Med fokus på kommersiella lokaler i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med fokus på kommersiella lokaler i Stockholm"

Transkript

1 Årsredovisning 26

2

3 Med fokus på kommersiella lokaler i Stockholm Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och fastighetsutveckling. Verksamheten är starkt koncentrerad till delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsregionen, främst Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad. Fabege förvaltar och förädlar ett välpositionerat fastighetsbestånd samtidigt som fastighetsportföljen ständigt utvecklas genom försäljningar och förvärv. Vid utgången av 26 ägde Fabege 174 fastigheter till ett samlat värde av 27,2 miljarder kronor. Interiör från Dalvägen i Solna. Fräsaren 11 i Solna Business Park Lena Holmström, uthyrare

4 Året i sammandrag 26 var ännu ett händelserikt år med omfattande fastighetsaffärer för Fabege. Totalt omsattes fastigheter för 28 miljarder kronor, varav försäljningar 12 miljarder kronor och förvärv 16 miljarder kronor. Året inleddes med förvärvet av Fastighets AB Tornet, med 14 fastigheter, för 9 miljarder kronor. Under första halvåret avyttrades 92 av Tornets fastigheter som är belägna utanför Fabeges prioriterade marknader för totalt 6,9 miljarder kronor. Kvarvarande fastigheter förstärker Fabeges portfölj på huvudmarknaderna Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad. 26 avslutades med försäljning av 45 fastigheter i Kista och Täby till Klövern för 4 miljarder kronor. Årets fastighetsaffärer, som gav ett sammanlagt resultat efter skatt om 967 miljoner kronor, medförde ytterligare koncentration av Fabeges fastighetsbestånd till centralt belägna marknader i Stockholmsregionen med hög tillväxt och utvecklingspotential. Vid årsskiftet 26/27 tillträdde Christian Hermelin som ny verkställande direktör för Fabege. Han efterträdde Erik Paulsson som lämnade sin operativa befattning för att tillträda som vice ordförande i styrelsen. Resultat efter skatt: Mkr (2 666) Vinst per aktie efter utspädning: 23,47 kr (27,5) Hyresintäkter: Mkr (2 778) Soliditet: 41 procent (41) Förslag till utdelning: 8, kr per aktie (7,5). Därutöver föreslås överföring av bolagets samtliga aktier i Klövern AB till aktieägarna genom ett inlösenerbjudande. Nyckeltal Hyresintäkter, Mkr Driftsöverskott, Mkr Resultat efter finansiella poster, Mkr Avkastning på eget kapital, % 19,8 24,2 Soliditet, % 4,5 41,4 Räntetäckningsgrad, ggr 3,2 3,7 Vinst per aktie efter utspädning, kr 23,47 27,5 Utdelning per aktie, kr 8, 1) 7,5 Norrtälje 24 på Engelbrektsgatan. 1) Föreslagen kontantutdelning för 26.

5 Innehåll VD-kommentar 2 Affärsidé, mål och strategi 6 Organisation och medarbetare 8 Ansvarsfullt företagande 11 Varumärket Fabege 15 Aktien och värdetillväxten 18 Fastighetsöversikt och marknadsvärdering 22 Marknadsöversikt 24 Fabeges verksamhet 3 Känslighetsanalys och skattesituation 4 Förvaltningsberättelse 42 Finansiella rapporter Koncernens resultaträkningar 48 Koncernens balansräkningar 49 Koncernens förändringar i eget kapital 5 Koncernens kassaflödesanalyser 51 Moderbolagets resultaträkningar 52 Moderbolagets balansräkningar 53 Moderbolagets förändringar i eget kapital 54 Moderbolagets kassaflödesanalyser 55 Noter 56 Årsredovisningens undertecknande 68 Revisionsberättelse 69 Bolagsstyrningsrapport 7 Styrelse 75 Koncernledning 77 Bolagsordning 81 Femårsöversikt 82 Definitioner 83 Den formella årsredovisningen som är reviderad omfattar sid

6 2 VD-kommentaren Starkt fokus skapar nya möjligheter Som nytillträdd VD för Fabege är det glädjande att konstatera att 26 blev ännu ett affärsintensivt och framgångsrikt år för bolaget. Min företrädare Erik Paulsson avslutade sitt mångåriga arbete som operativt ansvarig för Fabege med att återigen leverera ett starkt resultat till aktieägarna. För andra året i rad översteg Fabeges resultat efter skatt två miljarder kronor. Avkastning på eget kapital uppgick under året till nästan 2 procent. Soliditeten var vid årsskiftet över 4 procent. Efter ännu ett bra år har Fabege en mycket stark finansiell ställning. Börskursen för Fabege-aktien fortsatte upp för åttonde året i rad. Under 26 uppgicktotalavkastningen till drygt 28 procent. Till följd av den positiva resultatutvecklingen under 26 föreslår styrelsen en kontantutdelning om 8, kronor per aktie (7,5) samt överföring av bolagets samtliga aktier i Klövern AB till aktieägarna genom ett inlösenerbjudande. Styrelsens förslag innebär att sammanlagt cirka 2,2 miljarder kronor*, cirka 22 kronor per aktie, överförs till aktieägarna. Starkt koncentrerad verksamhet Fabege är idag en av de främsta aktörerna på fastighets- och hyresmarknaden i Stockholm. Vi tillhör sedan länge de mer transaktionsintensiva fastighetsbolagen och har en väl utvecklad projekt- och förädlingsverksamhet. Med 1,6 miljoner väl samlade och attraktiva uthyrningsbara kvadratmeter, mest kontor, i Stockholmsregionen har vi en stark marknadsposition. Vi har valt att koncentrera vår verksamhet till några dynamiska marknader i och kring Stockholm. Innerstaden, Solna och Hammarby Sjöstad utgör våra huvudmarknader, där har vi byggt upp bestånd som tillsammans svarar för mer än 8 procent av värdet på Fabeges totala fastighetsportfölj. Inom våra huvudmarknader har vi strävat efter att samla fastigheterna i förvaltningseffektiva enheter. Sammanfattningsvis har vi efter några affärsintensiva år ett välpositionerat fastighetsbestånd i huvudstadsregionen. Utvecklingen av Fabege kommer att fortsätta enligt vår etablerade affärsmodell. Fabege ska även framöver skapa värde genom såväl effektiv, kundnära förvaltning som väl genomförd förädling av fastigheter. Därtill ska vi fortsätta att utveckla fastighetsportföljen och ha hög beredskap för att ta vara på möjligheter till nya lönsamma fastighetsaffärer. Allt starkare varumärke Det är viktigt att Fabege värnar om de kärnvärden som präglar vår företagskultur: Snabbhet Prestigelöshet Entreprenörskap Affärsmässighet Kundnärhet. Fabege ska även fortsättningsvis vara ett bolag som präglas av det lilla företagets närhet och personliga relation till kunderna. Samtidigt ska vi erbjuda det stora företagets resurser. Vi är företaget som snabbt, lyhört och kreativt tillmötesgår våra kunders önskemål. Vårt varumärke har sedan lanseringen i maj 25 blivit allt starkare och vi har nu en bra position på våra huvudmarknader. Vi ska fortsätta att bygga och stärka varumärket och bland våra målgrupper förankra en profil som överensstämmer med våra kärnvärden. *Vid full anslutning till inlösenerbjudandet och en aktiekurs i Klövern om 29 kronor.

7 VD-kommentaren 3 Utvecklingen av Fabege kommer att fortsätta enligt vår etablerade affärsmodell. Mycket väl fungerande organisation Fabeges operativa verksamhet består av Förvaltning och Projekt & Utveckling. Vi har en mycket väl fungerande och anpassad organisation. Dock har vi alltid en hög beredskap för att anpassa verksamheten efter marknadens och fastighetsbeståndets utveckling. Organisationen kommer under 27 att förstärkas ytterligare för att effektivt kunna utveckla och ta tillvara potentialen i hyresmarknaden och vår projektportfölj. En väl fungerande förvaltning skapar förutsättningar för framgångsrik fastighetsförädling och fastighetshandel. Detta kommer vi att betona ännu mer nu när vi efter omstruktureringen de senaste åren har ett starkt koncentrerat bestånd av kommersiella fastigheter i Stockholm. Möjligheterna till verkligt effektiv fastighetsförvaltning har aldrig varit större i Fabege. Fortsatt värdeskapande utveckling I början av 27 ser fastighetsmarknaden fortsatt stark ut och intresset för att investera i svenska fastigheter, inte minst i Stockholm, är stort bland såväl inhemska som internationella aktörer. Med nuvarande ränteutveckling kommer detta intresse knappast att mattas och transaktionsvolymen bedöms därför bli hög även i år. Hyresmarknaden fortsätter att stärkas generellt sett men främst på Fabeges viktigaste marknad, Stockholms innerstad. En stark ekonomisk utveckling gör att efterfrågan på kontorsyta successivt ökar. Fabege har ett välpositionerat fastighetsbestånd och en intressant projekt- och förädlingsportfölj på den största och mest dynamiska hyres- och fastighetsmarknaden i Sverige, Stockholmsregionen. Efter ett flertal år med goda resultat har bolaget en stark finansiell ställning. Fabege har inte minst en effektiv organisation med mycket kompetenta och engagerade medarbetare. Sammantaget innebär detta att det finns goda förutsättningar till en fortsatt värdeskapande utveckling för Fabege under 27. Solna i mars 27 Christian Hermelin Verkställande direktör

8 Ärade aktieägare, Den 31 december 26 lämnade jag mitt uppdrag som verkställande direktör för Fabege. Jag var följaktligen ansvarig för Fabeges verksamhet under det år som den här årsredovisningen avser. Från och med årsskiftet har bolaget en ny verkställande direktör, Christian Hermelin. Jag och Christian har arbetat tillsammans i mer än ett decennium och under åren i bolaget har han varit med om att utveckla vår affärsmodell. Jag är övertygad om att Christian på ett utmärkt sätt kommer att lotsa Fabege vidare mot nya spännande utmaningar och fler goda affärer. Jag önskar honom all lycka och framgång med sitt nya uppdrag! För mig har tiden i Fabege, och bolagets föregångare Wihlborgs och Storheden, varit synnerligen intressant och stimulerande. När jag kom till Stockholm i början av 199- talet var det inte planerat att det skulle bli så många år men jag hade helt enkelt alldeles för roligt! Jag har trivts mycket bra med de affärsmöjligheter som hela tiden uppstår i den dynamiska miljön här. Efter en tuff start vid samgåendet mellan Wihlborgs och Storheden 1998 blev det efterhand bättre i takt med att vi visade att vår affärsmodell fungerade och att vi levererade allt bättre resultat. Nu har vi haft en oavbruten positiv kursutveckling under hela åtta år. Om jag ska nämna någon betydelsefull händelse under dessa år får det bli förvärvet av Drott/Fabege som inleddes 23 och som medförde att vi kunde göra stora och viktiga strukturella förändringar av beståndet och samtidigt prestera mycket goda resultat. Affärerna har under alla år legat mig särskilt varmt om hjärtat. En summering av alla fastighetsaffärer, köp och försäljningar, som vi gjort sedan 1998 slutar på närmare 1 miljarder kronor. En nästan ofattbar siffra som bekräftar vilken fantastisk utveckling Fabege haft under dessa år. Jag är säker på att Fabege, med bolagets finansiella styrka och välpositionerade fastighetsbestånd, har en minst lika spännande period framöver. Stockholmsmarknaden har repat sig efter de svåra åren vid millennieskiftet och intresset för fastighetsaffärer är rekordhögt. För en resursstark och snabbfotad aktör som Fabege är möjligheterna stora. Ärade aktieägare, avslutningsvis vill jag tacka för allt stöd jag fått från er under de gångna åren. Mitt hjärta finns fortfarande hos Fabege och bolagets duktiga medarbetare och jag kommer att fortsätta att bistå bolaget på olika sätt. Erik Paulsson Vice ordförande

9 Efter några mycket affärsintensiva år och en genomgripande omstrukturering har Fabege ett starkt koncentrerat fastighetsbestånd i Stockholmsregionen. Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad utgör Fabeges huvudmarknader med över 8 procent av koncernens samlade fastighetsvärde.

10 6 Affärsidé, mål och strategier Affärsidé, mål och strategier Totalavkastning 2 26 * Fabeges verksamhet med förvaltning, projektutveckling samt fastighetsaffärer och transaktioner är koncentrerad till kommersiella fastigheter på ett antal dynamiska delmarknader i Stockholmsregionen, främst Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad. Övergripande mål Fabeges övergripande mål är att i kraft av sin storlek, styrka och inriktning skapa och realisera värden samt ge aktieägarna en totalavkastning som är den bästa bland fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen Fabege SIX Real Estate index 26 Källa: SIX / Hallvarsson & Halvarsson * Totalavkastningen beräknas genom att lämnad aktieutdelning och värdet av de utdelade aktierna i Wihlborgs återinvesteras i Fabegeaktien. Under 26 uppgick totalavkastningen till 28,3 procent. Avkasting på eget kapital Procent Soliditet Procent Avkastning på eget kapital uppgick 26 till 19,8 procent Soliditeten uppgick per till 41 procent. Kontantutdelning per aktie * Kr Affärsidé Fabeges verksamhet ska vara inriktad på kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen, med fokus på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt. Fabege ska skapa värde genom förvaltning och förädling samt aktivt arbete med fastighetsportföljen, med såväl försäljningar som köp. Upparbetade värden ska realiseras vid rätt tidpunkt. Finansiella mål Fabege ska uthålligt vara bland de främsta börsnoterade fastighetsbolagen i fråga om räntabilitet (mätt som avkastning på eget kapital) samtidigt som den ska överstiga den riskfria räntan med minst sex procentenheter. Soliditeten ska vara lägst 3 procent. Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 2,. Mål för effektivitet Fabege ska ha fortsatt hög kostnadseffektivitet och vara det främsta vid jämförelse med andra svenska fastighetsbolag. Portföljstrategi Kommersiella fastigheter och projekt i Stockholmsregionen utgör kärnan i Fabeges verksamhet. Fabege strävar efter att samla fastigheterna i förvaltningseffektiva enheter. Udda objekt som ligger tydligt utanför dessa förvaltningsenheter ska avyttras. Fastighetsportföljen ska ständigt utvecklas och förbättras genom försäljning, köp och förädling. Marknadspositionerna ska befästas och ytterligare stärkas genom koncentration till utvalda marknadssegment. Fabege ska ha en integrerad organisation där förvaltningsorganisationen arbetar i nära samverkan med projektavdelningen. Förädlingsstrategi Fabege ska förvärva fastigheter med bättre tillväxtmöjligheter än befintliga förvaltningsfastigheter. Tillkommande projekt ska finansieras med minst 35 procent egna medel och ge en avkastning på eget kapital om lägst 15 procent. Den genomsnittliga omloppstiden för projekt ska vara 3-5 år. Fastigheter ska avyttras vid rätt tidpunkt för att realisera upparbetade värden. Fabege ska dra nytta av bolagets höga kompetens inom projektutveckling och mycket stora erfarenhet av såväl förvärv som försäljningar * För år 26 föreslår Fabeges styrelse en kontantutdelning om 8, kr per aktie (7,5) samt överföring av bolagets samtliga aktier i Klövern AB till aktieägarna genom ett inlösenerbjudande. Utdelningspolicy Bolaget ska som utdelning till aktieägarna lämna den del av bolagets vinster som inte behövs för att konsolidera eller utveckla verksamheten. Med nuvarande marknadsförutsättningar innebär detta att utdelningen varaktigt bedöms utgöra minst 5 procent av resultatet från löpande förvaltning och realiserat resultat från fastighetsförsäljningar.

11 Fabege förvärvade sommaren 26 sex fastigheter med totalt 157 kvm uthyrningsbar yta i Solna Business Park, som är en av Sveriges modernaste företagsparker. Bolaget ägde sedan tidigare tre fastigheter i Solna Business Park och fortsätter nu att utveckla området.

12 8 Organisation och medarbetare Organisation och medarbetare Förvaltning Fabeges organisation VD Projekt & utveckling Ekonomi/Finans Affärsutveckling Info/IR/Personal Fabege har en platt organisation med korta beslutsvägar som möjliggör ett snabbt agerande, vare sig det gäller en fastighetsaffär eller att tillmötesgå hyresgästers lokalbehov. Organisationen är i ständig utveckling i takt med att verksamheten och dess förutsättningar förändras. Under de senaste åren har förändringstakten varit mycket hög till följd av flera större bolagsförvärv och en kraftig omstrukturing av beståndet. Fabeges cirka 14 medarbetare har hög beredskap för förändringar och öppenhet inför nya utmaningar. Organisatoriska anpassningar till en ny situation sker kontinuerligt vilket inte sällan innebär förändringar av arbetets innehåll för enskilda medarbetare. Fabeges företagskultur präglas av en entreprenöriell anda där egna initiativ belönas. De fem värdeorden Snabbhet, Prestigelöshet, Entreprenörskap, Affärsmässighet och Kundnärhet är den grund som företagkulturen ska vila på. Fabege och dess medarbetare ska erbjuda det stora företagets resurser men samtidigt ha det lilla företagets närhet och personliga relation till kunderna. Fabege vill bygga varaktiga, utvecklingsbara relationer och erbjuda motsatsen till ett opersonligt, mekaniskt bemötande. Organisation Förvaltning samt Projekt & Utveckling utgör den operativa organisationen. Förvaltningen omfattar medarbetare som arbetar med fastighetsförvaltning samt en marknadsenhet för marknadsföring och uthyrning av befintliga fastigheter och nya projekt. Förvaltningen är organiserad i fyra förvaltningsområden: City, Malmarna, Solna och Söderort. Fabege strävar efter att skapa koncentrerade fastighetsbestånd som möjliggör effektiv och kundnära förvaltning. Detta medför också goda möjligheter att optimera organisationen. Förvaltningen av fastigheterna sker till övervägande delen med egen personal för att snabbt och effektivt kunna tillmötesgå hyresgästerna önskemål och behov. Projekt & Utveckling ansvarar för ny- och ombyggnadsprojekt, miljö, inköp och driftsoptimering. Enheten har ett väl utvecklat samarbete med förvaltningen. Inom Projekt & Utveckling ska all den kunskap och erfarenhet finnas som krävs för utveckling och ekonomisk styrning av projekt. Byggtjänsterna upphandlas externt. Utöver de operativa enheterna finns de koncerngemensamma enheterna Affärsutveckling, Ekonomi/Finans och Information/IR/Personal. Medarbetare Fabege-koncernens möjligheter till utveckling och framgång på marknaden är starkt beroende av medarbetarnas kompetens och engagemang. Medarbetarna ges därför stor frihet för att uppmuntras till nytänkande och egna initiativ. Kompetensutveckling och vidareutbildning erbjuds bland annat via återkommande skräddarsydda och anpassade program. Vid årsskiftet uppgick antalet medarbetare i Fabege till 145. Medelåldern var 42 år (42) och den genomsnittliga anställningstiden 5,4 år (5,8). Personalomsättningen uppgick till 32 procent, främst till följd av försäljningen av fastigheterna i Kista och Täby. Andelen kvinnliga medarbetare var 39 procent (32). Bland tjänstemännen uppgick andelen kvinnor till 52 procent (44). Vid nyanställningar betonas vikten av en jämn könsfördelning.

13 Organisation och medarbetare 9 Medarbetare, åldersfördelning Ålder Kvinnor Män Fabege har en vinstandelsstiftelse med syftet att stimulera medarbetare att utveckla företaget och nå uppsatta mål. Samtliga tillsvidareanställda omfattas av stiftelsen och får andelar som motsvarar omfattningen av arbetstiden. Bolagets avsättning till vinstandelsstiftelsen baseras på avkastning på eget kapital. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron inom koncernen under 26 uppgick till 3,97 procent (3,65). Andelen långtidssjukfrånvaro (6 dagar eller mer) av den totala sjukfrånvaron var 63,84 procent (44,55). Sjukfrånvaron var högst i åldersgruppen Korttidssjukfrånvaron uppgick till 3,4 dagar (4,8) i genomsnitt per medarbetare. Andelen män resp kvinnor i chefspositioner (totalt 21 personer) Kvinnliga chefer, 24% Manliga chefer, 76% Mark Wickholm, fastighetstekniker. Sofia Sköld, uthyrare. Per Åsbrandt, Projekt och Utveckling.

14 1 Organisation och medarbetare Sjukstatistik januari december 26 Frånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid % Ålder 29 Kvinnor Ålder 3-49 Män Ålder 5 Charlotte Liliegren, uthyrare. Hälsofrämjande aktiviteter Fabege ska erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö och arbetar målinriktat med friskvård. Samtliga medarbetare erbjuds att regelbundet genomgå en hälsoanalys och vid behov utforma en egen hälsoplan tillsammans med företagshälsovården. Möjligheten att bedriva träning i olika motionsformer har utökats under 26 och planeras utökas ytterligare under kommande år. Under året har även skräddarsydda lösningar med exempelvis alternativa behandlingsformer prövats med goda resultat. Medarbetarna erbjöds under 26 att göra en arbetsplatsöversyn vilket resulterat i att många fått sin arbetsplats individuellt anpassad. Företaget har tecknat en gruppsjukvårdsförsäkring som omfattar samtliga medarbetare. Kompetensutveckling Utvecklingssamtal hålls årligen med varje medarbetare och ligger till grund för bland annat den personliga kompetensutvecklingen. Under 26 erbjöds samtliga medarbetare att delta i det av EU finansierade projektet Växtkraft Mål 3 för ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. Enkäten om trivsel, kommunikation och kompetensutveckling resulterade i en nulägesanalys som utgjorde grunden för utbildningsplan och insatser. Flertalet medarbetare påbörjade under 26 någon form av kompetenshöjande utbildning. Många har under året förbättrat kunskaperna i engelska. För driftansvariga och fastighetstekniker genomfördes ett särskilt kompetensutvecklingsprogram med inriktning mot kundservice och bemötande. Arbetet med att förankra och förstärka Fabeges värdeord (se nedan) fortsatte i olika former. Samtliga medarbetare gjorde en profilanalys för ökad självkännedom som ska bidra till ytterligare förbättrad kommunikation och teamkänsla inom företaget. Fabege-andan S.P.E.A.K. I Fabege samlas alla medarbetare kring några värdeord som kallas Fabege-andan. Det som ska prägla Fabeges företagskultur kan sammanfattas i fem punkter, utan rangordning: Snabbhet En platt organisation med korta beslutsvägar gör det möjligt att agera snabbt, vare sig det gäller fastighetsaffärer eller att lösa problem för en hyresgäst. En medarbetare i Fabege krånglar inte till det utan strävar efter enkla, effektiva lösningar. Prestigelöshet Alla medarbetare ska vara beredda att rycka in där de för tillfället bäst behövs. Den interna kommunikationen präglas av ödmjukhet och en uppriktig, informell och personlig dialog. Entreprenörskap Entreprenörskap är en viktig drivkraft för koncernens utveckling. I detta ingår en långt driven decentralisering med eget ansvar. Medarbetarna uppmuntras till nytänkande och egna initiativ. Affärsmässighet Medarbetarna är resultatorienterade och kostnadsmedvetna. Kundnärhet Medarbetarna ska finnas nära kunderna, vara lyhörda för deras behov och önskemål och ständigt sträva efter att förbättra kundrelationerna ytterligare.

15 Ansvarsfullt företagande 11 Ansvarsfullt företagande Fabeges miljöpolicy Fabeges miljöarbete ska vara en naturlig och integrerad del av förvaltning, projekt samt köp och försäljning av fastigheter. I syfte att förebygga och minska negativ miljöpåverkan är bolagets miljöarbete kontinuerligt och målinriktat. Fabege genomför regelbundna uppföljningar, där lagstiftningen ses som minimikrav, och bolaget strävar därmed efter att ständigt förbättra sitt miljöarbete. Fabege ska miljöanpassa verksamheten genom att hushålla med resurser och ställa krav på leverantörers och entreprenörers miljöarbete. Detta vill bolaget uppnå så långt det är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Fabege erbjuder effektiva och hyresgästanpassade lokaler för främst kontor men även butiker och andra verksamheter på ett antal delmarknader i Stockholm. Bolaget bidrar därmed till att skapa förutsättningar för att näringsliv, offentlig förvaltning och organisationer kan fungera väl i Sveriges viktigaste region. Uppemot 6 människor arbetar i de fastigheter som Fabege förvaltar och utvecklar. Som stor fastighetsägare och fastighetsutvecklare strävar Fabege efter att vara ett både framgångsrikt och ansvarsfullt företag. Fabege inser att långsiktig lönsamhet kräver att bolaget tar hänsyn till såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga dimensioner. För Fabege omfattar ansvarsfullt företagande både ekonomiskt ansvar, miljöansvar och socialt ansvar. Styrelsen för Fabege antog under våren 26 etiska riktlinjer för bolaget. Dessa ska, tillsammans med övriga policydokument, ge ledning och medarbetare vägledning vid genomförandet av arbetsuppgifterna. Fabeges etiska riktlinjer ligger väl i linje med FNs uppförandekod Global Compact och dess principer. För information om detta, se Fabeges företagskultur och relationer ska präglas av öppenhet, sanningsenlighet, hederlighet och ansvarsfullt agerande. Därigenom byggs förtroende och tillit. Bolagets värdeord ska ligga till grund för en företagskultur som stimulerar och uppmuntrar egna initiativ och kreativa lösningar. En positiv, uppskattande affärskultur främjar utvecklingen av företaget och visar vägen mot affärsmässig framgång. Fabeges övergripande mål är att skapa och realisera värden samt ge aktieägarna en totalavkastning som är den bästa bland fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen. Vattenvy från Hammarby Sjöstad.

16 12 Ansvarsfullt företagande Energislag vid elproduktion Fossilt, 2% Kärnkraft, 55% Energislag vid fjärrvärmeproduktion, totalt Ej förnyelsebart, 29% Förnyelsebart, 71% Vattenkraft & övrigt förnybart, 43% Miljöansvar Det miljömässiga ansvarstagandet syftar till att minska och förebygga negativ miljöpåverkan för att därigenom medverka till en hållbar utveckling. Miljöarbetet inom Fabege bedrivs långsiktigt och är integrerat i det dagliga arbetet. Fabege bedriver inte tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet, men det finns ett fåtal anmälningspliktiga anläggningar som till exempel bergvärme- och sjökylaanläggningar. Av bolagets hyresgäster är det ett fåtal som bedriver tillståndspliktig verksamhet. Fabege har heller inga pågående miljötvister. Målet för Fabeges miljöarbete är att systematiskt och strukturerat samla gemensamma rutiner i ett verksamhetsledningssystem med utgångspunkt i miljöledningssytemet ISO 141. Miljöarbetet ska vara en naturlig och integrerad del i verksamheten enligt bolagets miljöpolicy. Den operativa verksamheten stöds av motsvarande fem heltidsanställa inom områdena miljö, arbetsmiljö, säkerhet och övriga sociala frågor. Olika kanaler och stödsystem till exempel intranät, databaser, driftmöten, informationsmöten och utbildningstillfällen används för att stödja verksamheten inom dessa områden. Under 26 lanserades databasen Nyckelknippan med information om Fabeges fastigheter såsom myndighetsbesiktningar och andra handlingar, skriftliga redogörelser för systematiskt brandskyddsarbete, radonmätningar och liknande, interna rutiner samt övriga inventeringar. På energisidan används sedan några år tillbaka en webbaserad energidatabas med förbrukningssiffror. Med statistiken som grund görs regelbundna uppföljningar och utvärderingar för att driftoptimera beståndet. Prioriterade områden under 26 var energiförbrukning och avfallshantering. Total förbrukningsstatistik 26 Vattenförbrukning, kbm Energiförbrukning, MWh varav: Värme Kyla 26 3 El 17 2 Förnyelsebar energi, MWh CO2-utsläpp, ton (Värme, el, kyla) Läs mer om Fabeges kvantitativa mål och resultat på: Systematisk energioptimering Systematisk energieffektivisering i fastighetsbeståndet är sedan några år tillbaka ett av Fabeges viktigaste områden i miljöarbetet. Ambitionen är att optimera driftskostnad och energianvändning utifrån varje fastighets förutsättningar och en driftstrategi ska tas fram för varje fastighet. Arbetet med att minska energianvändningen genom förbättrad styrning, investeringar och kontroll fortsatte under året. Strategin är ett fortsatt arbete med handlingsplaner för varje fastighet, en månadsvis uppföljning och coaching av driftansvariga. Fabege arbetar med att motivera de anställda att spara energi i de fastigheter de ansvarar för. Kvartalsvis utses de tio bästa och sämsta fastigheterna i beståndet. Det bästa driftområdet premieras och de sämsta fastigheterna prioriteras i energieffektiviseringsarbetet. Avfallshantering Under 25 inledde Fabege ett arbete med att inventera avfallshanteringen i fastigheterna och tillsammans med hyresgäster identifiera och genomföra förbättringar som gynnar miljön och ekonomin. Under 26 infördes källsortering i fastigheterna och uppföljningar genomfördes. I samtliga fastigheter där Fabege ansvarar för avfallshantering finns det källsortering i genomsnittligt nio fraktioner.

17 Ansvarsfullt företagande 13 Fabeges krav på leverantörer Fabege har under flera år arbetat med att samordna och centralisera inköp av produkter och tjänster för hela koncernen. Bolaget ställer höga krav på de leverantörer företaget samarbetar med. Efter utvärdering tecknas ramavtal med den bästa leverantören inom respektive område utifrån följande utvärderingskriterier: Affärsmässiga villkor Kompetens Erfarenhet Ekonomisk sundhet Miljö- och kvalitetsarbete Fabege arbetar med ett miljöprogram vid ny- och ombyggnationer som innehåller krav på material, avfallshantering, byggmetod m m. Vid ombyggnation och renovering upprättas rivningsplaner. Vid ny- och ombyggnationer ställs krav på att välja byggmaterial och produkter med liten miljöpåverkan. En restprodukthantering utformas för alla projekt i samverkan med byggentreprenör och avfallsentreprenör. Radoninventering Inventering av förekomst av radon i fastigheter fortsatte under procent av fastigheterna med bostäder och skolor inventerades och åtgärdsplaner togs fram i de fall där förhöjda värden uppmättes. Redan under vintern 26 vidtogs åtgärder för att minska förekomsten av radon och arbetet fortsätter under våren 27. Under 27 fortsätter arbetet med radonmätning i fastigheter som ännu inte har inventerats och nyförvärvade fastigheter ska fortlöpande inventeras. Enligt Fabeges bilpolicy, från januari 26, ska miljöklassade bilar och bilar som är drivna av el, hybrid och alternativa drivmedel väljas i första hand. I Fabeges fordonspark finns det 56 tjänste- och servicebilar. 1 procent av fordonsparken är miljöklassad och drygt 18 procent av dessa är hybrid/el- eller etanoldrivna bilar, vilka införskaffades under 26. Här fastighetstekniker Dennis Landgren vid sin tjänstebil.

18 14 Ansvarsfullt företagande Medlem i BELOK Fabege är med i Energimyndighetens beställargrupp, BELOK, som består av Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare. Gruppen driver olika utvecklingsprojekt med inriktining mot energieffektivisering och miljöfrågor. Samarbetet initierades av Energimyndigheten 21. För mer information om detta, se Samarbete inom Agenda 21 I Solna Business Park samarbetar Fabege med Solna stad, Stockholms lokaltrafik och hyresgäster i ett Agenda 21 projekt, ett handlingsprogram för hållbar utveckling, vars syfte är att få dem som arbetar i Solna Business Park att ta sig till och från arbetet på ett mera miljöeffektivt sätt, t ex genom att stimulera till ökat kollektivt åkande. Under våren 27 startar t ex en cykelkampanj. För mer information om projektet, se och sök på agenda 21. Socialt ansvar Fabege vill ta ett samhällsansvar och vara en god medborgare i det samhälle där bolaget är verksamt. Fabege verkar på olika sätt för att utveckla fastigheterna och ytterligare öka attraktionskraften i områdena där de är belägna. Bolaget samarbetar härvidlag med bland annat kommuner och högskolor. I Solna gör Fabege såväl egna insatser som samarbetar i projekt tillsammans med andra intressenter för att förnya lokala miljöer och göra dem mer attraktiva. Under 26 påbörjades en satsning kring Fabeges fastigheter där entréer ska lyftas fram, fasader restaureras och ljussättas, trottoarer breddas, planteringar rensas och uppgraderas. En viktig utmaning är den framtida kompetensförsörjningen. Att kunna attrahera kompetent och välutbildad arbetskraft är en strategisk fråga av stor betydelse. Under 26 beslöt Fabege att utveckla samarbetet med KTH och stödja Byggtekniskt centrum med fem miljoner kronor till förstärkt utbildning inom byggteknik. Sedan ett antal år tillbaka erbjuder Fabege årligen studerande vid KTH möjlighet till examens- och sommararbete. Flera av dessa har anställts i bolaget direkt efter examensjobbet. Andra exempel på samhällsengagemang är samarbetet med Hammarby ArtPort som på uppdrag av Fabege arbetar med projektledning av offentlig konst i Hammarby Sjöstad och stödet till basketklubben Akropol som har omfattande ungdomsverksamhet på Järvafältet där Fabege äger bostadsfastigheter. Samarbete med Hammarby ArtPort (HAP) Hammarby ArtPort är en arbetsplats för produktion och exponering av konst; en terminal för import och export av konstnärliga uttryck; en plattform för att bygga och främja kulturella närtverk.

FABEGE AB ÅRSREDOVISNING 2008

FABEGE AB ÅRSREDOVISNING 2008 FABEGE AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL HISTORIK När nuvarande Fabege skapades våren 2005 var det tredje gången som namnet gavs till ett fastighetsbolag. Bolagsnamnet Fabege har sitt ursprung i ett bolag

Läs mer

W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B Å r s r e d o v i s n i n g j a n u a r i - d e c e m b e r

W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B Å r s r e d o v i s n i n g j a n u a r i - d e c e m b e r W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B Å r s r e d o v i s n i n g j a n u a r i - d e c e m b e r MILJÖMÄRKT T R Y C K S A K Wihlborgs är det ledande fastighetsbolaget i Öresund med fastigheter till

Läs mer

Innehåll. Tema: Kundmötet. Inbjudan till bolagsstämma

Innehåll. Tema: Kundmötet. Inbjudan till bolagsstämma ÅRSREDOVISNING 2001 Innehåll Inbjudan till bolagsstämma 1 År 2001 i sammandrag 2 VD-kommentar 4 Affärsidé, mål, strategier och historik 6 Organisation och IT-utveckling 7 Personal 10 Miljö 12 Marknadsöversikt

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 2010 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum torsdagen den 28 april 2011 klockan 17.00 på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö. Aktieägare

Läs mer

W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B ÅRSREDOVISNING. J a n u a r i d e c e m b e r

W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B ÅRSREDOVISNING. J a n u a r i d e c e m b e r W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B ÅRSREDOVISNING 2 0 0 8 J a n u a r i d e c e m b e r MILJÖMÄRKT T R Y C K S A K inbjudan Inbjudan till Årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning 2003

Wihlborgs Årsredovisning 2003 Wihlborgs Årsredovisning 2003 Inbjudan till bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 31 mars 2004 klockan 17.00 i Konserthuset, Föreningsgatan 35 i Malmö.

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Årsredovisning. Januari december 2007. Wihlborgs Fastigheter AB. Massive Entertainment AB. Posten Express i Malmö. Pysslingen.

Årsredovisning. Januari december 2007. Wihlborgs Fastigheter AB. Massive Entertainment AB. Posten Express i Malmö. Pysslingen. Wihlborgs Fastigheter AB Årsredovisning Januari december 2007 Posten Express i Malmö Massive Entertainment AB Pysslingen ApQ El The Little Gym Avensia Innovation AB MILJÖMÄRKT T R Y C K S A K Wihlborgs

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 212 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 23 april 213 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 214 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 29 april 215 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Klövern i korthet. Närhet i två bemärkelser. Engagemang utöver det vanliga. Skapar morgondagens samhällen

Klövern i korthet. Närhet i två bemärkelser. Engagemang utöver det vanliga. Skapar morgondagens samhällen ÅRSREDoviSNing 2010 Klövern i korthet Väst Karlstad Borås Västerås Örebro Norrköping Linköping Syd Uppsala Täby Kista Nyköping Öst Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens

Läs mer

Innehåll. Styrelse och revisorer...84 Företagsledning...86 Fastighetsförteckning...88 Statistik...90 Definitioner...93 Adresser...

Innehåll. Styrelse och revisorer...84 Företagsledning...86 Fastighetsförteckning...88 Statistik...90 Definitioner...93 Adresser... HUFVUDSTADEN 2008 NK Stockholm Innehåll Årsstämma och rapportdatum... 4 Affärsidé, mål och strategier... 5 VD har ordet... 6 Fem år i sammandrag...11 Aktiekapital och ägarstruktur...12 Ansvarsfullt företagande...14

Läs mer

riet rycke s T teb ö ryck: G era T

riet rycke s T teb ö ryck: G era T Årsredovisning 2010 Innehåll 1 Översikt 2 VD har ordet 4 Balders tillväxt 5 Femårsöversikt 6 Affärsidé, mål och strategi 8 Aktuell intjäningsförmåga 9 Aktien och ägarna 12 Våra kunder 14 Organisation och

Läs mer

Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer

Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer årsredovisning VI FÅR PLATSER ATT VÄXA OCH UTVECKLAS Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer Det här är vi Vi är ett av Sveriges största börs noterade fastighetsbolag. Noterat

Läs mer

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002 Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002 Vasakronan återtog under året förstaplatsen i fastighetsbranschens NöjdKundIndex. En bättre värd Vasakronan är ett av de ledande fastighetsföretagen i Sverige. Inriktningen

Läs mer

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning Årsredovisning 07 Innehåll Detta är Kungsleden 1 2007 i sammanfattning 2 VD-ord 4 Affärsmodell och genomförande 6 Marknaden 10 Nordic Modular 12 Organisation och medarbetare 14 Fastighetsportfölj 14 Värdering

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Innehåll. 42 Möjligheter och risker 46 Intressebolag. Ekonomisk redovisning 49 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 42 Möjligheter och risker 46 Intressebolag. Ekonomisk redovisning 49 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Översikt 2 VD har ordet 3 Styrelseordförande har ordet 4 Balders utveckling 5 Flerårsöversikt 6 Affärsidé, mål och strategi 8 Aktuell intjäningsförmåga 9 Aktien och ägarna

Läs mer

rycke illes T ryck: B era T ed fl k m scar E, O n tsso g en ats B, M n xelsso a A elen eck, H rrb er O esp to: J Fastighets AB Balder (publ)

rycke illes T ryck: B era T ed fl k m scar E, O n tsso g en ats B, M n xelsso a A elen eck, H rrb er O esp to: J Fastighets AB Balder (publ) Årsredovisning 2013 Innehåll Kvasten 8, Stockholm 1 Översikt Balder 2 VD har ordet 4 Styrelsens ordförande har ordet 5 Flerårsöversikt 6 Balders utveckling 8 Affärsidé, mål och strategi 10 Aktuell intjäningsförmåga

Läs mer

rycke illes T ryck: B era T ed fl k m

rycke illes T ryck: B era T ed fl k m Årsredovisning 2011 Innehåll Ledebur 15, Malmö 1 Översikt 2 VD har ordet 4 Balders utveckling 5 Flerårsöversikt 6 Affärsidé, mål och strategi 8 Aktuell intjäningsförmåga 9 Aktien och ägarna 12 Våra kunder

Läs mer

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1A Det här är Corem 2A Året i korthet 4A VD har ordet 6A Affärsidé, mål och strategi 8A Affärsmodell 12A Hållbart företagande 19A

Läs mer

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1A Det här är Corem 2A Året i korthet 4A VD har ordet 6A Affärsidé, mål och strategi 8A Affärsmodell 12A Hållbart företagande 19A

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014

DIÖS FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 14 DIÖS FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 Omslag: Stefan Jönsson, fastighetsskötare i Postiljonen 6, Östersund. Denna sida: Jenny Svensson, förvaltare, Sundsvall. INNEHÅLL INLEDNING Årets resultat i korthet

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1

Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1 Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1 Innehåll 2 Hemfosa i korthet 4 Kommentar från VD Verksamheten 6 Detta är Hemfosa 8 Fokus på samhällsfastigheter 14 Ansvar 16 Medarbetare Fastighetsbestånd

Läs mer

Klövern i korthet. Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxt

Klövern i korthet. Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxt Nyckelvägen 14 Box 1024 611 29 Nyköping Tel 0155-44 33 00 Fax 0155-44 33 22 info@klovern.se www.klovern.se Årsredovisning 2011 Väst Karlstad Uppsala Täby Kista Västerås Örebro Öst Nyköping Norrköping Linköping

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Diös fastigheter ab årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD-kommentar 4 Diös i korthet 6 Vision, affärsidé, mål och strategier 7 Affärsmodell 7 Historik 8 Diösaktien 9 Marknadsutblick

Läs mer

Året i korthet. Kallelse till bolagsstämma. Årets resultat. Försäljningar och förvärv. Händelser efter årets utgång. Utdelning

Året i korthet. Kallelse till bolagsstämma. Årets resultat. Försäljningar och förvärv. Händelser efter årets utgång. Utdelning årsredovisning 2004 Innehåll Året i korthet...................................................... 1 Kallelse till bolagsstämma........................................ 1 VD har ordet.......................................................

Läs mer

5 115 mkr. 817 020 kvm. Antal fastigheter. Verkligt värde. Uthyrbar area

5 115 mkr. 817 020 kvm. Antal fastigheter. Verkligt värde. Uthyrbar area Årsredovisning 2010 Corem är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar industri-, lager-, logistik- och handels fastigheter i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Antal fastigheter 133

Läs mer

BIBLIOTEKSTAN Norrmalmstorg, Stockholm

BIBLIOTEKSTAN Norrmalmstorg, Stockholm HUFVUDSTADEN 2012 BIBLIOTEKSTAN Norrmalmstorg, Stockholm Innehåll Året i korthet...4 Hufvudstaden i sammandrag...5 Affärsidé, mål och strategier...7 VD har ordet...8 Fastighetsmarknaden...12 Aktien och

Läs mer

illes ryck: B era T ed fl n m xelsso

illes ryck: B era T ed fl n m xelsso Årsredovisning 2009 Innehåll 1 Översikt 2 VD har ordet 4 Förvärv Din Bostad 5 Femårsöversikt 6 Affärsidé, mål och strategi 9 Aktuell intjäningsförmåga 10 Aktien och ägarna 12 Våra kunder 14 Organisation

Läs mer