Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m Rune Haagel (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s)"

Transkript

1 Plats och tid Hotell de Geer, kl (55) Beslutande Ersättare Denny Lawrot (c), ordförande Marie Wallbom (v) Elisabet Rehn (v) Carin Löfgren (m) t.o.m. 432 Stig Andersson (s) Fredrik Blomberg (c) fr.o.m. 406 Inge Jacobsson (m) Christer Lundström (fp) Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431 Leif Jonsson (kd) Peter Fransson (s) Larseric Ramlöv (fp) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Anders Härnbro (s) t.o.m. 430 Conny Eriksson (s) fr.o.m. 431 Carin Löfgren (m) fr.o.m. 433 Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Rune Haagel (s) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, Metallen, Underskrifter Sekreterare Paragrafer: Fredrik Bonander Ordförande Denny Lawrot Justerande Rune Haagel ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift Barbro Lundgren

2 Bilaga l Övriga deltagande Stig Jansson (m), kommunfullmäktiges ordförande Sven-Inge Arnell, kommundirektör Fredrik Bonander, kommunsekreterare Anders Axelsson, kanslichef Anette Asklöf, ekonomichef Hans Lindberg, utvecklingschef Stig Karlsson, personalchef Leif Björk, ekonom Olle Östberg, trafikplanerare

3 Ks 403 Kommunstyrelsens ärendelista Kommunstyrelsens ordförande Denny Lawrot (c) föreslår ändring i ärendelistan. Ärende 5 Investeringsmedgivande för inköp av fordon och ärende 22 Mellannyckeln Hemtjänst och särskilt boende avförs från ärendelistan. Att fastställa föreliggande ärendelista med följande förändring: Ärende 5 Investeringsmedgivande för inköp av fordon avförs från ärendelistan. Ärende 22 Mellannyckeln Hemtjänst och särskilt boende avförs från ärendelistan.

4 Ks 404 Dnr Månadsrapport för pensionsportföljen Enligt kommunens policy för placering av pensionsmedel ska kommunstyrelsen löpande följa upp utvecklingen av pensionsportföljen. Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100 %. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 95 % av avsedda pensionsutbetalningar alltid skall kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig skall äventyras. Pensionsportföljen lever upp till den övergripande risklimiten med betryggande marginal. Risken att pensionsportföljen skulle falla under säkerhetsgolvet innan årsskiftet är väldigt liten med dagens portfölj. Aktuell konsolidering , det vill säga tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionsskulden, var 98,1 %. Vid avstämningsdatumet hade tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på cirka 44,3 miljoner kronor. Den ursprungliga avsättningen till pensionsportföljen i april 2005 omfattade 40 miljoner kronor. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Att anteckna informationen till protokollet.

5 Ks 405 Dnr Månadsuppföljning augusti 2008 kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har att godkänna månadsuppföljning augusti 2008 för Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens verksamhet uppvisar ett prognostiserat nettounderskott på kr för år 2008, vilket innebär en oförändrad prognos mot delårsbokslutet. Underskottet förklaras främst av kommunstyrelsekontorets ökade IT-kostnader samt ökade kostnader för kollektivtrafiken. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att med godkännande anteckna månadsuppföljning augusti 2008, kommunstyrelsen, till protokollet. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Att med godkännande anteckna månadsuppföljning augusti 2008, kommunstyrelsen, till protokollet.

6 Ks 406 Dnr Månadsuppföljning augusti 2008 nämnder och styrelse Budgeterat resultat för 2008 är 7,1 miljoner kronor. I prognosen efter åtta månader beräknar nämnderna, inklusive kommungemensamma kostnader, med ett underskott på 20 miljoner kronor vid årets slut. Den totala avvikelsen på verksamhetens nettokostnader inkl nämnderna uppgår till -22,8 miljoner kronor där den resterande posten avser förändrade pensionskostnader, ramjustering Arena Grosvad samt kostnader för Gränslandet och Finspångs kanotklubb. Finansieringen ger ett överskott på 0,9 miljoner kronor jämfört med budget, skatteintäkterna prognostiseras bli 10,6 miljoner kronor lägre än budgeterat. Detta medför att prognosen för årets resultat blir -25,5 miljoner kronor. Om hänsyn tas till den ökade ansvarsförbindelsen på 3,6 miljoner kronor blir årets resultat -29,1 miljoner kronor. Nämndernas, inklusive kommungemensamma kostnader, prognostiserade resultat har förändrats från -20,2 miljoner kronor i delårsbokslutet till -20,0 miljoner kronor månadsuppföljningen i augusti, en förbättring med kronor. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Att med godkännande anteckna månadsrapport augusti 2008, nämnder och styrelse till protokollet. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Denny Lawrot (c), Inge Jacobsson (m), Elisabet Rehn (v), Carl-Gustaf Mörner (m), Sven-Inge Arnell, kommundirektör och Peter Fransson (s) yttrar sig i ärendet. föreslå kommunfullmäktige besluta Att med godkännande anteckna månadsrapport augusti 2008, nämnder och styrelse till protokollet.

7 Ks 407 Dnr Fastighetsreglering och mindre ändring av detaljplan Högby 1:2 och Åldermannen 4 Vallonbygden AB har inkommit med en skrivelse om önskemål om att förändra verksamheten på fastigheten Åldermannen 4 från allmänt ändamål till bostäder. Vallonbygden vill även förändra fastighetens omfattning enligt följande: Fig tillhörande Högby 1:2 (ägare Finspångs kommun) regleras till Åldermannen 4 (tomträttshavare Vallonbygden). Fig. 3, idag tillhörande Åldermannen 4, regleras via fastighetsförsäljning till Åldermannen 3 (privat ägo). Kommunstyrelsekontoret har kommit överens med Vallonbygden att bolaget står för alla med ärendet tillhörande kostnader och Finspångs kommun får intäkterna för försäljning av fig. 3, ca kronor. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Att delegera till bygg- och miljönämnden att anta detaljplanen. Att uppdra till kommunstyrelsen att sälja del av Åldermannen 4 och att ändra omfattningen av tomträtten Åldermannen 4 utan förändring av nuvarande tomträttsavgäld. Att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna alla för ärendet tillhörande handlingar. Beredande organ Vallonbygdens skrivelse Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse föreslå kommunfullmäktige besluta Att delegera till bygg- och miljönämnden att anta detaljplanen. Forts.

8 Forts. Ks 407 (Fastighetsreglering och mindre ändring av detaljplan Högby 1:2 och Åldermannen 4) Att uppdra till kommunstyrelsen att sälja del av Åldermannen 4 och att ändra omfattningen av tomträtten Åldermannen 4 utan förändring av nuvarande tomträttsavgäld. Att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna alla för ärendet tillhörande handlingar.

9 Ks 408 Ajournering Kommunstyrelsens ordförande Denny Lawrot (c) föreslår ajournering av sammanträdet under 10 minuter. Att ajournera sammanträdet under 10 minuter klockan Att återuppta sammanträdet klockan 13.30

10 Ks 409 Dnr Finspångs Folkets Hus försäljning Den siste juni 2008 inkom föreningen Finspångs Folkets Hus med en konkursansökan. Senare utsågs Advokatfirman Glimstedts till konkursförvaltare. Finspångs kommun har under åren borgat med drygt 3,3 mnkr för de lån Folkets Hus-föreningen tecknat. Kommunen fick under sommaren gå in och betala motsvarande belopp till konkursförvaltaren. Under augusti och september månad har resonemang förts med konkursförvaltare Rune Brännström vid Glimstedts om en lösning på konkursen. Några möten har också hållits med fastighetsägare Magnus Ericsson, Ericssons Fastigheter AB, om att hitta ett upplägg för att kunna komma igång med verksamheten i huset. Detta har tidigare avrapporterats till kommunstyrelsen. Vid möte den 26 september har en uppgörelse nåtts mellan konkursförvaltaren, Magnus Ericsson och Finspångs kommun. Ekonomiskt blir denna uppgörelse väsentligt mindre kostsam än det avtal kommunen haft med Finspångs Folkets Hus. Exakt hur mycket hyresnettokostnaden blir under 2009 vet ingen, framför allt eftersom det är oklart hur mycket hyresintäkter som kan komma in. Finspångs kommun står risken om t.ex. hyresavtal sägs upp eller intäkter uteblir. Klart är att det funnits många förfrågningar om bokningar av lokalerna, så förhoppningen är att fastigheten ska kunna gå runt. Samtidigt pågår arbetet med att se över vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalerna och det är möjligt att verksamheter kan flytta till fastigheten och därmed öka hyresintäkterna. I bästa fall kommer vi att klara hyreskostnaderna med det tillskott som sköts till i budgeten för år I sämsta fall kommer nettokostnaderna att vara ca 1 miljon kronor lägre än 2008 och ge ett underskott i den lagda budgeten på några hundra tusen kronor. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att godkänna att hyresavtal på ett år tecknas för f.d. Finspångs Folkets Hus med Magnus Ericssons bolag på de villkor som beskrivs i förvaltningens skrivelse. Forts.

11 Forts. Ks 409 (Finspångs Folkets Hus försäljning) Att godkänna inköp av Folkets Hus inventarier enligt upprättad förteckning för en sammanlagt köpeskilling av kronor. Att finansiering för inköp av inventarier tas ur kommunens rörelsekapital. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Sven-Inge Arnell, kommundirektör, Denny Lawrot (c), Carl-Gustaf Mörner (m), Conny Eriksson (s), Peter Fransson (s) och Larseric Ramlöv (fp) yttrar sig i ärendet. Yrkande Stig Andersson (s) yrkar återremiss för att återkomma när ett färdigt avtalsförslag föreligger. Inge Jacobsson (m) yrkar avslag på Stig Anderssons (s) förslag. Propositionsordning Ordförande Denny Lawrot (c) meddelar att först kommer Stig Andersson (s) yrkande att ställas mot Inge Jacobssons (m) yrkande. Om Inge Jacobssons (m) yrkande erhåller majoritet kommer sedan kommunstyrelsekontorets förslag att ställas mot avslag. Omröstning Ordförande Denny Lawrot (c) ställer proposition på Stig Anderssons (s) förslag mot Inge Jacobssons (m) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Inge Jacobssons (m) förslag. Därefter ställs kommunstyrelsekontorets förslag mot avslag varvid kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag. Forts.

12 Forts. Ks 409 (Finspångs Folkets Hus försäljning) Att godkänna att hyresavtal på ett år tecknas för f.d. Finspångs Folkets Hus med Magnus Ericssons bolag på de villkor som beskrivs i förvaltningens skrivelse, Att godkänna inköp av Folkets Hus inventarier enligt upprättad förteckning för en sammanlagt köpeskilling av kronor, samt Att finansiering för inköp av inventarier tas ur kommunens rörelsekapital Reservation Stig Andersson (s), Birgit Svärd (s), Rune Haagel (s), Jan-Erik Svenblad (s) och Anders Härnbro (s) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att avslå Stig Anderssons (s) yrkande på återremiss.

13 Ks 410 Dnr Remissyttrande Polismyndighetens verksamhetsplan 2009 Finspångs kommun vill framhålla följande områden som särskilt betydelsefulla gällande den polisiära verksamheten. Det är ur Finspångs kommuns perspektiv mycket viktigt att framhålla betydelsen av möjligheten till lokala lösningar och särdrag för på bästa sätt bemöta lokala avvikelser. God personaltäthet, fysisk geografisk närvaro och förutsättningar för snabb och enkel kommunikation utgör stommen för ett ömsesidigt förtroende, samarbete och öppen dialog. I enlighet med det ovanstående är det därför av synnerlig vikt att den lokala polisen har tillräckliga personalresurser för att kunna delta i det arbete som nu påbörjas. Ytterligare personal är önskvärd för att den ordinarie verksamheten inte ska drabbas då polisiär närvaro är viktig i det kommande utvecklingsarbetet. En vidare god åtgärd för Finspångs kommun är att Polismyndigheten satsar resurser på en kontaktpolis som stöd för skolpersonalen. För Finspångs vidkommande är detta av särskild vikt då ungdomsbrottsligheten är hög, särskilt markant är antalet misshandelsfall som sker på skolor. Minskad ungdomsbrottslighet är såväl polismyndighetens mål som samhällets i övrigt. Den brottsproblematik som jämte ungdomsbrottsligheten dominerar i Finspång går att härleda till drogbruk. Drogernas samband med brottslighet är tydliga precis som verksamhetsplanen beskriver. I kommunen finns flera behandlingshem och tillgången på lägenheter har varit god. Kommunen välkomnar insatser för att bekämpa narkotikarelaterad brottslighet, hos unga och vuxna. Det är mycket tillfredsställande att polismyndigheten utvecklar och implementerar systematiska metoder, teknik och analysverktyg. Insatser som resulterar i högre kvalitet, effektivare arbete och i slutändan högre uppklaringsprocent. Av stor vikt är det också att en sådan utveckling når alla verksamheter ute i länet och leder till en jämnhet avseende kvalitet. Forts.

14 Forts. Ks 410 (Remissyttrande Polismyndighetens verksamhetsplan 2009) Kriminalitet varierar över tid och den kan snabbt förändras. Hur pass omfattande den blir är beroende av många faktorer, till exempel samhällets ekonomiska och/eller arbetsmarknadsmässiga status, sociala missförhållanden och den allmänt rådande toleransen för brott. Då Finspångs kommun upplevt omfattande kriminalitet under de senaste åren ställs det av medborgarna extra höga krav på såväl det rent polisiära arbetet som kommunens egen verksamhet. Ökad synlighet, tät personalbemanning och en i övrigt hög servicenivå är avgörande faktorer för att inte utveckla misstroende hos medborgarna. Polismyndighetens inriktning mot brott bland unga, drogbekämpning och yrkes- och vaneförbrytare är insatser som väl kan höja polisens och det brottsförebyggande arbetets status hos allmänheten. Finspångs kommun ser fram emot en fortsatt god dialog och ett gott samarbete framöver med polismyndigheten. Som ett led i att bibehålla medborgarnas förtroende för den polisiära verksamheten i Finspång får den goda servicenivå som i dagsläget finns inte under några omständigheter försämras. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att godkänna ovanstående remissyttrande avseende polismyndighetens verksamhetsplan Att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att överlämna yttrandet till Polismyndigheten i Östergötlands län. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yrkande Stig Andersson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. Forts.

15 Forts. Ks 410 (Remissyttrande Polismyndighetens verksamhetsplan 2009) Att godkänna ovanstående remissyttrande avseende polismyndighetens verksamhetsplan Att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att överlämna yttrandet till Polismyndigheten i Östergötlands län.

16 Ks 411 Dnr Hårstorp 2:75, Tegelbruksvägen 5, Finspång Kommunstyrelsen mottog ett protokoll från Vallonbygden AB gällande fastigheten Hårstorp 2:75, som redovisade ett stort renoveringsbehov alternativt rivning av byggnaden. Kommunstyrelsekontoret har i dialog med Vallonbygden låtit göra kompletterande undersökningar av fastigheten och diskuterat de olika alternativ som finns (rivning, renovering, försäljning) och kommit till den gemensamma slutsatsen att den bästa lösningen för området i sin helhet är att iordningställa huset för uthyrning inom Vallonbygdens förvaltningsuppdrag eller försäljning. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att uppdra till Vallonbygden att komplettera ärendet med en aktuell kostnadskalkyl för alternativt renovering eller försäljning av byggnaden på fastigheten Hårstorp 2:75. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Att uppdra till Vallonbygden att komplettera ärendet med en aktuell kostnadskalkyl för alternativt renovering eller försäljning av byggnaden på fastigheten Hårstorp 2:75.

17 Ks 412 Dnr Hårstorp 2:73, Tegelbruksvägen 1, Finspång Kommunstyrelsen mottog en skrivelse från Vallonbygden AB, daterad , gällande fastigheten Hårstorp 2:73, som redovisade ett stort renoveringsbehov alternativt rivning av byggnaden. Kommunstyrelsekontoret har i dialog med Vallonbygden låtit göra kompletterande undersökningar av fastigheten och diskuterat de olika alternativ som finns (rivning, renovering, försäljning) och kommit till den gemensamma slutsatsen att den bästa lösningen för området i sin helhet är att iordningställa huset för uthyrning inom Vallonbygdens förvaltningsuppdrag eller försäljning. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att uppdra till Vallonbygden att komplettera ärendet med en aktuell kostnadskalkyl för alternativt renovering eller försäljning av byggnaden på fastigheten Hårstorp 2:73. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Carl-Gustaf Mörner (m) yttrar sig i ärendet. Att uppdra till Vallonbygden att komplettera ärendet med en aktuell kostnadskalkyl för alternativt renovering eller försäljning av byggnaden på fastigheten Hårstorp 2:73.

18 Ks 413 Dnr Bemyndigande att underteckna och kontrasignera handlingar Kommunstyrelsen beslutade den 3 september om vem som har rätt att underteckna och signera handlingar. Med anledning av förändringar av kommunstyrelsens presidium måste kommunstyrelsen fatta nytt beslut om bemyndigande att underteckna och kontrasignera handlingar. Dessutom föreslår kommunstyrelsekontoret att kommunstyrelsen fastställer vilka befattningar som har rätt att kontrasignera handlingar, istället för som hittills att utse namngivna personer. Syftet är att underlätta den administrativa hanteringen framöver. Om rätten att underteckna handlingar följer en befattning behöver inte nytt beslut tas vid eventuella personalförändringar. Ordförandenas rätt att underteckna handlingar regleras redan idag i kommunstyrelsens reglemente. Den nuvarande ordningen att utöver reglementet ta särskilt beslut med namngivna personer är därmed inte nödvändig. I kommunstyrelsens reglemente återfinns ordförandenas rätt att underteckna handlingar under rubriken Undertecknande av handlingar: Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförandena och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna handlingar. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att upphäva kommunstyrelsens beslut , 459. Att utgående skrivelser från kommunstyrelsen ska vara kontrasignerade av en av nedanstående befattningar: kommundirektör ekonomichef kanslichef, eller kommunsekreterare Forts.

19 Forts. Ks 413 (Bemyndigande att underteckna och kontrasignera handlingar) Att köpehandlingar, kontrakt, lån, borgensförbindelser, fullmakter och liknande handlingar, där beslutsrätten inte är delegerad enligt särskilt beslut, ska vara kontrasignerade av en av nedanstående befattningar: kommundirektör ekonomichef, eller kanslichef Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Att upphäva kommunstyrelsens beslut , 459. Att utgående skrivelser från kommunstyrelsen ska vara kontrasignerade av en av nedanstående befattningar: kommundirektör ekonomichef kanslichef, eller kommunsekreterare. Att köpehandlingar, kontrakt, lån, borgensförbindelser, fullmakter och liknande handlingar, där beslutsrätten inte är delegerad enligt särskilt beslut, ska vara kontrasignerade av en av nedanstående befattningar: kommundirektör ekonomichef, eller kanslichef

20 Ks 414 Dnr Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade hösten 2008 Kommunstyrelsekontoret redovisar de motioner och medborgarförslag som ännu inte är färdigbehandlade enligt nedanstående tabell. NAMN MOTION FRÅN STIG JANSSON(M) ANGÅENDE E-FORUM OCH DESS UTVECKLING MOTION FRÅN ELISABET REHN (V) ANGÅENDE UTÖK- NING AV E-FORUM MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN KRISTINA STRÖM ANGÅ- ENDE ATT GE UT FINSPÅNGS OFFENTLIGA DOKUMENT PÅ S... MOTION FRÅN FREDRIK BLOMBERG (C) ANGÅENDE BIL- OCH BUSSPARKERING VID VIBJÖRNSPARKEN MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN ERIC EDSTRÖM ANGÅENDE FÄRGADE LAMPOR UNDER SKUTENBRON MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN GERD MÖLLEFORS LÖKEN ANGÅENDE BRA TRANSPORT TILL OCH FRÅN GROSVAD- SOMRÅDET MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN HANNA FRANSSON ANGÅ- ENDE TRAFIKSÄKERHETS-ÅTGÄRDER I ELIANTORP MOTION FRÅN MARTIN NYBERG (MP) ANGÅENDE BYT NAMN PÅ FFIA! MOTION FRÅN MARTIN NYBERG (MP) ANGÅENDE BYGG- NATION AV OLYMPISKT MINNESMÄRKE MOTION FRÅN MARTIN NYBERG (MP) ANGÅENDE SÄNKT RÖSTRÄTTSÅLDER MOTION FRÅN STEN ZETTERFELDT (C) ANGÅENDE HAS- TIGHETSBEGRÄNSNINGAR I BOSTADSOMRÅDEN MOTION FRÅN MARTIN NYBERG (MP) ANGÅENDE ATT FINSPÅNGS KOMMUN SKA BLI FAIRTRADE CITY MOTION FRÅN MARTIN NYBERG (MP) ANGÅENDE AT- TRAKTIVARE SMÅHUSTOMTER I FINSPÅNG D-NR ANKOMST- DATUM Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Den genomgång som gjorts ovan visar på att för två av motionerna har beredning genomförts av kontoret men att motionerna överlämnats till utredningen angående kommunens e-strategi. Med tanke på att ankomstdatumen ligger långt tillbaka i tiden samt att de meningar som kommer fram i respektive motion kommer att beaktas i arbetet med kommunens e-strategi så rekommenderar kommunstyrelsekontoret att bägge motionerna beslutas vara besvarade. För de två medborgarförslagen och den sista motionen har kontoret upprättat en handlingsplan så att beredda förslag ska kunna presenteras inom kort. Det är därför kontorets förslag att dessa tre ärenden kan lämnas utan vidare åtgärd. Forts.

21 Forts. Ks 414 (Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade hösten 2008) Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Att motionen från Stig Jansson (m) angående e-forum och dess utveckling anses vara besvarad. Att motionen från Elisabet Rehn (v) angående utökning av e-forum anses vara besvarad. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 395 föreslå kommunfullmäktige besluta Att motionen från Stig Jansson (m) angående e-forum och dess utveckling anses vara besvarad. Att motionen från Elisabet Rehn (v) angående utökning av e-forum anses vara besvarad.

22 Ks 415 Dnr Motion från Fredrik Blomberg (c) och Britta Gustavsson (c) angående bil- och bussparkering vid Vibjörnsparken Parkeringen intill grönområdet Vibjörnsparken används idag av många lastbilschaufförer som övernattningsparkering. Parkeringen är utformad så att lastbilar enkelt får plats med närhet till industrierna. Fredrik Blomberg (c) och Britta Gustavsson (c) belyser denna företeelse i en motion om bil- och bussparkering vid Vibjörnsparken. Blomberg och Gustavsson föreslår att parkering vid Vibjörnsparken endast skall vara tillåtet för personbilar samt bussar. Fredrik Blomberg och Britta Gustavsson menar i sin motion att grönområdet Vibjörnsparken är en välbesökt stolthet för Finspång. De påvisar vidare att parkerade lastbilar är att betrakta som ett problem för Finspång. Lastbilarna skymmer sikten och den frekventa övernattningen är inte lämpig då det inte finns någon allmän toalettanläggning på platsen. En viss förbättring skönjdes då parkeringen avdelades, men motionärerna menar det inte varit tillräckligt. De yrkar därför att det på parkeringen vid Vibjörnsparken endast skall tillåtas parkering av personbilar samt bussar. Kommunstyrelsekontoret delar motionärernas uppfattning om att grönområdet Vibjörnsparken är en fin plats som kommunen tydligare bör visa upp. Det är heller inte lämpligt med en övernattningsplats intill ett centralt parkområde i avsaknad av hygienutrymmen. Att som motionärerna föreslår endast tillåta parkering för personbilar och bussar skulle innebära att både turister och boende i Finspång i högre grad skulle få en mer trivsam tillgång till grönområdet Vibjörnsparken. Emellertid skulle ett beslut av det slaget utan vidare åtgärder resultera i andra problem. Det finns ett behov av övernattningsparkering för tung yrkestrafik i Finspång som kommunen bör tillgodose. Många av de lastbilar som motionärerna omnämner kommer långväga, både med nationellt och internationellt ursprung parallellt med att industrierna inte står öppna för leveranser under dygnets alla timmar. Därför vill kommunstyrelsekontoret komplettera Blombergs och Gustavssons motion med ett förslag som också tillgodoser behovet av en parkering för lastbilar. Forts.

23 Forts. Ks 415 (Motion från Fredrik Blomberg (c) och Britta Gustavsson (c) angående bil- och bussparkering vid Vibjörnsparken) I området Östra Hårstorp växer ett nytt industriområde fram. Området som ligger i anslutning till riksväg 51 bedömer Kommunstyrelsekontoret som en lämplig placering för en lastbilsparkering i kombination som informationsplats. Det finns redan planer på en sådan byggnation och kostnaden för densamma ryms inom budget. Parkeringen som planeras kommer att rymma fyra lastbilar. Lokaliseringen av parkeringen/ informationsplatsen är dock avhängigt att Vägverket ger sitt godkännande för en anslutning till riksväg 51. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta Att bifalla Fredrik Blombergs (c) och Britta Gustavssons (c) motion i sin helhet. Att verkställandet av motionen genomförs i samband med att informationsplatsen/parkeringen vid Östra Hårstorp tillkommer. Beredande organ Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 396 Yttrande Larseric Ramlöv (fp), Stig Andersson (s) och Stig Jansson (m) yttrar sig i ärendet Yrkande Larseric Ramlöv (fp) yrkar, med instämmande av Stig Andersson (s) och Carl-Gustaf Mörner (m), bifall till kommunstyrelsekontorets förslag med följand tillägg: Att verkställandet av motionen genomförs i samband med att alternativ lastbilsparkering upplåtes. Forts.

24 Forts. Ks 415 (Motion från Fredrik Blomberg (c) och Britta Gustavsson (c) angående bil- och bussparkering vid Vibjörnsparken) Propositionsordning Ordförande Denny Lawrot (c) meddelar att Larseric Ramlövs (fp) förslag kommer att ställas mot kommunstyrelsekontorets förslag. Omröstning Ordförande Denny Lawrot (c) ställer Larseric Ramlövs (fp) förslag mot kommunstyrelsekontorets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Larseric Ramlövs (fp) förslag. föreslå kommunfullmäktige besluta Att bifalla Fredrik Blombergs (c) och Britta Gustavssons (c) motion i sin helhet. Att verkställandet av motionen genomförs i samband med att informationsplatsen/parkeringen vid Östra Hårstorp tillkommer. Att verkställandet av motionen genomförs i samband med att alternativ lastbilsparkering upplåtes.

25 Ks 416 Dnr Motion från Ing-Marie Arwidsson (kd) angående införande av vårdnadsbidrag Ing-Marie Arwidsson (kd) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde in en motion angående införandet av ett kommunalt vårdnadsbidrag. Motionären anförde bland annat följande. Vi kristdemokrater vill ha en mångfald av barnomsorgsformer. Vi vill att vårdnadsbidraget skall vara en möjlighet för de föräldrar som väljer att inte utnyttja den kommunala barnomsorgen. De föräldrar som får vårdnadsbidraget skall kunna välja själva om de vill vara hemma med sina barn eller om de vill arbeta och ordna barnomsorgen på något annat sätt. Vårdnadsbidraget innebär ökad valfrihet och rättvisa för barnfamiljer och ger föräldrarna möjlighet att ägna mer tid tillsammans med sina barn när de är små. Humanistiska nämnden beslutade , 127 att anta förvaltningens förslag till remissvar. Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige , 305, till humanistiska nämnden för ytterligare beredning. Humanistiska nämnden beslutade på nytt i ärendet , 56. Kommunstyrelsekontoret redovisar sitt yttrande över humanistiska nämndens beslut, men lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. Beredande organ Humanistiska nämndens protokoll , 127 Kommunstyrelsens protokoll , 653 Humanistiska nämndens protokoll , 56 Kommunstyrelsens protokoll , 397 Yttrande Larseric Ramlöv (fp), Peter Fransson (s), Carl-Gustaf Mörner (m), Elisabet Rehn (v) och Leif Jonsson (kd). Forts.

26 Forts. Ks 416 (Motion från Ing-Marie Arwidsson (kd) angående införande av vårdnadsbidrag) Yrkande Larseric Ramlöv (fp) yrkar, med instämmande av Stig Andersson (s), Carl-Gustaf Mörner (m) och Elisabet Rehn (v), avslag på motionen. föreslå kommunfullmäktige besluta Att avslå motionen. Icke-deltagande i beslut Leif Jonsson (kd) deltar inte i beslutet.

27 Ks 417 Dnr Medborgarförslag från Eric Edström angående färgade lampor under Skutenbron Ljussättning är en fördelaktig metod för att skapa upplevelse av trygghet och omtanke. Sättningen handlar inte endast om ljus utan också om att lyfta fram miljöer eller att skapa effekt. Eric Edström föreslår i ett medborgarförslag angående färgade lampor under Skutenbron Finspångs kommun att belysa vacker miljö och samtidigt skapa ljuseffekt. Alla vet ju att Skutenbron är tråkig och mörk på kvällarna så jag skulle vilja ha färjade lampor under bron så det lyser mysigt och fint på kvällarna för då lyser det mot bron och vattnet. Kommunstyrelsekontoret delar Edströms uppfattning att en belysning under Skutenbron skulle få en tilltalande effekt och en mer trivsam upplevelse i centrum. Då det i nuläget pågår en centrumutredning, vari det finns planer på att upprätta en ljussättningsplan över centrum, bör Eric Edströms förslag översändas till centrumutredningen för beaktande. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta Att översända Eric Edströms medborgarförslag angående färgade lampor under Skutenbron till styrgruppen för centrumutveckling för att tas i beaktande vid upprättande av ljussättningsplan för centrum. Att anse medborgarförslaget besvarat. Att delge beslutet till Eric Edström. Beredande organ Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 398 Forts.

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar 2010-02-01 Paragrafer 40 Kommunstyrelsens ärendelista 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009 42 Finansrapport december 2009 43 Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

213 Kommunstyrelsens ärendelista. 214 Informationsärenden

213 Kommunstyrelsens ärendelista. 214 Informationsärenden 2013-06-10 Paragrafer Informationsärenden 213 Kommunstyrelsens ärendelista 214 Informationsärenden 215 Ajournering 216 Högby 1:42, Högbyskolan Finspång, begäran om förvärv av fastighet Beslutsärenden 217

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 15.00-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson 74 Mats Stenström

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer