Med fokus på kommersiella lokaler i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med fokus på kommersiella lokaler i Stockholm"

Transkript

1 Årsredovisning 26

2

3 Med fokus på kommersiella lokaler i Stockholm Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och fastighetsutveckling. Verksamheten är starkt koncentrerad till delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsregionen, främst Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad. Fabege förvaltar och förädlar ett välpositionerat fastighetsbestånd samtidigt som fastighetsportföljen ständigt utvecklas genom försäljningar och förvärv. Vid utgången av 26 ägde Fabege 174 fastigheter till ett samlat värde av 27,2 miljarder kronor. Interiör från Dalvägen i Solna. Fräsaren 11 i Solna Business Park Lena Holmström, uthyrare

4 Året i sammandrag 26 var ännu ett händelserikt år med omfattande fastighetsaffärer för Fabege. Totalt omsattes fastigheter för 28 miljarder kronor, varav försäljningar 12 miljarder kronor och förvärv 16 miljarder kronor. Året inleddes med förvärvet av Fastighets AB Tornet, med 14 fastigheter, för 9 miljarder kronor. Under första halvåret avyttrades 92 av Tornets fastigheter som är belägna utanför Fabeges prioriterade marknader för totalt 6,9 miljarder kronor. Kvarvarande fastigheter förstärker Fabeges portfölj på huvudmarknaderna Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad. 26 avslutades med försäljning av 45 fastigheter i Kista och Täby till Klövern för 4 miljarder kronor. Årets fastighetsaffärer, som gav ett sammanlagt resultat efter skatt om 967 miljoner kronor, medförde ytterligare koncentration av Fabeges fastighetsbestånd till centralt belägna marknader i Stockholmsregionen med hög tillväxt och utvecklingspotential. Vid årsskiftet 26/27 tillträdde Christian Hermelin som ny verkställande direktör för Fabege. Han efterträdde Erik Paulsson som lämnade sin operativa befattning för att tillträda som vice ordförande i styrelsen. Resultat efter skatt: Mkr (2 666) Vinst per aktie efter utspädning: 23,47 kr (27,5) Hyresintäkter: Mkr (2 778) Soliditet: 41 procent (41) Förslag till utdelning: 8, kr per aktie (7,5). Därutöver föreslås överföring av bolagets samtliga aktier i Klövern AB till aktieägarna genom ett inlösenerbjudande. Nyckeltal Hyresintäkter, Mkr Driftsöverskott, Mkr Resultat efter finansiella poster, Mkr Avkastning på eget kapital, % 19,8 24,2 Soliditet, % 4,5 41,4 Räntetäckningsgrad, ggr 3,2 3,7 Vinst per aktie efter utspädning, kr 23,47 27,5 Utdelning per aktie, kr 8, 1) 7,5 Norrtälje 24 på Engelbrektsgatan. 1) Föreslagen kontantutdelning för 26.

5 Innehåll VD-kommentar 2 Affärsidé, mål och strategi 6 Organisation och medarbetare 8 Ansvarsfullt företagande 11 Varumärket Fabege 15 Aktien och värdetillväxten 18 Fastighetsöversikt och marknadsvärdering 22 Marknadsöversikt 24 Fabeges verksamhet 3 Känslighetsanalys och skattesituation 4 Förvaltningsberättelse 42 Finansiella rapporter Koncernens resultaträkningar 48 Koncernens balansräkningar 49 Koncernens förändringar i eget kapital 5 Koncernens kassaflödesanalyser 51 Moderbolagets resultaträkningar 52 Moderbolagets balansräkningar 53 Moderbolagets förändringar i eget kapital 54 Moderbolagets kassaflödesanalyser 55 Noter 56 Årsredovisningens undertecknande 68 Revisionsberättelse 69 Bolagsstyrningsrapport 7 Styrelse 75 Koncernledning 77 Bolagsordning 81 Femårsöversikt 82 Definitioner 83 Den formella årsredovisningen som är reviderad omfattar sid

6 2 VD-kommentaren Starkt fokus skapar nya möjligheter Som nytillträdd VD för Fabege är det glädjande att konstatera att 26 blev ännu ett affärsintensivt och framgångsrikt år för bolaget. Min företrädare Erik Paulsson avslutade sitt mångåriga arbete som operativt ansvarig för Fabege med att återigen leverera ett starkt resultat till aktieägarna. För andra året i rad översteg Fabeges resultat efter skatt två miljarder kronor. Avkastning på eget kapital uppgick under året till nästan 2 procent. Soliditeten var vid årsskiftet över 4 procent. Efter ännu ett bra år har Fabege en mycket stark finansiell ställning. Börskursen för Fabege-aktien fortsatte upp för åttonde året i rad. Under 26 uppgicktotalavkastningen till drygt 28 procent. Till följd av den positiva resultatutvecklingen under 26 föreslår styrelsen en kontantutdelning om 8, kronor per aktie (7,5) samt överföring av bolagets samtliga aktier i Klövern AB till aktieägarna genom ett inlösenerbjudande. Styrelsens förslag innebär att sammanlagt cirka 2,2 miljarder kronor*, cirka 22 kronor per aktie, överförs till aktieägarna. Starkt koncentrerad verksamhet Fabege är idag en av de främsta aktörerna på fastighets- och hyresmarknaden i Stockholm. Vi tillhör sedan länge de mer transaktionsintensiva fastighetsbolagen och har en väl utvecklad projekt- och förädlingsverksamhet. Med 1,6 miljoner väl samlade och attraktiva uthyrningsbara kvadratmeter, mest kontor, i Stockholmsregionen har vi en stark marknadsposition. Vi har valt att koncentrera vår verksamhet till några dynamiska marknader i och kring Stockholm. Innerstaden, Solna och Hammarby Sjöstad utgör våra huvudmarknader, där har vi byggt upp bestånd som tillsammans svarar för mer än 8 procent av värdet på Fabeges totala fastighetsportfölj. Inom våra huvudmarknader har vi strävat efter att samla fastigheterna i förvaltningseffektiva enheter. Sammanfattningsvis har vi efter några affärsintensiva år ett välpositionerat fastighetsbestånd i huvudstadsregionen. Utvecklingen av Fabege kommer att fortsätta enligt vår etablerade affärsmodell. Fabege ska även framöver skapa värde genom såväl effektiv, kundnära förvaltning som väl genomförd förädling av fastigheter. Därtill ska vi fortsätta att utveckla fastighetsportföljen och ha hög beredskap för att ta vara på möjligheter till nya lönsamma fastighetsaffärer. Allt starkare varumärke Det är viktigt att Fabege värnar om de kärnvärden som präglar vår företagskultur: Snabbhet Prestigelöshet Entreprenörskap Affärsmässighet Kundnärhet. Fabege ska även fortsättningsvis vara ett bolag som präglas av det lilla företagets närhet och personliga relation till kunderna. Samtidigt ska vi erbjuda det stora företagets resurser. Vi är företaget som snabbt, lyhört och kreativt tillmötesgår våra kunders önskemål. Vårt varumärke har sedan lanseringen i maj 25 blivit allt starkare och vi har nu en bra position på våra huvudmarknader. Vi ska fortsätta att bygga och stärka varumärket och bland våra målgrupper förankra en profil som överensstämmer med våra kärnvärden. *Vid full anslutning till inlösenerbjudandet och en aktiekurs i Klövern om 29 kronor.

7 VD-kommentaren 3 Utvecklingen av Fabege kommer att fortsätta enligt vår etablerade affärsmodell. Mycket väl fungerande organisation Fabeges operativa verksamhet består av Förvaltning och Projekt & Utveckling. Vi har en mycket väl fungerande och anpassad organisation. Dock har vi alltid en hög beredskap för att anpassa verksamheten efter marknadens och fastighetsbeståndets utveckling. Organisationen kommer under 27 att förstärkas ytterligare för att effektivt kunna utveckla och ta tillvara potentialen i hyresmarknaden och vår projektportfölj. En väl fungerande förvaltning skapar förutsättningar för framgångsrik fastighetsförädling och fastighetshandel. Detta kommer vi att betona ännu mer nu när vi efter omstruktureringen de senaste åren har ett starkt koncentrerat bestånd av kommersiella fastigheter i Stockholm. Möjligheterna till verkligt effektiv fastighetsförvaltning har aldrig varit större i Fabege. Fortsatt värdeskapande utveckling I början av 27 ser fastighetsmarknaden fortsatt stark ut och intresset för att investera i svenska fastigheter, inte minst i Stockholm, är stort bland såväl inhemska som internationella aktörer. Med nuvarande ränteutveckling kommer detta intresse knappast att mattas och transaktionsvolymen bedöms därför bli hög även i år. Hyresmarknaden fortsätter att stärkas generellt sett men främst på Fabeges viktigaste marknad, Stockholms innerstad. En stark ekonomisk utveckling gör att efterfrågan på kontorsyta successivt ökar. Fabege har ett välpositionerat fastighetsbestånd och en intressant projekt- och förädlingsportfölj på den största och mest dynamiska hyres- och fastighetsmarknaden i Sverige, Stockholmsregionen. Efter ett flertal år med goda resultat har bolaget en stark finansiell ställning. Fabege har inte minst en effektiv organisation med mycket kompetenta och engagerade medarbetare. Sammantaget innebär detta att det finns goda förutsättningar till en fortsatt värdeskapande utveckling för Fabege under 27. Solna i mars 27 Christian Hermelin Verkställande direktör

8 Ärade aktieägare, Den 31 december 26 lämnade jag mitt uppdrag som verkställande direktör för Fabege. Jag var följaktligen ansvarig för Fabeges verksamhet under det år som den här årsredovisningen avser. Från och med årsskiftet har bolaget en ny verkställande direktör, Christian Hermelin. Jag och Christian har arbetat tillsammans i mer än ett decennium och under åren i bolaget har han varit med om att utveckla vår affärsmodell. Jag är övertygad om att Christian på ett utmärkt sätt kommer att lotsa Fabege vidare mot nya spännande utmaningar och fler goda affärer. Jag önskar honom all lycka och framgång med sitt nya uppdrag! För mig har tiden i Fabege, och bolagets föregångare Wihlborgs och Storheden, varit synnerligen intressant och stimulerande. När jag kom till Stockholm i början av 199- talet var det inte planerat att det skulle bli så många år men jag hade helt enkelt alldeles för roligt! Jag har trivts mycket bra med de affärsmöjligheter som hela tiden uppstår i den dynamiska miljön här. Efter en tuff start vid samgåendet mellan Wihlborgs och Storheden 1998 blev det efterhand bättre i takt med att vi visade att vår affärsmodell fungerade och att vi levererade allt bättre resultat. Nu har vi haft en oavbruten positiv kursutveckling under hela åtta år. Om jag ska nämna någon betydelsefull händelse under dessa år får det bli förvärvet av Drott/Fabege som inleddes 23 och som medförde att vi kunde göra stora och viktiga strukturella förändringar av beståndet och samtidigt prestera mycket goda resultat. Affärerna har under alla år legat mig särskilt varmt om hjärtat. En summering av alla fastighetsaffärer, köp och försäljningar, som vi gjort sedan 1998 slutar på närmare 1 miljarder kronor. En nästan ofattbar siffra som bekräftar vilken fantastisk utveckling Fabege haft under dessa år. Jag är säker på att Fabege, med bolagets finansiella styrka och välpositionerade fastighetsbestånd, har en minst lika spännande period framöver. Stockholmsmarknaden har repat sig efter de svåra åren vid millennieskiftet och intresset för fastighetsaffärer är rekordhögt. För en resursstark och snabbfotad aktör som Fabege är möjligheterna stora. Ärade aktieägare, avslutningsvis vill jag tacka för allt stöd jag fått från er under de gångna åren. Mitt hjärta finns fortfarande hos Fabege och bolagets duktiga medarbetare och jag kommer att fortsätta att bistå bolaget på olika sätt. Erik Paulsson Vice ordförande

9 Efter några mycket affärsintensiva år och en genomgripande omstrukturering har Fabege ett starkt koncentrerat fastighetsbestånd i Stockholmsregionen. Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad utgör Fabeges huvudmarknader med över 8 procent av koncernens samlade fastighetsvärde.

10 6 Affärsidé, mål och strategier Affärsidé, mål och strategier Totalavkastning 2 26 * Fabeges verksamhet med förvaltning, projektutveckling samt fastighetsaffärer och transaktioner är koncentrerad till kommersiella fastigheter på ett antal dynamiska delmarknader i Stockholmsregionen, främst Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad. Övergripande mål Fabeges övergripande mål är att i kraft av sin storlek, styrka och inriktning skapa och realisera värden samt ge aktieägarna en totalavkastning som är den bästa bland fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen Fabege SIX Real Estate index 26 Källa: SIX / Hallvarsson & Halvarsson * Totalavkastningen beräknas genom att lämnad aktieutdelning och värdet av de utdelade aktierna i Wihlborgs återinvesteras i Fabegeaktien. Under 26 uppgick totalavkastningen till 28,3 procent. Avkasting på eget kapital Procent Soliditet Procent Avkastning på eget kapital uppgick 26 till 19,8 procent Soliditeten uppgick per till 41 procent. Kontantutdelning per aktie * Kr Affärsidé Fabeges verksamhet ska vara inriktad på kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen, med fokus på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt. Fabege ska skapa värde genom förvaltning och förädling samt aktivt arbete med fastighetsportföljen, med såväl försäljningar som köp. Upparbetade värden ska realiseras vid rätt tidpunkt. Finansiella mål Fabege ska uthålligt vara bland de främsta börsnoterade fastighetsbolagen i fråga om räntabilitet (mätt som avkastning på eget kapital) samtidigt som den ska överstiga den riskfria räntan med minst sex procentenheter. Soliditeten ska vara lägst 3 procent. Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 2,. Mål för effektivitet Fabege ska ha fortsatt hög kostnadseffektivitet och vara det främsta vid jämförelse med andra svenska fastighetsbolag. Portföljstrategi Kommersiella fastigheter och projekt i Stockholmsregionen utgör kärnan i Fabeges verksamhet. Fabege strävar efter att samla fastigheterna i förvaltningseffektiva enheter. Udda objekt som ligger tydligt utanför dessa förvaltningsenheter ska avyttras. Fastighetsportföljen ska ständigt utvecklas och förbättras genom försäljning, köp och förädling. Marknadspositionerna ska befästas och ytterligare stärkas genom koncentration till utvalda marknadssegment. Fabege ska ha en integrerad organisation där förvaltningsorganisationen arbetar i nära samverkan med projektavdelningen. Förädlingsstrategi Fabege ska förvärva fastigheter med bättre tillväxtmöjligheter än befintliga förvaltningsfastigheter. Tillkommande projekt ska finansieras med minst 35 procent egna medel och ge en avkastning på eget kapital om lägst 15 procent. Den genomsnittliga omloppstiden för projekt ska vara 3-5 år. Fastigheter ska avyttras vid rätt tidpunkt för att realisera upparbetade värden. Fabege ska dra nytta av bolagets höga kompetens inom projektutveckling och mycket stora erfarenhet av såväl förvärv som försäljningar * För år 26 föreslår Fabeges styrelse en kontantutdelning om 8, kr per aktie (7,5) samt överföring av bolagets samtliga aktier i Klövern AB till aktieägarna genom ett inlösenerbjudande. Utdelningspolicy Bolaget ska som utdelning till aktieägarna lämna den del av bolagets vinster som inte behövs för att konsolidera eller utveckla verksamheten. Med nuvarande marknadsförutsättningar innebär detta att utdelningen varaktigt bedöms utgöra minst 5 procent av resultatet från löpande förvaltning och realiserat resultat från fastighetsförsäljningar.

11 Fabege förvärvade sommaren 26 sex fastigheter med totalt 157 kvm uthyrningsbar yta i Solna Business Park, som är en av Sveriges modernaste företagsparker. Bolaget ägde sedan tidigare tre fastigheter i Solna Business Park och fortsätter nu att utveckla området.

12 8 Organisation och medarbetare Organisation och medarbetare Förvaltning Fabeges organisation VD Projekt & utveckling Ekonomi/Finans Affärsutveckling Info/IR/Personal Fabege har en platt organisation med korta beslutsvägar som möjliggör ett snabbt agerande, vare sig det gäller en fastighetsaffär eller att tillmötesgå hyresgästers lokalbehov. Organisationen är i ständig utveckling i takt med att verksamheten och dess förutsättningar förändras. Under de senaste åren har förändringstakten varit mycket hög till följd av flera större bolagsförvärv och en kraftig omstrukturing av beståndet. Fabeges cirka 14 medarbetare har hög beredskap för förändringar och öppenhet inför nya utmaningar. Organisatoriska anpassningar till en ny situation sker kontinuerligt vilket inte sällan innebär förändringar av arbetets innehåll för enskilda medarbetare. Fabeges företagskultur präglas av en entreprenöriell anda där egna initiativ belönas. De fem värdeorden Snabbhet, Prestigelöshet, Entreprenörskap, Affärsmässighet och Kundnärhet är den grund som företagkulturen ska vila på. Fabege och dess medarbetare ska erbjuda det stora företagets resurser men samtidigt ha det lilla företagets närhet och personliga relation till kunderna. Fabege vill bygga varaktiga, utvecklingsbara relationer och erbjuda motsatsen till ett opersonligt, mekaniskt bemötande. Organisation Förvaltning samt Projekt & Utveckling utgör den operativa organisationen. Förvaltningen omfattar medarbetare som arbetar med fastighetsförvaltning samt en marknadsenhet för marknadsföring och uthyrning av befintliga fastigheter och nya projekt. Förvaltningen är organiserad i fyra förvaltningsområden: City, Malmarna, Solna och Söderort. Fabege strävar efter att skapa koncentrerade fastighetsbestånd som möjliggör effektiv och kundnära förvaltning. Detta medför också goda möjligheter att optimera organisationen. Förvaltningen av fastigheterna sker till övervägande delen med egen personal för att snabbt och effektivt kunna tillmötesgå hyresgästerna önskemål och behov. Projekt & Utveckling ansvarar för ny- och ombyggnadsprojekt, miljö, inköp och driftsoptimering. Enheten har ett väl utvecklat samarbete med förvaltningen. Inom Projekt & Utveckling ska all den kunskap och erfarenhet finnas som krävs för utveckling och ekonomisk styrning av projekt. Byggtjänsterna upphandlas externt. Utöver de operativa enheterna finns de koncerngemensamma enheterna Affärsutveckling, Ekonomi/Finans och Information/IR/Personal. Medarbetare Fabege-koncernens möjligheter till utveckling och framgång på marknaden är starkt beroende av medarbetarnas kompetens och engagemang. Medarbetarna ges därför stor frihet för att uppmuntras till nytänkande och egna initiativ. Kompetensutveckling och vidareutbildning erbjuds bland annat via återkommande skräddarsydda och anpassade program. Vid årsskiftet uppgick antalet medarbetare i Fabege till 145. Medelåldern var 42 år (42) och den genomsnittliga anställningstiden 5,4 år (5,8). Personalomsättningen uppgick till 32 procent, främst till följd av försäljningen av fastigheterna i Kista och Täby. Andelen kvinnliga medarbetare var 39 procent (32). Bland tjänstemännen uppgick andelen kvinnor till 52 procent (44). Vid nyanställningar betonas vikten av en jämn könsfördelning.

13 Organisation och medarbetare 9 Medarbetare, åldersfördelning Ålder Kvinnor Män Fabege har en vinstandelsstiftelse med syftet att stimulera medarbetare att utveckla företaget och nå uppsatta mål. Samtliga tillsvidareanställda omfattas av stiftelsen och får andelar som motsvarar omfattningen av arbetstiden. Bolagets avsättning till vinstandelsstiftelsen baseras på avkastning på eget kapital. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron inom koncernen under 26 uppgick till 3,97 procent (3,65). Andelen långtidssjukfrånvaro (6 dagar eller mer) av den totala sjukfrånvaron var 63,84 procent (44,55). Sjukfrånvaron var högst i åldersgruppen Korttidssjukfrånvaron uppgick till 3,4 dagar (4,8) i genomsnitt per medarbetare. Andelen män resp kvinnor i chefspositioner (totalt 21 personer) Kvinnliga chefer, 24% Manliga chefer, 76% Mark Wickholm, fastighetstekniker. Sofia Sköld, uthyrare. Per Åsbrandt, Projekt och Utveckling.

14 1 Organisation och medarbetare Sjukstatistik januari december 26 Frånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid % Ålder 29 Kvinnor Ålder 3-49 Män Ålder 5 Charlotte Liliegren, uthyrare. Hälsofrämjande aktiviteter Fabege ska erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö och arbetar målinriktat med friskvård. Samtliga medarbetare erbjuds att regelbundet genomgå en hälsoanalys och vid behov utforma en egen hälsoplan tillsammans med företagshälsovården. Möjligheten att bedriva träning i olika motionsformer har utökats under 26 och planeras utökas ytterligare under kommande år. Under året har även skräddarsydda lösningar med exempelvis alternativa behandlingsformer prövats med goda resultat. Medarbetarna erbjöds under 26 att göra en arbetsplatsöversyn vilket resulterat i att många fått sin arbetsplats individuellt anpassad. Företaget har tecknat en gruppsjukvårdsförsäkring som omfattar samtliga medarbetare. Kompetensutveckling Utvecklingssamtal hålls årligen med varje medarbetare och ligger till grund för bland annat den personliga kompetensutvecklingen. Under 26 erbjöds samtliga medarbetare att delta i det av EU finansierade projektet Växtkraft Mål 3 för ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. Enkäten om trivsel, kommunikation och kompetensutveckling resulterade i en nulägesanalys som utgjorde grunden för utbildningsplan och insatser. Flertalet medarbetare påbörjade under 26 någon form av kompetenshöjande utbildning. Många har under året förbättrat kunskaperna i engelska. För driftansvariga och fastighetstekniker genomfördes ett särskilt kompetensutvecklingsprogram med inriktning mot kundservice och bemötande. Arbetet med att förankra och förstärka Fabeges värdeord (se nedan) fortsatte i olika former. Samtliga medarbetare gjorde en profilanalys för ökad självkännedom som ska bidra till ytterligare förbättrad kommunikation och teamkänsla inom företaget. Fabege-andan S.P.E.A.K. I Fabege samlas alla medarbetare kring några värdeord som kallas Fabege-andan. Det som ska prägla Fabeges företagskultur kan sammanfattas i fem punkter, utan rangordning: Snabbhet En platt organisation med korta beslutsvägar gör det möjligt att agera snabbt, vare sig det gäller fastighetsaffärer eller att lösa problem för en hyresgäst. En medarbetare i Fabege krånglar inte till det utan strävar efter enkla, effektiva lösningar. Prestigelöshet Alla medarbetare ska vara beredda att rycka in där de för tillfället bäst behövs. Den interna kommunikationen präglas av ödmjukhet och en uppriktig, informell och personlig dialog. Entreprenörskap Entreprenörskap är en viktig drivkraft för koncernens utveckling. I detta ingår en långt driven decentralisering med eget ansvar. Medarbetarna uppmuntras till nytänkande och egna initiativ. Affärsmässighet Medarbetarna är resultatorienterade och kostnadsmedvetna. Kundnärhet Medarbetarna ska finnas nära kunderna, vara lyhörda för deras behov och önskemål och ständigt sträva efter att förbättra kundrelationerna ytterligare.

15 Ansvarsfullt företagande 11 Ansvarsfullt företagande Fabeges miljöpolicy Fabeges miljöarbete ska vara en naturlig och integrerad del av förvaltning, projekt samt köp och försäljning av fastigheter. I syfte att förebygga och minska negativ miljöpåverkan är bolagets miljöarbete kontinuerligt och målinriktat. Fabege genomför regelbundna uppföljningar, där lagstiftningen ses som minimikrav, och bolaget strävar därmed efter att ständigt förbättra sitt miljöarbete. Fabege ska miljöanpassa verksamheten genom att hushålla med resurser och ställa krav på leverantörers och entreprenörers miljöarbete. Detta vill bolaget uppnå så långt det är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Fabege erbjuder effektiva och hyresgästanpassade lokaler för främst kontor men även butiker och andra verksamheter på ett antal delmarknader i Stockholm. Bolaget bidrar därmed till att skapa förutsättningar för att näringsliv, offentlig förvaltning och organisationer kan fungera väl i Sveriges viktigaste region. Uppemot 6 människor arbetar i de fastigheter som Fabege förvaltar och utvecklar. Som stor fastighetsägare och fastighetsutvecklare strävar Fabege efter att vara ett både framgångsrikt och ansvarsfullt företag. Fabege inser att långsiktig lönsamhet kräver att bolaget tar hänsyn till såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga dimensioner. För Fabege omfattar ansvarsfullt företagande både ekonomiskt ansvar, miljöansvar och socialt ansvar. Styrelsen för Fabege antog under våren 26 etiska riktlinjer för bolaget. Dessa ska, tillsammans med övriga policydokument, ge ledning och medarbetare vägledning vid genomförandet av arbetsuppgifterna. Fabeges etiska riktlinjer ligger väl i linje med FNs uppförandekod Global Compact och dess principer. För information om detta, se Fabeges företagskultur och relationer ska präglas av öppenhet, sanningsenlighet, hederlighet och ansvarsfullt agerande. Därigenom byggs förtroende och tillit. Bolagets värdeord ska ligga till grund för en företagskultur som stimulerar och uppmuntrar egna initiativ och kreativa lösningar. En positiv, uppskattande affärskultur främjar utvecklingen av företaget och visar vägen mot affärsmässig framgång. Fabeges övergripande mål är att skapa och realisera värden samt ge aktieägarna en totalavkastning som är den bästa bland fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen. Vattenvy från Hammarby Sjöstad.

16 12 Ansvarsfullt företagande Energislag vid elproduktion Fossilt, 2% Kärnkraft, 55% Energislag vid fjärrvärmeproduktion, totalt Ej förnyelsebart, 29% Förnyelsebart, 71% Vattenkraft & övrigt förnybart, 43% Miljöansvar Det miljömässiga ansvarstagandet syftar till att minska och förebygga negativ miljöpåverkan för att därigenom medverka till en hållbar utveckling. Miljöarbetet inom Fabege bedrivs långsiktigt och är integrerat i det dagliga arbetet. Fabege bedriver inte tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet, men det finns ett fåtal anmälningspliktiga anläggningar som till exempel bergvärme- och sjökylaanläggningar. Av bolagets hyresgäster är det ett fåtal som bedriver tillståndspliktig verksamhet. Fabege har heller inga pågående miljötvister. Målet för Fabeges miljöarbete är att systematiskt och strukturerat samla gemensamma rutiner i ett verksamhetsledningssystem med utgångspunkt i miljöledningssytemet ISO 141. Miljöarbetet ska vara en naturlig och integrerad del i verksamheten enligt bolagets miljöpolicy. Den operativa verksamheten stöds av motsvarande fem heltidsanställa inom områdena miljö, arbetsmiljö, säkerhet och övriga sociala frågor. Olika kanaler och stödsystem till exempel intranät, databaser, driftmöten, informationsmöten och utbildningstillfällen används för att stödja verksamheten inom dessa områden. Under 26 lanserades databasen Nyckelknippan med information om Fabeges fastigheter såsom myndighetsbesiktningar och andra handlingar, skriftliga redogörelser för systematiskt brandskyddsarbete, radonmätningar och liknande, interna rutiner samt övriga inventeringar. På energisidan används sedan några år tillbaka en webbaserad energidatabas med förbrukningssiffror. Med statistiken som grund görs regelbundna uppföljningar och utvärderingar för att driftoptimera beståndet. Prioriterade områden under 26 var energiförbrukning och avfallshantering. Total förbrukningsstatistik 26 Vattenförbrukning, kbm Energiförbrukning, MWh varav: Värme Kyla 26 3 El 17 2 Förnyelsebar energi, MWh CO2-utsläpp, ton (Värme, el, kyla) Läs mer om Fabeges kvantitativa mål och resultat på: Systematisk energioptimering Systematisk energieffektivisering i fastighetsbeståndet är sedan några år tillbaka ett av Fabeges viktigaste områden i miljöarbetet. Ambitionen är att optimera driftskostnad och energianvändning utifrån varje fastighets förutsättningar och en driftstrategi ska tas fram för varje fastighet. Arbetet med att minska energianvändningen genom förbättrad styrning, investeringar och kontroll fortsatte under året. Strategin är ett fortsatt arbete med handlingsplaner för varje fastighet, en månadsvis uppföljning och coaching av driftansvariga. Fabege arbetar med att motivera de anställda att spara energi i de fastigheter de ansvarar för. Kvartalsvis utses de tio bästa och sämsta fastigheterna i beståndet. Det bästa driftområdet premieras och de sämsta fastigheterna prioriteras i energieffektiviseringsarbetet. Avfallshantering Under 25 inledde Fabege ett arbete med att inventera avfallshanteringen i fastigheterna och tillsammans med hyresgäster identifiera och genomföra förbättringar som gynnar miljön och ekonomin. Under 26 infördes källsortering i fastigheterna och uppföljningar genomfördes. I samtliga fastigheter där Fabege ansvarar för avfallshantering finns det källsortering i genomsnittligt nio fraktioner.

17 Ansvarsfullt företagande 13 Fabeges krav på leverantörer Fabege har under flera år arbetat med att samordna och centralisera inköp av produkter och tjänster för hela koncernen. Bolaget ställer höga krav på de leverantörer företaget samarbetar med. Efter utvärdering tecknas ramavtal med den bästa leverantören inom respektive område utifrån följande utvärderingskriterier: Affärsmässiga villkor Kompetens Erfarenhet Ekonomisk sundhet Miljö- och kvalitetsarbete Fabege arbetar med ett miljöprogram vid ny- och ombyggnationer som innehåller krav på material, avfallshantering, byggmetod m m. Vid ombyggnation och renovering upprättas rivningsplaner. Vid ny- och ombyggnationer ställs krav på att välja byggmaterial och produkter med liten miljöpåverkan. En restprodukthantering utformas för alla projekt i samverkan med byggentreprenör och avfallsentreprenör. Radoninventering Inventering av förekomst av radon i fastigheter fortsatte under procent av fastigheterna med bostäder och skolor inventerades och åtgärdsplaner togs fram i de fall där förhöjda värden uppmättes. Redan under vintern 26 vidtogs åtgärder för att minska förekomsten av radon och arbetet fortsätter under våren 27. Under 27 fortsätter arbetet med radonmätning i fastigheter som ännu inte har inventerats och nyförvärvade fastigheter ska fortlöpande inventeras. Enligt Fabeges bilpolicy, från januari 26, ska miljöklassade bilar och bilar som är drivna av el, hybrid och alternativa drivmedel väljas i första hand. I Fabeges fordonspark finns det 56 tjänste- och servicebilar. 1 procent av fordonsparken är miljöklassad och drygt 18 procent av dessa är hybrid/el- eller etanoldrivna bilar, vilka införskaffades under 26. Här fastighetstekniker Dennis Landgren vid sin tjänstebil.

18 14 Ansvarsfullt företagande Medlem i BELOK Fabege är med i Energimyndighetens beställargrupp, BELOK, som består av Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare. Gruppen driver olika utvecklingsprojekt med inriktining mot energieffektivisering och miljöfrågor. Samarbetet initierades av Energimyndigheten 21. För mer information om detta, se Samarbete inom Agenda 21 I Solna Business Park samarbetar Fabege med Solna stad, Stockholms lokaltrafik och hyresgäster i ett Agenda 21 projekt, ett handlingsprogram för hållbar utveckling, vars syfte är att få dem som arbetar i Solna Business Park att ta sig till och från arbetet på ett mera miljöeffektivt sätt, t ex genom att stimulera till ökat kollektivt åkande. Under våren 27 startar t ex en cykelkampanj. För mer information om projektet, se och sök på agenda 21. Socialt ansvar Fabege vill ta ett samhällsansvar och vara en god medborgare i det samhälle där bolaget är verksamt. Fabege verkar på olika sätt för att utveckla fastigheterna och ytterligare öka attraktionskraften i områdena där de är belägna. Bolaget samarbetar härvidlag med bland annat kommuner och högskolor. I Solna gör Fabege såväl egna insatser som samarbetar i projekt tillsammans med andra intressenter för att förnya lokala miljöer och göra dem mer attraktiva. Under 26 påbörjades en satsning kring Fabeges fastigheter där entréer ska lyftas fram, fasader restaureras och ljussättas, trottoarer breddas, planteringar rensas och uppgraderas. En viktig utmaning är den framtida kompetensförsörjningen. Att kunna attrahera kompetent och välutbildad arbetskraft är en strategisk fråga av stor betydelse. Under 26 beslöt Fabege att utveckla samarbetet med KTH och stödja Byggtekniskt centrum med fem miljoner kronor till förstärkt utbildning inom byggteknik. Sedan ett antal år tillbaka erbjuder Fabege årligen studerande vid KTH möjlighet till examens- och sommararbete. Flera av dessa har anställts i bolaget direkt efter examensjobbet. Andra exempel på samhällsengagemang är samarbetet med Hammarby ArtPort som på uppdrag av Fabege arbetar med projektledning av offentlig konst i Hammarby Sjöstad och stödet till basketklubben Akropol som har omfattande ungdomsverksamhet på Järvafältet där Fabege äger bostadsfastigheter. Samarbete med Hammarby ArtPort (HAP) Hammarby ArtPort är en arbetsplats för produktion och exponering av konst; en terminal för import och export av konstnärliga uttryck; en plattform för att bygga och främja kulturella närtverk.

19 Varumärket Fabege 15 Varumärket Fabege Fabege har etablerat en enkel och tydlig grund för varumärket, i linje med bolagets kärnvärden, för att stödja affärerna, skapa värde och uppnå målen för verksamheten. Fabege ska som varumärke förknippas med de fem kärnvärdena (S.P.E.A.K., se sid 1) som ska prägla organisation och företagskultur. Bolaget ska ha en tydlig koppling till Stockholmsregionen, främst centrala marknader som Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad där verksamhetens tyngdpunkt ligger. Fabege ska uppfattas som ett företag som förstår de lokalbehov som företag och organisationer har i huvudstadsregionen och kan erbjuda ett stort antal intressanta och attraktiva lokallösningar och lokaliseringar. Ambitionen är att framstå som ett självklart alternativ för dem som söker lokaler, främst kontor, inom Fabeges verksamhetsområde. För en befintlig kund ska Fabege bekräfta valet genom att vara en partner som snabbt, lyhört och kreativt tillmötesgår kundernas önskemål. Fabege ska alltså kombinera det stora företagets möjligheter och resurser med det lilla företagets närhet och personliga relation till kunden. Medarbetarna är de främsta skaparna och bärarna av varumärket Fabege. Varumärket byggs inifrån och ut, och det är först och främst medarbetarnas kompetens och agerande vid kontakter med kunder, ägare och andra intressenter som konstituerar varumärket Fabege. Därutöver bidrar självklart exponering i media, annonser etc till bilden av Fabege. Koncernen har valt att kraftsamla till ett huvudvarumärke, Fabege. Det förekommer även några undervarumärken, som exempelvis Solna Business Park, men dessa är tydligt underordnade huvudvarumärket. Nyckeln till goda affärer Fabeges logotyp skapades våren 25 i samband med avknoppningen av fastighetsbeståndet i Öresundsregionen under namnet Wihlborgs Fastigheter. Gamla Wihlborgs ändrade samtidigt namn till Fabege. Logotypen består av bolagsnamnet plus en grafisk symbol i form av en nyckel. Nyckeln kan i vissa sammanhang användas separat. Nyckeln är en ofta använd symbol för kunskap och möjligheter. För ett entreprenöriellt och affärsorienterat fastighetsbolag som Fabege passar det utmärkt med nyckeln som symbol för att öppna dörrar, bildligt och bokstavligt talat. Men kanske ska den främst ses som nyckeln till goda affärer för både kunder och aktieägare. Kostnadseffektiva aktiviteter Fabeges verksamhet och marknad är koncentrerad till ett geografiskt begränsat område i Stockholmsregionen. Detta medför tydliga fördelar avseende kostnader och effektivitet i marknadsföringsarbetet. På den taktiska och operativa nivån arbetar Fabege med ett stort antal aktiviteter. Samordning eftersträvas för största möjliga kommunikationseffekt. De egna fastigheterna, som ofta ligger i intressanta kommunikationslägen, nyttjas kostnadseffektivt som naturliga exponeringsplatser. Förutom större vepor över husfasader har Fabege under 26 även i stor utsträckning använt sig av fönster i centrala Stockholm som exponeringsytor för varumärke och budskap. Under 26 har Fabege därutöver investerat i varumärket genom annonsering i såväl affärs- som fackpress. Wenner-Gren Center, Lumahuset och andra fastigheter i portföljen har använts i annonser för att koppla Fabege till välkända Stockholmsfastigheter och förstärka Stockholmsprofilen. Även utbudsannonsering har fått en tydlig och enhetlig Fabege-profil. Fabeges medarbetare inom marknadsgruppen har exponerats på såväl husfasader som i annonser och bokstavligt talat gett Fabege ett tydligt ansikte i Stockholm. Genom sponsring exponeras och stärks varumärket Fabege. Fabeges största sponsringsengagemang är det internationellt välrenommerade Polar Music Prize där bolaget varit en av huvudsponsorerna under tre år och genomfört kund- och marknadsföringsaktiviteter i anslutning till prisutdelningen. Fabege har också valt att synas vid högpro-

20 16 Varumärket Fabege Fabege använder gärna egna fastigheter för marknadsföringsinsatser. Här syns budskap och medlemmar av Fabeges marknadsgrupp på Orgelpipan 4 på Klarabergsgatan i centrala Stockholm. filerade och attraktiva arrangemang som Swedish Open i Båstad 26 och Alpina VM i Åre i början av 27 för att därigenom nå personer som bedöms ha stor betydelse vid beslut om val av lokaler. Fabeges nyuthyrningar genomförs i stor utsträckning av en marknadsgrupp som tillsammans med en marknadskoordinator och i samverkan med informationsavdelningen också utarbetar planer för marknadskommunikation. Varumärket Fabege har på kort tid etablerats på marknaden. Mätningar visar att kännedomen om Fabege successivt ökat sedan varumärket återkom på marknaden för några år sedan. Annonser i affärspressen.

ett välpositionerat fastighetsbestånd

ett välpositionerat fastighetsbestånd Årsredovisning 2007 Detta är Fabege Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och fastighetsutveckling. Verksamheten är starkt koncentrerad till delmarknader

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Pressmeddelande 2003-02-04

Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs förbättrade resultatet med 43% till över en miljard kr Bokslutskommuniké 2002 Resultat efter finansiella poster ökade med 43% till 1

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Tre verksamhetsområden

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning 2004

Wihlborgs Årsredovisning 2004 Wihlborgs Årsredovisning 2004 Wihlborgs är ett av de större fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheterna med ett samlat marknadsvärde om drygt 36 miljarder kr är koncentrerade till Stockholms- och Öresundsregionerna.

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2006

Delårsrapport januari-juni 2006 Fabege AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2006-08-15 Delårsrapport januari-juni 2006 Resultat efter skatt uppgick till 1 026 Mkr (799) och vinst per aktie efter utspädning till 10,53 kr (8,18) Hyresintäkterna uppgick

Läs mer

Thomas Erséus Verkställande direktör

Thomas Erséus Verkställande direktör Thomas Erséus Verkställande direktör 2010 Året det vände Förändring och förstärkning för Kungsleden Obligationslån för att bredda finansieringsbasen Omviktning till ett värde av 5,3 Mdr kr med fokus på

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Q1 2011 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Första kvartalet i korthet Lägre förvaltningsresultat tillföljd

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Pressmeddelande 2002-05-02

Pressmeddelande 2002-05-02 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2002-05-02 Wihlborgs förbättrade resultatet till 141 Mkr Delårsrapport januari-mars 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 141 Mkr (134) 7 fastigheter

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB 8 Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB AGENDA Företaget Vasakronan, strategier och hur har vi kommit hit Ekonomisk utveckling Marknadsförutsättningar Utmaningar 1 Vasakronan

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, VD, Nordic PM OM Nordic PM NORDIC

Läs mer

CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD

CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD Pressmeddelande Stockholm 2013-08-20 CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD Catena AB (publ) ( Catena ) har tecknat ett villkorat avtal med Brinova Fastigheter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

FABEGE AB ÅRSREDOVISNING 2008

FABEGE AB ÅRSREDOVISNING 2008 FABEGE AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL HISTORIK När nuvarande Fabege skapades våren 2005 var det tredje gången som namnet gavs till ett fastighetsbolag. Bolagsnamnet Fabege har sitt ursprung i ett bolag

Läs mer

Castellum och Diligentia går samman bildar ny stor fastighetskoncern

Castellum och Diligentia går samman bildar ny stor fastighetskoncern PRESSMEDDELANDE Detta pressmeddelande får inte distribueras till eller offentliggöras i USA, Kanada, Japan eller Australien. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Incitamentsprogram (dagordningens punkter 7(a)-(d)) Antagande av incitamentsprogram (dagordningens punkt 7 (a)) Planen Mätperioden

Incitamentsprogram (dagordningens punkter 7(a)-(d)) Antagande av incitamentsprogram (dagordningens punkt 7 (a)) Planen Mätperioden Bilaga 2 Incitamentsprogram (dagordningens punkter 7(a)-(d)) Styrelsen föreslår att extrastämman beslutar anta ett mål- och prestationsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer Resultatdisposition (punkt 10b) Styrelsen föreslår, i linje med bolagets mål om att nettoskulden i relation till EBITDA inte ska överstiga 3,0 gånger, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011

Läs mer

Våra kunder och våra lägen är centrala i allt vi gör. Årsredovisning. p l

Våra kunder och våra lägen är centrala i allt vi gör. Årsredovisning. p l Våra kunder och våra lägen är centrala i allt vi gör. Årsredovisning Ä 2009 p l Ä Ä G Innehåll 2009 i korthet Inledning Verksamheten Finansiella rapporter Koncernen Moderbolaget 2009 i korthet 1 Detta

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

Wihlborgs Delårsrapport Jan juni 2004

Wihlborgs Delårsrapport Jan juni 2004 Wihlborgs Delårsrapport Jan juni 2004 an-juni 004n Resultat efter skatt ökade till 396 Mkr (333), motsvarande 6,52 kr (5,37) per aktie n Hyresintäkterna minskade till 851 Mkr (1 030) till följd av fastighetsförsäljningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2002

Delårsrapport januari mars 2002 Delårsrapport januari mars 2002 Delårsrapport januari mars 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 141 Mkr (134) 7 fastigheter avyttrades med en vinst om 45 Mkr Resultat Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla:

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla: 1(8) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2014/2018 ) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 20 februari 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Extra bolagsstämma 26 oktober 2012 Stefan Charette, VD Creades AB

Extra bolagsstämma 26 oktober 2012 Stefan Charette, VD Creades AB Extra bolagsstämma 26 oktober 2012 Stefan Charette, VD Creades AB Vad är Creades? Engagerade ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag Förvaltar 3,5 Mdr med mål att erbjuda aktieägarna

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2003

Delårsrapport januari juni 2003 Delå rsrapport januari juni 2003 Delårsrapport januari juni 2003 Resultat efter finansiella poster ökade till 463 Mkr (418) Vinst per aktie efter skatt steg till 5,37 kr (4,75) Oförändrad vakansgrad Resultat

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 9 A B Svenska Bostadsfonden 9 Getingen 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK A BOSTADSFONDEN 9 AB Faktaruta Startår: 2009 Antal lägenheter:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q2 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 JUNI 2015 Hyresintäkterna

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB Informationsbrev till aktieägare i Sundvik Invest AB Förvaltarna har ordet Henrik Stigwan Tomas Fält Styrelseledamot/Förvaltare Styrelseledamot/Förvaltare Civ.ek. Corporate Law & Finance Civ.ek. Corporate

Läs mer

Periodens resultat, mkr. Drift- och centrala kostnader. Resultat exklusive värdeförändringar och skatt Värdeförändringar, fastigheter och derivat

Periodens resultat, mkr. Drift- och centrala kostnader. Resultat exklusive värdeförändringar och skatt Värdeförändringar, fastigheter och derivat DEL ÅRSR APP ORT JANUARI JUNI 20 0 8 Intäkterna uppgick till 603 mkr (614) Resultat efter skatt uppgick till 100 mkr (659), motsvarande 0,61 kr per aktie (3,96) Orealiserade värdeförändringar avseende

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning 1 LTV 2009 I KORTHET Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 22 april 2009 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda,

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Handlingar till ÅRSSTÄMMA DIÖS FASTIGHETER AB 25 APRIL 2013

Handlingar till ÅRSSTÄMMA DIÖS FASTIGHETER AB 25 APRIL 2013 Handlingar till ÅRSSTÄMMA DIÖS FASTIGHETER AB 25 APRIL 2013 DAGORDNING ÅRSSTÄMMA 2013, DIÖS FASTIGHETER AB 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport december 2014

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport december 2014 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Strukturbild efter transaktionen 6 Drift, förvaltning och

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer