Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m Rune Haagel (s)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s)"

Transkript

1 Plats och tid Hotell de Geer, kl (55) Beslutande Ersättare Denny Lawrot (c), ordförande Marie Wallbom (v) Elisabet Rehn (v) Carin Löfgren (m) t.o.m. 432 Stig Andersson (s) Fredrik Blomberg (c) fr.o.m. 406 Inge Jacobsson (m) Christer Lundström (fp) Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431 Leif Jonsson (kd) Peter Fransson (s) Larseric Ramlöv (fp) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Anders Härnbro (s) t.o.m. 430 Conny Eriksson (s) fr.o.m. 431 Carin Löfgren (m) fr.o.m. 433 Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Rune Haagel (s) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, Metallen, Underskrifter Sekreterare Paragrafer: Fredrik Bonander Ordförande Denny Lawrot Justerande Rune Haagel ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift Barbro Lundgren

2 Bilaga l Övriga deltagande Stig Jansson (m), kommunfullmäktiges ordförande Sven-Inge Arnell, kommundirektör Fredrik Bonander, kommunsekreterare Anders Axelsson, kanslichef Anette Asklöf, ekonomichef Hans Lindberg, utvecklingschef Stig Karlsson, personalchef Leif Björk, ekonom Olle Östberg, trafikplanerare

3 Ks 403 Kommunstyrelsens ärendelista Kommunstyrelsens ordförande Denny Lawrot (c) föreslår ändring i ärendelistan. Ärende 5 Investeringsmedgivande för inköp av fordon och ärende 22 Mellannyckeln Hemtjänst och särskilt boende avförs från ärendelistan. Att fastställa föreliggande ärendelista med följande förändring: Ärende 5 Investeringsmedgivande för inköp av fordon avförs från ärendelistan. Ärende 22 Mellannyckeln Hemtjänst och särskilt boende avförs från ärendelistan.

4 Ks 404 Dnr Månadsrapport för pensionsportföljen Enligt kommunens policy för placering av pensionsmedel ska kommunstyrelsen löpande följa upp utvecklingen av pensionsportföljen. Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100 %. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 95 % av avsedda pensionsutbetalningar alltid skall kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig skall äventyras. Pensionsportföljen lever upp till den övergripande risklimiten med betryggande marginal. Risken att pensionsportföljen skulle falla under säkerhetsgolvet innan årsskiftet är väldigt liten med dagens portfölj. Aktuell konsolidering , det vill säga tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionsskulden, var 98,1 %. Vid avstämningsdatumet hade tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på cirka 44,3 miljoner kronor. Den ursprungliga avsättningen till pensionsportföljen i april 2005 omfattade 40 miljoner kronor. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Att anteckna informationen till protokollet.

5 Ks 405 Dnr Månadsuppföljning augusti 2008 kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har att godkänna månadsuppföljning augusti 2008 för Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens verksamhet uppvisar ett prognostiserat nettounderskott på kr för år 2008, vilket innebär en oförändrad prognos mot delårsbokslutet. Underskottet förklaras främst av kommunstyrelsekontorets ökade IT-kostnader samt ökade kostnader för kollektivtrafiken. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att med godkännande anteckna månadsuppföljning augusti 2008, kommunstyrelsen, till protokollet. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Att med godkännande anteckna månadsuppföljning augusti 2008, kommunstyrelsen, till protokollet.

6 Ks 406 Dnr Månadsuppföljning augusti 2008 nämnder och styrelse Budgeterat resultat för 2008 är 7,1 miljoner kronor. I prognosen efter åtta månader beräknar nämnderna, inklusive kommungemensamma kostnader, med ett underskott på 20 miljoner kronor vid årets slut. Den totala avvikelsen på verksamhetens nettokostnader inkl nämnderna uppgår till -22,8 miljoner kronor där den resterande posten avser förändrade pensionskostnader, ramjustering Arena Grosvad samt kostnader för Gränslandet och Finspångs kanotklubb. Finansieringen ger ett överskott på 0,9 miljoner kronor jämfört med budget, skatteintäkterna prognostiseras bli 10,6 miljoner kronor lägre än budgeterat. Detta medför att prognosen för årets resultat blir -25,5 miljoner kronor. Om hänsyn tas till den ökade ansvarsförbindelsen på 3,6 miljoner kronor blir årets resultat -29,1 miljoner kronor. Nämndernas, inklusive kommungemensamma kostnader, prognostiserade resultat har förändrats från -20,2 miljoner kronor i delårsbokslutet till -20,0 miljoner kronor månadsuppföljningen i augusti, en förbättring med kronor. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Att med godkännande anteckna månadsrapport augusti 2008, nämnder och styrelse till protokollet. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Denny Lawrot (c), Inge Jacobsson (m), Elisabet Rehn (v), Carl-Gustaf Mörner (m), Sven-Inge Arnell, kommundirektör och Peter Fransson (s) yttrar sig i ärendet. föreslå kommunfullmäktige besluta Att med godkännande anteckna månadsrapport augusti 2008, nämnder och styrelse till protokollet.

7 Ks 407 Dnr Fastighetsreglering och mindre ändring av detaljplan Högby 1:2 och Åldermannen 4 Vallonbygden AB har inkommit med en skrivelse om önskemål om att förändra verksamheten på fastigheten Åldermannen 4 från allmänt ändamål till bostäder. Vallonbygden vill även förändra fastighetens omfattning enligt följande: Fig tillhörande Högby 1:2 (ägare Finspångs kommun) regleras till Åldermannen 4 (tomträttshavare Vallonbygden). Fig. 3, idag tillhörande Åldermannen 4, regleras via fastighetsförsäljning till Åldermannen 3 (privat ägo). Kommunstyrelsekontoret har kommit överens med Vallonbygden att bolaget står för alla med ärendet tillhörande kostnader och Finspångs kommun får intäkterna för försäljning av fig. 3, ca kronor. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Att delegera till bygg- och miljönämnden att anta detaljplanen. Att uppdra till kommunstyrelsen att sälja del av Åldermannen 4 och att ändra omfattningen av tomträtten Åldermannen 4 utan förändring av nuvarande tomträttsavgäld. Att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna alla för ärendet tillhörande handlingar. Beredande organ Vallonbygdens skrivelse Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse föreslå kommunfullmäktige besluta Att delegera till bygg- och miljönämnden att anta detaljplanen. Forts.

8 Forts. Ks 407 (Fastighetsreglering och mindre ändring av detaljplan Högby 1:2 och Åldermannen 4) Att uppdra till kommunstyrelsen att sälja del av Åldermannen 4 och att ändra omfattningen av tomträtten Åldermannen 4 utan förändring av nuvarande tomträttsavgäld. Att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna alla för ärendet tillhörande handlingar.

9 Ks 408 Ajournering Kommunstyrelsens ordförande Denny Lawrot (c) föreslår ajournering av sammanträdet under 10 minuter. Att ajournera sammanträdet under 10 minuter klockan Att återuppta sammanträdet klockan 13.30

10 Ks 409 Dnr Finspångs Folkets Hus försäljning Den siste juni 2008 inkom föreningen Finspångs Folkets Hus med en konkursansökan. Senare utsågs Advokatfirman Glimstedts till konkursförvaltare. Finspångs kommun har under åren borgat med drygt 3,3 mnkr för de lån Folkets Hus-föreningen tecknat. Kommunen fick under sommaren gå in och betala motsvarande belopp till konkursförvaltaren. Under augusti och september månad har resonemang förts med konkursförvaltare Rune Brännström vid Glimstedts om en lösning på konkursen. Några möten har också hållits med fastighetsägare Magnus Ericsson, Ericssons Fastigheter AB, om att hitta ett upplägg för att kunna komma igång med verksamheten i huset. Detta har tidigare avrapporterats till kommunstyrelsen. Vid möte den 26 september har en uppgörelse nåtts mellan konkursförvaltaren, Magnus Ericsson och Finspångs kommun. Ekonomiskt blir denna uppgörelse väsentligt mindre kostsam än det avtal kommunen haft med Finspångs Folkets Hus. Exakt hur mycket hyresnettokostnaden blir under 2009 vet ingen, framför allt eftersom det är oklart hur mycket hyresintäkter som kan komma in. Finspångs kommun står risken om t.ex. hyresavtal sägs upp eller intäkter uteblir. Klart är att det funnits många förfrågningar om bokningar av lokalerna, så förhoppningen är att fastigheten ska kunna gå runt. Samtidigt pågår arbetet med att se över vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalerna och det är möjligt att verksamheter kan flytta till fastigheten och därmed öka hyresintäkterna. I bästa fall kommer vi att klara hyreskostnaderna med det tillskott som sköts till i budgeten för år I sämsta fall kommer nettokostnaderna att vara ca 1 miljon kronor lägre än 2008 och ge ett underskott i den lagda budgeten på några hundra tusen kronor. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att godkänna att hyresavtal på ett år tecknas för f.d. Finspångs Folkets Hus med Magnus Ericssons bolag på de villkor som beskrivs i förvaltningens skrivelse. Forts.

11 Forts. Ks 409 (Finspångs Folkets Hus försäljning) Att godkänna inköp av Folkets Hus inventarier enligt upprättad förteckning för en sammanlagt köpeskilling av kronor. Att finansiering för inköp av inventarier tas ur kommunens rörelsekapital. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Sven-Inge Arnell, kommundirektör, Denny Lawrot (c), Carl-Gustaf Mörner (m), Conny Eriksson (s), Peter Fransson (s) och Larseric Ramlöv (fp) yttrar sig i ärendet. Yrkande Stig Andersson (s) yrkar återremiss för att återkomma när ett färdigt avtalsförslag föreligger. Inge Jacobsson (m) yrkar avslag på Stig Anderssons (s) förslag. Propositionsordning Ordförande Denny Lawrot (c) meddelar att först kommer Stig Andersson (s) yrkande att ställas mot Inge Jacobssons (m) yrkande. Om Inge Jacobssons (m) yrkande erhåller majoritet kommer sedan kommunstyrelsekontorets förslag att ställas mot avslag. Omröstning Ordförande Denny Lawrot (c) ställer proposition på Stig Anderssons (s) förslag mot Inge Jacobssons (m) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Inge Jacobssons (m) förslag. Därefter ställs kommunstyrelsekontorets förslag mot avslag varvid kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag. Forts.

12 Forts. Ks 409 (Finspångs Folkets Hus försäljning) Att godkänna att hyresavtal på ett år tecknas för f.d. Finspångs Folkets Hus med Magnus Ericssons bolag på de villkor som beskrivs i förvaltningens skrivelse, Att godkänna inköp av Folkets Hus inventarier enligt upprättad förteckning för en sammanlagt köpeskilling av kronor, samt Att finansiering för inköp av inventarier tas ur kommunens rörelsekapital Reservation Stig Andersson (s), Birgit Svärd (s), Rune Haagel (s), Jan-Erik Svenblad (s) och Anders Härnbro (s) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att avslå Stig Anderssons (s) yrkande på återremiss.

13 Ks 410 Dnr Remissyttrande Polismyndighetens verksamhetsplan 2009 Finspångs kommun vill framhålla följande områden som särskilt betydelsefulla gällande den polisiära verksamheten. Det är ur Finspångs kommuns perspektiv mycket viktigt att framhålla betydelsen av möjligheten till lokala lösningar och särdrag för på bästa sätt bemöta lokala avvikelser. God personaltäthet, fysisk geografisk närvaro och förutsättningar för snabb och enkel kommunikation utgör stommen för ett ömsesidigt förtroende, samarbete och öppen dialog. I enlighet med det ovanstående är det därför av synnerlig vikt att den lokala polisen har tillräckliga personalresurser för att kunna delta i det arbete som nu påbörjas. Ytterligare personal är önskvärd för att den ordinarie verksamheten inte ska drabbas då polisiär närvaro är viktig i det kommande utvecklingsarbetet. En vidare god åtgärd för Finspångs kommun är att Polismyndigheten satsar resurser på en kontaktpolis som stöd för skolpersonalen. För Finspångs vidkommande är detta av särskild vikt då ungdomsbrottsligheten är hög, särskilt markant är antalet misshandelsfall som sker på skolor. Minskad ungdomsbrottslighet är såväl polismyndighetens mål som samhällets i övrigt. Den brottsproblematik som jämte ungdomsbrottsligheten dominerar i Finspång går att härleda till drogbruk. Drogernas samband med brottslighet är tydliga precis som verksamhetsplanen beskriver. I kommunen finns flera behandlingshem och tillgången på lägenheter har varit god. Kommunen välkomnar insatser för att bekämpa narkotikarelaterad brottslighet, hos unga och vuxna. Det är mycket tillfredsställande att polismyndigheten utvecklar och implementerar systematiska metoder, teknik och analysverktyg. Insatser som resulterar i högre kvalitet, effektivare arbete och i slutändan högre uppklaringsprocent. Av stor vikt är det också att en sådan utveckling når alla verksamheter ute i länet och leder till en jämnhet avseende kvalitet. Forts.

14 Forts. Ks 410 (Remissyttrande Polismyndighetens verksamhetsplan 2009) Kriminalitet varierar över tid och den kan snabbt förändras. Hur pass omfattande den blir är beroende av många faktorer, till exempel samhällets ekonomiska och/eller arbetsmarknadsmässiga status, sociala missförhållanden och den allmänt rådande toleransen för brott. Då Finspångs kommun upplevt omfattande kriminalitet under de senaste åren ställs det av medborgarna extra höga krav på såväl det rent polisiära arbetet som kommunens egen verksamhet. Ökad synlighet, tät personalbemanning och en i övrigt hög servicenivå är avgörande faktorer för att inte utveckla misstroende hos medborgarna. Polismyndighetens inriktning mot brott bland unga, drogbekämpning och yrkes- och vaneförbrytare är insatser som väl kan höja polisens och det brottsförebyggande arbetets status hos allmänheten. Finspångs kommun ser fram emot en fortsatt god dialog och ett gott samarbete framöver med polismyndigheten. Som ett led i att bibehålla medborgarnas förtroende för den polisiära verksamheten i Finspång får den goda servicenivå som i dagsläget finns inte under några omständigheter försämras. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att godkänna ovanstående remissyttrande avseende polismyndighetens verksamhetsplan Att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att överlämna yttrandet till Polismyndigheten i Östergötlands län. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yrkande Stig Andersson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. Forts.

15 Forts. Ks 410 (Remissyttrande Polismyndighetens verksamhetsplan 2009) Att godkänna ovanstående remissyttrande avseende polismyndighetens verksamhetsplan Att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att överlämna yttrandet till Polismyndigheten i Östergötlands län.

16 Ks 411 Dnr Hårstorp 2:75, Tegelbruksvägen 5, Finspång Kommunstyrelsen mottog ett protokoll från Vallonbygden AB gällande fastigheten Hårstorp 2:75, som redovisade ett stort renoveringsbehov alternativt rivning av byggnaden. Kommunstyrelsekontoret har i dialog med Vallonbygden låtit göra kompletterande undersökningar av fastigheten och diskuterat de olika alternativ som finns (rivning, renovering, försäljning) och kommit till den gemensamma slutsatsen att den bästa lösningen för området i sin helhet är att iordningställa huset för uthyrning inom Vallonbygdens förvaltningsuppdrag eller försäljning. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att uppdra till Vallonbygden att komplettera ärendet med en aktuell kostnadskalkyl för alternativt renovering eller försäljning av byggnaden på fastigheten Hårstorp 2:75. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Att uppdra till Vallonbygden att komplettera ärendet med en aktuell kostnadskalkyl för alternativt renovering eller försäljning av byggnaden på fastigheten Hårstorp 2:75.

17 Ks 412 Dnr Hårstorp 2:73, Tegelbruksvägen 1, Finspång Kommunstyrelsen mottog en skrivelse från Vallonbygden AB, daterad , gällande fastigheten Hårstorp 2:73, som redovisade ett stort renoveringsbehov alternativt rivning av byggnaden. Kommunstyrelsekontoret har i dialog med Vallonbygden låtit göra kompletterande undersökningar av fastigheten och diskuterat de olika alternativ som finns (rivning, renovering, försäljning) och kommit till den gemensamma slutsatsen att den bästa lösningen för området i sin helhet är att iordningställa huset för uthyrning inom Vallonbygdens förvaltningsuppdrag eller försäljning. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att uppdra till Vallonbygden att komplettera ärendet med en aktuell kostnadskalkyl för alternativt renovering eller försäljning av byggnaden på fastigheten Hårstorp 2:73. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Carl-Gustaf Mörner (m) yttrar sig i ärendet. Att uppdra till Vallonbygden att komplettera ärendet med en aktuell kostnadskalkyl för alternativt renovering eller försäljning av byggnaden på fastigheten Hårstorp 2:73.

18 Ks 413 Dnr Bemyndigande att underteckna och kontrasignera handlingar Kommunstyrelsen beslutade den 3 september om vem som har rätt att underteckna och signera handlingar. Med anledning av förändringar av kommunstyrelsens presidium måste kommunstyrelsen fatta nytt beslut om bemyndigande att underteckna och kontrasignera handlingar. Dessutom föreslår kommunstyrelsekontoret att kommunstyrelsen fastställer vilka befattningar som har rätt att kontrasignera handlingar, istället för som hittills att utse namngivna personer. Syftet är att underlätta den administrativa hanteringen framöver. Om rätten att underteckna handlingar följer en befattning behöver inte nytt beslut tas vid eventuella personalförändringar. Ordförandenas rätt att underteckna handlingar regleras redan idag i kommunstyrelsens reglemente. Den nuvarande ordningen att utöver reglementet ta särskilt beslut med namngivna personer är därmed inte nödvändig. I kommunstyrelsens reglemente återfinns ordförandenas rätt att underteckna handlingar under rubriken Undertecknande av handlingar: Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförandena och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna handlingar. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att upphäva kommunstyrelsens beslut , 459. Att utgående skrivelser från kommunstyrelsen ska vara kontrasignerade av en av nedanstående befattningar: kommundirektör ekonomichef kanslichef, eller kommunsekreterare Forts.

19 Forts. Ks 413 (Bemyndigande att underteckna och kontrasignera handlingar) Att köpehandlingar, kontrakt, lån, borgensförbindelser, fullmakter och liknande handlingar, där beslutsrätten inte är delegerad enligt särskilt beslut, ska vara kontrasignerade av en av nedanstående befattningar: kommundirektör ekonomichef, eller kanslichef Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Att upphäva kommunstyrelsens beslut , 459. Att utgående skrivelser från kommunstyrelsen ska vara kontrasignerade av en av nedanstående befattningar: kommundirektör ekonomichef kanslichef, eller kommunsekreterare. Att köpehandlingar, kontrakt, lån, borgensförbindelser, fullmakter och liknande handlingar, där beslutsrätten inte är delegerad enligt särskilt beslut, ska vara kontrasignerade av en av nedanstående befattningar: kommundirektör ekonomichef, eller kanslichef

20 Ks 414 Dnr Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade hösten 2008 Kommunstyrelsekontoret redovisar de motioner och medborgarförslag som ännu inte är färdigbehandlade enligt nedanstående tabell. NAMN MOTION FRÅN STIG JANSSON(M) ANGÅENDE E-FORUM OCH DESS UTVECKLING MOTION FRÅN ELISABET REHN (V) ANGÅENDE UTÖK- NING AV E-FORUM MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN KRISTINA STRÖM ANGÅ- ENDE ATT GE UT FINSPÅNGS OFFENTLIGA DOKUMENT PÅ S... MOTION FRÅN FREDRIK BLOMBERG (C) ANGÅENDE BIL- OCH BUSSPARKERING VID VIBJÖRNSPARKEN MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN ERIC EDSTRÖM ANGÅENDE FÄRGADE LAMPOR UNDER SKUTENBRON MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN GERD MÖLLEFORS LÖKEN ANGÅENDE BRA TRANSPORT TILL OCH FRÅN GROSVAD- SOMRÅDET MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN HANNA FRANSSON ANGÅ- ENDE TRAFIKSÄKERHETS-ÅTGÄRDER I ELIANTORP MOTION FRÅN MARTIN NYBERG (MP) ANGÅENDE BYT NAMN PÅ FFIA! MOTION FRÅN MARTIN NYBERG (MP) ANGÅENDE BYGG- NATION AV OLYMPISKT MINNESMÄRKE MOTION FRÅN MARTIN NYBERG (MP) ANGÅENDE SÄNKT RÖSTRÄTTSÅLDER MOTION FRÅN STEN ZETTERFELDT (C) ANGÅENDE HAS- TIGHETSBEGRÄNSNINGAR I BOSTADSOMRÅDEN MOTION FRÅN MARTIN NYBERG (MP) ANGÅENDE ATT FINSPÅNGS KOMMUN SKA BLI FAIRTRADE CITY MOTION FRÅN MARTIN NYBERG (MP) ANGÅENDE AT- TRAKTIVARE SMÅHUSTOMTER I FINSPÅNG D-NR ANKOMST- DATUM Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Den genomgång som gjorts ovan visar på att för två av motionerna har beredning genomförts av kontoret men att motionerna överlämnats till utredningen angående kommunens e-strategi. Med tanke på att ankomstdatumen ligger långt tillbaka i tiden samt att de meningar som kommer fram i respektive motion kommer att beaktas i arbetet med kommunens e-strategi så rekommenderar kommunstyrelsekontoret att bägge motionerna beslutas vara besvarade. För de två medborgarförslagen och den sista motionen har kontoret upprättat en handlingsplan så att beredda förslag ska kunna presenteras inom kort. Det är därför kontorets förslag att dessa tre ärenden kan lämnas utan vidare åtgärd. Forts.

21 Forts. Ks 414 (Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade hösten 2008) Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Att motionen från Stig Jansson (m) angående e-forum och dess utveckling anses vara besvarad. Att motionen från Elisabet Rehn (v) angående utökning av e-forum anses vara besvarad. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 395 föreslå kommunfullmäktige besluta Att motionen från Stig Jansson (m) angående e-forum och dess utveckling anses vara besvarad. Att motionen från Elisabet Rehn (v) angående utökning av e-forum anses vara besvarad.

22 Ks 415 Dnr Motion från Fredrik Blomberg (c) och Britta Gustavsson (c) angående bil- och bussparkering vid Vibjörnsparken Parkeringen intill grönområdet Vibjörnsparken används idag av många lastbilschaufförer som övernattningsparkering. Parkeringen är utformad så att lastbilar enkelt får plats med närhet till industrierna. Fredrik Blomberg (c) och Britta Gustavsson (c) belyser denna företeelse i en motion om bil- och bussparkering vid Vibjörnsparken. Blomberg och Gustavsson föreslår att parkering vid Vibjörnsparken endast skall vara tillåtet för personbilar samt bussar. Fredrik Blomberg och Britta Gustavsson menar i sin motion att grönområdet Vibjörnsparken är en välbesökt stolthet för Finspång. De påvisar vidare att parkerade lastbilar är att betrakta som ett problem för Finspång. Lastbilarna skymmer sikten och den frekventa övernattningen är inte lämpig då det inte finns någon allmän toalettanläggning på platsen. En viss förbättring skönjdes då parkeringen avdelades, men motionärerna menar det inte varit tillräckligt. De yrkar därför att det på parkeringen vid Vibjörnsparken endast skall tillåtas parkering av personbilar samt bussar. Kommunstyrelsekontoret delar motionärernas uppfattning om att grönområdet Vibjörnsparken är en fin plats som kommunen tydligare bör visa upp. Det är heller inte lämpligt med en övernattningsplats intill ett centralt parkområde i avsaknad av hygienutrymmen. Att som motionärerna föreslår endast tillåta parkering för personbilar och bussar skulle innebära att både turister och boende i Finspång i högre grad skulle få en mer trivsam tillgång till grönområdet Vibjörnsparken. Emellertid skulle ett beslut av det slaget utan vidare åtgärder resultera i andra problem. Det finns ett behov av övernattningsparkering för tung yrkestrafik i Finspång som kommunen bör tillgodose. Många av de lastbilar som motionärerna omnämner kommer långväga, både med nationellt och internationellt ursprung parallellt med att industrierna inte står öppna för leveranser under dygnets alla timmar. Därför vill kommunstyrelsekontoret komplettera Blombergs och Gustavssons motion med ett förslag som också tillgodoser behovet av en parkering för lastbilar. Forts.

23 Forts. Ks 415 (Motion från Fredrik Blomberg (c) och Britta Gustavsson (c) angående bil- och bussparkering vid Vibjörnsparken) I området Östra Hårstorp växer ett nytt industriområde fram. Området som ligger i anslutning till riksväg 51 bedömer Kommunstyrelsekontoret som en lämplig placering för en lastbilsparkering i kombination som informationsplats. Det finns redan planer på en sådan byggnation och kostnaden för densamma ryms inom budget. Parkeringen som planeras kommer att rymma fyra lastbilar. Lokaliseringen av parkeringen/ informationsplatsen är dock avhängigt att Vägverket ger sitt godkännande för en anslutning till riksväg 51. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta Att bifalla Fredrik Blombergs (c) och Britta Gustavssons (c) motion i sin helhet. Att verkställandet av motionen genomförs i samband med att informationsplatsen/parkeringen vid Östra Hårstorp tillkommer. Beredande organ Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 396 Yttrande Larseric Ramlöv (fp), Stig Andersson (s) och Stig Jansson (m) yttrar sig i ärendet Yrkande Larseric Ramlöv (fp) yrkar, med instämmande av Stig Andersson (s) och Carl-Gustaf Mörner (m), bifall till kommunstyrelsekontorets förslag med följand tillägg: Att verkställandet av motionen genomförs i samband med att alternativ lastbilsparkering upplåtes. Forts.

24 Forts. Ks 415 (Motion från Fredrik Blomberg (c) och Britta Gustavsson (c) angående bil- och bussparkering vid Vibjörnsparken) Propositionsordning Ordförande Denny Lawrot (c) meddelar att Larseric Ramlövs (fp) förslag kommer att ställas mot kommunstyrelsekontorets förslag. Omröstning Ordförande Denny Lawrot (c) ställer Larseric Ramlövs (fp) förslag mot kommunstyrelsekontorets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Larseric Ramlövs (fp) förslag. föreslå kommunfullmäktige besluta Att bifalla Fredrik Blombergs (c) och Britta Gustavssons (c) motion i sin helhet. Att verkställandet av motionen genomförs i samband med att informationsplatsen/parkeringen vid Östra Hårstorp tillkommer. Att verkställandet av motionen genomförs i samband med att alternativ lastbilsparkering upplåtes.

25 Ks 416 Dnr Motion från Ing-Marie Arwidsson (kd) angående införande av vårdnadsbidrag Ing-Marie Arwidsson (kd) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde in en motion angående införandet av ett kommunalt vårdnadsbidrag. Motionären anförde bland annat följande. Vi kristdemokrater vill ha en mångfald av barnomsorgsformer. Vi vill att vårdnadsbidraget skall vara en möjlighet för de föräldrar som väljer att inte utnyttja den kommunala barnomsorgen. De föräldrar som får vårdnadsbidraget skall kunna välja själva om de vill vara hemma med sina barn eller om de vill arbeta och ordna barnomsorgen på något annat sätt. Vårdnadsbidraget innebär ökad valfrihet och rättvisa för barnfamiljer och ger föräldrarna möjlighet att ägna mer tid tillsammans med sina barn när de är små. Humanistiska nämnden beslutade , 127 att anta förvaltningens förslag till remissvar. Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige , 305, till humanistiska nämnden för ytterligare beredning. Humanistiska nämnden beslutade på nytt i ärendet , 56. Kommunstyrelsekontoret redovisar sitt yttrande över humanistiska nämndens beslut, men lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. Beredande organ Humanistiska nämndens protokoll , 127 Kommunstyrelsens protokoll , 653 Humanistiska nämndens protokoll , 56 Kommunstyrelsens protokoll , 397 Yttrande Larseric Ramlöv (fp), Peter Fransson (s), Carl-Gustaf Mörner (m), Elisabet Rehn (v) och Leif Jonsson (kd). Forts.

26 Forts. Ks 416 (Motion från Ing-Marie Arwidsson (kd) angående införande av vårdnadsbidrag) Yrkande Larseric Ramlöv (fp) yrkar, med instämmande av Stig Andersson (s), Carl-Gustaf Mörner (m) och Elisabet Rehn (v), avslag på motionen. föreslå kommunfullmäktige besluta Att avslå motionen. Icke-deltagande i beslut Leif Jonsson (kd) deltar inte i beslutet.

27 Ks 417 Dnr Medborgarförslag från Eric Edström angående färgade lampor under Skutenbron Ljussättning är en fördelaktig metod för att skapa upplevelse av trygghet och omtanke. Sättningen handlar inte endast om ljus utan också om att lyfta fram miljöer eller att skapa effekt. Eric Edström föreslår i ett medborgarförslag angående färgade lampor under Skutenbron Finspångs kommun att belysa vacker miljö och samtidigt skapa ljuseffekt. Alla vet ju att Skutenbron är tråkig och mörk på kvällarna så jag skulle vilja ha färjade lampor under bron så det lyser mysigt och fint på kvällarna för då lyser det mot bron och vattnet. Kommunstyrelsekontoret delar Edströms uppfattning att en belysning under Skutenbron skulle få en tilltalande effekt och en mer trivsam upplevelse i centrum. Då det i nuläget pågår en centrumutredning, vari det finns planer på att upprätta en ljussättningsplan över centrum, bör Eric Edströms förslag översändas till centrumutredningen för beaktande. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta Att översända Eric Edströms medborgarförslag angående färgade lampor under Skutenbron till styrgruppen för centrumutveckling för att tas i beaktande vid upprättande av ljussättningsplan för centrum. Att anse medborgarförslaget besvarat. Att delge beslutet till Eric Edström. Beredande organ Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 398 Forts.

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp) Birgit Svärd (s) Anders Härnbro (s) Conny Eriksson (s) Peter Fransson (s) Carin Löfgren (m) 521 samt fr.o.m.

Larseric Ramlöv (fp) Birgit Svärd (s) Anders Härnbro (s) Conny Eriksson (s) Peter Fransson (s) Carin Löfgren (m) 521 samt fr.o.m. Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 16.05 2008-12-01 1 (42) Beslutande Denny Lawrot (c), ordförande Elisabet Rehn (v) Stig Andersson (s) Inge Jacobsson (m) Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 531 Leif Jonsson

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Fredrik Bonander, kommunsekreterare Sven-Inge Arnell, kommundirektör. Per-Åke Andersson (V) och Bengt Eriksson (S) Justerande...

Fredrik Bonander, kommunsekreterare Sven-Inge Arnell, kommundirektör. Per-Åke Andersson (V) och Bengt Eriksson (S) Justerande... 2009-02-02 1 (13) Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Finspång, kl 17.00 18.00 Beslutande Se sidan 3-4, 28 Övriga deltagande Fredrik Bonander, kommunsekreterare Sven-Inge Arnell, kommundirektör

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Stig Andersson (s) Fredrik Blomberg (c) fr.o.m. 485

Stig Andersson (s) Fredrik Blomberg (c) fr.o.m. 485 Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 17.00 2008-11-03 1 (32) Beslutande Ersättare Denny Lawrot (c), ordförande Marie Wallbom (v) Elisabet Rehn (v) Carin Löfgren (m) Stig Andersson (s) Fredrik Blomberg

Läs mer

196 Kommunfullmäktiges öppnande. 199 Kommunfullmäktiges dagordning. 200 Information från kommunrevisionen. 201 Information om verksamheten i regionen

196 Kommunfullmäktiges öppnande. 199 Kommunfullmäktiges dagordning. 200 Information från kommunrevisionen. 201 Information om verksamheten i regionen 2009-08-26 Paragrafer 196 Kommunfullmäktiges öppnande 197 Upprop 198 Protokolljustering 199 Kommunfullmäktiges dagordning 200 Information från kommunrevisionen 201 Information om verksamheten i regionen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner Kommunstyrelsen 2009-08-19 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16.15 Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass, KD Carina Jönsson,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo måndagen den 15 september kl 14.00 17.15 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Trudensson (s) Eva Kabanda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll Innehåll 1 Studiebesök på Kronängskolan... 3 2 Godkännande av ärendelista... 4 3 Anmälan av delegationsbeslut... 5 4 Lägesbeskrivning per programområde... 6 5 Statusrapport för tekniska utskottets pågående

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kommunstyrelsen 2011-06-13 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Plats och tid Kommunhuset, Mora, måndagen den 13 juni 2011, kl. 8.15- Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 28 (33) 116 KÖP AV COOPS FASTIGHETER, DALSKOGEN 1:1, 1:36 och 1:39 Dnr: LKS 2014-359-253 Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg ekonomisk

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1 2008-04-08 1 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.40 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Stellan Andersson (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Olson (fp) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt

Läs mer

Ersättare Stig Andersson (s), ordförande Göran Karlsson (s) fr.o.m. 342

Ersättare Stig Andersson (s), ordförande Göran Karlsson (s) fr.o.m. 342 2008-08-18 1 (38) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 15.00 Beslutande Ersättare Stig Andersson (s), ordförande Göran Karlsson (s) fr.o.m. 342 Elisabet Rehn (v) Anders Härnbro (s) Denny Lawrot (c)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. Magnus Pekkari, VD Pajalabostäder AB, 1-2 Agneta Suikki, ekonomichef, 3

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. Magnus Pekkari, VD Pajalabostäder AB, 1-2 Agneta Suikki, ekonomichef, 3 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Pajala Folkets Hus, kl 1000-1030 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V Anna Kumpula Kostet,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen 1 Sammanträde med styrelsen 197-199 Tid och plats: Måndagen 5 oktober kl 8.30-9.00, Sal Kvallsta, Kommunhuset, Knivsta Ledamöter Klas Bergström (M), ordf Claes Litsner (S), 2:e vice ordf Jeanette Meland

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19 1(5) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 08:30-09:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Elaine Björkman (s), ordf Jan Skog (m) Thor Eliasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesrum Kongsvinger Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesrum Kongsvinger Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 12.15 Peter Söderström (S), ordförande Aina Wåhlund (S),

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Elisabet Rehn (V) och Ulrika Jeansson (S) Justerande... ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEKONTORET

Elisabet Rehn (V) och Ulrika Jeansson (S) Justerande... ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEKONTORET 2009-02-25 1 (52) Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Finspång, kl 16.00 20.15 Beslutande Se sidan 3-4, 34 Övriga deltagande Fredrik Bonander, kommunsekreterare Anders Axelsson, biträdande kommundirektör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer