Larseric Ramlöv (fp)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Larseric Ramlöv (fp)"

Transkript

1 Plats och tid Hotell de Geer, kl (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge Jacobsson (m) Carl-Gustaf Mörner (m) Olof Johansson (kd) Larseric Ramlöv (fp) Göran Karlsson (s) Ersättare Anders Härnbro (s) Conny Eriksson (s) Peter Fransson (s) Ulrika Jeansson (s) Marie Wallbom (v) Carin Löfgren (m) Stig Jansson (m) Leif Jonsson (kd) Christer Lundström (fp) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Larseric Ramlöv (fp) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, Metallen, Underskrifter Sekreterare Paragrafer: Fredrik Bonander Ordförande Stig Andersson Justerande Larseric Ramlöv ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift Barbro Lundgren

2 Bilaga l Övriga deltagande Berit Martinsson (s), kommunfullmäktiges ordförande Sven-Inge Arnell, kommundirektör Fredrik Bonander, kommunsekreterare Anders Axelsson, kanslichef Anette Asklöf, ekonomichef Hans Lindberg, utvecklingschef Stig Karlsson, personalchef Suzanne Gadd, näringslivschef Olle Östberg, trafikplanerare Åsa Rundgren, informationsansvarig

3 Ks 330 Kommunstyrelsens ärendelista Kommunstyrelsens ordförande Stig Andersson (s) föreslår ändring i ärendelistan. Kommunstyrelsen beslutar Att fastställa föreliggande ärendelista med följande förändring: Ärendet Samhällsbetalda resor läggs till ärendelistan. Ärendet Finspong College läggs till ärendelistan. Ärendet Översyn av koncernbidragen läggs till ärendelistan

4 Ks 331 Dnr Samhällsbetalda resor Finspångs kommunfullmäktige beslutade att upphandla samhällsbetalda resor. Vidare beslutades att upphandlingen skulle delas upp i sju anbudspaket. Kommunstyrelsen beslutade , 194 att Räddningstjänsten i Finspång på sitt anbud skulle tilldelas anbudspaketen 1, 2, 3, 5, 6 och 7. Detta beslut överklagades av Finspångs Taxi AB på grundval av att Räddningstjänsten i Finspång inte inlämnat adekvat miljökonsekvensbeskrivning. Länsrätten, dom , gav Finspångs Taxi rätt. Eftersom denna dom i sin förlängning skulle göra färdtjänstverksamheten avsevärt dyrare för Finspångs kommun, avbröt kommunen upphandlingen för anbudspaketen 1, 2, 3, 5, 6 och 7 och valde istället att ordna verksamheten i egen regi. Kommunen har nu ordnat med fordon och personal så att verksamheten kan drivas i egen regi. Information Olle Östberg, trafikplanerare, informerar i ärendet. Finspångs kommun har fått nya fakturor från Hällesta Buss. En faktura avser icke genomförd indexuppräkning rörande samhällsbetalda resor. Kostnaderna ska räknas upp varje år utifrån ett konstruerat index. Denna indexuppräkning har inte genomförts under år En faktura från Hällesta Buss är därför grundad på Hällestads buss egen indexuppräkning. Den andra fakturan beror på tillkommande trafik som fakturerats av Hällestadsbuss. Fakturorna omfattar c:a 2 miljoner kronor. Yttrande Carl-Gustaf Mörner (m), Elisabet Rehn (v), Inge Jacobsson (m), Rune Haagel (s), Larseric Ramlöv (fp), Stig Jansson (m) samt Sven-Inge Arnell, kommundirektör, yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar Att informationen antecknas till protokollet

5 Ks 332 Dnr Utredning angående Finspong College Den 17 december 2007 beslutade kommunfullmäktige följande (Kf 321): Att ställa sig bakom arbetet med att utveckla Finspong College utifrån visionen: Finspång ska ha en utbildningsmiljö i världsklass, som attraherar elever, lärare, familjer och företag och att ställa sig bakom de angivna framgångsfaktorerna. Att uppdra till kommunstyrelsen att till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 juni 2008 lämna förslag på måldokument för gymnasie- och vuxenutbildningen. Att uppdra till kommunstyrelsen att till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 juni 2008 lämna ett förslag på organisationsform för Finspong College med utgångspunkt i den modell som presenterades i bilaga 1 till protokollet. Att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en ekonomisk och juridisk analys av förslaget. Att uppdra till kommunstyrelsen att tillskapa en projektorganisation för arbetet. Att uppdra till kommunstyrelsen att bedriva arbetet i nära samverkan med CNGs styrelse, humanistiska nämnden och övriga intressenter. Utredningen är nu färdigställd. Syftet har varit att belysa de perspektiv och uppdrag som återfinns i fullmäktiges beslut. Detta innebär att utredningen i första hand fokuserat på de juridiska och ekonomiska aspekterna av verksamheten, samt hur verksamheten övergripande kan organiseras. Det är dock viktigt att påpeka att utredningen inte ger förslag på en exakt modell eller organisation, utan pekar mer på möjliga lösningar. Anledningen till detta är uppfattningen att det i första hand behöver rekryteras en FC-chef som kan implementera verksamheten och att det är väsentligt att denne ges möjlighet att bygga organisationen. Forts.

6 Forts. Ks 332 (Utredning angående Finspong College) Utifrån att fullmäktige principiellt har ställt sig bakom satsningen har inte utredningen belyst alternativa lösningar till Finspong College. Inte för att det nödvändigtvis skulle saknas sådana utan mer för att utredaren uppfattat att det finns en politisk majoritet för arbetet och att uppdraget i första hand varit att lyfta fram viktiga perspektiv på frågan. Det kan dock konstateras att en FC är oprövad mark och att det därför är viktigt att ledningen för verksamheten är uppmärksam på de frågor som behöver lösas, inte minst utifrån kommunal- och civilrättsliga perspektiv men inte minst för att garantera elevernas rättsäkerhet. Det är också viktigt att poängtera att satsningen i första hand behöver ses som ett utvecklingsarbete med fokus på bra utbildning för de berörda eleverna. I grunden handlar det således om övertygelsen att en dylik satsning kan ge positiva effekter på utvecklingen i Finspång. Slutligen ska det poängteras att utredningen har ett kommunalt organisatoriskt perspektiv och flera av förslagen är riktade gentemot den kommunala beslutsprocessen. Detta beror framför allt på att denna utredning är beställd av fullmäktige utifrån en önskan om ytterligare belysning av frågan. Däremot finns det naturligtvis inget som hindrar att likalydande beslut också hanteras av CNG:s styrelse. Som framgått har utredningen fokuserat på att belysa ett antal väsentliga perspektiv på satsningen Finspong College. Även om samtliga förhållanden inte är möjliga att förutse finns det inte några formella aspekter som hindrar ett fortsatt utvecklingsarbete. Efter vad som framkommit bör således fullmäktiges beslut fokusera på att ge kommunstyrelsen antal uppdrag/förutsättningar för det fortsatta arbetet vid sidan av de som redan beslutats i december Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Att följande verksamheter bör ingå i Finspong College Ungdomsgymnasiet inklusive det individuella programmet Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare Gymnasiesärskolan Särvux Forts.

7 Forts. Ks 332 (Utredning angående Finspong College) Att Finspong College i någon omfattning startar hösten 2009 samt att verksamheten ska vara fullt utbyggd till hösten 2010 Att samverkan regleras i särskild överenskommelse mellan kommunstyrelsen och CNG:s styrelse Att uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med CNG:s styrelse rekrytera en chef för Finspong College med uppdrag att organisera en gemensam drifts- och utvecklingsorganisation för verksamheten. Att styrelserna för respektive verksamhet kontinuerligt har gemensamma möten med fokus på utveckling och uppföljning Att kommunstyrelsen utser nya representanter i styrguppen för Finspong College och att Linköpings Universitet samt Resurscenter Mo Gård ges representation i styrgruppen Att ersättningen till Finspong College finansieras inom beslutad budget samt utifrån fastställd självkostnad för den kommunala verksamheten Att uppdra till kommunstyrelsen att organisera och föreslå en detaljbudget för Finspong College. Att i samband med översynen av den kommunala organisationen fastsälla den slutliga organisationen för Finspong College vad avser den kommunala delen av verksamheten Att uppdra till kommunstyrelsen att vidare utreda hur det administrativa stödet ska organiseras för den samlade verksamheten inom förskola, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning samt kultur. Att uppdra till kommunstyrelsen att påbörja en diskussion om att tillsammans med majoritetsägaren ta fram förslag till nya ägardirektiv för CNG och som beaktar de offentligrättsliga perspektiven. Att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta handlingsplaner för det fortsatta arbetet med Finspong College. Forts.

8 Forts. Ks 332 (Utredning angående Finspong College) Att poängtera att arbetet ska ta sin utgångspunkt i den fastslagna visionen samt de framgångsfaktorer som fullmäktige ställt sig bakom, samt Att kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. Information Anders Axelsson, kanslichef, informerar i ärendet. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Larseric Ramlöv (fp), Carl-Gustaf Mörner (m), Peter Fransson (s), Elisabet Rehn (v), Olof Johansson (kd) och Stig Jansson (m) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar Att anteckna informationen till protokollet

9 Ks 333 Dnr Strategisk plan och budget 2009 Stig Andersson (s) informerar om socialdemokraternas budgetförslag. Budgetpost Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Årets resultat enligt plan Löneökningar 2008 utöver budget Höjda ersättning utöver budget Löneökningar 2009 utöver budget (3,7-4%) Ny förskoleavdelning Lotorp inkl kostpersonal Lokalhyra förskola Lotorp Ny förskoleavdelning Hårstorp inkl kostpersonal Nytt LSS-boende Samhällsbetalda resor Detaljplaner Ökade driftkostnader gatu-park Markbyte Lotorp kapitalkostnad Driftkostnad Östra Hårstorp Driftkostnad Kalkugnsvägen Bidrag KRIS BRÅ-samordnare Bidrag Regna Bygdecentrum Bidrag Tjällmo-Ljusfallshammar Lantbruksmuseum Kylmaskinrum Grosvad kapital-kostnader Medarbetarenkät Bidrag till friskvård på fritiden Hävla förskola Körkort på Bergska skolan Genomlysning för besparingar i organisationen Besparingar inom organisationen Uteblivet bidrag Finspångs Folkets hus konkurs Biograf och samlingslokaler Revisionen Utbildning av heltidsanställda Omställningskostnader Resultat efter ramjusteringar Kvar till resultatmålet Investeringsram resp år Denny Lawrot (c) informerar om vänsterpartiets och alliansens gemensamma budgetförslag. Forts.

10 Forts. Ks 333 (Strategisk plan och budget 2009) Budgetpost Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Årets resultat enligt plan Löneökningar 2008 utöver budget Höjda ersättning utöver budget Löneökningar 2009 utöver budget (3,7-4%) Ny förskoleavdelning Lotorp inkl kostpersonal Lokalhyra förskola Lotorp Ny förskoleavdelning Hårstorp inkl kostpersonal Nytt LSS-boende Samhällsbetalda resor Detaljplaner Ökade driftkostnader gatu-park Markbyte Lotorp kapitalkostnad Driftkostnad Östra Hårstorp Driftkostnad Kalkugnsvägen Bidrag KRIS BRÅ-samordnare Bidrag Regna Bygdecentrum Bidrag Tjällmo-Ljusfallshammar Lantbruksmuseum Kylmaskinrum Grosvad kapital-kostnader Medarbetarenkät Bidrag till friskvård på fritiden Avskrivningar på grund av utökad Investeringsram Generell effektivisering med 0,5% av lönesumman Bidrag Folkets Hus Politikerarvoden Omorganisation Omställningskostnader Revisionen Resultat efter ramjusteringar Kvar till resultatmålet Investeringsram resp år Dessutom redovisar kommunstyrelsekontoret ett förslag till strategisk plan. Forts.

11 Forts. Ks 333 (Strategisk plan och budget 2009) Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Socialdemokraternas budgetförslag Yttrande Denny Lawrot (c), Stig Andersson (s), Göran Karlsson (s), Sven-Inge Arnell, kommundirektör, Elisabet Rehn (v), Peter Fransson (s), Conny Eriksson (s) samt Birgit Svärd (s) yttrar sig i ärendet. Yrkande Göran Karlsson (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta bifalla socialdemokraternas budgetförslag samt bifalla kommunstyrelsekontorets förslag till strategisk plan. Denny Lawrot (c) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta bifalla vänsterpartiets och alliansens budgetförslag samt att när alliansens och vänsterpartiets förslag till ny organisation vinner laga kraft, ska den strategiska planen omarbetas i linje med beslutet. Denny Lawrot (c) yrkar, med instämmande av Stig Andersson (s), att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att skriva inledningen på den strategiska planen Stig Andersson (s) yrkar, med instämmande av Denny Lawrot (c), att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att följande förändringar införs i styrkortet: Under framgångsfaktorn hälsa läggs följande mål/indikator Budget och verksamhetsplaner beskriver folkhälsopolitiska konsekvenser. Under framgångsfaktorn hälsoarbete läggs följande mål/indikator Minska antalet sjukdagar 1-14 med 3 procent. Under framgångsfaktorn personalförsörjning läggs följande mål/indikator Personalförsörjningsplan finns för alla verksamheter Målet/indikatorn Andel individuella utvecklingsplaner ska vara 100% som i den strategiska planen för år 2007 låg under framgångsfaktorn personalförsörjning, flyttas till mål/indikator ledarskap. Forts.

12 Forts. Ks 333 (Strategisk plan och budget 2009) Propositionsordning Ordförande Stig Andersson (s) meddelar att Göran Karlssons (s) förslag ställs mot Denny Lawrots (c) första förslag. Därefter ställs Denny Lawrots (c) andra förslag mot avslag. Till sist ställs Stig Anderssons (s) förslag mot avslag. Omröstning Ordförande Stig Andersson (s) ställer proposition på Göran Karlssons (s) förslag mot Denny Lawrots (c) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Denny Lawrots (c) förslag. Därefter ställer ordförande Stig Andersson (s) proposition på Denny Lawrots (c) andra förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta förslag. Slutligen ställer ordförande Stig Andersson (s) proposition på sitt eget förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta förslag. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Att anta vänsterpartiets och alliansens budget för år 2009 samt budgetplan för Att när alliansens och vänsterpartiets förslag till ny organisation vinner laga kraft, ska den strategiska planen omarbetas i linje med beslutet om ny politisk och administrativ organisation. Att följande förslag till förändringar tas upp i samband med omarbetningen av den strategiska planen: Under framgångsfaktorn hälsa läggs följande mål/indikator Budget och verksamhetsplaner beskriver folkhälsopolitiska konsekvenser. Under framgångsfaktorn hälsoarbete läggs följande mål/indikator Minska antalet sjukdagar 1-14 med 3 procent. Under framgångsfaktorn personalförsörjning läggs följande mål/indikator Personalförsörjningsplan finns för alla verksamheter Målet/indikatorn Andel individuella utvecklingsplaner ska vara 100% som i den strategiska planen för år 2007 låg under framgångsfaktorn personalförsörjning, flyttas till mål/indikator ledarskap. Forts.

13 Forts. Ks 333 (Strategisk plan och budget 2009) Kommunstyrelsen beslutar Att kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att skriva inledningen på den strategiska planen Reservation Stig Andersson (s), Birgit Svärd (s), Rune Haagel (s), Jan-Erik Svenblad (s) samt Göran Karlsson (s) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut vad gäller att-sats ett och två till förmån för Göran Karlssons (s) förslag

14 Ks 334 Dnr Skattesats år 2009 Kommunstyrelsen har att ta ställning till skattesatsen för år 2009 innan oktober månads utgång. Kommunfullmäktige har sedan att ta ställning till skattesatsen före november månads utgång. Den kommunala skattesatsen för år 2008 fastställdes av kommunfullmäktige till 21:30 per skattekrona. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yrkande Stig Andersson (s) yrkar, med instämmande av Denny Lawrot (c), att den kommunala skattesatsen för år 2009 fastställs till 21:30 per skattekrona. Omröstning Ordförande Stig Andersson (s) ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta förslag. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Att den kommunala skattesatsen för år 2009 fastställs till 21:30 per skattekrona

15 Ks 335 Dnr Fiberförbindelse mellan Finspång-Motala Länsstyrelsen i Östergötland har i samråd med berörda kommuner och stadsnätsägare ansökt hos Post- och Telestyrelsen (PTS) om bidrag för att anlägga redundanta fiberförbindelser (bredband) bl.a. mellan stadsnäten i Finspång och Motala kommuner. PTS har beviljat 12,6 miljoner kronor i bidrag för förbindelsen mellan Finspångs och Motala kommuner, vilket är för kostnadstäckning. Det innebär att Finspångs kommun genom Finet AB blir delägare i förbindelsen. Syftet med PTS bidrag är att öka säkerheten i bredbandsnäten, samtidigt skapar förbindelsen affärsmöjligheter med Motala stadsnät och därigenom även med Linköping och de s.k. VÖKBYkommunerna. En rad praktiska frågor kan återstå att ta ställning till, beroende på vem som skall anlägga förbindelsen. Utgångspunkten är att Motala kommun ska vara projektägare, blir Finspång och Finet projektägare kan t.ex. beslut krävas för att säkra att Finet har likvida möjligheter. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att godkänna att Finspångs kommun mottar statsbidrag från Post- och Telestyrelsen för fiberförbindelse mellan Finspångs och Motala kommuner. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yrkande Denny Lawrot (c) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag med tillägget av följande att-sats: Att Motala kommun ska vara projektägare. Forts.

16 Forts. Ks 335 (Fiberförbindelse mellan Finspång-Motala) Omröstning Ordförande Stig Andersson (s) ställer proposition på Denny Lawrots (c) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta förslag. Kommunstyrelsen beslutar Att godkänna att Finspångs kommun mottar statsbidrag från Post- och Telestyrelsen för fiberförbindelse mellan Finspångs och Motala kommuner. Att Motala kommun ska vara projektägare

17 Ks 336 Dnr Ansökan om bidrag från Rejmyre Folkets Hus för renovering av husets tak Ordföranden i Folkets Husföreningen i Rejmyre, Lars Johansson, besökte kommunstyrelsekontoret den 25 juni för att diskutera ett eventuellt bidrag till reparation av taket till föreningshuset. Dessutom framställde Lars Johansson en förnyad ansökan om utökad uppdragsersättning. Rejmyre Folkets Hus har tidigare varit föremål för kommunstyrelsens beslut med anledning av en takskada som man ansökt om hos Boverket och Finspångs kommun att få bidrag till. Då kommunstyrelsen fann kostnaden för hög för reparationen beviljades inget bidrag. Nu har föreningen återkommit med en ansökan daterad den 14 juli 2008 om att Finspångs kommun borgar för ett företagslån på upp till kronor för att föreningen själv ska kunna ta lån och reparera taket. För att kompensera för ökade räntekostnader föreslås att uppdragsersättningen höjs. Detta förslag stämmer väl mot den diskussion kommunstyrelsekontoret förde med Lars Johansson vid det aktuella besöket. När det gäller uppdragsersättningen sänktes den i och med att kommunen gav bidrag till bergvärmeinstallation, som skulle sänka energikostnaderna. Uppdragsersättningen sänktes med samma belopp som de presumtivt sänkta energikostnaderna skulle uppgå till. Som framgår av den sammanställning som tidigare skickats in till kommunen har visserligen oljekostnaderna minimerats men elkostnaderna har ökat kraftigt. För 2006 erhöll föreningen kompensation för den uteblivna kostnadsminskningen. Finspångs kommun har tidigare beviljat bidrag till samlingslokaler där avtal skrivits med ett flertal föreningar runt om i kommunen. Rejmyre Folkets Hus tillhör de föreningar som fått bidrag eller s.k. uppdragsersättning under ett antal år. Kommunen har avtal med Rejmyre Folkets Hus. Finspångs kommun måste ta ställning till om kommunen ska fortsätta att engagera sig i att ge uppdragsersättning till dylika föreningar. Forts.

18 Forts. Ks 336 (Ansökan om bidrag från Rejmyre Folkets Hus för renovering av husets tak) Nyligen har vänsterpartiet och den borgerliga alliansen i budgetförslaget för år 2009 reducerat lokalbidraget för Finspångs Folkets Hus (som begärts i likvidation). Ska bidragen upphöra förändras förutsättningarna radikalt för föreningen och det går knappast att klara verksamheten utan uppdragsersättningen. Då faller också möjligheterna till att ta lån för reparation av lokalerna. Risken är uppenbar att Rejmyre Folkets Hus går ett liknande öde till mötes som systerorganisationen i Finspång. Det nu gällande avtalet gäller till och med 2011 om avtalet inte skrivs om, vilket förutsätter att båda parter är överens om det. Det betyder samtidigt att kommunen har ett bindande avtal för ytterligare drygt 3 år. Det är ett starkt skäl för att bevilja borgenslånet, så att föreningen kan fullfölja sin del av avtalet. I samband med detta bör avtalet skrivas om så att uppdragsersättningen fastställs för kommande år. I det sammanhanget bör diskussionen om kompensation för de ökade energikostnaderna tas med. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Att borga för ett lån till Rejmyre Folkets Hus om kronor för reparation av tak. Att uppdra till kommunstyrelsekontoret att inleda förhandlingar med Byggnadsföreningen Folkets Hus Rejmyre om ett reviderat avtal och fastställande av ny uppdragsersättning. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Denny Lawrot (c) och Christer Lundström (fp) yttrar sig i ärendet. Forts

19 Forts. Ks 336 (Ansökan om bidrag från Rejmyre Folkets Hus för renovering av husets tak) Yrkande Denny Lawrot (c) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag med följande tillägg till sista att-satsen. Utfallet av genomförda energiinvesteringar ska fungera som underlag för en eventuell revidering av uppdragsersättningen. Omröstning Ordförande Stig Andersson (s) ställer proposition på Denny Lawrots (c) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta förslag. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Att borga för ett lån till Rejmyre Folkets Hus om kronor för reparation av tak. Att uppdra till kommunstyrelsekontoret att inleda förhandlingar med Byggnadsföreningen Folkets Hus Rejmyre om ett reviderat avtal och fastställande av ny uppdragsersättning. Utfallet av genomförda energiinvesteringar ska fungera som underlag för en eventuell revidering av uppdragsersättningen

20 Ks 337 Dnr Ansökan från resurscenter Mo Gård AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasiesärskola i Finspångs kommun Finspångs kommun har att yttra sig till Skolverket över Resurscenter Mo Gård AB:s ansökan om att starta en fristående gymnasiesärskola i Finspångs kommun. Humanistiska nämnden har berett ärendet och ställt sig positiv till ansökan (Hn ). Kommunstyrelsekontoret har inget att erinra mot förslaget. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Att anta förslag till yttrande och därmed ställa sig positiv till Resurscenter Mo Gård AB:s ansökan om etablering av en fristående gymnasiesärskola i Finspång, vilken har rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn. Beredande organ Humanistiska nämndens protokoll , 95 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Peter Fransson (s) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Att anta förslag till yttrande och därmed ställa sig positiv till Resurscenter Mo Gård AB:s ansökan om etablering av en fristående gymnasiesärskola i Finspång, vilken har rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn

21 Ks 338 Dnr Rättelse Översyn av koncernbidrag I kommunstyrelsens protokoll , 102, tar kommunstyrelsen ett beslut som kommunstyrelsen inte kan ta. Istället ska beslutet tas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar Att upphäva sitt beslut , 102. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Att befria Finspångs Stadsnät Finet AB från skyldigheten att leverera in koncernbidrag år 2008 baserat på 2007 års räkenskapsår. Att övriga dotterbolag år 2008 skall leverera ett koncernbidrag om 7 procent baserat på respektive bolags aktiekapital räkenskapsåret Att samtliga dotterbolag skall leverera ett koncernbidrag om 5,5 procent beräknat på respektive bolags aktiekapital från och med räkenskapsåret

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

Fredrik Bonander, kommunsekreterare Sven-Inge Arnell, kommundirektör. Per-Åke Andersson (V) och Bengt Eriksson (S) Justerande...

Fredrik Bonander, kommunsekreterare Sven-Inge Arnell, kommundirektör. Per-Åke Andersson (V) och Bengt Eriksson (S) Justerande... 2009-02-02 1 (13) Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Finspång, kl 17.00 18.00 Beslutande Se sidan 3-4, 28 Övriga deltagande Fredrik Bonander, kommunsekreterare Sven-Inge Arnell, kommundirektör

Läs mer

Ersättare Stig Andersson (s), ordförande Göran Karlsson (s) fr.o.m. 342

Ersättare Stig Andersson (s), ordförande Göran Karlsson (s) fr.o.m. 342 2008-08-18 1 (38) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 15.00 Beslutande Ersättare Stig Andersson (s), ordförande Göran Karlsson (s) fr.o.m. 342 Elisabet Rehn (v) Anders Härnbro (s) Denny Lawrot (c)

Läs mer

Carina Olofsson, projektsamordnare Sven-Inge Arnell, kommundirektör

Carina Olofsson, projektsamordnare Sven-Inge Arnell, kommundirektör 2008-08-27 1 (55) Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Finspång, kl 16.00 19.30 Beslutande Se sidan 3-4, 171 Övriga deltagande Carina Olofsson, projektsamordnare Sven-Inge Arnell, kommundirektör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp) Birgit Svärd (s) Anders Härnbro (s) Conny Eriksson (s) Peter Fransson (s) Carin Löfgren (m) 521 samt fr.o.m.

Larseric Ramlöv (fp) Birgit Svärd (s) Anders Härnbro (s) Conny Eriksson (s) Peter Fransson (s) Carin Löfgren (m) 521 samt fr.o.m. Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 16.05 2008-12-01 1 (42) Beslutande Denny Lawrot (c), ordförande Elisabet Rehn (v) Stig Andersson (s) Inge Jacobsson (m) Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 531 Leif Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-08-21 kl 08:30-09:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-09-18 kl 12:45-13:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Jasna Martinsson (M) tjg. ersättare för

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 15.20 16.00 16.30 Beslutande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Helena Magnusson-Svensson (S), Lindesbergs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

196 Kommunfullmäktiges öppnande. 199 Kommunfullmäktiges dagordning. 200 Information från kommunrevisionen. 201 Information om verksamheten i regionen

196 Kommunfullmäktiges öppnande. 199 Kommunfullmäktiges dagordning. 200 Information från kommunrevisionen. 201 Information om verksamheten i regionen 2009-08-26 Paragrafer 196 Kommunfullmäktiges öppnande 197 Upprop 198 Protokolljustering 199 Kommunfullmäktiges dagordning 200 Information från kommunrevisionen 201 Information om verksamheten i regionen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19 1(5) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 08:30-09:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Elaine Björkman (s), ordf Jan Skog (m) Thor Eliasson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, Allmänna utskottet

Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Lilla sessionssalen, klockan 08.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Aina Wåhlund (S), ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) ersätter Claes Pettersson (S) Sten

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Anders Svärd, tjg ers för Olof Röstin (M), 1 :e vice

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (7)

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (7) 2015-01-28 1(7) Plats och tid tadshuset 14.00-15.45 Beslutande Michael Karlsson () Ewa Arvidsson () Mikael Norén Olof Eriksson () Wilhelm Bodmark () Lotta Robertsson Harén (MP) Anne örqvist (C) Lars Ottosson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Stig Andersson (s) Fredrik Blomberg (c) fr.o.m. 485

Stig Andersson (s) Fredrik Blomberg (c) fr.o.m. 485 Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 17.00 2008-11-03 1 (32) Beslutande Ersättare Denny Lawrot (c), ordförande Marie Wallbom (v) Elisabet Rehn (v) Carin Löfgren (m) Stig Andersson (s) Fredrik Blomberg

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Denny Lawrot (C), ordförande Marie Wallbom (V) Elisabet Rehn (V) Fredrik Blomberg (C) ej 6 Anders Härnbro (S) Ingo Alander (KD) ej 12

Denny Lawrot (C), ordförande Marie Wallbom (V) Elisabet Rehn (V) Fredrik Blomberg (C) ej 6 Anders Härnbro (S) Ingo Alander (KD) ej 12 2009-01-19 1 (41) Plats och tid Sammanträdesrummet Näringslivsavdelningen, kl. 13.00 17.00 Beslutande Ersättare Denny Lawrot (C), ordförande Marie Wallbom (V) Elisabet Rehn (V) Fredrik Blomberg (C) ej

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer