Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen."

Transkript

1 Motion nr 91 Motion gällande pågående teknikväxling för telefoni och bredband på landsbygden. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID518 Idag pågår en övergång till digital kommunikationsteknik via mobilnät eller fiberkabel. Risken är att det blir höga kostnader och att möjligheten helt förvinner till telefoni när befintligt kopparnät kopplas bort och god mobilnätstäckning saknas. Möjlighet till telefoni och trygghetslarm måste finnas kvar utan hög tillkommande kostnad så att det är möjligt för äldre på landsbygden att bo kvar i sitt hem. att uppmana PRO att verka för att övergången till digital kommunikationsteknik via mobilnät eller fiberkabel tar hänsyn till enskilda abonnenter på landsbygden. Inga Hagdahl Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Li Teske Distriktets yttrande Inför valet framförde flera partier vikten av en Levande landsbygd och möjligheter för utveckling av hela vårt avlånga land. Den snabba digitala teknikutvecklingen när det gäller kommunikation kan göra det svårt eller omöjligt för framför allt äldre personer att bo kvar, om t.ex man inte kan lita på sitt trygghetslarm. Motionens att sats: att uppmana PRO att verka för att övergången till digital kommunikationsteknik via mobilnät eller fiberkabel tar hänsyn till enskilda abonnenter på landsbygden bör därför noga bevakas. Distriktsstyrelsen föreslår därför höstmötet att bifalla motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 91 Styrelsen följer frågan om den digitala teknikutvecklingen med stort intresse och anser liksom

2 motionären att vid övergången till digital kommunikationsteknik via mobilnät eller fiberkabel ska det tas hänsyn till enskilda abonnenter på landsbygden. Eftersom utbyggnaden av tekniken i de flesta fall sker i kommunal regi så föreslår styrelsen att den även bevakas och lyfts för diskussion i Kommunal pensionärsråden eller i liknade sammanhang med kommunerna. att bifalla motion 91.

3 Motion nr 92 Telefoni PRO Berghem - Umeå, Västerbottens län ID523 PRO Berghem anser att Riksorganisationen ska skaffa en telefonlinje som endast medför en markering vid varje samtal från föreningar. Med dagens system kan det innebära väldigt långa samtal innan man får tag på rätt handläggare. Andra Rikstäckande organisationer har i dag sådana telefonlinjer så kallad 0771 nummer. att införa ett 0771 nummer. Yngve Lindqvist Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Yngve Lindqvist Distriktets yttrande Motionen har behandlats vi distrikts styrelsen 17/9-14 beslutade att bifalla motionen Motionen antogs som sin egen på höstmötet 16/10-14 Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 92 Styrelsen anser att motionens intention är bra men kostnaderna för en sådan tjänst måste utredas innan beslut i frågan tas. Styrelsen föreslår därför att tillsätta en utredning för att se över kostnaden samt utreda möjligheten att införa ett 0771 nummer. att anse motion 92 besvarad.

4 Motion nr 93 Fri TV-licens PRO Tullen-Byttorp - Borås, Södra Älvsborg ID537 Många pensionärer har inte längre råd att hålla sig med en dagstidning och flera har även fått avstå från att betala TV-licens. Då försvinner deras sista chans till all samhällsinformation och även sällskap i ensamheten. När det inte är några skattelättnader eller egentliga höjningar av pensionerna i sikte, borde alla pensionärer ha fri tillgång till TV. att alla pensionärer ska få fria TV-licenser. Marja Lindstedt och Ninni Dyberg Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Jöran Eriksson Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen beslutar att bifalla motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 93 och 94

5 Motion nr 94 Fri TV-licens Borås, Södra Älvsborg ID553 Många pensionärer har inte längre råd att hålla sig med en dagstidning och flera har även fått avstå från att betala TV-licens. Då försvinner deras sista chans till all samhällsinformation och även sällskap i ensamheten. När det inte är några skattelättnader eller egentliga höjningar av pensionen i sikte borde alla pensionärer har fri tillgång till TV. att alla pensionärer ska få fria TV-licenser Bengt-Ivar Skogstöm Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Bengt-Ivar Skogström Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen beslutar att bifalla motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 93 och 94 Styrelsens utlåtande över motion nr 93 och 94 Motionerna föreslår att pensionärer ska vara befriade från att betala TV licens. Idag betalar alla hushåll som äger, hyr eller lånar en TV-mottagare Radio- och TV-avgift som enligt lag tas ut för innehav av TV-mottagare. Skyldigheten att betala TV-avgift och beloppens storlek bestäms av Sveriges riksdag och handhas av Radiotjänst i Kiruna AB. TV-avgifterna finansierar delar av kostnaderna för public service, det vill säga Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och Utbildningsradion (UR). Då TV-avgiften gäller hela hushållet och då även sommarstugan och om man tar tillfälligt med sig TV-apparaten till annan plats anser styrelsen inte att det är rimligt att begära att en grupp i samhället ska stå utanför finansieringen av avgiften. att avslå motion 93, 94.

6 Motion nr 95 Resehandlingar för kollektivtrafik. Kungsbacka, Halland ID550 Att resa kollektivt, både av miljöskäl och trafiksituationen på våra vägar, är ett behov som ökar snabbt i alla typer av samhällen.men kollektiva resor både lokalt, regionalt och över landet bromsas ofta av att det finns olika och ej samordnade biljettsystem i och mellan regioner/landsting. Med dagens IT-teknik måste det gå att få ett system för hela landet. att PRO påtalar och påverkar aktuella myndigheter till en bättre samordning av resehandlingar både inom och mellan regioner/landsting. Bo Eriksson Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Bo Eriksson Distriktets yttrande Motionen tar upp frågan om behovet av samordning av biljettsystem för kollektivtrafiken inom och mellan regioner. Distriktsstyrelsen delar motionärens synpunkter och bifaller motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 95 Motionären tar upp en fråga om att öka möjligheten att använda kollektivtrafik inom och utom regioner genom en samordning av biljettsystemen. Styrelsen anser att eftersom kollektivtrafiken i vårt land styrs av kommuner och/eller landsting bör frågan lyftas, i Kommunala-, Landstings- eller Regions- pensionärsråd, då detta är en fråga som endast kan lösas lokalt i varje region. att anse motion 95 besvarad.

7 Motion nr 96 RUT-avdrag PRO Billesholm - Bjuv, Skåne ID563 I dagens samhälle förutsätts att alla har tillgång till dator som fungerar, såväl gammal som ung.myndigheter och företag hänvisar medborgarna till att söka information via deras hemsidor. Bankerna vill uppenbarligen att deras kunder inte ska besvära dem med t ex betalningar av räkningar då de tar hutlöst betalt för dessa tjänster i, antar vi, avskräckande syfte. Staten har satsat mycket stora belopp i en utbyggnad av bredband till befolkningen i, som vi antar, syfte att en övervägande del av befolkningen ska kunna utnyttja alla de tjänster som erbjuds denna väg. Vi seniorer, som inte haft möjlighet att från barnsben lära oss hantera datorer och program,hamnar inte sällan i situationer då det uppstår problem som gör att datorn inte längre fungerar som tänkt. Detta kan bero på att det uppstått något fel i ett program, hårddisken kraschat, i samband med att man bytt till en nyare dator eller t ex vid installation av "Öppen fiber". Vad vi erfarit är att man kan få RUT-avdrag om man anlitar en bartender för att blanda drinkar i samband med en festlighet. Däremot kan man inte, enligt uppgift från Skatteverket,erhålla RUTavdrag om man anlitar en firma med F-skatt för att få hjälp med datorproblem. Enligt vår mening känns hjälp vid datorproblem betydligt mera ömmande än hjälp att blanda alkoholhatiga drinkar. Vi anser dessutom att hjälp med att avhjälpa datorproblem utgör en minst lika "hushållsnära tjänst" som att erhålla hjälp med drinkblandning. Vi föreslår att i princip all betald hjälp i hemmet, vid sidan av vad som tillhandahålls via kommunal hemtjänst skall vara RUT-avdragsgrundande. Om detta av någon anledning inte låter sig göras skall i vart fall all hjälp som kräver någon form av expertis såsom t ex datorer och annan teknisk utrustning grunda rätt till RUT-avdrag. Mot denna bakgrund hemställer vi att distriktsstämman beslutar att att Bifalla denna motion samt att att Vidarebefordra denna till PRO-kongressen 2015 Bo Göran Roth Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Bo Göran Roth ,

8 Distriktets yttrande Styrelsen för PRO Skåne har vid sammanträden och beslutat att tillstyrka motionen och att göra följande yttrande: Motionens yrkande är i högstagrad välmotiverat och angeläget. Motionen antyder att det kanske inte är möjligt att all betald hjälp i hemmet (vid sidan av hemtjänst) ges skattereduktion i form av s.k. RUT-avdrag. Distriktsstyrelsen delar denna reservation. Vi inser att det kan vara svårt att dra gränser mellan olika typer av arbeten där någon form av expertis krävs. Väldigt mycket i ett hem är baserat på komplicerad teknik. Men det fall som motionen i första hand syftar på gäller den klyfta som är på väg att uppstå mellan människor som har svårt att hantera digital teknik och människor som klarar denna hantering. Därför menar vi att det finns starka skäl för att PRO arbetar för att människor får stöd i att tillgodogöra sig och nyttja digital teknik. RUT-avdrag kan vara ett av medlen för att motverka denna klyfta. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 96 Styrelsen delar mycket av det som Distriktsstyrelsen skriver i sitt utlåtande men tycker att det är bättre om staten ser till att organisationer som PRO och andra aktörer som utbildar personer i datakunskap får bättre ekonomiska möjligheter till detta. Vi anser att den digitala klyfta som har växt fram måste i största del motverkas med utbildning. När det gäller olika installationer i hemmet anser styrelsen att i första hand ska kraven ställas till leverantören som bör ta ett större ansvar för sina kunder. att anse motion 96 besvarad.

9 Motion nr 97 Fria resor Nacka, Stockholms län ID620 Motion till kongressen Motion angående resor utan kostnad för pensionärer som reser med SL. (Stockholms Lokaltrafik) Under den senaste kongressperioden, år har PRO bedrivit opinionsarbete kring pensionärernas ekonomiska situation, vilket till stor del har handlat om inkomster. Pensionärens ekonomiska situation påverkas lika mycket av utgifter. Att leva ett gott liv är att ha möjlighet, ekonomi nog, att kunna vara en del i ett socialt och kulturellt sammanhang. - Det är aldrig för sent, Statens folkhälsoinstitut (2009). I Denna utredning påpekas att äldres hälsa förbättras med möten, mat och aktivitet samt att det är lönsamt att investera i hälsosamt åldrande. Ytterligare forskningsresultat visar att ensamhet och isolering leder till ökat behov av sociala insatser. Statens folkhälsoinstitut (2007). - PRO har i en egen undersökning fått som svar, att det är gemenskap och socialt umgänge som PRO s medlemmar sätter störst värde på i sitt medlemskap. Vilket står att läsa i PRO s verksamhetsberättelse för år Fisksätra är en mindre förening, med c:a 130 medlemmar. Vår förening tillhör en aktiv samorganisation, 6 mindre föreningar i Nacka kommun. I verksamhetsplanen för 2014 har vi skrivit in att vi skall verka för ett ökat utbud föreningarna emellan. Samorganisationens gemensamma utbud av cirkelverksamhet och kulturella aktiviteter blir på det här sättet innehållsrikt. En förutsättning för att våra medlemmar ska ta till sig av vårt utbud, är att de på ett enkelt sätt kan ta sig emellan våra föreningslokaler, att de kan resa till olika platser i vår kommun. För medlemmarna i Fisksätra innebär enklaste engångsresan, buss eller tåg från Fisksätra tur och retur till närmsta intilliggande ort 6 kuponger med reskassan = 45 kr Det billigaste, om man skall resa vid fler tillfällen är att inhandla 90-dagarskort á 1400kr, reducerat pris. Det utgör en årskostnad på 5600 kr. En stor summa för en ensamstående pensionär, just den personen som är i behov av gemenskapen och det sociala umgänget. Vi vill med denna motion yrka på att PRO aktivt skall arbeta för att pensionärer dagtid skall kunna förflytta sig med SL, Stockholms lokaltrafik helt utan kostnad! Barnfamiljer har idag den förmånen, att barnvagn med 1 medföljande vuxen reser utan kostnad vid bussresor med SL. Vi hemställer att pensionärer, med eller utan rullator, skall resa utan kostnad med lokaltrafiken i Stockholms län.

10 Fisksätra PRO /ordförande Gunvor Jonsson, Trossvägen Saltsjöbaden tel: E-post: Förslag till: PRO Samorganisation Nackas samorganisationsmöte där alla 6 föreningarnas förtroendevalda var inbjudna (ca 40 deltagare) i Nacka deltog yttrande: PRO Fisksätra motionerar om fria resor för pensionärer inom Stockholms Län. Motionären anser att fria resor till och från olika aktiviteter är bra som ett förebyggande hälsoarbete. Men det kan vara svårt för många på grund av de kostnader som det innebär. Kostnaderna i sin tur kan variera mycket beroende på var man bor och var aktiviteten är. Fria resor skulle innebära en större frihet för pensionären och en lägre kostnad för samhället vad gäller sjukvård. PRO Samorganisation Nackas styrelse tycker att motionen är bra och yrkar bifall Mötet beslutade: Denna motion bifölls på ett samorganisationsmöte där alla 6 föreningarnas förtroendevalda var inbjudna (ca 40 deltagare) i Nacka deltog att PRO verkar för att införa fria resor för pensionärer inom Stockholms Län. Gunvor Jonsson Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Ola Karlsson Distriktets yttrande Motionens innehåll riktas lokalt för Stockholms trafik. Frågan har behandlats i distriktets Landstingspolitiska program, som antagits vid medlemsmöte efter remissbehandling. I det krävs införandet av "en enhetstaxa/högkostnadspris för obegränsat antal resor inom en trettiodagarsperiod. Det ska finnas ett reducerat pris för pensionärer." Distriktsstyrelsen avslår därför motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen.

11 Styrelsens utlåtande över motion nummer 97 Styrelsen har små möjligheter att påverka enskilda Landsting men har fullt förtroende för de ledamöter Distrikten utsett att driva på politiken i Landstingens pensionärsråd. Styrelsen hänvisar till Stockholms distriktets svar på motionen och ställer sig bakom detta. att avslå motion 97.

12 Motion nr 98 Rabatt med SJ Ängelholm, Skåne ID627 I PRO informerar, augusti 2014, kan man läsa att avtalet med SJ förlängts till den sista augusti PRO-medlemmar får 10 % rabatt. Detta är nog så positivt, men med tanke på att SJ numera inte trafikerar alla områden i vårt avlånga land, anser vi att PRO bör förhandla med övriga trafikbolag för att alla skall ha samma förmåner med resor via järnväg, oavsett var i landet man är bosatt. Ett exempel: För boende i nordvästra Skåne, sträckan Malmö - Göteborg, finns ett SJ-tåg. Detta stannar i Lund och Halmstad. Ängelholm blåser det bara förbi. att förhandlingar tas upp med alla övriga tågtrafikutövare i landet, t.ex. Öresundstågtrafiken att alla PRO-medlemmar skall ha samma rabattvillkor på resor oavsett var i landet vi är bosatta. Greta Lemminge Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Greta Lemminge, sekr. i Sam.org Distriktets yttrande Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 98 Idag trafikerar olika bolag med olika förutsättningar, egna rabattsystem och olika benägenhet till att skapa bra rabatter för PROs medlemmar vår järnväg runtom i Sverige. Vissa aktörer är väldigt lokala. Sammantaget blir det därför omöjligt att sluta avtal som syftar till att alla PRO medlemmar runtom i landet skall ha samma rabattvillkor. PRO kommer under kongressperioden verka för att rabattvillkoren på resor blir mer rättvisa genom att förhandla fram bra rabatter med fler tågtrafikutövare. att avslå motion 98.

13 Motion nr 99 Konsumentvägledning Skåne ID660 Att vara konsument kan vara komplicerat. Dagligen förmedlar massmedia exempel på situationer där medborgare drabbats av oseriösa säljare och/eller obegripliga eller orimliga villkor vid köp av varor och tjänster. Som enskild konsument är det inte enkelt att tränga in i den lagstiftning som bl.a. är till för att ge oss konsumenter skydd. Mängder av lagar berör området. På Konsumentverket hemsida presenteras ett urval av 15 lagar som reglerar köp av olika slag. Det övergripande målet för konsumentpolitiken är att konsumenterna har makt och möjlighet att göra aktiva val. För att konsumenterna ska kunna göra det krävs ett brett konsumentskydd på hög nivå samt tillgång till lättillgänglig och tillförlitlig information. Ett brett konsumentskydd på en hög nivå förutsätter en effektiv och väl fungerande marknadskontroll och tillsyn av efterlevnaden av lagstiftningen. Kommunernas konsumentverksamhet har en stor betydelse för att den svenska konsumentpolitiken ska vara framgångsrik. Den kommunala konsumentverksamheten är det effektivaste sättet att på lokal nivå fånga upp brister på marknaden och stödja såväl konsumenter som seriösa näringsidkare. Kommunernas arbete med konsumentvägledning för sina invånare är ett frivilligt åtagande. Verksamheterna har mycket skiftande omfattning. Några kommuner erbjuder endast telefonrådgivning, några erbjuder endast en halv timme per vecka medan andra har flera heltidsanställda. Men enligt Konsumentverkets genomgång 2013 saknar drygt invånare tillgång till konsumentvägledning. I de kommuner som saknar konsumentvägledning är det ibland svårt för konsumenterna att få oberoende enskild rådgivning. Många konsumenter är hänvisade till att själva söka information på internet. Invånare i knappt hälften av de kommuner som saknar konsumentvägledning hänvisas av sin kommun till Konsumentverket eller Allmänna reklamationsnämnden, trots att ingen enskild rådgivning ges där. Totalt arbetar 260 personer med konsumentvägledning i Sveriges kommuner. Den sammanlagda arbetstiden motsvarade enligt Konsumentverkets rapport 130 årsarbetskrafter. Många som arbetar med konsumentvägledning gör det därmed på deltid. 127 kommuner har mindre än tio timmar konsumentvägledning per vecka. Utslaget på hela befolkningen innebär det att varje årsarbetskraft ska räcka till närmare personer. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att förbundsstyrelsen får i uppdrag att verka för att konsumentvägledning blir en obligatorisk verksamhet för kommunerna, samt att den kommunala konsumentvägledningens resurser skall fördelas i någorlunda lika delar

14 mellan förebyggande insatser och enskild rådgivning. PRO-distriktet i Skåne Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Johan Pettersson Samlat utlåtande över motion nr 99 och 100

15 Motion nr 100 Lokalt förankrad konsumentrådgivning PRO Fridlevstad - Karlskrona, Blekinge ID736 Från att i stort sett varje kommun tidigare haft en politiskt vald konsumentnämnd med anställd personal har utvecklingen gått i en negativ riktning som innebär att flera kommuner, i besparingssyfte, slår sig samman i gemensam konsumentrådgivning. Så har exempelvis Karlskrona kommun ingått samarbetsavtal med nio smålandskommuner där kontoret för rådgivarna placerats i Ljungby. Som pensionär är man ett lättare offer för allt skojeri som pågår via nätet, telefonförsäljning, dörrförsäljning, bank och kreditkort och inte minst försäkringsbranschen. Därför behövs en lokalt förankrad konsumentrådgivning. Vi föreslår därför kongressen besluta att PRO tillsammans med andra pensionärsorganisationer verkar för att alla kommuner inför lokalt baserad och förankrad konsumentrådgivning. Anita Håkansson Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Anita Håkansson Distriktets yttrande Motionären föreslår att det införs en lokalt förankrad konsumentrådgivning. Konsumentvägledning finns i 272 av Sveriges 290 kommuner. Då resurserna inte är lika i alla kommuner blir detta en rättvisefråga. Lika förutsättningar för alla bör finnas oavsett var i landet man bor. Skuldfällan har även nått pensionärerna som idag hamnar hos kronofogden. Det innebär att det är viktigt med ekonomisk rådgivning på lokal nivå, då företrädare för SMS- och Seniorlån är nya aktörer på marknaden. Distriktsstyrelsen delar helt motionärens önskemål. Distriktsstyrelsen beslöt att bifalla motionen Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 99 och 100

16 Styrelsens utlåtande över motion nr 99 och 100 I PRO:s Handlingsprogram från 2012 finns denna för styrelsen prioriterade fråga och styrelsen har under kongressperioden drivit frågan bland annat i samarbete med Sveriges konsumenter. Konsumentverket har nyligen startat upp en Konsumentvägledning dit alla i Sverige ska kunna ringa. Styrelsen menar att detta inte får innebära att de lokalt förankrade konsumentrådgivarnas uppdrag minskar eller i sämsta fall dras in. Styrelsen anser att det är av allra största vikt att frågan om Kommunala konsumentrådgivare är levande i varje Kommunalt pensionärsråd i Sverige. Idag har varje kommun ansvar för konsumentvägledning till sina medborgare och styrelsen menar att det är viktigt att varje kommun tar sitt ansvar gentemot innevånarna för att alla ska få en opartisk information om lagstadgade konsumenträttigheter. att bifalla motion 100, att-sats 99:1. att anse att-sats 99:2 besvarad.

17 Motion nr 101 Livsmedelskedjornas missgynnande av ensamhushållens inköpsmöjligheter Örebro län ID692 I Sverige är ca: 50 % av alla hushåll ensamhushåll (i Stockholm 70 %). Butiker lockar med stora förpackningar och erbjuder ofta köp 3 produkter betala för 2 eller köp ännu fler varor. Vid våra träffar med konsumentombud och prisundersökare diskuterar vi detta. Problemet för små hushåll är utrymmesbrist i bostaden och dessutom transporten från affären. Att butikerna lockar med detta beror på att de vänder sig till barnfamiljer, som anses mera värda att satsa på, men vi äldre blir fler och mer krävande konsumenter. Av den anledningen anser vi att detta är en fråga som PRO skall vara drivande i. att livsmedelsbutikerna anordnar Ensamhushållens dag ett antal gånger per år med bra priser på mindre förpackningar av dagligvaror. PRO Örebro län Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Carin Carlsson Styrelsens utlåtande över motion nummer 101 Motionären tar upp frågan kring förpackningsstorlekar och möjligheten att vid något tillfälle under året erbjuda mindre förpackningar till bra priser. Styrelsen inser problemet med förpackningsstorlekar men tror inte att lösningen på problemet är att göra detta under några enstaka tillfällen under året. Styrelsen avser dock lyfta frågan om ensamhushåll och förpackningsstorlekar i vårt konsumentpolitiska arbete. att anse motion 101 besvarad.

18 Motion nr 102 Busskort PRO Njurunda - Sundsvall, Medelpad ID697 I Sundsvalls kommun har man under ett par år provat med ett 100 kronors kort för pensionärer. Kortet gäller en månad för alla busslinjer som finns inom kommunens upphandlingsområde. Detta har medfört ett stort ökande av resenärer, samt blivit ett lyft för den enskild, som blivit rörligare i sin vardag. Därför föreslår Njurunda Proförening: att PRO styrelsen får kongressens uppdrag verka för, att fler kommuner inför hundrakortet. Njurunda proförerning Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Håkan Byberg Distriktets yttrande Eftersom varje kommun är suverän i sin beslut om kollektivtrafik. Anser Vi denna motions besvarad Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att anse motionen besvarad. Styrelsens utlåtande över motion nummer 102 Motionen beskriver ett av många goda initiativ om hur kommunerna i vårt land hittar en bra lösning så att vi pensionärer har får en ökad möjlighet att använda kollektivtrafiken. Styrelsen stödjer idén med lokala lösningar i denna riktning. Då det är ett kommunalt ansvar menar styrelsen att frågan om lokalt anpassade lösningar bör tas upp lokalt i Kommunala pensionärsråden och i vissa fall även i Landstingens pensionärsråd. att anse motion 102 besvarad.

19 Motion nr 103 Giftfri mat PRO Bälinge - Uppsala, Uppsala län ID714 Motionen avser hela svenska folkets hälsa och livsstil Forskningen påvisar att vi dagligen får i oss olika kemikalier som inte är bra för vår hälsa. PRO bör på ett brett sätt gå ut och förespråka giftfri mat och närproducerad mat. Jag vill väcka alla PRO:are att delta. Syftet med motionen är att Det saknas en bred debatt om att främja svensk landsbygd, svenskt jordbruk och den svenska naturen. Vi skall höja den giftfria fanan och starta upp och gå först i en brett upplagd kampanj för giftfri, ekologisk mat. Äldre och PRO bör ta sitt ansvatr att göra en kampanj om ekologisk producerad mat att i arbetet med de stora PRO-frågorna ta med frågan om vikten av vår svenska natur och landsbygd att i samband med de äldrepolitiska frågorna om kost och mathållning för äldre betona vikten av närproducerad, ekologisk mat Sven Eriksson Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Karin Näslund-Westman Distriktets yttrande Distriktet instämmer i syftet med motionen. Hur pass hårt frågan ska prioriteras lämnar vi öppet för kongressen och PRO:s styrelse att ta ställning till. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att anse motionen besvarad. Styrelsens utlåtande över motion nummer 103 Motionären tar upp flera mycket viktiga frågor om kost och mathållning. Styrelsen anser att genom ett medlemskap i Fairtrade och ett samarbete med Sveriges konsumenter finns

20 dessa frågor med i vårt konsumentpolitiska arbete. Diskussionen om näringsriktig och bra mat är mycket viktig i vårt konsumentarbete. Att som motionären föreslår genomföra en särskild kampanj för ekologisk producerad mat finns i nuläget inte några resurser till och därför kan styrelsen inte bifalla förslaget. att avslå motion 103.

21 Motion nr 104 Begravningshjälp PRO Järbo - Sandviken, Gävleborg ID722 Fakta begravningskostnader. - Begravningskostnaderna täcks i första hand avtillgångarna i dödsboet. - Om dödsboet saknar tillgångar helt eller delvis, bör socialnämnden ge ekonomiskt bistånd som möjliggör en värdig begravning. Det kan vara upp till ett halvt basbelopp. - 7 % av alla som dör kan inte betala sin begravning själva och får hjälp av socialtjänsten med detta. Källa: Socialstyrelsens riktlinjer för kommunernas begravningshjälp. Enl. Sandvikens kommuns hemsida aug gäller citat: " Bistånd till kostnader för begravning kan utgå med max kronor (exkl. gravsten) enl. upphandlat avtal ". Denna summaräcker inte till en värdig begravning. Jag anser att alla kommuner skall stå för minst halva basbeloppet ( år 2014). Ersättningen skall dessutom betalas ut på ett enkelt och snabbt sätt. Begravningshjälpen skall vara likvärdig i hela landet. Inte några lokala upphandlingsavtal. Jag föreslår följande: att Motionen antas av PRO Gävleborg. att Motionen skickas till PRO:s kongress att Motionen antas av PRO:s kongress att PRO, lokalt och centralt, skall snarast möjligt, ta upp förhandlingar med resp. motparter om att begravningshjälpen skall vara samma summa oavset var man är mantalsskriven. Jan Engman PRO Järbo Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Jan Engman 0290/70422

22 Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det kommunala bidragettill en värdig begravning ska utgå från faktiska kostnader, ett halvt basbelopp, för närvarande, :- kan då tjäna som riktmärke. Distriktsstyrelsen anser dock att summan inte kan fastställas centralt. Det är en lokal fråga där varje kommun kan hävda sin självbestämmanderätt att besluta om begravningsbidragets storlek. Frågan bör därför väckas och drivas av KPR inom respektive kommun. Distriktsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar: Att storleken på den kommunala begravningshjälpen väcks och drivs inom KPR i respektive kommun. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 104 Styrelsen delar Distriktsstyrelsens utlåtande över motionen och föreslår att frågan lyfts i respektive kommunala pensionärsråd eller i andra diskussionsforum med kommunen. att avslå att-sats 104:4. att anse att-sats 104:1, 104:2, 104:3 besvarad.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Motion nr 25 Pension. PRO Hässelby Villastad - Stockholm, Stockholms län. Område: Ekonomi och trygghet. Motivering

Motion nr 25 Pension. PRO Hässelby Villastad - Stockholm, Stockholms län. Område: Ekonomi och trygghet. Motivering Motion nr 25 Pension PRO Hässelby Villastad - Stockholm, Stockholms län ID511 Ett rättvist pensionssystem Vårt nuvarande pensionssystem är mycket orättvist främst ur ett genusperspektiv men även mellan

Läs mer

Rapport 2010:23. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010. Näringslivsenheten

Rapport 2010:23. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010. Näringslivsenheten Rapport 2010:23 Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010 Näringslivsenheten Foto: Janne Eriksson. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, november 2010. ISSN: 1654-7691 Rapporten

Läs mer

Vi föreslår kongressen besluta att PRO verkar för att nödvändiga hjälpmedel tillhandhålls kostnadsfritt, antingen som egendom eller som lån

Vi föreslår kongressen besluta att PRO verkar för att nödvändiga hjälpmedel tillhandhålls kostnadsfritt, antingen som egendom eller som lån Motion nr 218 Fria hjälpmedel PRO Ryd - Linköping, Östergötland ID524 Många huvudmän, landsting och kommuner, har börjat ta betalt för hjälpmedel, ex rollatorer mm. För den enskilde kan hjälpmedlet betyda

Läs mer

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA Pensionärernas Riksorganisation Samorganisationen i Botkyrka 1 Förord Vid sin kongress i juni 2012 beslutade Pensionärernas Riksorganisation (PRO) att anta ett handlingsprogram

Läs mer

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 Motioner och motionssvar till Stockholms Socialdemokratiska Kvinnodistrikts distriktsmöte 2014 Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 VALBEREDNING, ALLMÄNT OCH SPECIFIKT...

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN)

SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN) SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN) Motionerna SBN 1 SBN 17 MOTION SBN 1 Byggnads MellanNorrland Byggbranschen i Sverige har förändrats i fel riktning både för byggnads medlemmar men även för beställare,

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Innehållsförteckning Inledning 3 Målgrupper och rekryteringsunderlag 4 Varför rekrytera? 5 Varför medlem i en seniororganisation? 6 Riksomfattande senior-/pensionärsorganisationer

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Remissammanställning Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43)

Remissammanställning Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43) Promemoria Ju2012/4734/KO 2013-01-18 1 Justitiedepartementet Konsumentenheten Tove Kockum Telefon 08-405 41 47 E-post tove.kallberg@regeringskansliet.se Remissammanställning Konsumenten i centrum ett framtida

Läs mer

Motioner. Fler företag fler jobb. Omläggning av skattesystemet - Motion 1.1 Behandlas av kommitté nr: 2

Motioner. Fler företag fler jobb. Omläggning av skattesystemet - Motion 1.1 Behandlas av kommitté nr: 2 Motioner Fler företag fler jobb Omläggning av skattesystemet - Motion 1.1 Behandlas av kommitté nr: 2 Arbetslösheten ökar genom konkurrens från maskiner och robotar. Mänsklig arbetskraft ersattes redan

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Motioner DISTRIKTSKONGRESS 2015. Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan49B 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.

Motioner DISTRIKTSKONGRESS 2015. Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan49B 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna. Motioner DISTRIKTSKONGRESS 2015 Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan49B 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.se/norrbotten Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens utlåtande över

Läs mer

Motioner D. Ekonomi, bildning och miljö. Kongress 2011 Uppsala

Motioner D. Ekonomi, bildning och miljö. Kongress 2011 Uppsala Motioner D Ekonomi, bildning och miljö Kongress 11 Uppsala Box 704 03 7 Stockholm Telefon 08-4 3 www.broderskap.se Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund och Broderskaps Förlag AB, 11 Kopierad upplaga

Läs mer

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först Ett delat samhälleligt ansvar för hemlöshetsfrågor. Samordning på nationell, regional och lokal nivå. Underlätta inträdet å bostadsmarknaden. Bostadsbristen är påtaglig många kommuner. Konsekvenser av

Läs mer

Kongressen 10 12 juni 2013. Motioner Yttranden

Kongressen 10 12 juni 2013. Motioner Yttranden Kongressen 10 12 juni 2013 Motioner Yttranden 1 2 Innehåll Motion nr 1 Namnändring 6 Motion nr 2 Namnbyte 7 Motion nr 3 Förslag till ändring av 1 Riksförbundets namn 8 Motion nr 4 Namnändring 9 Yttrande

Läs mer

Fallstudie om villahushållens val av bredbandsanslutning till hemmet

Fallstudie om villahushållens val av bredbandsanslutning till hemmet Fallstudie om villahushållens val av bredbandsanslutning till hemmet December 2014 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Genomförande... 3 1.3. Målgrupp och urval i undersökningen... 4 1.4. Disposition...

Läs mer

En trygg och hållbar ekonomi

En trygg och hållbar ekonomi En trygg och hållbar ekonomi Motionerna nummer 923 1 004 Motioner i huvudsak om Med ansvar och förnuft (923-939) Rättvisa skatter (940-974) Bruka utan att förbruka (975-1 004) Socialdemokratiska partistyrelsen

Läs mer

REGIONAL UTVECKLING Motion 13 Tydligt socialdemokratiskt miljöprogram för Stockholms län...32 Motion 14 Bygg bostäder på Bromma flygplats...

REGIONAL UTVECKLING Motion 13 Tydligt socialdemokratiskt miljöprogram för Stockholms län...32 Motion 14 Bygg bostäder på Bromma flygplats... INNEHÅLL VÄLFÄRD Motion 1 Flytta in socialtjänsten i skolan...3 Motion 2 Den kommunala välfärden valmöjligheter och system med kvalitetsval...4 Motion 3 Utvecklad konsumentpolitik...7 Motion 4 Äldreomsorg

Läs mer

Rapport 2011:27. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011. Näringslivsenheten

Rapport 2011:27. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011. Näringslivsenheten Rapport 2011:27 Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011 Näringslivsenheten Foto: Janne Eriksson. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, november 2011. ISSN: 1654-7691

Läs mer

Alla kunde följa med utom jag

Alla kunde följa med utom jag Alla kunde följa med utom jag Årsrapport 2011, Majblommans Riksförbund Innehåll Årsrapport 2011 Förord: Barnfattigdom har blivit en trendig fråga, men än så länge handlar den inte om barn...3 Kommunenkät

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Motion till SKLs kongress 2015 angående interndemokratin

Motion till SKLs kongress 2015 angående interndemokratin Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-02-23 Sida 15(29) KF 8 Dnr 00003-2015 Motion till SKLs kongress 2015 angående interndemokratin Kommunfullmäktiges beslut (i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Strax innan årsskiftet slog FAS 3 rekord i Skåne. Mer än 4500 personer befann sig i åtgärden. Det finns en risk att de flesta troligtvis aldrig kommer därifrån. Det beräknas att endast 2 % får en anställning.

Läs mer

Motion nr 183 Trippelskrapet. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Område: PRO:s organisation Underområde: Trippelskrapet. Motivering.

Motion nr 183 Trippelskrapet. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Område: PRO:s organisation Underområde: Trippelskrapet. Motivering. Motion nr 183 Trippelskrapet PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland ID510 som pensionärer tycker vi att prenumerationen på (abonnemanget) på Trippelskrapets lotter är för dyr. Nu kostar det 200:-/mån

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer