MODELLER FÖR DRIFT OCH SKÖTSEL AV STÖRRE RIDANLÄGGNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MODELLER FÖR DRIFT OCH SKÖTSEL AV STÖRRE RIDANLÄGGNINGAR"

Transkript

1 LINKÖPINGS KOMMUNS ARBETSUNDERLAG BETRÄFFANDE MODELLER FÖR DRIFT OCH SKÖTSEL AV STÖRRE RIDANLÄGGNINGAR UTREDARE CHRISTINA RISSHYTT -COLLMAN KULT URA AB

2 1 INLEDNING Uppdrag och arbetssätt Rapportens innehåll och uppläggning 3 2 RIDSKOLORNAS UTVECKLING OCH DRIFTFORMER Bakgrund Olika driftsformer, olika historik Avtalen i korthet Linköping och Ånestad ridanläggning Umeå och Hippologum Helsingborg och Ridsportens Hus Stockholm och Sätra ridanläggning Jämförelse av hyreskontraktens avtalsvillkor i tabellform: 8 3 ÖVERSIKTLIG ANALYS AV FÖR- OCH NACKDELAR Att driva ridskola Största ekonomiska värdet ligger i anläggningsstödet Statligt och kommunalt aktivitetsstöd Jämförelse ridpriser Det ideella arbetet Summering 11 4 BILAGOR RF sammanfattning av regler beträffande LOK-stöd Svenska Ridsportförbundets ridskolepolicy Presentation utredaren 14 2

3 1 INLEDNING 1.1 Uppdrag och arbetssätt Uppdraget avser en redovisning av tre exempel inklusive avtal (förutsatt offentliga handlingar) på modeller för drift och skötsel av större ridanläggningar motsvarande Linköpings nya ridsportanläggning. Aktuella modeller är; Renodlad föreningsdrift (exempelvis Umeåmodellen), föreningsdrift i kombination med bolagsdrift av ridskoleverksamheten (Helsingborg och Linköping, Ånestad) samt Stockholmsmodellen (Sätra nya ridanläggning) med drift och skötselavtal för hela anläggningen mellan kommunen och driftbolaget. Redovisningen ska också översiktligt belysa eventuella för- respektive nackdelar med respektive modell för berörda parter. Uppdraget har genomförts under perioden 22 oktober - 19 december 2012 och omfattat: Informationsinsamling bakgrundsbeskrivning Översiktlig analys av för- respektive nackdelar Dokumentation Information har inhämtats genom kontakter med Hans-Erik Bergström Umeå kommun, Stina Burström ridskolechef Umeå Fältrittklubb, Kurth Franzén Linköpings kommun, Maria Holm Helsingborgs Stad, Ulf Sankell och Kristina Köhler Stockholms Stad, ridskolechef Eva Netterberg Hårs AB/Sätra nya ridanläggning, Ann-Catrin Bengtsson Svenska Ridsportförbundet och Jan von Krusenstierna Ridskolornas Riksorganisation. 1.2 Rapportens innehåll och uppläggning Rapporten består av tre delar. Först en kortfattad bakgrundsbeskrivning över ridskolornas utveckling och driftformer. Därefter följer fyra exempel på avtalsmodellerför drift och skötsel av större kommunägda ridanläggningar exemplifierade med Ånestad Linköping, Hippologum i Umeå, Ridsportens Hus i Helsingborg och Sätra nya ridanläggning i Stockholm. Avslutningsvis redovisas ett resonemang och översiktlig analys av för- respektive nackdelar med respektive modell. 2 RIDSKOLORNAS UTVECKLING OCH DRIFTFORMER 2.1 Bakgrund Idag finns det cirka hästar i landet vilket gör Sverige till ett av Europas hästtätaste länder. Hästar och hästsport fyller en viktig funktion för många människor och ridning har utvecklats till att bli en av landets mest populära fritidsaktiviteter bildades Ridfrämjandet med syftet att främja ridning som folksport över hela landet. Både ungdom och vuxna skulle beredas möjlighet till billig och god undervisning i ridning och hästkännedom. Svenska Ridsportförbundet (SvRF) samlar sedan 1993 ridskola, utbildning, bredd och elit inom ett förbund. 3

4 Till en början startades ridskolor av klubbar genom att försvaret upplät stallar och ridhus till verksamheten. Exempel Linköping, Eksjö, Helsingborg, Stockholm och Umeå. Nästa expansionsfas kom då kommuner köpte upp tätortnära jordbruksfastigheter som omvandlades till ridskolor. Senare år har skärpta myndighetskrav, begränsade möjligheter att modernisera gamla stallar (ofta tidigare kostallar), samt ökad konkurrens om den tätortnära marken lett till byggnation av nya ridanläggningar på flera platser i landet. En rikstäckande undersökning hösten 2010 visade att tio procent av landets kommuner planerar att investera i nybyggnation under de närmaste tre åren och att drygt trettio procent planerar att investera i utveckling av befintliga anläggningar. Den svenska ridskolan är unik i ett internationellt perspektiv genom att vara; tillgänglig för många barn, unga och vuxna, vilket grundlagt en folkrörelse. kombinerad idrotts- och utbildningsanläggning, fritidsgård för barn och unga och samlingsplats för häst- och ridsportintresserade. Till grund ligger samhällets anläggnings- och ekonomiska stöd i kombination med ett omfattande ideellt föreningsarbete och en verksamhet som drivs av anställd personal. Svenska Ridsportförbundet har idag 435 ridskolor anslutna varav; drygt 70 % drivs av föreningar och 30 % av arrendatorer (bolag), vanligtvis i samverkan med ideell förening. cirka 80 % har verksamheten förlagd vid kommunala anläggningar. cirka 50 % disponerar anläggningen hyresfritt eller med en symbolisk hyra samt med kommunalt underhållsstöd. Enligt SvRF typstadgar, som ligger till grund för medlemskap i ridklubben, ska föreningens styrelse ha möjlighet att positivt kunna inverka på ridskoleverksamheten och hästarnas skötsel och vård, antingen ridverksamheten drivs i föreningens regi, föreningen anlitar av annan driven ridverksamhet eller bedrivs på medlemmarnas egna hästar. All ridning vid den av föreningen drivna eller anlitade ridverksamheten skall ske under ansvarig och kunnig ledare, i första hand godkänd ridinstruktör eller auktoriserad ridlärare. Det ligger inom ramen för SvRF:s kvalitetsarbete att säkerställa att verksamheten bedrivs med yrkeskompetent personal. (Se SvRF ridskolepolicy bilaga 1) Ridskoleverksamhet faller under Produktsäkerhetslagen, där det ställs krav på att tjänster som säljs till konsument är säkra. Konsumentverket är tillsynsmyndighet. 2.2 Olika driftsformer, olika historik Exemplen visar att varje driftmodell har sin egen bakgrund som ofta är stabil över en längre tid. Linköpings Fältrittklubb (LFK) som har haft sin verksamhet förlagd till Ånestad sedan början av talet, har en lång tradition av samarbete med arrendatorer för ridskoledriften. Magnus Andersson Marsab tog över driften 1996 och innan dess drevs ridskolan av Lars-Olof Axén under drygt 20 års tid. Fastigheten ägs av Linköpings Sportfastigheter. Kultur- och fritidsnämnden hyr ut Ånestad ridanläggning i andra hand till LFK för ridskole-, kurs- och ungdomsverksamhet samt tävlingar. Fältrittklubben vidareuthyr anläggningen till Marsab som driver ridskoleverksamheten. Fn löper verksamheten på övertid eftersom stallarna inte uppfyller Djurskyddslagens krav vid nuvarande 4

5 hästhållning (Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna DFS 2007:6 råd om hästhållning 5 m.fl.). Umeå Ryttarförening (URF) har en lång tradition av ridskoledrift i föreningsregi. Sedan 1999 bedriver föreningen verksamhet vid Hippologum som kostade 53 mkr att bygga och som föreningen hyr av kommunen. Verksamheten inrymdes tidigare i regementet K4:as gamla militäranläggning mitt i Umeå. Allt eftersom staden växte blev ridområdet gradvis kringbyggt och verksamhetens miljö sämre, samtidigt som det fanns ett betydande exploateringsintresse från kommunens sida beträffande marken. URF är en ideell förening med uppgift att främja ridning, körning och hästkunskap för sport och rekreationsändamål. Föreningen bedriver utbildnings- och tävlingsverksamhet och fungerar som stor fritidsgård. Därutöver samarbetar föreningen med Forslundagymnasiet som har sin ridundervisning hos URF. Helsingborgs Fältrittklubb (HFRK) har en ridanläggning som stod klar 1995 med kapacitet för stora inomhustävlingar på nationell nivå. Anläggningen kostade 34 miljoner kronor att bygga och HFRK hyr anläggningen av staden. Byggnationen var en del i en exploateringsaffär i likhet med Umeås. Ridskoledriften är utlagd på entreprenad sedan 1985 då nuvarande arrendator köpte ridskolan med hästar och material av föreningen. I samband med nybyggnationen bildades driftbolaget Helsingborg Rid och Sport AB med egen styrelse för den kommersiella verksamheten åtskild från HFKs ideella föreningsverksamhet. Stockholms stad skiljer sig från landet i övrigt genom att samtliga fem ridanläggningar som ägs av staden drivs i privat regi sedan 60-talet av stabila driftbolag med ett fåtal överlåtelser under en lång period av år. I slutet av 90-talet bestämde sig stadens politiker att satsa på flickors idrott och beslutade om ett omfattande investeringsprogram för ridanläggningar. Sätra Ridanläggning blev klar för inflyttning november 2012 och beräknas ha kostat totalt ca 120 mkr. Stockholms stad hyr ut hela anläggningen till Mälarhöjdens Ridskola/Hårs AB som hade hyresavtalet på den gamla anläggningen. Tjänsten har inte upphandlats. 2.3 Avtalen i korthet Respektive avtal biläggs rapporten Linköping och Ånestad ridanläggning Avtalet tecknades november 1999 mellan Linköpings kommun och LFK och omfattar: Objekt och syfte dvs upplåtelse av ridhusanläggningen för Linköpings Fältrittklubbs ridskole-, kurs och ungdomsverksamhet samt tävling Hyresperiod 3 år i taget, automatisk förlängning om kontraktet ej sägs upp Årshyra Ansvars- och kostnadsfördelning beträffande anläggningens verksamhetsanknutna drift, skötsel och underhåll, förbrukningsavgifter och abonnemang samt el, värme och vatten År 2012 fick föreningen 918 tkr i lokalsubvention, 230 tkr för anläggningens skötsel och 407 tkr till anläggningens drift, varav 380 tkr avser el och 27 tkr vatten och avlopp. Kommunen betalar i hyra till fastighetsbolaget tkr/år och LFK betalar 106 tkr/år i hyra till kommunen. 5

6 År 2012 uppgick kommunens kostnad totalt till tkr, varav tkr i anläggningssubvention och 70 tkr i verksamhetsstöd. LFK beviljas inte kommunalt aktivitetsbidrag för ridskoleverksamheten som drivs i Marsab:s regi Umeå och Hippologum Hyresavtal och tilläggsavtal avseende fastighetsskötsel, förebyggande och avhjälpande underhåll samt fördelning av driftkostnader tecknades Avtalet togs fram i nära samverkan mellan kommunen och föreningen med villkor i syfte att trygga föreningens och verksamhetens långsiktiga överlevnad. Avtalet omfattar i korthet: Objekt och syfte dvs. att anläggningen upplåts för hästverksamhet. Förutom föreningens verksamhet ska det finnas möjlighet för andra klubbar som saknar ridhus, särskilt vintertid, att få tillgång till ridhustider. Bashyra Hyresperiod Ansvarsfördelning av enklare fastighets- och markskötsel och underhåll, personalkostnad anläggningsvaktmästare, avhjälpande underhåll, mer kvalificerade förbyggande underhållsarbete samt kostnadsfördelning Kostnadsfördelning el, värme, vatten- och avlopp Anläggningens hyra reviderades 2012 till 35 tkr/år i samband med byggnation av boxar i gäststallet. URF kostnad för el och värme är 2012 budgeterad till 224 tkr och vatten/avlopp 48 tkr. Föreningen har en vaktmästare anställd på heltid som ansvarar för daglig skötsel och enklare underhåll. Större reparationer och avhjälpning av fel på exempelvis tekniska anläggningar görs av kommunen som också svarar för snöröjning av tak. URF har ett årligt bidrag på 160 tkr till främst ridhusunderlag. Föreningen har en kontaktperson på kommunen med anläggningsansvar och som hänvisar ärenden vidare internt. URF omsätter årligen ca 9 mkr, varav ridskolan 4 mkr. Övriga intäkter; medlemsuppstallning inkl foder 2,3 mkr, tävling 1 mkr, LOK-stöd tkr utbildningstjänster naturbruksgymnasiet. Personalkostnad inkl sociala avgifter; ca 4 mkr. Kommunens kostnad för el, värme, va, stöd ridhusunderlag uppgår till ca 550 tkr/år, kapitalhyra ca 5 mkr/år, långtidsplanerat underhåll och övriga underhållsåtgärder som sköts av Tekniska kontorets personal Helsingborg och Ridsportens Hus Samverkansavtalet mellan Helsingborgs Stad, Bildningsnämnden och HFK skrevs 2003, men bygger på det ursprungliga avtalet från mitten av 90-talet när Ridsportens Hus stod klart. Avtalet omfattar i korthet: Objekt och syfte dvs. för ridsport- och ridskoleverksamhet genom HFK helägda bolag Helsingborgs Rid och Sport AB Verksamhetens inriktning samt HFKs ansvar för drift, skötsel och löpande underhåll 6

7 Erforderliga myndighetstillstånd och försäkringar Ekonomiska förhållanden i form av hyresfri upplåtelse (kallhyra) och årligt driftbidrag Avtalsperiod och uppsägning, tvist samt förbud mot överlåtelse Från och med 2006 beslutade nämnden att fastställa stadens årliga bidrag till 400 tkr per år Stockholm och Sätra ridanläggning Hyreskontraktet mellan Stockholms stad, Idrottsförvaltningen och Hårs AB undertecknades den 21 oktober Avtalet omfattar i korthet: Objekt och användning för ridskoleverksamhet Driftvillkor beträffande verksamhetens inriktning, omfattning samt tillgänglighet Hyresperiod, uppsägning och hyra, indexklausul Driftvillkor och driftkostnader, oförutsedda kostnader Ansvar för underhåll av fasta tekniska installationer, underhåll byggnader, mark utvändigt inklusive staket Brandskyddsarbete Skada Erforderliga myndighetstillstånd och försäkringar Hyran är 375 tkr/år (av hyran är 31% momspliktig). År 1 utgår en hyresrabatt med 225 tkr och år 2 med 115 tkr. 7

8 2.3.5 Jämförelse av hyreskontraktens avtalsvillkor i tabellform: Ånestad Linköping Hippologum Umeå Ridsportens Hus Helsingborg Sätra Stockholm. Typ avtal Upplåtelseavtal Hyresavtal Samverkansavtal Hyresavtal Avtalsparter Linköpings kommun, Linköpings Fältrittklubb Umeå kommun, Umeå ryttarförening Helsingborgs Stad, Helsingborgs Fältrittklubb, Helsingborgs Rid och Sport AB Stockholms Stad, Hårs AB Objekt Ridhusanläggning med mark Ridsportanläggning med mark Ridsportanläggning med mark Ridhus med markområde Användning Ridskole-, kurs-, ungdoms-, tävlingsverksamhet Egen hästverksamhet Ridsport- och ridverksamhet Ridskoleverksamhet Hyrestid 3 år i taget, automatisk förlängning 20 år, därefter 5 år i taget 1 år i taget, automatisk förlängning 5 år Uppsägning 9 mån. 9 mån 9 mån 12 mån Hyresgästens hyra till kommunen 106 tkr/år 35 tkr/år Hyresfritt År tkr, år tkr, därefter 375 tkr Kostnad el, värme, va 407 tkr 1/3 föreningen, 2/3 kommunen Föreningen med driftbidrag 400 tkr/år Hårs AB Löpande skötsel, inre underhåll Föreningen med bidrag 230 tkr/år Föreningen med bidrag 160 tkr/år Föreningen Hårs AB Yttre underhåll byggnader, tekniska installationer Kommunens fastighetsbolag Kommunen Ingen uppgift Stockholms Stad 8

9 3 ÖVERSIKTLIG ANALYS AV FÖR- OCH NACKDELAR 3.1 Att driva ridskola Skillnaden mellan ridning och annan idrottsverksamhet är det levande redskapet och läromedlet hästen. En ridskola behöver både anläggningar som är funktionella och säkra för både hästar och människor och yrkesutbildad personal. Ridskoleverksamhet är kapitalintensiv på grund av investeringar i hästar, inventarier, byggnader och övriga anläggningstillgångar. Avgörande för ridskolans ekonomi är anläggningens kostnader och hur väl de fasta resurserna används: Hur väl utnyttjas anläggningen och personalen? Antal lektioner varje häst presterar per dag? Antal hästar och ryttare per lektion? Antal ridande elever per vecka? Varje driftsform har styrkor och svagheter. Föreningsdrift fordrar anställd ridskolechef som under styrelsen leder och ansvarar för verksamheten. Styrkan är allmännyttan, medlemsinflytandet, det ideella arbetet och att verksamheten drivs utan vinstintresse. Dock måste även föreningsdriften generera ett överskott som beredskap att klara oförutsedda kostnader eller intäktsminskningar. Utmaningen kan vara att trygga ridskolans långsiktiga stabilitet vad gäller ledning, organisation, verksamhet och ekonomi. Föreningens rörelseinkomster är skattefria om de till huvudsaklig del kommer från verksamhet som har ett naturligt samband med föreningens allmännyttiga ändamål: Föreningsdriven verksamhet är inte momspliktig i och med att verksamheten är undantagen från skatteplikt. OBS - skattereglerna för ideella föreningar är föremål för översyn och anpassning till EU-praxis. Ridskolor som drivs av arrendatorer har ofta en hög grad av professionalism i ledningen och en stabil verksamhet med en låg personalomsättning. Svagheten är ett mindre medlemsinflytande över verksamhet och ekonomi. Om samarbetsrelationen mellan förening och arrendator vad gäller ekonomi, ansvarsområden och roller är väl definierade, kan föreningen koncentrera den ideella insatsen till barn- och ungdomsverksamhet, tävlings- och utbildningsarrangemang samt andra medlemsaktiviteter. 3.2 Största ekonomiska värdet ligger i anläggningsstödet Idrotter som bedriver verksamhet i kommunalt ägda anläggningar är vinnare vad gäller samhällets ekonomiska stöd. Ett förhållande som ofta gynnar större pojkidrotter visar studier. År 2010 uppgick Linköpings kommuns nettokostnad till 53,9 miljoner kronor till idrotts- och friluftsanläggningar samt tempererade bad och 16,4 miljoner kronor till föreningsstöd. Det totala kommunala stödet till ridsporten inklusive lokalsubvention uppgick verksamhetsåret 2009 till 3, 3 miljoner kronor. Andra faktorer av betydelse är tillgång till kommunal kompetens vid reparationer och underhållsarbeten. En förhållandevis vanlig avtalskonstruktion enligt SvRF är att 9

10 hyresvärden/kommunen svarar för det yttre och inre byggnadsunderhållet samt för underhåll av fasta installationer för ventilation, värme och vatten liksom utvändiga ledningar mm. Hyresgästen svarar för inredning, stängsel, vård, tillsyn och egenkontroll. 3.3 Statligt och kommunalt aktivitetsstöd Även det lokala aktivitetsstödet LOK-stödet har betydelse för föreningarnas möjligheter att bedriva organiserade aktiviteter. Det är därför angeläget att väga in hur LOK-stödet till den uppsuttna verksamheten påverkas av ridskolans driftform. I Linköping följer också det kommunala stödet det statliga, vilket inte är fallet i Stockholm. Inom Svenska Ridsportförbundet finns ett antal föreningar som inte driver egen ridskola utan samarbetar med extern ridskola. Flera av de föreningarna har uttryckt en frustration över att RF:s regler med kommentarer för LOK-stöd är svåra att tolka och det avser särskilt 2 kap 2 i LOKstödsreglerna. Där stadgas att bidrag utgår för sammankomster och deltagartillfällen som sker i föreningens regi och i kommentaren till paragrafen förtydligas bland annat att inget hinder föreligger mot att föreningen i sin verksamhet köper externa tjänster eller utrustning i någon form. 3.4 Jämförelse ridpriser Enligt RF (2004)är ridsport den dyraste verksamheten för barn och ungdomar som tränar en gång per vecka. Totalt sett är ishockey dyrast beroende på att ishockeyspelare tränar oftare jämfört med jämnåriga ryttare. Även i fördelningen mellan olika typer av kostnader finns det stora skillnader mellan idrotterna. I fyra idrotter tennis, ridsport, gymnastik och golf är avgifter den dominerande kostnaden. I de övriga sex simning, ishockey, innebandy, friidrott, fotboll och basket kostar resorna mest. Nedanstående tabell visar en jämförelse av ridpriser mellan de olika exemplen. Ridpriset avser terminsabonnemang och är omräknat till 60 minuters lektioner. Exemplet visar att Hippologum Umeå erbjuder juniorer lägsta ridpris och Linköping Ånestad lägsta pris för seniorer. Stockholm Sätra har ännu inte fastställt nya ridpriser varför Vällingby ridanläggning tagits som jämförelse. Junior Junior fortsättning Junior häst Senior Senior fortsättning Linköping Umeå Helsingborg 346* 246* - 328* - Sthlm Sätra Sthlm Vby *) Inklusive teori 10

11 3.5 Det ideella arbetet Den stora volymen ideellt arbete har varit och är basen för den svenska ridsporten. Utan ideella insatser skulle inte ridsporten ha en verksamhet där så många barn och ungdomar får tillfälle att rida och umgås med hästar. Hela tävlingsverksamheten vilar också på att människor vill och tycker att det är roligt att göra en insats. En anläggningssituation där det ideella arbetet kan fokusera på verksamheten är gynnsamt. 3.6 Summering Ridskolan är en utpräglad breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Ridsport är fortfarande en av de absolut största flickidrotterna, trots att den i högsta grad har alla förutsättningar att vara jämlik. Majoriteten rider en gång per vecka, men de flesta ridskolor har generösa öppettider, personal på plats och förutsättningar att fungera som mötesplats för hästintresserade oavsett ålder. Stallmiljön ger barn och ungdomar möjligheten att tillsammans med hästen utveckla empati och ansvar. Kartläggningen beskriver olika modeller för drift och skötsel av kommunala ridanläggningar. Varje modell har ofta en lokalt förankrad bakgrund och tradition. Det är också vad utredaren känner till fortfarande mycket sällsynt att ridskolans drift upphandlas. Detta göra också att det ännu saknas vedertagna modeller och upphandlingsunderlag i form av kvalitetskriterier mm. Det är viktigt för alla parter (kommunen, föreningen och eventuell entreprenör) att finna en avtalsmodell som skapar förutsättningar för en långsiktigt stabil drift, erbjuder medlemmarna ett för orten rimligt ridpris och främjar det ideella föreningsarbetet. Hans-Erik Bergström vid Fritidsförvaltningen, Umeå kommun och ansvarig för upprättandet av avtalet med Umeå Ryttarförening uttryckte; Det är viktigt att hitta en modell som alla tror på. Exemplen visar att ridskolans driftkalkyl i huvudsak bär verksamhetens direkta kostnader. Ridskolornas Riksorganisation (vars medlemmar främst består av företagsdrivna ridskolor) lyfter också betydelsen av fleråriga upplåtelseavtal för att kunna bedriva en målinriktad verksamhet. Renodlade ridskoleverksamheter saknar i huvudsak affärsmöjligheter i form av sponsor- och publikintäkter. Det är däremot vanligt att inhysa kompletterande verksamheter dagtid som skolsamarbeten, social rehabverksamhet, arbetsträning och sysselsättningsstöd. Det kan därför vara skäl att tänka nytt, över förvaltningsgränserna och i dialog med LFK samt eventuell entreprenör, för att förstärka verksamhetens ekonomiska bas och optimera samhällsnyttan. Svenska Ridsportförbundet arbetar också med att utveckla modeller och metoder för att tillsammans med föreningar och distrikt kunna erbjuda stöd för utveckling av verksamheter i dialog med framförallt kommuner. Ridskolan öppnar möjligheten för många människor att komma i kontakt med hästar. Idag ägnar sig cirka personer i Östergötland aktivt åt hästar och hästsport som fritidsintresse och livsstil. Det ökade hästintresset och antalet hästar i länet genererar också andra effekter och samhällsvinster som exempelvis; arbetstillfällen, ha öppet landskap, affärsmöjligheter för landsbygdsföretagare och en levande landsbygd genom att mindre gårdar omvandlas till hästgårdar. 11

12 4 BILAGOR 4.1 RF sammanfattning av regler beträffande LOK-stöd RF sammanfattning av regler beträffande LOK-stöd till förening som samarbetar med bolag för bedrivande av verksamhet För att verksamheten ska vara berättigad LOK-stöd ska verksamheten bedrivas i föreningens regi enligt LOK-stödsreglerna 2 kap, 2. Utifrån ovan nämnda LOK-stödsregel har RF publicerat en sammanfattning av de krav som ställs på en förening som väljer att samarbeta med ett bolag för bedrivande av verksamhet. Kraven gäller så snart föreningen och bolaget inte är samma juridiska person och oavsett bolagets associationsform och ägarstruktur. 1. Avtal ska finnas mellan bolaget och föreningen. Avtalet rekommenderas vara skriftligt för båda parters skull och i händelse av eventuell tvist mellan parterna (dessutom med avseende på eventuell kontroll som kan komma att utföras av LOK-stödsgruppen). 2. Avtalet ska vara utformat så att det går att säga upp med en rimlig uppsägningstid från föreningens sida om bolaget inte fullgör vad de åtagit sig enligt avtalet och inte rättar sig efter påpekande därom. 3. Det ska av avtalet och det praktiska förfarandet vara helt klarlagt att de medel som inflyter till föreningen i form av LOK-stöd ska vara föreningens medel. För den händelse föreningen önskar nyttja viss del av dessa medel för att köpa varor eller tjänster av bolaget ska beslut härom tas vid varje tillfälle. Det ska därmed inte vara reglerat i avtalet mellan parterna om att föreningen måste eller har skyldighet att vidarebefordra LOK-stödsmedel till bolaget. 4. Avtalet ska vidare reglera; a. Vilken omfattning, angivet i timmar, träningstillfällen eller liknande, som bolaget på föreningens uppdrag ska bedriva verksamhet som skulle kunna vara LOK-stödsgrundande, b. Kvalitetskrav på eventuella redskap och anläggning, c. Eventuella kvalitetskrav och utbildningsnivå på instruktörer/ledare, samt d. Eventuellt övriga villkor eller krav för verksamhetens bedrivande. 5. Frågan om ansvar för säkerhet ska vara särskilt reglerad liksom frågor om försäkringar rörande deltagare och verksamhetens bedrivande. Det är viktigt att det finns försäkringar och att det är klarlagt vem av parterna som tecknar sådana försäkringar. 6. Nyttjandet av befintliga lokaler ska vara reglerat i avtalet liksom eventuell ersättning för nyttjandet. 7. Det ska i avtalet klart framgå hur betalningsströmmarna mellan förening, bolag och medlem ska ske. 12

13 8. Beträffande ekonomi/pengar ska i övrigt gälla; a. Det ska klart framgå att medlemsavgift till föreningen alltid är separat från eventuell träningsavgift/deltagaravgift eller liknande. b. Det ska klart framgå att en medlems betalning för i föreningens regi köpta tjänster samt för medlemsavgift sker till föreningen. Föreningen har att betala bolaget för genomförd verksamhet. Föreningen kan välja att: i. Själv administrera betalningen för tjänsterna och/eller medlemsavgifter; eller ii. Uppdra till annan, t.ex. bolaget, att för föreningens räkning och mot marknadsmässig ersättning administrera betalningen för tjänsten och/eller för medlemsavgiften. 9. Av avtalet ska framgå att det regelbundet sker en uppföljning av det som avtalet reglerar med främsta avsikt att kontrollera att bolaget har uppfyllt de krav som framgår av avtalet. I händelse av bristande uppfyllande av avtalsvillkoren är det sannolikt lämpligt att i avtalet föra in att det ska ske en skriftlig anmärkning från föreningen om vad som inte uppfyllts samt att om rättelse inte skett inom viss klart angiven tid, avtalet kommer att sägas upp. 4.2 Svenska Ridsportförbundets ridskolepolicy Svenska Ridsportförbundets styrelse fastställde den 20 september 2010 nedanstående ridskolepolicy. Den gäller för föreningar anslutna till SvRF, som i egen regi driver, eller i samverkan med näringsidkare erbjuder ridskoleverksamhet för föreningens medlemmar. Ridskolan skall utbilda i ridning, hästhantering och hästkunskap med inriktning mot Svenska Ridsportförbundets tävlingsdiscipliner. För detta krävs: Att verksamheten leds av personal med relevant kompetens och att ridskolan förfogar över lämpliga och väl skolade hästar. Att verksamheten bedrivs vid en ändamålsenlig anläggning som uppfyller kraven för en god och säker hästhållning. Ridskolan skall vara en naturlig plats för kunskapsinhämtning. För detta krävs: Att ridskolan skall ge god grundutbildning. Att ridskolan också skall ge möjligheter till individuell sportslig utveckling. Att ridskolans utbildning skall följa en utbildningsplan med tydliga mål. Ridskolan skall erbjuda möjligheter för människor oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller eventuell funktionsnedsättning att lära sig hantera hästen i olika situationer. För detta krävs: Att all verksamhet genomförs på ett för såväl människa som häst säkert och beprövat sätt. Att verksamheten aktivt värnar den sociala miljön. 13

14 Att verksamheten bedrivs i linje med idéprogrammet Ridsporten Vill. Att såväl ideella ledare som personal i verksamheten förstår vikten av ridskolans sociala betydelse i samhället. Ridskolan skall vara ett föredöme i hästhållning. För detta krävs: Att verksamheten uppfyller SvRF:s Hästhållningspolicy samt Code of conduct. Att verksamhetens hästhållning baseras på SvRF:s definition av god hästhållning. Att hästhållning och anläggning uppfyller djurskyddslagstiftningens krav. 4.3 Presentation utredaren Christina Risshytt-Collman är civilekonom, grundare av och verksam inom Kultura AB sedan 1989 som konsult och processledare med hästsektorn som specialinriktning. Tidigare personalchef vid AB Trav och Galopp, ledamot i Lantbruksuniversitetets styrelse (SLU) och Veterinära Ansvarsnämnden. Bland uppdragen den senaste perioden kan nämnas; Utredare och ämnessakkunnig vid Regeringskansliet, Enheten för landsbygdens tillväxt, projektkoordinator Regionala Hästforum, Hästnäringens Nationella Stiftelse, projektledning seminarieserien Hästen i samhällsutvecklingen och planeringen. Har medverkat som författare: Driva ridskola, SISU Idrottsböcker, Hästhållnings med kvalitet för inackorderingsföretag, Ha häst guiden och Vägledning till säkrare häst- och ridverksamhet, Konsumentverket. 14

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola 1 AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola Viktig information Svenska Ridsportförbundet har tagit fram en avtalsmall /typavtal som bygger på LOK-stödsnämndens praxis i liknande ärenden.

Läs mer

Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass

Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass 2013-06-12 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att hyra anläggningen Erstavik 25:1 för

Läs mer

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA AFFÄRSPLAN 2013-2015 1 VISION 3 2 VÄRDEGRUND 3 3 VERKSAMHETSBESKRIVING 3 3.1 PRODUKTPORTFÖLJ 3 3.2 SÄKERHET 4 3.3 GOD HÄSTHÅLLNING 4 3.4 UTBILDNING 4 3.5 PERSONAL

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Sida 13 s HästHalland startades som ett projekt år 2005 av LRF Halland, Hushållningssällskapet Halland och Region Halland. HästHalland är idag ett regionalt initiativ, formellt ägt av Hushållningssällskapet

Läs mer

Ridsportens framtid i Växjö kommun

Ridsportens framtid i Växjö kommun Rapport Sida 1 (13) Datum 2016-11-28 Mottagare Kultur- och Fritidsnämnden, Kultur- och Fritidsförvaltningen, samtliga ridklubbar i Växjö kommun Ridsportens framtid i Växjö kommun 2017 2 Rapporter utgivna

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

Sammanställning Sölvesborgs kommun Projektledare Maria Hjelm Nilsson

Sammanställning Sölvesborgs kommun Projektledare Maria Hjelm Nilsson Sammanställning Sölvesborgs kommun 2015 Projektledare Maria Hjelm Nilsson Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Projektperiod...2 3. Kartläggning Sölvesborg..2 3.1 Resultat kartläggning i Sölvesborg...2-3

Läs mer

Att arbeta med statistik

Att arbeta med statistik Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

IDROTTS- ANLÄGGNING FÖR RIDSPORT CHECKLISTA

IDROTTS- ANLÄGGNING FÖR RIDSPORT CHECKLISTA IDROTTS- ANLÄGGNING FÖR RIDSPORT CHECKLISTA 1 En bra anläggning är grunden i en ridsportverksamhet, där både hästar och människor trivs i en säker miljö anpassad efter dagens villkor för arbete- och djurskydd.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Lomma Ridklubb är en aktiv ideell förening som i år firar 40-årsjubileum. Föreningen bedriver en av Svenska Ridsportförbundet certifierad ridskola, för

Läs mer

Motion till TRF årsmöte 2015 angående stadgar; Paragraf 1, Ändamål. Förslag på hur stadgar för TRF skulle kunna vara skrivna

Motion till TRF årsmöte 2015 angående stadgar; Paragraf 1, Ändamål. Förslag på hur stadgar för TRF skulle kunna vara skrivna Motion till TRF årsmöte 2015 angående stadgar; Paragraf 1, Ändamål I Tyresö Ryttarförenings stadgar, i paragraf 1 om föreningens ändamål, sägs att föreningen skall främja ridning enligt SvRF:s stadgar

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

ÖVERSYN AV RIDSPORTVERKSAMHETENS FRAMTID I LINKÖPINGS KOMMUN

ÖVERSYN AV RIDSPORTVERKSAMHETENS FRAMTID I LINKÖPINGS KOMMUN PROJEKTRAPPORT 2010-12-17 ÖVERSYN AV RIDSPORTVERKSAMHETENS FRAMTID I LINKÖPINGS KOMMUN UTREDARE CHRISTINA RISSHYTT -COLLMAN KULTURA AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 6 1.1 Uppdrag och arbetssätt... 6

Läs mer

Bilaga. Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011

Bilaga. Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Bilaga Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Åse & Vistehallen Fastigheten där Åse & Vistehallen finns innehåller

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb

Jönköpings Fältrittklubb Jönköpings Fältrittklubb -Klubben, verksamheten och arbetet Verksamhetsplan 2015 JFK är som ridskola och förening en förebild för andra föreningar i landet. Vår verksamhet präglas av god kvalitet, god

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Från gentlemannaryttare till hästtjej

Från gentlemannaryttare till hästtjej Från gentlemannaryttare till hästtjej Ridsporten 100 år Susanna Hedenborg Två processer: 1. Från armé och överklass till folklig 2. Från manlig till kvinnlig 2010 05 04 Den svenska ridsporten är den speciell?

Läs mer

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge 2012-09-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Compass

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS310 805 KFS 1997:1 Bidragsnormer för föreningar med verksamhet inom kultur/fritid/idrott (Antagna av kommunfullmäktige den 27 januari 1997) (Gäller

Läs mer

Särskilt föreningsbidrag för ridsport

Särskilt föreningsbidrag för ridsport 2014-09-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/150-805 Fritidsnämnden Särskilt föreningsbidrag för ridsport Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att ett förslag om införande av ett särskilt föreningsbidrag

Läs mer

CENTRAL ORGANISATION. Mer information om ridsportens organisation på ridsport.se under fliken Om förbundet 19 DISTRIKT

CENTRAL ORGANISATION. Mer information om ridsportens organisation på ridsport.se under fliken Om förbundet 19 DISTRIKT RIDSPORTEN I SVERIGE Riksidrottsförbundet LOK-Stöd Idrottslyftet IdrottOnline SISU utbildningstimmar CENTRAL ORGANISATION Mer information om ridsportens organisation på ridsport.se under fliken Om förbundet

Läs mer

Verksamhetsenkät 2017

Verksamhetsenkät 2017 Verksamhetsenkät 2017 Enkäten öppen i 4 veckor Mailutskick till medlemmar, före detta medlemmar, kursdeltagare, ridlägerdeltagare 137 svar, varav 112 fullständiga. Alla svar anonyma. 15% av de som svarat

Läs mer

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2008

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2008 VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2008 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄLKOMMEN TILL RIDSKOLAN Att rida är att må bra i både kropp och själ. Ridning är kul motion och fin avkoppling från vardagsstressen.

Läs mer

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2012

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2012 VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2012 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Besöksgruppens funktion Besöksgruppen fungerar som en rådgivande, inspekterande och kontrollerande resurs till distriktets anslutna

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 3. Faktainsamling. en hemläxa för varje ridklubb

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 3. Faktainsamling. en hemläxa för varje ridklubb LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 3. Faktainsamling en hemläxa för varje ridklubb Varje framgångsrikt påverkansarbete startar med en analys av nuläget. En genomgång av fakta om ridklubbens verksamheter,

Läs mer

Motala kommun genom dess bndningsnämnd, org.nr 212000-2817 ("kommunen") 591 86 Motala

Motala kommun genom dess bndningsnämnd, org.nr 212000-2817 (kommunen) 591 86 Motala NYTTJ AN DERATTS AVTAL Parter: Motala Idrottspark AB, org.nr 556849-1913 ("MIPAB") Box 48, 591 21 Motala Bildningsnämnden 2013-08- 2 8 Ämnrin nr,.,..,, "-ih! nr. r

Läs mer

Slutrapport nulägesanalys Föreningsservice

Slutrapport nulägesanalys Föreningsservice Slutrapport nulägesanalys Föreningsservice Man är medlem för att man måste! Varför måste man vara medlem? eller uttryckt på ett annat sätt, vad är medlemsnyttan? Delprojektet Föreningsservice uppdrag är

Läs mer

1... 2... 2... 3... 4... 4... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6 2 I Kommunplan 2015-2017 gav Kommunfullmäktige ett uppdrag 2015:1, Fastighetsbolag Utreda och successivt införa en bolagisering av kommunens

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015 STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Årsmöte den 18 mars 2015 HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDEN 2014 ÄNNU ETT HÄNDELSERIKT ÅR Vårt förbund står på en stabil grund med en omfattande verksamhet Den ideella föreningen

Läs mer

Bilaga 1; Sammanställning av kommunala beslut och ingångna avtal

Bilaga 1; Sammanställning av kommunala beslut och ingångna avtal Bilaga 1; Sammanställning av kommunala beslut och ingångna avtal Utöka mångfalden/allmän inriktning 1a. 2002; Utöka möjligheterna för barn och unga gällande kapacitet och fler anläggningar 1b. April 2002

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK

Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK Leksands Ridklubb Att vara medlem i LRK Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Förmåner 1 2.1 Medlemstidningen Häst & Ryttare 1 2.2 Olycksfallsförsäkring 1 2.3 Delta i aktiviteter 1 2.4 Nyttja anläggningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Nordmalings Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet,

Läs mer

Kent Sjöström VÅR HEMBYGD. Ridskolan Strömsholm

Kent Sjöström VÅR HEMBYGD. Ridskolan Strömsholm Kent Sjöström VÅR HEMBYGD Ridskolan Strömsholm Mars 2015 För oss som är uppvuxna i Kolbäck har ridskolan i Strömsholm alltid funnits. När vi var små, var det Arméns kör- och ridskola, som började sin verksamhet

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Tranås kommuns revisorer. Uppföljning av tidigare granskning avseende Bredstorpsområdet. Revisionsrapport

Tranås kommuns revisorer. Uppföljning av tidigare granskning avseende Bredstorpsområdet. Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning avseende sområdet Revisionsrapport KPMG Offentlig Sydost Kristian Gunnarsson 2013 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative.

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet Stimulera Ridskoleverksamhet Glädje Sport Kunskap LIVSKRAFTIGT HÄSTFÖRETAGANDE Projekt Stimulera ridskoleverksamhet Ridsportens Affärsskola Regionala affärsskolor för förtroendevalda

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2018-2019 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället och framtida utveckling Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Övergripande mål Strategiska områden, inriktningsmål

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Barn och ungdom Utbildning Avel och hästhållning SPORT - TÄVLING att bli en ledande sportnation RIDKLUBB - RIDSKOLA att vidareutveckla ett rid-

Läs mer

Ekonomikontoret Datum:

Ekonomikontoret Datum: ED 1:34 Jordbrons Företagshotell i Dals-Eds kommun Bakgrund Dals-Eds kommun äger en äldre industrifastighet på c:a 6 000 m 2. Under åren 2007 till 2009 byggdes delar av ovanstående fastighet (c:a 800 m

Läs mer

Kommunalt föreningsstöd

Kommunalt föreningsstöd Kommunalt föreningsstöd Bidragsregler 1 Allmänna förutsättningar Kommunens bidragsgivning syftar till att stödja Järfällaföreningarnas organiserade barn- och ungdomsverksamhet. Med Järfällaförening avses

Läs mer

MALMÖ HÖGSKOLA. Susanna Hedenborg

MALMÖ HÖGSKOLA. Susanna Hedenborg MALMÖ HÖGSKOLA Susanna Hedenborg Susanna.Hedenborg@mah.se Från gentlemannaryttare till hästtjej - Ridsporten 100 år Ridsporten 100 år Disposition Varför historia? Ridskolan idag och förut Genuskonstruktioner

Läs mer

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Gäller fr.o.m. 2010 1 2 Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2010 Produktion: Gavlefastigheter Foto: Gavlefastigheter Tryck: Sandvikens Tryckeri INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

Förändrade markeringsavgifter och föreningsbidrag

Förändrade markeringsavgifter och föreningsbidrag uppolfie STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Sten Larsson 2016-09-06 IFN-2016-0113 Idrott- och fritidsnämnden Förändrade markeringsavgifter och föreningsbidrag Förslag till beslut

Läs mer

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312.

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Styrelsen Protokoll Protokoll 11/12 Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Plats: Ledamöter: Anmäld förhindrad:

Läs mer

Kommunens agerande tvingar Hågelbystallet att lägga ner!

Kommunens agerande tvingar Hågelbystallet att lägga ner! Hågelby Stallförening PRESSINFORMATION Tumba 5 Dec 2013 Kommunens agerande tvingar Hågelbystallet att lägga ner! En sportverksamhet med majoriteten tjejer får inget aktivt stöd av Botkyrka Kommun trots

Läs mer

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation Distriktsstyrelsen Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola. Har suttit med i Mittsvenska

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR JOKKMOKKS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR JOKKMOKKS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD REGLER OCH RIKTLINJER FÖR JOKKMOKKS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD Ansökan om föreningsstöd ska vara inlämnad senast 15 maj året innan verksamhetsåret inleds och ska innehålla: föregående års verksamhetsberättelse

Läs mer

Sport och fritid

Sport och fritid Sport och fritid 102 103 Sport och fritid Den svenska hästsporten är en breddidrott som är tillgänglig för alla, vilket är unikt i jämförelse med övriga världen. Förutom att hästsporten bidrar till en

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2012-2013 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Inriktningsmål Ett förbund vi arbetar tillsammans Nöjdare medlemmar

Läs mer

Välkomna till Lidköpings Ridklubb

Välkomna till Lidköpings Ridklubb Välkomna till Lidköpings Ridklubb 2015 Välkomna till en av Skandinaviens finaste ridanläggningar! och en ridklubb med stor framtidstro där alla är välkomna och behövs Med stora framgångar genom åren På

Läs mer

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07 Personinformation Distriktsstyrelsen Foto: Mittsvenska Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola.

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet SvRF idag Svenska Ridsportförbundet har till uppgift att främja ridningen, körningen och ridsporten i alla dess grenar samt därtill anknuten verksamhet nationellt och internationellt.

Läs mer

Utvecklingsplan kommande åren En trygg och säker ridskola för alla

Utvecklingsplan kommande åren En trygg och säker ridskola för alla Utvecklingsplan kommande åren En trygg och säker ridskola för alla Detta är det material som har presenterats för Falköpings kommun och är en arbetsplan för de kommande åren för verksamheten. Vi söker

Läs mer

Arbetsmaterial Från arbetsgruppen till Varbergs kommun Arbetsmaterial gällande visionsarbete med ny ridanläggning i Varbergs kommun

Arbetsmaterial Från arbetsgruppen till Varbergs kommun Arbetsmaterial gällande visionsarbete med ny ridanläggning i Varbergs kommun Arbetsmaterial gällande visionsarbete med ny ridanläggning i Varbergs kommun Bakgrund Det finns idag 8 stycken registrerade ridklubbar i Varbergs kommun. Dessa är: * Himledalens ridklubb * Skultagårdens

Läs mer

SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET FINANSIERING NULÄGESANALYS

SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET FINANSIERING NULÄGESANALYS SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET FINANSIERING NULÄGESANALYS GENOMFÖRANDE Kartläggning av ekonomiska fakta och analys Regionalt - nitton distriktsorganisationer Lokalt Föreningar Idrottslyftet Bidrag Centralt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Extra driftbidrag till Olunda ryttarförening KS-2015/280. Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Extra driftbidrag till Olunda ryttarförening KS-2015/280. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 85 Extra driftbidrag till Olunda ryttarförening 2015-2018 KS-2015/280 Beslut Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Läs mer

Organisationsprojektet Öppna forum. Resultat från dialogövningar. Det är ditt förbund hur vill du ha det?

Organisationsprojektet Öppna forum. Resultat från dialogövningar. Det är ditt förbund hur vill du ha det? Organisationsprojektet Öppna forum Resultat från dialogövningar Det är ditt förbund hur vill du ha det? Öppna forum dialogövningar i distrikten Distrikt Förträff ungdomar Samtliga Rep. klubbar Blekinge

Läs mer

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och Vision: vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och tävlingsutövare. Vi skall ligga i framkant i vår utbildningsverksamhet och verka

Läs mer

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER REVIDERAT FÖRSLAG FRITIDSNÄMNDEN Föreslagna ändringar är markerade med fet stil Mellan Vallentuna Fritidsnämnd, nedan kallad Kommunen, och Vallentuna Ridklubb, nedan kallad Ridklubben, har träffats följande

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 12 februari 2013 klockan 18.00 Plats Huddinge konferenscenter, rum Solrosen, Patron Pehrs väg 3, Huddinge

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

Framtida anläggningsbehov för Nyköpings Ridsällskap (NRS) - Förstudie

Framtida anläggningsbehov för Nyköpings Ridsällskap (NRS) - Förstudie Framtida anläggningsbehov för Nyköpings Ridsällskap (NRS) - Förstudie Sammanfattning Med anledning av att Ostlänkens dragning kan komma att påverka Nyköpings Ridsällskaps (NRS) anläggning vid Bullersta

Läs mer

Översyn av Södertälje kommuns ekonomiska stöd till föreningar med ridskola

Översyn av Södertälje kommuns ekonomiska stöd till föreningar med ridskola 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-19 Kommunstyrelsens kontor Kultur- och fritidskontoret Kommunstyrelsens Kultur- och fritidsnämnden Översyn av Södertälje kommuns ekonomiska stöd till föreningar med ridskola

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

FÖRENINGSSTÖD för ungdomsföreningar i Årjängs kommun

FÖRENINGSSTÖD för ungdomsföreningar i Årjängs kommun Regler för FÖRENINGSSTÖD för ungdomsföreningar i Årjängs kommun Observera ändrade ansökningsdatum från och med 2018 Innehåll Föreningsservice och nolltaxa sid 2 Allmänt sid 3 Stöd till ungdomsförening

Läs mer

Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter

Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter 2015-02-17 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/54 Fritidsnämnden Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen

Läs mer

Hyressättning av ridanläggningar

Hyressättning av ridanläggningar Hyressättning av ridanläggningar Mars 2013 Fredrik Eklund, PhD NHG Sweden Ab fredrik.eklund@nhg.se, 0737158632 Om uppdraget 2 NHG Sweden har blivit ombedd av Idrotts- och fritidsenheten i Nacka att ge

Läs mer

5 Paragrafen kan kompletteras enligt önskemål.

5 Paragrafen kan kompletteras enligt önskemål. KOMMENTARER TILL TYPSTADGAR FÖR FÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET Allmänt Typstadgarna är i sig inga egna stadgar utan kan användas som underlag för upprättande av föreningens egna stadgar.

Läs mer

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 en efter föreningarnas föreningarna möjlighet Västerbottens att Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte vara samarbetsorganisation för

Läs mer

Så ska ridsporten stärkas

Så ska ridsporten stärkas Nyheter Så ska ridsporten stärkas KARLSTAD De hårt pressade ridklubbarna i Karlstad bör få långsiktig ekonomisk hjälp av kommunen. Dels för att flickors idrottande bör få lika mycket resurser som pojkars

Läs mer

Ridskolan i samhället idag och imorgon

Ridskolan i samhället idag och imorgon Projektrapport 2010 Ridskolan i samhället idag och imorgon Projektet är finansierat av Jordbruksverket via Livskraftigt hästföretagande 2010 Ridskolan i samhället idag och imorgon Innehållsförteckning

Läs mer

Bidragsregler Föreningar Forshaga kommun

Bidragsregler Föreningar Forshaga kommun sregler Föreningar Forshaga kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-01-29-8 Allmänna bestämmelser utgår till föreningar (ej sektioner) med verksamhet i Forshaga kommun. Föreningen ska vara ansluten till

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål

Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål 1 Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål Från och med 2010 bedrivs Solna Fältrittklubbs verksamhet utifrån en fastslagen värdegrund och vision, och med tydliga och konkreta mål. Värdegrunden, visionen

Läs mer

Ridskoleverksamheten i Sveriges kommuner

Ridskoleverksamheten i Sveriges kommuner Ridskoleverksamheten i Sveriges kommuner En rikstäckande kartläggning gentemot fritidsförvaltningar på uppdrag av Ridskolornas RiksOrganisation med stöd av Jordbruksverket Undersökningen är genomförd av

Läs mer

Leksands ridklubb. Att vara medlem i LRK FD Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor - Sidor 4. Datum för revisionsändring

Leksands ridklubb. Att vara medlem i LRK FD Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor - Sidor 4. Datum för revisionsändring FD 13-04 Utgivare Besluts-/Utgivningsdatum 2013-05-10 Bilagor - Handläggare Revision A Datum för revisionsändring 2015-01-14 Sidor 4 Sändlista Leksands ridklubb Att vara medlem i LRK 2015-01-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst.

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst. FODERVÄRDSAVTAL Hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Fodervärd, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Hammarö kommun vill genom olika bidragsformer skapa en god förutsättning för ett allsidigt föreningsliv i kommunen genom: att ge kontanta bidrag till verksamhet samt

Läs mer

Remissyttrande gällande LOK-stödsutredningen Utredningen om framtida LOK-stöd

Remissyttrande gällande LOK-stödsutredningen Utredningen om framtida LOK-stöd Strömsholm den 19 februari 2013 Riksidrottsförbundet Peter Eriksson Remissyttrande gällande LOK-stödsutredningen Utredningen om framtida LOK-stöd Svenska Ridsportförbundet har beretts tillfälle att yttra

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Ridanläggningar i Malmö Projektdirektiv

Ridanläggningar i Malmö Projektdirektiv Upprättad ridanläggningar i malmö projdirektiv Version: Arbetsmaterial Ansvarig: Bo Sjöström Förvaltning: Fritidsförvaltningen Enhet: Driftavdelningen Innehållsförteckning 1. ets omfattning...3 2. Bakgrund...3

Läs mer

OBS! Några grupper har flyttat tid ca 20 minuter var noga med att kolla i HM när just din grupp börjar.

OBS! Några grupper har flyttat tid ca 20 minuter var noga med att kolla i HM när just din grupp börjar. Nyhetsbrev 10 2016-08-13 Hej! Här kommer det sista nyhetsbrevet innan terminsstart. Lite senare än tänkt, men här på Smedstad har det varit fullt ös med allt som skall fixas inför starten. Personalen har

Läs mer

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010 Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Kommunens totala stöd 4 Föreningsbidrag 12 Lokalt

Läs mer

Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde.

Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde. Bildningsnämnden Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde. Fritidspolitisk inriktning för föreningsbidrag. Föreningarnas verksamhet är av avgörande betydelse för kommunen

Läs mer

Ansökan från Degerfors IF

Ansökan från Degerfors IF Ekonomiavdelningen Madelene Hedström 0586-482 67 madelene.hedstrom@degerfors.se TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-01 Ert datum Kommunstyrelsen Referens KS 00211-2016 Er referens 1(5) Ansökan från Degerfors IF Förslag

Läs mer

BIDRAGSNORMER Policy för investeringsbidrag och lokaluthyrning. TORSÅS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

BIDRAGSNORMER Policy för investeringsbidrag och lokaluthyrning. TORSÅS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden BIDRAGSNORMER Policy för investeringsbidrag och lokaluthyrning TORSÅS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Kommunalt bidrag till föreningsverksamheten i Torsås kommun. Bidragsnormer fastställda av Torsås

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002 och den 1-2 december 2003) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE FÖRENINGAR

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2014-2015

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2014-2015 Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2014-2015 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Inriktningsmål Ett förbund vi arbetar tillsammans Flera och Nöjda

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE BYGGNATION AV EN NY RIDANLÄGGNING I SÄTRA

INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE BYGGNATION AV EN NY RIDANLÄGGNING I SÄTRA IDROTTSFÖRVALTNINGEN PLANERINGSAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR: 125/295/09 SID 1 (6) 2009-03-06 Handläggare: Ulf Sankell Telefon: 08-508 27 919 Till Idrottsnämnden 2009-03-17 Nr 8 INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE

Läs mer

Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ]

Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ] Alviks Kulturhus Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ] Ett K-märkt hus som ligger i stadsdelen Bromma Det K-märkta huset ägs idag av Stockholms stad Det K-märkta huset räknas som

Läs mer

Askims Fältrittklubb AFRK

Askims Fältrittklubb AFRK Välkommen till Askims Fältrittklubb AFRK Här kommer information om Askims Fältrittklubb till dig som medlem. Spara detta informationshäfte! Det innehåller viktig information om klubben och anläggningen.

Läs mer

VÅR RIDKLUBB MÅLSTEGEN DÄRFÖR FINNS VI TILL VAD VI STÅR FÖR DIT VI SIKTAR VAD VI SKA FOKUSERA PÅ

VÅR RIDKLUBB MÅLSTEGEN DÄRFÖR FINNS VI TILL VAD VI STÅR FÖR DIT VI SIKTAR VAD VI SKA FOKUSERA PÅ VÅR RIDKLUBB MÅLSTEGEN DÄRFÖR FINNS VI TILL VAD VI STÅR FÖR DIT VI SIKTAR VAD VI SKA FOKUSERA PÅ En förenklad modell över hur du som förening hittar rätt. Den tydliggör varför ni som förening finns till,

Läs mer

Växjö Ridklubb NYHETSBREV

Växjö Ridklubb NYHETSBREV Växjö Ridklubb NYHETSBREV Till alla våra medlemmar nyheter från klubben november 2016 Med framtiden på dagordningen Mycket görs i vår förening för att ta hand om alla dagliga bestyr men också för att rikta

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Avseende hotellägenhet ( Lägenheten ) med lgh nr: X om x kvm, i Bostadsrättsförening Junior-Suites Veddesta. Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer