Larseric Ramlöv (fp)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Larseric Ramlöv (fp)"

Transkript

1 Plats och tid Hotell de Geer, kl (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge Jacobsson (m) Carl-Gustaf Mörner (m) Olof Johansson (kd) Larseric Ramlöv (fp) Göran Karlsson (s) Ersättare Anders Härnbro (s) Conny Eriksson (s) Peter Fransson (s) Ulrika Jeansson (s) Marie Wallbom (v) Carin Löfgren (m) Stig Jansson (m) Leif Jonsson (kd) Christer Lundström (fp) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Larseric Ramlöv (fp) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, Metallen, Underskrifter Sekreterare Paragrafer: Fredrik Bonander Ordförande Stig Andersson Justerande Larseric Ramlöv ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift Barbro Lundgren

2 Bilaga l Övriga deltagande Berit Martinsson (s), kommunfullmäktiges ordförande Sven-Inge Arnell, kommundirektör Fredrik Bonander, kommunsekreterare Anders Axelsson, kanslichef Anette Asklöf, ekonomichef Hans Lindberg, utvecklingschef Stig Karlsson, personalchef Suzanne Gadd, näringslivschef Olle Östberg, trafikplanerare Åsa Rundgren, informationsansvarig

3 Ks 330 Kommunstyrelsens ärendelista Kommunstyrelsens ordförande Stig Andersson (s) föreslår ändring i ärendelistan. Kommunstyrelsen beslutar Att fastställa föreliggande ärendelista med följande förändring: Ärendet Samhällsbetalda resor läggs till ärendelistan. Ärendet Finspong College läggs till ärendelistan. Ärendet Översyn av koncernbidragen läggs till ärendelistan

4 Ks 331 Dnr Samhällsbetalda resor Finspångs kommunfullmäktige beslutade att upphandla samhällsbetalda resor. Vidare beslutades att upphandlingen skulle delas upp i sju anbudspaket. Kommunstyrelsen beslutade , 194 att Räddningstjänsten i Finspång på sitt anbud skulle tilldelas anbudspaketen 1, 2, 3, 5, 6 och 7. Detta beslut överklagades av Finspångs Taxi AB på grundval av att Räddningstjänsten i Finspång inte inlämnat adekvat miljökonsekvensbeskrivning. Länsrätten, dom , gav Finspångs Taxi rätt. Eftersom denna dom i sin förlängning skulle göra färdtjänstverksamheten avsevärt dyrare för Finspångs kommun, avbröt kommunen upphandlingen för anbudspaketen 1, 2, 3, 5, 6 och 7 och valde istället att ordna verksamheten i egen regi. Kommunen har nu ordnat med fordon och personal så att verksamheten kan drivas i egen regi. Information Olle Östberg, trafikplanerare, informerar i ärendet. Finspångs kommun har fått nya fakturor från Hällesta Buss. En faktura avser icke genomförd indexuppräkning rörande samhällsbetalda resor. Kostnaderna ska räknas upp varje år utifrån ett konstruerat index. Denna indexuppräkning har inte genomförts under år En faktura från Hällesta Buss är därför grundad på Hällestads buss egen indexuppräkning. Den andra fakturan beror på tillkommande trafik som fakturerats av Hällestadsbuss. Fakturorna omfattar c:a 2 miljoner kronor. Yttrande Carl-Gustaf Mörner (m), Elisabet Rehn (v), Inge Jacobsson (m), Rune Haagel (s), Larseric Ramlöv (fp), Stig Jansson (m) samt Sven-Inge Arnell, kommundirektör, yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar Att informationen antecknas till protokollet

5 Ks 332 Dnr Utredning angående Finspong College Den 17 december 2007 beslutade kommunfullmäktige följande (Kf 321): Att ställa sig bakom arbetet med att utveckla Finspong College utifrån visionen: Finspång ska ha en utbildningsmiljö i världsklass, som attraherar elever, lärare, familjer och företag och att ställa sig bakom de angivna framgångsfaktorerna. Att uppdra till kommunstyrelsen att till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 juni 2008 lämna förslag på måldokument för gymnasie- och vuxenutbildningen. Att uppdra till kommunstyrelsen att till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 juni 2008 lämna ett förslag på organisationsform för Finspong College med utgångspunkt i den modell som presenterades i bilaga 1 till protokollet. Att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en ekonomisk och juridisk analys av förslaget. Att uppdra till kommunstyrelsen att tillskapa en projektorganisation för arbetet. Att uppdra till kommunstyrelsen att bedriva arbetet i nära samverkan med CNGs styrelse, humanistiska nämnden och övriga intressenter. Utredningen är nu färdigställd. Syftet har varit att belysa de perspektiv och uppdrag som återfinns i fullmäktiges beslut. Detta innebär att utredningen i första hand fokuserat på de juridiska och ekonomiska aspekterna av verksamheten, samt hur verksamheten övergripande kan organiseras. Det är dock viktigt att påpeka att utredningen inte ger förslag på en exakt modell eller organisation, utan pekar mer på möjliga lösningar. Anledningen till detta är uppfattningen att det i första hand behöver rekryteras en FC-chef som kan implementera verksamheten och att det är väsentligt att denne ges möjlighet att bygga organisationen. Forts.

6 Forts. Ks 332 (Utredning angående Finspong College) Utifrån att fullmäktige principiellt har ställt sig bakom satsningen har inte utredningen belyst alternativa lösningar till Finspong College. Inte för att det nödvändigtvis skulle saknas sådana utan mer för att utredaren uppfattat att det finns en politisk majoritet för arbetet och att uppdraget i första hand varit att lyfta fram viktiga perspektiv på frågan. Det kan dock konstateras att en FC är oprövad mark och att det därför är viktigt att ledningen för verksamheten är uppmärksam på de frågor som behöver lösas, inte minst utifrån kommunal- och civilrättsliga perspektiv men inte minst för att garantera elevernas rättsäkerhet. Det är också viktigt att poängtera att satsningen i första hand behöver ses som ett utvecklingsarbete med fokus på bra utbildning för de berörda eleverna. I grunden handlar det således om övertygelsen att en dylik satsning kan ge positiva effekter på utvecklingen i Finspång. Slutligen ska det poängteras att utredningen har ett kommunalt organisatoriskt perspektiv och flera av förslagen är riktade gentemot den kommunala beslutsprocessen. Detta beror framför allt på att denna utredning är beställd av fullmäktige utifrån en önskan om ytterligare belysning av frågan. Däremot finns det naturligtvis inget som hindrar att likalydande beslut också hanteras av CNG:s styrelse. Som framgått har utredningen fokuserat på att belysa ett antal väsentliga perspektiv på satsningen Finspong College. Även om samtliga förhållanden inte är möjliga att förutse finns det inte några formella aspekter som hindrar ett fortsatt utvecklingsarbete. Efter vad som framkommit bör således fullmäktiges beslut fokusera på att ge kommunstyrelsen antal uppdrag/förutsättningar för det fortsatta arbetet vid sidan av de som redan beslutats i december Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Att följande verksamheter bör ingå i Finspong College Ungdomsgymnasiet inklusive det individuella programmet Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare Gymnasiesärskolan Särvux Forts.

7 Forts. Ks 332 (Utredning angående Finspong College) Att Finspong College i någon omfattning startar hösten 2009 samt att verksamheten ska vara fullt utbyggd till hösten 2010 Att samverkan regleras i särskild överenskommelse mellan kommunstyrelsen och CNG:s styrelse Att uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med CNG:s styrelse rekrytera en chef för Finspong College med uppdrag att organisera en gemensam drifts- och utvecklingsorganisation för verksamheten. Att styrelserna för respektive verksamhet kontinuerligt har gemensamma möten med fokus på utveckling och uppföljning Att kommunstyrelsen utser nya representanter i styrguppen för Finspong College och att Linköpings Universitet samt Resurscenter Mo Gård ges representation i styrgruppen Att ersättningen till Finspong College finansieras inom beslutad budget samt utifrån fastställd självkostnad för den kommunala verksamheten Att uppdra till kommunstyrelsen att organisera och föreslå en detaljbudget för Finspong College. Att i samband med översynen av den kommunala organisationen fastsälla den slutliga organisationen för Finspong College vad avser den kommunala delen av verksamheten Att uppdra till kommunstyrelsen att vidare utreda hur det administrativa stödet ska organiseras för den samlade verksamheten inom förskola, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning samt kultur. Att uppdra till kommunstyrelsen att påbörja en diskussion om att tillsammans med majoritetsägaren ta fram förslag till nya ägardirektiv för CNG och som beaktar de offentligrättsliga perspektiven. Att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta handlingsplaner för det fortsatta arbetet med Finspong College. Forts.

8 Forts. Ks 332 (Utredning angående Finspong College) Att poängtera att arbetet ska ta sin utgångspunkt i den fastslagna visionen samt de framgångsfaktorer som fullmäktige ställt sig bakom, samt Att kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. Information Anders Axelsson, kanslichef, informerar i ärendet. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Larseric Ramlöv (fp), Carl-Gustaf Mörner (m), Peter Fransson (s), Elisabet Rehn (v), Olof Johansson (kd) och Stig Jansson (m) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar Att anteckna informationen till protokollet

9 Ks 333 Dnr Strategisk plan och budget 2009 Stig Andersson (s) informerar om socialdemokraternas budgetförslag. Budgetpost Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Årets resultat enligt plan Löneökningar 2008 utöver budget Höjda ersättning utöver budget Löneökningar 2009 utöver budget (3,7-4%) Ny förskoleavdelning Lotorp inkl kostpersonal Lokalhyra förskola Lotorp Ny förskoleavdelning Hårstorp inkl kostpersonal Nytt LSS-boende Samhällsbetalda resor Detaljplaner Ökade driftkostnader gatu-park Markbyte Lotorp kapitalkostnad Driftkostnad Östra Hårstorp Driftkostnad Kalkugnsvägen Bidrag KRIS BRÅ-samordnare Bidrag Regna Bygdecentrum Bidrag Tjällmo-Ljusfallshammar Lantbruksmuseum Kylmaskinrum Grosvad kapital-kostnader Medarbetarenkät Bidrag till friskvård på fritiden Hävla förskola Körkort på Bergska skolan Genomlysning för besparingar i organisationen Besparingar inom organisationen Uteblivet bidrag Finspångs Folkets hus konkurs Biograf och samlingslokaler Revisionen Utbildning av heltidsanställda Omställningskostnader Resultat efter ramjusteringar Kvar till resultatmålet Investeringsram resp år Denny Lawrot (c) informerar om vänsterpartiets och alliansens gemensamma budgetförslag. Forts.

10 Forts. Ks 333 (Strategisk plan och budget 2009) Budgetpost Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Årets resultat enligt plan Löneökningar 2008 utöver budget Höjda ersättning utöver budget Löneökningar 2009 utöver budget (3,7-4%) Ny förskoleavdelning Lotorp inkl kostpersonal Lokalhyra förskola Lotorp Ny förskoleavdelning Hårstorp inkl kostpersonal Nytt LSS-boende Samhällsbetalda resor Detaljplaner Ökade driftkostnader gatu-park Markbyte Lotorp kapitalkostnad Driftkostnad Östra Hårstorp Driftkostnad Kalkugnsvägen Bidrag KRIS BRÅ-samordnare Bidrag Regna Bygdecentrum Bidrag Tjällmo-Ljusfallshammar Lantbruksmuseum Kylmaskinrum Grosvad kapital-kostnader Medarbetarenkät Bidrag till friskvård på fritiden Avskrivningar på grund av utökad Investeringsram Generell effektivisering med 0,5% av lönesumman Bidrag Folkets Hus Politikerarvoden Omorganisation Omställningskostnader Revisionen Resultat efter ramjusteringar Kvar till resultatmålet Investeringsram resp år Dessutom redovisar kommunstyrelsekontoret ett förslag till strategisk plan. Forts.

11 Forts. Ks 333 (Strategisk plan och budget 2009) Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Socialdemokraternas budgetförslag Yttrande Denny Lawrot (c), Stig Andersson (s), Göran Karlsson (s), Sven-Inge Arnell, kommundirektör, Elisabet Rehn (v), Peter Fransson (s), Conny Eriksson (s) samt Birgit Svärd (s) yttrar sig i ärendet. Yrkande Göran Karlsson (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta bifalla socialdemokraternas budgetförslag samt bifalla kommunstyrelsekontorets förslag till strategisk plan. Denny Lawrot (c) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta bifalla vänsterpartiets och alliansens budgetförslag samt att när alliansens och vänsterpartiets förslag till ny organisation vinner laga kraft, ska den strategiska planen omarbetas i linje med beslutet. Denny Lawrot (c) yrkar, med instämmande av Stig Andersson (s), att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att skriva inledningen på den strategiska planen Stig Andersson (s) yrkar, med instämmande av Denny Lawrot (c), att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att följande förändringar införs i styrkortet: Under framgångsfaktorn hälsa läggs följande mål/indikator Budget och verksamhetsplaner beskriver folkhälsopolitiska konsekvenser. Under framgångsfaktorn hälsoarbete läggs följande mål/indikator Minska antalet sjukdagar 1-14 med 3 procent. Under framgångsfaktorn personalförsörjning läggs följande mål/indikator Personalförsörjningsplan finns för alla verksamheter Målet/indikatorn Andel individuella utvecklingsplaner ska vara 100% som i den strategiska planen för år 2007 låg under framgångsfaktorn personalförsörjning, flyttas till mål/indikator ledarskap. Forts.

12 Forts. Ks 333 (Strategisk plan och budget 2009) Propositionsordning Ordförande Stig Andersson (s) meddelar att Göran Karlssons (s) förslag ställs mot Denny Lawrots (c) första förslag. Därefter ställs Denny Lawrots (c) andra förslag mot avslag. Till sist ställs Stig Anderssons (s) förslag mot avslag. Omröstning Ordförande Stig Andersson (s) ställer proposition på Göran Karlssons (s) förslag mot Denny Lawrots (c) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Denny Lawrots (c) förslag. Därefter ställer ordförande Stig Andersson (s) proposition på Denny Lawrots (c) andra förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta förslag. Slutligen ställer ordförande Stig Andersson (s) proposition på sitt eget förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta förslag. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Att anta vänsterpartiets och alliansens budget för år 2009 samt budgetplan för Att när alliansens och vänsterpartiets förslag till ny organisation vinner laga kraft, ska den strategiska planen omarbetas i linje med beslutet om ny politisk och administrativ organisation. Att följande förslag till förändringar tas upp i samband med omarbetningen av den strategiska planen: Under framgångsfaktorn hälsa läggs följande mål/indikator Budget och verksamhetsplaner beskriver folkhälsopolitiska konsekvenser. Under framgångsfaktorn hälsoarbete läggs följande mål/indikator Minska antalet sjukdagar 1-14 med 3 procent. Under framgångsfaktorn personalförsörjning läggs följande mål/indikator Personalförsörjningsplan finns för alla verksamheter Målet/indikatorn Andel individuella utvecklingsplaner ska vara 100% som i den strategiska planen för år 2007 låg under framgångsfaktorn personalförsörjning, flyttas till mål/indikator ledarskap. Forts.

13 Forts. Ks 333 (Strategisk plan och budget 2009) Kommunstyrelsen beslutar Att kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att skriva inledningen på den strategiska planen Reservation Stig Andersson (s), Birgit Svärd (s), Rune Haagel (s), Jan-Erik Svenblad (s) samt Göran Karlsson (s) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut vad gäller att-sats ett och två till förmån för Göran Karlssons (s) förslag

14 Ks 334 Dnr Skattesats år 2009 Kommunstyrelsen har att ta ställning till skattesatsen för år 2009 innan oktober månads utgång. Kommunfullmäktige har sedan att ta ställning till skattesatsen före november månads utgång. Den kommunala skattesatsen för år 2008 fastställdes av kommunfullmäktige till 21:30 per skattekrona. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yrkande Stig Andersson (s) yrkar, med instämmande av Denny Lawrot (c), att den kommunala skattesatsen för år 2009 fastställs till 21:30 per skattekrona. Omröstning Ordförande Stig Andersson (s) ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta förslag. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Att den kommunala skattesatsen för år 2009 fastställs till 21:30 per skattekrona

15 Ks 335 Dnr Fiberförbindelse mellan Finspång-Motala Länsstyrelsen i Östergötland har i samråd med berörda kommuner och stadsnätsägare ansökt hos Post- och Telestyrelsen (PTS) om bidrag för att anlägga redundanta fiberförbindelser (bredband) bl.a. mellan stadsnäten i Finspång och Motala kommuner. PTS har beviljat 12,6 miljoner kronor i bidrag för förbindelsen mellan Finspångs och Motala kommuner, vilket är för kostnadstäckning. Det innebär att Finspångs kommun genom Finet AB blir delägare i förbindelsen. Syftet med PTS bidrag är att öka säkerheten i bredbandsnäten, samtidigt skapar förbindelsen affärsmöjligheter med Motala stadsnät och därigenom även med Linköping och de s.k. VÖKBYkommunerna. En rad praktiska frågor kan återstå att ta ställning till, beroende på vem som skall anlägga förbindelsen. Utgångspunkten är att Motala kommun ska vara projektägare, blir Finspång och Finet projektägare kan t.ex. beslut krävas för att säkra att Finet har likvida möjligheter. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att godkänna att Finspångs kommun mottar statsbidrag från Post- och Telestyrelsen för fiberförbindelse mellan Finspångs och Motala kommuner. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yrkande Denny Lawrot (c) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag med tillägget av följande att-sats: Att Motala kommun ska vara projektägare. Forts.

16 Forts. Ks 335 (Fiberförbindelse mellan Finspång-Motala) Omröstning Ordförande Stig Andersson (s) ställer proposition på Denny Lawrots (c) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta förslag. Kommunstyrelsen beslutar Att godkänna att Finspångs kommun mottar statsbidrag från Post- och Telestyrelsen för fiberförbindelse mellan Finspångs och Motala kommuner. Att Motala kommun ska vara projektägare

17 Ks 336 Dnr Ansökan om bidrag från Rejmyre Folkets Hus för renovering av husets tak Ordföranden i Folkets Husföreningen i Rejmyre, Lars Johansson, besökte kommunstyrelsekontoret den 25 juni för att diskutera ett eventuellt bidrag till reparation av taket till föreningshuset. Dessutom framställde Lars Johansson en förnyad ansökan om utökad uppdragsersättning. Rejmyre Folkets Hus har tidigare varit föremål för kommunstyrelsens beslut med anledning av en takskada som man ansökt om hos Boverket och Finspångs kommun att få bidrag till. Då kommunstyrelsen fann kostnaden för hög för reparationen beviljades inget bidrag. Nu har föreningen återkommit med en ansökan daterad den 14 juli 2008 om att Finspångs kommun borgar för ett företagslån på upp till kronor för att föreningen själv ska kunna ta lån och reparera taket. För att kompensera för ökade räntekostnader föreslås att uppdragsersättningen höjs. Detta förslag stämmer väl mot den diskussion kommunstyrelsekontoret förde med Lars Johansson vid det aktuella besöket. När det gäller uppdragsersättningen sänktes den i och med att kommunen gav bidrag till bergvärmeinstallation, som skulle sänka energikostnaderna. Uppdragsersättningen sänktes med samma belopp som de presumtivt sänkta energikostnaderna skulle uppgå till. Som framgår av den sammanställning som tidigare skickats in till kommunen har visserligen oljekostnaderna minimerats men elkostnaderna har ökat kraftigt. För 2006 erhöll föreningen kompensation för den uteblivna kostnadsminskningen. Finspångs kommun har tidigare beviljat bidrag till samlingslokaler där avtal skrivits med ett flertal föreningar runt om i kommunen. Rejmyre Folkets Hus tillhör de föreningar som fått bidrag eller s.k. uppdragsersättning under ett antal år. Kommunen har avtal med Rejmyre Folkets Hus. Finspångs kommun måste ta ställning till om kommunen ska fortsätta att engagera sig i att ge uppdragsersättning till dylika föreningar. Forts.

18 Forts. Ks 336 (Ansökan om bidrag från Rejmyre Folkets Hus för renovering av husets tak) Nyligen har vänsterpartiet och den borgerliga alliansen i budgetförslaget för år 2009 reducerat lokalbidraget för Finspångs Folkets Hus (som begärts i likvidation). Ska bidragen upphöra förändras förutsättningarna radikalt för föreningen och det går knappast att klara verksamheten utan uppdragsersättningen. Då faller också möjligheterna till att ta lån för reparation av lokalerna. Risken är uppenbar att Rejmyre Folkets Hus går ett liknande öde till mötes som systerorganisationen i Finspång. Det nu gällande avtalet gäller till och med 2011 om avtalet inte skrivs om, vilket förutsätter att båda parter är överens om det. Det betyder samtidigt att kommunen har ett bindande avtal för ytterligare drygt 3 år. Det är ett starkt skäl för att bevilja borgenslånet, så att föreningen kan fullfölja sin del av avtalet. I samband med detta bör avtalet skrivas om så att uppdragsersättningen fastställs för kommande år. I det sammanhanget bör diskussionen om kompensation för de ökade energikostnaderna tas med. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Att borga för ett lån till Rejmyre Folkets Hus om kronor för reparation av tak. Att uppdra till kommunstyrelsekontoret att inleda förhandlingar med Byggnadsföreningen Folkets Hus Rejmyre om ett reviderat avtal och fastställande av ny uppdragsersättning. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Denny Lawrot (c) och Christer Lundström (fp) yttrar sig i ärendet. Forts

19 Forts. Ks 336 (Ansökan om bidrag från Rejmyre Folkets Hus för renovering av husets tak) Yrkande Denny Lawrot (c) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag med följande tillägg till sista att-satsen. Utfallet av genomförda energiinvesteringar ska fungera som underlag för en eventuell revidering av uppdragsersättningen. Omröstning Ordförande Stig Andersson (s) ställer proposition på Denny Lawrots (c) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta förslag. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Att borga för ett lån till Rejmyre Folkets Hus om kronor för reparation av tak. Att uppdra till kommunstyrelsekontoret att inleda förhandlingar med Byggnadsföreningen Folkets Hus Rejmyre om ett reviderat avtal och fastställande av ny uppdragsersättning. Utfallet av genomförda energiinvesteringar ska fungera som underlag för en eventuell revidering av uppdragsersättningen

20 Ks 337 Dnr Ansökan från resurscenter Mo Gård AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasiesärskola i Finspångs kommun Finspångs kommun har att yttra sig till Skolverket över Resurscenter Mo Gård AB:s ansökan om att starta en fristående gymnasiesärskola i Finspångs kommun. Humanistiska nämnden har berett ärendet och ställt sig positiv till ansökan (Hn ). Kommunstyrelsekontoret har inget att erinra mot förslaget. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Att anta förslag till yttrande och därmed ställa sig positiv till Resurscenter Mo Gård AB:s ansökan om etablering av en fristående gymnasiesärskola i Finspång, vilken har rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn. Beredande organ Humanistiska nämndens protokoll , 95 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Peter Fransson (s) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Att anta förslag till yttrande och därmed ställa sig positiv till Resurscenter Mo Gård AB:s ansökan om etablering av en fristående gymnasiesärskola i Finspång, vilken har rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn

21 Ks 338 Dnr Rättelse Översyn av koncernbidrag I kommunstyrelsens protokoll , 102, tar kommunstyrelsen ett beslut som kommunstyrelsen inte kan ta. Istället ska beslutet tas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar Att upphäva sitt beslut , 102. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Att befria Finspångs Stadsnät Finet AB från skyldigheten att leverera in koncernbidrag år 2008 baserat på 2007 års räkenskapsår. Att övriga dotterbolag år 2008 skall leverera ett koncernbidrag om 7 procent baserat på respektive bolags aktiekapital räkenskapsåret Att samtliga dotterbolag skall leverera ett koncernbidrag om 5,5 procent beräknat på respektive bolags aktiekapital från och med räkenskapsåret

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer