Med fokus på kommersiella lokaler i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med fokus på kommersiella lokaler i Stockholm"

Transkript

1 Årsredovisning 26

2

3 Med fokus på kommersiella lokaler i Stockholm Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och fastighetsutveckling. Verksamheten är starkt koncentrerad till delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsregionen, främst Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad. Fabege förvaltar och förädlar ett välpositionerat fastighetsbestånd samtidigt som fastighetsportföljen ständigt utvecklas genom försäljningar och förvärv. Vid utgången av 26 ägde Fabege 174 fastigheter till ett samlat värde av 27,2 miljarder kronor. Interiör från Dalvägen i Solna. Fräsaren 11 i Solna Business Park Lena Holmström, uthyrare

4 Året i sammandrag 26 var ännu ett händelserikt år med omfattande fastighetsaffärer för Fabege. Totalt omsattes fastigheter för 28 miljarder kronor, varav försäljningar 12 miljarder kronor och förvärv 16 miljarder kronor. Året inleddes med förvärvet av Fastighets AB Tornet, med 14 fastigheter, för 9 miljarder kronor. Under första halvåret avyttrades 92 av Tornets fastigheter som är belägna utanför Fabeges prioriterade marknader för totalt 6,9 miljarder kronor. Kvarvarande fastigheter förstärker Fabeges portfölj på huvudmarknaderna Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad. 26 avslutades med försäljning av 45 fastigheter i Kista och Täby till Klövern för 4 miljarder kronor. Årets fastighetsaffärer, som gav ett sammanlagt resultat efter skatt om 967 miljoner kronor, medförde ytterligare koncentration av Fabeges fastighetsbestånd till centralt belägna marknader i Stockholmsregionen med hög tillväxt och utvecklingspotential. Vid årsskiftet 26/27 tillträdde Christian Hermelin som ny verkställande direktör för Fabege. Han efterträdde Erik Paulsson som lämnade sin operativa befattning för att tillträda som vice ordförande i styrelsen. Resultat efter skatt: Mkr (2 666) Vinst per aktie efter utspädning: 23,47 kr (27,5) Hyresintäkter: Mkr (2 778) Soliditet: 41 procent (41) Förslag till utdelning: 8, kr per aktie (7,5). Därutöver föreslås överföring av bolagets samtliga aktier i Klövern AB till aktieägarna genom ett inlösenerbjudande. Nyckeltal Hyresintäkter, Mkr Driftsöverskott, Mkr Resultat efter finansiella poster, Mkr Avkastning på eget kapital, % 19,8 24,2 Soliditet, % 4,5 41,4 Räntetäckningsgrad, ggr 3,2 3,7 Vinst per aktie efter utspädning, kr 23,47 27,5 Utdelning per aktie, kr 8, 1) 7,5 Norrtälje 24 på Engelbrektsgatan. 1) Föreslagen kontantutdelning för 26.

5 Innehåll VD-kommentar 2 Affärsidé, mål och strategi 6 Organisation och medarbetare 8 Ansvarsfullt företagande 11 Varumärket Fabege 15 Aktien och värdetillväxten 18 Fastighetsöversikt och marknadsvärdering 22 Marknadsöversikt 24 Fabeges verksamhet 3 Känslighetsanalys och skattesituation 4 Förvaltningsberättelse 42 Finansiella rapporter Koncernens resultaträkningar 48 Koncernens balansräkningar 49 Koncernens förändringar i eget kapital 5 Koncernens kassaflödesanalyser 51 Moderbolagets resultaträkningar 52 Moderbolagets balansräkningar 53 Moderbolagets förändringar i eget kapital 54 Moderbolagets kassaflödesanalyser 55 Noter 56 Årsredovisningens undertecknande 68 Revisionsberättelse 69 Bolagsstyrningsrapport 7 Styrelse 75 Koncernledning 77 Bolagsordning 81 Femårsöversikt 82 Definitioner 83 Den formella årsredovisningen som är reviderad omfattar sid

6 2 VD-kommentaren Starkt fokus skapar nya möjligheter Som nytillträdd VD för Fabege är det glädjande att konstatera att 26 blev ännu ett affärsintensivt och framgångsrikt år för bolaget. Min företrädare Erik Paulsson avslutade sitt mångåriga arbete som operativt ansvarig för Fabege med att återigen leverera ett starkt resultat till aktieägarna. För andra året i rad översteg Fabeges resultat efter skatt två miljarder kronor. Avkastning på eget kapital uppgick under året till nästan 2 procent. Soliditeten var vid årsskiftet över 4 procent. Efter ännu ett bra år har Fabege en mycket stark finansiell ställning. Börskursen för Fabege-aktien fortsatte upp för åttonde året i rad. Under 26 uppgicktotalavkastningen till drygt 28 procent. Till följd av den positiva resultatutvecklingen under 26 föreslår styrelsen en kontantutdelning om 8, kronor per aktie (7,5) samt överföring av bolagets samtliga aktier i Klövern AB till aktieägarna genom ett inlösenerbjudande. Styrelsens förslag innebär att sammanlagt cirka 2,2 miljarder kronor*, cirka 22 kronor per aktie, överförs till aktieägarna. Starkt koncentrerad verksamhet Fabege är idag en av de främsta aktörerna på fastighets- och hyresmarknaden i Stockholm. Vi tillhör sedan länge de mer transaktionsintensiva fastighetsbolagen och har en väl utvecklad projekt- och förädlingsverksamhet. Med 1,6 miljoner väl samlade och attraktiva uthyrningsbara kvadratmeter, mest kontor, i Stockholmsregionen har vi en stark marknadsposition. Vi har valt att koncentrera vår verksamhet till några dynamiska marknader i och kring Stockholm. Innerstaden, Solna och Hammarby Sjöstad utgör våra huvudmarknader, där har vi byggt upp bestånd som tillsammans svarar för mer än 8 procent av värdet på Fabeges totala fastighetsportfölj. Inom våra huvudmarknader har vi strävat efter att samla fastigheterna i förvaltningseffektiva enheter. Sammanfattningsvis har vi efter några affärsintensiva år ett välpositionerat fastighetsbestånd i huvudstadsregionen. Utvecklingen av Fabege kommer att fortsätta enligt vår etablerade affärsmodell. Fabege ska även framöver skapa värde genom såväl effektiv, kundnära förvaltning som väl genomförd förädling av fastigheter. Därtill ska vi fortsätta att utveckla fastighetsportföljen och ha hög beredskap för att ta vara på möjligheter till nya lönsamma fastighetsaffärer. Allt starkare varumärke Det är viktigt att Fabege värnar om de kärnvärden som präglar vår företagskultur: Snabbhet Prestigelöshet Entreprenörskap Affärsmässighet Kundnärhet. Fabege ska även fortsättningsvis vara ett bolag som präglas av det lilla företagets närhet och personliga relation till kunderna. Samtidigt ska vi erbjuda det stora företagets resurser. Vi är företaget som snabbt, lyhört och kreativt tillmötesgår våra kunders önskemål. Vårt varumärke har sedan lanseringen i maj 25 blivit allt starkare och vi har nu en bra position på våra huvudmarknader. Vi ska fortsätta att bygga och stärka varumärket och bland våra målgrupper förankra en profil som överensstämmer med våra kärnvärden. *Vid full anslutning till inlösenerbjudandet och en aktiekurs i Klövern om 29 kronor.

7 VD-kommentaren 3 Utvecklingen av Fabege kommer att fortsätta enligt vår etablerade affärsmodell. Mycket väl fungerande organisation Fabeges operativa verksamhet består av Förvaltning och Projekt & Utveckling. Vi har en mycket väl fungerande och anpassad organisation. Dock har vi alltid en hög beredskap för att anpassa verksamheten efter marknadens och fastighetsbeståndets utveckling. Organisationen kommer under 27 att förstärkas ytterligare för att effektivt kunna utveckla och ta tillvara potentialen i hyresmarknaden och vår projektportfölj. En väl fungerande förvaltning skapar förutsättningar för framgångsrik fastighetsförädling och fastighetshandel. Detta kommer vi att betona ännu mer nu när vi efter omstruktureringen de senaste åren har ett starkt koncentrerat bestånd av kommersiella fastigheter i Stockholm. Möjligheterna till verkligt effektiv fastighetsförvaltning har aldrig varit större i Fabege. Fortsatt värdeskapande utveckling I början av 27 ser fastighetsmarknaden fortsatt stark ut och intresset för att investera i svenska fastigheter, inte minst i Stockholm, är stort bland såväl inhemska som internationella aktörer. Med nuvarande ränteutveckling kommer detta intresse knappast att mattas och transaktionsvolymen bedöms därför bli hög även i år. Hyresmarknaden fortsätter att stärkas generellt sett men främst på Fabeges viktigaste marknad, Stockholms innerstad. En stark ekonomisk utveckling gör att efterfrågan på kontorsyta successivt ökar. Fabege har ett välpositionerat fastighetsbestånd och en intressant projekt- och förädlingsportfölj på den största och mest dynamiska hyres- och fastighetsmarknaden i Sverige, Stockholmsregionen. Efter ett flertal år med goda resultat har bolaget en stark finansiell ställning. Fabege har inte minst en effektiv organisation med mycket kompetenta och engagerade medarbetare. Sammantaget innebär detta att det finns goda förutsättningar till en fortsatt värdeskapande utveckling för Fabege under 27. Solna i mars 27 Christian Hermelin Verkställande direktör

8 Ärade aktieägare, Den 31 december 26 lämnade jag mitt uppdrag som verkställande direktör för Fabege. Jag var följaktligen ansvarig för Fabeges verksamhet under det år som den här årsredovisningen avser. Från och med årsskiftet har bolaget en ny verkställande direktör, Christian Hermelin. Jag och Christian har arbetat tillsammans i mer än ett decennium och under åren i bolaget har han varit med om att utveckla vår affärsmodell. Jag är övertygad om att Christian på ett utmärkt sätt kommer att lotsa Fabege vidare mot nya spännande utmaningar och fler goda affärer. Jag önskar honom all lycka och framgång med sitt nya uppdrag! För mig har tiden i Fabege, och bolagets föregångare Wihlborgs och Storheden, varit synnerligen intressant och stimulerande. När jag kom till Stockholm i början av 199- talet var det inte planerat att det skulle bli så många år men jag hade helt enkelt alldeles för roligt! Jag har trivts mycket bra med de affärsmöjligheter som hela tiden uppstår i den dynamiska miljön här. Efter en tuff start vid samgåendet mellan Wihlborgs och Storheden 1998 blev det efterhand bättre i takt med att vi visade att vår affärsmodell fungerade och att vi levererade allt bättre resultat. Nu har vi haft en oavbruten positiv kursutveckling under hela åtta år. Om jag ska nämna någon betydelsefull händelse under dessa år får det bli förvärvet av Drott/Fabege som inleddes 23 och som medförde att vi kunde göra stora och viktiga strukturella förändringar av beståndet och samtidigt prestera mycket goda resultat. Affärerna har under alla år legat mig särskilt varmt om hjärtat. En summering av alla fastighetsaffärer, köp och försäljningar, som vi gjort sedan 1998 slutar på närmare 1 miljarder kronor. En nästan ofattbar siffra som bekräftar vilken fantastisk utveckling Fabege haft under dessa år. Jag är säker på att Fabege, med bolagets finansiella styrka och välpositionerade fastighetsbestånd, har en minst lika spännande period framöver. Stockholmsmarknaden har repat sig efter de svåra åren vid millennieskiftet och intresset för fastighetsaffärer är rekordhögt. För en resursstark och snabbfotad aktör som Fabege är möjligheterna stora. Ärade aktieägare, avslutningsvis vill jag tacka för allt stöd jag fått från er under de gångna åren. Mitt hjärta finns fortfarande hos Fabege och bolagets duktiga medarbetare och jag kommer att fortsätta att bistå bolaget på olika sätt. Erik Paulsson Vice ordförande

9 Efter några mycket affärsintensiva år och en genomgripande omstrukturering har Fabege ett starkt koncentrerat fastighetsbestånd i Stockholmsregionen. Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad utgör Fabeges huvudmarknader med över 8 procent av koncernens samlade fastighetsvärde.

10 6 Affärsidé, mål och strategier Affärsidé, mål och strategier Totalavkastning 2 26 * Fabeges verksamhet med förvaltning, projektutveckling samt fastighetsaffärer och transaktioner är koncentrerad till kommersiella fastigheter på ett antal dynamiska delmarknader i Stockholmsregionen, främst Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad. Övergripande mål Fabeges övergripande mål är att i kraft av sin storlek, styrka och inriktning skapa och realisera värden samt ge aktieägarna en totalavkastning som är den bästa bland fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen Fabege SIX Real Estate index 26 Källa: SIX / Hallvarsson & Halvarsson * Totalavkastningen beräknas genom att lämnad aktieutdelning och värdet av de utdelade aktierna i Wihlborgs återinvesteras i Fabegeaktien. Under 26 uppgick totalavkastningen till 28,3 procent. Avkasting på eget kapital Procent Soliditet Procent Avkastning på eget kapital uppgick 26 till 19,8 procent Soliditeten uppgick per till 41 procent. Kontantutdelning per aktie * Kr Affärsidé Fabeges verksamhet ska vara inriktad på kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen, med fokus på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt. Fabege ska skapa värde genom förvaltning och förädling samt aktivt arbete med fastighetsportföljen, med såväl försäljningar som köp. Upparbetade värden ska realiseras vid rätt tidpunkt. Finansiella mål Fabege ska uthålligt vara bland de främsta börsnoterade fastighetsbolagen i fråga om räntabilitet (mätt som avkastning på eget kapital) samtidigt som den ska överstiga den riskfria räntan med minst sex procentenheter. Soliditeten ska vara lägst 3 procent. Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 2,. Mål för effektivitet Fabege ska ha fortsatt hög kostnadseffektivitet och vara det främsta vid jämförelse med andra svenska fastighetsbolag. Portföljstrategi Kommersiella fastigheter och projekt i Stockholmsregionen utgör kärnan i Fabeges verksamhet. Fabege strävar efter att samla fastigheterna i förvaltningseffektiva enheter. Udda objekt som ligger tydligt utanför dessa förvaltningsenheter ska avyttras. Fastighetsportföljen ska ständigt utvecklas och förbättras genom försäljning, köp och förädling. Marknadspositionerna ska befästas och ytterligare stärkas genom koncentration till utvalda marknadssegment. Fabege ska ha en integrerad organisation där förvaltningsorganisationen arbetar i nära samverkan med projektavdelningen. Förädlingsstrategi Fabege ska förvärva fastigheter med bättre tillväxtmöjligheter än befintliga förvaltningsfastigheter. Tillkommande projekt ska finansieras med minst 35 procent egna medel och ge en avkastning på eget kapital om lägst 15 procent. Den genomsnittliga omloppstiden för projekt ska vara 3-5 år. Fastigheter ska avyttras vid rätt tidpunkt för att realisera upparbetade värden. Fabege ska dra nytta av bolagets höga kompetens inom projektutveckling och mycket stora erfarenhet av såväl förvärv som försäljningar * För år 26 föreslår Fabeges styrelse en kontantutdelning om 8, kr per aktie (7,5) samt överföring av bolagets samtliga aktier i Klövern AB till aktieägarna genom ett inlösenerbjudande. Utdelningspolicy Bolaget ska som utdelning till aktieägarna lämna den del av bolagets vinster som inte behövs för att konsolidera eller utveckla verksamheten. Med nuvarande marknadsförutsättningar innebär detta att utdelningen varaktigt bedöms utgöra minst 5 procent av resultatet från löpande förvaltning och realiserat resultat från fastighetsförsäljningar.

11 Fabege förvärvade sommaren 26 sex fastigheter med totalt 157 kvm uthyrningsbar yta i Solna Business Park, som är en av Sveriges modernaste företagsparker. Bolaget ägde sedan tidigare tre fastigheter i Solna Business Park och fortsätter nu att utveckla området.

12 8 Organisation och medarbetare Organisation och medarbetare Förvaltning Fabeges organisation VD Projekt & utveckling Ekonomi/Finans Affärsutveckling Info/IR/Personal Fabege har en platt organisation med korta beslutsvägar som möjliggör ett snabbt agerande, vare sig det gäller en fastighetsaffär eller att tillmötesgå hyresgästers lokalbehov. Organisationen är i ständig utveckling i takt med att verksamheten och dess förutsättningar förändras. Under de senaste åren har förändringstakten varit mycket hög till följd av flera större bolagsförvärv och en kraftig omstrukturing av beståndet. Fabeges cirka 14 medarbetare har hög beredskap för förändringar och öppenhet inför nya utmaningar. Organisatoriska anpassningar till en ny situation sker kontinuerligt vilket inte sällan innebär förändringar av arbetets innehåll för enskilda medarbetare. Fabeges företagskultur präglas av en entreprenöriell anda där egna initiativ belönas. De fem värdeorden Snabbhet, Prestigelöshet, Entreprenörskap, Affärsmässighet och Kundnärhet är den grund som företagkulturen ska vila på. Fabege och dess medarbetare ska erbjuda det stora företagets resurser men samtidigt ha det lilla företagets närhet och personliga relation till kunderna. Fabege vill bygga varaktiga, utvecklingsbara relationer och erbjuda motsatsen till ett opersonligt, mekaniskt bemötande. Organisation Förvaltning samt Projekt & Utveckling utgör den operativa organisationen. Förvaltningen omfattar medarbetare som arbetar med fastighetsförvaltning samt en marknadsenhet för marknadsföring och uthyrning av befintliga fastigheter och nya projekt. Förvaltningen är organiserad i fyra förvaltningsområden: City, Malmarna, Solna och Söderort. Fabege strävar efter att skapa koncentrerade fastighetsbestånd som möjliggör effektiv och kundnära förvaltning. Detta medför också goda möjligheter att optimera organisationen. Förvaltningen av fastigheterna sker till övervägande delen med egen personal för att snabbt och effektivt kunna tillmötesgå hyresgästerna önskemål och behov. Projekt & Utveckling ansvarar för ny- och ombyggnadsprojekt, miljö, inköp och driftsoptimering. Enheten har ett väl utvecklat samarbete med förvaltningen. Inom Projekt & Utveckling ska all den kunskap och erfarenhet finnas som krävs för utveckling och ekonomisk styrning av projekt. Byggtjänsterna upphandlas externt. Utöver de operativa enheterna finns de koncerngemensamma enheterna Affärsutveckling, Ekonomi/Finans och Information/IR/Personal. Medarbetare Fabege-koncernens möjligheter till utveckling och framgång på marknaden är starkt beroende av medarbetarnas kompetens och engagemang. Medarbetarna ges därför stor frihet för att uppmuntras till nytänkande och egna initiativ. Kompetensutveckling och vidareutbildning erbjuds bland annat via återkommande skräddarsydda och anpassade program. Vid årsskiftet uppgick antalet medarbetare i Fabege till 145. Medelåldern var 42 år (42) och den genomsnittliga anställningstiden 5,4 år (5,8). Personalomsättningen uppgick till 32 procent, främst till följd av försäljningen av fastigheterna i Kista och Täby. Andelen kvinnliga medarbetare var 39 procent (32). Bland tjänstemännen uppgick andelen kvinnor till 52 procent (44). Vid nyanställningar betonas vikten av en jämn könsfördelning.

13 Organisation och medarbetare 9 Medarbetare, åldersfördelning Ålder Kvinnor Män Fabege har en vinstandelsstiftelse med syftet att stimulera medarbetare att utveckla företaget och nå uppsatta mål. Samtliga tillsvidareanställda omfattas av stiftelsen och får andelar som motsvarar omfattningen av arbetstiden. Bolagets avsättning till vinstandelsstiftelsen baseras på avkastning på eget kapital. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron inom koncernen under 26 uppgick till 3,97 procent (3,65). Andelen långtidssjukfrånvaro (6 dagar eller mer) av den totala sjukfrånvaron var 63,84 procent (44,55). Sjukfrånvaron var högst i åldersgruppen Korttidssjukfrånvaron uppgick till 3,4 dagar (4,8) i genomsnitt per medarbetare. Andelen män resp kvinnor i chefspositioner (totalt 21 personer) Kvinnliga chefer, 24% Manliga chefer, 76% Mark Wickholm, fastighetstekniker. Sofia Sköld, uthyrare. Per Åsbrandt, Projekt och Utveckling.

14 1 Organisation och medarbetare Sjukstatistik januari december 26 Frånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid % Ålder 29 Kvinnor Ålder 3-49 Män Ålder 5 Charlotte Liliegren, uthyrare. Hälsofrämjande aktiviteter Fabege ska erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö och arbetar målinriktat med friskvård. Samtliga medarbetare erbjuds att regelbundet genomgå en hälsoanalys och vid behov utforma en egen hälsoplan tillsammans med företagshälsovården. Möjligheten att bedriva träning i olika motionsformer har utökats under 26 och planeras utökas ytterligare under kommande år. Under året har även skräddarsydda lösningar med exempelvis alternativa behandlingsformer prövats med goda resultat. Medarbetarna erbjöds under 26 att göra en arbetsplatsöversyn vilket resulterat i att många fått sin arbetsplats individuellt anpassad. Företaget har tecknat en gruppsjukvårdsförsäkring som omfattar samtliga medarbetare. Kompetensutveckling Utvecklingssamtal hålls årligen med varje medarbetare och ligger till grund för bland annat den personliga kompetensutvecklingen. Under 26 erbjöds samtliga medarbetare att delta i det av EU finansierade projektet Växtkraft Mål 3 för ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. Enkäten om trivsel, kommunikation och kompetensutveckling resulterade i en nulägesanalys som utgjorde grunden för utbildningsplan och insatser. Flertalet medarbetare påbörjade under 26 någon form av kompetenshöjande utbildning. Många har under året förbättrat kunskaperna i engelska. För driftansvariga och fastighetstekniker genomfördes ett särskilt kompetensutvecklingsprogram med inriktning mot kundservice och bemötande. Arbetet med att förankra och förstärka Fabeges värdeord (se nedan) fortsatte i olika former. Samtliga medarbetare gjorde en profilanalys för ökad självkännedom som ska bidra till ytterligare förbättrad kommunikation och teamkänsla inom företaget. Fabege-andan S.P.E.A.K. I Fabege samlas alla medarbetare kring några värdeord som kallas Fabege-andan. Det som ska prägla Fabeges företagskultur kan sammanfattas i fem punkter, utan rangordning: Snabbhet En platt organisation med korta beslutsvägar gör det möjligt att agera snabbt, vare sig det gäller fastighetsaffärer eller att lösa problem för en hyresgäst. En medarbetare i Fabege krånglar inte till det utan strävar efter enkla, effektiva lösningar. Prestigelöshet Alla medarbetare ska vara beredda att rycka in där de för tillfället bäst behövs. Den interna kommunikationen präglas av ödmjukhet och en uppriktig, informell och personlig dialog. Entreprenörskap Entreprenörskap är en viktig drivkraft för koncernens utveckling. I detta ingår en långt driven decentralisering med eget ansvar. Medarbetarna uppmuntras till nytänkande och egna initiativ. Affärsmässighet Medarbetarna är resultatorienterade och kostnadsmedvetna. Kundnärhet Medarbetarna ska finnas nära kunderna, vara lyhörda för deras behov och önskemål och ständigt sträva efter att förbättra kundrelationerna ytterligare.

15 Ansvarsfullt företagande 11 Ansvarsfullt företagande Fabeges miljöpolicy Fabeges miljöarbete ska vara en naturlig och integrerad del av förvaltning, projekt samt köp och försäljning av fastigheter. I syfte att förebygga och minska negativ miljöpåverkan är bolagets miljöarbete kontinuerligt och målinriktat. Fabege genomför regelbundna uppföljningar, där lagstiftningen ses som minimikrav, och bolaget strävar därmed efter att ständigt förbättra sitt miljöarbete. Fabege ska miljöanpassa verksamheten genom att hushålla med resurser och ställa krav på leverantörers och entreprenörers miljöarbete. Detta vill bolaget uppnå så långt det är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Fabege erbjuder effektiva och hyresgästanpassade lokaler för främst kontor men även butiker och andra verksamheter på ett antal delmarknader i Stockholm. Bolaget bidrar därmed till att skapa förutsättningar för att näringsliv, offentlig förvaltning och organisationer kan fungera väl i Sveriges viktigaste region. Uppemot 6 människor arbetar i de fastigheter som Fabege förvaltar och utvecklar. Som stor fastighetsägare och fastighetsutvecklare strävar Fabege efter att vara ett både framgångsrikt och ansvarsfullt företag. Fabege inser att långsiktig lönsamhet kräver att bolaget tar hänsyn till såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga dimensioner. För Fabege omfattar ansvarsfullt företagande både ekonomiskt ansvar, miljöansvar och socialt ansvar. Styrelsen för Fabege antog under våren 26 etiska riktlinjer för bolaget. Dessa ska, tillsammans med övriga policydokument, ge ledning och medarbetare vägledning vid genomförandet av arbetsuppgifterna. Fabeges etiska riktlinjer ligger väl i linje med FNs uppförandekod Global Compact och dess principer. För information om detta, se Fabeges företagskultur och relationer ska präglas av öppenhet, sanningsenlighet, hederlighet och ansvarsfullt agerande. Därigenom byggs förtroende och tillit. Bolagets värdeord ska ligga till grund för en företagskultur som stimulerar och uppmuntrar egna initiativ och kreativa lösningar. En positiv, uppskattande affärskultur främjar utvecklingen av företaget och visar vägen mot affärsmässig framgång. Fabeges övergripande mål är att skapa och realisera värden samt ge aktieägarna en totalavkastning som är den bästa bland fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen. Vattenvy från Hammarby Sjöstad.

16 12 Ansvarsfullt företagande Energislag vid elproduktion Fossilt, 2% Kärnkraft, 55% Energislag vid fjärrvärmeproduktion, totalt Ej förnyelsebart, 29% Förnyelsebart, 71% Vattenkraft & övrigt förnybart, 43% Miljöansvar Det miljömässiga ansvarstagandet syftar till att minska och förebygga negativ miljöpåverkan för att därigenom medverka till en hållbar utveckling. Miljöarbetet inom Fabege bedrivs långsiktigt och är integrerat i det dagliga arbetet. Fabege bedriver inte tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet, men det finns ett fåtal anmälningspliktiga anläggningar som till exempel bergvärme- och sjökylaanläggningar. Av bolagets hyresgäster är det ett fåtal som bedriver tillståndspliktig verksamhet. Fabege har heller inga pågående miljötvister. Målet för Fabeges miljöarbete är att systematiskt och strukturerat samla gemensamma rutiner i ett verksamhetsledningssystem med utgångspunkt i miljöledningssytemet ISO 141. Miljöarbetet ska vara en naturlig och integrerad del i verksamheten enligt bolagets miljöpolicy. Den operativa verksamheten stöds av motsvarande fem heltidsanställa inom områdena miljö, arbetsmiljö, säkerhet och övriga sociala frågor. Olika kanaler och stödsystem till exempel intranät, databaser, driftmöten, informationsmöten och utbildningstillfällen används för att stödja verksamheten inom dessa områden. Under 26 lanserades databasen Nyckelknippan med information om Fabeges fastigheter såsom myndighetsbesiktningar och andra handlingar, skriftliga redogörelser för systematiskt brandskyddsarbete, radonmätningar och liknande, interna rutiner samt övriga inventeringar. På energisidan används sedan några år tillbaka en webbaserad energidatabas med förbrukningssiffror. Med statistiken som grund görs regelbundna uppföljningar och utvärderingar för att driftoptimera beståndet. Prioriterade områden under 26 var energiförbrukning och avfallshantering. Total förbrukningsstatistik 26 Vattenförbrukning, kbm Energiförbrukning, MWh varav: Värme Kyla 26 3 El 17 2 Förnyelsebar energi, MWh CO2-utsläpp, ton (Värme, el, kyla) Läs mer om Fabeges kvantitativa mål och resultat på: Systematisk energioptimering Systematisk energieffektivisering i fastighetsbeståndet är sedan några år tillbaka ett av Fabeges viktigaste områden i miljöarbetet. Ambitionen är att optimera driftskostnad och energianvändning utifrån varje fastighets förutsättningar och en driftstrategi ska tas fram för varje fastighet. Arbetet med att minska energianvändningen genom förbättrad styrning, investeringar och kontroll fortsatte under året. Strategin är ett fortsatt arbete med handlingsplaner för varje fastighet, en månadsvis uppföljning och coaching av driftansvariga. Fabege arbetar med att motivera de anställda att spara energi i de fastigheter de ansvarar för. Kvartalsvis utses de tio bästa och sämsta fastigheterna i beståndet. Det bästa driftområdet premieras och de sämsta fastigheterna prioriteras i energieffektiviseringsarbetet. Avfallshantering Under 25 inledde Fabege ett arbete med att inventera avfallshanteringen i fastigheterna och tillsammans med hyresgäster identifiera och genomföra förbättringar som gynnar miljön och ekonomin. Under 26 infördes källsortering i fastigheterna och uppföljningar genomfördes. I samtliga fastigheter där Fabege ansvarar för avfallshantering finns det källsortering i genomsnittligt nio fraktioner.

17 Ansvarsfullt företagande 13 Fabeges krav på leverantörer Fabege har under flera år arbetat med att samordna och centralisera inköp av produkter och tjänster för hela koncernen. Bolaget ställer höga krav på de leverantörer företaget samarbetar med. Efter utvärdering tecknas ramavtal med den bästa leverantören inom respektive område utifrån följande utvärderingskriterier: Affärsmässiga villkor Kompetens Erfarenhet Ekonomisk sundhet Miljö- och kvalitetsarbete Fabege arbetar med ett miljöprogram vid ny- och ombyggnationer som innehåller krav på material, avfallshantering, byggmetod m m. Vid ombyggnation och renovering upprättas rivningsplaner. Vid ny- och ombyggnationer ställs krav på att välja byggmaterial och produkter med liten miljöpåverkan. En restprodukthantering utformas för alla projekt i samverkan med byggentreprenör och avfallsentreprenör. Radoninventering Inventering av förekomst av radon i fastigheter fortsatte under procent av fastigheterna med bostäder och skolor inventerades och åtgärdsplaner togs fram i de fall där förhöjda värden uppmättes. Redan under vintern 26 vidtogs åtgärder för att minska förekomsten av radon och arbetet fortsätter under våren 27. Under 27 fortsätter arbetet med radonmätning i fastigheter som ännu inte har inventerats och nyförvärvade fastigheter ska fortlöpande inventeras. Enligt Fabeges bilpolicy, från januari 26, ska miljöklassade bilar och bilar som är drivna av el, hybrid och alternativa drivmedel väljas i första hand. I Fabeges fordonspark finns det 56 tjänste- och servicebilar. 1 procent av fordonsparken är miljöklassad och drygt 18 procent av dessa är hybrid/el- eller etanoldrivna bilar, vilka införskaffades under 26. Här fastighetstekniker Dennis Landgren vid sin tjänstebil.

18 14 Ansvarsfullt företagande Medlem i BELOK Fabege är med i Energimyndighetens beställargrupp, BELOK, som består av Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare. Gruppen driver olika utvecklingsprojekt med inriktining mot energieffektivisering och miljöfrågor. Samarbetet initierades av Energimyndigheten 21. För mer information om detta, se Samarbete inom Agenda 21 I Solna Business Park samarbetar Fabege med Solna stad, Stockholms lokaltrafik och hyresgäster i ett Agenda 21 projekt, ett handlingsprogram för hållbar utveckling, vars syfte är att få dem som arbetar i Solna Business Park att ta sig till och från arbetet på ett mera miljöeffektivt sätt, t ex genom att stimulera till ökat kollektivt åkande. Under våren 27 startar t ex en cykelkampanj. För mer information om projektet, se och sök på agenda 21. Socialt ansvar Fabege vill ta ett samhällsansvar och vara en god medborgare i det samhälle där bolaget är verksamt. Fabege verkar på olika sätt för att utveckla fastigheterna och ytterligare öka attraktionskraften i områdena där de är belägna. Bolaget samarbetar härvidlag med bland annat kommuner och högskolor. I Solna gör Fabege såväl egna insatser som samarbetar i projekt tillsammans med andra intressenter för att förnya lokala miljöer och göra dem mer attraktiva. Under 26 påbörjades en satsning kring Fabeges fastigheter där entréer ska lyftas fram, fasader restaureras och ljussättas, trottoarer breddas, planteringar rensas och uppgraderas. En viktig utmaning är den framtida kompetensförsörjningen. Att kunna attrahera kompetent och välutbildad arbetskraft är en strategisk fråga av stor betydelse. Under 26 beslöt Fabege att utveckla samarbetet med KTH och stödja Byggtekniskt centrum med fem miljoner kronor till förstärkt utbildning inom byggteknik. Sedan ett antal år tillbaka erbjuder Fabege årligen studerande vid KTH möjlighet till examens- och sommararbete. Flera av dessa har anställts i bolaget direkt efter examensjobbet. Andra exempel på samhällsengagemang är samarbetet med Hammarby ArtPort som på uppdrag av Fabege arbetar med projektledning av offentlig konst i Hammarby Sjöstad och stödet till basketklubben Akropol som har omfattande ungdomsverksamhet på Järvafältet där Fabege äger bostadsfastigheter. Samarbete med Hammarby ArtPort (HAP) Hammarby ArtPort är en arbetsplats för produktion och exponering av konst; en terminal för import och export av konstnärliga uttryck; en plattform för att bygga och främja kulturella närtverk.

19 Varumärket Fabege 15 Varumärket Fabege Fabege har etablerat en enkel och tydlig grund för varumärket, i linje med bolagets kärnvärden, för att stödja affärerna, skapa värde och uppnå målen för verksamheten. Fabege ska som varumärke förknippas med de fem kärnvärdena (S.P.E.A.K., se sid 1) som ska prägla organisation och företagskultur. Bolaget ska ha en tydlig koppling till Stockholmsregionen, främst centrala marknader som Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad där verksamhetens tyngdpunkt ligger. Fabege ska uppfattas som ett företag som förstår de lokalbehov som företag och organisationer har i huvudstadsregionen och kan erbjuda ett stort antal intressanta och attraktiva lokallösningar och lokaliseringar. Ambitionen är att framstå som ett självklart alternativ för dem som söker lokaler, främst kontor, inom Fabeges verksamhetsområde. För en befintlig kund ska Fabege bekräfta valet genom att vara en partner som snabbt, lyhört och kreativt tillmötesgår kundernas önskemål. Fabege ska alltså kombinera det stora företagets möjligheter och resurser med det lilla företagets närhet och personliga relation till kunden. Medarbetarna är de främsta skaparna och bärarna av varumärket Fabege. Varumärket byggs inifrån och ut, och det är först och främst medarbetarnas kompetens och agerande vid kontakter med kunder, ägare och andra intressenter som konstituerar varumärket Fabege. Därutöver bidrar självklart exponering i media, annonser etc till bilden av Fabege. Koncernen har valt att kraftsamla till ett huvudvarumärke, Fabege. Det förekommer även några undervarumärken, som exempelvis Solna Business Park, men dessa är tydligt underordnade huvudvarumärket. Nyckeln till goda affärer Fabeges logotyp skapades våren 25 i samband med avknoppningen av fastighetsbeståndet i Öresundsregionen under namnet Wihlborgs Fastigheter. Gamla Wihlborgs ändrade samtidigt namn till Fabege. Logotypen består av bolagsnamnet plus en grafisk symbol i form av en nyckel. Nyckeln kan i vissa sammanhang användas separat. Nyckeln är en ofta använd symbol för kunskap och möjligheter. För ett entreprenöriellt och affärsorienterat fastighetsbolag som Fabege passar det utmärkt med nyckeln som symbol för att öppna dörrar, bildligt och bokstavligt talat. Men kanske ska den främst ses som nyckeln till goda affärer för både kunder och aktieägare. Kostnadseffektiva aktiviteter Fabeges verksamhet och marknad är koncentrerad till ett geografiskt begränsat område i Stockholmsregionen. Detta medför tydliga fördelar avseende kostnader och effektivitet i marknadsföringsarbetet. På den taktiska och operativa nivån arbetar Fabege med ett stort antal aktiviteter. Samordning eftersträvas för största möjliga kommunikationseffekt. De egna fastigheterna, som ofta ligger i intressanta kommunikationslägen, nyttjas kostnadseffektivt som naturliga exponeringsplatser. Förutom större vepor över husfasader har Fabege under 26 även i stor utsträckning använt sig av fönster i centrala Stockholm som exponeringsytor för varumärke och budskap. Under 26 har Fabege därutöver investerat i varumärket genom annonsering i såväl affärs- som fackpress. Wenner-Gren Center, Lumahuset och andra fastigheter i portföljen har använts i annonser för att koppla Fabege till välkända Stockholmsfastigheter och förstärka Stockholmsprofilen. Även utbudsannonsering har fått en tydlig och enhetlig Fabege-profil. Fabeges medarbetare inom marknadsgruppen har exponerats på såväl husfasader som i annonser och bokstavligt talat gett Fabege ett tydligt ansikte i Stockholm. Genom sponsring exponeras och stärks varumärket Fabege. Fabeges största sponsringsengagemang är det internationellt välrenommerade Polar Music Prize där bolaget varit en av huvudsponsorerna under tre år och genomfört kund- och marknadsföringsaktiviteter i anslutning till prisutdelningen. Fabege har också valt att synas vid högpro-

20 16 Varumärket Fabege Fabege använder gärna egna fastigheter för marknadsföringsinsatser. Här syns budskap och medlemmar av Fabeges marknadsgrupp på Orgelpipan 4 på Klarabergsgatan i centrala Stockholm. filerade och attraktiva arrangemang som Swedish Open i Båstad 26 och Alpina VM i Åre i början av 27 för att därigenom nå personer som bedöms ha stor betydelse vid beslut om val av lokaler. Fabeges nyuthyrningar genomförs i stor utsträckning av en marknadsgrupp som tillsammans med en marknadskoordinator och i samverkan med informationsavdelningen också utarbetar planer för marknadskommunikation. Varumärket Fabege har på kort tid etablerats på marknaden. Mätningar visar att kännedomen om Fabege successivt ökat sedan varumärket återkom på marknaden för några år sedan. Annonser i affärspressen.

Med fokus på kommersiella lokaler i Stockholm

Med fokus på kommersiella lokaler i Stockholm Årsredovisning 26 Med fokus på kommersiella lokaler i Stockholm Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och fastighetsutveckling. Verksamheten är starkt

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

ett välpositionerat fastighetsbestånd

ett välpositionerat fastighetsbestånd Årsredovisning 2007 Detta är Fabege Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och fastighetsutveckling. Verksamheten är starkt koncentrerad till delmarknader

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31 Castellumaktien Utdelning Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman en utdelning om 7,5 kronor per aktie, vilket innebär en höjning med 15 mot föregående år. Utdelningsandelen uppgår till 62 utifrån resultatet

Läs mer

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per Castellumaktien Utdelning För verksamhetsåret 21 föreslår styrelsen en utdelning om 6,5 kronor per aktie, motsvarande en direktavkastning om 6, % utifrån aktiekursen vid årets utgång. Den föreslagna utdelningen

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 3 maj 2007 Q1 2007 i korthet - Hyresmarknaden fortsätter stärkas - Fortsatt koncentration till prioriterade marknader - Förbättrad

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Hammarby Sjöstad Stockholms Innerstad Solna Business Park Arenastaden KAPITELINDELNING

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion i Stockholmsregionen TRANSAKTION ÖKAR POTENTIALEN I FASTIGHETSPORTFÖLJEN

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q2 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Fabege i korthet 122 fastigheter Fastighetsvärde: 27,8 Mdkr Uthyrbar

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari-september Stockholm 4 november 2008

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari-september Stockholm 4 november 2008 Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari-september 2008 Stockholm 4 november 2008 Marknadens frågeställningar Genomsnittsräntan Refinansieringsrisken Utsikterna för oförändrat (eller

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg.

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari september Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vvd, Ekonomi- och Finanschef

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari september Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vvd, Ekonomi- och Finanschef Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari september 2009 Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vvd, Ekonomi- och Finanschef 1 Kvartalet i korthet Förvaltningsresultat ökade med 90% Överskottsgrad

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Pressmeddelande 2003-02-04

Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs förbättrade resultatet med 43% till över en miljard kr Bokslutskommuniké 2002 Resultat efter finansiella poster ökade med 43% till 1

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

Fabege. Fastighetsportfölj och projekt. Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum. Stockholms innerstad.

Fabege. Fastighetsportfölj och projekt. Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum. Stockholms innerstad. Fabege Fastighetsportfölj och projekt Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Portföljstrategin ger stöd till våra verksamhetsområden

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 februari 2010 Vad är möjligheternas fastighetsbolag? Det beskriver på vilket sätt som vi vill särskilja oss i fastighetsbranschen. Våra

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Om Hemfosa Affärsidé Hemfosa ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta samhällsfastigheter och skapa värde genom

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Tornet förvärvar samtliga aktier i Amplion

Tornet förvärvar samtliga aktier i Amplion FASTIGHETS AB TORNET (publ) Fastighets AB Tornet är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet har en uthyrbar area om ca, miljoner kvm och ett bokfört värde på drygt 1 miljarder

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Tre verksamhetsområden

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2003

Delårsrapport januari mars 2003 Delå rsrapport januari mars 2003 Delårsrapport januari mars 2003 Resultat efter finansiella poster ökade till 192 Mkr (141) Vinst per aktie efter skatt steg till 2,21 kr (1,60) Wihlborgs äger 7 186 500

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

ICA Gruppen ingår i segmentet Large Cap och tillhör sektorindexet Consumer Staples (dagligvaror), enligt Nasdaq Stockholms klassificering.

ICA Gruppen ingår i segmentet Large Cap och tillhör sektorindexet Consumer Staples (dagligvaror), enligt Nasdaq Stockholms klassificering. Aktiekursen gick ned med cirka 10 procent under 2016 medan handeln i aktien ökade något. ICA Gruppens styrelse föreslår höjd utdelning till 10,50 kr per aktie (10,00). ICA Gruppen ingår i segmentet Large

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning 2004

Wihlborgs Årsredovisning 2004 Wihlborgs Årsredovisning 2004 Wihlborgs är ett av de större fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheterna med ett samlat marknadsvärde om drygt 36 miljarder kr är koncentrerade till Stockholms- och Öresundsregionerna.

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör KUNGSLEDEN FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015 Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör Det har varit ett händelserikt år för Kungsleden och vi är

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Per post till Fabege AB, Årsstämma, Box 730, SE-169 27 Solna Per telefon 08-555 148 00 Per fax 08-623 03 38. Via Fabeges hemsida www.fabege.se.

Per post till Fabege AB, Årsstämma, Box 730, SE-169 27 Solna Per telefon 08-555 148 00 Per fax 08-623 03 38. Via Fabeges hemsida www.fabege.se. Aktieägarna i Fabege AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 27 mars klockan 16.00 i Auditoriet på Moderna museet, Skeppsholmen i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 15.00. Anmälan

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Q1 2011 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Första kvartalet i korthet Lägre förvaltningsresultat tillföljd

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T

D E L Å R S R A P P O R T DELÅRSRAPPORT januari mars 2001 3 DELÅ RSRAPPORT Januari mars 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 17% till 134 Mkr (115) Vinst per aktie ökade till 0,30 kr (0,26) Soliditeten ökade till 24,8%

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege SPLITTRAD BILD AV MARKNADEN Vad vi läser och hör i media Avmattning

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari mars 2004

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari mars 2004 K L Ö V E R N 5 maj 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Hyresintäkterna uppgick till 105 Mkr (65) Periodens resultat efter skatt ökade till 27 Mkr (13) Resultat per aktie uppgick till 0,35 kr (0,30) Etablering

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Välkommen till analytikermöte 16 februari 2017

Välkommen till analytikermöte 16 februari 2017 Välkommen till analytikermöte 16 februari 2017 Året i korthet Positivt i Stockholm och Göteborg Koncernens nettoomsättning 1 790 mnkr (1 689), +6 % Omförhandlingar +10 % (+6) Hyresvakans 3,9 % (4,5) Fortsatt

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer

Thomas Erséus Verkställande direktör

Thomas Erséus Verkställande direktör Thomas Erséus Verkställande direktör 2010 Året det vände Förändring och förstärkning för Kungsleden Obligationslån för att bredda finansieringsbasen Omviktning till ett värde av 5,3 Mdr kr med fokus på

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010

Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q3 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Kv. Apotekaren 22 Kvartalet i korthet Mkr 2010-Q3 2009-Q3 Stabilt

Läs mer

Pressmeddelande 2004-02-05

Pressmeddelande 2004-02-05 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2004-02-05 Bokslutskommuniké 2003 Hyresintäkterna minskade till 1 994 Mkr (2 282) till följd av fastighetsförsäljningar Resultat efter skatt minskade till

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2007 HUFVUDSTADEN

Välkommen till årsstämma 2007 HUFVUDSTADEN Välkommen till årsstämma 2007 Året i korthet Positivt i Stockholm, stabilt i Göteborg Nyuthyrningar och omförhandlingar prioriteras Hyresnivå i årets omförhandlingar +/-0 procent Minskade vakanser Året

Läs mer

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Pressmeddelande 2000-08-08 Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för första halvåret. Driftsöverskottet uppgår till 200

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012)

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) 1 Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) Styrelsen i Peab AB (publ) ( Bolaget ) beslutar, under förutsättning

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 13 februari 2014 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör Agenda 1. 2013 och Q4 i korthet 2. Ny strategi och mål 3. Kungsledens

Läs mer