HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering OKTOBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering OKTOBER 2014"

Transkript

1 HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering OKTOBER 2014

2 Denna trafikutredning har utförts under januari oktober 2014 med följande organisation: BESTÄLLARE Helsingborgs stad Stadsbyggnadsförvaltningen Adress: Järnvägsgatan 22, Helsingborg Telefonnummer: Ombud: Oscar Grönvall Projektansvarig: Johan Svensson KONSULT Tyréns AB Adress: Isbergs gata 15, Malmö Telefonnummer: Uppdragsansvarig: Sophia Christianson Handläggare: Ali Esmaili Granskare: Emily Evenäs Titel på rapport: Utvärdering av Hastighetsgränser i Helsingborg Tyréns uppdragsnummer: Datum:

3 INNEHÅLL INLEDNING 1 Bakgrund & syfte 1 Omfattning & avgränsning 3 Metod 3 HASTIGHETSSÄNKNING 5 Sänkning från 50 km/h till 40 km/h 5 Sänkning från 50 km/h till 30 km/h 5 Sammanställning 6 OLYCKOR 7 Val av hastighet 7 Effekt av sänkt hastighet 9 RESTID 11 Tidigare studier 11 Beräkning av restid i Helsingborg 12 Sammanställning 12 BULLERNIVÅ 13 Trafikens påverkan på bullernivån 13 Sammanställning 13 ÖVRIGA ASPEKTER 17 Enhetlighet 17 Miljö & utsläpp 17 Acceptans & efterlevnad 18 Styrning av trafiken 19 Sammanställning 19 SAMMANFATTNING & SLUTSATS 21 Råå 21 Hastighetssänkning 21 Restid 21 Olyckor 21 Bullernivå 21 Övriga aspekter 21 Slutsats 22 REFERENSER 23 Skriftliga referenser 23 Digitala referenser 23 KOSTNAD 15 Kostnadsuppskattning 15 Sammanställning 15

4 INLEDNING Bakgrund & syfte År 2008 infördes ett nytt system med hastighetsgränser i Sverige vilket består av hastighetsgränser i steg om 10 km/h, från 30 km/h upp till 120 km/h. Syftet med ändringen var att få hastighetsgränser som bättre överensstämmer med vägens standard. Anpassningen av hastighetsgränserna var avsedd att ge ökad trafiksäkerhet baserad på krockvåldskurvan, en minskad miljöpåverkan samt en ökad respekt och acceptans för hastighetsgränser. Samtidigt har både regeringen och riksdagen påtalat vikten av att dessa nya hastighetsgränser inte ska användas på ett sådant sätt att det blir plottrigt och svåröverskådligt för trafikanten. (Rätt fart i staden, 2012) Regeringen gav dåvarande Vägverket i uppdrag att utvärdera effekten av de nya hastighetsgränserna. I den utvärdering som Trafikverket (f d Vägverket) tog fram föreslogs att 50, 70 och 90 km/h skulle avvecklas. En ny generell hastighet 40 km/h inom tättbebyggt område och 60 km/h utom tättbebyggt område föreslogs införas under en övergångstid på 5 år. Utvärderingen redovisades för regeringen i juni Näringsdepartementet har därefter gett beskedet att det inte finns tillräckligt starka skäl för att ändra lagstiftningen. Därför finns idag möjligheten att välja hastighetsgränser i steg om 10 km/h, från 30 km/ upp till 120 km/h. Sänkningen till 30 km/h och de fartdämpande åtgärderna resulterade i en tydlig sänkning av hastigheten vilket är positivt för bullernivåer och utsläpp. Efter införandet av 30-zonen har antalet olyckor minskat från fyra olyckor per år till en olycka per år. Med anledning av dessa resultat är det även relevant att utvärdera vad effekterna skulle bli om 30 km/h infördes på lokalgatunätet i Helsingborg. Syftet med detta uppdrag har därför varit att på ett tydligt sätt sammanställa för- och nackdelar med olika hastighetsprinciper. Följande tre principer för hastighetsbegränsningar i Helsingborg har utretts: 50 km/h på huvudgatunätet och 30 km/h på lokalgatunätet (50/30) 40 km/h på huvudgatunätet och 30 km/h på lokalgatunätet (40/30) 40 km/h både på lokalgatunätet och på huvudgatunätet (40) NYA HASTIGHETER I HELSINGBORG År 2012 tog Tyréns fram en hastighetsplan för Helsingborgs stad enligt metoden Rätt fart i staden där 40 km/h föreslogs utgöra ny bashastighet inom tätorten. Helsingborg har därefter implementerat ett första testområde med hastighetsgränsen 40 km/h. Innan en eventuell fortsatt implementering av 40 km/h är det relevant att utvärdera vad förändringen har inneburit. Under hösten år 2000 infördes en 30-zon i de centrala delarna av Råå. Förutom skyltning infördes andra fartdämpande åtgärder så som avsmalningar gjorde Tekniska förvaltningen i Helsingborg en uppföljning av 30-zonen på Råå med syftet att studera resultatet av förändringarna. 1

5 Malm Landskronavägen Rausvägen 30-zonen i Råå Testområdet i Helsingborg där 40 km/h har implementerats Inledning 2

6 Omfattning & avgränsning I uppdraget ingår att jämföra följande tre principer: 50 km/h på huvudnätet och 30 km/h på lokalnätet (50/30) 40 km/h på huvudnätet och 30 km/h på lokalnätet (40/30) 40 km/h både på lokalgatunätet och på huvudgatunätet, med undantag för gator utanför skolor som bibehåller 30 km/h (40) Skillnaden mellan de tre principerna har utvärderats utifrån följande aspekter: Hastighetssänkning Olyckor Restid Bullernivå Kostnad Även andra aspekter som enhetlighet, miljö och utsläpp, acceptans och efterlevnad samt styrning av trafiken belyses. Metod Metoden har anpassats efter det underlag som finns tillgängligt. Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie för att undersöka vilka tidigare studier som gjorts inom detta område. Nedan presenteras hur de olika aspekterna har utvärderats. HASTIGHETSSÄNKNING Utifrån hastighetsmätningar som gjorts före och efter sänkning till 30 respektive 40 km/h har en utvärdering gjorts av hur stor den uppmätta hastighetssänkningen blivit. OLYCKOR Med hjälp av uttag ur STRADA har olyckornas fördelas på huvudgatunätet respektive lokalgatunätet studerats. Med hjälp av effektsamband har därefter beräkningar gjorts av hur hastighetssänkningarna, som tagits fram i det tidigare kapitlet, påverkar antalet olyckor. RESTID Restiden har studerats genom att ett antal stråk i Helsingborg valts ut. Restiderna för de olika stråken har sedan jämförts utifrån den uppmätta hastighetssänkningen som tagits fram för de skyltade hastigheterna 40 km/h och 50 km/h. Dessutom redovisas tidigare studier av restidseffekten vid sänkt hastighet. BULLERNIVÅ Här presenteras resultatet från den bullerberäkning som gjorts för att utvärdera skillnaden i antalet bullerutsatta fastigeter vid de tre hastighetsprinciperna. KOSTNAD En bedömning av kostnaden för de olika hastighetsprinciperna har gjorts utifrån en uppskattning av kostnaden för antalet skyltar som krävs samt driftskostnaderna för dessa. ÖVRIGA ASPEKTER Övriga aspekter som enhetlighet, miljö och utsläpp, acceptans och efterlevnad samt styrning av trafiken utreds genom att relevant litteratur studeras. Erfarenhet hämtas även från den samlade trafikkompetensen inom Tyréns. 3 Inledning

7 Inledning 4

8 HASTIGHETSSÄNKNING Sänkning från 50 km/h till 40 km/h Inom Trafikverkets projekt Utvärdering av nya hastighetsgränser genomfördes hastighets mätningar före och efter sänkning av hastigheten från 50 till 40 km/h. Mätningarna gjordes på 72 platser. Trafikverkets undersökningar visar att en sänkning från 50 till 40 km/h sänker medel hastigheten med 1,7 km/h på huvudgator (från 40,6 till 38,9 km/h). Motsvarande sänkning på lokalgator var 1,6 km/h (från 36,4 till 34,8 km/h). Enligt Trafikverkets effektmodell minskar hastigheten med ca 2 km/h vid en sänkning från 50 till 40 km/h. I studien Utvärdering av nya hastigheter i tätort från KTH gjordes hastighetsmätningar på 70 gator där hastigheten sänktes från 50 till 40 km/h. Medelhastigheten innan hastighetssänking var 40,5 km/h. Efter hastighetssänkningen sjönk hastigheten med i genomsnitt 2,2 km/h till 38,3 km/h. Det anges dock inte om dessa var huvudgator eller lokalgator. Malmö har genomfört mätningar på sju huvudgator där hastigheten sänkts från 50 till 40 km/h. Resultatet visar att hastigheten sjönk med i genomsnitt 2,4 km/h (från 40,8 till 38,4 km/h). Mätningar har endast gjorts på två lokalgator varför resultatet därifrån inte anses vara tillförlitligt. Även i Helsingborg har före- och eftermätningar gjorts i tio olika punkter där hastigheten har sänkts från 50 km/h till 40 km/h. Åtta av dessa ingår i huvudgatunätet. Resultaten visar att medelhastigheten hade sjunkit med i genomsnitt 3,5 km/h (från medelhastigheten 45,4 till 41,9 km/h). Eftersom mätningar endast har gjorts på två lokalgator anses resultatet därifrån inte vara tillförlitligt. Enligt de redovisade studierna ovan har hastigheten sjunkit med mellan 1,7 och 3,5 km/h. Hastigheten före sänkningen varierade mellan en medelhastighet på 40,5 och 46,9 km/h. Motsvarande medelhastighet efter sänkningen varierade mellan 38,3 och 43,6 km/h. I studierna gjorda av Trafikverket och KTH har flest antal mätningar utförts, resultaten från dessa anses därför vara mer tillförlitliga jämfört med studierna från Helsingborg och Malmö. De uppmätta hastigheterna före och efter samt den uppmätta hastighetssänkningen som används i de beräkningar som följer har därför utgått från Trafikverkets och KTH:s resultat. Resultatet redovisas i tabellerna nedan. FÖRE (KM/H) EFTER (KM/H) HASTIGHETS SÄNKNING (KM/H) Huvudgator 40,6 38,6 2,0 Lokalgator 36,4 34,8 1,6 Sänkning från 50 km/h till 30 km/h I de utredningar som har studerats har gator som sänks från hastigheten 50 till 30 km/h antagits utgöra lokalgator om inget annat nämns. I studien Utvärdering av nya hastigheter i tätort från KTH studerades hastighetsmätningar på 14 gator där hastigheten sänktes från 50 till 30 km/h. Medelhastigheten innan hastighetssänking var endast 34,6 km/h vilket sannolikt beror på att gatorna var villagator där utformningen är sådan att högre hastigheter känns onaturligt eller till och med omöjligt. Efter hastighetssänkningen till 30 km/h uppmättes hastigheten till i snitt 32,2 km/h. Sänkningen innebar en hastighetsreducering på i snitt 2,4 km/h. I rapporten Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort från SKL redovisas en studie av hastighetsförändringen i ett 30-område i Göteborg. Studien visar att en hastighetssänkning från 50 km/h till 30 km/h sänkte medelhastigheten med 2 km/h (från 40 km/h till 38 km/h) för de större gatorna medan det på de mindre gatorna endast sänktes med 1 km/h (från 35 km/h till 34 km/h). 5

9 Enligt de redovisade studierna ovan har hastigheten sjunkit mellan 1,0 och 2,4 km/h. Hastigheten före sänkningen varierade mellan en medelhastighet på 34,6 och 40 km/h. Motsvarande hastighet efter sänkningen varierade mellan 32,2 och 38 km/h. De uppmätta hastigheter före och efter samt den uppmätta hastighetssänkningen som används i de beräkningar som följer har dock utgått från KTH:s resultat. Resultatet redovisas i tabellerna nedan. FÖRE (KM/H) EFTER (KM/H) HASTIGHETS SÄNKNING (KM/H) Lokalgator 34,6 32,2 2,4 Sammanställning Studierna visar att en sänkning av den skyltade hastigheten resulterade i en sänkning av den uppmätta hastigheten på runt 2 km/h. Resultatet från Helsingborg visade t.o.m. på något större hastighetssänkning. Den uppmätta hastighetssänkningen var något högre, 2,4 km/h, när hastigheten sänktes till 30 km/h på lokalgatunätet jämfört med 1,6-2,0 km/h när hastigheten sänktes till 40 km/h på huvud- och lokalgatunätet. Å andra sidan sker ingen sänkning alls i huvudgatunätet om 50 km/h bibehålls, se sammanställningen nedan. HASTIGHETS- 50/30 KM/H 40/30 KM/H 40 KM/H SÄNKNING Huvudgator Lokalgator 2,4 2,4 1,6 Hastighetssänkning 6

10 OLYCKOR Val av hastighet Hastigheten har dels betydelse för hur stor risken är för att en olycka ska inträffa och dels betydelse för hur allvarliga följder en olycka får. Sannolikheten för att en fotgängare ska dödas beror på den hastighet bilen har i kollisionsögonblicket. Nio av tio oskyddade trafikanter överlever att bli påkörda av en bil i 30 km/h. Vid 40 km/h överlever sju av tio och vid 50 km/h överlever bara två av tio. En viktig väg till en säker tätortstrafik är alltså att anpassa hastigheterna efter vad människokroppen tål. Utifrån den s.k. krockvåldskurvan som illustreras i bilden till höger bör därför hastigheterna inte överstiga 30 km/h i miljöer där oskyddade trafikanter och bilister blandas. Generellt bör därför 30 km/h eftersträvas i lokalnätet. En sänkning från 50 km/h till 30 km/h i alla bostadsområden fungerar dock inte alltid i praktiken av flera orsaker. På korta länkar och på länkar med tät bebyggelse är det naturligt för bilisterna att hålla låga hastigheter. Däremot kan det bli problem med 30 km/h om zonerna blir för stora, gatorna för långa och/eller bebyggelsen är gles. Enligt handboken Lugna gatan bör körsträckan mellan en start-/målpunkt inne i ett område och närmaste anslutning till huvudnätet inte överstiga 400 meter. Den analys av Helsingborgs bostadsområden som gjordes i och med framtagandet av Helsingborgs hastighetsplan visar att risk finns för dålig efterlevnad av 30 km/h i många områden på grund just stora områden och långa länkar. Att ha olika hastigheter i olika bostadsområden skapar en otydlighet för trafikanterna varför avvägningen gjordes att 40 km/h i samtliga bostadsområden var den mest lämpliga hastigheten. Krockvåldskurvan, illustration av Caroline Andersson, Atelje C. 7

11 8 Olyckor Svårighetsgrad Dödsolycka Svår olycka Lindrig olycka Vägnät Huvudnät Lokalnät Övergripande 0 1 0,5 Kilometer Inrapporterade olyckor sedan 2005 Olycksstatistik STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är ett informationssystem för olyckor och skador i trafiken som bygger på polis- och sjukvårdsrapporter sedan Ifrån STRADA kan utdrag över olycksstatistik tas ut. För att få en tydlig bild av var olyckorna inträffar har ett utdrag från STRADA från 2005 och framåt gjorts för Helsingborg. Olyckorna har sedan sorterats efter om de inträffat på lokalgatunätet eller huvudgatunätet. Det övergripande gatunätet har klassificerats som huvudgator men endast kommunala gator med hastighetsgränser på max 50 km/h ingår i studien. Vidare ingår endast olyckor där motorfordon varit inblandade. STRADA-utdraget visar att det under den studerade perioden har rapporterats in totalt 698 trafikolyckor, där motortrafik varit inblandad, på huvud- och lokalgatunätet i Helsingborg. 72% av dessa inträffade på huvudgatunätet och 28% på lokalgatunätet, detta illustreras i kartan till höger. Olycksstatistiken visar även att av dödolyckorna och de svåra olyckorna sker hela 79% respektive 75% på huvudgatunätet. I tabellen nedan redovisas hur många olyckor som skett på huvud- respektive lokalgatunätet indelat i lindriga-, svåra- och dödsolyckor. Eftersom majoriteten av olyckorna sker på huvudgatunätet skulle en hastighetssänkning på huvudgatorna ge en större effekt än om hastigheten endast sänktes på lokalgatorna. Ett mått som redovisar risken är antalet olyckor per kilometer. På huvudgatunätets 140 km sker 3,6 olyckor/km jämfört med 0,6 olyckor/km på lokalgatunätets 320 km. OLYCKSTYP LOKALGATUNÄT HUVUDGATUNÄT ANTAL OLYCKOR ANDEL OLYCKOR OLYCKOR/ KM ANTAL OLYCKOR ANDEL OLYCKOR OLYCKOR/ KM Lindriga olyckor % 0, % 3,17 Svåra olyckor 14 21% 0, % 0,37 Dödsolyckor 2 25% 0, % 0,04 Totalt % 0, % 3,6

12 Effekt av sänkt hastighet Enligt KTH:s slutrapport Utvärdering av nya hastighetsgränser i tätort, pekar internationella och nationella studier på att antalet olyckor minskar som en funktion av kvoten mellan hastigheten efter och före en åtgärd genomförs enligt funktionen nedan. (Olyckor efter) = (Olyckor före) x (V efter / V före ) N Med denna funktion kan en beräkning göras av hur förändringen i hastigheten påverkar antalet olyckor. Storleken på koefficienten N beror på typ av olycka enligt tabellen nedan: TYP AV OLYCKA REDUKTIONSFAKTOR Dödsolyckor (V efter / V före ) 4,5 Svåra olyckor (V efter / V före ) 3 Lindriga olyckor (V efter / V före ) 2 Nedan följer ett exempel på uträkning av antalet olyckor efter en sänkning av hastigheten. Exemplet beskriver förändringen av antalet svåra olyckor på huvudgatunätet vid en sänkning från 40,6 km/h till 38,6 km/h då antalet olyckor före hastighetssänkningen var 52 stycken. 50 OCH 30 KM/H PÅ HUVUD- RESPEKTIVE LOKALGATUNÄT Om hastigheten 50 km/h behålls på huvudgatunätet medan hastigheten på lokalgatunätet sänks till 30 km/h förväntas antalet olyckor på lokalgatunätet sjunka medan trafiksäkerhetssituationen på huvudgatunätet, där flest trafikolyckor inträffar, förblir oförändrad. När hastigheten sänks till 30 km/h i lokalgatunätet har, enligt tidigare resonemang, en hastighetssänkning på 2,4 km/h använts vid beräkning av effekten på antalet olyckor. Totalt sätt bedöms denna förändringen innebära en minskning med ca 26 olyckor, d.v.s. 4 %. I tabellen nedan anges de beräknade antalet olyckor vid hastighetssänkningen samt antalet rapporterade olyckor inom parantes. OLYCKSTYP LOKALGATUNÄT HUVUDGATUNÄT Lindriga olyckor 157 (180) 444 (444) Svåra olyckor 11 (14) 52 (52) Dödsolyckor 2 (2) 6 (6) Totalt 170 (196) 502 (502) 40 OCH 30 KM/H PÅ HUVUD- RESPEKTIVE LOKALGATUNÄT Vid en sänkning till 40 km/h på huvudgatunätet och 30 km/h på lokalgatunätet förväntas antalet olyckor sjunka i hela gatunätet. När hastigheten sänks från 50 km/h till 40 km/h har, enligt tidigare resonemang, en hastighetssänkning på 2,0 km/h använts vid beräkning av effekten på antalet olyckor på huvudgatunätet och vid en sänkning till 30 km/h på lokalgatunätet har en hastighetssänkning på 2,4 km/h använts. Totalt sätt bedöms denna förändring innebära en minskning med ca 77 olyckor, d.v.s. totalt 11 %. I tabellen nedan anges de beräknade antalet olyckor vid hastighetssänkningen samt antalet rapporterade olyckor inom parantes. OLYCKSTYP LOKALGATUNÄT HUVUDGATUNÄT Lindriga olyckor 157 (180) 401 (444) Svåra olyckor 11 (14) 45 (52) Dödsolyckor 2 (2) 5 (6) Totalt 170 (196) 451 (502) 9 Olyckor

13 40 KM/H PÅ HELA GATUNÄTET Vid en sänkning till 40 km/h på hela gatunätet förväntas antalet olyckor sjunka i hela gatunätet. När hastigheten sänks från 50 km/h till 40 km/h har, enligt tidigare resonemang, en hastighetssänkning på 1,6 km/h respektive 2,0 km/h använts vid beräkning av effekten på antalet olyckor i lokalgatunätet respektive huvudgatunätet. Totalt sätt bedöms denna förändring innebära en minskning med ca 68 olyckor, d.v.s. totalt 10 %. I tabellen nedan anges de beräknade antalet olyckor vid hastighetssänkningen samt antalet rapporterade olyckor inom parantes. OLYCKSTYP LOKALGATUNÄT HUVUDGATUNÄT Lindriga olyckor 165 (180) 401 (444) Svåra olyckor 12 (14) 45 (52) Dödsolyckor 2 (2) 5 (6) Totalt 179 (196) 451 (502) SAMMANSTÄLLNING I tabellen nedan görs en sammanställningen av den beräknade minskningen av antalet olyckor för de tre alternativen för hastighetssänkning. Sammanställningen visar tydligt att en sänkning till 40/30 km/h och därefter 40 km/h i hela gatunätet är de bästa alternativen då dessa innebär en minskning med 77 respektive 68 olyckor jämfört med 26 olyckor vid hastighetsprincipen 50/30 km/h. OLYCKSTYP 50/30 KM/H 40/30 KM/H 40 KM/H Lindriga olyckor - 23 olyckor - 66 olyckor - 58 olyckor Svåra olyckor - 3 olyckor - 10 olyckor - 9 olyckor Dödsolyckor Oförändrat - 1 olycka 1 olycka Totalt Olyckor 10

14 RESTID Christ inelun dsväge n n ge dsvä Larö Mariastaden-Knutpunkten 5,4 km Ch rist ine lun dsv äg en en eroväg Sofi För att biltrafikens tillgänglighet ska vara god krävs enligt principerna som tagits fram i Rätt fart i staden 50 km/h på huvudnätet och 60 km/h för regionbusstrafiken. Enligt den analys som gjorts inom arbetet med Helsingborgs hastighetsplan kan dock dessa tillgänglighetsanspråk på många ställen inte tillgodoses, bl.a. på grund av att många oskyddade trafikanter rör sig tvärs gatorna. På dessa gator gjordes därför avvägningen att hastigheten bör vara 40 km/h. Än ge lh olm sle de n Öste rlede n Ring ägen rpsv Än gel hol m sv äg en ägen Vasatorpsv sto gatan tning Drot Tidigare studier Pålsjö-Ramlösa Station 8,0 km Häl so vä gen S Filbornavägen n ge Husensjö-Knutpunkten 2,4 km vä orna Filb Öste rlede n Bergaliden sgatan nbock ra Ste Söd gatan tning Drot E6 E4 E20 n gata vägs Järn Fältarpsvägen möl Mal Fältarpsvägen en ed en led mö Mal Österleden ÖRESUND gen gsvä terin Plan En ändring av skyltad hastighet innebär förändrade restider när medelhastigheten förändras. I Trafikverkets Utvärdering av nya hastighetsgränser gjordes mobila mätningar på ca 1 km långa rutter före och efter ändringen av hastighetsgränserna. Mätningarna analyserades sedan med avseende på inverkan på restid, hastighetsprofil och medelhastighet. De utvalda rutterna innefattade ofta passage av större korsningar, övergångsställen och andra hinder som medförde att fordonet tvingades sakta ner. Enligt de bedömningar som gjorts inom projektet avseende hastighetsvariationer och resmedelhastigheter innebär en sänkning av hastigheten från 50 till 40 km/h en ökad restid på ca 3 sekunder/km. E6 E4 E20 tan ga ng ttni Dro Nedan beskrivs både tidigare studier av restidseffekter samt beräkningar av den förändrade restiden vid sänkt hastighet i Helsingborg. Resultatet från dessa sammanställs i tabellen på nästa sida. n ölede Malm 11 Rausvägen Under 12 månader med start 1 juni 2007 pågick försök med de nya hastighetsgränserna 40, 60 och 80 i ett antal kommuner. Den utvärdering som gjordes av tätortsförsöket gen navä skro Land I Helsingborgs Dagblads artikel Så mycket längre tid tar resan från 2012 beskrivs ett test som utfördes i fält där den åtta kilometer långa sträckan från begravningsplatsen i Pålsjö till Ramlösa station via Kullavägen, Lägervägen, Sockengatan och Södra Hunnetorpsvägen kördes. Vid ena tillfället kördes sträckan i 50 km/h och vid det andra tillfället i 40 km/h. Resultatet av testet blev en ökad restid på 43 sekunder vid hastigheten 50 km/h vilket innebär 5,6 s/km. Råå-Knutpunkten E6 E4 E20 n väge Raus 6,3 km Rausvägen Karta över de fyra sträckorna i Helsingborg, inkl. HD:s test, där restiden har beräknats

15 visade bl.a. att restiderna påverkades med 2-5%. För stadstrafiken innebär det mindre än en halv minuts ökad restid för en normal tätortsresa. (Rätt fart i staden, 2012) Beräkning av restid i Helsingborg En förenklad beräkning av skillnaden i restid har gjorts för tre olika sträckor i Helsingborg enligt kartan till vänster. Längre resor, där hastigheten får större betydelse, antas till stora delar göras längs huvudgatunätet. Därför har endast skillnaden mellan 40 respektive 50 km/h jämförts för de studerade sträckorna. Vid beräkning av skillnaderna i restid har inte skyltad hastighet använts, utan de uppmätta hastigheterna enligt kapitlet om hastighetssänkning vilket innebär en hastighet på 40,6 km/h vid 50 som skyltad hastighet respektive 38,6 km/h för 40 som skyltad hastighet. En förenkling har gjorts som innebär att man håller en konstant hastighet genom hela resan. Resultatet visar på en ökad restid på mellan sekunder vilket innebär mellan 4,4 och 5,0 s/km. Sammanställning De tre olika studierna visar att den ökade restiden vid hastigheten 40 km/h jämfört med 50 km/h ligger på mellan 3-5,6 sekunder per kilometer med ett medeltal på 4,6 sekunder per kilometer. En högre hastighet på huvudgatunätet kan med andra ord inte anses få någon större effekt på restiden. Ofta börjar och slutar dessutom en resa på lokalgatorna. Om dessa får hastighetsbegränsningen 30 km/h minskar restidsvinsterna ytterligare. RESTIDSVINST 50/30 KM/H 40/30 KM/H 40 KM/H Medelvärde 0 s/km 4,6 s/km 4,6 s/km STRÄCKA LÄNGD RESTID 50 KM/H (40,6 KM/H) RESTID 40 KM/H (38,6 KM/H) SKILLNAD (S) SKILLNAD (S/KM) Mariastaden - Hbg 5,4 km 8 min 0 s 8 min 24 s + 24 s + 4,4 s/km Råå - Hbg 6,3 km 9 min 18 s 9 min 48 s + 30 s + 4,8 s/km Husensjö - Hbg 2,4 km 3 min 30 s 3 min 42 s + 12 s + 5,0 s/km Pålsjö - Ramlösa Station 8,0 km 12 min 36 s 13 min 21 s + 45 s + 5,6 s/km (Test av HD) Test av Trafikverket ,0 s/km Medelvärde + 4,6 s/km Restid 12

16 BULLERNIVÅ Trafikens påverkan på bullernivån Buller från vägar beskrivs med två mått, dels den maximala, momentana ljudnivån och dels den ekvivalenta ljudnivån. Den maximala ljudnivån är den högsta nivå som uppkommer då ett fordon passerar och är oberoende av antalet fordon. Den ekvivalenta ljudnivån är det sammanvägda medelvärdet av alla fordonspassager under en tidsperiod, t.ex. dygnet. Den ekvivalenta ljudnivån är således beroende av trafikmängden på det aktuella vägavsnittet. DYGNSEKVIVALENT 50/30 KM/H 40/30 KM/H 40 KM/H LJUDNIVÅ <65 dba >65 dba Summa För tunga fordon minskar bullret med minskad hastighet kontinuerligt ner till 30 km/h vid jämn hastighet och ner till 50 km/h vid accelerationer, retardationer och körning på lägre växlar, dvs vid körning i tätortsmiljö. För personbilar minskar på motsvarande sätt det ekvivalenta bullret ner till 30 km/h respektive 40 km/h. Anledningen till att bullret inte minskar vid de lägsta hastigheterna är att motorbullret då dominerar över däcksbullret. På gator utan tung trafik blir effekten störst vid sänkning från 50 km/h. (Rätt fart i staden, 2012) Eftersom man inte bedöms kunna köra med jämn hastighet inne i Helsingborgs tätort minskar bullernivån endast ner till 40 km/h för personbilar, därför blir bullernivån densamma vid 40 km/h i hela gatunätet som vid 40 km/h på huvudgatunätet och 30 km/h på lokalgatunätet. Sammanställning En bullerberäkning har gjorts för att utvärdera antalet bullerutsatta fastigheter vid de olika hastighetsprinciperna. Resultatet som redovisas i tabellen till höger visar att antalet bullerutsatta är nästan 25% fler vid 50/30 km/h. Antalet fastigheter som utsätts för mer än 65 dba, vilket är Trafikverkets riktvärde i befintlig miljö, är 75% fler vid 50/30 km/h. Det är dessa gator som är prioriterade för åtgärder i Helsingborgs stads bullerprogram. Hastighetsprinciperna 30/40 km/h eller 40 km/h i hela gatunätet är därför att föredra ur bullersynpunkt. 13

17 Bullernivåer vid 50 km/h på huvudgatunätet och 30 km/h på lokalgatunätet Bullernivåer vid 40/30 km/h eller 40 km/h i hela gatunätet Bullernivå 14

18 KOSTNAD Kostnadsuppskattning En kostnadsuppskattning har gjorts av de olika hastighetsprinciperna genom att beräkna kostnaden och driftskostnaden för de antalet skyltar som krävs. KOSTNAD 50/30 KM/H 40/30 KM/H 40 KM/H Fast kostnad kr kr Årlig driftskostnad kr kr kr Vid båda hastighetsprinciperna 50/30 km/h och 40/30 km/h varierar hastigheterna ofta då lokalgatunätet innehåller många och korta sträckor, eftersom de kräver lika många skyltar innebär de samma kostnad. Vid skyltning enligt hastighetsprincipen 40 km/h i hela gatunätet har beräkningen utgått från de hastigheter som föreslås i Hastighetsplan Helsingborg. Utifrån kartorna på nästa sida, som redovisar de punkter som kräver hastighetsskyltning, har en beräkning gjorts av kostnaden för skyltning vid hastighetsprinciperna 40 km/h på hela gatunätet respektive 50/40 km/h på huvudgatunätet och 30 km/h på lokalgatunätet. Kostnadsuppskattningen har gjorts utifrån att en enkel vägvisare kostar kronor. Dessutom tillkommer en årlig driftskostnad av skyltarna på ca 150 kronor per skylt. Eventuellt kommer det inte att krävas en helt ny vägvisare med fundament och stolpe på alla ställen, utan endast en ny skylt, men kostnaden som har beräknats nedan kan ändå ses som en fingervisning av förhållandet mellan de olika hastighetsprinciperna. Sammanställning Vid 30/50 km/h och 40/30 km/h krävs 625 skyltar jämfört med 296 vid 40 km/h på hela gatunätet. Den stora skillnad i antalet skyltar innebär att hastighetsprinciperna 30/50 km/h och 40/30 km/h kostar 1,65 miljoner kronor mer och nästa kronor mer per år i driftskostnad. I tabellen nedan redovisas de ungefärliga kostnaderna för de olika alternativen. 15

19 Skyltning Hastigheter 40/50 km/h 30 km/h Övergripande 0 0,5 1 Kilometer Skyltning vid 50 eller 40 km/h på huvudgatunätet och 30 km/h på lokalgatunätet Skyltning Hastigheter 30 km/h 40 km/h 50 km/h 60 km/h 70 km/h Övergripande 0 0,5 1 Kilometer Skyltning enligt de hastigheter som föreslås i Hastighetsplan Helsingborg där 40 km/h föreslås i större delen av gatunätet Kostnad 16

20 ÖVRIGA ASPEKTER Enhetlighet För biltrafikanterna är det viktigt att hastighetsgränserna inte upplevs som plottriga, det skall finnas en enhetlighet som underlättar för trafikanten att förstår vad det är som gäller. Lokala höjningar och sänkningar av hastigheten på korta sträckor gör det svårt för trafikanterna att hålla reda på hastighetsgränserna. Syftet med det nya systemet för hastighetsgränser, vilket består av hastighetsgränser i steg om 10 km/h, från 30 upp till 120 km/h, var att få hastighetsgränser som bättre överensstämmer med vägens standard. Samtidigt har både regeringen och riksdagen påtalat vikten av att dessa nya hastighetsgränser inte ska användas på ett sådant sätt att det blir plottrigt och svåröverskådligt för trafikanten. (Rätt fart i staden, 2012) Miljö & utsläpp Det är inte bara mängden trafik och typ av fordon som påverkar trafikens miljöpåverkan, även hastigheter och körmönster påverkar. I en stad där trafikmiljön innebär flera stopp och väjningar blir bränsleförbrukningen mindre ju lägre hastighet som hålls och ju färre kraftiga accelerationer som görs. I diagrammet nedan redovisas koldioxidutsläppen och bränsleförbrukningen vid jämn hastighet (orange linje) och vid accelerationer (blå linje). Vid körning i tätort är det dock ofta svårt att hålla en jämn hastighet genom hela resan på grund av korsningar, övergångsställen m.m. Det är därför viktigt att storleken på accelerationen blir så liten som möjligt för att minska mängden utsläpp och bränsleförbrukningen. Både principen att skylta 40 km/h på hela gatunätet och principen att skylta 50 alternativ 40 km/h på huvudnätet och 30 km/h på lokalnätet är enhetliga system. 50/30 och 40/30 km/h kan dock upplevas som mer plottrigt för trafikanten eftersom hastigheten varierar ofta då lokalnätet består av många och korta sträckor. Det blir för trafikanten ett plottrigt gatunät där det är svårt att hålla koll på vilken hastighet som faktiskt gäller. Om hastighetsgränsen sätts till 40 km/h på hela gatunätet, förutom i vissa undantagsfall t.ex. i anslutning till skolor, blir det för trafikanten lättare att hålla koll på hastighetsgränsen. Trafikanten behöver inte tänka på om han eller hon kör på lokaleller huvudgatunätet, enhetligheten gör att trafikanten istället vet att 40 km/h gäller på alla vägar oavsett dess tillhörighet. Kartorna på föregående sida som redovisar de punkter som kräver hastighetsskyltning vid de två hastighetsprinciperna visar tydligt hur skyltningen blir mindre plottrig vid 40 km/h i hela gatunätet. Accelerationer Jämn hastighet Koldioxid och bränsleförbrukning vid körning i tätort (Trafikverkets informationsblad Hastighet och miljö ) 17

HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering SEPTEMBER 2014

HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering SEPTEMBER 2014 HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärderig SEPTEMBER 2014 OMFATTNING HASTIGHETSPRINCIPER SOM UTRETTS: 50/30 km/h huvud- resp. lokalgatuätet 40/30 km/h huvud- resp. lokalgatuätet 40 km/h i hela gatuätet

Läs mer

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter Underlag till Förslaget om nya hastigheter Nya hastigheter Bakgrund Hastighetsgränser infördes i Sverige första gången 1907, då var högsta tillåtna hastighet 15 km/tim under dagtid och 10 km/tim efter

Läs mer

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN 1 NYA HASTIGHETER I UPPSALA KOMMUN 2013 beslutade Gatu- och samhällsmiljönämnden att påbörja en översyn av kommunens hastigheter i tättbebyggt område.

Läs mer

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

Trafiksäkerhet landsväg före ändring

Trafiksäkerhet landsväg före ändring Trafiksäkerhetseffekter av nya hastighetsgränser Karl-Lennart Bång, KTH Bakgrund Regeringsuppdrag 2008 till Vägverket att utreda effekter av att ändra hastighetsgränserna från nuvarande 50 70 90 110 km/h

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikkontoret Tjänsteskrivelse 1(6) Erik Nilsgart 046-3555232 erik.nilsgart@lund.se Tekniska nämnden Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Sammanfattning

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Håkman Införande av nya hastighetsgränser i Kalmar tätort

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Håkman Införande av nya hastighetsgränser i Kalmar tätort Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Håkman 2014-3668 0480-4503 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Införande av nya hastighetsgränser i Kalmar tätort Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Uppföljning trafiknätsanalys Hastighetssäkrade gång- och cykelpassager och 30-zoner Uppföljning av hastigheter i 30-zoner mätningen visade 40 km/tim trafikarbete

Läs mer

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning NTF RAPPORT 2017:1 Hastighetsmätningar och ökad polisövervakning på fem platser inom Polisregion Väst www.ntf.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY PM BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY SLUTRAPPORT 2013-12-16 Sammanfattning Det centrala området Svartå strand i Mjölby planeras genomgå en omvandling från verksamhetsområde till ett

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Mindre orter Vellinge kommun. november 2012

HASTIGHETSPLAN :: Mindre orter Vellinge kommun. november 2012 HASTIGHETSPLAN :: Mindre orter Vellinge kommun november 2012 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Mindre orter Vellinge kommun, november 2012 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER:

Läs mer

Nya hastighetsgränser i tätort uppföljning

Nya hastighetsgränser i tätort uppföljning Nya hastighetsgränser i tätort uppföljning 2009-2010 Beställare: Trafikverket Utförare: KTH avdelningen för trafik och logistik Projektansvarig: Karl-Lennart Bång Tidplan: 2009-01-01 - (2010-12-31) 2011-12-31

Läs mer

Förslag till beslut. 2. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till justerade hastighetsgränser på Västerbron och Centralbron.

Förslag till beslut. 2. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till justerade hastighetsgränser på Västerbron och Centralbron. Tjänsteutlåtande Dnr Dnr T2013-320-02133 Sida 1 (12) Handläggare Daniel Firth 08-508 261 24 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-11-19 Översyn av hastighetsgränserna i Stockholm. Redovisning av pilotområden

Läs mer

Översyn av hastighetsgränser i Hässelby- Vällingby, Liljeholmen och Skärholmen. Beslut om remiss

Översyn av hastighetsgränser i Hässelby- Vällingby, Liljeholmen och Skärholmen. Beslut om remiss Dnr Sida 1 (8) 2016-03-08 Handläggare Christina Akbar 08-508 260 41 Till Trafiknämnden 2016-06-16 Översyn av hastighetsgränser i Hässelby- Vällingby, Liljeholmen och Skärholmen. Beslut om remiss Förslag

Läs mer

7 BILTRAFIK 7.1 MÅL 7.2 NUVARANDE BILTRAFIKNÄT

7 BILTRAFIK 7.1 MÅL 7.2 NUVARANDE BILTRAFIKNÄT 7 BILTRAFIK 7.1 MÅL Följande mål har formulerats för biltrafiken i trafikplanearbetet: Att skapa ett bilnät med god tillgänglighet, hög säkerhet och störningsfrihet. Att förbättra samspelet med den omgivande

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten?

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Prof. András Várhelyi, Prof. Christer Hydén, Doc. Åse Svensson, Trafik & väg, Lunds Universitet Bilen är ett flexibelt transportmedel som tillfredsställer

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version. Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version. Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82 1 RÄTT FART I HUDDINGE Riksdag och regering beslutade den 2 maj 2008 om

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd Ändrad och kompletterad efter samråd Beställare: TJÖRNS KOMMUN Fakturaservice 47180 SKÄRHAMN Beställarens representant: Marcelo Arancibia Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 27 LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 Trafiknämnden beslutar enligt Stadsbyggnadskontorets förslag l. Vesslundavägen 40 km/h 2. Långasandsvägen 40 km/h från tbo till Hackspettsvägen.

Läs mer

Civ ing Lovisa Indebetou Civ ing Pernilla Hyllenius Mattisson Med bidrag av tekn dr Leif Linderholm 2012-09-27

Civ ing Lovisa Indebetou Civ ing Pernilla Hyllenius Mattisson Med bidrag av tekn dr Leif Linderholm 2012-09-27 Trivector Traffic AB Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund, Sweden telefon +46 46 38 65 00 fax +46 46 38 65 25 Stockholm: Barnhusgatan 16 SE-111 23 Stockholm, Sweden telefon +46 8 54 55 51 70 fax +46 8 54 55

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Trafiksäkerhetsåtgärder på Bergslagsvägen/Drottningholmsvägen. Inriktningsbeslut och genomförandebeslut samt godkännande av åtgärdsplan

Trafiksäkerhetsåtgärder på Bergslagsvägen/Drottningholmsvägen. Inriktningsbeslut och genomförandebeslut samt godkännande av åtgärdsplan Dnr Sida 1 (9) 2015-04-22 Handläggare Catarina Nilsson 08-508 262 42 Till Trafiknämnden 2015-05-21 Trafiksäkerhetsåtgärder på Bergslagsvägen/Drottningholmsvägen. Inriktningsbeslut och genomförandebeslut

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Hastighets gränser. ur ett. svenskt. perspektiv. Trafikdag

Hastighets gränser. ur ett. svenskt. perspektiv. Trafikdag Hastighets gränser ur ett svenskt perspektiv Trafikdag 2012 TIDIGARE HASTIGHETSSYSTEM I SVERIGE UTOM TÄTTBEBYGGT OMRÅDE: kommunen beslutar om tättbebyggt område generellt 70 km/tim och på motorväg 110

Läs mer

KVALITET 1 Stadens karaktär. Livsrumsmodellen. Trafikanternas samspel i stadsrummen. En handbok för analys av hastighetsnivåer i tätort

KVALITET 1 Stadens karaktär. Livsrumsmodellen. Trafikanternas samspel i stadsrummen. En handbok för analys av hastighetsnivåer i tätort Rätt Fart i staden KVALITET 1 Stadens karaktär En handbok för analys av hastighetsnivåer i tätort Författare Roger Johansson SWECO Leif Linderholm Trivector Projektledare johan.lindberg@skl.se mathias.warnhjelm@vv.se

Läs mer

Utvärdering av Actibump i Uppsala

Utvärdering av Actibump i Uppsala Trivector Traffic Rapport 2015:45, Version 1.0 Utvärdering av Actibump i Uppsala Effekt på hastighet, väjningsbeteende och buller Dokumentinformation Titel: Utvärdering av Actibump. Effekter på hastighet,

Läs mer

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun.

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. ERBJUDANDE OM KOMMUNIKATIONSMATERIAL FÖR KOMMUNER Innehåll Inledning 3 Kommunernas information 4 Folder 4 Annons 6 Affisch 7 Rollup 8 Webbanner

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

PM 2008-07-11 reviderad 2008-08-19 Västerås, Skälbymotet, buller

PM 2008-07-11 reviderad 2008-08-19 Västerås, Skälbymotet, buller 0080711 reviderad 0080819 Bullerutredning, Skälbymotet Västerås Bakgrund På uppdrag av Västerås stad har SWECO gjort en bullerutredning för Skälbymotet i Västerås. Bullerutredningen består av bullerberäkningar

Läs mer

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Trafikanternas syn på vägarbeten Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Utvärdering av kameraövervakade vägarbetsplatser en pilotstudie Radar som registrerar hastigheten hos passerande fordon Kamera

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr. Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel bankgiro

Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr. Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel bankgiro Datum Sida 2015-11-23 1 (12) ) Hastighetsplan Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 36 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel 0565-16000

Läs mer

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien.

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Bilaga 2. Analys från konflikt- och observationsstudierna Trafiksäkerhet Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Olycksstatistik Trafiksäkerhetshöjande

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Rätt fart i staden. en stadsbyggnadsfråga. Hastighetsnivån påverkar. Stadens karaktär Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Miljöpåverkan

Rätt fart i staden. en stadsbyggnadsfråga. Hastighetsnivån påverkar. Stadens karaktär Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Miljöpåverkan Rätt fart i staden en stadsbyggnadsfråga Roger Johansson SWECO, Sverige Hastighetsnivån påverkar Stadens karaktär Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Miljöpåverkan 2009-11-19 NVF Köpenhamn 2 1 Hastighet

Läs mer

Oskyddade Trafikanter

Oskyddade Trafikanter Oskyddade Trafikanter Inledning I vårt arbete om gruppen oskyddade trafikanter det vill säga alla de som befinner sid vid eller på en väg som inte färdas eller tar sig fram i ett fordon som är stängt och

Läs mer

Cykelfartsgata på Hunnebergs- och Klostergatan i Linköping en före-/efterstudie Hans Thulin och Alexander Obrenovic

Cykelfartsgata på Hunnebergs- och Klostergatan i Linköping en före-/efterstudie Hans Thulin och Alexander Obrenovic PM 2008-12-07 Cykelfartsgata på Hunnebergs- och Klostergatan i Linköping en före-/efterstudie Hans Thulin och Alexander Obrenovic Innehållsförteckning Sammanfattning (sidan 2) Bakgrund och syfte (sidan

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 69 Den 2012-06-05 Kommunstyrelsen 2012-06-05 4 Teknik- och fritidsutskottet 2012-05-30 8 Ks 69 Tfu 92 Dnr 2012.193 511 Smedjebackens

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i bilar. Redovisning av försöksverksamhet.

Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i bilar. Redovisning av försöksverksamhet. Kontaktperson Annika Feychting Avdelningen för trafikplanering Telefon: 08-508 264 91 annika.feychting@tk.stockholm.se Till Trafiknämnden 2005-12-13 Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i

Läs mer

Sänkt hastighet för ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalité på huvudgator i innerstaden. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige.

Sänkt hastighet för ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalité på huvudgator i innerstaden. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Dnr Sida 1 (7) 2014-01-13 Handläggare Josefine Weinberg 08-508 263 51 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-03-20 Sänkt hastighet för ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalité på huvudgator i innerstaden.

Läs mer

I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012

I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012 I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012 Åtgärdsvalsstudier fyrstegsprincipen i praktiken Krav på effektivare planeringsprocesser, enklare, tydligare Krav på väl fungerande transportsystem, multimodalt,

Läs mer

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor)

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor) Potentiella risksituationer i trafiken och på motorbanan Lärandemål Målet är att deltagarna skall få kännedom om vilka de statistiskt vanligaste potentiella risksituationerna som kräver flest liv i trafiken.

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo.

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. ATT KÖRA MED FARTKOLLARE I BILEN 1. Hur är det att ha en fartkollare

Läs mer

Bullerutredning Torngatans förlängning

Bullerutredning Torngatans förlängning Älmhults kommun Bullerutredning Torngatans förlängning Förhandskopia Malmö 011-01-11 Bullerutredning Torngatans förlängning Datum 011-01-11 Uppdragsnummer 6166159 Utgåva/Status Förhandskopia Erik Hedman

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

Trafikkonferens 2015-06-03. Stefan Johansson, SSYt

Trafikkonferens 2015-06-03. Stefan Johansson, SSYt Trafikkonferens 2015-06-03 Stefan Johansson, SSYt Pendlarparkering Trafikverkets tjänsteutbud 2013 Trafikverket ska inte erbjuda särskilda platser för parkering av vägfordon utöver på rastplats och parkerings-/rastficka

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Skadade i trafiken 2009

Skadade i trafiken 2009 Skadade i trafiken 2009 Olyckor i vägtrafiken är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Olyckorna orsakar död och skada på människor och egendom. En förutsättning för trafiksäkerhetsarbete är

Läs mer

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq= Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47

Läs mer

Utredning: Hastighetsgränser inom tätorter i Ekerö kommun

Utredning: Hastighetsgränser inom tätorter i Ekerö kommun Utredning: Hastighetsgränser inom tätorter i Ekerö kommun 2008-11-17 Dnr 2008.67 511 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 GÄLLANDE RIKTLINJER FÖR TRAFIKSÄKERHET

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende 1(6) Service- och teknikförvaltningen Datum 1998-03-06 Handläggare Mats Rydell Tel. 0142-851 76 mats.rydell@mjolby.se Reviderad 2003-08-18, 2009-07-21, 2015-04-22 Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet

Läs mer

Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp. september 2010

Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp. september 2010 september 2010 TITEL: Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp tätort Dnr:. BESTÄLLARE: Tekniska nämnden - Falköpings Kommun KONSULT: Tyréns AB UPPDRAGSANSVARIG: Johan Larsson HANDLÄGGARE: Christina

Läs mer

Trafikanalys. Alingsås Östra Ängabo

Trafikanalys. Alingsås Östra Ängabo Trafikanalys Alingsås Östra Ängabo Sammanfattning Vectura har på uppdrag av Alingsås kommun fått i uppdrag att göra en översyn kring hur trafikflödet som genereras från planerad bebyggelse i Östra Ängabo

Läs mer

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA Göteborg 2003-11-28 SWECO VBB ITS SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 Dokumentinformation

Läs mer

Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad

Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad Tekniska nämnden 2012 08 30 85 233 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 08 16 94 240 Dnr 2011/1034.008 Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad Bilaga:

Läs mer

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Tenhult Lekeryd Öggestorp Gränna Örserum Tunnerstad STADSBYGGNADSKONTORET Besöksadress V. Storgatan 16 Juneporten, 1 tr, Jönköping stadsbyggnad@sbk.jonkoping.se

Läs mer

Borttagande av gupp på Kungsholms Strand. Uppdrag från gatuoch fastighetsnämnden.

Borttagande av gupp på Kungsholms Strand. Uppdrag från gatuoch fastighetsnämnden. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2002-03-19 Handläggare: Staffan Eriksson Region Innerstad Park- och gatubyrån Tel: 50826140 staffan.eriksson@gfk.stockholm.se Dnr 01-360-3619 2002-02-26

Läs mer

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Närlundavägen 2011-11-02 TITEL: Hastighetsöversyn i Ekerö tätort DATUM: 2011-11-02 BESTÄLLARE:

Läs mer

Samband mellan hastighet och olyckor. Basfakta.

Samband mellan hastighet och olyckor. Basfakta. Dokument 2 Gunnar Carlsson 1998-4-28 NTF-kansliet Rev 23-9-5 Samband mellan hastighet och olyckor. Basfakta. Hastighetens betydelse för olycksrisken och olyckornas konsekvenser har visats i en stor mängd

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar hastighet 2007 2011 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2011 Skapat av: Liselott Söderström, Trivector Traffic Dokumentdatum:2011-11-30

Läs mer

5 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

5 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 5 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 5.1 MÅL För gång- och cykeltrafiken har följande mål formulerats för trafikplanearbetet: Att upprätta ett sammanhängande, gent, attraktivt och säkert cykelnät som täcker in viktiga

Läs mer

Hastighetsplan Arvika kommun

Hastighetsplan Arvika kommun Hastighetsplan Arvika kommun 2013-10-28 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Arbetsmetod 4 3. Nulägesbeskrivning 5 3.1 Hastighet 6 3.2 Livsrum 7-10 3.3 Dimensionerande trafiksäkerhetssituation 11 3.4

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Bärstad Förskola HAMMARÖ KOMMUN UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Bärstad Förskola HAMMARÖ KOMMUN UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA HAMMARÖ KOMMUN Bullerutredning, Bärstad Förskola UPPDRAGSNUMMER 2334838200 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA CAMILLA BJÄRING ANDREAS R PERSSON RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare Handläggare, Akustiker Granskare,

Läs mer

Hastigheter i Stockholm

Hastigheter i Stockholm Hastigheter i Stockholm Resultat av hastighetsmätningar 1986-2000 Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Rapport 4 Förord Hastigheten har stor betydelse för såväl risken för trafikolyckor som skadornas

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

Som gående blir man luttrad

Som gående blir man luttrad HORNSTULL Det är stor skillnad mellan cykelbanor och cykelfält. Mellan Ansgariegatan och Hornstull fungerar det och känns säkert och bra. Viveka, cyklist Som gående blir man luttrad Annelie passerar över

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Karlslund 3:4, Östersund

Karlslund 3:4, Östersund Karlslund 3:4, Östersund Bullerutredning Uppdragsnummer: 170664 Beställare: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad Att: Johanna Westgard Dokument: R170664-1 Datum: 2017-01-20 Antal sidor: 6 Handläggare: Granskare:

Läs mer

Svar på motion om översyn av övergångsställen

Svar på motion om översyn av övergångsställen 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-02-27 46 Svar på motion om översyn av övergångsställen Dnr 2016-000048 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Läs mer

FÖP MOHEDA KOMPLETTERANDE BULLERBEDÖMNING

FÖP MOHEDA KOMPLETTERANDE BULLERBEDÖMNING RAPPORT FÖP MOHEDA KOMPLETTERANDE BULLERBEDÖMNING 2013-06-11 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 225602, Trafikutredning till FÖP Moheda Kompletterande bullerbedömning Slutrapport Datum: 2013-06-11 Medverkande

Läs mer

Strömstad ny sporthall, Buller PM

Strömstad ny sporthall, Buller PM PM 04:0 Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler. Strömstad Dokumentinformation Titel: Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler, Strömstad Datum: 04-0-06 Uppdragsansvarig: Handläggare:

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram Mål och åtgärdsplan 2020 Kortversion

Trafiksäkerhetsprogram Mål och åtgärdsplan 2020 Kortversion Trafiksäkerhetsprogram Mål och åtgärdsplan 2020 Kortversion Innehållsförteckning INLEDNING...4 LÄSANVISNING...4 BAKGRUND...4 SYFTE...4 BESKRIVNING AV TRAFIKOLYCKOR OCH DESS KONSEKVENSER...5 TRAFIKOLYCKOR

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN Oktober 2011 Denna utredning har utförts under dec 2010 till okt 2011 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Kungsgatan 6 252 21 HELSINGBORG Tel: 010-452

Läs mer

Olyckor.

Olyckor. Olyckor 2016 En sammanfattning av trafikolyckorna inom Skellefteå kommun under 2016 www.skelleftea.se Trafikolyckor i Skellefteå kommun 2016 Sammanfattning De senaste tre åren har det inträffat färre olyckor

Läs mer

Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen 1 och 3

Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen 1 och 3 UPPDRAG Trafikanalys Västervik UPPDRAGSNUMMER 7000443 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Mathieu Boué DATUM 2015-11-25 Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning KONSEKVENS- UTREDNING Datum 2016-10-03 Dnr 258-2551-2016 1(4) Britt Silfvergren Enheten för samordning och stöd 010-2239292 Jens Bäckström Barlingbo Prästgården 143 621 78 Visby Trafikverket Region Stockholm

Läs mer

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Inledning För precis 10 år sedan tog riksdagen beslutet om Nollvisionen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet 2007-2012 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2012 Skapat av: Robin Billsjö, Liselott Söderström och Annika

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN FRÅGOR OM FARTKOLLAREN Din bil förses med en fartkollare som informerar Dig om Du överskrider hastighetsgränsen på vissa sträckor. Besvara nedanstående frågor om hur Du tror att det kommer att fungerar

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-10-01 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61

Läs mer

Utvärdering av Actibump i Linköping

Utvärdering av Actibump i Linköping Rapport 2016:56, Version 1.0 Utvärdering av Actibump i Linköping Effekt på hastighet och väjningsbeteende Dokumentinformation Titel: Utvärdering av Actibump i Linköping. Effekt på hastighet och väjningsbeteende.

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Västernorrlands län 2016-02-24 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna

Läs mer

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Kompletterande beräkningar av externt buller från butiksområde Uppdragsnummer: 150462 Beställare: Hifab AB Att: Krister Johansson Dokument: R150462-4 Datum: 2016-05-13 Antal

Läs mer

HANDBOKENS UPPBYGGNAD. Globala och lokala motiv Nuvarande kunskapsläge Processen

HANDBOKENS UPPBYGGNAD. Globala och lokala motiv Nuvarande kunskapsläge Processen HANDBOKENS SYFTE Ett processinriktat arbetssätt, Peka ut prioriterade insatsområden, Lyfta fram mål och mått, Ange effektiva åtgärder, Skapa delaktighet, Lyfta fram kvalitetssäkring Medverka till att nå

Läs mer

Att spara tid eller spara liv

Att spara tid eller spara liv VECTURA Att spara tid eller spara liv En rapport om andelen utfärdade och betalade fortkörningsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade lastbilar och bussar under 29 Haglund Helene 211-5-29

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER RAPPORT KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2014-06-12 Uppdrag: 253483, Laxen, Luleå Titel på rapport: Kv Laxen - Trafikbuller Status: Datum: 2014-06-12 Medverkande Beställare: Kontaktperson: HSB

Läs mer