55 Dnr 2010/391 Antagande av leverantör för kommunens IT-drift

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "55 Dnr 2010/391 Antagande av leverantör för kommunens IT-drift"

Transkript

1 UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens arbetsutskott Expedieras till Upphandlingsenheten Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och bygglovsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Utbildningsnämnden IT-servicekontoret Anders Toursie, CIO 55 Dnr 2010/391 Antagande av leverantör för kommunens IT-drift Arbetsutskottets beslut 1. Anbudsgivaren Kerfi AB antas som Leverantör för kommunens IT-drift för en period om 5 år med möjlighet till förlängning med år. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Ärendet i korthet Kommunen har genomfört en upphandling av IT-tjänster och outsourcing som är uppdelad i tre tjänster: IT-arbetsplatser Drift av system Drift av Infrastruktur Därutöver finns konsulttjänster och tillbehör kopplade till tjänsterna. Tre anbudsgivare har inkommit med anbud. Utvärdering och förhandlingar har genomförts med de tre anbudsgivarna. Anbudsgivaren Kerfi AB har uppnått den högsta totala poängen utifrån kommunens utvärderingskriterier. Detta innebär att de har den lägsta kostnaden för tjänsterna, uppnår höga poäng på leveransen av tjänster och genomförande av Införandeprojekt och har godkänt kommunens krav på servicenivåer (SLA) och kommersiella villkor (avtal). Handlingar 1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Utvärdering av anbudsgivare Arbetsutskottets behandling Justerandes sign Rätt utdraget intygas

2 UTDRAG Sid 2 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsgång Ordförande konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Särskilt yttrande Lotta Håkansson Harju (S) anmäler särskilt yttrande, bilaga 1 Paragrafen justerades i anslutning till sammanträdet Justerandes sign Rätt utdraget intygas

3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kst 2010/391 Antagande av leverantör för kommunens IT-drift Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott: 1. Anbudsgivaren Kerfi AB antas som Leverantör för kommunens IT-drift för en period om 5 år med möjlighet till förlängning med år. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Ärendet i korthet Kommunen har genomfört en upphandling av IT-tjänster och outsourcing som är uppdelad i tre tjänster: IT-arbetsplatser Drift av system Drift av Infrastruktur Därutöver finns konsulttjänster och tillbehör kopplade till tjänsterna. Tre anbudsgivare har inkommit med anbud. Utvärdering och förhandlingar har genomförts med de tre anbudsgivarna. Anbudsgivaren Kerfi AB har uppnått den högsta totala poängen utifrån kommunens utvärderingskriterier. Detta innebär att de har den lägsta kostnaden för tjänsterna, uppnår höga poäng på leveransen av tjänster och genomförande av Införandeprojekt och har godkänt kommunens krav på servicenivåer (SLA) och kommersiella villkor (avtal). Handlingar 1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Utvärdering av anbudsgivare (Bilaga 1) Bakgrund Järfälla kommuns målsättning med upphandling av IT-tjänster och outsourcing är: Effektiv och samordnad tjänsteleverans Att få tillgång till IT-resurser och IT-kompetens Övergripande kostnadskontroll för IT Säkerställa integrationer för verksamhetssystem och infrastruktur Ett positivt och konstruktivt samarbete för att skapa en IT-leverans som kommunens verksamheter är nöjd med. Säker IT-drift Kommunledningskontoret Besöksadress: Vasaplatsen 11, Jakobsberg IT-avdelningen Postadress: JÄRFÄLLA Anders Thoursie, CIO Telefon växel: Telefon: (direkt) Mobil: E-post: Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Plusgiro: Bankgiro:

4 (5) Kommunen önskar med upphandlingen finna en leverantör och samarbetspart för att under hela avtalsperioden utveckla och tillhandahålla tillförlitliga tjänster till kommunens användare samt medborgare. Leverantörens förmåga till proaktivitet, samverkan och utveckling av leveransen är viktiga kriterier. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade ( 33) om upphandling av ITtjänster och outsourcing. Till grund för beslutet låg tjänsteskrivelse Kst 2010/212. Upphandlingen består av tre tjänster: IT-arbetsplatser Drift av system Drift av Infrastruktur Därutöver finns konsulttjänster och tillbehör kopplade till tjänsterna. Verksamhetsövergång ingår inte i upphandlingen. Avtalstiden är fem (5) år med kommunens option att förlänga avtalet ytterligare år. Avtalet omfattar även en leverantörsstyrningsmodell som löpande kommer att utvärdera leveranser och måluppfyllelse. Om leverantören når väl godkända resultat i förhållande till fördefinierade mål över avtalstiden kan leverantören kvalificera sig för ytterligare ett avtalsår (vilket då är ett av de två förlängningsåren). Arbetet med att ta fram en strategi, en nulägesanalys, en behovsanalys och ett förfrågningsunderlag pågick under våren 2010 och förfrågningsunderlaget publicerades Sista datum för anbudsinlämning var st företag hämtade ut förfrågningsunderlaget under upphandlingsperioden. Av dessa valde tre (3) leverantörer att lämna in anbud; Kerfi AB (nedan kallad Kerfi), Siemens IT Solutions and Services AB (nedan kallad Siemens) och Softronic AB (nedan kallad Softronic). Utöver dessa meddelade några leverantörer att de inte avsåg att deltaga i upphandlingen. Utvärdering och förhandling Upphandlingen har genomförts som en förhandlad upphandling. Anbuden har utvärderats och poängsatts utifrån de kriterier som finns angivna i förfrågningsunderlaget. Poängsättning per utvärderingskrav är satt till en skala mellan 0-3 poängenheter. Utvärderingskriterierna är grupperade i områden där varje område är viktat gällande den totala poängen. Utvärderingsområdena med viktning är: Pris 35 % Leverans av tjänsterna 40 % Genomförande av införandeprojekt 15 % Avtal och SLA 10% Anbudsgivare måste uppnå minst 1,5 p medelvärde på respektive område för att anbudet inte ska förkastas. För utvärderingsområdet Pris utvärderades IT-arbetsplats till 60 % av den totala viktningen av pris utifrån en fördefinierad skala från 0-3, där 3 poäng ligger i

5 (5) intervallet MSEK. Kostnaden för Införandeprojekt, Systemdrift och Infrastruktur utvärderas till 40 % av den totala viktningen för Pris. Anbudsgivarna har även fått ange årlig effektiviseringsgrad för Systemdrift och Infrastruktur som en procentsats, vilken ingår i det utvärderade priset. Anbudsgivarna har beretts möjlighet att presentera sina anbud under vecka 39, därefter har upp till tre förhandlingsomgångar genomförts med anbudsgivarna för hur de avser att lösa villkoren för att utföra tjänsten och i vissa fall har priserna justerats. Bilaga 1 visar en sammanfattning av utvärderingen av anbudsgivarna. Pris: Anbudsgivaren Kerfi ligger prismässigt på ungefär samma nivå som Softronic gällande tjänsten IT-arbetsplats och på ungefär samma nivå som Siemens sammanlagt för tjänsterna systemdrift och infrastruktur. Anbudsgivaren Siemens har prissatt tjänsten systemdrift utifrån egna lägre tillgänglighetskrav än dem som fanns specificerade i förfrågningsunderlaget. Införandeprojektets kostnad är mycket hög. Kostnaden för tjänsten IT-arbetsplats är också hög. Anbudsgivaren Softronic har en mycket hög kostnad för tjänsten Systemdrift. Införandeprojektet är lågt prissatt. Leverans av tjänsterna: Anbudsgivaren Kerfi har tidigare erfarenhet av IT-outsourcinguppdrag åt kommuner, arbetar aktivt med GrönIT och verkar för utveckling av leveransen under avtalsperioden. Anbudsgivaren Siemens har stora erfarenheter från pedagogisk verksamhet genom sin underleverantör (Atea Sverige AB), utvecklade interna processer, arbetar aktivt med GrönIT men har i anbudet visat tveksam förståelse för tjänsteleveransen. Anbudsgivaren Softronic har erfarenhet från Stockholms stad av främst strategiuppdrag och får lägre betyg på GrönIT baserat på sitt anbud. Genomförande av införandeprojektet: Anbudsgivaren Kerfi har lämnat in realistisk införandeplan. Anbudsgivaren Siemens har lämnat in detaljerad införandeplan men omfattningen i arbetstid är hög. Ingen av anbudsgivarnas projektledare har dock i sin helhet genomfört ett liknande införandeprojekt med samtliga Järfällas ingående delar. SLA (Service Level Agreement) och Avtal: Anbudsgivarna Kerfi och Softronic har inga justeringar till SLA eller avtal. Anbudsgivaren Siemens har ett flertal justeringar av både SLA och avtal, det vill säga justeringar till kommunens nackdel. Ekonomiska konsekvenser För delar av kommunen (det nuvarande administrativa nätverket) sköter idag extern leverantör drift av servrar i kommunens lokaler och ger support på IT-arbetsplatser där kommunen äger utrustningarna. Övriga nätverk (för-/grundskolas, gymnasiets och bibliotekets) har tidigare haft lokala IT-tekniker som administrerat IT-miljön ute i verksamheterna, men de tillhör organisatoriskt, sedan , ITservicekontoret. I samband med denna upphandling flyttas ägandet internt inom

6 (5) kommunen, gällande all IT-utrustning (utom enskilda tillbehör) till IT-avdelningen inom Kommunledningskontoret. En stor del av utrustningen köps ut från kommunen av Leverantören. Detta görs i första hand till bokfört värde och i andra hand till marknadsvärde (om bokfört värde saknas), varvid en oberoende tredje part genomför marknadsvärderingen. Den upphandling som nu har genomförts är utformad som en tjänsteupphandling, vilket innebär att leverantören tillhandahåller en specificerad tjänst där fokus ligger på vad som levereras och inte hur det görs. Leverantören äger alltså all utrustning och prissättningen mot kommunen inkluderar all nödvändig utrustning. De upphandlade tjänsterna innebär också betydligt högre krav på servicenivåer och tillgänglighet än vad kommunen har idag. Trots detta kan man ekonomiskt se flera vinster med upphandlingen: Standardiserade IT-arbetsplatser medför lägre kostnader för kommunen (idag är enbart ca 950 st datorer standardiserade i förhållande till kommunens totala antal som är ca 4700 st) Den nya tjänsten IT-arbetsplats inkl. hårdvara, support, försäkring, utskrifter och administration och nya högre krav på servicenivåer blir 26% billigare än nuvarande kostnad för enbart support och administration exklusive utrustning, i nuvarande avtal med outsourcingleverantör. Jämför man kostnaden mer rättvist, dvs även exkluderar utrustningsandelen från den nya tjänsten (eftersom den inte ingår hos den befintliga outsourcingleverantören), är den nya tjänsten hela 62% billigare (och då ingår ändå även försäkring som vi inte har idag). Det betyder totalt för kommunen en stor kostnadsreducering. Den nya leverantören lägger inte på en vinstmarginal på hårdvara för att tillhandahålla exempelvis IT-arbetsplatsen. Leverantören prissätter sin tjänst utifrån eget inköpspris på utrustning samt kostnad för tjänsten, dvs support, försäkring, basplattform, licensadministration och utskrifter. Den nya tjänsten Systemdrift blir betydligt billigare än befintlig drift av servers då den nya leverantören kan konsolidera och virtualisera egen ITmiljö för att kostnadseffektivisera tjänsten till Järfälla kommun. Tjänsten infrastruktur är även den betydligt mer kostnadseffektiv än befintlig drift av infrastruktur. Den interna administrationen avseende bokföring och inventarieregister för utrustning som IT-arbetsplatser, servers och nätkomponenter försvinner. Stora delar av den tidigare interna administrationen av licenser kommer leverantören att hantera. Järfälla kommuns totala IT-kostnader är idag oklara då de tidigare har hanterats mycket olika redovisningsmässigt inom kommunens olika förvaltningar. För den delen av kommunen som idag hanteras av en outsourcingleverantör, dvs en av de fyra IT-infrastrukturer som idag finns med 950 IT-arbetsplatser, kostar administration och support för IT-arbetsplatserna 3,3 mkr/år. Uppskattad kostnad för hårdvara (datorer) är ca 2 mkr/år. Om man skalar upp den förstnämnda kostnaden (enbart administration och support) till att gälla hela kommunen så blir kostnaden för IT-arbetsplatsernas support, med dagens befintliga outsourcingavtal, 11,5 mkr exkl

7 (5) hårdvarukostnad (dvs enbart för hantering av kommunens datorer). Detta kan ställas i relation till den av Kerfi offererade kostnaden om ca 12,9 mkr per år, vilken då dock även inkluderar hårdvarukostnad, försäkring och väsentligt högre servicenivå än vad kommunen har idag. För drift av kommunens system och infrastruktur är den offererade kostnaden 6,4 mkr/år respektive 7,1 mkr/år, dvs totalt 13,5 mkr. Då ingår drift i Kerfis lokaler inklusive el, hårdvarukostnader och dyl. Leverantören Kerfi åtar sig också avtalsmässigt att effektivisera sitt åtagande och sänka priserna mot Järfälla kommun för tjänsterna systemdrift och infrastruktur årligen mellan 3-4%, vilket innebär att Järfälla kommun sista året betalar 13% lägre pris för dessa tjänster än vid ingångsåret (och för hela avtalsperioden innebär sänkningarna i snitt 6,6% jämfört mot ingångsvärdet eller 4,5 mkr i total minskning för hela avtalsperioden). Dagens kostnad för drift av kommunens IT-infrastruktur och system, för en av kommunens fyra IT-infrastrukturer, hanteras av befintlig outsourcingleverantör och kostar kommunen 5,9 mkr/år. Till denna kostnad tillkommer hårdvara, lokaler och el, ca 1,1 mkr/år. Befintlig leverans avser som sagt endast en del av kommunens drift av Infrastruktur och system och har en betydande lägre servicenivå än vad som nu upphandlats. Kommunen får en betydligt lägre kostnad avseende leveransen av tjänsterna och en högre servicenivå. En ytterligare stor fördel är att kommunen får en övergripande kostnadskontroll på IT-driften Slutsatser Anbudsgivaren Kerfi har erhållit högst utvärderingspoäng enligt de utvärderingskriterier som kommunen har ställt upp vilket föranleder kommunledningskontoret att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att anta anbudsgivaren Kerfi AB som Leverantör av upphandlade tjänster. Anders Major Kommundirektör Anders Thoursie CIO Expedieras till IT-servicekontoret Anders Thoursie, CIO Samtliga nämnder

8 1(1) Bilaga 1 till Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av leverantör för kommunens ITdrift Kommunstyrelsens arbetsutskott Kst 2010/391 Utvärdering av anbudsgivare 1. Sammanställning av utvärderingskrav (bör-krav). Maximalt poäng är 3. Anbudsgivare Kerfi Siemens Softronic Utvärderingsområde Vikt i % Betyg Betyg Betyg A Pris 35% 1,05 0,62 0,88 B Leverans 40% 1,10 1,20 0,83 C Genomförande införandeprojekt 15% 0,45 0,45 0,34 D Avtal och SLA 10% 0,30 0,15 0,30 Totalbetyg 2,90 2,42 2,35 Placering Sammanfattning av utvärderingspris för anbudsgivarna Tjänst Kerfi Siemens Softronic Införandeprojekt 6,55 MSEK 12 MSEK 2, 4 MSEK IT-arbetsplats 12,9 MSEK 15,99 MSEK 12,9 MSEK System 6,3 MSEK 5,7 MSEK 18,9 MSEK Infrastruktur 7,1 MSEK 6,5 MSEK 8,3 MSEK

9

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början!

Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början! Finansiering av Hem-pc 2005 Foto: Niklas Kämpargård/bildarkivet.se Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början! Trygghet för arbetsgivare och anställd

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid 2 KALLELSE 2013-01-17 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-01-17, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping Mål nr 8799-13 1 SÖKANDE VH assistans AB, 556743-2405 Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm Ombud: Advokat Göran Antonsson och Advokat Wendela Hårdemark Sandart & Partners

Läs mer

Direktupphandling - Vägledning

Direktupphandling - Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Direktupphandling - Vägledning OM VÄGLEDNINGEN... 2 1 KORT OM DIREKTUPPHANDLING... 3 1.1 VAD ÄR DIREKTUPPHANDLING?... 3 1.2 NÄR FÅR MAN DIREKTUPPHANDLA?... 3 1.3 RESTRIKTIV TILLÄMPNING

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi för avtal från och med år 2015

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi för avtal från och med år 2015 1(3) avdelningen Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Ragna.Forslund@sll.se ANSKAFFNINGSBESLUT 2013-11-05 nämnden 2013-11-12, punkt 21 SL-2013-0753 Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Uppdrag och avgränsning... 3 2 Förvaltningens synpunkter i sammandrag... 3

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer 2014-08-18, 171 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer