PROJEKTPLAN-SOCIALA INNEHÅLLET.DOC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN-SOCIALA INNEHÅLLET.DOC"

Transkript

1 PROJEKTPLAN Titel: PROJEKTPLAN Projekt: Stimulansmedel Delprojekt: Sociala innehållet- Träffpunkter Beställare: Rose-Marie Carlsson Version: 1 Skriven av: Mattias Gillow Datum: Godkänd av: Datum: Projektwebbplats: DOKUMENTNAMN :PROJEKTPLAN-SOCIALA INNEHÅLLET.DOC

2 1(9) Innehållsförteckning FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 2 RELATERADE DOKUMENT INLEDNING BAKGRUND BESTÄLLARE UTGÅNGSPUNKTER SYFTE MED PROJEKTET PROJEKTMÅL DIREKTIV EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR I DIREKTIVEN PÅVERKAN PÅ ORGANISATIONEN PROJEKTORGANISATION TID OCH AKTIVITETSPLAN PROJEKTAVVIKELSER REFERENSER

3 2(9) Förändringshistorik Version Datum Status och eventuell förändringsorsak Utfärdare Relaterade dokument Version Datum Benämning Beslutsinstans

4 1 Inledning Träffpunkterna i Sundsvalls kommun erbjuder aktiviteter för personer som är över 65 år och i behov av gemenskap, miljöombyte samt aktiveringsstöd. Målsättningen är att ge den enskilde äldre möjlighet att delta i aktiviteter och social gemenskap som man önskar delta i, för att på så sätt möjliggöra ett utökat socialt nätverk i närområdet och finna gemenskap med andra. Tidigare kallades verksamheten för Hobby/Terapi, namnbyte till Träffpunkter skedde under 2007 i samband med ett utvecklingsarbete avseende att bredda innehållet i verksamheten. Utifrån den besöksenkät som gjordes november 2007 har man valt att inrikta fortsatt utveckling av aktivitetsutbudet med utgångspunkt från temat Hälsa/Friskvård. Således anställdes en friskvårdskonsulent september 2008 med uppdrag att under ett år tillsammans med ledning och personal utv verksamheten i riktning mot fler aktiviteter inom temat hälsa/friskvård. Utöver det kommer en skriftlig omvärldsanalys göras om hur andra kommuner arbetar med mötesplatser för äldre. Vidare ingår i projektet att påbörja samarbete med Kultur & Fritid utifrån gemensamt uppdrag att stärka den sociala samvaron för äldre för att bryta isolering och ensamhet 3(9) Inför arbetet med utvecklingen av Träffpunkternas verksamhet har vi utgått ifrån begreppen delaktighet, dialog och lärande. Utveckling och lärande har vi kopplat till förändring som en process där lärandet i sig är förankrat i upplevelser av den arbetsvardag vi möter (1). Detta har format följande upplägg och arbetsplan: - Bakgrundsbeskrivning av verksamheten via diskussionsfrågor med personal i smågrupper såväl som helgrupp. Fokus på terma hälsa/friskvård, aktiviteter samt socialt innehåll. - Två planeringsdagar med tonvikt på att personal utformar egna aktivitetsplaner för sina Träffpunkter avseende utveckling av innehåll och kvalité. - 8 temadagar utifrån hälsa/friskvård kopplat till omvärldsanalys med start våren Handledning i smågrupper ledd av extern konsult start våren Genomförande av aktivitetsplan under våren 2009, med kontinuerlig handledning och uppföljning. - Utvärdering sommaren 2009 samt verksamhetsplanering framåt. Det finns sex Träffpunkter i Sundsvall utlokaliserade till: Alnö, Matfors, Skönsmon, Nacksta, Kvissleby och Stöde. Kvissleby ryms i en fristående lokal, övriga Träffpunkter ligger i anslutning till servicehus. Sammantaget arbetar 12 personer på Träffpunkterna med varierande arbetsgrad. Några har arbetsterapi utbildning medan några har erfarenhet från arbete inom hemtjänsten. Därutöver är en musiker projektanställd på 50%. På Träffpunkterna kan besökarna pröva olika aktiviteter som tex vävning, målning, bingo, inomhusboule, biljard, läsecirklar mm. Traditionsenliga fester ordnas vid högtidsstunder ofta med underhållning som ett viktigt inslag. Att ta en kopp kaffe och få en pratstund är för merparten av besökarna en bra och viktig hållpunkt för dagen. Syftet med Träffpunkternas verksamhet är att bidra till de äldres sociala innehåll och att förstärka möjligheterna för de äldre att leva ett aktivt socialt liv och bibehålla och förnya sina intressen och vänkrets.

5 4(9) 1.1 Bakgrund I September 2008 projektanställde Sundsvalls kommun- äldreomsorg en friskvårdskonsulent för att arbeta med utveckling av Träffpunkternas verksamhet utifrån temat hälsa och friskvård. En undersökning av äldreomsorgens Träffpunkter (nov 2007) gjord inom ramen för stimulansmedel har visat att allt fler pensionärer frågar efter aktiviteter på Träffpunkterna med koppling till hälsa och friskvård. Utifrån detta behöver verksamheten på Träffpunkterna utvecklas vidare för att bättre motsvara de äldres önskemål och intressen. 1.2 Beställare Rose-Marie Carlsson, hemtjänstchef. 1.3 Utgångspunkter Antalet mötesplatser för äldre där kommunen bedriver någon form av dagverksamhet har minskat i antal. Behovet av ett socialt innehåll bland dem som har svårt att komma utanför sin bostad tillgodoses sannolikt inte i tillräcklig utsträckning. Äldre personers sociala behov behöver uppmärksammas i större utsträckning då samvaro med andra är ett viktigt sätt att upprätthålla och förbättra sin funktionsförmåga. Att få möjlighet att leva ett aktivt liv är stimulerande och förbättrar de äldres hälsa och välbefinnande. Det är välkänt att gruppen äldre ökar i antal. År 2007 var 18,7 % av Sundsvalls medborgare över 65 år dvs sammantaget personer (2). För perioden beräknar Sundsvalls Kommun att yngre pensionärer, år kommer öka med ca 2150 personer eller 16 % och personer som är 80 år och äldre ökar med ca 340 eller 7 % (3). Med hänsyn till befolkningsstrukturen i Sundsvall är det av stor vikt att äldreomsorgen fortsatt kan vara en viktig aktör i arbetet med hälsofrämjande och förebyggande strategier och aktiviteter för personer över 65 år. Med åldern minskar ofta äldre människors sociala nätverk och det finns goda skäl att beakta detta så att bland annat sociala mötesplatser finns samt att de är tillgängliga och kan besökas av äldre. Hälsan går att påverka i positiv riktning högt upp i åren. Statens folkhälsoinstitut har identifierat fyra hörnpelare för att främja folkhälsoinsatser som syftar till en positiv hälsoutveckling för äldre, inklusive de allra äldsta: social gemenskap meningsfull sysselsättning/att känna sig behövd fysisk aktivitet goda matvanor. Områdena social gemenskap, känna sig behövd och fysisk aktivitet erbjuds idag på Träffpunkterna, men behöver kontinuerligt utvecklas och anpassas till besökarnas önskemål och framtida pensionärers intressen. Man bör komma ihåg att äldre över 65 år är en heterogen grupp. Vid planering av aktiviteter måste man ta hänsyn till skillnader i hälsafunktionsförmåga, utbildning, socioekonomiska villkor och attityder till åldrande. Hänsyn

6 måste också tas till skillnader i psykisk och fysisk hälsa mellan yngre äldre och äldre över 80 år (4). Tiden som ålderspensionär spänner över en hel generation 65-åringen och 95-åringen är uppvuxna ur olika tidsepoker och befinner sig i olika faser i åldrandet. Även om de fått behålla sin hälsa kan de behöva olika förebyggande insatser (5). Idag utgår man ifrån en indelning i olika skikt som t.ex yngre äldre (ofta år) och äldre äldre (80 år och däröver). Ur ett hälsoperspektiv talas det även om den tredje- och fjärde åldern som ett sätt att beskriva funktionsförmåga och vårdbehov ej relaterat till kronologisk ålder(6). I den tredje åldern syftar folkhälsoinsatserna till att den enskilde ska bevara en god hälsa och sitt oberoende. Medan det i den fjärde åldern inte räcker med att mana till att vara socialt och fysiskt aktiv(7). På olika sätt behöver samhället underlätta, genom hemtjänst, dagverksamheter, rehab, fungerande färdtjänst, stöd till väntjänst, volontärverksamhet mm Träffpunkterna i Sundsvalls kommun erbjuder aktiviteter för ålderspensionärer över 65 år. Målgruppen är personer med en önskan om och behov av gemenskap, miljöombyte och aktiveringsstöd. 2 Syfte med projektet Det övergripande syftet med utveckling av verksamheten på kommunens Träffpunkter är att stärka den sociala samvaron för äldre för att bryta isolering och ensamhet. Genom ett ökat utbud och mångfald av aktiviteter på temat hälsa och friskvård på Träffpunkterna tillgodose de äldres önskemål och behov i större utsträckning. 3 Projektmål Mål 1: Utveckla flera aktiviteter avseende hälsa och friskvård på alla 6 Träffpunkter. Varje Träffpunkt testar nya aktiviteter under våren Mål 2: Genomföra seminarieserie för Träffpunktens personal inom området Hälsa/Friskvård för äldre. Mål 3: Göra en skriftlig omvärldsanalys om hur andra kommuner arbetar med mötesplatser för äldre. Mål 4: Påbörja samverkan med Kultur- och Fritidsförvaltningen, genom att delta i processgruppens arbete. Mål 5: Skriva en sammanfattande rapport kring projektresultat och lärdomar. 5(9) 4 Direktiv Uppdraget är tidsbegränsat till ett år med start , och innebär att;

7 6(9) - Förändra/utveckla verksamheten på kommunens Träffpunkter i riktning mot fler aktiviteter på temat hälsa och friskvård. - Göra en omvärldsanalys genom att titta på hur andra kommuner arbetar med daglig verksamhet/mötesplatser för äldre. - Utvecklingen ska ske i samverkan med personalen på Träffpunkterna, äldreomsorgens ledning samt Kultur och Fritidsförvaltningen och präglas av ett lärande förhållningssätt. 4.1 Eventuella förändringar i direktiven Under september 2008 tillkommer ytterligare direktiv att påbörja samverkansarbete med Kultur-& Fritidsförvaltningen. Detta utifrån att Socialnämnden givit Socialtjänsten och Kultur och Fritid ett gemensamt uppdrag att under 2008 arbeta för att stärka den sociala samvaron för äldre för att bryta isolering och ensamhet. 5 Påverkan på organisationen Troligtvis kommer arbetet med utveckling av Träffpunkternas aktivitetsutbud utmynna i en plan för informationsspridning samt marknadsföring så vi på sikt når fler äldre i behov av social gemenskap, miljöombyte och aktivering. Därpå är det även troligt att samarbetskanaler och metoder inom äldreomsorgen behöver utvecklas för att effektivare nå fram till de personer som bor i eget boende och är i behov av social stimulans och aktivering. Vidare bör dokumentation kring statistik, plan för uppföljning och utvärdering utformas så att verksamhetens kvalitétsarbete och besökarnas synpunkter löpande kan följas upp. Med hänsyn till att 5 av Träffpunkterna ligger i direkt anslutning till servicehus så är det naturligt att merparten är besökare boendes i huset. Lokalens placering har betydelse för vilka besökare-målgrupp som nyttjar verksamhetens utbud. Därav tror vi att målgrupp behöver preciseras så att Träffpunkternas arbetsmetoder och samarbetsformer på sikt kan utvecklas. Parallellt med projektarbetet kommer personalen på Träffpunkterna att påbörja handledning. Som ytterligare ett led i att ventilera arbetets karaktär, roller, bemötande frågor mm.

8 7(9) 6 TidsplanProjektorganisation Id Att-göra Ansvarig Planerat klar datum Status 01 Diskussionsfrågor hälsa MG + T X 01-1 Sammanfattning disk.frågor MG X Planeringsdagar X AMÖ+MG+T Innehåll seminarieserie MG X Uppdrag Gro AMÖ+MG X Seminariematerial 1-2 MG X 03 Skriftlig Omvärldsanalys MG Konferens frivilligsamordnare Umeå AMÖ+MG X Studiebesök från Sollefteå AMÖ+MG+T X Studiebesök från Östersund AMÖ+MG X Presentation Omvärldsanalys för T MG Aktivitetsplan Träffpunkter MG+T X Testa/prova aktiviteter (feb-juni) MG+T Löpande Stöd/uppföljning i aktivitet MG+T Utvärdering prövoperiod MG+T Seminarieserie MG+AMÖ Seminarie 3 (Fysisk aktivitet) MG X Seminarie 4 (Fysisk aktivitet) MG X Seminarie Utgår Seminarie 6 (Omvärldsbevakning) MG Seminarie Seminarie Slutseminarie 06 Skriftlig projektrapport MG Bakgrundsbeskrivning MG Jan Innehållsrubriker MG Jan Arbetsprocessen/metod MG April Uppföljning/resultat/slutsats MG Aug Samverkan K&F soc.innehåll? Träff 1 processgrupp? Tidplan för de olika planerade milstolparna och aktiviteterna i projektet.(t=träffpunktspersonal)

9 8(9) 6.1 Projektavvikelser 7 Referenser 1. Ulla Melin Emilsson. Handledning och lärande i äldreomsorgens vardag. Studentlitteratur Lund 2. gsstrukturdatabas/aldersklasser.4.19f9c7a107dc1557c html 3. Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun : Kommunstyrelsekontoret- Utv.avd; Statens folkhälsoinstitut S 2007:02: Äldres hälsa en utmaning för Europa kortversion. 5. Statens Folkhälsoinstitut rapport 2005:6; Sammanfattning av Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar. En kunskapssammanställning. S Socialstyrelsen social rapport Kap 8 Äldres hälsa; s Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Rapport 2008:2. Hälsoläget hos länets ålderspensionärer- en utgångspunkt för hälsofrämjande åtgärder.

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektperiod 2007-09-01 tom 2008-12-31 Agneta Anderzon projektledare Vård-

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR ÄLDREOMSORGEN I FLENS KOMMUN MED UTBLICKAR MOT 2025

UTVECKLINGSPLAN FÖR ÄLDREOMSORGEN I FLENS KOMMUN MED UTBLICKAR MOT 2025 1 UTVECKLINGSPLAN FÖR ÄLDREOMSORGEN I FLENS KOMMUN 2008 2012 MED UTBLICKAR MOT 2025 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. INLEDNING 3 2. ÄLDREOMRÅDET I ETT RIKSPERSPEKTIV 4 3. ÄLDREOMRÅDET I ETT FLENSPERSPEKTIV

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer?

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? REVISIONSRAPPORT 2013-08-27 Sid 1 (2) Dnr: 12REK19 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? Bakgrund Demenssjukas vård och omsorg kostar årligen

Läs mer

På ålderns vår. Folkhälsokonferens i Sydnärke 13 februari 2015

På ålderns vår. Folkhälsokonferens i Sydnärke 13 februari 2015 På ålderns vår Folkhälsokonferens i Sydnärke 13 februari 2015 Innehåll Inledning... 3 Hälsosamt åldrande - en introduktion... 3 Att främja ett hälsosamt åldrande... 5 Erfarenheter från Västerås stad...

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23, 23 Inledning Utvecklingsplan 2013-2018 för äldreomsorgen i Gnosjö kommun innebär att vi har ett dokument

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA Pensionärernas Riksorganisation Samorganisationen i Botkyrka 1 Förord Vid sin kongress i juni 2012 beslutade Pensionärernas Riksorganisation (PRO) att anta ett handlingsprogram

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC STATUSRAPPORT 2 ESA Titel: Statusrapport 2 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 0.1 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan budget 2015 INTERNBUDGET för omsorgsförvaltningen med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan 2015 1 innehåll 1. Ordförandes inledning... 3 2. Omvärldsanalys... 4 3. Växjö

Läs mer

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur?

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska erfarenheter från tio kommuner Anna Thille och Anette Hamerslag statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska

Läs mer

Slutrapport VillGott. Fysisk aktivitet och social samvaro

Slutrapport VillGott. Fysisk aktivitet och social samvaro Omvårdnadsförvaltningen 2011-01-21 SID 1 (11) Beslutad av styrgrupp 2011-02-11 Slutrapport VillGott Fysisk aktivitet och social samvaro Projektägare: Iréne Kallin, förvaltningschef Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 Foto: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck:

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Foto: Andreas Hillerborg Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Begrepp 5 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer