MODELLER FÖR DRIFT OCH SKÖTSEL AV STÖRRE RIDANLÄGGNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MODELLER FÖR DRIFT OCH SKÖTSEL AV STÖRRE RIDANLÄGGNINGAR"

Transkript

1 LINKÖPINGS KOMMUNS ARBETSUNDERLAG BETRÄFFANDE MODELLER FÖR DRIFT OCH SKÖTSEL AV STÖRRE RIDANLÄGGNINGAR UTREDARE CHRISTINA RISSHYTT -COLLMAN KULT URA AB

2 1 INLEDNING Uppdrag och arbetssätt Rapportens innehåll och uppläggning 3 2 RIDSKOLORNAS UTVECKLING OCH DRIFTFORMER Bakgrund Olika driftsformer, olika historik Avtalen i korthet Linköping och Ånestad ridanläggning Umeå och Hippologum Helsingborg och Ridsportens Hus Stockholm och Sätra ridanläggning Jämförelse av hyreskontraktens avtalsvillkor i tabellform: 8 3 ÖVERSIKTLIG ANALYS AV FÖR- OCH NACKDELAR Att driva ridskola Största ekonomiska värdet ligger i anläggningsstödet Statligt och kommunalt aktivitetsstöd Jämförelse ridpriser Det ideella arbetet Summering 11 4 BILAGOR RF sammanfattning av regler beträffande LOK-stöd Svenska Ridsportförbundets ridskolepolicy Presentation utredaren 14 2

3 1 INLEDNING 1.1 Uppdrag och arbetssätt Uppdraget avser en redovisning av tre exempel inklusive avtal (förutsatt offentliga handlingar) på modeller för drift och skötsel av större ridanläggningar motsvarande Linköpings nya ridsportanläggning. Aktuella modeller är; Renodlad föreningsdrift (exempelvis Umeåmodellen), föreningsdrift i kombination med bolagsdrift av ridskoleverksamheten (Helsingborg och Linköping, Ånestad) samt Stockholmsmodellen (Sätra nya ridanläggning) med drift och skötselavtal för hela anläggningen mellan kommunen och driftbolaget. Redovisningen ska också översiktligt belysa eventuella för- respektive nackdelar med respektive modell för berörda parter. Uppdraget har genomförts under perioden 22 oktober - 19 december 2012 och omfattat: Informationsinsamling bakgrundsbeskrivning Översiktlig analys av för- respektive nackdelar Dokumentation Information har inhämtats genom kontakter med Hans-Erik Bergström Umeå kommun, Stina Burström ridskolechef Umeå Fältrittklubb, Kurth Franzén Linköpings kommun, Maria Holm Helsingborgs Stad, Ulf Sankell och Kristina Köhler Stockholms Stad, ridskolechef Eva Netterberg Hårs AB/Sätra nya ridanläggning, Ann-Catrin Bengtsson Svenska Ridsportförbundet och Jan von Krusenstierna Ridskolornas Riksorganisation. 1.2 Rapportens innehåll och uppläggning Rapporten består av tre delar. Först en kortfattad bakgrundsbeskrivning över ridskolornas utveckling och driftformer. Därefter följer fyra exempel på avtalsmodellerför drift och skötsel av större kommunägda ridanläggningar exemplifierade med Ånestad Linköping, Hippologum i Umeå, Ridsportens Hus i Helsingborg och Sätra nya ridanläggning i Stockholm. Avslutningsvis redovisas ett resonemang och översiktlig analys av för- respektive nackdelar med respektive modell. 2 RIDSKOLORNAS UTVECKLING OCH DRIFTFORMER 2.1 Bakgrund Idag finns det cirka hästar i landet vilket gör Sverige till ett av Europas hästtätaste länder. Hästar och hästsport fyller en viktig funktion för många människor och ridning har utvecklats till att bli en av landets mest populära fritidsaktiviteter bildades Ridfrämjandet med syftet att främja ridning som folksport över hela landet. Både ungdom och vuxna skulle beredas möjlighet till billig och god undervisning i ridning och hästkännedom. Svenska Ridsportförbundet (SvRF) samlar sedan 1993 ridskola, utbildning, bredd och elit inom ett förbund. 3

4 Till en början startades ridskolor av klubbar genom att försvaret upplät stallar och ridhus till verksamheten. Exempel Linköping, Eksjö, Helsingborg, Stockholm och Umeå. Nästa expansionsfas kom då kommuner köpte upp tätortnära jordbruksfastigheter som omvandlades till ridskolor. Senare år har skärpta myndighetskrav, begränsade möjligheter att modernisera gamla stallar (ofta tidigare kostallar), samt ökad konkurrens om den tätortnära marken lett till byggnation av nya ridanläggningar på flera platser i landet. En rikstäckande undersökning hösten 2010 visade att tio procent av landets kommuner planerar att investera i nybyggnation under de närmaste tre åren och att drygt trettio procent planerar att investera i utveckling av befintliga anläggningar. Den svenska ridskolan är unik i ett internationellt perspektiv genom att vara; tillgänglig för många barn, unga och vuxna, vilket grundlagt en folkrörelse. kombinerad idrotts- och utbildningsanläggning, fritidsgård för barn och unga och samlingsplats för häst- och ridsportintresserade. Till grund ligger samhällets anläggnings- och ekonomiska stöd i kombination med ett omfattande ideellt föreningsarbete och en verksamhet som drivs av anställd personal. Svenska Ridsportförbundet har idag 435 ridskolor anslutna varav; drygt 70 % drivs av föreningar och 30 % av arrendatorer (bolag), vanligtvis i samverkan med ideell förening. cirka 80 % har verksamheten förlagd vid kommunala anläggningar. cirka 50 % disponerar anläggningen hyresfritt eller med en symbolisk hyra samt med kommunalt underhållsstöd. Enligt SvRF typstadgar, som ligger till grund för medlemskap i ridklubben, ska föreningens styrelse ha möjlighet att positivt kunna inverka på ridskoleverksamheten och hästarnas skötsel och vård, antingen ridverksamheten drivs i föreningens regi, föreningen anlitar av annan driven ridverksamhet eller bedrivs på medlemmarnas egna hästar. All ridning vid den av föreningen drivna eller anlitade ridverksamheten skall ske under ansvarig och kunnig ledare, i första hand godkänd ridinstruktör eller auktoriserad ridlärare. Det ligger inom ramen för SvRF:s kvalitetsarbete att säkerställa att verksamheten bedrivs med yrkeskompetent personal. (Se SvRF ridskolepolicy bilaga 1) Ridskoleverksamhet faller under Produktsäkerhetslagen, där det ställs krav på att tjänster som säljs till konsument är säkra. Konsumentverket är tillsynsmyndighet. 2.2 Olika driftsformer, olika historik Exemplen visar att varje driftmodell har sin egen bakgrund som ofta är stabil över en längre tid. Linköpings Fältrittklubb (LFK) som har haft sin verksamhet förlagd till Ånestad sedan början av talet, har en lång tradition av samarbete med arrendatorer för ridskoledriften. Magnus Andersson Marsab tog över driften 1996 och innan dess drevs ridskolan av Lars-Olof Axén under drygt 20 års tid. Fastigheten ägs av Linköpings Sportfastigheter. Kultur- och fritidsnämnden hyr ut Ånestad ridanläggning i andra hand till LFK för ridskole-, kurs- och ungdomsverksamhet samt tävlingar. Fältrittklubben vidareuthyr anläggningen till Marsab som driver ridskoleverksamheten. Fn löper verksamheten på övertid eftersom stallarna inte uppfyller Djurskyddslagens krav vid nuvarande 4

5 hästhållning (Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna DFS 2007:6 råd om hästhållning 5 m.fl.). Umeå Ryttarförening (URF) har en lång tradition av ridskoledrift i föreningsregi. Sedan 1999 bedriver föreningen verksamhet vid Hippologum som kostade 53 mkr att bygga och som föreningen hyr av kommunen. Verksamheten inrymdes tidigare i regementet K4:as gamla militäranläggning mitt i Umeå. Allt eftersom staden växte blev ridområdet gradvis kringbyggt och verksamhetens miljö sämre, samtidigt som det fanns ett betydande exploateringsintresse från kommunens sida beträffande marken. URF är en ideell förening med uppgift att främja ridning, körning och hästkunskap för sport och rekreationsändamål. Föreningen bedriver utbildnings- och tävlingsverksamhet och fungerar som stor fritidsgård. Därutöver samarbetar föreningen med Forslundagymnasiet som har sin ridundervisning hos URF. Helsingborgs Fältrittklubb (HFRK) har en ridanläggning som stod klar 1995 med kapacitet för stora inomhustävlingar på nationell nivå. Anläggningen kostade 34 miljoner kronor att bygga och HFRK hyr anläggningen av staden. Byggnationen var en del i en exploateringsaffär i likhet med Umeås. Ridskoledriften är utlagd på entreprenad sedan 1985 då nuvarande arrendator köpte ridskolan med hästar och material av föreningen. I samband med nybyggnationen bildades driftbolaget Helsingborg Rid och Sport AB med egen styrelse för den kommersiella verksamheten åtskild från HFKs ideella föreningsverksamhet. Stockholms stad skiljer sig från landet i övrigt genom att samtliga fem ridanläggningar som ägs av staden drivs i privat regi sedan 60-talet av stabila driftbolag med ett fåtal överlåtelser under en lång period av år. I slutet av 90-talet bestämde sig stadens politiker att satsa på flickors idrott och beslutade om ett omfattande investeringsprogram för ridanläggningar. Sätra Ridanläggning blev klar för inflyttning november 2012 och beräknas ha kostat totalt ca 120 mkr. Stockholms stad hyr ut hela anläggningen till Mälarhöjdens Ridskola/Hårs AB som hade hyresavtalet på den gamla anläggningen. Tjänsten har inte upphandlats. 2.3 Avtalen i korthet Respektive avtal biläggs rapporten Linköping och Ånestad ridanläggning Avtalet tecknades november 1999 mellan Linköpings kommun och LFK och omfattar: Objekt och syfte dvs upplåtelse av ridhusanläggningen för Linköpings Fältrittklubbs ridskole-, kurs och ungdomsverksamhet samt tävling Hyresperiod 3 år i taget, automatisk förlängning om kontraktet ej sägs upp Årshyra Ansvars- och kostnadsfördelning beträffande anläggningens verksamhetsanknutna drift, skötsel och underhåll, förbrukningsavgifter och abonnemang samt el, värme och vatten År 2012 fick föreningen 918 tkr i lokalsubvention, 230 tkr för anläggningens skötsel och 407 tkr till anläggningens drift, varav 380 tkr avser el och 27 tkr vatten och avlopp. Kommunen betalar i hyra till fastighetsbolaget tkr/år och LFK betalar 106 tkr/år i hyra till kommunen. 5

6 År 2012 uppgick kommunens kostnad totalt till tkr, varav tkr i anläggningssubvention och 70 tkr i verksamhetsstöd. LFK beviljas inte kommunalt aktivitetsbidrag för ridskoleverksamheten som drivs i Marsab:s regi Umeå och Hippologum Hyresavtal och tilläggsavtal avseende fastighetsskötsel, förebyggande och avhjälpande underhåll samt fördelning av driftkostnader tecknades Avtalet togs fram i nära samverkan mellan kommunen och föreningen med villkor i syfte att trygga föreningens och verksamhetens långsiktiga överlevnad. Avtalet omfattar i korthet: Objekt och syfte dvs. att anläggningen upplåts för hästverksamhet. Förutom föreningens verksamhet ska det finnas möjlighet för andra klubbar som saknar ridhus, särskilt vintertid, att få tillgång till ridhustider. Bashyra Hyresperiod Ansvarsfördelning av enklare fastighets- och markskötsel och underhåll, personalkostnad anläggningsvaktmästare, avhjälpande underhåll, mer kvalificerade förbyggande underhållsarbete samt kostnadsfördelning Kostnadsfördelning el, värme, vatten- och avlopp Anläggningens hyra reviderades 2012 till 35 tkr/år i samband med byggnation av boxar i gäststallet. URF kostnad för el och värme är 2012 budgeterad till 224 tkr och vatten/avlopp 48 tkr. Föreningen har en vaktmästare anställd på heltid som ansvarar för daglig skötsel och enklare underhåll. Större reparationer och avhjälpning av fel på exempelvis tekniska anläggningar görs av kommunen som också svarar för snöröjning av tak. URF har ett årligt bidrag på 160 tkr till främst ridhusunderlag. Föreningen har en kontaktperson på kommunen med anläggningsansvar och som hänvisar ärenden vidare internt. URF omsätter årligen ca 9 mkr, varav ridskolan 4 mkr. Övriga intäkter; medlemsuppstallning inkl foder 2,3 mkr, tävling 1 mkr, LOK-stöd tkr utbildningstjänster naturbruksgymnasiet. Personalkostnad inkl sociala avgifter; ca 4 mkr. Kommunens kostnad för el, värme, va, stöd ridhusunderlag uppgår till ca 550 tkr/år, kapitalhyra ca 5 mkr/år, långtidsplanerat underhåll och övriga underhållsåtgärder som sköts av Tekniska kontorets personal Helsingborg och Ridsportens Hus Samverkansavtalet mellan Helsingborgs Stad, Bildningsnämnden och HFK skrevs 2003, men bygger på det ursprungliga avtalet från mitten av 90-talet när Ridsportens Hus stod klart. Avtalet omfattar i korthet: Objekt och syfte dvs. för ridsport- och ridskoleverksamhet genom HFK helägda bolag Helsingborgs Rid och Sport AB Verksamhetens inriktning samt HFKs ansvar för drift, skötsel och löpande underhåll 6

7 Erforderliga myndighetstillstånd och försäkringar Ekonomiska förhållanden i form av hyresfri upplåtelse (kallhyra) och årligt driftbidrag Avtalsperiod och uppsägning, tvist samt förbud mot överlåtelse Från och med 2006 beslutade nämnden att fastställa stadens årliga bidrag till 400 tkr per år Stockholm och Sätra ridanläggning Hyreskontraktet mellan Stockholms stad, Idrottsförvaltningen och Hårs AB undertecknades den 21 oktober Avtalet omfattar i korthet: Objekt och användning för ridskoleverksamhet Driftvillkor beträffande verksamhetens inriktning, omfattning samt tillgänglighet Hyresperiod, uppsägning och hyra, indexklausul Driftvillkor och driftkostnader, oförutsedda kostnader Ansvar för underhåll av fasta tekniska installationer, underhåll byggnader, mark utvändigt inklusive staket Brandskyddsarbete Skada Erforderliga myndighetstillstånd och försäkringar Hyran är 375 tkr/år (av hyran är 31% momspliktig). År 1 utgår en hyresrabatt med 225 tkr och år 2 med 115 tkr. 7

8 2.3.5 Jämförelse av hyreskontraktens avtalsvillkor i tabellform: Ånestad Linköping Hippologum Umeå Ridsportens Hus Helsingborg Sätra Stockholm. Typ avtal Upplåtelseavtal Hyresavtal Samverkansavtal Hyresavtal Avtalsparter Linköpings kommun, Linköpings Fältrittklubb Umeå kommun, Umeå ryttarförening Helsingborgs Stad, Helsingborgs Fältrittklubb, Helsingborgs Rid och Sport AB Stockholms Stad, Hårs AB Objekt Ridhusanläggning med mark Ridsportanläggning med mark Ridsportanläggning med mark Ridhus med markområde Användning Ridskole-, kurs-, ungdoms-, tävlingsverksamhet Egen hästverksamhet Ridsport- och ridverksamhet Ridskoleverksamhet Hyrestid 3 år i taget, automatisk förlängning 20 år, därefter 5 år i taget 1 år i taget, automatisk förlängning 5 år Uppsägning 9 mån. 9 mån 9 mån 12 mån Hyresgästens hyra till kommunen 106 tkr/år 35 tkr/år Hyresfritt År tkr, år tkr, därefter 375 tkr Kostnad el, värme, va 407 tkr 1/3 föreningen, 2/3 kommunen Föreningen med driftbidrag 400 tkr/år Hårs AB Löpande skötsel, inre underhåll Föreningen med bidrag 230 tkr/år Föreningen med bidrag 160 tkr/år Föreningen Hårs AB Yttre underhåll byggnader, tekniska installationer Kommunens fastighetsbolag Kommunen Ingen uppgift Stockholms Stad 8

9 3 ÖVERSIKTLIG ANALYS AV FÖR- OCH NACKDELAR 3.1 Att driva ridskola Skillnaden mellan ridning och annan idrottsverksamhet är det levande redskapet och läromedlet hästen. En ridskola behöver både anläggningar som är funktionella och säkra för både hästar och människor och yrkesutbildad personal. Ridskoleverksamhet är kapitalintensiv på grund av investeringar i hästar, inventarier, byggnader och övriga anläggningstillgångar. Avgörande för ridskolans ekonomi är anläggningens kostnader och hur väl de fasta resurserna används: Hur väl utnyttjas anläggningen och personalen? Antal lektioner varje häst presterar per dag? Antal hästar och ryttare per lektion? Antal ridande elever per vecka? Varje driftsform har styrkor och svagheter. Föreningsdrift fordrar anställd ridskolechef som under styrelsen leder och ansvarar för verksamheten. Styrkan är allmännyttan, medlemsinflytandet, det ideella arbetet och att verksamheten drivs utan vinstintresse. Dock måste även föreningsdriften generera ett överskott som beredskap att klara oförutsedda kostnader eller intäktsminskningar. Utmaningen kan vara att trygga ridskolans långsiktiga stabilitet vad gäller ledning, organisation, verksamhet och ekonomi. Föreningens rörelseinkomster är skattefria om de till huvudsaklig del kommer från verksamhet som har ett naturligt samband med föreningens allmännyttiga ändamål: Föreningsdriven verksamhet är inte momspliktig i och med att verksamheten är undantagen från skatteplikt. OBS - skattereglerna för ideella föreningar är föremål för översyn och anpassning till EU-praxis. Ridskolor som drivs av arrendatorer har ofta en hög grad av professionalism i ledningen och en stabil verksamhet med en låg personalomsättning. Svagheten är ett mindre medlemsinflytande över verksamhet och ekonomi. Om samarbetsrelationen mellan förening och arrendator vad gäller ekonomi, ansvarsområden och roller är väl definierade, kan föreningen koncentrera den ideella insatsen till barn- och ungdomsverksamhet, tävlings- och utbildningsarrangemang samt andra medlemsaktiviteter. 3.2 Största ekonomiska värdet ligger i anläggningsstödet Idrotter som bedriver verksamhet i kommunalt ägda anläggningar är vinnare vad gäller samhällets ekonomiska stöd. Ett förhållande som ofta gynnar större pojkidrotter visar studier. År 2010 uppgick Linköpings kommuns nettokostnad till 53,9 miljoner kronor till idrotts- och friluftsanläggningar samt tempererade bad och 16,4 miljoner kronor till föreningsstöd. Det totala kommunala stödet till ridsporten inklusive lokalsubvention uppgick verksamhetsåret 2009 till 3, 3 miljoner kronor. Andra faktorer av betydelse är tillgång till kommunal kompetens vid reparationer och underhållsarbeten. En förhållandevis vanlig avtalskonstruktion enligt SvRF är att 9

10 hyresvärden/kommunen svarar för det yttre och inre byggnadsunderhållet samt för underhåll av fasta installationer för ventilation, värme och vatten liksom utvändiga ledningar mm. Hyresgästen svarar för inredning, stängsel, vård, tillsyn och egenkontroll. 3.3 Statligt och kommunalt aktivitetsstöd Även det lokala aktivitetsstödet LOK-stödet har betydelse för föreningarnas möjligheter att bedriva organiserade aktiviteter. Det är därför angeläget att väga in hur LOK-stödet till den uppsuttna verksamheten påverkas av ridskolans driftform. I Linköping följer också det kommunala stödet det statliga, vilket inte är fallet i Stockholm. Inom Svenska Ridsportförbundet finns ett antal föreningar som inte driver egen ridskola utan samarbetar med extern ridskola. Flera av de föreningarna har uttryckt en frustration över att RF:s regler med kommentarer för LOK-stöd är svåra att tolka och det avser särskilt 2 kap 2 i LOKstödsreglerna. Där stadgas att bidrag utgår för sammankomster och deltagartillfällen som sker i föreningens regi och i kommentaren till paragrafen förtydligas bland annat att inget hinder föreligger mot att föreningen i sin verksamhet köper externa tjänster eller utrustning i någon form. 3.4 Jämförelse ridpriser Enligt RF (2004)är ridsport den dyraste verksamheten för barn och ungdomar som tränar en gång per vecka. Totalt sett är ishockey dyrast beroende på att ishockeyspelare tränar oftare jämfört med jämnåriga ryttare. Även i fördelningen mellan olika typer av kostnader finns det stora skillnader mellan idrotterna. I fyra idrotter tennis, ridsport, gymnastik och golf är avgifter den dominerande kostnaden. I de övriga sex simning, ishockey, innebandy, friidrott, fotboll och basket kostar resorna mest. Nedanstående tabell visar en jämförelse av ridpriser mellan de olika exemplen. Ridpriset avser terminsabonnemang och är omräknat till 60 minuters lektioner. Exemplet visar att Hippologum Umeå erbjuder juniorer lägsta ridpris och Linköping Ånestad lägsta pris för seniorer. Stockholm Sätra har ännu inte fastställt nya ridpriser varför Vällingby ridanläggning tagits som jämförelse. Junior Junior fortsättning Junior häst Senior Senior fortsättning Linköping Umeå Helsingborg 346* 246* - 328* - Sthlm Sätra Sthlm Vby *) Inklusive teori 10

11 3.5 Det ideella arbetet Den stora volymen ideellt arbete har varit och är basen för den svenska ridsporten. Utan ideella insatser skulle inte ridsporten ha en verksamhet där så många barn och ungdomar får tillfälle att rida och umgås med hästar. Hela tävlingsverksamheten vilar också på att människor vill och tycker att det är roligt att göra en insats. En anläggningssituation där det ideella arbetet kan fokusera på verksamheten är gynnsamt. 3.6 Summering Ridskolan är en utpräglad breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Ridsport är fortfarande en av de absolut största flickidrotterna, trots att den i högsta grad har alla förutsättningar att vara jämlik. Majoriteten rider en gång per vecka, men de flesta ridskolor har generösa öppettider, personal på plats och förutsättningar att fungera som mötesplats för hästintresserade oavsett ålder. Stallmiljön ger barn och ungdomar möjligheten att tillsammans med hästen utveckla empati och ansvar. Kartläggningen beskriver olika modeller för drift och skötsel av kommunala ridanläggningar. Varje modell har ofta en lokalt förankrad bakgrund och tradition. Det är också vad utredaren känner till fortfarande mycket sällsynt att ridskolans drift upphandlas. Detta göra också att det ännu saknas vedertagna modeller och upphandlingsunderlag i form av kvalitetskriterier mm. Det är viktigt för alla parter (kommunen, föreningen och eventuell entreprenör) att finna en avtalsmodell som skapar förutsättningar för en långsiktigt stabil drift, erbjuder medlemmarna ett för orten rimligt ridpris och främjar det ideella föreningsarbetet. Hans-Erik Bergström vid Fritidsförvaltningen, Umeå kommun och ansvarig för upprättandet av avtalet med Umeå Ryttarförening uttryckte; Det är viktigt att hitta en modell som alla tror på. Exemplen visar att ridskolans driftkalkyl i huvudsak bär verksamhetens direkta kostnader. Ridskolornas Riksorganisation (vars medlemmar främst består av företagsdrivna ridskolor) lyfter också betydelsen av fleråriga upplåtelseavtal för att kunna bedriva en målinriktad verksamhet. Renodlade ridskoleverksamheter saknar i huvudsak affärsmöjligheter i form av sponsor- och publikintäkter. Det är däremot vanligt att inhysa kompletterande verksamheter dagtid som skolsamarbeten, social rehabverksamhet, arbetsträning och sysselsättningsstöd. Det kan därför vara skäl att tänka nytt, över förvaltningsgränserna och i dialog med LFK samt eventuell entreprenör, för att förstärka verksamhetens ekonomiska bas och optimera samhällsnyttan. Svenska Ridsportförbundet arbetar också med att utveckla modeller och metoder för att tillsammans med föreningar och distrikt kunna erbjuda stöd för utveckling av verksamheter i dialog med framförallt kommuner. Ridskolan öppnar möjligheten för många människor att komma i kontakt med hästar. Idag ägnar sig cirka personer i Östergötland aktivt åt hästar och hästsport som fritidsintresse och livsstil. Det ökade hästintresset och antalet hästar i länet genererar också andra effekter och samhällsvinster som exempelvis; arbetstillfällen, ha öppet landskap, affärsmöjligheter för landsbygdsföretagare och en levande landsbygd genom att mindre gårdar omvandlas till hästgårdar. 11

12 4 BILAGOR 4.1 RF sammanfattning av regler beträffande LOK-stöd RF sammanfattning av regler beträffande LOK-stöd till förening som samarbetar med bolag för bedrivande av verksamhet För att verksamheten ska vara berättigad LOK-stöd ska verksamheten bedrivas i föreningens regi enligt LOK-stödsreglerna 2 kap, 2. Utifrån ovan nämnda LOK-stödsregel har RF publicerat en sammanfattning av de krav som ställs på en förening som väljer att samarbeta med ett bolag för bedrivande av verksamhet. Kraven gäller så snart föreningen och bolaget inte är samma juridiska person och oavsett bolagets associationsform och ägarstruktur. 1. Avtal ska finnas mellan bolaget och föreningen. Avtalet rekommenderas vara skriftligt för båda parters skull och i händelse av eventuell tvist mellan parterna (dessutom med avseende på eventuell kontroll som kan komma att utföras av LOK-stödsgruppen). 2. Avtalet ska vara utformat så att det går att säga upp med en rimlig uppsägningstid från föreningens sida om bolaget inte fullgör vad de åtagit sig enligt avtalet och inte rättar sig efter påpekande därom. 3. Det ska av avtalet och det praktiska förfarandet vara helt klarlagt att de medel som inflyter till föreningen i form av LOK-stöd ska vara föreningens medel. För den händelse föreningen önskar nyttja viss del av dessa medel för att köpa varor eller tjänster av bolaget ska beslut härom tas vid varje tillfälle. Det ska därmed inte vara reglerat i avtalet mellan parterna om att föreningen måste eller har skyldighet att vidarebefordra LOK-stödsmedel till bolaget. 4. Avtalet ska vidare reglera; a. Vilken omfattning, angivet i timmar, träningstillfällen eller liknande, som bolaget på föreningens uppdrag ska bedriva verksamhet som skulle kunna vara LOK-stödsgrundande, b. Kvalitetskrav på eventuella redskap och anläggning, c. Eventuella kvalitetskrav och utbildningsnivå på instruktörer/ledare, samt d. Eventuellt övriga villkor eller krav för verksamhetens bedrivande. 5. Frågan om ansvar för säkerhet ska vara särskilt reglerad liksom frågor om försäkringar rörande deltagare och verksamhetens bedrivande. Det är viktigt att det finns försäkringar och att det är klarlagt vem av parterna som tecknar sådana försäkringar. 6. Nyttjandet av befintliga lokaler ska vara reglerat i avtalet liksom eventuell ersättning för nyttjandet. 7. Det ska i avtalet klart framgå hur betalningsströmmarna mellan förening, bolag och medlem ska ske. 12

13 8. Beträffande ekonomi/pengar ska i övrigt gälla; a. Det ska klart framgå att medlemsavgift till föreningen alltid är separat från eventuell träningsavgift/deltagaravgift eller liknande. b. Det ska klart framgå att en medlems betalning för i föreningens regi köpta tjänster samt för medlemsavgift sker till föreningen. Föreningen har att betala bolaget för genomförd verksamhet. Föreningen kan välja att: i. Själv administrera betalningen för tjänsterna och/eller medlemsavgifter; eller ii. Uppdra till annan, t.ex. bolaget, att för föreningens räkning och mot marknadsmässig ersättning administrera betalningen för tjänsten och/eller för medlemsavgiften. 9. Av avtalet ska framgå att det regelbundet sker en uppföljning av det som avtalet reglerar med främsta avsikt att kontrollera att bolaget har uppfyllt de krav som framgår av avtalet. I händelse av bristande uppfyllande av avtalsvillkoren är det sannolikt lämpligt att i avtalet föra in att det ska ske en skriftlig anmärkning från föreningen om vad som inte uppfyllts samt att om rättelse inte skett inom viss klart angiven tid, avtalet kommer att sägas upp. 4.2 Svenska Ridsportförbundets ridskolepolicy Svenska Ridsportförbundets styrelse fastställde den 20 september 2010 nedanstående ridskolepolicy. Den gäller för föreningar anslutna till SvRF, som i egen regi driver, eller i samverkan med näringsidkare erbjuder ridskoleverksamhet för föreningens medlemmar. Ridskolan skall utbilda i ridning, hästhantering och hästkunskap med inriktning mot Svenska Ridsportförbundets tävlingsdiscipliner. För detta krävs: Att verksamheten leds av personal med relevant kompetens och att ridskolan förfogar över lämpliga och väl skolade hästar. Att verksamheten bedrivs vid en ändamålsenlig anläggning som uppfyller kraven för en god och säker hästhållning. Ridskolan skall vara en naturlig plats för kunskapsinhämtning. För detta krävs: Att ridskolan skall ge god grundutbildning. Att ridskolan också skall ge möjligheter till individuell sportslig utveckling. Att ridskolans utbildning skall följa en utbildningsplan med tydliga mål. Ridskolan skall erbjuda möjligheter för människor oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller eventuell funktionsnedsättning att lära sig hantera hästen i olika situationer. För detta krävs: Att all verksamhet genomförs på ett för såväl människa som häst säkert och beprövat sätt. Att verksamheten aktivt värnar den sociala miljön. 13

14 Att verksamheten bedrivs i linje med idéprogrammet Ridsporten Vill. Att såväl ideella ledare som personal i verksamheten förstår vikten av ridskolans sociala betydelse i samhället. Ridskolan skall vara ett föredöme i hästhållning. För detta krävs: Att verksamheten uppfyller SvRF:s Hästhållningspolicy samt Code of conduct. Att verksamhetens hästhållning baseras på SvRF:s definition av god hästhållning. Att hästhållning och anläggning uppfyller djurskyddslagstiftningens krav. 4.3 Presentation utredaren Christina Risshytt-Collman är civilekonom, grundare av och verksam inom Kultura AB sedan 1989 som konsult och processledare med hästsektorn som specialinriktning. Tidigare personalchef vid AB Trav och Galopp, ledamot i Lantbruksuniversitetets styrelse (SLU) och Veterinära Ansvarsnämnden. Bland uppdragen den senaste perioden kan nämnas; Utredare och ämnessakkunnig vid Regeringskansliet, Enheten för landsbygdens tillväxt, projektkoordinator Regionala Hästforum, Hästnäringens Nationella Stiftelse, projektledning seminarieserien Hästen i samhällsutvecklingen och planeringen. Har medverkat som författare: Driva ridskola, SISU Idrottsböcker, Hästhållnings med kvalitet för inackorderingsföretag, Ha häst guiden och Vägledning till säkrare häst- och ridverksamhet, Konsumentverket. 14

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola 1 AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola Viktig information Svenska Ridsportförbundet har tagit fram en avtalsmall /typavtal som bygger på LOK-stödsnämndens praxis i liknande ärenden.

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb

Jönköpings Fältrittklubb Jönköpings Fältrittklubb -Klubben, verksamheten och arbetet Verksamhetsplan 2015 JFK är som ridskola och förening en förebild för andra föreningar i landet. Vår verksamhet präglas av god kvalitet, god

Läs mer

ÖVERSYN AV RIDSPORTVERKSAMHETENS FRAMTID I LINKÖPINGS KOMMUN

ÖVERSYN AV RIDSPORTVERKSAMHETENS FRAMTID I LINKÖPINGS KOMMUN PROJEKTRAPPORT 2010-12-17 ÖVERSYN AV RIDSPORTVERKSAMHETENS FRAMTID I LINKÖPINGS KOMMUN UTREDARE CHRISTINA RISSHYTT -COLLMAN KULTURA AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 6 1.1 Uppdrag och arbetssätt... 6

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Att arbeta med statistik

Att arbeta med statistik Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015 STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Årsmöte den 18 mars 2015 HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDEN 2014 ÄNNU ETT HÄNDELSERIKT ÅR Vårt förbund står på en stabil grund med en omfattande verksamhet Den ideella föreningen

Läs mer

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge 2012-09-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Compass

Läs mer

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation Distriktsstyrelsen Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola. Har suttit med i Mittsvenska

Läs mer

Foto: Theresia Bråkenhielm. Ridskolornas Riksorganisation. Projektredovisning En riktig ridskola

Foto: Theresia Bråkenhielm. Ridskolornas Riksorganisation. Projektredovisning En riktig ridskola Foto: Theresia Bråkenhielm Projektredovisning En riktig ridskola 2008 12 14 Sid 2 Projektet En riktig ridskola en process i flera steg Bakgrund, RRO, är en företagarorganisation som bildades 1971. RRO

Läs mer

SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET FINANSIERING NULÄGESANALYS

SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET FINANSIERING NULÄGESANALYS SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET FINANSIERING NULÄGESANALYS GENOMFÖRANDE Kartläggning av ekonomiska fakta och analys Regionalt - nitton distriktsorganisationer Lokalt Föreningar Idrottslyftet Bidrag Centralt

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2016-2017

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2016-2017 Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2016-2017 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Ridsportens kärnverksamheter Ridklubb/Ridskola Sport/Tävling Dessa

Läs mer

RIDSKOLANS ROLL I SAMHÄLLET

RIDSKOLANS ROLL I SAMHÄLLET RIDSKOLANS ROLL I SAMHÄLLET ALLTID ÖPPET på ridskolan Den svenska ridskolan med sitt upplägg och sin verksamhet är unik. Ridskolan är dels en utbildningsanläggning, dels en samlingsplats och fritidsgård

Läs mer

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet!

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! - Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! Projekt Framtidens ridskola FRAMTIDENS RIDSKOLA Det vi vill är att arbeta fram en ny ridsportanläggning som är anpassad efter våra och samhällets

Läs mer

Kent Sjöström VÅR HEMBYGD. Ridskolan Strömsholm

Kent Sjöström VÅR HEMBYGD. Ridskolan Strömsholm Kent Sjöström VÅR HEMBYGD Ridskolan Strömsholm Mars 2015 För oss som är uppvuxna i Kolbäck har ridskolan i Strömsholm alltid funnits. När vi var små, var det Arméns kör- och ridskola, som började sin verksamhet

Läs mer

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Gäller fr.o.m. 2010 1 2 Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2010 Produktion: Gavlefastigheter Foto: Gavlefastigheter Tryck: Sandvikens Tryckeri INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

Foto: Per Groth. VÄLKOMMEN till Svenska Ridsportförbundet

Foto: Per Groth. VÄLKOMMEN till Svenska Ridsportförbundet Foto: Per Groth VÄLKOMMEN till Svenska Ridsportförbundet Sverige är ett riktigt hästland. Det näst hästtätaste i Europa (efter Island) faktiskt, med ungefär 350 000 hästar totalt. Här finns många sätt

Läs mer

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER REVIDERAT FÖRSLAG FRITIDSNÄMNDEN Föreslagna ändringar är markerade med fet stil Mellan Vallentuna Fritidsnämnd, nedan kallad Kommunen, och Vallentuna Ridklubb, nedan kallad Ridklubben, har träffats följande

Läs mer

Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ]

Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ] Alviks Kulturhus Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ] Ett K-märkt hus som ligger i stadsdelen Bromma Det K-märkta huset ägs idag av Stockholms stad Det K-märkta huset räknas som

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst.

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst. FODERVÄRDSAVTAL Hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Fodervärd, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun 1(10) PROJEKTPLAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS Fastighet: Djursholm 2:206 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden PROGRAMSKEDE (Underlag för projektering) Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

Datum: 20 - - Uppstallningsavtal KORT UPPSÄGNINGSTID. Nordmalings Ridklubb (nedan kallad uppstallningsvärden)

Datum: 20 - - Uppstallningsavtal KORT UPPSÄGNINGSTID. Nordmalings Ridklubb (nedan kallad uppstallningsvärden) UPPSTALLNINGSAVTAL 1(6) Uppstallningsavtal KORT UPPSÄGNINGSTID Uppstallningsvärd: Nordmalings Ridklubb (nedan kallad uppstallningsvärden) Adress: Torsbäcken 14 Postnr/adress: 914 91 NORDMALING Bankgiro:

Läs mer

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja rida eller köra häst. Drygt en miljon människor i Sverige

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

BAKGRUND HÄSTEN OCH RIDSPORTEN I SVERIGE

BAKGRUND HÄSTEN OCH RIDSPORTEN I SVERIGE ÅRE HÄSTSPORTARENA BAKGRUND HÄSTEN OCH RIDSPORTEN I SVERIGE 70 000 hästar under 1970-talet och idag ca 360 000 hästar (fler än det finns kor och älgar) i Sverige, näst hästtätaste landet i Europa. En ökning

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE VÅREN 15 Sundby Ridklubbs ridskola för barn och ungdom med Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning Du är alltid välkommen till vår ridskola o hästarna alla

Läs mer

Motala kommun genom dess bndningsnämnd, org.nr 212000-2817 ("kommunen") 591 86 Motala

Motala kommun genom dess bndningsnämnd, org.nr 212000-2817 (kommunen) 591 86 Motala NYTTJ AN DERATTS AVTAL Parter: Motala Idrottspark AB, org.nr 556849-1913 ("MIPAB") Box 48, 591 21 Motala Bildningsnämnden 2013-08- 2 8 Ämnrin nr,.,..,, "-ih! nr. r

Läs mer

Ridpriser för höstterminen 2015 med arbetsrabatt (900 kr) avdragen: 100% 90% 75%

Ridpriser för höstterminen 2015 med arbetsrabatt (900 kr) avdragen: 100% 90% 75% ! FAKTURA Välkommen till höstterminen. Lektionerna börjar måndag 10 augusti och sista lektionsdagen för terminen blir söndag 20 december. Inga lektioner under höstlov då är det andra aktiviteter istället.

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Att anordna kurser i att ha häst

Att anordna kurser i att ha häst Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för hästsektorn - Regionala

Läs mer

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer

Bakgrund. Omsättningen har varit ungefär r 25 mkr/år. r. nare - har ingen annan lagidrott påp

Bakgrund. Omsättningen har varit ungefär r 25 mkr/år. r. nare - har ingen annan lagidrott påp Borås s Arena Bakgrund IF Elfsborg är r ett klassiskt fotbollslag i Sverige. Nummer 5 i Allsvenska Maratontabellen. (Göteborg, Malmö AIK och Norrköping ligger före) f Senaste 10 åren har Elfsborg placerat

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan DS, TS, RUS, FUS och DUS Distriktens roll / Distriktens idé Närhet till medlemmarna (föreningarna) dvs. lokalkännedom är en viktig

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET REGLER OCH VILLKOR 2015:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VIKTIGA DATUM... 3 Villkor för stödberättigade föreningar... 4 Kultur-

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

Framtid för Färgelanda Ridklubb

Framtid för Färgelanda Ridklubb Framtid för Färgelanda Ridklubb Sammandrag Färgelanda Ridklubb startades för 30 år sedan och verksamheten har byggts upp och vuxit avsevärt med åren. Vi känner att vi har en bra verksamhet i dagsläget,

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Manual för privatryttare

Manual för privatryttare MANUAL PRIVATRYTTARE 1 (6) Manual för privatryttare Denna manual är framtagen för att ge information till de privatryttare som använder Tyresö Ryttarförenings ridhus och utebana. Bakomliggande ramar för

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Lokalhyra viktiga punkter att känna till

Lokalhyra viktiga punkter att känna till Lokalhyra viktiga punkter att känna till Många industriföretag hyr sina lokaler. Avtalen är långvariga och avser betydande belopp. De på företagen som ansvarar för hyresavtalen bör därför ha kunskap om

Läs mer

Fritidsanläggningar i Sverige. Uppgifter från åren 1990, 2000 och 2006

Fritidsanläggningar i Sverige. Uppgifter från åren 1990, 2000 och 2006 Fritidsanläggningar i Sverige Uppgifter från åren 1990, 2000 och 2006 Uppgifter om fritidsanläggningar Svenska Kommunförbundet har från 1983 återkommande samlat in uppgifter om fritidsanläggningar i Sverige.

Läs mer

AVTAL OM GEMENSAM VERKSAMHET I ENKELT BOLAG AVSEENDE PROJEKT TROJKA,

AVTAL OM GEMENSAM VERKSAMHET I ENKELT BOLAG AVSEENDE PROJEKT TROJKA, Svenska Ridsportförbundets Dressyrkommitté Ny version 2011-12-19, ersätter tidigare AVTAL OM GEMENSAM VERKSAMHET I ENKELT BOLAG AVSEENDE PROJEKT TROJKA, en satsning mellan uppfödare, ryttare och Svenska

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber.

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Svensk Ridlärare I - SRL I

Svensk Ridlärare I - SRL I KOMPETENSBESKRIVNING FÖR Svensk Ridlärare I - SRL I 2011-01-24/2013-12-01 Svensk Ridlärare I SRL I 1 RIDSPORTENS YRKESPROV OCH DIPLOM Yrkesdiplomet är ridsportens kompetensbeskrivning och bekräftelse på

Läs mer

Voltigen vill 2024. En fantastisk sport

Voltigen vill 2024. En fantastisk sport Voltigen vill 2024 En fantastisk sport Voltige är en unik kamratsport där flickor och pojkar, kvinnor och män, ponnyer och hästar tävlar tillsammans på lika villkor och i samma klasser. 1. Voltigen vill

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet KULTUR & FRITID ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Ansökan lämnas till Kultur & Fritid, Box 41,221 00 Lund, senast 1 mars. FÖRENINGSUPPGIFTER Föreningens officiella adress Sökande förening Telefon

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Handbok för Ateljéstöd En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Innehållsförteckning Ateljéstöd 3 Allmänt om ateljéstöd 3 Vem kan få ateljéstöd? 3 Hur länge kan man

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor.

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor. Vision Arenastaden Arenastaden i Växjö är ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang och skapar möten mellan människor. Med så många arenor i nära anslutning till varandra, där 15 olika

Läs mer

Vid betalningen av vissa fakturor skedde beklagligt nog en del fel i attestrutinerna. Fakturor som inte var korrekta blev av misstag betalda för

Vid betalningen av vissa fakturor skedde beklagligt nog en del fel i attestrutinerna. Fakturor som inte var korrekta blev av misstag betalda för Revisorernas berättelse samt Styrelsens kommentarer på densamme. För tydlighetens och enkelhetens skull skrivs styrelsens kommentarer i blå text direkt under varje enskild revisionspunkt enligt nedan.

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

Barents Center Haparanda Tornio

Barents Center Haparanda Tornio Barents Center Haparanda Tornio Inledning PwC har fått uppdraget från Haparanda kommun att utifrån ett momsperspektiv granska och redovisa synpunkter på handlingar avseende förhållanden mellan kommunen

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 BIDRAGSREGLER 2013 Att starta en förening... 3 Startbidrag 3 Föreningens verksamhet... 3 Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 Mentorsbidrag... 4 Vilka kan söka? 4 Hur stort är bidraget? 4 Utbildning...

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

NORDIC MODULAR LEASING. Flexators hyresalternativ

NORDIC MODULAR LEASING. Flexators hyresalternativ NORDIC MODULAR LEASING Flexators hyresalternativ www.nordic-modular.com Det är inte alltid så lätt att veta om dagens behov fortfarande kommer att råda om tio år. Att bygga nya lokaler när framtiden är

Läs mer

2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN

2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN 2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN RIDSKOLA TÄVLING ANNAN VERKSAMHET MOTIONÄRER TÄVLINGSRYTTARE AVSUTTNA MEDLEMMAR Ledare Förtroendevalda Tränare Uppfödare Funktionärer Familj RIDSKOLERYTTARE ANLÄGGNING

Läs mer

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567.

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567. Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-04-08 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 1959 14. Komplettering av tidigare inlämnat överklagande. Överklagande av Västerviks

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar 2014-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/126-052 Fritidsnämnden Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 med anbud

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

LEDAR- PASSET. Jag är en del av svensk ridsport

LEDAR- PASSET. Jag är en del av svensk ridsport LEDAR- PASSET Jag är en del av svensk ridsport Mitt engagemang Vi vet att ridsporten utvecklar självständiga ledare. Lika väl vet vi att du som ideell ledare laas med mängder av andra mervärden som du

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Val av driftform för ridanläggning i Källtorp, Nacka kommun

Val av driftform för ridanläggning i Källtorp, Nacka kommun Åsa Engwall Nacka kommun Stockholm 2010-04-09 Val av driftform för ridanläggning i Källtorp, Nacka kommun Med anledning av Er förfrågan får jag lämna följande övergripande utredning angående möjliga driftformer.

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

1. RIDSPORTEN I SVERIGE

1. RIDSPORTEN I SVERIGE 1. RIDSPORTEN I SVERIGE FEI, the Fédération Equestre Internationale, dvs det internationella ridsportförbundet Det är i föreningarna som den viktiga verksamheten skapas, styrs och genomförs. Det är där

Läs mer

MÅLBESKRIVNING FÖR NYKÖPINGS RIDSÄLLSKAP, KORT OCH LÅNG SIKT

MÅLBESKRIVNING FÖR NYKÖPINGS RIDSÄLLSKAP, KORT OCH LÅNG SIKT MÅLBESKRIVNING FÖR NYKÖPINGS RIDSÄLLSKAP, KORT OCH LÅNG SIKT INLEDNING Detta dokument är en fortsättning/uppdatering av tidigare målbeskrivningar. NRS styrelse har arbetat med detta vid två konferenser

Läs mer

Guiden till Grönt kort

Guiden till Grönt kort Guiden till Grönt kort Alla som tävlar, från lokal tävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort. Det gäller oavsett om du är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör, och oavsett i vilken gren du tävlar.

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1993-06-22, 129. Ändrade av kommunfullmäktige 1993-10-26, 186, 1995-10- 26, 288. Reglerna tillämpas fr

Läs mer

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE VÅREN 14 Sundby Ridklubbs ridskola för barn och ungdom med Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning Du är alltid välkommen till vår ridskola o hästarna alla

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer