 Ordförande \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- -c-;;~ i; c;~-~~-;~~~-~;;--c7~------------------------------------------------

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Torsdagen den 2 maj 2013, kl 13.00-16.10 Plats Vänersalen, Vänerparken, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer