Studenters upplevelser av studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Malmö högskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studenters upplevelser av studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Malmö högskola"

Transkript

1 Malmö högskola Lärarutbildningen Studie- och yrkesvägledarprogrammet Examensarbete 10 poäng Studenters upplevelser av studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Malmö högskola Student s Experiences of the Counsellor Training Programme at Malmö University Faranak Moshiri Studie- och yrkesvägledarexamen 120 poäng Vårterminen 2006 Handledare: James Dresch Examinator: Nils Andersson

2 2

3 Sammanfattning Syftet med detta arbete har varit att genom enkätundersökning förklara varför studenterna som nu läser sin sista termin via distansformen av studie och yrkesvägledareprogrammet (Syv- programmet) på Malmö högskola valde denna studieform, samt hur de upplever sin utbildning. Mina frågeställningar är; har familjesituation eller arbetsförhållande påverkat studenternas val av utbildningsform? Skulle studenterna ha läst programmet även om det inte fanns på distans? Hur upplever studenterna sin utbildning vad det gäller informationen om utbildningen, lärarens respons och stöd, kontakter och bemötande av lärarna och annan personal samt ITtekniken som används under utbildningen? Resultaten av enkätundersökningen analyserar jag med följande teorier: Lewins levnadsrum, Supers livskarriär samt Moores transaktionell distans. Eftersom Syvprogrammet bedrivs både som campusutbildning i Malmö och som distans/utlokaliserad på olika orter bland annat Varberg, Jönköping och Örebro så har jag även gjort en jämförelse mellan studenterna både på campus och på de ovan nämnda orterna. Detta för att jag under arbetets gång har kommit fram till att utbildningen som bedrivs på campus inte skiljer så mycket från det som bedrivs på de andra orterna. Jag ville med detta visa på om studenterna i dessa grupper upplevde sin utbildning på annorlunda sätt. I mitt arbete kallar jag campusgruppen för Malmögruppen och de övriga för distansgruppen. Enkätsvaren tyder på att studenternas arbetsförhållande inte har varit deras primära orsak till val av utbildningsform. Några anser att deras familjesituation gjorde att de fick läsa på distans och flera anger att de inte skulle ha läst programmet om det inte fanns på distans. Studenterna överlag är nöjda med sin utbildning. Det förekommer dock en del kritik som skiljer sig mellan Malmögruppen och distansgruppen. Malmögruppen är nöjd med tekniken men missnöjd med lärarnas insats. De klagar över lärarnas tillgänglighet och menar att de inte har fått tillräckligt stöd och respons från dom. I motsats till dom är distansgruppen nöjd med lärarna och missnöjda med tekniken. Båda grupperna anser sig ha blivit väl bemötta av lärarna och annan personal. Resultaten av enkätundersökningen bekräftar till viss del de tidigare studier som har gjorts även om jag har haft svårt att finna något arbete som just behandlar den utlokaliserade formen av utbildning. Sökord: Arbetsförhållande, familjesituation, studenter, upplevelse, utbildningsform 3

4 Förord Min tack riktar sig till alla som hjälpt mig under arbetes gång. Speciellt tack till min handledare James Dresch verksam inom Syv- programmet vid lärarutbildningen i Malmö som har uppmuntrat, kritiserat och stöttat mig under arbetet med uppsatsen. Stor tack även till min älskade man som har inspirerat mig med sina idéer och bidragit med det praktiska. Jag tackar även Anders Lovén som trots att han är en upptagen man gav mig av sin tid och ställt upp på intervjun, det samma gäller Hans- Åke Hansson. Ett riktigt tack till Christine Andreasson och Carina Johansson som på mellanseminariet, men även efteråt tog sig tid för att läsa och kritisera mitt arbete. Sist men inte minst vill jag tacka mina informanter, det vill säga kurskamrater som går utbildningen samtidigt som jag själv och vilka bidragit med sina svar i enkäten. 4

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Distans eller utlokaliserad? Begreppsdefinition Distans/utlokaliserad, när/campusutbildning Syfte Frågeställningar 13 2 Metod Urval Bortfallanalys Avgränsning Validitet/Reliabilitet Källkritik 18 3 Teori och litteraturbearbetning Tidigare studier Familjesituationen och arbetsförhållandes påverkan till val av studieform Information om utbildning Interaktion och kommunikation Tekniskt hjälpmedel Teoretisk referensram Supers livskarriärteori Teorin om levnadsrum Transaktionell distansteori 28 4 Resultat Den gemensamma enkätundersökningen Enkätundersökning av distansgruppen Har studenternas familjesituation påverkat deras val av utbildningsform? Har studenternas arbetsförhållande påverkat deras val av utbildningsform? Skulle studenterna ha läst programmet även om det inte fanns på distans? Studenternas upplevelse om utbildningen Information Kommunikation Bemötande Teknik 39 5

6 5 Analys och diskussion Studenternas livssituation Studenternas upplevelse om sin utbildning Diskussion 46 Källförteckning 49 Bilaga 6

7 1. Inledning 1.1. Bakgrund Vad distansutbildning är finns det många föreställningar om. Denna studieform förknippas ofta med vuxna personer som vill kombinera familj- och eller arbete med studie. 1 Det finns även olika föreställningar om hur en distansutbildning borde vara, på vilket sätt tekniken skall användas för att underlätta kommunikationen, samt hur interaktion och kommunikation mellan lärare och studenter ska ske. Till hösten 2003 antogs studerande i Malmö, Varberg, Jönköping och Örebro till Malmö högskolas studie- och yrkesvägledarprogrammet. Utbildningen i Malmö var en campusförlagd utbildning medan den på de andra orterna var en distans/utlokaliserad utbildning. Det råder oklarhet om definitionen av utbildningen på den distans/utlokaliserade formen då den gränsar mellan en distans och närutbildning. I mitt arbete använder jag begreppet distansgruppen för dem som går utbildningen utanför Malmö och jag använder begreppet Malmögruppen för dem som går utbildningen på campus i Malmö. Programmets studerande har olika åsikter om hur utbildningens olika delar har fungerat. Jag vill med detta arbete ta del av studenternas upplevelse om sin utbildning. Samtidigt som jag vill undersöka om familjesituationen eller arbetsförhållandet har påverkat studenterna då de valde utbildningen på distans. Min avsikt var från början att endast undersöka distansgruppens uppfattning om utbildningen. Men eftersom definitionen av utbildningen är oklar kommer jag även att göra en jämförelse mellan Malmögruppen och distansgruppen. Detta kommer att vara utanför ramen för min undersökning men jag anser att den ger unika information om utbildningen som bedrivs av Malmö högskola både på plats och på de ovan nämnda orterna. 1 Holmberg, Carl På distans, utbildning, undervisning och lärande. Utbildningsdepartementet, Stockholm 7

8 Min undersökning lyfter fram studenternas upplevelse om utbildningen och deras syn på vad som fungerade bra och mindre bra under utbildningens gång. Av denna anledning anser jag att både Malmö högskola och blivande Syv- studerande kan ta del av uppsatsen. Malmö högskola kan ta till sig studenternas åsikter och på så sätt förbättra utbildningens innehåll och utformning. Nedan kommer jag att förklara varför det råder oklarhet om definitionen av utbildningen och på vilket sätt detta har uppstått. Under rubriken begreppsdefinition tänker jag beskriva olika definitioner som jag använder i mitt arbete Distans eller utlokaliserad? Malmö högskolas Syv- program hos distansgruppen gränsar som jag tidigare nämnde mellan en distans och närutbildning. Enligt Monika Birgersson- Svensson 2 är studenterna naiva om dem tror att de läser på en vanlig distansutbildning. Hon menar att för tre år sedan när utbildningen startades i Varberg så var det folk som bodde i Malmö och sökte utbildningen i Varberg då de trodde att utbildningen var på distans. Detta för att det i Malmö högskolas kurskatalog stod att utbildningen bedrivs som distans i Varberg, Jönköping och Örebro. Det framkom inte i kurskatalogen att utbildningen är utlokaliserad i denna mening att studenterna behöver närvara exempelvis någon dag varje vecka i t.ex. Varberg. Detta rättade Malmö högskola till den 15 april 2005 och nu står det tydligt att distans/utlokaliserad innebär regelbundna träffar och föreläsningar på de olika orterna. I en personlig kontakt med programmets kvalitetsansvarig, Anders Lovén, undrade jag hur man skulle definiera utbildningen som bedrivs i Varberg, Jönköping och Örebro. Lovén menar att beroende på hur man ser på det så kan man säga att denna form av utbildningen är distans eller inte. Han menar att om man ser skillnaderna mellan denna form och den campusförlagda formen när det gäller till exempel kommunikationen med lärare och med andra studenter eller IT användandet osv. så kan utbildningen definieras som en distansutbildning. Men eftersom en distansutbildning i vanligt fall innebär ett antal träffar och lektioner på campus så kan man säga att utbildningen är utlokaliserad. 2 Verksam som studievägledare på campus i Varberg 8

9 Studenterna behöver inte åka hela vägen till Malmö för att delta i föreläsningarna utan de träffas på de olika orterna istället. 3 Lovén fortsätter med: Ett av målen med upplägget i den utlokaliserade formen är en fungerade kontakt med lärarna. Interaktionen mellan lärare och studenter samt studenter till studenter är något som måste möjliggöras. Men till en följd av detta så har det inneburit att lärarna ofta är på språng och inte tillgängliga på campus. 4 Lovén förklarar senare att: Det blir svårt att definiera exakt om utbildningen är det ena eller det andra då gränsen är väldigt vag. 5 För att få en klarare bild av om denna form av utbildning är mer lik närutbildning eller distansutbildning hänvisar jag till John A Bååth som i sin bok handbok för distansutbildare skriver att: Du [förkortning för distansutbildning] har ibland- särskilt på svenska högskolor kommit att uppfattas som ett antal kursträffar med mellanliggande rena självstudier [ ] Verklig distansutbildning kombineras dock ofta med närundervisning, t.ex. i form av kursträffar, eller med handledning på platsen, exempelvis i lokala studiecentra. I många fall uppmuntras också kursdeltagare att samlas gruppvis på egen hand under studiernas gång 6 Bååth förklarar vidare att det inte är så ovanligt att kombinera distansutbildning med närutbildning. 7 Han beskriver två typer av kombinationer: [Det första är distansutbildning med enstaka kursträffar, vilket innebär att man inleder och avslutar kursen med en träff och lägger kanske också in en eller ett par träffar under utbildningens gång. Kursträffen kan pågå en dag, under ett veckoslut eller i enstaka fall en hel vecka. Den andra typen av kombinationen är då 3 Ur min personlig kontakt med Anders Lovén 4 Ur min personlig kontakt med Anders Lovén 5 Ur min personlig kontakt med Anders Lovén 6 Bååth, John. A Handbok för distansutbildare, Utbildningsförlaget Brevskon. S Den utbildning som bedrivs lokalt i skolan 9

10 kursdeltagare studerar distanskurser men dessutom får handledning på dagtid eller kvällstid vid ett lokalt studiecentrum.] 8 Detta bekräftas även av Göran Larsson som också förklarar att: En stor del av dagens distansundervisning består av en kombination av traditionell närundervisning och distansundervisning via Internet. I anslutning till varje delkurs ges exempelvis en föreläsning, och därefter sker kommunikationen via Internet [ ] Denna form av undervisning är egentligen en blandform av när- och distansundervisning. Trots detta kallas denna typ av kurser vanligtvis för distanskurser. 9 I enlighet med dessa förklarningar så är den utlokaliserade formen av Syv- programmet en form av distansutbildning. Detta stämmer även med Lovéns tolkning då han menar att man kan definiera utbildningen som distans eftersom det finns viss skillnad mellan denna och den som bedrivs på campus. Lovén menar att utlokalisering av utbildningen var en bättra lösning då ren distans inte sågs som ett bra alternativ. Utlokaliseringen ses som enda sättet att få den interaktion och samarbete mellan studenter och lärare som är nödvändig för att utbildningen skall hålla bra kvalitet. 10 Med dessa tolkningar av distansutbildning kan jag ta mig friheten och förklara den utlokaliserade formen av Syv- programmet som en form av distansutbildning Begreppsdefinition I detta arbete använder jag olika begrepp så som närutbildning, campusutbildning, distansutbildning samt distans/utlokaliserad utbildning. Här nedan kommer jag kort presentera vad dessa olika utbildningsformer står för, samt ange min egen definition av distans och närutbildning. 8 Bååth s Larsson, Göran Från klassrum till cyberspace, att undervisa på distans. Studielitteratur, Lund. S Ur personlig kontakt med Lovén 10

11 1.3.1 Distans/utlokaliserad, när/campusutbildning Med distansutbildning menas den utbildningsform som är obegränsad i tid och rum så som Lars Torsten Eriksson m.fl. 11 förklarar utifrån Sveriges Förenade Studentkårers (SFS) uppfattning om distansutbildning: De former av utbildning där man inte fortlöpande behöver närvara fysiskt i en bestämd skolmiljö 12 Eriksson m.fl. menar också att distansutbildning förut avsåg den utbildning som låg utanför den ursprungliga utbildningsplatsen. Men dagens distansutbildning handlar om att organisera utbildning så att den studerande blir mindre beroende och begränsad av tid- och/eller rumsvillkor. Den studerande får mer frihet att välja när, hur och var han/hon vill att studierna ska ske. 13 Sara Dahlström hänvisar i sitt arbete till Bååth (1994) som menar att distansutbildning innefattar alla utbildningsformer där: Lärare och studenter är fysiskt skilda från varandra men där, trots detta, någon form av tvåvägskommunikation förekommer mellan dem, med hjälp av ett eller flera medier. 14 Även Hübinette förklarar distansutbildning som en studieform som inte har den geografiska bundenheten och som tillämpar varierande kommunikationsmetoder. 15 Det finns ingen litteratur som behandlar den utlokaliserade formen av utbildning. Malmö högskola använder en kombinerad definition dvs. distans/utlokaliserad för sitt Syv- program vilket i mitt tycke är väldig lik Bååth och Larssons definition av distansutbildning, vilka jag redogjorde för under rubriken bakgrund. 11 Eriksson, Lars Torsten m.fl Distansutbildning vid Högskolan i Gävle, projektrapport av Learning Center, Gävle 12 Eriksson, m.fl S Eriksson, m.fl Dahlström, Sara Faktorer som utmärker framgångsrik distansutbildning på Högskolan i Gävle. D- uppsats, Gävle. S Hübinette, Staffan Flexibelt lärande flexibel organisation, om nödvändigheten av förändring i folkhögskolan, Rapport 2:2004 Hässleholm 11

12 Min egen definition av distansutbildning blir då alla utbildningsformer som bedrivs utanför campus det vill säga den skola som bedriver utbildningen. Detta innefattar utbildningar som är så väl renodlad distansutbildning som utlokaliserad utbildning men även kombinationer av dessa. Distansutbildning är också enligt min definition den utbildningsform som kräver tekniska hjälpmedel för kommunikationen mellan lärare och studenter samt innebär förekommande av en del självstudie. Min definition av utbildningen kommer att prägla i mitt arbete och jag kommer i fortsättningen använda begreppet distans istället för distans/utlokaliserad. Med närutbildning menas den utbildning som bedrivs på plats i skolan, som är rums och tidsbestämd och som innebär direkt kontakt mellan lärare och studenter. Eriksson m.fl. hänvisar till SFS uppfattning om närutbildning: Utbildning har traditionellt sett varit rums- och tidsbestämd och det har varit den studerande som skulle komma till platsen för utbildningen. 16 Sara Dahlström har i sitt arbete försökt att beskriva skillnaderna mellan distans och närutbildning. Hon hänvisar till Bååth (1994) som menar att I de väsentliga delarna vilar distansutbildning på samma pedagogiska principer som utbildning via närundervisning. De viktiga skillnaderna handlar om betingelserna för distansutbildning. En viktig sådan är att lärare och studenter inte befinner sig på samma plats, kontakten dem emellan måste ske via olika medier. 17 Närutbildning i enlighet med dessa förklaringar innebär den utbildningsform som bedrivs på plats i skolan, vilken innebär en direkt kontakt mellan lärare och studenter samt mellan studenter och studenter. Medan distansutbildning mest handlar om en utbildningsform som inte har närutbildningens begränsningar utan är friare i rum och tid. Om vad som kännetecknar en campusutbildning hittade jag inget material om vare sig i litteraturen eller på Internet. Men min tolkning av en campusutbildning är den traditionella utbildningsform som bedrivs på utbildningsplatsen, dvs. närutbildning. 16 Eriksson, m.fl Dahlström S. 6 12

13 Dessa förklaringar påverkar min syn på en när/campusutbildning. Min definition av dessa blir då en utbildning på plats i den skola som bedriver den, som innebär regelbundna, dagliga kontakter mellan lärare och studenter som i sin tur inte medför några begränsningar i rum eller tid. Med detta menar jag att lärarna är tillgängliga och studenterna lätt kan kontakta sin lärare utan att behöva använda något tekniskt hjälpmedel Syfte Syftet med detta arbete är att förklara varför studenterna som nu läser sin sista termin via distansformen av Syv- programmet på Malmö högskola valde denna utbildningsform, samt hur de upplever sin utbildning Frågeställningar Arbetet skall besvara dessa frågesällningar: Har studenternas familjesituation påverkat deras val av utbildningsform? Har studenternas arbetsförhållande påverkat deras val av utbildningsform? Skulle studenterna ha läst programmet även om det inte fanns på distans? Hur upplever studenterna sin utbildning vad det gäller informationen om utbildningen, lärarens respons och stöd, kontakter och bemötande av lärarna och annan personal samt IT- tekniken som används under utbildningen? 13

14 2. Metod Om begreppen kvalitativ och kvantitativ står i Enkätboken av Jon Trost att: Om man använder sig av siffror rör det sig om kvantitet. Det behöver inte bara vara siffror i mera begränsad mening utan också i överförd betydelse. Om jag sålunda använder ord som längre, fler eller mer är jag inne på ett kvantitativt tänkande. Kvalitativt blir mitt tänkande om jag helt lyckas undvika den sortens jämförelse. 18 Trost fortsätter att: Om jag vill kunna ange frekvenser skall jag göra en kvantitativ studie. Är jag intresserad av att kunna säga att ett visst antal procent av befolkningen tycker på det ena eller andra sättet skall jag göra en kvantitativ studie. 19 Metoden jag använde i mitt arbete är kvantitativ i form av enkäter som delades ut till grupper studerande vid Malmö högskola. Dessa grupper består av personer som nu går Syv- programmets sista termin i Malmögruppen och distansgruppen. Undersökningen är kvantitativ i den bemärkelse att resultatet presenteras i form av siffror och diagram till skillnad från en kvalitativ undersökning som baseras på en tolkning och beskrivning av svaren. Anledningen till att jag valde ett kvantitativt sätt för att undersöka var för det första att jag ville lyfta fram alla studenters uppfattning om utbildningen. Detta skulle enligt min åsikt inte ha lyckats på samma sätt som om jag valt en kvalitativ metod och gjort en tolkning av svaren. På Malmö högskolas webbplats kan man hitta en framställning av Syv-programmet på de olika orterna vilken där fastställs som en distansutbildning. Av denna anledning har jag också använt begreppet distans i enkätundersökningen Trost, Jan Enkätboken, Studentlitteratur, Lund. S Trost S

15 Datainsamling har skett dels genom frågeformulär som jag delade ut bland studenterna under Malmödagarna 21 dvs. då grupperna var samlade i Malmö, dels genom studier av skriftligt material som jag fann vara relevant för mitt ämne samt elektroniska källor. Enkäten har två delar, en gemensam del för alla studenter det vill säga både Malmögruppen och distansgruppen och en del som bara riktats till distansgruppen. Resultaten av denna jämförelse väljer jag att redovisa som inledning i resultat av mitt arbete. Denna del av arbete är att betrakta som en förstudie som i viss mån ligger utanför ramen för min undersökning men ger unik information om likheter/skillnader mellan Malmögruppen och distansgruppen Urval Totalt finns det 91 studenter som går sin sista termin på studie och yrkesvägledareprogrammet i Malmö. Av dessa är 19 från Varberggruppen, 17 från Jönköpinggruppen, 15 från Örebrogruppen och 40 från Malmögruppen och dessa utgjorde målgruppen för min undersökning. Jag valde min målgrupp efter det som kändes mest praktiskt. Jag kunde nu använda Malmödagarna för datainsamling vilket jag annars inte kunde ha gjort om jag undersökt andra grupper. En annan orsak till att jag valde just dessa studenter var att vi som går utbildningen i Varberg vid olika tillfällen under utbildningens gång diskuterat vår utbildning. Dessutom fick vi diskutera med andra grupper då vi alla var samlade i Malmö och delade då med oss av våra tankar och åsikter om utbildningen som jag gärna ville lyfta fram med detta arbete. Enkäten delades ut bland studenterna i respektive grupp och alla fick skriva sitt namn på ett löst papper, detta för att jag skulle kunna kontrollera antalet svar och bortfall. I undersökningen används dock inga namn och informanterna är anonyma. 21 Alla studerande både i campus i Malmö och de andra i orterna deltar tre dagar i föreläsningar i Malmö. Detta året inträffade Malmödagarna mellan 6-8 februari. 15

16 2.2. Bortfallanalys Vid en bortfallanalys måste man ta hänsyn till både externa och interna bortfallet. Det externa bortfallet utgör de enkätsvar som aldrig kommer in, d.v.s. de studenter som av någon anledning aldrig svarar på enkäten. Medan det interna bortfallet motsvaras av de frågor som inte har blivit besvarade i en i övrigt besvarad enkät. 22 I min undersökning fick de studenter som går sista året av Syv- programmet och som var närvarande under tre obligatoriska utbildningsdagar i Malmö fylla i enkäten. Samtliga studenter lämnade också in en ifylld enkät. Bortfallet är 7 personer dvs. ungefär 8 procent då totalt 84 personer har deltagit i undersökningen. Av dessa var 17 från Varberggruppen, 15 från Jönköpinggruppen, 13 från Örebrogruppen och 39 från Malmögruppen. Bortfallet beror på studenternas frånvaro under Malmödagarna. Jag är medveten om att jag kunde skicka enkäten till de resterande som inte var i Malmö då jag delade ut min enkät. Men eftersom detta handlade om några få personer som i mitt tycke inte kunde påverka resultaten så har jag låtit bli att skicka den till dem. Jag tycker därför att bortfallet är för lite för att kunna påverka validitet och reliabiliteten i min undersökning. Jag har ett litet internt bortfall då några av deltagarna låtit bli svara på några frågor. Exempel på detta var Malmögruppen som inte svarade på frågan om telebilden. Detta för att de inte använt denna teknik och naturligtvis kunde de då inte heller uttala sig om detta. Den andra frågan som jag fick intern bortfall på handlade om studenternas åsikt om hur kommunikationen med lärarna har fungerat. Några av studenterna har skrivit att de inte kunde svara på frågan då detta berodde på vem läraren var. Jag anser att detta bortfall inte har påverkat resultatet av undersökningen då det handlar om ca: 2 procent av deltagarna Avgränsning Jag avgränsade mig till de studenter som går sista terminen på Syv- programmet vid Malmö högskola. En avgränsning av ämnet var också nödvändig för att begränsa arbetets omfång till den 10-poängsram som gäller för uppsatsen. Av denna anledning 22 Dahlström

17 behandlas bl.a. inte ekonomiska aspekter som har stor betydelse när det gäller anordnande av en utbildning Validitet/Reliabilitet Per Andersson m.fl. beskriver i sin bok Kunskapers värde validiteten så: Att validera handlar alltså om att hitta styrkor [ ]. Att validera innebär med andra ord att göra något giltigt. Inom forsknings- och mätningssammanhang är validitet ett centralt begrepp, som då handlar om i vilken utsträckning man faktiskt mäter eller beskriver det man avsett att undersöka. 23 En annan källa beskriver validiteten så här: Validitet innebär att man har undersökt och mätt det man ville undersöka och inget annat. 24 För hög validitet bör man använda enkla meningar och begripliga och vanliga ord så att alla kan uppfatta frågorna rätt, menar Jan Trost. 25 Jag anser att undersökningen har hög validitet. Dels för att jag har undersökt det jag ville undersöka och dels för att jag beskriver det jag avser att beskriva i min undersökning. Med detta menar jag att jag utifrån enkätsvaren kommer fram till om familjesituation eller arbetsförhållande har haft betydelse för deltagarna då de sökte utbildningen i distansform samt hur studenterna uppfattar sin utbildning. Mina frågor anser jag vara lättbegripliga och jag har inte använt svåra ord som kan påverka svaren. Dessutom var jag på plats vilket gjorde att jag kunde svara på eventuelle frågor. Med intern validitet menas trovärdigheten av de slutsatser man drar i en speciell situation. Med extern validitet menas då att kunna generalisera slutsatserna till andra situationer Andersson, Per & Fejes, Andreas Kunskapers värde validering i teori och praktik. Lund. S Trost

18 [Man måste göra ett urval. När man gör sitt urval är det väldigt viktigt att man får personer som är representativa för den grupp jag vill dra slutsatser om.] 27 Jag anser också att situationen inte har påverkat deltagarnas svar då de var anonyma och lärarna inte var närvarande då de svarade på frågorna. Undersökningen håller därför hög intern validitet. Jag tror också att undersökningen har ganska hög extern validitet för att deltagarna troligtvis skulle ha svarat på samma sätt även i andra situationer. För undersökningen valde jag deltagarna utifrån tron på att just de kan ge de mest tillförlitliga svaren om hur utbildningen upplevs. Deltagarna befinner sig nu i slutet av utbildningen och har hunnit få en uppfattning om olika delar av utbildningen. Reliabilitet handlar om pålitlighet vilket innebär att den kunskap som kommer fram är framtagen på ett tillförligt sätt. För god reliabilitet gäller också att mätningen är korrekt gjord och att samma metod kan tillämpas av olika personer med samma material. Det gäller att vara systematisk och noggrann. 28 Reliabilitet innebär också att mätningen är stabil och inte utsatt för t.ex. slumpinflytelser, att situationen skall vara likadan för alla. Idén med reliabilitet bygger på att man mäter, att man anger värden på variabler för varje enhet. 29 Jag anser att undersökningen har en ganska hög reliabilitet för att om jag låtit någon annan mäta deltagarnas svar skulle de ha kommit fram till samma resultat. Jag valde en kvantitativ enkätundersökning vilket innebär mindre av egen tolkning på deltagarnas svar. Jag var också på plats när deltagarna svarade på enkäten, detta gjorde att jag kunde förtydliga frågorna. Varje grupps svar har jag behandlat var för sig dessutom anger jag värden på variablerna för varje svar. Urvalet var inte slumpmässig och situationen var likadan för alla deltagare då de var på samma plats och vid samma tidpunkt Källkritik När det gäller källor så har jag använt både vetenskaplig litteratur och Internet. Den vetenskapliga litteraturen är att betrakta som mer tillförlitlig än Internet då det kan vara Trost

19 svårt att styrka källan och dess äkthet. Internet använde jag mig mest av för att hitta material i form av rapporter och uppsatser som har angivit författare och publikationsuppgifter vilket jag personligen tycker kan vara pålitliga då det är kontrollerbart. Men eftersom mycket av den litteratur jag använde var en tolkning av någon annans teori så kan jag ha gått miste om några ursprungstankar då jag gjorde min tolkning av någon annans tolkning. 19

20 3. Teori och litteraturbearbetning I detta kapitel behandlar jag den litteratur som har varit informationsskällan till mitt arbete. Dessa presenterar jag under rubriken tidigare studier och teoretiskt referensram. Tidigare studier delar jag upp i kategorierna information, interaktion och teknikiskt hjälpmedel. Jag behandlar även den litteratur som lyfter upp familjesituationen och eller arbetsförhållanden som den viktigaste orsak till val av distansutbildning. Under kategorin information behandlar jag litteratur som tar upp de upplysningar som studenter får innan studien börjar, bland annat skriftlig handledning, information om tekniskt utrusning osv. Kategorin interaktion behandlar samspelet mellan lärare och studenter och förklara på vilket sett denna interaktion borde gestalta sig i en distansutbildning. Tredje kategorin behandlar tekniken i distansutbildning. Jag väljer att lyfta upp och dela detta avsnitt i den ovan nämnda ordningen för att detta i mitt tycke är viktiga aspekter för att en utbildning skall uppfattas bra av studenter. I mitt arbete använder jag också teorier så som Supers karriärteori som handlar om människans olika åldersfaser och olika roller man tar under livets gång vilket har betydelse för individens karriärutveckling. Supers teori anser jag vara viktig att ta med i mitt arbete för att vi alla har byggt och byggt om vår karriär under livets gång och våra roller påverkar oss och våra beslut i livet. Jag använder också Lewins teori om levnadsrum som tar upp miljöns påverkan på individens och hennes beslutfattande i livet. Detta anser jag vara relevant för mitt arbete då jag vill se om tillexempel familjesituationen har påverkat studenterna då de sökte utbildningen på distans. Till sist använder jag mig av Moores teori om transaktionell distans som handlar om det pedagogiska avståndet som finns i växelspelet mellan lärare och studenter i en undervisningssituation. Detta är viktigt att ta med i arbetet för jag vill undersöka studenternas syn på hur kommunikationen mellan sig och lärarna har fungerat under utbildningen 20

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen 733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson 2013-03-05 911224-0222 - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen Syfte Syftet med uppsatsen är ta reda på hur den gymnasiereform som infördes läsåret

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING för kursen

STUDIEHANDLEDNING för kursen Institutionen för Beteendevetenskap och lärande STUDIEHANDLEDNING för kursen 15 högskolepoäng (LATVB7) Halvfart/distans Vårterminen 2015 Leif Mideklint - 1 - INLEDNING Denna studiehandledning är avsedd

Läs mer

Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00

Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00 Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00 Välkommen! Välkommen till kursen Distansutbildning 5p. Under hösten kommer vi att träffas vid ett tillfälle och detta tillfälle är obligatoriskt. Tidpunkt: Fredag

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Kopparberg IT 2012-06-18. Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2007, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier två

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin & årtal Handledare: namn Abstract/Sammanfattning Du skall skriva

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik Säbyholms montessoriskola Årskurs 6 Plats för bild som har med arbetet att göra Eget arbete 15 Poäng Rubrik Underrubrik Förnamn Efternamn Examinator: Förnamn Efternamn Handledare: Förnamn Efternamn 1 Sammanfattning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING OCH SYFTE... 2 NÅGRA PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE... 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING OCH SYFTE... 2 NÅGRA PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING OCH SYFTE... 2 NÅGRA PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE... 2 ATT VARA FYSISKT NÄRVARANDE ELLER LÄRA PÅ DISTANS... 3 Att vara fysiskt närvarande... 3 Att lära på distans... 3 EN SAMMANFATTANDE

Läs mer

Distansutbildning i kommunal vuxenutbildning. En kvalitetsgranskning

Distansutbildning i kommunal vuxenutbildning. En kvalitetsgranskning Distansutbildning i kommunal vuxenutbildning En kvalitetsgranskning Vad vi har granskat Vilka som läser på distans och varför Arbetssätt och arbetsformer Anpassning av distansundervisning utifrån elevers

Läs mer

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06 Institutionen för omvårdnad Sammanställning [2013-06-13] [OM 218vt13] Sid 1 (1) Kursutvärdering Kursnamn och poäng Kvinno- och familjehälsa I, 7,5 hp Kurs inom program (ange program)/fristående Barnmorskeprogrammet,

Läs mer

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen.

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen. Kursrapport Bakgrundsinformation Kursens namn: Bild och lärande: Visuella kulturer och kommunikation Termin: 1 Ladokkod: BL202C Kursansvarig: Bjørn Wangen Antal registrerade studenter: 26 Antal studenter

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Kursplan Sid 1 (4) Inst. för pedagogik. Kurskod PEA 211 Dnr 185/99-51 Beslutsdatum Kursens benämning. Pedagogik, allmän kurs

Kursplan Sid 1 (4) Inst. för pedagogik. Kurskod PEA 211 Dnr 185/99-51 Beslutsdatum Kursens benämning. Pedagogik, allmän kurs Inst. för pedagogik Kursplan Sid 1 (4) Kurskod PEA 211 Dnr 185/99-51 Beslutsdatum 1999-06-01 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Kursplanen gäller från Inplacering i utbildningssystemet

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng Elev: Klass: VO11 APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14 Kurs: Specialpedagogik 2, 100 poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen: SPECIALPEDAGOGIK 2 1. Planering,

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Studiehandledning FYSIOTERAPI Grundnivå FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng HT 11 A-LL, CSO Kursen är en grundkurs

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Request For Information, LearnConnection

Request For Information, LearnConnection Dokumentet är ställt till: Högskolan i Gävle Att: Mats Brenner Stockholm 23 September 2003 Request For Information, LearnConnection Open Training Sweden AB (OT) har nöjet att för Högskolan i Gävle (HiG)

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Utveckling av kurs i marinbiologi med hjälp av IT-stöd. Grebbestads folkhögskola

PROJEKTMATERIAL. Utveckling av kurs i marinbiologi med hjälp av IT-stöd. Grebbestads folkhögskola PROJEKTMATERIAL Grebbestads folkhögskola s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt...

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

TBMT18-Medicinsk Teknik

TBMT18-Medicinsk Teknik 1 (6) TBMT18-Medicinsk Teknik Sändlista Svante Gunnarsson Torun Berlind Elin Önstorp Matilda Leinsköld Neda Haj Hosseini Göran Salerud Kurskod TBMT18 Examinator Neda Haj Hosseini Kursen gavs Årskurs 2

Läs mer

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG527 Förskolebarns språkutveckling och lärande i matematik, 15 högskolepoäng Young children s language development and learning in mathematics, 15 higher education

Läs mer

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY Redovisning Redovisning av projekten Skriftligt i form av en slutrapport ( till handledaren via Urkund senast 11/4 (veckan innan påsklovet) Alla

Läs mer

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande 1. PLE för livslångt lärande Västerås folkhögskola Projektledare Mathias Anbäcken e-postadress info@vfhsk.se Tel 021-14 07 05 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Idag styrs lärandet i våra folkhögskolekurser

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Kurs i Dokumenthantering. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier en halvdag. Studietid:

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Oppositionsprotokoll-DD143x

Oppositionsprotokoll-DD143x Oppositionsprotokoll-DD143x Datum: 2011-04-26 Rapportförfattare Sara Sjödin Rapportens titel En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI perspektiv Opponent Sebastian Remnerud Var det lätt att förstå vad

Läs mer

Etik- och omvårdnadshandledning En röd tråd genom sjuksköterskeprogrammet

Etik- och omvårdnadshandledning En röd tråd genom sjuksköterskeprogrammet Etik- och omvårdnadshandledning En röd tråd genom sjuksköterskeprogrammet Inga-Britt Lindh Introduktion Etisk kompetens och professionellt förhållningssätt är viktiga utbildningsmål i sjuksköterskeexamen

Läs mer

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II 1 ( 6) THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II Sändlista Kurskod Examinator Mathias Henningsson Miguel Giménez Johan Holtström THFR41 Miguel Giménez Kursen gavs Årskurs 2 Termin Period 2 Kursens

Läs mer

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för musikvetenskap RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS Kurs: Musikteori 1/Musikvetenskap A Delkurs: Satslära/funktionsanalys Termin: VT 211 Totalt besvarade

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs kalkylering i MS Excel 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Annika Andersson, Kalle Räisänen, Anders Avdic - Informatik, Handelshögskolan 2012-10-25 1 Agenda

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering

Sammanställning av kursutvärdering Kursutvärdering P O Ågren per-olof.agren@umu.se Vårterminen 2017 Sid 1 (13) Sammanställning av kursutvärdering Examensarbete i informatik, 15 hp, VT 2017 Kursansvarig: Per-Olof Ågren Samlad bedömning 1

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

Till dig som funderar på VFU. i Upplands Väsby

Till dig som funderar på VFU. i Upplands Väsby Till dig som funderar på VFU i Upplands Väsby Marie Asmar utbildar sig till lärare för grundskolans tidigare skolår: - På VFU* möter vi eleverna och får se hur flexibla vi måste vara som lärare. Ett kort

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 högskolepoäng

Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 högskolepoäng Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 högskolepoäng STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDAR- PROGRAMMET, 180 högskolepoäng (Bachelor of Arts in Study and Career Guidance) VALET AV LIVSVÄG INNEBÄR EN PROCESS Världen

Läs mer

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Naturläkemedel och kosttillskott på 4 poäng som ingår i receptarieutbildningen

Läs mer

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002 Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare II, ht 2002. Maria Andrén och Anna Lindkvist, Inst för genetik och patologi Utvärdering av laboration i genteknik för kemiingenjörer, VT 2002 Introduktion

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

CENTRALA BEGREPP I VÅRDPEDAGOGIK

CENTRALA BEGREPP I VÅRDPEDAGOGIK CENTRALA BEGREPP I VÅRDPEDAGOGIK UNIVERSITY OF SKÖVDE HANIFE.REXHEPI@HIS.SE Bild 1 AGENDA Vad är kunskap? De fyra F:n Förståelse och lärande i relation till kunskap Vad är kompetens och vad finns det för

Läs mer

Distanspedagogik bland folkbildare DiFo

Distanspedagogik bland folkbildare DiFo Distanspedagogik bland folkbildare DiFo Eva Andersson Bengt Petersson Sandra Riomar 1 Syfte Att belysa distansutbildares förhållningssätt till IKT och de pedagogisk-didaktiska föreställningar som ligger

Läs mer

Hur kan man värdera uppsatskurser?

Hur kan man värdera uppsatskurser? Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare I, ht 2005 Agnes Edling, Institutionen för lingvistik och filologi Hur kan man värdera uppsatskurser? Inledning I en rapport från Uppsala studentkår

Läs mer

Kommunikation. Sammanhang. Utmaning. Östra Göinge kommun

Kommunikation. Sammanhang. Utmaning. Östra Göinge kommun Kommunikation Utmaning Sammanhang Motivation Förväntningar är grunden för vår pedagogiska plattform. Varje utvalt ord i vår plattform vilar på vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet. Läs mer om detta

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Utvärdering av fördjupningskurs i rättssociologi

Utvärdering av fördjupningskurs i rättssociologi Bilaga 1 Utvärdering av fördjupningskurs i rättssociologi Kursen gavs för andra gången hösten 2015. Studenterna har gett feedback genom en kursvärdering. Därutöver har det hållits ett kursråd. Studenternas

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Kursplan 154/2001/51 138/ Arbetslivspedagogik och annan vuxenutbildning. Kursen är en fristående kurs

Kursplan 154/2001/51 138/ Arbetslivspedagogik och annan vuxenutbildning. Kursen är en fristående kurs Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod PEA212 Dnr Dnr 154/2001/51 138/2002-51 Beslutsdatum Reviderad 2001-05-10 2002-06-11 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Arbetslivspedagogik och annan

Läs mer

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Studie- och yrkesvägledarprogrammet Marie Andersson Studiehandledning för kursen UC419F Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

Läs mer

Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning. Pedagogiska krav och supportorganisation

Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning. Pedagogiska krav och supportorganisation Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning Pedagogiska krav och supportorganisation Oktober 2004 Bakgrund... 2 Nätbaserad utbildning... 2 Sammanställning av pedagogiska krav på LMS för Malmö högskola

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI

KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI Med detta frågeformulär vill vi få mer kunskap kring hur uppsatsarbete och handledning upplevs och fungerar vid ämnet psykologi.

Läs mer

Vanlig klass eller inte? En studie om hur individer med Aspberger och ADHD påverkats av utbildningens utformning. Simon Marklund

Vanlig klass eller inte? En studie om hur individer med Aspberger och ADHD påverkats av utbildningens utformning. Simon Marklund ! Vanlig klass eller inte? En studie om hur individer med Aspberger och ADHD påverkats av utbildningens utformning. Simon Marklund 1 December 2014 Ht 2014 Forskningsplan inom kursen Karriärteori och vägledning.

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Gör en innehållsförteckning på denna handledning samt sidnumrering. Sidnumreringen skall börja efter sidan innehållsförteckning, och ingen sidnumrering på litteraturförteckningen. Kopparberg IT 2012-06-18

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Studieanvisning. Presentationsteknik, 738G28 (4 HP) Kursansvarig: Ulrika Axelsson, tel:

Studieanvisning. Presentationsteknik, 738G28 (4 HP) Kursansvarig: Ulrika Axelsson, tel: Studieanvisning Presentationsteknik, 738G28 (4 HP) Kursansvarig: Ulrika Axelsson, ulrika.axelsson@liu.se, tel: 013-28 18 03 Examinator: Ulrika Axelsson Administratör: Olivia Hallberg, olivia.hallberg@liu.se,

Läs mer

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform?

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Annika Åström, Malin Seeger Linköpings universitet, 2004 En distanskurs i trafiksäkerhet I detta dokument beskrivs ett exempel på hur man kan utforma en

Läs mer

Är det jobbigt på jobbet?

Är det jobbigt på jobbet? Är det jobbigt på jobbet? Har inte du varit otroligt missnöjd med din arbetsplats? Vad håller din chef på med? Känner du dig trött på allt skvaller? Har du bra arbetskamrater? Känner du dig motiverad att

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Forshaga kommun samverkar med Karlstad universitet och arbetslivet

Läs mer

Redovisning av kursvärdering för Samhällskunskap I HT 12 med kursledarens kommentarer

Redovisning av kursvärdering för Samhällskunskap I HT 12 med kursledarens kommentarer Redovisning av kursvärdering för Samhällskunskap I HT 12 med kursledarens kommentarer Antal svar: 14 av 24 Kursledarens kommentar med förslag till förbättring 58% av kursens deltagare har besvarat kursvärderingen,

Läs mer

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska Högskoledidaktik: IT eller face-to-face? Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska användas borde

Läs mer

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51 Sidan 1 av 6 2005-05-11 Dnr: 152/334-05 Institutionen för beteendevetenskap Kursplan, Pedagogik (1-20), 20 poäng Utbildningsområde: SA Ämneskod: PEA Engelsk titel: Education ECTS-poäng 30 Kursen ges som

Läs mer

Anmälan mot personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna

Anmälan mot personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna Högskolan Dalarna, rektor (Ert dnr DUC 2009/1897/10) Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Utbildningens målgrupp omfattar alla försvarsmaktsanknutna myndigheter samt våra nordiska grannländers försvarsmakter.

Utbildningens målgrupp omfattar alla försvarsmaktsanknutna myndigheter samt våra nordiska grannländers försvarsmakter. Sida 1(5) Utbildningens namn Concept Development and Experimentation, CD&E Poäng 60 hp Utbildningsansvar Försvarshögskolan Kod CDE01 Utbildningens syfte Som ett led i att utveckla Försvarsmakten nationellt

Läs mer

Kurs: Specialpedagogik 1, 100p Bedömningsunderlag APL

Kurs: Specialpedagogik 1, 100p Bedömningsunderlag APL Kurs: Specialpedagogik 1, 100p Bedömningsunderlag APL Jan 2015 Vård och omsorgsprogrammet Bedömningsunderlag under APL Kurs: Specialpedagogik 1, SPCSPE01, 100 poäng Elev: Handledare: APL-plats: APL-tid:

Läs mer

Språkutvecklande undervisning

Språkutvecklande undervisning Språkutvecklande undervisning Vinnare av kategorin fantasy på Ung berättare 2014 Vinnare av kategorin social påverkan på Ung berättare 2013 Först några självklarheter Genom språket så formulerar vi vår

Läs mer

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - om att kritiskt granska och värdera information Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - Innehåll Vad är källkritik? Varför källkritik? De källkritiska kriterierna Exempel på källkritiska frågor

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

CENTRALA BEGREPP I VÅRDPEDAGOGIK

CENTRALA BEGREPP I VÅRDPEDAGOGIK CENTRALA BEGREPP I VÅRDPEDAGOGIK UNIVERSITY OF SKÖVDE HANIFE.REXHEPI@HIS.SE Bild 1 AGENDA Vad är kunskap? De fyra F:n Förståelse och lärande i relation till kunskap Vad är kompetens och vad finns det för

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Audiology, Supervision and Evaluation in Workplace Education,

Läs mer

Kan idrotten användas som hjälpmedel för elever med överaktivitet?

Kan idrotten användas som hjälpmedel för elever med överaktivitet? Kan idrotten användas som hjälpmedel för elever med överaktivitet? Av Jenny Karlsson och Pehtra Pettersson LAU370 Handledare: Viljo Telinius Examinator: Owe Stråhlman Rapportnummer: VT08-2611-037 Abstract

Läs mer

Spanska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet II.

Spanska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet II. Lärosätets namn Stockholms universitet Kursens namn Spanska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 45 hp Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

Avhandling: Tillämpning av

Avhandling: Tillämpning av Avhandling: Tillämpning av video i distanskurser i högre utbildning Lena Dafgård Doktorand i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap Chalmers Göteborgs universitet Högskolepedagogisk

Läs mer

Magisterprogrammet pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande

Magisterprogrammet pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande Magisterprogrammet pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande Programmet omfattar med sina 60 hp - en metodkurs Forsknings- och utvecklingsarbete i skolan (15 hp) - teorikurser

Läs mer

Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp

Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp Civics Ba (B) Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng SH008G Samhällskunskap

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer