HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering OKTOBER 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering OKTOBER 2014"

Transkript

1 HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering OKTOBER 2014

2 Denna trafikutredning har utförts under januari oktober 2014 med följande organisation: BESTÄLLARE Helsingborgs stad Stadsbyggnadsförvaltningen Adress: Järnvägsgatan 22, Helsingborg Telefonnummer: Ombud: Oscar Grönvall Projektansvarig: Johan Svensson KONSULT Tyréns AB Adress: Isbergs gata 15, Malmö Telefonnummer: Uppdragsansvarig: Sophia Christianson Handläggare: Ali Esmaili Granskare: Emily Evenäs Titel på rapport: Utvärdering av Hastighetsgränser i Helsingborg Tyréns uppdragsnummer: Datum:

3 INNEHÅLL INLEDNING 1 Bakgrund & syfte 1 Omfattning & avgränsning 3 Metod 3 HASTIGHETSSÄNKNING 5 Sänkning från 50 km/h till 40 km/h 5 Sänkning från 50 km/h till 30 km/h 5 Sammanställning 6 OLYCKOR 7 Val av hastighet 7 Effekt av sänkt hastighet 9 RESTID 11 Tidigare studier 11 Beräkning av restid i Helsingborg 12 Sammanställning 12 BULLERNIVÅ 13 Trafikens påverkan på bullernivån 13 Sammanställning 13 ÖVRIGA ASPEKTER 17 Enhetlighet 17 Miljö & utsläpp 17 Acceptans & efterlevnad 18 Styrning av trafiken 19 Sammanställning 19 SAMMANFATTNING & SLUTSATS 21 Råå 21 Hastighetssänkning 21 Restid 21 Olyckor 21 Bullernivå 21 Övriga aspekter 21 Slutsats 22 REFERENSER 23 Skriftliga referenser 23 Digitala referenser 23 KOSTNAD 15 Kostnadsuppskattning 15 Sammanställning 15

4 INLEDNING Bakgrund & syfte År 2008 infördes ett nytt system med hastighetsgränser i Sverige vilket består av hastighetsgränser i steg om 10 km/h, från 30 km/h upp till 120 km/h. Syftet med ändringen var att få hastighetsgränser som bättre överensstämmer med vägens standard. Anpassningen av hastighetsgränserna var avsedd att ge ökad trafiksäkerhet baserad på krockvåldskurvan, en minskad miljöpåverkan samt en ökad respekt och acceptans för hastighetsgränser. Samtidigt har både regeringen och riksdagen påtalat vikten av att dessa nya hastighetsgränser inte ska användas på ett sådant sätt att det blir plottrigt och svåröverskådligt för trafikanten. (Rätt fart i staden, 2012) Regeringen gav dåvarande Vägverket i uppdrag att utvärdera effekten av de nya hastighetsgränserna. I den utvärdering som Trafikverket (f d Vägverket) tog fram föreslogs att 50, 70 och 90 km/h skulle avvecklas. En ny generell hastighet 40 km/h inom tättbebyggt område och 60 km/h utom tättbebyggt område föreslogs införas under en övergångstid på 5 år. Utvärderingen redovisades för regeringen i juni Näringsdepartementet har därefter gett beskedet att det inte finns tillräckligt starka skäl för att ändra lagstiftningen. Därför finns idag möjligheten att välja hastighetsgränser i steg om 10 km/h, från 30 km/ upp till 120 km/h. Sänkningen till 30 km/h och de fartdämpande åtgärderna resulterade i en tydlig sänkning av hastigheten vilket är positivt för bullernivåer och utsläpp. Efter införandet av 30-zonen har antalet olyckor minskat från fyra olyckor per år till en olycka per år. Med anledning av dessa resultat är det även relevant att utvärdera vad effekterna skulle bli om 30 km/h infördes på lokalgatunätet i Helsingborg. Syftet med detta uppdrag har därför varit att på ett tydligt sätt sammanställa för- och nackdelar med olika hastighetsprinciper. Följande tre principer för hastighetsbegränsningar i Helsingborg har utretts: 50 km/h på huvudgatunätet och 30 km/h på lokalgatunätet (50/30) 40 km/h på huvudgatunätet och 30 km/h på lokalgatunätet (40/30) 40 km/h både på lokalgatunätet och på huvudgatunätet (40) NYA HASTIGHETER I HELSINGBORG År 2012 tog Tyréns fram en hastighetsplan för Helsingborgs stad enligt metoden Rätt fart i staden där 40 km/h föreslogs utgöra ny bashastighet inom tätorten. Helsingborg har därefter implementerat ett första testområde med hastighetsgränsen 40 km/h. Innan en eventuell fortsatt implementering av 40 km/h är det relevant att utvärdera vad förändringen har inneburit. Under hösten år 2000 infördes en 30-zon i de centrala delarna av Råå. Förutom skyltning infördes andra fartdämpande åtgärder så som avsmalningar gjorde Tekniska förvaltningen i Helsingborg en uppföljning av 30-zonen på Råå med syftet att studera resultatet av förändringarna. 1

5 Malm Landskronavägen Rausvägen 30-zonen i Råå Testområdet i Helsingborg där 40 km/h har implementerats Inledning 2

6 Omfattning & avgränsning I uppdraget ingår att jämföra följande tre principer: 50 km/h på huvudnätet och 30 km/h på lokalnätet (50/30) 40 km/h på huvudnätet och 30 km/h på lokalnätet (40/30) 40 km/h både på lokalgatunätet och på huvudgatunätet, med undantag för gator utanför skolor som bibehåller 30 km/h (40) Skillnaden mellan de tre principerna har utvärderats utifrån följande aspekter: Hastighetssänkning Olyckor Restid Bullernivå Kostnad Även andra aspekter som enhetlighet, miljö och utsläpp, acceptans och efterlevnad samt styrning av trafiken belyses. Metod Metoden har anpassats efter det underlag som finns tillgängligt. Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie för att undersöka vilka tidigare studier som gjorts inom detta område. Nedan presenteras hur de olika aspekterna har utvärderats. HASTIGHETSSÄNKNING Utifrån hastighetsmätningar som gjorts före och efter sänkning till 30 respektive 40 km/h har en utvärdering gjorts av hur stor den uppmätta hastighetssänkningen blivit. OLYCKOR Med hjälp av uttag ur STRADA har olyckornas fördelas på huvudgatunätet respektive lokalgatunätet studerats. Med hjälp av effektsamband har därefter beräkningar gjorts av hur hastighetssänkningarna, som tagits fram i det tidigare kapitlet, påverkar antalet olyckor. RESTID Restiden har studerats genom att ett antal stråk i Helsingborg valts ut. Restiderna för de olika stråken har sedan jämförts utifrån den uppmätta hastighetssänkningen som tagits fram för de skyltade hastigheterna 40 km/h och 50 km/h. Dessutom redovisas tidigare studier av restidseffekten vid sänkt hastighet. BULLERNIVÅ Här presenteras resultatet från den bullerberäkning som gjorts för att utvärdera skillnaden i antalet bullerutsatta fastigeter vid de tre hastighetsprinciperna. KOSTNAD En bedömning av kostnaden för de olika hastighetsprinciperna har gjorts utifrån en uppskattning av kostnaden för antalet skyltar som krävs samt driftskostnaderna för dessa. ÖVRIGA ASPEKTER Övriga aspekter som enhetlighet, miljö och utsläpp, acceptans och efterlevnad samt styrning av trafiken utreds genom att relevant litteratur studeras. Erfarenhet hämtas även från den samlade trafikkompetensen inom Tyréns. 3 Inledning

7 Inledning 4

8 HASTIGHETSSÄNKNING Sänkning från 50 km/h till 40 km/h Inom Trafikverkets projekt Utvärdering av nya hastighetsgränser genomfördes hastighets mätningar före och efter sänkning av hastigheten från 50 till 40 km/h. Mätningarna gjordes på 72 platser. Trafikverkets undersökningar visar att en sänkning från 50 till 40 km/h sänker medel hastigheten med 1,7 km/h på huvudgator (från 40,6 till 38,9 km/h). Motsvarande sänkning på lokalgator var 1,6 km/h (från 36,4 till 34,8 km/h). Enligt Trafikverkets effektmodell minskar hastigheten med ca 2 km/h vid en sänkning från 50 till 40 km/h. I studien Utvärdering av nya hastigheter i tätort från KTH gjordes hastighetsmätningar på 70 gator där hastigheten sänktes från 50 till 40 km/h. Medelhastigheten innan hastighetssänking var 40,5 km/h. Efter hastighetssänkningen sjönk hastigheten med i genomsnitt 2,2 km/h till 38,3 km/h. Det anges dock inte om dessa var huvudgator eller lokalgator. Malmö har genomfört mätningar på sju huvudgator där hastigheten sänkts från 50 till 40 km/h. Resultatet visar att hastigheten sjönk med i genomsnitt 2,4 km/h (från 40,8 till 38,4 km/h). Mätningar har endast gjorts på två lokalgator varför resultatet därifrån inte anses vara tillförlitligt. Även i Helsingborg har före- och eftermätningar gjorts i tio olika punkter där hastigheten har sänkts från 50 km/h till 40 km/h. Åtta av dessa ingår i huvudgatunätet. Resultaten visar att medelhastigheten hade sjunkit med i genomsnitt 3,5 km/h (från medelhastigheten 45,4 till 41,9 km/h). Eftersom mätningar endast har gjorts på två lokalgator anses resultatet därifrån inte vara tillförlitligt. Enligt de redovisade studierna ovan har hastigheten sjunkit med mellan 1,7 och 3,5 km/h. Hastigheten före sänkningen varierade mellan en medelhastighet på 40,5 och 46,9 km/h. Motsvarande medelhastighet efter sänkningen varierade mellan 38,3 och 43,6 km/h. I studierna gjorda av Trafikverket och KTH har flest antal mätningar utförts, resultaten från dessa anses därför vara mer tillförlitliga jämfört med studierna från Helsingborg och Malmö. De uppmätta hastigheterna före och efter samt den uppmätta hastighetssänkningen som används i de beräkningar som följer har därför utgått från Trafikverkets och KTH:s resultat. Resultatet redovisas i tabellerna nedan. FÖRE (KM/H) EFTER (KM/H) HASTIGHETS SÄNKNING (KM/H) Huvudgator 40,6 38,6 2,0 Lokalgator 36,4 34,8 1,6 Sänkning från 50 km/h till 30 km/h I de utredningar som har studerats har gator som sänks från hastigheten 50 till 30 km/h antagits utgöra lokalgator om inget annat nämns. I studien Utvärdering av nya hastigheter i tätort från KTH studerades hastighetsmätningar på 14 gator där hastigheten sänktes från 50 till 30 km/h. Medelhastigheten innan hastighetssänking var endast 34,6 km/h vilket sannolikt beror på att gatorna var villagator där utformningen är sådan att högre hastigheter känns onaturligt eller till och med omöjligt. Efter hastighetssänkningen till 30 km/h uppmättes hastigheten till i snitt 32,2 km/h. Sänkningen innebar en hastighetsreducering på i snitt 2,4 km/h. I rapporten Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort från SKL redovisas en studie av hastighetsförändringen i ett 30-område i Göteborg. Studien visar att en hastighetssänkning från 50 km/h till 30 km/h sänkte medelhastigheten med 2 km/h (från 40 km/h till 38 km/h) för de större gatorna medan det på de mindre gatorna endast sänktes med 1 km/h (från 35 km/h till 34 km/h). 5

9 Enligt de redovisade studierna ovan har hastigheten sjunkit mellan 1,0 och 2,4 km/h. Hastigheten före sänkningen varierade mellan en medelhastighet på 34,6 och 40 km/h. Motsvarande hastighet efter sänkningen varierade mellan 32,2 och 38 km/h. De uppmätta hastigheter före och efter samt den uppmätta hastighetssänkningen som används i de beräkningar som följer har dock utgått från KTH:s resultat. Resultatet redovisas i tabellerna nedan. FÖRE (KM/H) EFTER (KM/H) HASTIGHETS SÄNKNING (KM/H) Lokalgator 34,6 32,2 2,4 Sammanställning Studierna visar att en sänkning av den skyltade hastigheten resulterade i en sänkning av den uppmätta hastigheten på runt 2 km/h. Resultatet från Helsingborg visade t.o.m. på något större hastighetssänkning. Den uppmätta hastighetssänkningen var något högre, 2,4 km/h, när hastigheten sänktes till 30 km/h på lokalgatunätet jämfört med 1,6-2,0 km/h när hastigheten sänktes till 40 km/h på huvud- och lokalgatunätet. Å andra sidan sker ingen sänkning alls i huvudgatunätet om 50 km/h bibehålls, se sammanställningen nedan. HASTIGHETS- 50/30 KM/H 40/30 KM/H 40 KM/H SÄNKNING Huvudgator Lokalgator 2,4 2,4 1,6 Hastighetssänkning 6

10 OLYCKOR Val av hastighet Hastigheten har dels betydelse för hur stor risken är för att en olycka ska inträffa och dels betydelse för hur allvarliga följder en olycka får. Sannolikheten för att en fotgängare ska dödas beror på den hastighet bilen har i kollisionsögonblicket. Nio av tio oskyddade trafikanter överlever att bli påkörda av en bil i 30 km/h. Vid 40 km/h överlever sju av tio och vid 50 km/h överlever bara två av tio. En viktig väg till en säker tätortstrafik är alltså att anpassa hastigheterna efter vad människokroppen tål. Utifrån den s.k. krockvåldskurvan som illustreras i bilden till höger bör därför hastigheterna inte överstiga 30 km/h i miljöer där oskyddade trafikanter och bilister blandas. Generellt bör därför 30 km/h eftersträvas i lokalnätet. En sänkning från 50 km/h till 30 km/h i alla bostadsområden fungerar dock inte alltid i praktiken av flera orsaker. På korta länkar och på länkar med tät bebyggelse är det naturligt för bilisterna att hålla låga hastigheter. Däremot kan det bli problem med 30 km/h om zonerna blir för stora, gatorna för långa och/eller bebyggelsen är gles. Enligt handboken Lugna gatan bör körsträckan mellan en start-/målpunkt inne i ett område och närmaste anslutning till huvudnätet inte överstiga 400 meter. Den analys av Helsingborgs bostadsområden som gjordes i och med framtagandet av Helsingborgs hastighetsplan visar att risk finns för dålig efterlevnad av 30 km/h i många områden på grund just stora områden och långa länkar. Att ha olika hastigheter i olika bostadsområden skapar en otydlighet för trafikanterna varför avvägningen gjordes att 40 km/h i samtliga bostadsområden var den mest lämpliga hastigheten. Krockvåldskurvan, illustration av Caroline Andersson, Atelje C. 7

11 8 Olyckor Svårighetsgrad Dödsolycka Svår olycka Lindrig olycka Vägnät Huvudnät Lokalnät Övergripande 0 1 0,5 Kilometer Inrapporterade olyckor sedan 2005 Olycksstatistik STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är ett informationssystem för olyckor och skador i trafiken som bygger på polis- och sjukvårdsrapporter sedan Ifrån STRADA kan utdrag över olycksstatistik tas ut. För att få en tydlig bild av var olyckorna inträffar har ett utdrag från STRADA från 2005 och framåt gjorts för Helsingborg. Olyckorna har sedan sorterats efter om de inträffat på lokalgatunätet eller huvudgatunätet. Det övergripande gatunätet har klassificerats som huvudgator men endast kommunala gator med hastighetsgränser på max 50 km/h ingår i studien. Vidare ingår endast olyckor där motorfordon varit inblandade. STRADA-utdraget visar att det under den studerade perioden har rapporterats in totalt 698 trafikolyckor, där motortrafik varit inblandad, på huvud- och lokalgatunätet i Helsingborg. 72% av dessa inträffade på huvudgatunätet och 28% på lokalgatunätet, detta illustreras i kartan till höger. Olycksstatistiken visar även att av dödolyckorna och de svåra olyckorna sker hela 79% respektive 75% på huvudgatunätet. I tabellen nedan redovisas hur många olyckor som skett på huvud- respektive lokalgatunätet indelat i lindriga-, svåra- och dödsolyckor. Eftersom majoriteten av olyckorna sker på huvudgatunätet skulle en hastighetssänkning på huvudgatorna ge en större effekt än om hastigheten endast sänktes på lokalgatorna. Ett mått som redovisar risken är antalet olyckor per kilometer. På huvudgatunätets 140 km sker 3,6 olyckor/km jämfört med 0,6 olyckor/km på lokalgatunätets 320 km. OLYCKSTYP LOKALGATUNÄT HUVUDGATUNÄT ANTAL OLYCKOR ANDEL OLYCKOR OLYCKOR/ KM ANTAL OLYCKOR ANDEL OLYCKOR OLYCKOR/ KM Lindriga olyckor % 0, % 3,17 Svåra olyckor 14 21% 0, % 0,37 Dödsolyckor 2 25% 0, % 0,04 Totalt % 0, % 3,6

12 Effekt av sänkt hastighet Enligt KTH:s slutrapport Utvärdering av nya hastighetsgränser i tätort, pekar internationella och nationella studier på att antalet olyckor minskar som en funktion av kvoten mellan hastigheten efter och före en åtgärd genomförs enligt funktionen nedan. (Olyckor efter) = (Olyckor före) x (V efter / V före ) N Med denna funktion kan en beräkning göras av hur förändringen i hastigheten påverkar antalet olyckor. Storleken på koefficienten N beror på typ av olycka enligt tabellen nedan: TYP AV OLYCKA REDUKTIONSFAKTOR Dödsolyckor (V efter / V före ) 4,5 Svåra olyckor (V efter / V före ) 3 Lindriga olyckor (V efter / V före ) 2 Nedan följer ett exempel på uträkning av antalet olyckor efter en sänkning av hastigheten. Exemplet beskriver förändringen av antalet svåra olyckor på huvudgatunätet vid en sänkning från 40,6 km/h till 38,6 km/h då antalet olyckor före hastighetssänkningen var 52 stycken. 50 OCH 30 KM/H PÅ HUVUD- RESPEKTIVE LOKALGATUNÄT Om hastigheten 50 km/h behålls på huvudgatunätet medan hastigheten på lokalgatunätet sänks till 30 km/h förväntas antalet olyckor på lokalgatunätet sjunka medan trafiksäkerhetssituationen på huvudgatunätet, där flest trafikolyckor inträffar, förblir oförändrad. När hastigheten sänks till 30 km/h i lokalgatunätet har, enligt tidigare resonemang, en hastighetssänkning på 2,4 km/h använts vid beräkning av effekten på antalet olyckor. Totalt sätt bedöms denna förändringen innebära en minskning med ca 26 olyckor, d.v.s. 4 %. I tabellen nedan anges de beräknade antalet olyckor vid hastighetssänkningen samt antalet rapporterade olyckor inom parantes. OLYCKSTYP LOKALGATUNÄT HUVUDGATUNÄT Lindriga olyckor 157 (180) 444 (444) Svåra olyckor 11 (14) 52 (52) Dödsolyckor 2 (2) 6 (6) Totalt 170 (196) 502 (502) 40 OCH 30 KM/H PÅ HUVUD- RESPEKTIVE LOKALGATUNÄT Vid en sänkning till 40 km/h på huvudgatunätet och 30 km/h på lokalgatunätet förväntas antalet olyckor sjunka i hela gatunätet. När hastigheten sänks från 50 km/h till 40 km/h har, enligt tidigare resonemang, en hastighetssänkning på 2,0 km/h använts vid beräkning av effekten på antalet olyckor på huvudgatunätet och vid en sänkning till 30 km/h på lokalgatunätet har en hastighetssänkning på 2,4 km/h använts. Totalt sätt bedöms denna förändring innebära en minskning med ca 77 olyckor, d.v.s. totalt 11 %. I tabellen nedan anges de beräknade antalet olyckor vid hastighetssänkningen samt antalet rapporterade olyckor inom parantes. OLYCKSTYP LOKALGATUNÄT HUVUDGATUNÄT Lindriga olyckor 157 (180) 401 (444) Svåra olyckor 11 (14) 45 (52) Dödsolyckor 2 (2) 5 (6) Totalt 170 (196) 451 (502) 9 Olyckor

13 40 KM/H PÅ HELA GATUNÄTET Vid en sänkning till 40 km/h på hela gatunätet förväntas antalet olyckor sjunka i hela gatunätet. När hastigheten sänks från 50 km/h till 40 km/h har, enligt tidigare resonemang, en hastighetssänkning på 1,6 km/h respektive 2,0 km/h använts vid beräkning av effekten på antalet olyckor i lokalgatunätet respektive huvudgatunätet. Totalt sätt bedöms denna förändring innebära en minskning med ca 68 olyckor, d.v.s. totalt 10 %. I tabellen nedan anges de beräknade antalet olyckor vid hastighetssänkningen samt antalet rapporterade olyckor inom parantes. OLYCKSTYP LOKALGATUNÄT HUVUDGATUNÄT Lindriga olyckor 165 (180) 401 (444) Svåra olyckor 12 (14) 45 (52) Dödsolyckor 2 (2) 5 (6) Totalt 179 (196) 451 (502) SAMMANSTÄLLNING I tabellen nedan görs en sammanställningen av den beräknade minskningen av antalet olyckor för de tre alternativen för hastighetssänkning. Sammanställningen visar tydligt att en sänkning till 40/30 km/h och därefter 40 km/h i hela gatunätet är de bästa alternativen då dessa innebär en minskning med 77 respektive 68 olyckor jämfört med 26 olyckor vid hastighetsprincipen 50/30 km/h. OLYCKSTYP 50/30 KM/H 40/30 KM/H 40 KM/H Lindriga olyckor - 23 olyckor - 66 olyckor - 58 olyckor Svåra olyckor - 3 olyckor - 10 olyckor - 9 olyckor Dödsolyckor Oförändrat - 1 olycka 1 olycka Totalt Olyckor 10

14 RESTID Christ inelun dsväge n n ge dsvä Larö Mariastaden-Knutpunkten 5,4 km Ch rist ine lun dsv äg en en eroväg Sofi För att biltrafikens tillgänglighet ska vara god krävs enligt principerna som tagits fram i Rätt fart i staden 50 km/h på huvudnätet och 60 km/h för regionbusstrafiken. Enligt den analys som gjorts inom arbetet med Helsingborgs hastighetsplan kan dock dessa tillgänglighetsanspråk på många ställen inte tillgodoses, bl.a. på grund av att många oskyddade trafikanter rör sig tvärs gatorna. På dessa gator gjordes därför avvägningen att hastigheten bör vara 40 km/h. Än ge lh olm sle de n Öste rlede n Ring ägen rpsv Än gel hol m sv äg en ägen Vasatorpsv sto gatan tning Drot Tidigare studier Pålsjö-Ramlösa Station 8,0 km Häl so vä gen S Filbornavägen n ge Husensjö-Knutpunkten 2,4 km vä orna Filb Öste rlede n Bergaliden sgatan nbock ra Ste Söd gatan tning Drot E6 E4 E20 n gata vägs Järn Fältarpsvägen möl Mal Fältarpsvägen en ed en led mö Mal Österleden ÖRESUND gen gsvä terin Plan En ändring av skyltad hastighet innebär förändrade restider när medelhastigheten förändras. I Trafikverkets Utvärdering av nya hastighetsgränser gjordes mobila mätningar på ca 1 km långa rutter före och efter ändringen av hastighetsgränserna. Mätningarna analyserades sedan med avseende på inverkan på restid, hastighetsprofil och medelhastighet. De utvalda rutterna innefattade ofta passage av större korsningar, övergångsställen och andra hinder som medförde att fordonet tvingades sakta ner. Enligt de bedömningar som gjorts inom projektet avseende hastighetsvariationer och resmedelhastigheter innebär en sänkning av hastigheten från 50 till 40 km/h en ökad restid på ca 3 sekunder/km. E6 E4 E20 tan ga ng ttni Dro Nedan beskrivs både tidigare studier av restidseffekter samt beräkningar av den förändrade restiden vid sänkt hastighet i Helsingborg. Resultatet från dessa sammanställs i tabellen på nästa sida. n ölede Malm 11 Rausvägen Under 12 månader med start 1 juni 2007 pågick försök med de nya hastighetsgränserna 40, 60 och 80 i ett antal kommuner. Den utvärdering som gjordes av tätortsförsöket gen navä skro Land I Helsingborgs Dagblads artikel Så mycket längre tid tar resan från 2012 beskrivs ett test som utfördes i fält där den åtta kilometer långa sträckan från begravningsplatsen i Pålsjö till Ramlösa station via Kullavägen, Lägervägen, Sockengatan och Södra Hunnetorpsvägen kördes. Vid ena tillfället kördes sträckan i 50 km/h och vid det andra tillfället i 40 km/h. Resultatet av testet blev en ökad restid på 43 sekunder vid hastigheten 50 km/h vilket innebär 5,6 s/km. Råå-Knutpunkten E6 E4 E20 n väge Raus 6,3 km Rausvägen Karta över de fyra sträckorna i Helsingborg, inkl. HD:s test, där restiden har beräknats

15 visade bl.a. att restiderna påverkades med 2-5%. För stadstrafiken innebär det mindre än en halv minuts ökad restid för en normal tätortsresa. (Rätt fart i staden, 2012) Beräkning av restid i Helsingborg En förenklad beräkning av skillnaden i restid har gjorts för tre olika sträckor i Helsingborg enligt kartan till vänster. Längre resor, där hastigheten får större betydelse, antas till stora delar göras längs huvudgatunätet. Därför har endast skillnaden mellan 40 respektive 50 km/h jämförts för de studerade sträckorna. Vid beräkning av skillnaderna i restid har inte skyltad hastighet använts, utan de uppmätta hastigheterna enligt kapitlet om hastighetssänkning vilket innebär en hastighet på 40,6 km/h vid 50 som skyltad hastighet respektive 38,6 km/h för 40 som skyltad hastighet. En förenkling har gjorts som innebär att man håller en konstant hastighet genom hela resan. Resultatet visar på en ökad restid på mellan sekunder vilket innebär mellan 4,4 och 5,0 s/km. Sammanställning De tre olika studierna visar att den ökade restiden vid hastigheten 40 km/h jämfört med 50 km/h ligger på mellan 3-5,6 sekunder per kilometer med ett medeltal på 4,6 sekunder per kilometer. En högre hastighet på huvudgatunätet kan med andra ord inte anses få någon större effekt på restiden. Ofta börjar och slutar dessutom en resa på lokalgatorna. Om dessa får hastighetsbegränsningen 30 km/h minskar restidsvinsterna ytterligare. RESTIDSVINST 50/30 KM/H 40/30 KM/H 40 KM/H Medelvärde 0 s/km 4,6 s/km 4,6 s/km STRÄCKA LÄNGD RESTID 50 KM/H (40,6 KM/H) RESTID 40 KM/H (38,6 KM/H) SKILLNAD (S) SKILLNAD (S/KM) Mariastaden - Hbg 5,4 km 8 min 0 s 8 min 24 s + 24 s + 4,4 s/km Råå - Hbg 6,3 km 9 min 18 s 9 min 48 s + 30 s + 4,8 s/km Husensjö - Hbg 2,4 km 3 min 30 s 3 min 42 s + 12 s + 5,0 s/km Pålsjö - Ramlösa Station 8,0 km 12 min 36 s 13 min 21 s + 45 s + 5,6 s/km (Test av HD) Test av Trafikverket ,0 s/km Medelvärde + 4,6 s/km Restid 12

16 BULLERNIVÅ Trafikens påverkan på bullernivån Buller från vägar beskrivs med två mått, dels den maximala, momentana ljudnivån och dels den ekvivalenta ljudnivån. Den maximala ljudnivån är den högsta nivå som uppkommer då ett fordon passerar och är oberoende av antalet fordon. Den ekvivalenta ljudnivån är det sammanvägda medelvärdet av alla fordonspassager under en tidsperiod, t.ex. dygnet. Den ekvivalenta ljudnivån är således beroende av trafikmängden på det aktuella vägavsnittet. DYGNSEKVIVALENT 50/30 KM/H 40/30 KM/H 40 KM/H LJUDNIVÅ <65 dba >65 dba Summa För tunga fordon minskar bullret med minskad hastighet kontinuerligt ner till 30 km/h vid jämn hastighet och ner till 50 km/h vid accelerationer, retardationer och körning på lägre växlar, dvs vid körning i tätortsmiljö. För personbilar minskar på motsvarande sätt det ekvivalenta bullret ner till 30 km/h respektive 40 km/h. Anledningen till att bullret inte minskar vid de lägsta hastigheterna är att motorbullret då dominerar över däcksbullret. På gator utan tung trafik blir effekten störst vid sänkning från 50 km/h. (Rätt fart i staden, 2012) Eftersom man inte bedöms kunna köra med jämn hastighet inne i Helsingborgs tätort minskar bullernivån endast ner till 40 km/h för personbilar, därför blir bullernivån densamma vid 40 km/h i hela gatunätet som vid 40 km/h på huvudgatunätet och 30 km/h på lokalgatunätet. Sammanställning En bullerberäkning har gjorts för att utvärdera antalet bullerutsatta fastigheter vid de olika hastighetsprinciperna. Resultatet som redovisas i tabellen till höger visar att antalet bullerutsatta är nästan 25% fler vid 50/30 km/h. Antalet fastigheter som utsätts för mer än 65 dba, vilket är Trafikverkets riktvärde i befintlig miljö, är 75% fler vid 50/30 km/h. Det är dessa gator som är prioriterade för åtgärder i Helsingborgs stads bullerprogram. Hastighetsprinciperna 30/40 km/h eller 40 km/h i hela gatunätet är därför att föredra ur bullersynpunkt. 13

17 Bullernivåer vid 50 km/h på huvudgatunätet och 30 km/h på lokalgatunätet Bullernivåer vid 40/30 km/h eller 40 km/h i hela gatunätet Bullernivå 14

18 KOSTNAD Kostnadsuppskattning En kostnadsuppskattning har gjorts av de olika hastighetsprinciperna genom att beräkna kostnaden och driftskostnaden för de antalet skyltar som krävs. KOSTNAD 50/30 KM/H 40/30 KM/H 40 KM/H Fast kostnad kr kr Årlig driftskostnad kr kr kr Vid båda hastighetsprinciperna 50/30 km/h och 40/30 km/h varierar hastigheterna ofta då lokalgatunätet innehåller många och korta sträckor, eftersom de kräver lika många skyltar innebär de samma kostnad. Vid skyltning enligt hastighetsprincipen 40 km/h i hela gatunätet har beräkningen utgått från de hastigheter som föreslås i Hastighetsplan Helsingborg. Utifrån kartorna på nästa sida, som redovisar de punkter som kräver hastighetsskyltning, har en beräkning gjorts av kostnaden för skyltning vid hastighetsprinciperna 40 km/h på hela gatunätet respektive 50/40 km/h på huvudgatunätet och 30 km/h på lokalgatunätet. Kostnadsuppskattningen har gjorts utifrån att en enkel vägvisare kostar kronor. Dessutom tillkommer en årlig driftskostnad av skyltarna på ca 150 kronor per skylt. Eventuellt kommer det inte att krävas en helt ny vägvisare med fundament och stolpe på alla ställen, utan endast en ny skylt, men kostnaden som har beräknats nedan kan ändå ses som en fingervisning av förhållandet mellan de olika hastighetsprinciperna. Sammanställning Vid 30/50 km/h och 40/30 km/h krävs 625 skyltar jämfört med 296 vid 40 km/h på hela gatunätet. Den stora skillnad i antalet skyltar innebär att hastighetsprinciperna 30/50 km/h och 40/30 km/h kostar 1,65 miljoner kronor mer och nästa kronor mer per år i driftskostnad. I tabellen nedan redovisas de ungefärliga kostnaderna för de olika alternativen. 15

19 Skyltning Hastigheter 40/50 km/h 30 km/h Övergripande 0 0,5 1 Kilometer Skyltning vid 50 eller 40 km/h på huvudgatunätet och 30 km/h på lokalgatunätet Skyltning Hastigheter 30 km/h 40 km/h 50 km/h 60 km/h 70 km/h Övergripande 0 0,5 1 Kilometer Skyltning enligt de hastigheter som föreslås i Hastighetsplan Helsingborg där 40 km/h föreslås i större delen av gatunätet Kostnad 16

20 ÖVRIGA ASPEKTER Enhetlighet För biltrafikanterna är det viktigt att hastighetsgränserna inte upplevs som plottriga, det skall finnas en enhetlighet som underlättar för trafikanten att förstår vad det är som gäller. Lokala höjningar och sänkningar av hastigheten på korta sträckor gör det svårt för trafikanterna att hålla reda på hastighetsgränserna. Syftet med det nya systemet för hastighetsgränser, vilket består av hastighetsgränser i steg om 10 km/h, från 30 upp till 120 km/h, var att få hastighetsgränser som bättre överensstämmer med vägens standard. Samtidigt har både regeringen och riksdagen påtalat vikten av att dessa nya hastighetsgränser inte ska användas på ett sådant sätt att det blir plottrigt och svåröverskådligt för trafikanten. (Rätt fart i staden, 2012) Miljö & utsläpp Det är inte bara mängden trafik och typ av fordon som påverkar trafikens miljöpåverkan, även hastigheter och körmönster påverkar. I en stad där trafikmiljön innebär flera stopp och väjningar blir bränsleförbrukningen mindre ju lägre hastighet som hålls och ju färre kraftiga accelerationer som görs. I diagrammet nedan redovisas koldioxidutsläppen och bränsleförbrukningen vid jämn hastighet (orange linje) och vid accelerationer (blå linje). Vid körning i tätort är det dock ofta svårt att hålla en jämn hastighet genom hela resan på grund av korsningar, övergångsställen m.m. Det är därför viktigt att storleken på accelerationen blir så liten som möjligt för att minska mängden utsläpp och bränsleförbrukningen. Både principen att skylta 40 km/h på hela gatunätet och principen att skylta 50 alternativ 40 km/h på huvudnätet och 30 km/h på lokalnätet är enhetliga system. 50/30 och 40/30 km/h kan dock upplevas som mer plottrigt för trafikanten eftersom hastigheten varierar ofta då lokalnätet består av många och korta sträckor. Det blir för trafikanten ett plottrigt gatunät där det är svårt att hålla koll på vilken hastighet som faktiskt gäller. Om hastighetsgränsen sätts till 40 km/h på hela gatunätet, förutom i vissa undantagsfall t.ex. i anslutning till skolor, blir det för trafikanten lättare att hålla koll på hastighetsgränsen. Trafikanten behöver inte tänka på om han eller hon kör på lokaleller huvudgatunätet, enhetligheten gör att trafikanten istället vet att 40 km/h gäller på alla vägar oavsett dess tillhörighet. Kartorna på föregående sida som redovisar de punkter som kräver hastighetsskyltning vid de två hastighetsprinciperna visar tydligt hur skyltningen blir mindre plottrig vid 40 km/h i hela gatunätet. Accelerationer Jämn hastighet Koldioxid och bränsleförbrukning vid körning i tätort (Trafikverkets informationsblad Hastighet och miljö ) 17

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikkontoret Tjänsteskrivelse 1(6) Erik Nilsgart 046-3555232 erik.nilsgart@lund.se Tekniska nämnden Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Sammanfattning

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten?

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Prof. András Várhelyi, Prof. Christer Hydén, Doc. Åse Svensson, Trafik & väg, Lunds Universitet Bilen är ett flexibelt transportmedel som tillfredsställer

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun.

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. ERBJUDANDE OM KOMMUNIKATIONSMATERIAL FÖR KOMMUNER Innehåll Inledning 3 Kommunernas information 4 Folder 4 Annons 6 Affisch 7 Rollup 8 Webbanner

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Hastighets gränser. ur ett. svenskt. perspektiv. Trafikdag

Hastighets gränser. ur ett. svenskt. perspektiv. Trafikdag Hastighets gränser ur ett svenskt perspektiv Trafikdag 2012 TIDIGARE HASTIGHETSSYSTEM I SVERIGE UTOM TÄTTBEBYGGT OMRÅDE: kommunen beslutar om tättbebyggt område generellt 70 km/tim och på motorväg 110

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Skadade i trafiken 2009

Skadade i trafiken 2009 Skadade i trafiken 2009 Olyckor i vägtrafiken är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Olyckorna orsakar död och skada på människor och egendom. En förutsättning för trafiksäkerhetsarbete är

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER I SALEMS KOMMUN 30-ZONER

TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER I SALEMS KOMMUN 30-ZONER Uppdragsnr: 10028086 1 (13) TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER I SALEMS KOMMUN 30-ZONER Mall: WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: 08-688 60 00 Fax: 08-688 69 10 WSP Sverige

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Datum. Svedala 15:11, Svedala kommun Bullerutredning för nya byggnader innehållande bostäder och butiker Frank Andersson Uppdragsansvarig

Datum. Svedala 15:11, Svedala kommun Bullerutredning för nya byggnader innehållande bostäder och butiker Frank Andersson Uppdragsansvarig RAPPORT 1 (6) Handläggare Frank Andersson Tel +46 (0)10 505 52 14 Mobil +46 (0)70 184 74 88 Fax +46 10 505 38 01 frank.andersson@afconsult.com Datum 2013-01-28 ICA Fastigheter Sverige AB Bertil Zachrisson

Läs mer

RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN. Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012

RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN. Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 Rätt hastighet för en attraktiv kommun SAMRÅDSHANDLING 2012-08-30 2012-08-30 DANDERYDS KOMMUN 1(48) Titel: Hastighetsplan för Danderyds

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Inledning För precis 10 år sedan tog riksdagen beslutet om Nollvisionen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Bullerutredning Rönnäng 1:267

Bullerutredning Rönnäng 1:267 Tjörns kommun Bullerutredning Rönnäng 1:267 Koncept 1 Malmö 2012-07-06 Datum 2012-07-06 Uppdragsnummer 61661253056000 Utgåva/Status Koncept 1 Hamid Rezaie Johan Irvenå Hamid Rezaie Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

Gult eller blått? Beslutsunderlag för för 30-policy i i Sveriges kommuner. Magnus Andersson Gunnar Carlsson

Gult eller blått? Beslutsunderlag för för 30-policy i i Sveriges kommuner. Magnus Andersson Gunnar Carlsson Gult eller blått? Beslutsunderlag för för 30-policy i i Sveriges kommuner Magnus Andersson Gunnar Carlsson Gult eller blått? Beslutsunderlag för 30-policy i Sveriges kommuner Magnus Andersson Gunnar Carlsson

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 RAPPORT 597135 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 Exark Arkitekter AB perry.ohlsson@afconsult.com Hans Jönsson Terrassgatan

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp [Delprodukt] Skapad av: Fackansvarig: Dokumentdatum: 2013-11-20 Diarienr/Ärendenr: TRV 2010/35145 Version: Anna-Karin Ekström, Tyréns AB Anna-Karin Ekström, Tyréns AB/Ansvarig MKB Cristiano Piga, Tyréns

Läs mer

KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER

KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2015-05-29 Uppdrag: 253489, Kv Embla, Umeå Titel på rapport: Trafikbuller Status: Datum: 2015-05-29 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Korskykan Jan Kollberg

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

FRAMKOMLIGHET I RÄTT HASTIGHET

FRAMKOMLIGHET I RÄTT HASTIGHET FALLSTUDIER FUNKTIONSBESKRIVNING FRAMKOMLIGHET I RÄTT HASTIGHET I MÅNGA TRAFIKMILJÖER är det svårt att hitta bra åtgärder som ger önskad trafiksäkerhetseffekt. Många åtgärder leder till negativa bieffekter.

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Resultat, sammanfattning

Resultat, sammanfattning Resultat, sammanfattning Drygt hälften av bilisterna, 58 procent, som överskred den gällande hastighetsbegränsningen på 30 km/tim. Cirka 3 procent av fordonen körde 51 km/tim eller fortare. Medianhastigheten

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Hastighetsplan för haninge

Hastighetsplan för haninge Hastighetsplan för haninge 2014 InNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund och syfte 3 1.2 Metodbeskrivning 3 2 Nulägesbeskrivning 4 2.1 Allmänt 4 2.2 Trafiknät 4 2.3 Buller 7 2.4 Nuvarande hastighetsbegränsningar

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013 Matteo och Johan 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Antal mc i trafik kontra trafikarbetet

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun ÅF, Hallenborgs Gata 4 20125 Malmö Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 705138_Rapport_Beddinge_21_3_35_2_QA

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun

Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun Vi skapar trygghet! 1 Datum 2011-02-24 Diarienr: 360-520/11 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 3 Metod... 3 Resultat... 3

Läs mer

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 RAPPORT 2009:56 VERSION 0.3 Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 - Tomelilla kommun Dokumentinformation Titel: Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2:7 - Tomelilla kommun

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

RÖRELSE. - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.

RÖRELSE. - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. RÖRELSE Inledning När vi går, springer, cyklar etc. förflyttar vi oss en viss sträcka på en viss tid. Ibland, speciellt när vi har bråttom, tänker vi på hur fort det går. I det här experimentet undersöker

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Trafiksäkerhet för barn och unga

Trafiksäkerhet för barn och unga Trafiksäkerhet för barn och unga Skadade i Luleå 2003-2006 Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun Gata & Trafik 2008 Hanna Ahnlund Inledning Det finns en oro bland föräldrar över a släppa ut sina barn i

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-01-08 :. '.. ~.r T,,,, 'j.u..l 13 (20) 10 Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden Dnr 2014/904 INLEDNING Emil Andersson

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Trafikanternas respekt för 30-skylten vid skolor i Västsverige

Trafikanternas respekt för 30-skylten vid skolor i Västsverige Trafikanternas respekt för -skylten vid skolor i Västsverige NTF Västs undersökning Väst inledning INNEHÅLL Alla 16 kommuner Inledning...........................................................................................

Läs mer

Allvarligt skadade motorcyklister och mopedister. Underlag 2.0

Allvarligt skadade motorcyklister och mopedister. Underlag 2.0 Allvarligt skadade motorcyklister och mopedister Underlag 2.0 Andel allvarligt skadade (medicinsk invaliditet 1 %) trafikanter fördelat på färdsätt (18 118 allvarligt skadade) 9% 4% 8% 39% I personbil

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga ARBETSPLAN UTSTÄLLELSEHANDLING -12-22 1N070001.docx Granskare Godkänd av Ort Datum Peter Fors Peter Fors Uppsala -12-22 Objektnamn Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga Entreprenadnummer Entreprenadnamn Beskrivning

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan 563875 RAPPORT B 1 (6) Handläggare Datum Uppdragsnr 563875 Leif Åkerlöf 2011-06-16 Tel 010-5056058 Bilagor: B01-B03 Mobil 070-1845758 Fax 010-5051183 leif.akerlof@afconsult.com Rapport 563875 B Humlegården

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

Bullerkartläggning av Örebro kommun

Bullerkartläggning av Örebro kommun Bullerkartläggning av Örebro kommun Redovisning enligt 22/49/EG Slutrapport Juni 212 Rapport: R116-1 Beställare: Örebro Kommun Att: Jarmo Riihinen Datum: 212-6-27 Antal sidor: 8 Uppdragsledare: Granskad

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Gullvivevägen, Stenungsund

Gullvivevägen, Stenungsund Stenungsund Gullvivevägen, Stenungsund Trafik- och bullerutredning 2013-11-28 ÅF Infrastructure AB/ Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 1(7) Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 Sturup Malmö Airport - inventering av fastigheter för bulleråtgärder Uppdragsnummer: 230232 Uppdragsansvarig: Eva Sjödahl Handläggare

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

Effekter av upprepad 30-skyltning

Effekter av upprepad 30-skyltning Effekter av upprepad 30-skyltning Rapport 2004:56 september 2004 Dokumentinformation Titel Effekter av upprepad 30-skyltning Serie nr Trivector rapport 2004:56 Författare Beställare Leif Linderholm, Trivector

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Vårsta centrum, Botkyrka Trafikbullerutredning L:\2014\2014-115 SS Vårsta centrum, Botkyrka, Botkyrka kommun\rapporter\2014-115 r01.docx Beställare:

Läs mer

Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet? En rapport inom CyCity. Pelle Envall och Michael Koucky, Augusti 2013.

Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet? En rapport inom CyCity. Pelle Envall och Michael Koucky, Augusti 2013. Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet? En rapport inom CyCity. Pelle Envall och Michael Koucky, Augusti 213. Innehållsförteckning 1. Vad är nyttan med en kvalitetsbeskrivning?...3 2.

Läs mer

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Bakgrund Under juli 2014 har en enkätundersökning genomförts. Tre frågor ställdes till medlemmarna;

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer