EXAMENSARBETE. Kompetenshantering i globala IT-företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Kompetenshantering i globala IT-företag"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2008:212 CIV Kompetenshantering i globala IT-företag en fallstudie om globala IT-företags implementering av organisationsgemensamma arbetsprocesser och IT-system för kompetenshantering Peter Lundkvist Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation 2008:212 CIV - ISSN: ISRN: LTU-EX--08/212--SE

2 Sammanfattning Studien beskriver globala IT företags arbete med kompetensfrågor ur ett centralt och lokalt ledningsperspektiv utifrån behov av att implementera organisationsgemensamma arbetsprocesser och IT system för kompetenshantering. Med utgångspunkt i detta beskrivs också de utmaningar som uppstår vid implementeringen samt rekommendationer ges för hur dessa kan hanteras. Beskrivningarna baseras på en generell kartläggning av globala företags arbete med kompetensfrågor, tidigare forskning om IT företags implementering av kompetenshanteringssystem samt en fördjupad studie av ett IT konsultföretags implementering av ett organisationsgemensamt IT system för kompetensutveckling och karriärplanering. Lokala ledare vid de globala IT företagen har till stor del använt sig av enkla och flexibla arbetsprocesser och IT system för hanteringen av kompetensfrågor. Kunskap om personalens kompetens har främst delats genom nätverkande mellan de lokala ledarna. Den centrala ledningens analyser av organisationens totala kompetensbehov har skett genom marknadsanalyser, analyser av budget och sammanställningar av lokala affärsplaner. Generellt sett förväntades de organisationsgemensamma arbetsprocesserna och IT systemen underlätta vid resurshantering och kunskapsdelning. Den centrala ledningen ville möjliggöra en förbättrad kontinuitet och uppnå en högre kvalitet vid de lokala ledarnas arbete med kompetensfrågor. Ett organisationsgemensamt arbete med kompetensfrågor syftar även till att förbättra den centrala ledningens analyser av organisationens totala kompetensbehov samt skapa en dialog om gemensamma mål för den globala organisationens kompetensutveckling. De utmaningar som identifierades vid implementeringen av de organisationsgemensamma arbetsprocesserna och IT systemen för kompetenshantering ses tydligast utifrån lokala ledares behov av flexibilitet kontra den centrala ledningens behov av standardisering. Utmaningarna uppstår främst vid standardiseringsinitiativ kopplade till den centrala ledningens behov av analyser och styrning av verksamheten i motsättning till de lokala ledarnas behov av flexibilitet för hanterandet av kulturella skillnader samt skillnader mellan lokala marknader. Tydligast visar sig dessa lokala skillnader i synen på kompetenskrav och vid bedömningen av personalens kompetensnivå. De lokala skillnaderna medför ett omfattande behov av kontinuerliga utvärderingar. För att uppnå en ökad förståelse för de lokala skillnaderna inom organisationen bör utvärderingarna vara utformade för att undersöka den lokala marknaden och den lokala organisationskulturen. Den fortsatta forskningen bör därför inriktas mot att undersöka hur skillnader mellan lokala marknader och organisationskulturer påverkar möjligheterna för skapandet av organisationsgemensamma arbetsprocesser och IT system för kompetenshantering i globala IT företag.

3 Abstract This study describes competence management in global IT firms from a central and local management perspective concerning needs of implementing standardized working processes and ITsystems. Challenges regarding the implementation are described and recommendations are made. The study is based on a general mapping of competence management in global firms, prior research made on implementation of standardized competence management systems in global IT firms and a case study conducted on a global IT consultant firm concerning the implementation of a standardized working process and IT system. Local leaders at global IT firms have mainly been using simple and flexible working processes and ITsystems when managing competence. Knowledge concerning competence issues has mainly been shared through networking between local leaders. Centralized analysis of the firms total competence needs has been performed by using market analysis, analyzing budget and aggregation of local business plans. In general, the standardized working processes and IT systems were expected to facilitate resource management and knowledge sharing. Top management aimed to enhance the continuity and quality in the work performed by local leaders concerning competence management. The standardized working processes and IT systems were also expected to improve centralized analysis of the firms total competence needs and create a dialog about common goals in the global organization. The identified challenges of implementation are easiest described in the context of fulfilling central needs of standardization and local needs of flexibility. These challenges mainly occur when initiatives of standardizing are undertaken in order to enable centralized analysis and control which are in conflict with the local needs of flexibility connected to cultural differences and differences between markets. These local differences are most noticeable in the way competence demands are viewed and in the evaluation of employee s levels of competence. Local differences lead to an extensive and continuous need for evaluation. In order to create an enhanced understanding of the local differences these evaluations should include investigation of local differences in organizational culture and differences between local markets. Future research should focus on how differences in organizational culture and local markets influence the possibility of creating standardized working processes and IT systems for competence management in global firms.

4 Förord Det här examensarbetet har utförts under läsåret 2007/2008 i samband med mitt deltagande i utbildningsprogrammet Research trainee vid Luleå tekniska universitet och avslutar därmed mina studier till civilingenjör i industriell ekonomi. Jag vill tacka mina handledare Diana Chronéer och Lena Abrahamsson vid Luleå tekniska universitet. Ett tack riktas även till de respondenter som deltagit i studien. Peter Lundkvist

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Globala företags kompetenshantering i teorin Konkurrensstrategi Kunskapshantering Kompetenshantering Kompetenshanteringssystem Globala företags implementering av kompetenshanteringssystem Syfte Metod Datainsamling Analys Metoddiskussion Globala företags kompetenshantering i praktiken Globala företags kompetenshantering Globala IT företags implementering av kompetenshanteringssystem Semcon Microsoft IT Volvo IT Ericsson Kompetenshantering i ett globalt IT konsultföretag Organisationsgemensam kompetenshantering Resurshantering Kompetensutveckling och karriärplanering Implementering Implementeringsutmaningar Analys av globala IT företags kompetenshantering Organisationsgemensam kompetenshantering Resurshantering Kompetensutveckling och karriärplanering Implementering Implementeringsutmaningar Slutsatser Avslutande diskussion... 45

6 9 Referenslista Bilagor Telefonintervju om globala företags kompetenshantering Intervjufrågor Kompetenshantering i ett globalt IT konsultföretag... 52

7 1 Inledning Studien visar att globala IT företags centrala ledning står inför en stor utmaning i att hantera lokala ledares behov av flexibilitet vid implementeringen av organisationsgemensamma arbetsprocesser och IT system för kompetenshantering. För att hantera implementeringsutmaningarna krävs omfattande och kontinuerliga utvärderingar av den lokala marknaden och organisationskulturen vilket därmed är av avgörande betydelse vid globala IT företags implementering av organisationsgemensamma arbetsprocesser och IT system för kompetenshantering. Tidigare studier har visat exempel på att globala IT företag, som exempelvis Ericsson, Microsoft IT och Volvo IT, arbetat med att implementera organisationsgemensamma arbetsprocesser och IT system för kompetenshantering (Hustad och Munkvold, 2005; Lindgren, Stenmark och Ljungberg, 2003; Davenport, 1997). Kompetenshantering innefattar specificerandet av organisationens kompetensbehov, identifiering av kompetensgap, rekrytering, kompetensutveckling och projektbemanning (Baladi, 1999). Ericssons behov av att implementera en organisationsgemensam kompetenshantering beskrivs ha sitt ursprung i att företaget opererar på en dynamisk marknad där det kontinuerligt ställs nya kompetenskrav. Detta tillsammans med interna flyttningar av personal och enheter samt att projekt ofta överträder såväl organisatoriska såväl som geografiska gränser skapar ett behov av en organisationsgemensam kompetenshantering (Hustad och Munkvold, 2005). Volvo IT beskrivs implementera organisationsgemensam kompetenshantering då de har insett fördelen med att veta vem som besitter en viss kunskap inom organisationen (Lindgren et al., 2003). Målet för den organisationsgemensamma kompetenshanteringen i Microsoft IT är att överföra och bygga kunskap i organisationen vilket förväntas ske genom att personalen görs medvetna om kompetenskrav och tillgängliga utbildningar kopplat till dessa krav. Den organisationsgemensamma kompetenshanteringen i Microsoft IT förväntas också leda till en bättre matchning mellan personal, jobbroller och team (Davenport, 1997). I likhet med Hustad och Munkvold (2005) beskrivning av Ericssons behov av den organisationsgemensamma kompetenshantering menar också Davenport (1997) att Microsoft befinner sig på en marknad under snabb förändring där en viktig faktor för konkurrens är att snabbt kunna styra kompetensanskaffning utifrån ett förändrat kompetensbehov. I de exemplifierade IT företagen har lokala behov skapat lokala lösningar på hanteringen av kompetensfrågor. Baladi (1999) belyser exempelvis att Ericsson har en väl utvecklad kompetenshanteringsprocess men att avsaknaden av ett organisationsgemensamt IT system för detta ändamål ska ha föranlett en långsam, svårhanterlig och tillfällig process med låg kvalitet. Ericsson har tidigare använt en mängd olika IT system för att hantera kunskapsspridning och kompetensfrågor (Hellström et al., 2000). Hustad och Munkvold (2005) beskriver exempelvis att Ericsson i Norge har hanterat kompetensfrågor via en enkel Excel applikation och via manuellt pappersarbete. Dessa författare menar att utmaningen med en organisationsgemensam kompetenshantering är att tillgodose lokala behov av flexibilitet vid exempelvis skapandet av en organisationsgemensam kompetenskatalog och att utmaningar även uppstår i skapandet av organisationsgemensamma arbetsprocesser. Hustad och Munkvold (2005) drar slutsatsen att implementeringen av en organisationsgemensam kompetenshantering kräver ett försiktigt balanserande av; å ena sidan hänsynstagande till den lokala kulturen och traditionen gällande kompetenshantering vid de enskilda lokala enheterna; å andra sidan behovet av centraliserad koordinering och standardisering. Trots ett ökat intresse för IT system avsedda för Kapitel: Inledning 1

8 kompetenshantering saknas till stor del forskning beskrivande organisatoriska utmaningar relaterade till implementering av kompetenshanteringssystem (Hustad och Munkvold, 2005). Då det identifierats ett stort behov av forskning på området syftar studien till att beskriva globala ITföretags arbete med kompetensfrågor ur ett centralt och lokalt ledningsperspektiv utifrån behov av att implementera organisationsgemensamma arbetsprocesser och IT system för kompetenshantering. Med utgångspunkt i detta beskrivs också de utmaningar som uppstår vid implementeringen samt rekommendationer ges för hur dessa kan hanteras. Studiens beskrivningar baseras på en generell kartläggning av globala företags arbete med kompetensfrågor, tidigare forskning om globala IT företags implementering av kompetenshanteringssystem samt en fördjupad studie av ett IT konsultföretags implementering av ett koncerngemensamt IT system för kompetensutveckling och karriärplanering. Studien inleds med en teoretisk genomgång av globala företags arbete med kompetenshantering. Denna avslutas med en problemdiskussion om globala ITföretags implementering av gemensamma arbetsprocesser och IT system. Efter att ha beskrivit syfte och metod presenteras beskrivningar av globala företags kompetenshantering och globala ITföretags implementering av gemensamma arbetsprocesser och IT system. Dessa beskrivningar jämförs i analyskapitlet utifrån den inledande teoretiska genomgången av globala företags arbete med kompetenshantering och resulterar i en slutsats som diskuteras i en avslutande diskussion. Studien är ett examensarbete på magisternivå i ämnet industriell organisation och ingår i forskningsprojektet validering i arbetslivet. Arbetet utfördes under läsåret 2007/2008 i samband med deltagande i utbildningsprogrammet Research trainee vid Luleå tekniska universitet och avslutar studier till civilingenjör i industriell ekonomi. Kapitel: Inledning 2

9 2 Globala företags kompetenshantering i teorin Övergripande mål för alla vinstdrivande företag är att maximera den ekonomiska avkastningen, expandera och överleva. Förutsatt att detta sker på en marknad i konkurrens med andra företag så är följaktligen hållbara konkurrensfördelar den viktigaste faktorn för att uppfylla denna övergripande målsättning (Sanchez, 2002). För att belysa detta fokuserar studien på forskning om företags interna resurser i syftet att beskriva styrkor och svagheter i konkurrensen med andra företag. Dessa resurser är i vissa fall unika och svåra att imitera vilket därmed leder till varaktiga konkurrensfördelar (Barney, 1991). Ett företags mest svårimiterade resurs är den tysta kunskap som återfinns i huvudet på ett företags personal och därmed bör ett företags kunskapshantering vara av största betydelse för skapandet av varaktiga konkurrensfördelar. Kunskapshantering kan beskrivas som det systematiska, uttryckta och avsiktliga byggandet, förnyandet och applicerandet av kunskap i syfte att maximera ett företags kunskapsrelaterade effektivitet och avkastning från dess kunskapstillgångar (Wiig, 1997). Då den viktigaste kunskapen finns dold i personalens huvuden anses kunskapen om personalens kompetens vara den viktigaste faktorn för en effektiv kunskapsanvändning. Kompetenshantering är en viktig del av organisationers kunskapshantering och innefattar planering, implementering och utvärdering av initiativ för säkerställande av att personalens och organisationens kompetens är tillräcklig för att uppnå organisationens mål (Nordhaug, 1993). Det beskrivs därför vara viktigt att likrikta personalhanteringen för att stödja kompetensutveckling i linje med organisationens kärnkompetens (Muffato 1998; Nordhaug 1998; Rothwell och Lindholm 1999; Simpson 2002). Lindgren et al. (2004) visar att kompetenshanteringssystem möjliggör organisationsgemensamma definitioner och standardiserar därigenom redovisningen av individuell kompetensdata över hela organisationen. Ett kompetenshanteringssystem kan därmed möjliggöra en aggregering av kompetensdata och därigenom skapa en koppling mellan individuell kompetens och kompetens på organisationsnivå. Detta anses vara av vikt för hanterandet av ett företags kärnkompetens och därmed skapandet av uthålliga konkurrensfördelar. För att ge en fördjupad teoretisk förankring av detta resonemang är teorikapitlet strukturerat enligt följande. Inledningsvis förklaras konkurrensstrategi för att därefter sammankopplas med hur företag hanterar kunskap. Kunskapshanteringen förklaras utifrån att visa behovet av kompetenshantering. Avslutningsvis ges beskrivningar av hur kompetenshanteringssystem kan skapa förutsättningar för att hantera en organisations kompetensbehov och hur implementeringen av kompetenshanteringssystem kan innebära stora utmaningar för ledare vid globala företag. 2.1 Konkurrensstrategi Teorierna går isär om hur konkurrensfördelar uppkommer och eventuellt kan vidhållas under längre tidsperioder. Forskningen på området har under 90 talet haft sin tyngdpunkt i det kompetensbaserade perspektivet på organisationen vilket har sitt ursprung i det, under 80 talet fokuserade resursbaserade synsättet för att ännu tidigare på 70 talet främst ha behandlat branschstrukturer som avgörande faktor för företags konkurrenssituation (Sanchez, 2002). Historiskt har konkurrensfördelar främst setts härstamma från möjligheter och hot i omvärlden, så kallade makro och mikroekonomiska faktorer beskrivna av Porter (1980) i litteraturen om den industriella organisationen. Konkurrens beskrivs främst ha bedrivits mellan företag i den egna branschen genom att hitta nya marknader och hindra yttre aktörer från inträde i den egna branschen. En stor brist i att enbart analysera branschstrukturer är att det skulle innebära att alla företag besitter liknande interna förutsättningar för konkurrens. Forskningen om det resursbaserade synsättet på organisationen Kapitel: Globala företag s kompetenshantering i teorin 3

10 placerar företagets interna resurser i fokus i syftet att beskriva dess styrkor och svagheter i konkurrensen med andra företag. Dessa resurser är i vissa fall unika och svåra att imitera vilket därmed beskrivs medföra hållbara konkurrensfördelar (Barney, 1991). Foss (1998) menar att detta är ett mer renodlat internt perspektiv som till exempel inte tar hänsyn till om de unika resurserna leder till efterfrågade produkter på en marknad. Den varaktiga konkurrensfördelen kan inte heller antas vara hållbara över tiden då detta förutsätter att marknaden i sig själv inte är föränderlig. Foss (1998) beskriver fortsättningsvis att en stor brist med det resursbaserade synsättet även är att det saknas teori om hur nya resurser skapas vilket ger en retrospektiv och statisk karaktär. Detta gör det svårt att använda i den aktiva styrningen av ett företag. För att göra ett resursbaserat perspektiv mer attraktivt för ledare bör forskningen på området kompletteras med mer praktiska möjligheter och kopplas till organisatoriskt lärande (Foss, 1998). Det kompetensbaserade perspektivet på organisationen utvecklades av bland annat Hamel och Prahalad (1994), Sanchez et al. (1996) och Teece et al. (1997) då flertalet företagsledare och forskare insåg det otillräckliga i att enbart analysera branschstrukturer och resurser för att uppnå varaktiga konkurrensfördelar (Rumelt, 1994). Skillnaden mot det resursbaserade synsättet är att hänsyn tas till om företagets resurser används på ett effektivare sätt än dess konkurrenter och om användandet av företagets resurser är enkelt för andra företag att imitera och därmed inte heller medför en varaktig konkurrensfördel (Teece et al. 1997). En stor svårighet med det kompetensbaserade perspektivet är definierandet och identifierandet av organisationens kompetens (Sanchez, 2002). Det kompetensbaserade synsättet har även en något inkonsekvent terminologi men ett försök att definiera de valigast använda begreppen presenteras av Sanchez (1996). Där anges en tillgång vara något materiellt/immateriellt som företaget kan använda i syfte att skapa, tillverka eller sälja sina produkter på en marknad. Dessa tillgångar kan vara i företagets ägo och starkt kontrollerade av företaget, men även tillgångar utanför företagets ägande och ständiga kontroll kan arrangeras att fungera som tillgångar. En resurs är en tillgång som är tillgänglig och användbar vid upptäckande och besvarande av marknadens möjligheter och hot. Kapabilitet är det upprepade användandet av tillgångar i syfte att skapa, tillverka eller sälja sina produkter på en marknad. Benämningen färdighet används till en speciell kapabilitet som används vid speciella situationer med hjälp av speciella tillgångar. Kompetens är slutligen en förmåga att medvetet samordna företagets tillgångar i syfte att uppfylla givna mål. Prahalad och Hamel (1990) beskriver att företags konkurrensförmåga härstammar från dess kärnkompetens. Kärnkompetensen motsvaras av organisationens kollektiva lärande, särskilt med avseende på dess kapacitet att koordinera olika produktionstekniker och integrerandet av olika teknologier. Prahalad och Hamel (1990) menar att det krävs en radikal förändring av företagets organisation för att samstämma med dess kärnkompetens där det första steget är att identifiera företagets kärnkompetens utifrån tre kriterier. Dessa är att kärnkompetensen ska ge potentiell tillgång till en stor mängd varierande marknader, vara värdeskapande för kunden och svår att imitera för konkurrenter. Kapitel: Globala företag s kompetenshantering i teorin 4

11 2.2 Kunskapshantering Kunskap definieras av Woolf (1990) till att vara organiserad information användbar till problemlösning. Kunskap kan också beskrivas vara resonemang om information och data i syfte att aktivt möjliggöra prestationer, problemlösning, beslutsfattande och lärande (Beckman, 1997). Data består av skrift, bilder eller ljud emedan information är bearbetad, filtrerad och summerad data. Själva kunskapen är instinkter, idéer, regler, och procedurer som styr handlingar och beslut. Kunskap kan lagras på olika media som till exempel den mänskliga hjärnan, i datorer eller på papper. Kunskapens tillgänglighet beror av detta och en uppdelning kan göras utifrån om kunskapen är tyst, implicit eller explicit. Den tysta kunskapen existerar bara i den mänskliga hjärnan och den överförs genom observation av mänskligt beteende. Det samma gäller implicit kunskap som överförs genom utfrågning och diskussion. Den explicita kunskapen är den tillgängligaste formen av kunskap och kan lagras på papper och i datorer (Liebowitz och Beckman, 1998). Kunskapshantering kan beskrivas som det systematiska, uttryckta och avsiktliga byggandet, förnyandet och applicerandet av kunskap i syfte att maximera ett företags kunskapsrelaterade effektivitet och avkastning från dess kunskapstillgångar (Wiig, 1997). Zack (1999) menar att distribution av nedskriven information är en viktig faktor för organisationers konkurrenskraft. Zack (1999) menar också att vissa organisationer inte bara finner den nedskrivna kunskapen viktig, utan även den som finns i personalens huvud. Men hur kopplar organisationer egentligen ihop konkurrenskraft och behovet av kunskap? Zack (1999) beskriver att denna koppling görs genom upprättandet av en kunskapsstrategi. Denna ska användas för analys av kunskapsbehovet vid en jämförelse mot företagets befintliga kunskapstillgångar (Zack, 1999). Detta ses som en viktig del i arbetet med skapandet av en kunskapsstrategi vilken bör ligga till grund för företagets kunskapshantering. Kalling (2003) menar att fokus för forskningen om organisationers kunskapshantering ligger på lärandeprocesser och inte hur kunskap kan kopplas till företags resultatförbättringar. Trots den ökande mängden litteratur på området om kunskapshantering är det relativt få som gör en tydlig koppling mellan kunskap och organisationers prestationer. Det tycks vara taget för givet att kunskap är värdeskapande för en organisation och att organisationer som innehar, hanterar och använder mer och bättre kunskap är framgångsrika organisationer. Detta kan ses som en självklarhet, men inte att det är problemfritt och kan uppnås utan svårighet. Enligt Kalling (2003) medför detta ett behov av att skilja mellan kunskapsutveckling, kunskapsanvändning och kunskapskapitalisering. Kalling (2003) föreslår att en möjlig orsak till att kopplingen mellan kunskap och prestation är bristfälligt beskriven kan vara tudelningen mellan forskningen om den industriella organisationen (Porter, 1980) och den resursbaserade synen på organisationen (Barney, 1991). Forskningen om den industriella organisationen fokuserar yttre förhållanden som orsak till organisationers prestationer och föreslår utifrån dessa omvärldsfaktorer val av generisk strategi och konfiguration av värdekedjan som viktiga strategiaspekter. Det resursbaserade synsättet fokuserar istället på interna resurser och föreslår att organisationens strategi bör vara inriktad mot skapandet av värdefulla, unika och svårimiterade sådana för att uppnå ökade prestationer. Det resursbaserade synsättet behandlar alltså främst resurserna som skapar produkten som sedan når marknaden som i sin tur främst behandlas i forskningen om den industriella organisationen. Utifrån detta resonemang drar Kalling (2003) slutsatsen att det resursbaserade synsättet på hanteringen av kunskap skulle dra fördel av att kompletteras utifrån forskningen om den industriella organisationen. Kalling (2003) menar att ett resursbaserat synsätt bör användas vid skapande av kunskap i organisationen emedan Kapitel: Globala företag s kompetenshantering i teorin 5

12 forskningen om den industriella organisationen är en lämplig utgångspunkt för bedömning av om kunskapen är värdeskapande för organisationen. Hur ska då kunskap hanteras för att ge maximal avkastning? Det ultimata testet är att försöka påvisa hur användandet av kunskap leder till mätbara prestationsförbättringar (Liebowitz, 1999). Trots att relationen mellan kunskapshantering och organisationers prestationer har diskuterats så har fåtalet lyckats visa på orsakssambandet mellan kunskapshanteringens aktiviteter och företags prestationer. Vid en hypotesprövning rörande kopplingen mellan organisationers prestationer och dess kunskapshantering gavs låg reliabilitet på grund av att variabler som även påverkar organisationers prestationer ej fanns medräknade (Marqués, Simón, 2006). En direkt koppling mellan kunskapshantering och finansiellt resultat är svårt att påvisa på grund av att det finns en mängd andra faktorer som även kommer att påverka det finansiella resultatet vid en empirisk undersökning (Liebowitz, 1999). Organisationer använder redan i nuläget en mängd prestationsmått där det ur ett traditionellt perspektiv vanligen uttryckts genom företagets finansiella resultat. Det som behöver utforskas är ett bredare spektrum som tar i beräkning icke traditionella och då framför allt icke finansiella prestationsmått (Yeo, 2003). En möjlig lösning är att kunskapshanteringen relateras till mellanliggande aktiviteter som exempelvis projektresultatmått, anställdas kapabilitet, generering av idéer och innovationsförmåga som i sin tur påverkar det finansiella resultatet (Marqués, Simón, 2006; Davenport, 1999). 2.3 Kompetenshantering För att kunna hantera kompetensfrågor är det av största vikt att få en klar definition av vad kompetensbegreppet innehåller (Rowe, 1995). Mitrani, Dalziel och Fitt (1992) beskriver att individuell kompetens kan bestå av: motiv; egenskaper; attityder och värderingar; teknisk och mellanmänsklig kunskap samt kognitiva och beteendemässiga förmågor. Motiv styrs av underliggande behov som reglerar individens beteende, till exempel behov av resultat. Egenskaper är en mer generell disposition av individens beteende, till exempel självförtroende. Attityder och värderingar beskriver individens grundläggande (värderingar) och temporära (attityder) värdemässiga antaganden. Teknisk kunskap beskriver förmågan att lösa tekniska problem emedan mellanmänsklig kunskap anger förmågan att fungera tillsammans med andra. Till kognitiva och beteendemässiga förmågor räknas exempelvis deduktivt och induktivt resonerande samt aktivt lyssnande. Det finns en oenighet om den precisa definitionen av begreppet kompetens (Schippmann et al., 2000). En vanlig kritik mot forskning och praktik inom kompetensområdet är att termen kompetens lider av begreppsmässig tvetydighet då det inom kompetensbegreppet ryms beteenden, handlingar, underliggande färdigheter och egenskaper samt även resultatet av dessa handlingar (Iles, 1992). Kompetens kan därmed sägas vara uppgiftsorienterad eller personalorienterad. Den uppgiftsorienterade kompetensen fokuserar på arbetsuppgifter, roller och ansvar emedan den personalorienterade kompetensen fokuserar på personalens underliggande förmågor och kännetecken. (Kandola och Pearn, 1992). Rowe (1995) anser att det bör göras en åtskillnad mellan begreppen competence och competency. Med competence avses en färdighet eller en standardmetod på vilket någonting utförs emedan competency avser de beteenden som möjliggör utförandet. Rowe, (1995) anser att en begreppsförvirring däremellan kan vara orsaken till många problem som organisationer upplever vid användning av kompetensbegreppet. Kapitel: Globala företag s kompetenshantering i teorin 6

13 Kompetenshantering är en viktig del av organisationers kunskapshantering och innefattar planering, implementering och utvärdering av initiativ för säkerställande av att personalens och organisationens kompetens är tillräcklig för att uppnå organisationens mål (Nordhaug, 1993). Detta innebär specificerandet av organisationens kompetensbehov, identifiering av kompetensgap, rekrytering, kompetensutveckling och projektbemanning (Baladi, 1999). Kompetenshantering är på väg att bli en kritisk nödvändighet i företag för att kunna göra en bättre bedömning av humankapitalet vid planering av nya affärer, innovationsprojekt eller organisationsstrukturer. (Hamel och Heene, 1994; Prahalad, Hamel, 1990; Dubois, 1993). Det är en ledande företagsstrategi att använda sig av kompetenshantering i alla de stora områdena för personalhantering, det vill säga rekrytering, urval, mätning, motivation och belöningssystem (Schoonover et al., 2000; JPC SED, 2002; Sinnott et al., 2002). Schoonover et al. (2000) menar att de tre viktigaste syftena med företags kompetenshantering är att denna är prestationshöjande, sörjande för en integrerad personalhanteringsprocess samt skapar samstämmighet mellan personalens beteende och organisationen kärnvärden. Integrering av personalhanteringsprocessen med företagsstrategin är därmed en viktig uppgift för att koppla personalens individuella mål till att samstämma med företagets. I enlighet med detta definierar Schuler (1987) strategisk personalhantering till att innefatta alla aktiviteter som påverkar beteendet hos individer i deras ansträngningar att formulera och utföra företagets strategiska behov. Guest (1989) menar att det också är viktigt att de olika delarna i personalhanteringsprocessen överensstämmer för att förstärka varandra. Tidiga försök att uppnå en strategisk personalhantering ledde till skapandet av strategisk rekrytering, strategisk värdering, strategisk utveckling och strategisk belöning vilka var självständigt kopplade mot företagets strategiska mål men utan inbördes kopplingar. En integration av alla dessa processer tillsammans med skapandet av samstämmighet med företagets övergripande strategi har på senare tid varit uppgiften för den strategiska personalhanteringen. Guest (1989) menar sammanfattningsvis att strategisk personalhantering handlar om att försäkra att personalhanteringen är fullt integrerad i den strategiska planeringen och att personalpolitiken samstämmer mellan företagets områden och hierarkier samt att den används av chefer i deras vardagliga arbete. Det är viktigt att belöna det som leder till ökad nytta för företaget med avseende på den övergripande strategin. För att möjliggöra detta måste även prestationerna vara mätbara och det är därför viktigt att utvärdera individuell kompetens om företaget har för avsikt att främja lärande med styrning mot strategiska mål. Goda mätmetoder fokuserar och operationaliserar mål och standarder vilket medför att dessa bör vara utformade i direkt linje med givna mål och strategier. Beckman (1998) menar att det existerar tre generella mätkategorier vilka är resultat, processer och resurser. Dessa är i tur och ordning inriktade på att mäta det förflutna, nuläge och framtid. Utifrån detta dras slutsatsen att resurser torde vara den primära kategorin för mätning av framtida framgångar. Mätning av intellektuellt kapital är en metod ämnad att mäta resurser i form av immateriella tillgångar. Hansson (2001) hävdar att personalen kan utföra en bedömning av den egna kompetensen och metoden kan användas i syfte att bedöma kompetens kopplat till arbetsuppgift samt visa på utbildningsbehov. Stenlund och Hörte (1999) menar att när man utvecklar metoder för mätning och värdering av individuell och organisatorisk kompetens bör man beakta kopplingen mellan organisatoriskt och individuellt lärande samt även risken att förlora nyckelkompetenser. Det är exempelvis viktigt att se sambandet mellan ett minskat intellektuellt kapital och den kompens som förloras i samband med att personal pensioneras. Ett sätt att på individnivå fylla identifierade kompetensbehov i organisationen är att rekrytera personal. Utifrån kartläggning av framgångsrik Kapitel: Globala företag s kompetenshantering i teorin 7

Strategisk kompetensplanering

Strategisk kompetensplanering EXAMENSARBETE 2004:242 SHU Strategisk kompetensplanering Planerar och hanterar stora organisationer sin kompetens? ANNA-SOFIA GIESE BIRGIT SJÖBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Styrning av humankapital utifrån Simons Levers of Control

EXAMENSARBETE. Styrning av humankapital utifrån Simons Levers of Control EXAMENSARBETE 2005:045 SHU Styrning av humankapital utifrån Simons Levers of Control En fallstudie av Vinter Reklambyrå Marja-Lena Hedström Hanna Nilsson Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Utveckling av en marknadsstrategi för Rejlers Ingenjörer AB Developing a marketing strategy for Rejlers Ingenjörer AB

Utveckling av en marknadsstrategi för Rejlers Ingenjörer AB Developing a marketing strategy for Rejlers Ingenjörer AB Utveckling av en marknadsstrategi för Rejlers Ingenjörer AB Developing a marketing strategy for Rejlers Ingenjörer AB Kandidatarbete i Industriell ekonomi Ellen Ahl 881124-5003 Linnéa Hemdal 880822-5182

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning-

Strategisk kompetensförsörjning- Emelie Grehag & Maria Sekula Strategisk kompetensförsörjning- En ständigt pågående process? Human resource planning- A continual process? Arbetsvetenskap C-uppsats Termin: VT 2013-06 Handledare: Birgitta

Läs mer

C-UPPSATS. Styrning mot försäljning av finansiella tjänster

C-UPPSATS. Styrning mot försäljning av finansiella tjänster C-UPPSATS 2006:150 Styrning mot försäljning av finansiella tjänster Linda Granberg Susanna Persson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

C-UPPSATS. Användning av redovisningsinformation vid beslutsfattande och styrning i små företag. Elin Andersson. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Användning av redovisningsinformation vid beslutsfattande och styrning i små företag. Elin Andersson. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2008:142 Användning av redovisningsinformation vid beslutsfattande och styrning i små företag Elin Andersson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre energiföretag? David Lindström Mattias Svensson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Hur samarbetar konkurrenter?

Hur samarbetar konkurrenter? ÖREBRO UNIVERSITET Handelshögskolan Kurs: Självständigt arbete 30 HP avancerad nivå Handledare: Gabriella Wennblom Examinator: Johan Kask VT-2013 2013-05-31 Hur samarbetar konkurrenter? En studie om hur

Läs mer

Uppkomsten av strukturella förändringar vid implementering av e-handel - En analys av strukturförändringar inom SME

Uppkomsten av strukturella förändringar vid implementering av e-handel - En analys av strukturförändringar inom SME Uppkomsten av strukturella förändringar vid implementering av e-handel - En analys av strukturförändringar inom SME Structural changes arising from implementation of e-commerce -An analysis of structural

Läs mer

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap

Läs mer

Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling

Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling Kandidatuppsats 10 poäng Framlagd: juni 2006 Författare: Magdalena Klich 820128-4349 Handledare: Umberto Fiaccadori Sammanfattning Vid arbete med systemutveckling

Läs mer

Projektledarens betydelse för kompetensutveckling

Projektledarens betydelse för kompetensutveckling Projektledarens betydelse för kompetensutveckling Isabelle Collin Daniel Ericsson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Masterprogrammet i Human Resource Management and Development Projektledarens

Läs mer

EXAMENSARBETE. Effektivisering av en Business Intelligence-process

EXAMENSARBETE. Effektivisering av en Business Intelligence-process EXAMENSARBETE 2007:195 CIV Effektivisering av en Business Intelligence-process Petrus Dagman Christian Wigsten Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi Institutionen för

Läs mer

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Kandidatuppsats i Informatik. Karl-Erik Svensson

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Kandidatuppsats i Informatik. Karl-Erik Svensson KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Kandidatuppsats i Informatik Karl-Erik Svensson VT 2010: KI15 Svensk titel: Kritiska framgångsfaktorer

Läs mer

Implementering av CRM, en förändringsprocess

Implementering av CRM, en förändringsprocess Implementering av CRM, en förändringsprocess Företagsekonomi D Magister uppsats Handledare Jurek Millak, Dick Ramström Grupp 5 2005-06-03 Christian Broddner 800404 telefon 0708787123 email: christian.broddner@spray.se

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Implementering av affärssystem

Implementering av affärssystem Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 2004-05-24 Implementering av affärssystem i små och medelstora företag Abstrakt Tillväxten inom området affärssystem är idag störst

Läs mer

EXAMENSARBETE. Rekrytering inom Norrbottens läns landsting. En kvalitativ studie av enhetschefers perspektiv och upplevelser kring.

EXAMENSARBETE. Rekrytering inom Norrbottens läns landsting. En kvalitativ studie av enhetschefers perspektiv och upplevelser kring. EXAMENSARBETE Rekrytering inom Norrbottens läns landsting En kvalitativ studie av enhetschefers perspektiv och upplevelser kring rekrytering Elin Lundgren 2014 Filosofie kandidatexamen Sociologi Luleå

Läs mer

HR som en värdeskapande del av organisationen

HR som en värdeskapande del av organisationen HR som en värdeskapande del av organisationen Chefers uppfattning om hur HR kan leverera värde till organisationen. Lisa Stål och Lina Svensson Pedagogiska Institutionen Examensarbete 15 hp Pedagogik PAO-programmet,

Läs mer

Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009. FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag. Ted Sahlström Erik Themner

Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009. FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag. Ted Sahlström Erik Themner Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009 FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag Handledare: Olof Arwidi Rolf Larsson Författare: Mikael Alserud Catharina Hemmings Ted Sahlström Erik Themner

Läs mer

D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem

D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem D-UPPSATS 2009:004 Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem - varför och vad blir effekterna? Carolina Nordling Sofia Wepplinger Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi

Läs mer

Finansanalytikers syn på redovisning av humankapital

Finansanalytikers syn på redovisning av humankapital 2002:236 SHU EXAMENSARBETE Finansanalytikers syn på redovisning av humankapital ANNA JOHANSSON JENNY NYSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

D-UPPSATS. Integration av informationssystem. hur och varför ett behov uppstår! Jonas Holmgren Mikael Jonsson. Luleå tekniska universitet

D-UPPSATS. Integration av informationssystem. hur och varför ett behov uppstår! Jonas Holmgren Mikael Jonsson. Luleå tekniska universitet D-UPPSATS 2006:067 Integration av informationssystem hur och varför ett behov uppstår! Jonas Holmgren Mikael Jonsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Data- och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter EXAMENSARBETE 2005:129 SHU E-FAKTUROR: Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter LINDA BERG JENNIE NYMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Balans i belöningssystem

Balans i belöningssystem Balans i belöningssystem En fallstudie på ett företag inom försäkringsbranschen Kandidatuppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning Vårterminen 2008 Författare: Nils Alströmer 840330 Henrik Aspevall 780622

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten KANDIDATUPPSATS Sammanfattning Titel: Ledaren är den våg som driver skeppet framåt En kvalitativ studie om ledarskap, där kompetensutveckling av produktionsledare, en ledarskapsmodell och en medarbetarundersökning

Läs mer