1 (9) Information om det pågående förändringsarbetet kring IT-verksamheten i Järfälla kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (9) Information om det pågående förändringsarbetet kring IT-verksamheten i Järfälla kommun"

Transkript

1 1 (9) Utbildningsnämnden Information om det pågående förändringsarbetet kring IT-verksamheten i Järfälla kommun Med anledning av skrivelse daterad från Sveriges Skolledarförbund, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, ställd till Utbildningsnämnden samt Barnoch ungdomsnämnden har jag bjudits in till Utbildningsnämndens sammanträde den 2 december 2010 för att informera om förändringsarbetet kring Järfällas ITverskamhet. Med anledning av detta lämnar jag följande information. De fackliga organisationernas skrivelse (inklusive dess bilagor) omfattar ett antal frågeställningar, bl.a. gällande förändringarna kring - IT-verksamheten hanterat lokalt vs centralt inom kommunens organisation kring IT (i en IT-styrningsfunktion respektive ett IT-servicekontor), - IT-tekniker lokalt vs samlade inom IT-servicekontoret, - upphandlingen gällande IT-tjänster och outsourcing av delar av ITverksamheten (samt därtill hörande utredningar och den behovsanalys som genomfördes inför beslutet att genomföra upphandlingen) och - behovsanalys och hantering av den pedagogiska IT-verksamheten. De fackliga organisationerna har vid ett flertal tillfällen involverats i förändringsarbetet och -processerna. Eftersom frågorna som behandlas i skrivelsen sträcker sig kring så många och stora områden så ser jag ingen annan möjlighet än att svara utförligt kring hur förändringsprocesserna har bedrivits kring respektive del. Angående IT hanterat lokalt vs centralt inom kommunens organisation kring IT (i en IT-styrningsfunktion och ett IT-servicekontor) En rad utredningar (samt framtagandet av kommunens e-strategi) som genomfördes inom kommunen under 2007 och 2008 visade på behovet av en översyn av kommunens organisering av IT-frågor. Djupare analys och utredning kring frågan genomfördes under 2008 vilket ledde fram till att kommunens förvaltningschefsgrupp arbetade fram en ny principorganisation för kommunens ITorganisation, som presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott samt beslutades (dnr Kst 2008/339) och trädde i kraft från och med Därefter finns ett antal verkställighetsbeslut gällande organisationens utformning, roller och ansvar mm. Inrättandet av den nya IT-organisationen i Järfälla kommun föregicks också av förhandlingar med de fackliga organisationerna som finns representerade i kommunens centrala samverkansgrupp. Inriktningen i besluten kring kommunens IT-verksamhet var att den ska ha en tydlig IT-styrning och att den ska samordnas samt organiseras genom en IT-styrnings- Kommunledningskontoret Besöksadress: Vasaplatsen 11, Jakobsberg IT-avdelningen Postadress: JÄRFÄLLA Anders Thoursie, CIO Telefon växel: Telefon: (direkt) Mobil: E-post: Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Plusgiro: Bankgiro:

2 (9) funktion samt ett IT-servicekontor. Genom att samla olika funktioner som tidigare funnits utspridda på olika förvaltningar, förtydliga och renodla uppdrag och roller så var syftet med den nya organisationen att den skulle ge goda förutsättningar att nå en ökad professionalisering. Som ett led i att förbereda och förankra förändringsarbeten gällande större frågor kopplat till IT-verksamheten så har IT-styrningsfunktionen inrättat ett rådgivande forum där alla förvaltningarna finns representerade. Forumet benämns SVIT (Samverkan Verksamhet och IT). Angående IT tekniker lokalt vs samlade inom IT-servicekontoret Etableringen av IT-servicekontoret skulle ske genom att alla IT-relaterade arbetsuppgifter (bl.a. systemförvaltning, hantering av samtliga nätverk och datorer, itteknik och it-support) fördes in i IT-servicekontoret. Detta var till stor del genomfört intill kontorets bildande den 1 april Ett par delar kvarstod dock att föra in i ITservicekontoret efter dess bildande, bl.a. skolornas IT-tekniker och IT-support (för såväl bibliotek, förskola, grundskola och gymnasium). Den dåvarande chefen för ITservicekontoret, Peter Nilsson, fick i uppdrag av undertecknad att slutföra detta under våren/hösten Som stöd i detta arbete genomförde f.d. förvaltningsdirektören Elisabet Stålhane en analys och sammanställning över IT-relaterade arbetsuppgifter samt en detaljering av vilken personal inom förskola, grundskola och gymnasium som arbetade med dessa uppgifter och till hur stor del av tjänsten som uppgifterna omfattade. Sammanställningen kring detta delgavs, den 11 maj 2009, till förvaltningsdirektörerna Kah Slenning och Kerstin Ekenberg samt dåvarande skolchefen Jan-Erik Sahlberg. Tyvärr drog arbetet kring detta ut på tiden då IT-servicekontoret bytte chef vid årsskiftet 09/10. Yvette Heikka-Mukka tillträdde som chef för IT-servicekontoret 1 januari 2010 och återupptog arbetet med att konsolidera in de IT-relaterade arbetsuppgifterna till ITservicekontoret. Detta gjordes genom en förnyad analys och intervjuer med berörd personal samt dess chefer vilket därefter rapporterades till förvaltningsdirektörerna Kah Slenning och Kerstin Ekenberg samt skolchefen Margareta Forslund. Berörda befattningar inom dåvarande Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen fördes, efter facklig samverkan med SKTF den 17 maj 2010, över till IT-servicekontoret. Angående utredning som genomförts inför beslutet att genomföra upphandling gällande IT-tjänster och outsourcing En av de första åtgärderna som genomfördes inom ramen för den nya ITorganisationen under 2009 var att göra en genomgripande analys av Järfälla kommuns IT-miljö, dvs samtliga nät/it-infrastrukturer, datorer, licenser, it-säkerhet och arbetssätt kring dessa delar. Analysen visade bl.a. att Järfälla har en totalt sett en stor IT-miljö som bestod av fyra separata ITinfrastrukturer och totalt ca datorer. En stor del av dessa datorer hanteras helt manuellt och ungefär 40 % av alla datorer är mycket gamla och behöver bytas ut. En problematik som försvårar situationen kring detta är att

3 (9) många verksamheter inte har planerat in kostnader för återinvesteringsbehov i sina budgetar och detta gäller även samtliga fyra IT-infrastrukturer som fanns (dvs återinvesteringar saknas helt eller var mycket små i relation till storleken på respektive infrastruktur). Inom t.ex. Jakgym-nätets IT-infrastruktur (gymnasienät) fanns ett extremt personberoende till en person med mycket i lösningen som var specialanpassat med t.ex. egna script och bristfällig dokumentation, vilket innebär att om personen slutar så kommer det vara mycket kostsamt och riskfyllt när andra skall ta över förvaltningen av IT-systemen/-infrastrukturen. Det fanns stora brister i kommunens licenshantering, vilket vid revision kommer att leda till såväl de stora kostnader som man redan borde ha betalat, men också dryga böter eftersom den bristande hanteringen varit omfattande. Det fanns även brister i backup-hanteringen inom vissa delar av kommunens infrastrukturer, vilket kan få förödande konsekvenser vid haveri, både kostnadsmässigt och verksamhetsmässigt. Analysen visade att IT-infrastrukturen i Järfälla kommun var decentraliserad vilket dels får till följd att många enskilda personberoenden finns och dels att investeringar inte är förankrade i en gemensam strategi vilket i sig resulterar i en ökad kostnad för inköp och administration av licenser, utrustning, kompetens och externa leverantörer. Effekten av att koordinera inköp och beställningar samt konsolidera antalet produkter, kompetenser och leverantörer handlar nödvändigtvis inte om stora kostnadsbesparingar vid inköp av hård- och mjukvara. Snarare handlar det om minskade kostnader för att föra in den totala lösningen, dvs. att designa, implementera, drifta och inte minst att supportera/stödja användare och att integrera lösningen i kommunens IT-infrastruktur. Detta går hand i hand med standardisering eftersom det är enklare att centralisera och konsolidera miljön om det finns färre olika komponenter att hantera. Genom att centralisera tekniken blir det enklare för driftsorganisationen att hantera support, administration och drift från en central punkt. Minskat personberoende och ökad säkerhet är andra stora positiva effekter. Med ett samlat kompetenscentra, i form av IT-servicekontoret, får dessutom de personerna som arbetar med IT rätt förutsättningar till kompetensutveckling samt till att agera mer professionellt i relation till kommunens alla kärnverksamheter. Analysen har behandlats i forumet SVIT samt redovisats för kommunstyrelsens arbetsutskott och dessförinnan redovisats för de fackliga organisationerna i centrala samverkansgruppen. Angående mätning och behovsanalys som genomförts inför beslutet att genomföra upphandling gällande IT-tjänster och outsourcing Efter ovan nämnda nulägesanalys gällande Järfälla kommuns IT-miljö stod det klart att IT-infrastrukturen i stora delar var i behov av uppgradering och stora förändringar. En av flera förändringar var att byta ut kommunens fyra nät/itinfrastrukturer till ett kommungemensamt nät (en gemensam IT-infrastruktur). Det

4 (9) fanns många goda skäl till detta; funktionella, säkerhetsmässiga, effektivitetsmässiga, kostnadsmässiga och kompetensmässiga skäl. Förändringsarbetet inleddes efter att nulägesanalysen genomförts och en handlingsplan etablerats kring prioriterade områden. För att säkerställa verksamheternas upplevelse av hur IT-verksamheten fungerar så genomfördes en s.k. NKI-mätning (Nöjd Kund Index) riktad mot samtliga anställda i kommunen. Cirka 900 personer besvarade enkäten fullständigt (med Barn- och ungdomsförvaltningen och Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen i topp gällande svarsfrekvens). Samma undersökning genomförs hos många andra organisationer så Järfällas mätvärden kan därför ställas i relation till en bredare bas (benchmarking). Undersökningen omfattade bl.a. användarnas uppfattning om driften, supportbehov, supportnivå, stöd för arbetsuppgifterna, utbildningsstöd. Järfällas mätvärden låg i denna mätning under benchmark med särskilda noteringar kring bl.a. - stort behov av enklare IT-miljö / IT-lösningar - långa svarstider för systemen inom skolelevadministration - oklart för användarna vart man ska vända sig för IT-stöd/-support - frekventa skrivarproblem - hög grad av dubbelarbete för användarna pga IT-systemen och rutiner - användare upplever sig ha stort utbildningsbehov kring IT - personal som arbetar med IT-support upplever sig att ha stort behov av utbildning för att hantera IT-miljön och kunna ge användarna stöd Utöver NKI-mätningen (som även kommer att genomföras årligen framledes) beslöt IT-styrningsfunktionen att också genomföra en behovsanalys i syfte att tydliggöra verksamhetens behov kring IT-utrustning, programvaror, verksamhetssystem och support/användarstöd. Behovsanalysen genomfördes dels genom en enkät riktad till samtliga chefer inom kommunen och dels genom intervjuer/workshops med verksamhetschefer (inkl rektorer). Behovsanalysen gav IT-servicekontoret en god bild kring hur behoven ser ut gällande olika typer av IT-arbetsplatser (och andra datorer för olika användningsområden) samt särskilda behov kring dessa, önskemål kring support/användarstöd (samt vilka tider denna behöver finnas), övriga behov kring hårdvara och programvara, trådlöst nätverk, beställningsrutiner, servicenivåer, felhantering etc. Resultatet av behovsanalysen återrapporterades till samtliga verksamhetschefer, redovisades för representanterna inom SVIT samt till de fackliga organisationerna i centrala samverkansgruppen. Vid redovisningen för de fackliga organisationerna lämnades synpunkten att behovsanalysens resultat även borde tillgängliggöras för alla medarbetare i syfte att säkerställa att alla anställda får möjlighet att ta del av behovsbilden och därmed även kunna komplettera med sådant som man upplever saknas. Detta var en god idé, vilket ledde till att en artikel skrevs och publicerades på Portalen (intranätet) tillsammans med hela resultatet av behovsanalysen. Medarbetare uppmanades också att komma in med kompletteringar/synpunkter till en särskild e-postadress. Vidare publicerades också en artikel i personaltidningen Bladet om behovsanalysens resultat och uppmanade medarbetare att läsa den detaljerade redovisningen på Portalen samt komplettera med egna synpunkter/behov till den särskilda e- postadressen.

5 (9) Angående beslutet att genomföra upphandling gällande IT-tjänster och outsourcing Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (dnr Kst 2010/212) om upphandling av IT-tjänster och outsourcing skulle ske avseende tre huvudtjänster: IT-arbetsplatser Drift av system Drift av Infrastruktur Huvudsakliga skäl till att genomföra en kommungemensam upphandling kring dessa områden var: Koncentration på kärnkompetenser inom IT-servicekontoret. IT-verksamheten är i sin helhet en stödfunktion till kommunens övriga verksamhet, men särskådar man arbetsuppgifterna inom IT-verksamheten så kan man särskilja sådana uppgifter som kräver särskilda kunskaper om kommunens verksamhet från sådana arbetsuppgifter som är av generell karaktär och som snarare enbart kräver djup och bredd i kunskaperna kring just specifika IT-områden. Den sistnämnda kategorin av uppgifter utgörs av de identifierade områdena, som angivits ovan, och kan genomföras av en extern part lika väl eller bättre än med kommunens egen personal. Utifrån ett kommunalt verksamhetsperspektiv är det kritiska dels att säkerställa ett väl fungerande IT-stöd, men likväl att långsiktigt säkerställa en organisation med rätt resurser och kompetenser. Detta uppnås genom att fokusera på att behålla kärnkompetenser för en kompetent beställarorganisation, ledning, styrning och leveransuppföljning samt verksamhetsstödjande funktioner inom ITservicekontoret. Bemanningen av IT-servicekontoret har inte tillräcklig kapacitet eller kompetens för att hantera hela kommunens IT-infrastruktur och genomföra de förändringsarbeten som behöver implementeras, utöver att leverera enligt de överenskommelser som man har med kommunens olika verksamheter (gällande bl.a. systemförvaltningsuppdrag mm). Därtill finns behovet av att agera mer proaktivt och serviceorienterat samt professionellt utforma tjänster utifrån verksamheternas behov samt systematiskt följa upp leveranser och kundnöjdhet med avseende på kvalitet, kostnader och anpassningsbarhet. Att etablera en IT-organisation som operativt driftar och förvaltar hela ITinfrastrukturen och dessutom tillgodoser behoven av en hög tillänglighet och support under en stor del av dygnet kräver en organisation/bemanning som är väsentligt större än vad som idag finns inom IT-servicekontoret. Därtill behöver man säkerställa redundans, både i teknik och i personal, vilket driver kostnader rejält. Befintligt avtal (gällande det administrativa nätverket) med Siemens IT Solutions and Services löper ut under I och med att avtalet med Siemens löper ut under första halvåret av 2011 så står IT-servicekontoret inför att hantera de leveranser som Siemens har ansvarat för, om inget annat görs. Att fortsätta med en partiell outsourcing finns det dock inte skäl för (bl.a. eftersom själva ITinfrastrukturen också förändras till ett nät), utan en bredare upphandling behöver genomföras för att bättre möta de behov som kommunens verksamheter har.

6 (9) Kommunövergripande kostnadskontroll kring IT. Kommunen bör genom en samordnad upphandling kunna uppnå lägre kostnader över tiden gällande pris/prestanda. Ökad flexibilitet / anpassningsförmåga för att hantera många krav och behov av olika nivåer av tillgänglighet. Kommunens verksamhet är stor och bred, vilket även avspeglar sig på de krav/behov man därmed har på IT-stödet. En etablerad IT-sourcingleverantör har den här typen av spännvidd av krav även från andra kunder, vilket gör att kostnaden för att hålla en högre tillgänglighet och större anpassningsbarhet, dygnet runt, året runt, kan delas på flera parter. Genom att köpa definierade tjänster av en etablerad leverantör så kan IT-servicekontoret leverera och tillgodose verksamheternas krav och behov utan att behöva expandera organisationen i stor omfattning. Kravställningen och upphandlingen inriktar sig mer på att kravställa kompletta tjänsteleveranser där leverantören i större grad ansvarar för hur och på vilket sätt tjänsterna produceras och levereras (utifrån de standarder som Järfälla kommun har definierat). I och med att kommunen i sin helhet kravställer och köper kompletta tjänster (t.ex. tjänsten IT-arbetsplats) så baseras därmed också detta på att kommunen kommer att betala en hyra för de tjänster man nyttjar. Ägandet av all utrustning förläggs därmed hos leverantören, vilken ansvarar för utrustningen som en del av de tjänster man levererar. Det finns flera fördelar med detta, bl.a. så förläggs all praktisk hantering på leverantören (från inköp, utplacering till avveckling), kommunen binder inte kapital. Processer för inköp och lagerhantering hanteras av leverantören. Samverkan genomfördes med de fackliga organisationerna i den centrala samverkansgruppen den 28 maj 2010 inför beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott. De fackliga organisationerna gavs också tillfälle den 5 juli 2010 att ta del av, och lämna synpunkter på, förfrågningsunderlaget i sin helhet innan det publicerades. Den 1 november 2010 fattade kommunstyrelsens arbetsutskott tilldelningsbeslut (dnr Kst 2010/391) där Kerfi AB antogs som ny leverantör efter att utvärderingen visat att deras anbud varit det bästa. Angående intern finansieringsmodell kring IT och kostnadseffekter för verksamheterna Som ett led i förändringsarbetet kring kommunens IT-verksamhet har också ett omfattande arbete gjorts kring att etablera en ny finansieringsmodell kring IT. Ett utkast till ny finansieringsmodell har funnits framme sedan april 2010 och diskuterats med samtliga förvaltningar inom ramen för forumen SVIT, Styr-Upp-gruppen och ekonomgruppen. Finansieringsmodellen bygger på principen att samtliga verksamheter betalar för de direkta kostnader som finns knutna till respektive verksamhet gällande IT-arbetsplatser, licenser, skrivare/kopiatorer, på-platsen-stöd, kostnader för verksamhetens egna verksamhetssystem och en andel av Portalens kostnader (intranätet) i relation till antal anställda i verksamheten. IT-infrastrukturen och övriga kommungemensamma system finansieras centralt genom anslag.

7 (9) Med denna nya finansieringsmodell kring IT i Järfälla kommun och med de upphandlade villkoren som kommer att gälla kring datorer/it-arbetsplatser så innebär det en kvalitetsökning för samtliga verksamheter gällande IT-utrustning och väsentligt högre servicenivå än vad kommunen har idag. I de ekonomiska kalkyler och analyser som gjorts per förvaltning konstaterar Kommunledningskontoret att förändringarna för kommunens verksamheter innebär besparingar, eller för vissa delar är kostnadsneutrala, jämfört med de kostnader man har idag, trots kvalitets- och servicenivåökningen. Angående hantering av den pedagogiska IT-verksamheten En oro som lyfts fram i de fackliga organisationernas skrivelse (daterad ) till Utbildningsnämnden samt Barn- och ungdomsnämnden är avsaknad av behovsanalys kring, och hanteringen av, den pedagogiska IT-verksamheten. Jag menar dock att denna oro är obefogad, då behovsanalysen som genomförts i alla delar har just fokuserat på att få fram behov för de specifika verksamheter vi bedriver inom Järfälla kommun (kopplat till de tjänsteområden som skulle upphandlas). Specifika verksamheter bedrivs i Järfälla i form av skolor för olika åldrar (där lärandet, pedagogik och lärmiljön mm står i fokus), men likväl i form av socialtjänst med mycket sekretessklassad information (likt skolhälsovårdens journaler) och med öppettider långt utanför vardagar och kontorstider (och därmed behov av support dessa tider), i form av äldreomsorg där enkelhet och användarvänlighet är prioriterat, i form av bygg- och miljöförvaltning med behov av stryktålig utrustning som tål väder och vind, i form av biblioteksverksamhet med datorer som är tillgängliga för allmänheten och naturligtvis i form av en del administrativ verksamhet som finns kopplad till alla specifika verksamheter. Därtill har vi också en kris- och beredskapsorganisation som ska fungera (och likväl dess utrustning och kommunikation) i mycket krävande och problematiska situationer (och behoven här är bl.a. driftssäkerhet och redundans). Jag menar därför att den kommunala IT-verksamheten sträcker sig över många olika specifika områden, där skolans behov är ett stort område och där särskilda behov har fångats upp i samband med behovsanalysen och vidare hanterats som krav i upphandlingen (men även vid utformning av IT-servicekontorets organisation). Exempel på sådana krav, i upphandlingen, som kan härledas specifikt till skolverksamheten är bl.a. följande: En viktig del som påverkar det stöd som skolans verksamhet behöver (kopplat till IT) är snabb inställelsetid och möjligheten att kunna åtgärda fel inför (eller i värsta fall, under) en lektion. Här har vi sett till att de personer som arbetar inom IT-servicekontoret med att utgöra på-platsen-stöd (vilket oftast är samma personer som tidigare arbetat för en enskild skola som IT-tekniker) kommer att ha möjlighet att senast inom 30 minuter få enskilda datorer upplåsta av leverantören och erhålla administratörsrättigheter för dem. Detta innebär att, om så krävs, så kan IT-servicekontorets personal snabbt få utökade rättigheter för att därigenom kunna försöka avhjälpa fel som kan kräva åtkomst till datorn genom

8 (9) högsta rättighetsnivån. Detta krav är något som är unikt för Järfällas upphandling och som vi inte sett hos någon annan outsourcingupphandling. Ett annat potentiellt bekymmer för skolans IT-miljö är att den består av många olika applikationer (programvaror). I en standardiserad hantering av ITarbetsplatser så sköts installationer och uppdateringar genom att man paketerar alla applikationer som därefter installeras automatiskt över nätverket (dvs ingen manuell hantering krävs). Detta innebär stora effektiviseringsvinster kring själva installationsprocesserna mm, men paketering av applikationer tillför en kostnad per applikation (vilket i Stockholms kommun resulterat i mycket kritik från skolorna då det upplevs som, ur skolans perspektiv, onödiga kostnader). Att använda sig av den här tekniken är dock en självklarhet för en så här stor ITverksamhet som Järfälla kommun har. I Järfälla har vi dock valt att inte låta den enskilda skolan betala för paketeringskostnaden, utan den delen bekostas centralt inom ramen för IT-infrastrukturen. Detta pga att nyttan med paketering primärt kan kopplas till just IT-infrastrukturen. Vidare kommer ett särskilt laboratorienätverk för bl.a. gymnasiet att skapas inom ramen för det nya, gemensamma, nätverket. På detta nät kommer de delar av gymnasiet (och liknande verksamheter) kunna laborera med datorer med fullständiga administratörsrättigheter (om skolan vill tillåta det). Detta är alltså ett slags test-/utbildningsnät som ska användas till lärsituationer kring IT-teknik mm. Tack vare att kommunen som helhet upphandlar, och successivt förbrukar, ganska stora volymer av datorer löpande så kan nämnda laboratorieverksamheter också dra nytta av detta. Ytterligare ett specifikt krav som ställts utifrån skolans behov är att outsourcingleverantören årligen ska kunna tillgängliggöra ca 100 st utrangerade datorer för laboratorieverksamhet och teknisk lärandemiljö. I samband med upphandlingens genomförande så är man som offentlig verksamhet tvungen, enligt LOU, att definiera utvärderingskriterier för de olika krav som ställs upp. Ett sådant krav som vi ställde upp i Järfällas outsourcingupphandling och som påverkat de olika anbudsgivarnas erhållna totalbetyg avsåg leverantörens erfarenhet av IT inom just pedagogisk verksamhet. Kerfi AB erhöll goda betyg kring detta då man har stor erfarenhet av bl.a. kommunala skolor och IT inom pedagogisk verksamhet. Behovsanalysen och upphandlingen kring IT-tjänster och outsourcing omfattar naturligtvis inte utveckling av själva IT-pedagogiken, utan de omfattar utrustning och särskilda krav som fångats upp kopplat till support, kostnader, flexibilitet mm. De organisatoriska förändringar som genomförts det senaste året där roller och tjänster har flyttats in till IT-servicekontorets organisation har inte på något sätt heller omfattat IT-pedagoger. De tjänster som förts in i IT-servicekontoret har enbart avsett renodlade IT-relaterade arbetsuppgifter såsom IT-tekniker som utför installationer och IT-support. Att dessa organisatoriskt tillhör IT-servicekontoret betyder inte heller att de fortsättningsvis fysiskt inte kommer att finnas ute i skolmiljöerna. De som arbetar som på-platsen-stöd kommer att finnas ute i de

9 (9) verksamheter som har bett om att få det stödet. Att de organisatoriskt tillhör ITservicekontoret skapar dock en större flexibilitet kring arbetsfördelning och ger en ökad professionalisering då de som arbetar med IT verkligen kompetensmässigt också kan utvecklas inom området på ett annat sätt än om man är anställd på en lokal enhet. I övrigt vad gäller den pedagogiska IT-verksamheten så menar jag att det är mycket av denna som inte alls hanteras inom ramen för outsourcingupphandlingen. Det projekt som jag ser, och den upphandling, som inom Järfälla kommun i största grad får en direkt påverkan på IT-pedagogiken inom skolan är projektet gällande en skolportal och de utbildningssatsningar som är kopplade till detta. Skolportalen ska ha funktionalitet både för viss skoladministration, kommunikation mellan elever/lärare/föräldrar men även konkreta funktioner som är avsedda för just lärsituationer, grupp- och klassarbeten mm. Projektet skolportal är ett fullt ut verksamhetsdrivet projekt, där skolor har bildat arbets- och projektgrupper för att arbeta fram kravspecifikation och upphandlingsunderlag. Anders Thoursie CIO Bilagor Skrivelse, inkl bilagor, med rubriken Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten, daterad från Sveriges Skolledarförbund, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet Expedieras till Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsdirektör Skolchef förskola och grundskola Sveriges Skolledarförbund Lärarnas Riksförbund Lärarförbundet

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-05-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kst 2010/212 Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag 1.

Läs mer

55 Dnr 2010/391 Antagande av leverantör för kommunens IT-drift

55 Dnr 2010/391 Antagande av leverantör för kommunens IT-drift UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-01 Expedieras till Upphandlingsenheten Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Datum 2013-03-27. Kommunrevisionen: Angående stödsystem Heroma och Agresso

Datum 2013-03-27. Kommunrevisionen: Angående stödsystem Heroma och Agresso KS 14 7 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frändén Bo Huss-Landström Maria Datum 2013-03-27 Diarienummer KSN-2012-1227 Kommunstyrelsen Kommunrevisionen: Angående stödsystem Heroma och Agresso

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

Beslut om etablering av arbetsplats skola- tillsättning av 3 tjänster som lokala IT-administratörer

Beslut om etablering av arbetsplats skola- tillsättning av 3 tjänster som lokala IT-administratörer 1 Beslut om etablering av arbetsplats skola- tillsättning av 3 tjänster som lokala IT-administratörer Beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner tillsättningen av 3 tjänster som lokala IT-administratörer

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Bakgrund I dagens samhälle krävs det att alla har en hög kompetens när det gäller kommunikation och informationshantering. Enligt IT-strategin

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010

Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010 PM Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010 Emmaboda kommun 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor 2010-års granskning Följande revisionsfrågor ställdes 2010:

Läs mer

Upphandling IT-drift. Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar. 2013-09-19 Mikael Lagergren, Stadsledningskontoret

Upphandling IT-drift. Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar. 2013-09-19 Mikael Lagergren, Stadsledningskontoret Upphandling IT-drift Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar Inflight information Stad från 990 6:e största kommunen 142 000 invånare 10 000 medarbetare Staden 7,7 miljarder Koncernen 11 miljarder

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport.

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport. 1(5) KS 2008/0177 Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport Bakgrund Under det gångna året har inträffat ett antal driftstopp inom IT och telefoni som fått allvarliga konsekvenser genom att för verksamheten

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:

Läs mer

Ett effektivare IT-stöd mätning och samverkan mellan kommuner ger förutsättningarna

Ett effektivare IT-stöd mätning och samverkan mellan kommuner ger förutsättningarna Ett effektivare IT-stöd mätning och samverkan mellan kommuner ger förutsättningarna Seminarium 5:5 Föreläsare Hans Agdahl, Processledare IT och telefoni, Umeå kommun hans.agdahl@umea.se Roger Bydler, Senior

Läs mer

Kommunens ITorganisation

Kommunens ITorganisation Revisionsrapport Kommunens ITorganisation Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning, revisionell bedömning, förslag till utveckling 2 Inledning

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Kompetensfonden ansökningar 2016 Dnr Kst 2016/59 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen

Läs mer

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2014-02-20 Expedieras till Bygg & miljöförvaltningen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens fastighetsstrateg M Yhr Rektor Mälarskolan

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Datum 2014-06-16. att godkänna principer för upphandling av IT-drift och telefoni i enlighet med Bilaga 1

Datum 2014-06-16. att godkänna principer för upphandling av IT-drift och telefoni i enlighet med Bilaga 1 KS 2 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ditz Catrin Huss-Landström Maria Datum 2014-06-16 Diarienummer KSN-2013-1341 Kommunstyrelsen Upphandling av Uppsala kommuns IT-verksamhet Förslag till

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta IT-strategi för Nykvarns kommun.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta IT-strategi för Nykvarns kommun. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-22 Kommunstyrelsen Anders Eklund Verksamhetsutvecklare IT Telefon 08 555 014 83 anders.eklund@nykvarn.se kommun KS/2016:69 IT-strategi för Nykvarns Förvaltningens förslag till

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Inrättande av centralt ändringsråd (Change Advisory Board)

Inrättande av centralt ändringsråd (Change Advisory Board) Utlåtande 2008:90 RI (Dnr 033-800/2008) Inrättande av centralt ändringsråd (Change Advisory Board) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Ett centralt ändringsråd (Change Advisory

Läs mer

IT-Policy. Tritech Technology AB

IT-Policy. Tritech Technology AB IT-Policy Tritech Technology AB 1 av 6 Innehåll 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte och målgrupp 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Nyttjande 3 1.4 Distribution 3 1.5 Versionshistorik 3 1.6 Godkännande 3 2 IT-Policy...4

Läs mer

Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015

Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-02-02 Tekniska nämnden Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015 Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar enligt

Läs mer

Dnr Bun 2014/43 Organisering av Järfälla Musikklasser

Dnr Bun 2014/43 Organisering av Järfälla Musikklasser TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-02-27 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2014/43 Organisering av Järfälla Musikklasser Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1. Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Information om Merit projektet

Information om Merit projektet Information om Merit projektet 2007-10-03 Merit Medborgarportal Effektivisering Rationalisering med IT 2007-10-03 Mål Förutom de funktionella målen skall följande frågor beaktas löpande under projektet:

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdeshandlingar 2011-06-15 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott er 2011-06-07 Kommunstyrelsens arbetsutskott Onsdagen den 15 juni 2011,

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 151 2013-10-01 2013/320 RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET

RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.3) RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde IT Ägare/ansvarig IT-strateg Antagen av KS 2012-02-08 47 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2010:1056

Läs mer

Gallringsbeslut 2010:2 Dnr Kst 2010/201 Gallring av vissa handlingar inom Förskola och grundskola, barn- och ungdomsnämnden.

Gallringsbeslut 2010:2 Dnr Kst 2010/201 Gallring av vissa handlingar inom Förskola och grundskola, barn- och ungdomsnämnden. DELEGERINGSBESLUT 2010-05-11 1 (6) 1 bilaga Beslutet i original till: Kopia av beslutet till: Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsnämnden Gallringsbeslut 2010:2 Dnr Kst 2010/201 Gallring av vissa handlingar

Läs mer

Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun

Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-09-27 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen och

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Plan för IT-verksamheten i Nynäshamns kommun 2006-2009, antagen av kommunstyrelsen 2006-05-23, 115

Plan för IT-verksamheten i Nynäshamns kommun 2006-2009, antagen av kommunstyrelsen 2006-05-23, 115 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Sid1(6) Referens Plan för IT-verksamheten i Nynäshamns kommun 2006-2009, antagen av kommunstyrelsen 2006-05-23, 115 Bindande anvisningar Alla nyinköp skall genomföras så att

Läs mer

Lärarpanelen. Om Stockholms stads IT-infrastruktur

Lärarpanelen. Om Stockholms stads IT-infrastruktur Lärarpanelen Om Stockholms stads IT-infrastruktur Bakgrund Genomförandebeslut om införande av gemensamt IT-system för staden fattades september 2008. Avtal skrevs mellan Stockholms stad och Volvo IT i

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-04-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kst 2011/148 Uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av personalenkäten 2010 Förslag till beslut Kommunledningskontorets

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-04-16 89 221 Arbets- och personalutskottet 2012-03-12 65 142 Dnr 12.122-01 aprilks10 Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Bilaga: Specifikation inköp licenser Ärendebeskrivning

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

IT i kommunerna 2014 KommITS & Tieto

IT i kommunerna 2014 KommITS & Tieto Lång version IT i kommunerna 2014 KommITS & Tieto Nils Knutsson Ulf Nygren 2015-05-06 Innehåll Tidigare undersökningar Analys av IT-verksamheten 2014 IT-personal IT-arbetsplatser Smarta telefoner och surfplattor

Läs mer

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International Page2 SLUTSATS Radar Group har genomfört en analys runt

Läs mer

Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi

Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-02-09 Dnr KS 157/2009-01 Leif Eriksson Kommunstyrelsen 2010-03-08 Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi Sammanfattning KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7)

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2005-09-26, 55 Varför IT-strategi. Syftet med denna IT-strategi är att åstadkomma en förflyttning av fokus

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Strategi för IT i skolan Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Informationstekniken kommer kanske inte att rädda mänskligheten...men den är ett kraftfullt verktyg. Människor

Läs mer

Dnr 2011/664 Återupphandling och konkurrensutsättning av verksamheter inom äldreomsorgen Almen, Björken, Eken

Dnr 2011/664 Återupphandling och konkurrensutsättning av verksamheter inom äldreomsorgen Almen, Björken, Eken TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-01-11 Socialnämnden Dnr 2011/664 Återupphandling och konkurrensutsättning av verksamheter inom äldreomsorgen Almen, Björken, Eken Förslag till beslut Förslag till socialnämnden

Läs mer

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning n av 7 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun april 2006 av IT-samverkansgruppen n 2 av 7 IT SÄKERHETSINSTRUKTION: FÖRVALTNING Innehållsförteckning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltnings roll i IT-säkerhetsarbetet...3

Läs mer

IT-strategi Bollebygds kommun

IT-strategi Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2015-03-16 Fastställd: KF 2015-04-23 x Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2015/78 IT-strategi Bollebygds kommun Postadress

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-10-26 Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att nämnden beslutar: att förslag till lokala

Läs mer

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013 Tyresö kommuns förskolor och skolor 2 (17) 3 (17) Vision Barn, elever och personal i Tyresös skolor är 2013 med i framtiden och i världens centrum med hjälp av

Läs mer

Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef. Ann-Charlotte Bergqvist Avdelningschef. Exploateringskontoret Administrativa avdelningen

Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef. Ann-Charlotte Bergqvist Avdelningschef. Exploateringskontoret Administrativa avdelningen Dnr Sida 1 (5) 2014-03-17 Handläggare Anders Mohlin 08-508 264 24 Till Exploateringsnämnden 2014-04-10 Detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalet för gemensam ITservice (GSIT) samt beslut om nyttjande

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Upphandling av It stöd för samordnad vård- och omsorgplanering

Upphandling av It stöd för samordnad vård- och omsorgplanering Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 1.0 Utgåva (1)5 Godkänt av : Godk datum: Styrgrupp SVPL 2014-04-02 Upphandling av It stöd för samordnad vård-

Läs mer

2014-04-29 Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se. Barn och ungdomsnämnden

2014-04-29 Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se. Barn och ungdomsnämnden Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Sophia.sollen@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-04-29 Dnr: 2013/544-BaUN-009 Barn och ungdomsnämnden Informations- och kommunikationsteknik

Läs mer

73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla från kommunstyrelsen

73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla från kommunstyrelsen UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2013-10-03 Expedieras till Kommunstyrelsen 73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv

Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv Revisionsrapport* Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv Finspångs kommun 15 maj 2009 Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703

BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Beata Wilhelmsson Facility Service Manager 1(5) BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703 Beslut om gemensam service (Facility Services) Inledning

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 Barn- och Utbildning 2009-10-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 oktober 2009, kl 13.00 på Långekärrs skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

59 Dnr Bun 2016/219 Ansökan till kompetensfonden. 1 Barn- och ungdomsnämnden bifaller förvaltningens förslag.

59 Dnr Bun 2016/219 Ansökan till kompetensfonden. 1 Barn- och ungdomsnämnden bifaller förvaltningens förslag. UTDRAG Sid 1 (1) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2016-09-29 Expedieras till Kommunstyrelsen Ekonomisk förening personalkooperativet Lasse-Maja förskola Rektorer och förskolechefer

Läs mer

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun KS 5 23 MAJ 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlström Anders Datum 2012-05-09 Diarienummer KSN-2012-0673 Kommunstyrelsen IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 2010-10-20 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Inventering av IT struktur... 3 4. Datorer...3 5. Personal PC... 4 6. Interaktiva skrivtavlor,

Läs mer

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e 1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-19 Sidan 19 av 31 2011 "11" 0 2 125/2011 Dnr 2011/394 KS.033-1 DIARIENR It-policy för Sollentuna kommun I ärendet föreligger tjänsteutlåtande

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Region Skåne Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Agenda Region Skånes Sourcingstrategi Konkurrenspräglad dialog (KPD) 2009-06-09 fattade Regionstyrelsen beslut om att outsourca större delen av den operativa

Läs mer

IT-styrning i privat och kommunal verksamhet - Undersökning av 400 organisationer Jon Arwidson, 7 maj 2008

IT-styrning i privat och kommunal verksamhet - Undersökning av 400 organisationer Jon Arwidson, 7 maj 2008 IT-styrning i privat och kommunal verksamhet - Undersökning av 400 organisationer Jon Arwidson, 7 maj 2008 2 It s all about transparency! 3 4 E-förvaltning för kommunal utveckling Med hjälp av IT kan en

Läs mer