Larseric Ramlöv (fp)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Larseric Ramlöv (fp)"

Transkript

1 Plats och tid Hotell de Geer, kl (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge Jacobsson (m) Carl-Gustaf Mörner (m) Olof Johansson (kd) Larseric Ramlöv (fp) Göran Karlsson (s) Ersättare Anders Härnbro (s) Conny Eriksson (s) Peter Fransson (s) Ulrika Jeansson (s) Marie Wallbom (v) Carin Löfgren (m) Stig Jansson (m) Leif Jonsson (kd) Christer Lundström (fp) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Larseric Ramlöv (fp) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, Metallen, Underskrifter Sekreterare Paragrafer: Fredrik Bonander Ordförande Stig Andersson Justerande Larseric Ramlöv ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift Barbro Lundgren

2 Bilaga l Övriga deltagande Berit Martinsson (s), kommunfullmäktiges ordförande Sven-Inge Arnell, kommundirektör Fredrik Bonander, kommunsekreterare Anders Axelsson, kanslichef Anette Asklöf, ekonomichef Hans Lindberg, utvecklingschef Stig Karlsson, personalchef Suzanne Gadd, näringslivschef Olle Östberg, trafikplanerare Åsa Rundgren, informationsansvarig

3 Ks 330 Kommunstyrelsens ärendelista Kommunstyrelsens ordförande Stig Andersson (s) föreslår ändring i ärendelistan. Kommunstyrelsen beslutar Att fastställa föreliggande ärendelista med följande förändring: Ärendet Samhällsbetalda resor läggs till ärendelistan. Ärendet Finspong College läggs till ärendelistan. Ärendet Översyn av koncernbidragen läggs till ärendelistan

4 Ks 331 Dnr Samhällsbetalda resor Finspångs kommunfullmäktige beslutade att upphandla samhällsbetalda resor. Vidare beslutades att upphandlingen skulle delas upp i sju anbudspaket. Kommunstyrelsen beslutade , 194 att Räddningstjänsten i Finspång på sitt anbud skulle tilldelas anbudspaketen 1, 2, 3, 5, 6 och 7. Detta beslut överklagades av Finspångs Taxi AB på grundval av att Räddningstjänsten i Finspång inte inlämnat adekvat miljökonsekvensbeskrivning. Länsrätten, dom , gav Finspångs Taxi rätt. Eftersom denna dom i sin förlängning skulle göra färdtjänstverksamheten avsevärt dyrare för Finspångs kommun, avbröt kommunen upphandlingen för anbudspaketen 1, 2, 3, 5, 6 och 7 och valde istället att ordna verksamheten i egen regi. Kommunen har nu ordnat med fordon och personal så att verksamheten kan drivas i egen regi. Information Olle Östberg, trafikplanerare, informerar i ärendet. Finspångs kommun har fått nya fakturor från Hällesta Buss. En faktura avser icke genomförd indexuppräkning rörande samhällsbetalda resor. Kostnaderna ska räknas upp varje år utifrån ett konstruerat index. Denna indexuppräkning har inte genomförts under år En faktura från Hällesta Buss är därför grundad på Hällestads buss egen indexuppräkning. Den andra fakturan beror på tillkommande trafik som fakturerats av Hällestadsbuss. Fakturorna omfattar c:a 2 miljoner kronor. Yttrande Carl-Gustaf Mörner (m), Elisabet Rehn (v), Inge Jacobsson (m), Rune Haagel (s), Larseric Ramlöv (fp), Stig Jansson (m) samt Sven-Inge Arnell, kommundirektör, yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar Att informationen antecknas till protokollet

5 Ks 332 Dnr Utredning angående Finspong College Den 17 december 2007 beslutade kommunfullmäktige följande (Kf 321): Att ställa sig bakom arbetet med att utveckla Finspong College utifrån visionen: Finspång ska ha en utbildningsmiljö i världsklass, som attraherar elever, lärare, familjer och företag och att ställa sig bakom de angivna framgångsfaktorerna. Att uppdra till kommunstyrelsen att till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 juni 2008 lämna förslag på måldokument för gymnasie- och vuxenutbildningen. Att uppdra till kommunstyrelsen att till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 juni 2008 lämna ett förslag på organisationsform för Finspong College med utgångspunkt i den modell som presenterades i bilaga 1 till protokollet. Att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en ekonomisk och juridisk analys av förslaget. Att uppdra till kommunstyrelsen att tillskapa en projektorganisation för arbetet. Att uppdra till kommunstyrelsen att bedriva arbetet i nära samverkan med CNGs styrelse, humanistiska nämnden och övriga intressenter. Utredningen är nu färdigställd. Syftet har varit att belysa de perspektiv och uppdrag som återfinns i fullmäktiges beslut. Detta innebär att utredningen i första hand fokuserat på de juridiska och ekonomiska aspekterna av verksamheten, samt hur verksamheten övergripande kan organiseras. Det är dock viktigt att påpeka att utredningen inte ger förslag på en exakt modell eller organisation, utan pekar mer på möjliga lösningar. Anledningen till detta är uppfattningen att det i första hand behöver rekryteras en FC-chef som kan implementera verksamheten och att det är väsentligt att denne ges möjlighet att bygga organisationen. Forts.

6 Forts. Ks 332 (Utredning angående Finspong College) Utifrån att fullmäktige principiellt har ställt sig bakom satsningen har inte utredningen belyst alternativa lösningar till Finspong College. Inte för att det nödvändigtvis skulle saknas sådana utan mer för att utredaren uppfattat att det finns en politisk majoritet för arbetet och att uppdraget i första hand varit att lyfta fram viktiga perspektiv på frågan. Det kan dock konstateras att en FC är oprövad mark och att det därför är viktigt att ledningen för verksamheten är uppmärksam på de frågor som behöver lösas, inte minst utifrån kommunal- och civilrättsliga perspektiv men inte minst för att garantera elevernas rättsäkerhet. Det är också viktigt att poängtera att satsningen i första hand behöver ses som ett utvecklingsarbete med fokus på bra utbildning för de berörda eleverna. I grunden handlar det således om övertygelsen att en dylik satsning kan ge positiva effekter på utvecklingen i Finspång. Slutligen ska det poängteras att utredningen har ett kommunalt organisatoriskt perspektiv och flera av förslagen är riktade gentemot den kommunala beslutsprocessen. Detta beror framför allt på att denna utredning är beställd av fullmäktige utifrån en önskan om ytterligare belysning av frågan. Däremot finns det naturligtvis inget som hindrar att likalydande beslut också hanteras av CNG:s styrelse. Som framgått har utredningen fokuserat på att belysa ett antal väsentliga perspektiv på satsningen Finspong College. Även om samtliga förhållanden inte är möjliga att förutse finns det inte några formella aspekter som hindrar ett fortsatt utvecklingsarbete. Efter vad som framkommit bör således fullmäktiges beslut fokusera på att ge kommunstyrelsen antal uppdrag/förutsättningar för det fortsatta arbetet vid sidan av de som redan beslutats i december Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Att följande verksamheter bör ingå i Finspong College Ungdomsgymnasiet inklusive det individuella programmet Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare Gymnasiesärskolan Särvux Forts.

7 Forts. Ks 332 (Utredning angående Finspong College) Att Finspong College i någon omfattning startar hösten 2009 samt att verksamheten ska vara fullt utbyggd till hösten 2010 Att samverkan regleras i särskild överenskommelse mellan kommunstyrelsen och CNG:s styrelse Att uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med CNG:s styrelse rekrytera en chef för Finspong College med uppdrag att organisera en gemensam drifts- och utvecklingsorganisation för verksamheten. Att styrelserna för respektive verksamhet kontinuerligt har gemensamma möten med fokus på utveckling och uppföljning Att kommunstyrelsen utser nya representanter i styrguppen för Finspong College och att Linköpings Universitet samt Resurscenter Mo Gård ges representation i styrgruppen Att ersättningen till Finspong College finansieras inom beslutad budget samt utifrån fastställd självkostnad för den kommunala verksamheten Att uppdra till kommunstyrelsen att organisera och föreslå en detaljbudget för Finspong College. Att i samband med översynen av den kommunala organisationen fastsälla den slutliga organisationen för Finspong College vad avser den kommunala delen av verksamheten Att uppdra till kommunstyrelsen att vidare utreda hur det administrativa stödet ska organiseras för den samlade verksamheten inom förskola, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning samt kultur. Att uppdra till kommunstyrelsen att påbörja en diskussion om att tillsammans med majoritetsägaren ta fram förslag till nya ägardirektiv för CNG och som beaktar de offentligrättsliga perspektiven. Att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta handlingsplaner för det fortsatta arbetet med Finspong College. Forts.

8 Forts. Ks 332 (Utredning angående Finspong College) Att poängtera att arbetet ska ta sin utgångspunkt i den fastslagna visionen samt de framgångsfaktorer som fullmäktige ställt sig bakom, samt Att kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. Information Anders Axelsson, kanslichef, informerar i ärendet. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Larseric Ramlöv (fp), Carl-Gustaf Mörner (m), Peter Fransson (s), Elisabet Rehn (v), Olof Johansson (kd) och Stig Jansson (m) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar Att anteckna informationen till protokollet

9 Ks 333 Dnr Strategisk plan och budget 2009 Stig Andersson (s) informerar om socialdemokraternas budgetförslag. Budgetpost Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Årets resultat enligt plan Löneökningar 2008 utöver budget Höjda ersättning utöver budget Löneökningar 2009 utöver budget (3,7-4%) Ny förskoleavdelning Lotorp inkl kostpersonal Lokalhyra förskola Lotorp Ny förskoleavdelning Hårstorp inkl kostpersonal Nytt LSS-boende Samhällsbetalda resor Detaljplaner Ökade driftkostnader gatu-park Markbyte Lotorp kapitalkostnad Driftkostnad Östra Hårstorp Driftkostnad Kalkugnsvägen Bidrag KRIS BRÅ-samordnare Bidrag Regna Bygdecentrum Bidrag Tjällmo-Ljusfallshammar Lantbruksmuseum Kylmaskinrum Grosvad kapital-kostnader Medarbetarenkät Bidrag till friskvård på fritiden Hävla förskola Körkort på Bergska skolan Genomlysning för besparingar i organisationen Besparingar inom organisationen Uteblivet bidrag Finspångs Folkets hus konkurs Biograf och samlingslokaler Revisionen Utbildning av heltidsanställda Omställningskostnader Resultat efter ramjusteringar Kvar till resultatmålet Investeringsram resp år Denny Lawrot (c) informerar om vänsterpartiets och alliansens gemensamma budgetförslag. Forts.

10 Forts. Ks 333 (Strategisk plan och budget 2009) Budgetpost Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Årets resultat enligt plan Löneökningar 2008 utöver budget Höjda ersättning utöver budget Löneökningar 2009 utöver budget (3,7-4%) Ny förskoleavdelning Lotorp inkl kostpersonal Lokalhyra förskola Lotorp Ny förskoleavdelning Hårstorp inkl kostpersonal Nytt LSS-boende Samhällsbetalda resor Detaljplaner Ökade driftkostnader gatu-park Markbyte Lotorp kapitalkostnad Driftkostnad Östra Hårstorp Driftkostnad Kalkugnsvägen Bidrag KRIS BRÅ-samordnare Bidrag Regna Bygdecentrum Bidrag Tjällmo-Ljusfallshammar Lantbruksmuseum Kylmaskinrum Grosvad kapital-kostnader Medarbetarenkät Bidrag till friskvård på fritiden Avskrivningar på grund av utökad Investeringsram Generell effektivisering med 0,5% av lönesumman Bidrag Folkets Hus Politikerarvoden Omorganisation Omställningskostnader Revisionen Resultat efter ramjusteringar Kvar till resultatmålet Investeringsram resp år Dessutom redovisar kommunstyrelsekontoret ett förslag till strategisk plan. Forts.

11 Forts. Ks 333 (Strategisk plan och budget 2009) Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Socialdemokraternas budgetförslag Yttrande Denny Lawrot (c), Stig Andersson (s), Göran Karlsson (s), Sven-Inge Arnell, kommundirektör, Elisabet Rehn (v), Peter Fransson (s), Conny Eriksson (s) samt Birgit Svärd (s) yttrar sig i ärendet. Yrkande Göran Karlsson (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta bifalla socialdemokraternas budgetförslag samt bifalla kommunstyrelsekontorets förslag till strategisk plan. Denny Lawrot (c) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta bifalla vänsterpartiets och alliansens budgetförslag samt att när alliansens och vänsterpartiets förslag till ny organisation vinner laga kraft, ska den strategiska planen omarbetas i linje med beslutet. Denny Lawrot (c) yrkar, med instämmande av Stig Andersson (s), att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att skriva inledningen på den strategiska planen Stig Andersson (s) yrkar, med instämmande av Denny Lawrot (c), att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att följande förändringar införs i styrkortet: Under framgångsfaktorn hälsa läggs följande mål/indikator Budget och verksamhetsplaner beskriver folkhälsopolitiska konsekvenser. Under framgångsfaktorn hälsoarbete läggs följande mål/indikator Minska antalet sjukdagar 1-14 med 3 procent. Under framgångsfaktorn personalförsörjning läggs följande mål/indikator Personalförsörjningsplan finns för alla verksamheter Målet/indikatorn Andel individuella utvecklingsplaner ska vara 100% som i den strategiska planen för år 2007 låg under framgångsfaktorn personalförsörjning, flyttas till mål/indikator ledarskap. Forts.

12 Forts. Ks 333 (Strategisk plan och budget 2009) Propositionsordning Ordförande Stig Andersson (s) meddelar att Göran Karlssons (s) förslag ställs mot Denny Lawrots (c) första förslag. Därefter ställs Denny Lawrots (c) andra förslag mot avslag. Till sist ställs Stig Anderssons (s) förslag mot avslag. Omröstning Ordförande Stig Andersson (s) ställer proposition på Göran Karlssons (s) förslag mot Denny Lawrots (c) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Denny Lawrots (c) förslag. Därefter ställer ordförande Stig Andersson (s) proposition på Denny Lawrots (c) andra förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta förslag. Slutligen ställer ordförande Stig Andersson (s) proposition på sitt eget förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta förslag. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Att anta vänsterpartiets och alliansens budget för år 2009 samt budgetplan för Att när alliansens och vänsterpartiets förslag till ny organisation vinner laga kraft, ska den strategiska planen omarbetas i linje med beslutet om ny politisk och administrativ organisation. Att följande förslag till förändringar tas upp i samband med omarbetningen av den strategiska planen: Under framgångsfaktorn hälsa läggs följande mål/indikator Budget och verksamhetsplaner beskriver folkhälsopolitiska konsekvenser. Under framgångsfaktorn hälsoarbete läggs följande mål/indikator Minska antalet sjukdagar 1-14 med 3 procent. Under framgångsfaktorn personalförsörjning läggs följande mål/indikator Personalförsörjningsplan finns för alla verksamheter Målet/indikatorn Andel individuella utvecklingsplaner ska vara 100% som i den strategiska planen för år 2007 låg under framgångsfaktorn personalförsörjning, flyttas till mål/indikator ledarskap. Forts.

13 Forts. Ks 333 (Strategisk plan och budget 2009) Kommunstyrelsen beslutar Att kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att skriva inledningen på den strategiska planen Reservation Stig Andersson (s), Birgit Svärd (s), Rune Haagel (s), Jan-Erik Svenblad (s) samt Göran Karlsson (s) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut vad gäller att-sats ett och två till förmån för Göran Karlssons (s) förslag

14 Ks 334 Dnr Skattesats år 2009 Kommunstyrelsen har att ta ställning till skattesatsen för år 2009 innan oktober månads utgång. Kommunfullmäktige har sedan att ta ställning till skattesatsen före november månads utgång. Den kommunala skattesatsen för år 2008 fastställdes av kommunfullmäktige till 21:30 per skattekrona. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yrkande Stig Andersson (s) yrkar, med instämmande av Denny Lawrot (c), att den kommunala skattesatsen för år 2009 fastställs till 21:30 per skattekrona. Omröstning Ordförande Stig Andersson (s) ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta förslag. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Att den kommunala skattesatsen för år 2009 fastställs till 21:30 per skattekrona

15 Ks 335 Dnr Fiberförbindelse mellan Finspång-Motala Länsstyrelsen i Östergötland har i samråd med berörda kommuner och stadsnätsägare ansökt hos Post- och Telestyrelsen (PTS) om bidrag för att anlägga redundanta fiberförbindelser (bredband) bl.a. mellan stadsnäten i Finspång och Motala kommuner. PTS har beviljat 12,6 miljoner kronor i bidrag för förbindelsen mellan Finspångs och Motala kommuner, vilket är för kostnadstäckning. Det innebär att Finspångs kommun genom Finet AB blir delägare i förbindelsen. Syftet med PTS bidrag är att öka säkerheten i bredbandsnäten, samtidigt skapar förbindelsen affärsmöjligheter med Motala stadsnät och därigenom även med Linköping och de s.k. VÖKBYkommunerna. En rad praktiska frågor kan återstå att ta ställning till, beroende på vem som skall anlägga förbindelsen. Utgångspunkten är att Motala kommun ska vara projektägare, blir Finspång och Finet projektägare kan t.ex. beslut krävas för att säkra att Finet har likvida möjligheter. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att godkänna att Finspångs kommun mottar statsbidrag från Post- och Telestyrelsen för fiberförbindelse mellan Finspångs och Motala kommuner. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yrkande Denny Lawrot (c) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag med tillägget av följande att-sats: Att Motala kommun ska vara projektägare. Forts.

16 Forts. Ks 335 (Fiberförbindelse mellan Finspång-Motala) Omröstning Ordförande Stig Andersson (s) ställer proposition på Denny Lawrots (c) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta förslag. Kommunstyrelsen beslutar Att godkänna att Finspångs kommun mottar statsbidrag från Post- och Telestyrelsen för fiberförbindelse mellan Finspångs och Motala kommuner. Att Motala kommun ska vara projektägare

17 Ks 336 Dnr Ansökan om bidrag från Rejmyre Folkets Hus för renovering av husets tak Ordföranden i Folkets Husföreningen i Rejmyre, Lars Johansson, besökte kommunstyrelsekontoret den 25 juni för att diskutera ett eventuellt bidrag till reparation av taket till föreningshuset. Dessutom framställde Lars Johansson en förnyad ansökan om utökad uppdragsersättning. Rejmyre Folkets Hus har tidigare varit föremål för kommunstyrelsens beslut med anledning av en takskada som man ansökt om hos Boverket och Finspångs kommun att få bidrag till. Då kommunstyrelsen fann kostnaden för hög för reparationen beviljades inget bidrag. Nu har föreningen återkommit med en ansökan daterad den 14 juli 2008 om att Finspångs kommun borgar för ett företagslån på upp till kronor för att föreningen själv ska kunna ta lån och reparera taket. För att kompensera för ökade räntekostnader föreslås att uppdragsersättningen höjs. Detta förslag stämmer väl mot den diskussion kommunstyrelsekontoret förde med Lars Johansson vid det aktuella besöket. När det gäller uppdragsersättningen sänktes den i och med att kommunen gav bidrag till bergvärmeinstallation, som skulle sänka energikostnaderna. Uppdragsersättningen sänktes med samma belopp som de presumtivt sänkta energikostnaderna skulle uppgå till. Som framgår av den sammanställning som tidigare skickats in till kommunen har visserligen oljekostnaderna minimerats men elkostnaderna har ökat kraftigt. För 2006 erhöll föreningen kompensation för den uteblivna kostnadsminskningen. Finspångs kommun har tidigare beviljat bidrag till samlingslokaler där avtal skrivits med ett flertal föreningar runt om i kommunen. Rejmyre Folkets Hus tillhör de föreningar som fått bidrag eller s.k. uppdragsersättning under ett antal år. Kommunen har avtal med Rejmyre Folkets Hus. Finspångs kommun måste ta ställning till om kommunen ska fortsätta att engagera sig i att ge uppdragsersättning till dylika föreningar. Forts.

18 Forts. Ks 336 (Ansökan om bidrag från Rejmyre Folkets Hus för renovering av husets tak) Nyligen har vänsterpartiet och den borgerliga alliansen i budgetförslaget för år 2009 reducerat lokalbidraget för Finspångs Folkets Hus (som begärts i likvidation). Ska bidragen upphöra förändras förutsättningarna radikalt för föreningen och det går knappast att klara verksamheten utan uppdragsersättningen. Då faller också möjligheterna till att ta lån för reparation av lokalerna. Risken är uppenbar att Rejmyre Folkets Hus går ett liknande öde till mötes som systerorganisationen i Finspång. Det nu gällande avtalet gäller till och med 2011 om avtalet inte skrivs om, vilket förutsätter att båda parter är överens om det. Det betyder samtidigt att kommunen har ett bindande avtal för ytterligare drygt 3 år. Det är ett starkt skäl för att bevilja borgenslånet, så att föreningen kan fullfölja sin del av avtalet. I samband med detta bör avtalet skrivas om så att uppdragsersättningen fastställs för kommande år. I det sammanhanget bör diskussionen om kompensation för de ökade energikostnaderna tas med. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Att borga för ett lån till Rejmyre Folkets Hus om kronor för reparation av tak. Att uppdra till kommunstyrelsekontoret att inleda förhandlingar med Byggnadsföreningen Folkets Hus Rejmyre om ett reviderat avtal och fastställande av ny uppdragsersättning. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Denny Lawrot (c) och Christer Lundström (fp) yttrar sig i ärendet. Forts

19 Forts. Ks 336 (Ansökan om bidrag från Rejmyre Folkets Hus för renovering av husets tak) Yrkande Denny Lawrot (c) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag med följande tillägg till sista att-satsen. Utfallet av genomförda energiinvesteringar ska fungera som underlag för en eventuell revidering av uppdragsersättningen. Omröstning Ordförande Stig Andersson (s) ställer proposition på Denny Lawrots (c) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta förslag. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Att borga för ett lån till Rejmyre Folkets Hus om kronor för reparation av tak. Att uppdra till kommunstyrelsekontoret att inleda förhandlingar med Byggnadsföreningen Folkets Hus Rejmyre om ett reviderat avtal och fastställande av ny uppdragsersättning. Utfallet av genomförda energiinvesteringar ska fungera som underlag för en eventuell revidering av uppdragsersättningen

20 Ks 337 Dnr Ansökan från resurscenter Mo Gård AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasiesärskola i Finspångs kommun Finspångs kommun har att yttra sig till Skolverket över Resurscenter Mo Gård AB:s ansökan om att starta en fristående gymnasiesärskola i Finspångs kommun. Humanistiska nämnden har berett ärendet och ställt sig positiv till ansökan (Hn ). Kommunstyrelsekontoret har inget att erinra mot förslaget. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Att anta förslag till yttrande och därmed ställa sig positiv till Resurscenter Mo Gård AB:s ansökan om etablering av en fristående gymnasiesärskola i Finspång, vilken har rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn. Beredande organ Humanistiska nämndens protokoll , 95 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Peter Fransson (s) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Att anta förslag till yttrande och därmed ställa sig positiv till Resurscenter Mo Gård AB:s ansökan om etablering av en fristående gymnasiesärskola i Finspång, vilken har rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn

21 Ks 338 Dnr Rättelse Översyn av koncernbidrag I kommunstyrelsens protokoll , 102, tar kommunstyrelsen ett beslut som kommunstyrelsen inte kan ta. Istället ska beslutet tas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar Att upphäva sitt beslut , 102. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Att befria Finspångs Stadsnät Finet AB från skyldigheten att leverera in koncernbidrag år 2008 baserat på 2007 års räkenskapsår. Att övriga dotterbolag år 2008 skall leverera ett koncernbidrag om 7 procent baserat på respektive bolags aktiekapital räkenskapsåret Att samtliga dotterbolag skall leverera ett koncernbidrag om 5,5 procent beräknat på respektive bolags aktiekapital från och med räkenskapsåret

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp) Birgit Svärd (s) Anders Härnbro (s) Conny Eriksson (s) Peter Fransson (s) Carin Löfgren (m) 521 samt fr.o.m.

Larseric Ramlöv (fp) Birgit Svärd (s) Anders Härnbro (s) Conny Eriksson (s) Peter Fransson (s) Carin Löfgren (m) 521 samt fr.o.m. Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 16.05 2008-12-01 1 (42) Beslutande Denny Lawrot (c), ordförande Elisabet Rehn (v) Stig Andersson (s) Inge Jacobsson (m) Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 531 Leif Jonsson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s)

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 16.40 2008-10-06 1 (55) Beslutande Ersättare Denny Lawrot (c), ordförande Marie Wallbom (v) Elisabet Rehn (v) Carin Löfgren (m) t.o.m. 432 Stig Andersson (s) Fredrik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.00-14.25 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Birgitta Åstrand

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

265 Kommunstyrelsens ärendelista. 267 Det kommunala utjämningssystemet. 268 Arrangemanget 10-mila. 272 Åtgärder på John Fröbergs väg i Lotorp

265 Kommunstyrelsens ärendelista. 267 Det kommunala utjämningssystemet. 268 Arrangemanget 10-mila. 272 Åtgärder på John Fröbergs väg i Lotorp 2009-06-15 Paragrafer 265 Kommunstyrelsens ärendelista 266 Förslag till marknadsförings- och försäljningsorganisation i Finspångs kommun 267 Det kommunala utjämningssystemet 268 Arrangemanget 10-mila 269

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h "~,.,, _).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h ~,.,, _). l {10) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl 13.30-14.30 Se sidan 2 Underskrifter "'"""" (f'!- ~t""t-::--- --- ~ "'~"" 138-143 Ordförande \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- -c-;;~ i; c;~-~~-;~~~-~;;--c7~------------------------------------------------

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 3 juni 2015 kl. 8.15 8.40 Beslutande Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Gunnar Jansson (S) Harald

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Plats och tid Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S) Monika Gideskog (M) Thony Andersson

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer