Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt Godkänd av kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016. Godkänd av kommunfullmäktige 2014-02-10"
  • Max Ek
  • för 2 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt Godkänd av kommunfullmäktige

2 Inledning 3 Syfte... 3 Hur projektplanen tas fram... 3 Disposition... 3 Förutsättningar 5 Bostäder och befolkning... 5 Kommunal service... 5 Arbetsplatser... 6 Grönområden... 6 Infrastruktur och kollektivtrafik... 6 Ekonomiska förutsättningar... 7 Riktlinjer 8 Mål och budget Översiktsplanen... 8 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS)... 9 Hållbar utveckling och Agenda Klimat och energiplan... 9 Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i Huddinge... 9 VA-program och dagvattenstrategi... 9 Handelspolicy Lokalförsörjningsplaner Ekonomiska avvägningar Infrastruktur Näringsliv Projektplan Bostäder och fritidshusområden Bostäder, inriktning Bostäder, nya projekt Fritidshusområden Arbetsplatser, handel Handel Infrastruktur Regionala stadskärnor Kommunal service Natur Ekonomiska konsekvenser Bilagor Sammanställning av projekt bilaga 1 (inkl. kartor och teckenförklaring) Tabell inflyttade bostäder bilaga 2 Ekonomibilaga samhällsbyggnadsprojekt bilaga 3 Beskrivningar av respektive projekt bilaga 4 2

3 Inledning Förutsättningar Riktlinjer Projektplan Inledning Syfte I kommunens översiktsplan anges mål och inriktning för kommunens framtida markanvändning och bebyggelseutveckling. Översiktsplanens perspektiv är långsiktigt och viljeinriktningen beskrivs på en övergripande nivå. Utställning av en ny översiktsplan för kommunen har skett under hösten. Projektplanen är kommunens plan för bostadsförsörjningen. Den är också ett styrdokument för kommunens samhällsbyggande de närmaste åren. Varje beslut om utbyggnad av bostadsområden, kommunal service eller infrastruktur får följdverkningar på kommunens utveckling när det gäller ekonomi, miljö och sociala aspekter. Projektplanen ska därför ge en helhetsbild av pågående och planerat samhällsbyggande. Den ska också fungera som en information till dem som har intresse av vilka samhällsbyggnadsprojekt som pågår och planeras i Huddinge kommun. Avvägningen av vilka samhällsbyggnadsprojekt som ska genomföras eller planläggas under den kommande treårsperioden görs årligen i projektplanen. Med samhällsbyggnadsprojekt avses exploateringsoch investeringsprojekt som är betydelsefulla för kommunens utveckling. För dessa projekt krävs normalt att en ny detaljplan upprättas. Det planerade bostadsbyggandet redovisas för en femårsperiod med förväntat årligt färdigställande. Hur projektplanen tas fram Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för framtagandet av projektplanen. Projektplanen tas fram årligen samordnat med kommunens budgetprocess och lokalförsörjningsplanering och beslutas i kommunfullmäktige i februari. Inledningsvis görs en inventering av lämpliga projekt, dessa kan t.ex. vara externa förfrågningar som kommit under året eller projekt som kommunen bedömt bör initieras. Projektidéer och gällande projektplan skickas på remiss till kommunens nämnder, råd och kommunens bostadsbolag vid halvårsskiftet. Vid halvårsskiftet finns även möjlighet att göra vissa justeringar i gällande projektplan. Därefter görs en prioritering av projekten med utgångspunkt från remissynpunkter, beslutade riktlinjer och med hänsyn till tillgängliga ekonomiska och personella resurser inom kommunen. Ett förslag till projektplan tas fram för politiskt ställningstagande. Den beslutade planen innebär att ingående projekt får prövas för planläggning i enlighet med de projektbeskrivningar som redovisas i projektplanen. Disposition I projektplanen redovisas först de speciella förutsättningar för samhällsbyggandet som föreligger i Huddinge kommun. Därefter följer en genomgång av de riktlinjer som projektplanen har att ta hänsyn till bl. a. i form av beslutade inriktningsdokument. Avsnittet projektplan redovisar, på en övergripande nivå, innehållet i årets projektplan. 3

4 Inledning Förutsättningar Riktlinjer Projektplan I bilaga 1 redovisas projektens innehåll och tidplaner samt tillhörande kartbilagor. Redovisningen har delats upp i olika ändamål enligt följande: Bostäder Arbetsområden Allmänt ändamål Översikter, program mm Sammanställningen i bilaga 2 visar en bedömning av när inflyttning av bostäder kan ske under de närmaste åren i kommunens olika delar. Bilaga 3 innehåller sammanställning av ekonomiska konsekvenser och i bilaga 4 finns beskrivningar av respektive projekt som startar under planperioden eller är i ett planläggnings- eller genomförandeskede. 4

5 Inledning Förutsättningar Riktlinjer Projektplan Förutsättningar Huddinge är en attraktiv kommun för boende i Stockholmsområdet med sin närhet till centrala Stockholm, bra kollektivtrafik och närhet till orörda strövområden med fina badsjöar. I kommunen finns också många arbetstillfällen och högskola med tre lärosäten. Efterfrågan på mark för nya bostäder är stor både från byggföretag och enskilda. Det strategiska läget utmed tre stora trafikleder, E4/E20, Huddingevägen och Nynäsvägen, och utmed stambanan med pendeltågstrafik samt fjärr- och regionaltågstationen i Flemingsberg och tunnelbana i västra kommunen gör även kommunen attraktiv för etablering av olika företag och verksamheter. Speciellt i Kungens kurva och Flemingsberg sker en kraftig expansion, men även Länna Företagsområde är attraktivt för etablering. Kungens kurvaområdet utvecklas, tillsammans med Skärholmen, till en stark regional servicepunkt och Flemingsberg är ett regionalt utvecklingsområde med utbyggnad av bl. a. högre utbildning, forskning, kommersiell service och nya bostäder. Bostäder och befolkning Huddinges befolkning uppgick till drygt invånare tredje kvartalet 2013, en ökning med ca 1600 personer sedan motsvarande period Befolkningsökningen håller jämna steg, 1,6%, med länets höga takt på 1,7% och består förutom av ett stort födelseöverskott också av ett ungefär lika stort flyttnetto. Inom kommunen finns drygt bostäder varav drygt i flerbostadshus och i småhus. Hyresrätter står för 33 procent av bostadsbeståndet, bostadsrätter för knappt 26 och äganderätt för 42 procent. Huddinge har en blandad bebyggelse men flera områden är med avseende på upplåtelseformer och/eller hustyper ensidigt sammansatta. Efterfrågan på nyproduktion har stärkts under de senaste åren även om det i nuläget finns vissa avsättningssvårigheter för nyproduktion, främst när det gäller bostadsrätter och äganderätter, i nästan hela länet. Bostadspriserna i Huddinge har haft en snabb ökningstakt under senare år, vilket skapar förutsättningar för nyproduktionen. Färdigställandet ligger dock långt under kommunens ambitionsnivå och planberedskap som är 700 bostäder per år. Ett ökat byggande förutsätter en ytterligare stärkt efterfrågesituation. Nyproduktionen är viktig för utbudet i hela bostadsbeståndet då den skapar flyttkedjor. Kommunal service De senaste årens kraftiga ökning av barnfamiljer i många områden har medfört en prioritering av utbyggd kommunal service. Kommunen har hållit ett högt tempo i utbyggnaden av framför allt förskolor men också skolor för att kunna uppfylla behoven. Behoven av kommunal service kommer även fortsättningsvis att ha hög prioritet vid avvägningen av hur många nya bostäder som kan tillkomma i olika områden. Omvandlingen av fritidshusområden till permanentboende och generationsväxling i bostadsbeståndet innebär också ett ökat behov av förskoleplatser. 5

6 Inledning Förutsättningar Riktlinjer Projektplan Den äldre befolkningen ökar och därmed behoven av äldreboenden. Det finns också äldrebostäder i kommunen som inte uppfyller dagens standardkrav och behöver ersättas eller byggas om. En viss efterfrågan finns också på s.k. trygghetsboende som inte är behovs-/biståndsprövat av kommunen. Trygghetsboende är en boendeform med viss service och gemensamhetslokaler till de enskilda lägenheterna. Behov finns även av bostäder som ungdomar kan efterfråga, t.ex. ungdomsbostäder och studentlägenheter. Behovet av särskilda boenden inom handikappomsorgen ökar också med en ökande befolkning. Med ökad befolkning och ett ökat bostadsbyggande i kommunen generellt, ökar även behovet av bostäder för andra grupper som t.ex. flyktingar eller personer med behov av skyddat boende eller boende med särskilt stöd. Arbetsplatser Inom kommunen finns gott om arbetstillfällen sett till den förvärvsarbetande befolkningens storlek. De riktigt stora arbetsplatserna finns inom sjukvård, forskning, handel och offentlig förvaltning men kommunen har också många småföretag och får också många förfrågningar om mark för nya verksamhetsetableringar. Inom de tre större arbetsområdena, Kungens kurva, Flemingsberg och Länna Företagsområde finns en framtida potential för nya företag. Utvecklingen av programområdet för Huddinge centrum innebär också nya arbetsplatser. Flemingsberg är ett unikt arbetsområde för hela Stockholmsregionen med tillgång till högskolekompetens och forskning, både inom Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Södertörns högskola som nu även kommer att utökas med polishögskolan. Här vill kommunen se en kunskapsintensiv inriktning på näringslivet. Ett förslag till fördjupad översiktsplan har varit på samråd. I den ingår också en omfattande bostadsbebyggelse. Utvecklingen i Kungens kurva innebär också utökade möjligheter till verksamhetsområden, både för handel och upplevelseattraktioner. Även där pågår arbete med fördjupning av översiktsplanen som också ska länka samman området med Skärholmen. Kungens kurva är tillsammans med Skärholmen ett ledande regionalt centrum för handel inom Stockholmsregionen. Grönområden En mycket stor yta av kommunen består av stora sammanhängande och skyddade grönområden. I Huddinge kommun är en tredjedel av kommunens yta skyddad som naturreservat. Inom kommunen finns också flera sjöar med höga rekreationsvärden. Infrastruktur och kollektivtrafik Huddinge kommuns läge utmed tre viktiga infarter till Stockholm city och utmed två pendeltågslinjer och tunnelbana innebär att det är betydelsefullt att dessa fungerar effektivt för att arbetspendling med mera ska klaras. Det är också viktigt att tvärförbindelser mellan kommunens olika delar och i länet fungerar bra. Av särskild betydelse är utbyggnaden av Spårväg Syd och Tvärförbindelse Södertörn (tidigare benämnd Södertörnsleden), eftersom de skapar bra förbindelser mellan de tre regionala kärnorna Kungens kurva, Flemings- 6

7 Inledning Förutsättningar Riktlinjer Projektplan berg och Haninge. Förbifart Stockholm och citybanan har också stor betydelse för tillgängligheten. Tvärförbindelse Södertörn är för kommunen ett mycket angeläget projekt som nu har blivit kraftigt försenat. Det innebär begränsningar och tidsförskjutningar för bostadsbyggandet i Glömstadalen. Kommunen har också ett välfungerande cykelvägnät med kopplingar till de regionala stråken som kan utvecklas ytterligare. En trafikstrategi har antagits under året som bl.a. innebär att kollektivtrafiken ska prioriteras och främjas vid planering av samhällsbyggandet. Ekonomiska förutsättningar De ekonomiska förutsättningarna för Huddinge har inneburit såväl satsningar som effektiviseringar i verksamheterna under 2012 och För 2014 krävs fortsatta prioriteringar för att klara de finansiella målen. En sund ekonomi och en ekonomi i balans är nödvändig för att Huddinge kommun ska kunna skapa långsiktigt förtroende för kommunen och trygghet hos kommunens invånare och hos medarbetarna i den kommunala organisationen. En sund ekonomi borgar också för långsiktig hållbarhet. Kommunens samhällsbyggnadsverksamhet innebär både nettovinster av exploateringsintäkter (markförsäljning) och nettokostnader för sådan nödvändig infrastruktur som inte kan täckas av gatukostnadsersättningar eller på annat sätt. 7

8 Inledning Förutsättningar Riktlinjer Projektplan Riktlinjer Huddinge kommuns mål och beslutade riktlinjer, planer och policys är styrande för samhällsbyggnadsprocessen. Mål och budget 2014 Kommunens Mål och budget är ett övergripande styrdokument för kommunens verksamheter. Övergripande mål för Huddinge är Nöjda invånare och Hållbar samhällsutveckling. Nöjda invånare handlar om hur Huddinge kommun här och nu arbetar för att kommunens invånare får den levnadsmiljö, den service, det inflytande i vardagen och det bemötande som de har rätt till. Målet Hållbar samhällsutveckling handlar om att på sikt utveckla det geografiska samhället Huddinge på ett ansvarsfullt och hållbart sätt vad avser miljö, boende, arbete, kunskap, folkhälsa och demokrati. Kommunens vision 2030 är att Huddinge ska vara en av de tre mest populära kommunerna i länet. Översiktsplanen Översiktsplanen visar huvuddragen för markanvändning i kommunen och anger således inriktning för kommunens bebyggelseutveckling, infrastruktur och bevarande av natur mm. Utställning har skett under 2013 om förslag till ny översiktsplan, Översiktsplan Fyra huvudinriktningar anges i översiktsplanen med ett antal delmål: Fler arbetsplatser inom tillväxtbranscher samt levande stadsmiljöer - Huddinge eftersträvar ett mer levande samhälle med goda livsmiljöer genom att blanda bostäder, arbetsplatser och service samt genom att komplettera kommunens handelsområden med bostäder, upplevelser och kultur. - Kommunen styr aktivt markanvändningen för att prioritera etablering och utveckling företag inom tjänste- och kunskapssektorn. - Huddinge centrum är kommunens administrativa centrum. Den primära tillväxten sker i Flemingsberg och Kungens kurva. Ett grönt och hållbart Huddinge med en ansvarsfull samhällsutveckling - Huddinge värnar naturreservaten, de gröna kilarna, sjöar och vattendrag samt bevarar och utvecklar högkvalitativa parker och grönområden. - Huddinge har välkända och tillgängliga grönområden. - Exploatering sker i första hand i anslutning till befintliga områden i goda infrastruktur- och kollektivtrafiklägen. - Huddinge strävar efter att vara ett samhälle med en effektiv markanvändning där hållbarhet ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv prioriteras. Huddinge växer och sammanhållningen ökar genom att kommunens olika delar binds samman och levandegörs - Huddinge växer i takt med länet, primärt genom förtätning i kollektivtrafiknära lägen. - Huddinges sammanhållning stärks genom fler mötesplatser, blandade upplåtelseformer, bostadstyper och funktioner samt genom att områden binds ihop. - Huddinges naturområden bevaras men försiktig exploatering kan ske i grönområden i nära anslutning till befintlig bebyggelse. 8

9 Inledning Förutsättningar Riktlinjer Projektplan De regionala infrastrukturprojekten genomförs och inom kommunen prioriteras gång-, cykel- och kollektivtrafik - Kommunen verkar för att de regionala projekten med spårväg och vägar genomförs. - Inom kommunen prioriteras gång-, cykel- och kollektivtrafik. - Kollektivtrafiken är utgångspunkt vid all planering och områden byggs ut så att en turtätare kollektivtrafik främjas. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS) En av huvudinriktningarna i regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS, handlar om att utveckla Stockholmsregionen som en flerkärnig region. Åtta regionala stadskärnor med potential att utvecklas och fungera som komplement till city pekas ut i planen. Av dessa kärnor finns två i Huddinge kommun: Kungens kurva/skärholmen samt Flemingsberg. För båda pågår i kommunen arbete med fördjupade översiktsplaner och genomförandefrågor. Hållbar utveckling och Agenda 21 Hållbarhetsfrågorna, som integrerar ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv följs upp inom ramen för den årliga Mål & Budgetprocessen. Kommunen har även en Agenda 21 där målet för markanvändning och samhällsbyggande är att samhällsbyggande och förvaltning ska ske med miljöhänsyn och effektiv hushållning med naturresurserna. I kommunens planering prövas även, enligt metoder för balanseringsprinciper, om ekologisk kompensation ska göras i exploateringsprojekt. Projekt ingående i projektplanen prövas mot de mål för hållbar utveckling som fastställs. Klimat och energiplan I Huddinges Klimat och energiplan ställs krav på bl.a. samhällsbyggandet så att klimatpåverkan och energiförbrukningen blir så liten som möjligt. Trafikstrategi Kommunen har en nyligen beslutad trafikstrategi som ska följas i samhällsplaneringen. Den innebär bl.a. att kollektivtrafik ska prioriteras och främjas. Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i Huddinge Huddinge kommun har beslutade riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark. I dessa framgår bland annat vad som gäller för förfarandet och villkoren när det gäller markanvisningar, t.ex. när direktanvisning kan ske och när anbudsförfarande ska väljas. I riktlinjerna framgår även kommunens krav när det gäller miljöanpassat byggande. För byggande på kommunens mark krävs bl.a. certifiering och att klimatskalet för varma byggnadsdelar ska var så effektivt att tillförd värme bara behövs för tappvarmvatten och spetsvärme årets kallaste dagar. Certifiering ska ske enligt något av de system som finns på marknaden (t.ex. Miljöbyggnad, Svanen, Breeam m.fl) och nivån på miljöprestandan läggs fast i avtal med kommunen. VA-program och dagvattenstrategi Kommunens VA-utbyggnadsprogram utgör också planeringsunderlag för projektplanen. Delar i programmet är genomförda. I programmet finns en prioriteringsordning för VA-utbyggnad inom fri- 9

10 Inledning Förutsättningar Riktlinjer Projektplan tidshusområden som omvandlas för permanentboende. Prioriterade områden läggs successivt in i projektplanen. Kommunen har en beslutad dagvattenstrategi som ska följas vid planering och byggande. Handelspolicy Kommunen har en antagen handelspolicy med riktlinjer för handelsetableringar. Nya handelsetableringar i nya detaljplaner ska föregås av en handelsutredning. Lokalförsörjningsplaner I slutet av varje år beslutas om lokalförsörjningsplaner. I lokalförsörjningsplanerna planeras utbyggnaden av förskolor och skolor, särskilda boendeformer för äldre och inom handikappomsorgen samt utbyggnad för kultur och idrott. Ekonomiska avvägningar Planeringen av bostadsbyggande i kommunen bör vara inriktad på att generera låga kommunalekonomiska kostnader. Det innebär att bostadsbyggandet i första hand ska ske genom komplettering av befintlig bebyggelse där infrastruktur med service, vägar, vatten och avlopp redan är utbyggt. Genom att på detta sätt förtäta befintliga bostadsområden utnyttjas redan gjorda kommunala investeringar på ett bra sätt. Tröskeleffekter bör beaktas när ytterligare bostadsbebyggelse kräver helt nya skolbyggnader. Planeringen ska också säkerställa att god kommunal service upprätthålls. Det finns ett begränsat utrymme för investeringar. Varje projekt måste prövas utifrån exploateringskalkylen för projektet. Olika typer av projekt har olika förutsättningar att ge ett överskott. Projektplanen ska bidra till att uppfylla målen om tillväxt och långsiktigt hållbar utveckling med ett acceptabelt ekonomiskt resultat. För att uppfylla detta krävs dels en balans mellan kommersiella projekt, bostadsprojekt och infrastrukturprojekt, dels en balans mellan kompletteringsbebyggelse och större exploateringsområden. Infrastruktur Spårväg Syd, som ska gå mellan Flemingsberg och Älvsjö, via Kungens kurva/skärholmen och Fruängen ingår numera i planförslaget för länets trafikinvesteringar med en första etapp mellan Flemingsberg och Skärholmen. Projektet är mycket angeläget för kommunen och utvecklingen av de regionala stadskärnorna. Tvärförbindelse Södertörn ska tillgodose behovet av tillgänglighet för personer och gods till och mellan de regionala stadskärnorna Kungens kurva Skärholmen, Flemingsberg och Haninge. Tvärförbindelse Södertörn skapar också förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i Glömstadalen och Loviseberg i enligt med intentionerna i förslaget till ny översiktsplan för kommunen. I kommunens cykelplan anges prioriteringar av cykelnätets utbyggnad. Näringsliv Det är angeläget om att det finns ett bra näringslivsklimat i kommunen. Det är viktigt att kommunens företag och företag som vill etablera sig i Huddinge får bästa tänkbara hjälp. Kommunen lägger stor vikt vid att utveckla ett effektivt och proffsigt bemötande i sina mö- 10

11 Inledning Förutsättningar Riktlinjer Projektplan ten med företagare och kommuninvånare. Arbete med nya riktlinjer för kommunens näringslivsarbete pågår. En god planberedskap med mark för olika verksamheter är viktigt för kommunens utveckling. Andra angelägna frågor är att det finns bra, trygg och effektiv infrastruktur i alla former för att Huddinge ska kunna få en långsiktigt hållbar utveckling. Kommunen har som mål att det åtminstone ska finnas lika många arbetstillfällen i kommunen som det finns förvärvsarbetande. Projektplan Bostäder och fritidshusområden Bostäder, inriktning Projektplanen innehåller en fortsatt planering och utbyggnad av pågående bostadsprojekt och kommunal service. Den övergripande inriktningen för bostadsbyggandet är fortsatt förtätning i och i anslutning till befintliga bostadsområden och omvandling av äldre fritidshusområden. Utredning pågår om hur resandeunderlaget för Spårväg syd kan stärkas av ett ökat bostadsbyggande. Utvecklingen inom programområdet för Huddinge centrum är en angelägen planeringsfråga de närmaste åren. Området är attraktivt för bostadsbebyggelse och behöver också ges goda förutsättningar för utveckling av service och handel i ett attraktivt centrum. Omvandling av Storängens industriområde på sikt till bostadsområde innebär ett omfattande bostadstillskott i Huddinges centrala delar. Projektplanens planerade/föreslagna bebyggelse i flerbostadshus ligger i centrala lägen med god kollektivtrafikförsörjning och småhusområdena ligger till största delen i förtätningsområden. Bostadsprojekten i planen innehåller under femårsperioden drygt 70 procent i flerbostadshus och knappt 30 procent i småhus. Huddinge planerar för ett ökat bostadsbyggande som kan möta en fortsatt stark befolkningsutveckling och har även ambitionen att påskynda ett ökat bostadsbyggande. I planen ligger nu ett bostadsbyggande med ca 5250 bostäder, eller i snitt drygt 1000 bostäder per år, den närmaste femårsperioden. Kommunen har därmed en god planberedskap men hur mycket som kan realiseras beror helt på marknadens förutsättningar för bostadsbyggandet. Erfarenhetsmässigt blir många projekt uppskjutna eller utdragna i tid för att möta en snabbt växlande marknad. Nivåerna på inflyttningarna ska därför ses som en hög skattning av vad som faktiskt kan realiseras, särskilt när det gäller projekten längre fram i tiden. Planering för bostadsbyggande och även annat byggande ska ske utifrån ett områdesperspektiv så att mångfald främjas i alla kommundelar. Byggande av ungdomsbostäder och studentbostäder har hög prioritet. 11

12 Inledning Förutsättningar Riktlinjer Projektplan Bostäder, nya projekt Nya bostadsprojekt som lagts till i årets projektplan innehåller uppskattningsvis totalt ca 2500 bostäder varav 170 är studentbostäder. Av dessa 2500 ligger ca 1000 i Storängen som kan förväntas få ett genomförande på ganska lång sikt. I Flemingsberg har en förtätning på Stendörrens fastigheter i Visättra lagts till med ca 400 ytterligare bostäder. Det tidigare projektet utmed Hälsovägen med 100 bostäder ersätts nu av 170 studentbostäder, Grantorp 5:9. Inom program för Grantorp 5:3 m.fl. ska ytterligare bostadsbebyggelse, handel, kultur mm tillkomma i täta stadskvarter enligt intentionerna i fördjupad översiktsplan för Flemingsberg, uppskattningsvis kan det bli ca 400 bostäder. Inom ramen för pågående arbete med utveckling av lokala centra har ett programarbete för en första etapp av Segeltorps centrum lagts till där även bostäder kan tillkomma. I Storängen tillkommer planläggning för kv. Fabriken och kv. Förrådet. Dessa områden kan innehålla uppemot 1000 bostäder men en första etapp kommer sannolikt inte att kunna stå färdig under den närmaste femårsperioden p.g.a. att miljöstörningar och evakueringsfrågor behöver lösas. Inom planprogrammet för Huddinge centrum tillkommer två nya projekt som innehåller bostäder, ca 180 bostäder vid Kyrkogårdsvägen och ca 100 bostäder i projektet norra järnvägsspåret mm. I Länna har projektet Österhagen med ca 150 bostäder i blandad bebyggelse åter lagts in för planläggning. Projektet har tidigare lyfts ur projektplanen p.g.a. markföroreningarna. Nu bedöms ett bostadsbyggande vara möjligt om efterbehandling av förorenade massor genomförs. Fritidshusområden I flera av Huddinge kommuns fritidshusområden pågår planläggning och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. I flera av de här områdena, t.ex. i Backen, Högmora och Östra Glömsta kommer nya bostäder att komma till dels genom att befintliga fritidshus permanentas och dels genom att nya tomter tillkommer. Den siffra som anges i projektplanens tidplan anger antalet nya obebyggda tomter med byggrätt. I bilagan med inflyttade bostäder ingår även en uppskattning av de fritidshus som omvandlas till permanentboenden. Nytt projekt Planläggning för ej planlagda omvandlingsområden i västra Glömsta har lagts till med start 2016 för att dessa ska kunna få VAförsörjning och möjlighet till utbyggnad och i viss mån avstyckningar. På sikt kommer en begränsad volym av ytterligare bostäder tillkomma i dessa redan bebyggda områden. Arbetsplatser, handel Arbetsområden Större arbetsplatsområden som ingår i projektplanen är utvecklingen av Kungens kurva, Flemingsbergs dalgång, Flemingsberg södra, Glömstadalen och norra Länna. Kommunen behöver ha en markberedskap för att kunna erbjuda alternativ lokalisering för industriverksamhet som ligger på attraktiv bostadsmark. Det behövs t.ex. alternativ till Storängens industriområde som på sikt omvandlas till bostadsområde blandat med verksamhet och service, varför planläggning pågår av nya verksamhets- 12

13 Inledning Förutsättningar Riktlinjer Projektplan områden. Färdig detaljplan finns för den östra delen av Glömstadalen, Vårdkasen, och planläggning pågår för Flemingsberg södra och norra Länna för att möjliggöra ytterligare företagsetableringar. Framåt sker en fortsatt utveckling av Flemingsberg och Kungens kurva. Utbyggnad pågår inom industriområdena i Länna. Utöver de större arbetsområdena som ingår i projektplanen pågår även planering för en utvidgning av Gladö industriområde och senare även norr om Gräsvreten. Projektplanen innehåller även planering för verksamheter vid infarten till Skogås och ett mindre område vid Trångsundsrondellen samt ytterligare några mindre tomter för företagsetableringar. Nya projekt Program för Huddinge Centrum är ett viktigt underlag för både bostäder, företagande och utökad handel. Inom programområdet har tre nya projekt lagts till (utöver bostadsprojekten). Dessa är kontor, handel, parkeringshus och eventuellt studentbostäder i kv. Valen mellan järnvägen, Storängsleden och Kommunalvägen, bensinstation vid Fullersta trafikplats och parkeringshus vid Storängsleden/Kommunalvägen för att ersätta parkeringen i Paradisgaraget. Planläggning för en mindre kontorsbyggnad har lagts till på Skogsäng 1:29 i Stuvsta vid järnvägen, Stambanevägen/Norrängsvägen. Handel Planarbete för kommersiell service med mera i Flemingsbergs dalgång pågår. Det finns även planberedskap för flera handelsprojekt i Kungens kurva. Huddinge centrums utveckling är en angelägen planeringsfråga som både omfattar den kommersiella delen och dess utvecklingsmöjlig heter men även bostadsbyggande i centrala delarna. Även i utvecklingsprogram för Vårby Haga pågår planläggning för att samla serviceutbudet bättre, bl.a. med nya ytor för närservice närmast Masmo tunnelbanestation. Nya projekt En ytterligare etapp för Kurvan 2 (Ikano) i Kungens kurva har lagts till för utökade handelsytor. Vid Länna handelsområde har ett projekt lagts till för bl.a. Solhaga gardens behov av nya utrymmen (handelsträdgård, restaurang mm). Infrastruktur Möjligheten att utnyttja befintlig infrastruktur och kommunal service ska särskilt beaktas. Flera statliga infrastrukturobjekt, Tvärförbindelse Södertörn, Citybanan och Förbifart Stockholm samt Spårväg Syd är centrala för kommunens utveckling och därmed något som kommunen aktivt arbetar för. Med en stark utveckling följer även behov av åtgärder för att förbättra trafiksäkerhet och miljö i den befintliga strukturen. Utvecklingen av de regionala kärnorna kommer även att innebära infrastruktursatsningar. Anläggandet av Tvärförbindelse Södertörn kommer vid genomförandet att innebära investeringar även för Huddinge kommun. Sträckningen och behov av detaljplaner och kommunala investeringar har ännu inte utretts. I avvaktan på Tvärförbindelse Södertörn behövs trafiksäkerhetshöjande åtgärder och åtgärder för bättre fram- 13

14 Inledning Förutsättningar Riktlinjer Projektplan komlighet för kollektivtrafik längs väg 259 (Glömstavägen och Storängsleden). Staten finansierar en ny gång- och cykelväg längs Glömstavägen och vissa trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom den Länsplan för transportinfrastruktur som ska beslutas under våren Fortsatt utveckling av Kungens kurva förutsätter kapacitetshöjande åtgärder inom området och på E4/E20. Tillsammans med Stockholms Stad och Trafikverket utreds kapacitetsförstärkande åtgärder. Detaljplanering har genomförts för en av anslutningarna till Förbifarten. Ett projekt för vissa åtgärder på gator och allmänna anläggningar i Kungens kurva har lagts till för bl.a. dagvattenhanteringen och anpassning till kommande kollektivtrafiklösningar. Planering i Flemingsberg för infart Riksten och trafikplats Högskolan pågår och ombyggnaden av Hälsovägen har färdigställts under året. Utredning av ett kommande resecentrum i Flemingsberg har tillkommit med start Ombyggnad av Kommunalvägen kommer även att genomföras på sikt för att förbättra trafiksäkerheten och miljön kring vägen. Komplettering av gång- och cykelstråk och att binda ihop de regionala stråken har också hög prioritet. Regionala stadskärnor Utvecklingen av kommunens två regionala stadskärnor Kungens kurva/skärholmen och Flemingsberg ska ha fortsatt hög prioritet. Parallellt med de pågående fördjupade översiktsplanerna och arbete med genomförandefrågor planeras även för exploateringsprojekt i både Flemingsberg och Kungens kurva. I Kungens kurva behöver beredskap och planeringsresurser finnas, utöver föreslagna projekt i projektplanen, att arbeta med ytterligare en eller två detaljplaner för utveckling av den centrala delen. Innehållet i dessa projekt är ännu inte beslutade. I bägge kärnorna avsätts dessutom medel för åtgärder i den offentliga miljön. Kommunal service Förskolor & skolor I kommunen pågår utbyggnad och planering av ett flertal förskolor och skolor. Det finns även beredskap för utbyggnad inom flera detaljplaner för bostäder. Planering och utbyggnad ska även täcka behoven som uppstår när tillfälliga bygglov för paviljonger går ut eller provisorier ska ersättas. Barn- och utbildningsförvaltningens lokalförsörjningsplan omfattar åren och gör även utblickar mot 2023 men bedömningarna på längre sikt är mycket osäkra eftersom behoven är beroende av ett i sin tur osäkert bostadsbyggande och andra osäkerheter som påverkar befolkningsprognoserna. Sammanfattningsvis är kommunens plan- och byggberedskap för förskolor/skolor tillfredställande i dagsläget. Flera nya planer är också flexibla i möjligheterna att bygga ut från förskola till skola. Viktigt är emellertid att följa utvecklingen noga så att utbyggnaderna blir färdigställda i rätt tid och kan möta behoven när de uppstår. Regelbundna avstämningar behöver göras gentemot befolkningsprognosen, projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt och i arbetet med detaljplaner för bostadsbyggande. 14

15 Inledning Förutsättningar Riktlinjer Projektplan Utveckling i kommundelarna I Vårby gård kan en permanent förskola med 4-5 avdelningar behöva byggas efter 2017 om bostadsbyggandet i Östra och Västra Vårberget tar fart. Skolkapaciteten bedöms dock vara tillräcklig. Lokalisering av en ny förskola bör utredas under året. Segeltorp klarar kommande behov av förskoleplatser med den kommande förskolan/skolan i Smista (Skansbergsvägen). Dessutom finns utrymme för förskola/skola i detaljplanen för Gulsparven 4 (Västeräng). Skolkapaciteten är tillfälligt något ansträngd och har lösts med en paviljong vid Utsäljeskolan. Elevantalsutvecklingen under den senare delen av prognosperioden visar dock på en minskning. I Flemingsberg måste några förskoleavdelningar med tillfälliga bygglov avvecklas vilket innebär att behov finns av ytterligare en förskola i Flemingsberg, lokaliseringsutredning pågår. Planerat bostadsbyggande innebär också ytterligare behov av förskoleplatser, detta ingår i de bostadsprojekt som planeras. Kästaskolan kommer att stå färdig till höstterminen I Flemingsberg har också Engelska skolan etablerat sig, en utökning av deras verksamhet har lagts till med planstart I Vistaberg och Glömsta finns klara detaljplaner för två nya förskolor/skolor, Glömsta 2:60 och Vistaberg 1:16 (Utsiktsvägen), för att möta kommande behov av platser. I planläggning av fortsättningen i Vistaberg, Vistahöjden och Norra Skogskullarna, ska utrymme för en ny skola ges vilket tillsammans med pågående planering för Rosenhill och befintliga friskoleetableringar ska täcka behoven de närmaste åren. Inom Sjödalen-Fullersta pågår och planeras en stor del av bostadsbyggandet inom kommunen. Nya detaljplaner i centrala Huddinge och i Storängen, de som tillkommer i första skedet, ska innehålla förskola/skola. Öster om Ängsnässkolan pågår planarbete för förskola/skola. I centrala Huddinge kommer ett ökat bostadsbyggande medföra behov av en ny skola, planering för detta har lagts till på Solgård 2:22 med start Ytterligare skola kommer att behövas inom Storängen när bostadsbebyggelsen kommer igång där. En placering inom fastigheterna Aspen 3 eller Palmen och Olivträdet utreds. På längre sikt kommer genomförandet av programmet för Huddinge centrum samt utbyggnaden inom Storängen att medföra behov av ytterligare en skola. Planen för Tomtberga 3:4 vid Kvarnbergsplan är klar och innehåller förskola med tre avdelningar, byggnationen planeras komma igång under Planläggning för ökad kapacitet i Tomtbergaskolan och Solfagraskolan har lagts till med start i slutet av När det gäller omvandlings- och förtätningsområdena Gladökvarn och Vidja finns plats för förskola i Vidja men svårigheter att finna en bra lösning inom Gladö kvarn har inneburit att arbete med en separat plan intill området pågår för förskola/skola. I detaljplanerna för Västra Länna och Högmora finns också beredskap med förskole- /skoltomt. Dock har barn- och utbildningsförvaltningen ställt sig tveksamma till den aktuella tomten i Västra Länna p.g.a. fördyrande markförhållanden. Behoven där väntas dock inte uppstå förrän efter 2020 och förutsätts kunna lösas inom planen för Lyckåshöjden. 15

16 Inledning Förutsättningar Riktlinjer Projektplan I Trångsund/Skogås finns plats för förskola/skola i Sjöängenplanen och den färdiga planen i Nytorp. Förskolan i Nytorps Mosse planeras stå färdig till hösten I projektet Låset i Skogås planläggs också för en ny förskola med fem avdelningar. Befintliga grundskolor i Trångsund och Skogås bedöms kunna klara prognostiserad ökning av elevantalet. Äldreboenden Äldreomsorgsnämndens lokalförsörjningsplan omfattar perioden Ett nytt äldreboende i Segeltorp (Bildhuggaren 1), mellan Furuvägen och Häradsvägen beräknas bli klart Detta har tidigare bedömts kunna täcka behoven kommande år. Enligt ny prognos behövs dock ytterligare ett äldreboende med ca 90 platser, helst i centrala Huddinge eller Stuvsta. Utredning av lämplig plats för detta behöver genomföras under året för start av planarbete senast nästa år. Övriga särskilda boenden Kommunen ska även tillhandahålla bostäder till personer som omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och kunna erbjuda stödinsatser i boendet inom ramen för SoL (socialtjänstlagen). I socialnämndens lokalförsörjningsplan framgår att behovet av ytterligare bostäder till personer som omfattas av LSS fram till 2018 är 3 gruppbostäder samt tio servicelägenheter med baslokal. Därefter är behovet två gruppbostäder eller tio servicelägenheter med baslokal. När det gäller bostäder enligt SoL behövs jourlägenheter, träningslägenheter, flyktinglägenheter. Kommande behov för dessa grupper är svårt att beräkna då de varierar stort. Behov av bostäder och lokaler inom socialnämndens verksamhetsområde löses lämpligen inom befintliga bostadsprojekt och planer samt i samarbete med Huge Fastigheter AB. Kultur och fritid Kultur- och fritidsnämnden har i sin lokalförsörjningsplan bl.a. en ny idrottshall/mötesplats i Stuvsta samt idrottshall i Vistaberg. Planen för idrottshall/mötesplats i Stuvsta beräknas bli klar under I detaljplanen för förskola/skola i Glömsta 2:60 (Vistaberg) ingår möjlighet att inrymma idrottshall men det har varit svårt att hitta en lösning som tillgodoser alla behov. Alternativ har därför utretts, vilket resulterat i att ett nytt projekt lagts till för idrottshall på Glömsta 4:17, 4:18 vid Glömstavägen. I projektplanen finns även sporthall i Flemingsberg med, vilken hanteras i detaljplanen för Flemingsbergs dalgång. Ny rackethall i Skogås ersätter befintlig hall på samma plats (ny detaljplan behövs inte). Kultur- och fritidsnämnden ser även behov av nytt huvudbibliotek i Huddinge centrum och nytt bibliotek i Flemingsberg samt ytterligare näridrottsplatser och mötesplatser för ungdomar i kommundelarna. Kommunstyrelsen har i december 2013 beslutat föreslå kommunfullmäktige att inriktningen ska vara att projektera för ett kulturhus med bibliotek, en stor hörsal m.m. på sammanlagt m2 samlokaliserat med det planerade nya kommunhuset. 16

17 Inledning Förutsättningar Riktlinjer Projektplan Nytt kommunhus Planering för nytt kommunhus vid Paradisgaraget i Huddinge centrum pågår. För att ersätta Paradisgaragets parkeringsplatser har detaljplan för parkeringshus vid Storängsleden/Kommunalvägen lagts till med start i början av Natur Utredning och planering av naturreservatsbildningar och reservat för skydd av sjöar pågår inom flera områden i kommunen. Naturreservat vid Kynäsberget har lagts till årets projektplan. Ekonomiska konsekvenser Projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt innehåller ett stort antal projekt som leder till omfattande investeringar och en betydande exploateringsvinst. I bilaga 3 redovisas en sammanställning av ekonomiska konsekvenser av de samhällsbyggnadsprojekt som pågår. Av sammanställningen framgår att exploateringsvinsten uppgår till cirka 840 mnkr och investeringarna till cirka 740 mnkr. Samhällsbyggnadsprojekten ger alltså ett överskott totalt sett. När man studerar sammanställningen ska man vara medveten om att det är olika förutsättningar för olika typer av projekt. Vissa ger ett ekonomiskt överskott, vissa går jämt ut, vissa ger ett underskott och vissa medför inga exploateringsvinster utan är rena investeringar i transportinfrastruktur. Det är också en blandning av projekt där vi har en god uppfattning om ekonomiskt utfall och projekt som kan ha olika utfall beroende på vägval i planeringen eller som ännu är i så tidigt skede att finns en stor osäkerhet om utfallet. Sammanställningen kan trots dessa brister i tillförlitlighet ändå ge en uppfattning om omfattningen på de ekonomiska konsekvenser projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt medför. Om vi gör en utblick efter planeringsperioden så ser vi behov av omfattande investeringar i de regionala stadskärnorna för att kunna genomföra ambitionerna i de fördjupade översiktsplanerna. För dessa investeringar kommer vi att söka medfinansiering av de aktörer i området som har ekonomisk nytta av investeringarna, vilket kommer att förbättra det ekonomiska utfallet. Landstinget har ställt krav på betydande kommunal medfinansiering för genomförande av Spårväg Syd vilket också innebär omfattande framtida kommunala investeringar. Redovisningen bygger på enskilda exploateringskalkyler för respektive projekt och redovisar exploateringsnetton, investeringsnetton och netton för projekten som helhet. Beloppen är hämtade direkt från respektive exploateringskalkyl, vilket ger en skenbar exakthet. Med genomförandeprojekt avses projekt som är bundna genom avtal och/eller antagna detaljplaner och genomförandebeslut. För dessa projekt finns det små möjligheter att påverka det ekonomiska utfallet. Med planeringsprojekt avses projekt som är under planering. För dessa finns ännu möjlighet att påverka det ekonomiska utfallet eller avbryta projektet. Under begreppet övrigt ingår framför allt försäljning av industrimark och villatomter, som redovisas årsvis. 17

18 Underlag för Projektplan Bilaga 1 SAMMANSTÄLLNING AV PROJEKT: BOSTÄDER Antal Kartindex Projekt Ändamål lgh VÅRBY GÅRD 1C Vårby gård, Vårberget, västra SF/SG 10 i i i 1D Vårby gård, Vårberget, östra SF/SG 60 Avtal KS Dp SBN KF Hus 1D Vårby gård, Vårberget, östra SF/SG 40 SBN KF 1E Vårby Haga et 1 vid Solhagaparken FH/SG/C 120 Dp SBN KF KA Hus 1E Vårby Haga et 2 Örbrinken FH 50 Avtal KS Dp SBN KF SEGELTORP 2 Segeltorps C et 1 lok centra FH/C Program KS Dp KF 4 Segeltorps C, Lövdungen 2 FH 40 Avtal KS Dp SBN KF 9 Gulsparven 4 (Västeräng) FH/SG 80 SBN KF KA Hus 10 Äldreboende Bildhuggaren 1 Ä 100 Avtal KS Dp SBN KS KF Hus FLEMINGSBERG 6 Östra Glömsta SF 65 i i i 7 Studentbostäder, Alfred Nobels Allé FH 500 SBN KF i i 3 Västra Glömsta, ej planlagda områden SF/SG KS Dp 8B Vistaberg: Talldalen SF/SG 92 i i i 8D Vistaberg: Rosenhill SF/SG/FH 150 Program KS Dp KF 11 Norr om Vistavägen (1:13 m.fl) SF/SG 65 SBN KF KA 12 Vistaberg: Jarlav. Glömsta 1:444 mfl SF/SG 30 Avtal KS Dp 12A Visättra kv Vedboden m.fl. inkl förskola FH 400 Avtal KS Dp SBN KF 12B Visättra Ängar ny plan, ev. enkelt planf. SF/SG/FH 670 KA Hus 12C Vid Hälsovägen Grantorp 5:9 m.fl. FH/H 170 KS Dp KF Vid Hälsovägen Grantorp 5:3 m.fl. FH 400 Program KS Dp KF 12D Grantorp 5:1 SF/SG/FH 150 Avtal KS Dp SBN KF 13 Vistaberg 3:61, 3:67 m.fl. inkl fsk/skola SF/SG/FH 400 Program KS Dp KF 21 Vistaberg omr 2 inkl fsk/skola SF/SG/FH 150 Avtal KS Dp SJÖDALEN/FULLERSTA 15B Kvarnbergsplan, Tomtberga 3:4 FH 170 Hus i 15C Kvarnbergsplan, östra FH 110 KS Dp SBN KF i 15D Kvarnbergsplan Runan 1 FH 60 Avtal KS Dp SBN KF 16 Klockarbacken 7 FH 128 SBN KF Hus 17 Hörningsnäs 1:1 (Ängarna) SF/SG 80 i 18 Västra Balingsnäs FH/SG 155 i i i 19 Gladökvarn SF 115 KA i 20 Brandstegen FH 570 SBN KF Hus i 22 Luna 3 efter beslut södertörnsleden SG 20 KS Dp 22A Sjödalsbacken inkl. fsk FH 150 SBN KF 22B Storängen Aspen 3 inkl fsk FH 250 Avtal KS Dp SBN KF 22C Kv Fabriken, Förrådet inkl förskolor FH 1000 Avtal KS Dp SBN KF 29 Lagret 5, Storängen FH 150 KS Dp SBN 31 Axeln 5, Storängen FH 150 KS Dp SBN FH=Flerbostadshus, SG=Småhus i grupp, SF=Småhus friliggande, C=Centrumfunktioner

19 SAMMANSTÄLLNING AV PROJEKT: BOSTÄDER Underlag för Projektplan Bilaga 1 Antal Kartindex Projekt Ändamål lgh Kyrkogårdsv Tomtberga 3:1 inkl fsk FH 180 Markanvisning Avtal KS Dp SBN KF 40 Huddinge C Norra järnvägsspåret mm FH/T 100 förberedande utredningar Avtal KS Dp SBN KF STUVSTA/SNÄTTRINGE 23 Mjölner 4, trygghetsboende FH 105 SBN KF KA Hus 24A Högmoravägen, delområde 1 SF/SG 80 KA i i 24B Högmoravägen 2, 4 SF/SG 97 SBN KF KA KA i 24C Svartvik (Högmorav. delområde 3) SF KS Dp 25 Stuvsta centrum, Odin 6 FH 23 SBN KF Hus i 26 Safiren FH 88 Hus i i 26A Styrmannen 31 FH 40 Hus i 26B Utsälje 1:48 m.fl. SF/FH 70 SBN KF Hus 28 Stuvsta torg, Bävern 1 FH 40 Avtal KS Dp SBN KF TRÅNGSUND/SKOGÅS 27 Sändaren FH 123 i i 30 Lyckåshöjden FH/SF/SG 250 Program SBN KS Dp SBN KF KA 32 Sjöängen Etapp 2 SF 65 KA Hus i 34 Vidja etapp 1 SF 40 KA Hus i 34 Vidja etapp 2 SF 40 SBN KF KA 34 Vidja etapp 3 SF/SG 60 Avtal KS Dp SBN KF 35 Hammartorp 1:1 (Prinsen) FH 165 SBN KF Hus 36 Västra Länna 1 (Björnvägen) SG/SF 131 i i i 38 Låset 1, Skogås inkl förskola FH/SG 130 KS Dp SBN KF Hus 41 Österhagen, Länna 4:7 m.fl. FH/SG 145 Avtal KS Dp SBN KF FH=Flerbostadshus, SG=Småhus i grupp, SF=Småhus friliggande, C=Centrumfunktioner

20 Underlag för Projektplan Bilaga 1 SAMMANSTÄLLNING AV PROJEKT: ARBETSOMRÅDEN Kartindex Projekt Ändamål KUNGENS KURVA/SMISTA PARK 203 Huddinge Resort, del av Kvadraten 3 Ö SBN KF Hus i 204 Lönngården H SBN KF Hus 205 Smista Park inom befintliga dpl H i i i 206 Vinkeln 7 (Toys) H SBN KF Hus i Kurvan 2 (Ikano) et 1 H 202 Kurvan 2 (Ikano) et 2 H Avtal KS Dp SBN KF 207 Segmentet 1 (K-rauta) H i 207A Diametern 2, Vinkeln 4 (KF Fastigheter) H SBN KF 207C Statoil del av Kungens kurva 1:1 T/H FLEMINGSBERG 208 Blicka 3 U/F detaljplan finns, tidpunkt för genomförande oklar 210 Bio city F/K 211 Glömstadalen, etapp 1Vårdkasen K/ I KA Hus i 213 Kv Medicinaren 5 V/FH Inväntar avtal Medicinaren 19, Novum planändring U/F Avtal KS Dp SBN KF 214 Flemingsbergsdalen, del 1 H/K/FH KF KA i 215 Flemingsberg södra I SBN KF 215A Rotorn 1, Södertörns polishus Ö SBN KF Hus SJÖDALEN/FULLERSTA 217 SRV Sofielund K/ I KF KA 217A Gladö industriområde utvidgning I SBN KF 218 Solgård 2:7 I/K Avtal KS Dp SBN KF 219 Paradisgaraget (inom Forellen 11) H/K SBN KF 209 Huddinge C kv Valen 2 och 3 H/K Avtal KS Dp SBN KF 212 Huddinge C trafikplats Fullersta H/T KS Dp SBN KF 216 Huddinge C Storängsl/Kommunalv P-hus T KS Dp SBN KF STUVSTA/SNÄTTRINGE 222 Myrängen 1:24 KS Dp SBN KF 223 Skogsäng 1:29 K Avtal KS Dp SBN KF TRÅNGSUND/SKOGÅS 220 Trångsund rondellen, Transistorn 9 m.fl I/K KS Dp SBN KF 225 Länna Norra I SBN KF KA Länna Industriområde befintligt I Hus i i 226 Lissma 4:84 Ö KS Dp SBN KF Hus i 226A Entré Skogås K/ I /H SBN KF KA Hus i 226B Gräsvreten I Program SBN KS Dp SBN KF KA 228 Solhaga Garden Länna 45:1 H Ks Dp SBN SEGELTORP 227 Jakobslund 2:3 K/H KS Dp SBN KF i K=Kontor, I=Industri, H=Handel, U=Utbildning, F=Forskning, T=Trafik

Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2011-2013. Godkänd av kommunfullmäktige 2011-01-17

Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2011-2013. Godkänd av kommunfullmäktige 2011-01-17 Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2011-2013 Godkänd av kommunfullmäktige 2011-01-17 Inledning 3 Syfte...3 Hur projektplanen tas fram...3 Disposition...3 Förutsättningar 5 Bostäder och befolkning...5

Läs mer

Riktlinjer för samhällsbyggnadsprojekt och bostadsförsörjning

Riktlinjer för samhällsbyggnadsprojekt och bostadsförsörjning Riktlinjer för samhällsbyggnadsprojekt och bostadsförsörjning Inledning Huddinge kommun är en starkt växande kommun i länet, läget är attraktivt för boende med närhet till centrala Stockholm, bra kollektivtrafik

Läs mer

Projektbeskrivning Program Björnkulla

Projektbeskrivning Program Björnkulla Projektbeskrivning Program Björnkulla Syfte med planläggning är att utreda möjligheterna till utveckling och förtätning inom Björnkulla. Tidiga volymstudier indikera att området skulle kunna rymma ca 2

Läs mer

Justering av budgetramar 2015

Justering av budgetramar 2015 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 5 Paragraf Diarienummer KS-2015/215.182 Justering av budgetramar 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Projektlista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr

Projektlista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr lista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr drift Flemingsberg, Kästa 2:127-132, Kästa förskola/skola FS/S

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Remiss - Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Remiss - Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-15 KFN-2014/229.319 1 (3) HANDLÄGGARE Lasses, Börje Borje.Lasses@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Remiss - Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt

Läs mer

Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn E4 E20 STOCKHOLM Vårby ön BOTKYRKA Glömsta Huddinge Solgård Tullinge Visättra HUDDINGE Länna Orlången Vidja kvarn 73 Kvarnsjön Hacksjön industriområde Lissmasjön Lissma Handen Rudan Ådran Tvärförbindelse

Läs mer

nya bostäder för en hållbar framtid

nya bostäder för en hållbar framtid 20 000 nya bostäder för en hållbar framtid Tre fokusområden STOCKHOLM Kungens kurva Skandinaviens största shoppingområde expanderar Skandinaviens största shoppingområde Kungens kurva-skärholmen växer med

Läs mer

Projektbeskrivning Altartorpet (Brostaden)

Projektbeskrivning Altartorpet (Brostaden) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Projektbeskrivning Altartorpet (Brostaden) Ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra permanentning av befintliga tillfälliga bygglov för handel. Palissad- parken Gamla

Läs mer

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva.

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar Skandinaviens största shoppingområde Kungens kurva-skärholmen växer med ett nytt IKEA-varuhus och en spa- och wellnessanläggning med hotell

Läs mer

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 4 2013-02-06 Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025 Länsstyrelsen i Stockholms län har, med anledning av regeringsuppdraget

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2016-2025

Förslag till lokalförsörjningsplan 2016-2025 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-11-01 AN-2015/391.111 1 (10) HANDLÄGGARE Elisabet Bern Öberg 08-535 378 70 Elisabet.Bern-Oberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan

Läs mer

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad Frukostmöte 23/9-2014 Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Upplägg Uppdraget och processen Sammanfattning av planförslaget Större ställningstaganden

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024

Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 3 november 2014 AN-2014/429.319 1 (8) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Framtidens Vallentuna

Framtidens Vallentuna Framtidens Vallentuna Vallentunas vision Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion. 2016-05-31

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen mm4 2016-11-24 Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen 2018-2029 Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till länets kommuner önskat

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg

Fördjupad översiktsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg Fördjupad översiktsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg 10-01-22 1 Fördjupad översiktsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg Flemingsberg - idag och visionen för 2030 Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Programarbete för Kista Äng samt markanvisning för studentbostäder inom del av

Programarbete för Kista Äng samt markanvisning för studentbostäder inom del av Lars Svensson Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 287 36 lars.ls.svensson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-02-07 Programarbete för Kista Äng samt markanvisning för studentbostäder

Läs mer

Plan för samhällsbyggnadsprojekt 2015 2017 och riktlinjer för bostadsförsörjning

Plan för samhällsbyggnadsprojekt 2015 2017 och riktlinjer för bostadsförsörjning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/101 1 (5) HANDLÄGGARE Enquist, Maud 08-535 313 74 Maud.Enquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Plan för samhällsbyggnadsprojekt

Läs mer

Bostadsförsörjningsplan

Bostadsförsörjningsplan Bostadsförsörjningsplan Piteå kommun 2016-2030 Huvuddokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bostadsförsörjningsplan Plan Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382)

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) VAXHOLMS STAD Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) Överbyvägen är ett välanvänt gång- och cykelstråk för

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

Budget och planer för år 2014 2018

Budget och planer för år 2014 2018 Budget och planer för år 2014 2018 Bostadsförsörjningsprogram Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-18 1 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2014-2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid ALLMÄNT 2 Riksdagens bostadspolitiska

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Vårdboende, del av Vårby gård 1:1

Vårdboende, del av Vårby gård 1:1 BOSTÄDER (Kartindex 1A) Vårdboende, del av Vårby gård 1:1 Projektbeskrivning Detaljplan: Antagen detaljplan finns och utbyggnad pågår. Syfte Planområdet är beläget intill Mälaren, närhet till Vårby gårds

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050.

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050. 2012-03-01 Till Trafikverket Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050. Dags att satsa på Södertörn Södertörnssamverkan -

Läs mer

Mobility management i Huddinge kommun

Mobility management i Huddinge kommun Mobility management i Huddinge kommun 2017-11-07 2 Om Huddinge kommun Stockholmsregionens näst största kommun 108 000 invånare (150 000 år 2030) Yta 140 000 kvm varav en tredjedel naturreservat Stora arbetsgivare

Läs mer

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 171 1/7 Strategi för Gislaveds kommuns markförsörjning STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Rätt mark på rätt plats MARKFÖRSÖRJNING MARKFÖRVÄRV

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 2013-07-02 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/371-311 Kommunstyrelsen Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 Yttrande Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslaget

Läs mer

Södertörnskommunernas yttrande över Regional cykelplan för Stockholms län

Södertörnskommunernas yttrande över Regional cykelplan för Stockholms län 2013-05-06 Södertörnskommunernas yttrande över Regional cykelplan för Stockholms län Ett förslag till en Regional cykelplan för Stockholms län har skickats ut på remiss av Trafikverket Region Stockholm,

Läs mer

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande TERTIAL 1 2017 1 SKÖVDE VÄXER! Första tertialen* under 2017 har startat i högt tempo. Månaderna januari-april har inneburit mycket arbete

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Dnr KK15/547 STRATEGI Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Del 3 - Handlingsplan Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-13 Dnr KK15/547 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 ns genomförande...

Läs mer

Projektbeskrivning Kurvan 2, etapp 2

Projektbeskrivning Kurvan 2, etapp 2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING ARBETSOMRÅDE (Kartindex 202) Projektbeskrivning Kurvan 2, etapp 2 Förslag Fastigheten Kurvan 2 ligger i den centrala delen av Kungens kurva. Planens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Hemholmen 1 i Vårberg till befintlig tomträttshavare Elsafemhundranio KB.

Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Hemholmen 1 i Vårberg till befintlig tomträttshavare Elsafemhundranio KB. Sida 1 (6) 2015-03-23 Handläggare Emma Nilsson 08-508 264 68 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Hemholmen 1 i Vårberg till befintlig tomträttshavare

Läs mer

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 Godkänd av kommunstyrelsen 2013-06-20 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2 I åtgärdplanen redovisas de åtgärder som bedöms behöva genomföras under

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad, granskningshandling

Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad, granskningshandling 1 (6) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-16 TRN TRN 2017-0014 Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad, granskningshandling Ärendebeskrivning Stockholms

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016

Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 januari 2014 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/691.319 Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2008-12-03 pm STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN Bakgrund På bara några månader har världsekonomin gått in i en markant lågkonjunktur. Hittills har

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun 2017-2018 Antagna av Kf 168/2016 Innehållsförteckning Inledning... 1 Behov och utmaningar... 1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen...

Läs mer

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-05 KS-2013/133.313 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan för student- och forskarbostäder

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2017 2026 Kommunstyrelsens förvaltning Kvalitet och projekt 23 maj 2017 Innehåll Förord... 3 Befolkningsutvecklingen under 2016... 4 Utvärdering av förra årets befolkningsprognos...

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023

Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023 2013-11-14 AN-2013/569.182 1 (10) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023 Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Bengtsfors Överskott Underskott Överskott Dals-Ed Balans Underskott

Läs mer

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Läge 4 Infrastruktur och Kommunikationer 5 Fastigheten 6 Flygfoto 7 Byggrätter 8-9 Fakta Huddinge Kommun 10-11 Kontakt 12 BILAGOR

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i Huddinge. Godkända av kommunfullmäktige den 13 februari 2012

Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i Huddinge. Godkända av kommunfullmäktige den 13 februari 2012 Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i Huddinge Godkända av kommunfullmäktige den 13 februari 2012 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Utvecklingsavdelningen 11 oktober 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser , UBN 2011/86-610

Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser , UBN 2011/86-610 2013-09-03 1 (5) FÖRSLAG TILL YTTRANDE MSN 2013/88-219 Utbildningsnämnden Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser 2014-2022, UBN 2011/86-610 Sammanfattning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Rekommendationer för mark- och vattenanvändning, tillståndsprövning

Rekommendationer för mark- och vattenanvändning, tillståndsprövning MARK- OCH VATTENANVÄNDNING Dagens användning av mark i Gnesta tätort visar spår av en zonindelning av staden som är mindre önskvärd, bland annat för att det kan orsaka en ökning av trafik, energiförbrukning

Läs mer

Befolkningsprognos Huddinge i siffror

Befolkningsprognos Huddinge i siffror Befolkningsprognos 2016 2025 Huddinge i siffror Kommunstyrelsens förvaltning/kvalitet och Projekt 14 maj 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Befolkningsutvecklingen under

Läs mer

Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl."

Planuppdrag för del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE K Samhällsbyggnadsförvaltningcn 2013-04-16 Dnr KS 2012/0485-218 Till kommunstyrelsen Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl." Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf.

Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf. Nils Tunving Ytterstad Telefon: 08-508 269 29 nils.tunving@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-08-21 Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf. Förslag

Läs mer

Hitta hem till. Huddinge

Hitta hem till. Huddinge Hitta hem till Huddinge Vi satsar på framtiden Huddinge är en modern storstadskommun med drygt 90.000 invånare - och vi blir ständigt fler. Attraktiva boendemiljöer, närheten till Stockholm, bra skolor

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell fastighet på Norra Stationsområdet, Stockholm kommun.

Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell fastighet på Norra Stationsområdet, Stockholm kommun. Jörgen Palm Stora Projekt Telefon: 08-508 263 04 jorgen.palm@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2010-08-26 Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Hållbar framtid i Nacka

Hållbar framtid i Nacka Hållbar framtid i Nacka Förslag till ny översiktsplan Kortversion Ny översiktsplan för ett hållbart Nacka Nacka ska vara en attraktiv och långsiktigt hållbar kommun. Översiktsplanen ska stödja utvecklingen

Läs mer

2. Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Svenska Bostäder i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Svenska Bostäder i enlighet med detta tjänsteutlåtande. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2001-12-11 Handläggare: Yussuf Hassen Region Innerstad Projekt Hammarby Sjöstad Tel: 508 262 87 yussuf.hassen@hammarbysjostad.stockholm.se 2001-11-21 Handläggare:

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 Varför en bostadspolitisk strategi? Tillgången till och utbudet av bostäder

Läs mer

Antagandehandling Enkelt Planförfarande

Antagandehandling Enkelt Planförfarande Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2007/13.318 Dp 1-C-17:3 Antagandehandling Enkelt Planförfarande Planen består av: Plankarta med bestämmelser Till planen hör: Denna planbeskrivning Ändring

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Innehåll. I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer. Här redovisar vi:

Innehåll. I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer. Här redovisar vi: PÅGÅENDE PLANER Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg och miljönämnden: 2015 08 19 Innehåll I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer. Här redovisar vi: - Kriterier för

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-09-24 GN-2014/383.250 1 (5) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Gymnasienämnden Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för

Läs mer

Kungens kurva - Skärholmen

Kungens kurva - Skärholmen resurs pporten e vs i de yttre Kungens kurva - Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen e i den Kungens kurva Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen Uppföljning av utvecklingen

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II Varmt välkomna! Projektplanen Melissa Safer, Trafikverket Region Stockholm Syfte Syftet med projektet är att skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden Margareta Catasús Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 260 62 margareta.catasus@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-05-19 Markanvisning för radhus inom fastigheten Baslinjen 1 i Skarpnäcks

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Åtgärdsförslag med utgångspunkt från undersökningen Fosforns fördelning i sju sjöars bottensediment inom Tyresåns avrinningsområde

Åtgärdsförslag med utgångspunkt från undersökningen Fosforns fördelning i sju sjöars bottensediment inom Tyresåns avrinningsområde Åtgärdsförslag med utgångspunkt från undersökningen Fosforns fördelning i sju sjöars bottensediment inom Tyresåns avrinningsområde Tyresåns vattenvårdsförbund Preliminär version 2013-06-18 2(7) Inledning

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 21-6-9, 47 Sammanfattning Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen,

Läs mer

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön.

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. 2016-07-05 1 (6) STARTPROMEMORIA Dnr KFKS 2016/539 Projekt 9243 Nacka stad ingår i tunnelbaneavtalet. Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. Kartan visar områdets

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet

Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Gunilla Englund 2015-03-18 KSN-2015-0654 Örjan Trapp Rev. 2015-04-16 Kommunstyrelsen Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vårholmen 4 i Vårberg till Vårberg Förvaltning AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vårholmen 4 i Vårberg till Vårberg Förvaltning AB Sida 1 (6) 2014-05-20 Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16 Till Exploateringsnämnden 2014-06-12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vårholmen 4 i Vårberg till Vårberg Förvaltning AB Förslag

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

Huddinge kommun Översiktsplan 2030

Huddinge kommun Översiktsplan 2030 Huddinge kommun Översiktsplan 2030 Huddinge kommun Översiktsplan 2030 Maj 2014 Projektgrupp: Joel Edding, projektledare Johanna Tullhage Wadhstorp, planarkitekt Nicklas Lord, trafikplanerare Marcel Moritz,

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna startpromemoria

Fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna startpromemoria 1(7) STADSBYGGNADSKONTORET Marie Broberg Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-16 Fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna startpromemoria Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret fick i verksamhetsplanen för 2015

Läs mer