Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen."

Transkript

1 Motion nr 91 Motion gällande pågående teknikväxling för telefoni och bredband på landsbygden. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID518 Idag pågår en övergång till digital kommunikationsteknik via mobilnät eller fiberkabel. Risken är att det blir höga kostnader och att möjligheten helt förvinner till telefoni när befintligt kopparnät kopplas bort och god mobilnätstäckning saknas. Möjlighet till telefoni och trygghetslarm måste finnas kvar utan hög tillkommande kostnad så att det är möjligt för äldre på landsbygden att bo kvar i sitt hem. att uppmana PRO att verka för att övergången till digital kommunikationsteknik via mobilnät eller fiberkabel tar hänsyn till enskilda abonnenter på landsbygden. Inga Hagdahl Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Li Teske Distriktets yttrande Inför valet framförde flera partier vikten av en Levande landsbygd och möjligheter för utveckling av hela vårt avlånga land. Den snabba digitala teknikutvecklingen när det gäller kommunikation kan göra det svårt eller omöjligt för framför allt äldre personer att bo kvar, om t.ex man inte kan lita på sitt trygghetslarm. Motionens att sats: att uppmana PRO att verka för att övergången till digital kommunikationsteknik via mobilnät eller fiberkabel tar hänsyn till enskilda abonnenter på landsbygden bör därför noga bevakas. Distriktsstyrelsen föreslår därför höstmötet att bifalla motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 91 Styrelsen följer frågan om den digitala teknikutvecklingen med stort intresse och anser liksom

2 motionären att vid övergången till digital kommunikationsteknik via mobilnät eller fiberkabel ska det tas hänsyn till enskilda abonnenter på landsbygden. Eftersom utbyggnaden av tekniken i de flesta fall sker i kommunal regi så föreslår styrelsen att den även bevakas och lyfts för diskussion i Kommunal pensionärsråden eller i liknade sammanhang med kommunerna. att bifalla motion 91.

3 Motion nr 92 Telefoni PRO Berghem - Umeå, Västerbottens län ID523 PRO Berghem anser att Riksorganisationen ska skaffa en telefonlinje som endast medför en markering vid varje samtal från föreningar. Med dagens system kan det innebära väldigt långa samtal innan man får tag på rätt handläggare. Andra Rikstäckande organisationer har i dag sådana telefonlinjer så kallad 0771 nummer. att införa ett 0771 nummer. Yngve Lindqvist Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Yngve Lindqvist Distriktets yttrande Motionen har behandlats vi distrikts styrelsen 17/9-14 beslutade att bifalla motionen Motionen antogs som sin egen på höstmötet 16/10-14 Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 92 Styrelsen anser att motionens intention är bra men kostnaderna för en sådan tjänst måste utredas innan beslut i frågan tas. Styrelsen föreslår därför att tillsätta en utredning för att se över kostnaden samt utreda möjligheten att införa ett 0771 nummer. att anse motion 92 besvarad.

4 Motion nr 93 Fri TV-licens PRO Tullen-Byttorp - Borås, Södra Älvsborg ID537 Många pensionärer har inte längre råd att hålla sig med en dagstidning och flera har även fått avstå från att betala TV-licens. Då försvinner deras sista chans till all samhällsinformation och även sällskap i ensamheten. När det inte är några skattelättnader eller egentliga höjningar av pensionerna i sikte, borde alla pensionärer ha fri tillgång till TV. att alla pensionärer ska få fria TV-licenser. Marja Lindstedt och Ninni Dyberg Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Jöran Eriksson Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen beslutar att bifalla motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 93 och 94

5 Motion nr 94 Fri TV-licens Borås, Södra Älvsborg ID553 Många pensionärer har inte längre råd att hålla sig med en dagstidning och flera har även fått avstå från att betala TV-licens. Då försvinner deras sista chans till all samhällsinformation och även sällskap i ensamheten. När det inte är några skattelättnader eller egentliga höjningar av pensionen i sikte borde alla pensionärer har fri tillgång till TV. att alla pensionärer ska få fria TV-licenser Bengt-Ivar Skogstöm Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Bengt-Ivar Skogström Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen beslutar att bifalla motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 93 och 94 Styrelsens utlåtande över motion nr 93 och 94 Motionerna föreslår att pensionärer ska vara befriade från att betala TV licens. Idag betalar alla hushåll som äger, hyr eller lånar en TV-mottagare Radio- och TV-avgift som enligt lag tas ut för innehav av TV-mottagare. Skyldigheten att betala TV-avgift och beloppens storlek bestäms av Sveriges riksdag och handhas av Radiotjänst i Kiruna AB. TV-avgifterna finansierar delar av kostnaderna för public service, det vill säga Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och Utbildningsradion (UR). Då TV-avgiften gäller hela hushållet och då även sommarstugan och om man tar tillfälligt med sig TV-apparaten till annan plats anser styrelsen inte att det är rimligt att begära att en grupp i samhället ska stå utanför finansieringen av avgiften. att avslå motion 93, 94.

6 Motion nr 95 Resehandlingar för kollektivtrafik. Kungsbacka, Halland ID550 Att resa kollektivt, både av miljöskäl och trafiksituationen på våra vägar, är ett behov som ökar snabbt i alla typer av samhällen.men kollektiva resor både lokalt, regionalt och över landet bromsas ofta av att det finns olika och ej samordnade biljettsystem i och mellan regioner/landsting. Med dagens IT-teknik måste det gå att få ett system för hela landet. att PRO påtalar och påverkar aktuella myndigheter till en bättre samordning av resehandlingar både inom och mellan regioner/landsting. Bo Eriksson Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Bo Eriksson Distriktets yttrande Motionen tar upp frågan om behovet av samordning av biljettsystem för kollektivtrafiken inom och mellan regioner. Distriktsstyrelsen delar motionärens synpunkter och bifaller motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 95 Motionären tar upp en fråga om att öka möjligheten att använda kollektivtrafik inom och utom regioner genom en samordning av biljettsystemen. Styrelsen anser att eftersom kollektivtrafiken i vårt land styrs av kommuner och/eller landsting bör frågan lyftas, i Kommunala-, Landstings- eller Regions- pensionärsråd, då detta är en fråga som endast kan lösas lokalt i varje region. att anse motion 95 besvarad.

7 Motion nr 96 RUT-avdrag PRO Billesholm - Bjuv, Skåne ID563 I dagens samhälle förutsätts att alla har tillgång till dator som fungerar, såväl gammal som ung.myndigheter och företag hänvisar medborgarna till att söka information via deras hemsidor. Bankerna vill uppenbarligen att deras kunder inte ska besvära dem med t ex betalningar av räkningar då de tar hutlöst betalt för dessa tjänster i, antar vi, avskräckande syfte. Staten har satsat mycket stora belopp i en utbyggnad av bredband till befolkningen i, som vi antar, syfte att en övervägande del av befolkningen ska kunna utnyttja alla de tjänster som erbjuds denna väg. Vi seniorer, som inte haft möjlighet att från barnsben lära oss hantera datorer och program,hamnar inte sällan i situationer då det uppstår problem som gör att datorn inte längre fungerar som tänkt. Detta kan bero på att det uppstått något fel i ett program, hårddisken kraschat, i samband med att man bytt till en nyare dator eller t ex vid installation av "Öppen fiber". Vad vi erfarit är att man kan få RUT-avdrag om man anlitar en bartender för att blanda drinkar i samband med en festlighet. Däremot kan man inte, enligt uppgift från Skatteverket,erhålla RUTavdrag om man anlitar en firma med F-skatt för att få hjälp med datorproblem. Enligt vår mening känns hjälp vid datorproblem betydligt mera ömmande än hjälp att blanda alkoholhatiga drinkar. Vi anser dessutom att hjälp med att avhjälpa datorproblem utgör en minst lika "hushållsnära tjänst" som att erhålla hjälp med drinkblandning. Vi föreslår att i princip all betald hjälp i hemmet, vid sidan av vad som tillhandahålls via kommunal hemtjänst skall vara RUT-avdragsgrundande. Om detta av någon anledning inte låter sig göras skall i vart fall all hjälp som kräver någon form av expertis såsom t ex datorer och annan teknisk utrustning grunda rätt till RUT-avdrag. Mot denna bakgrund hemställer vi att distriktsstämman beslutar att att Bifalla denna motion samt att att Vidarebefordra denna till PRO-kongressen 2015 Bo Göran Roth Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Bo Göran Roth ,

8 Distriktets yttrande Styrelsen för PRO Skåne har vid sammanträden och beslutat att tillstyrka motionen och att göra följande yttrande: Motionens yrkande är i högstagrad välmotiverat och angeläget. Motionen antyder att det kanske inte är möjligt att all betald hjälp i hemmet (vid sidan av hemtjänst) ges skattereduktion i form av s.k. RUT-avdrag. Distriktsstyrelsen delar denna reservation. Vi inser att det kan vara svårt att dra gränser mellan olika typer av arbeten där någon form av expertis krävs. Väldigt mycket i ett hem är baserat på komplicerad teknik. Men det fall som motionen i första hand syftar på gäller den klyfta som är på väg att uppstå mellan människor som har svårt att hantera digital teknik och människor som klarar denna hantering. Därför menar vi att det finns starka skäl för att PRO arbetar för att människor får stöd i att tillgodogöra sig och nyttja digital teknik. RUT-avdrag kan vara ett av medlen för att motverka denna klyfta. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 96 Styrelsen delar mycket av det som Distriktsstyrelsen skriver i sitt utlåtande men tycker att det är bättre om staten ser till att organisationer som PRO och andra aktörer som utbildar personer i datakunskap får bättre ekonomiska möjligheter till detta. Vi anser att den digitala klyfta som har växt fram måste i största del motverkas med utbildning. När det gäller olika installationer i hemmet anser styrelsen att i första hand ska kraven ställas till leverantören som bör ta ett större ansvar för sina kunder. att anse motion 96 besvarad.

9 Motion nr 97 Fria resor Nacka, Stockholms län ID620 Motion till kongressen Motion angående resor utan kostnad för pensionärer som reser med SL. (Stockholms Lokaltrafik) Under den senaste kongressperioden, år har PRO bedrivit opinionsarbete kring pensionärernas ekonomiska situation, vilket till stor del har handlat om inkomster. Pensionärens ekonomiska situation påverkas lika mycket av utgifter. Att leva ett gott liv är att ha möjlighet, ekonomi nog, att kunna vara en del i ett socialt och kulturellt sammanhang. - Det är aldrig för sent, Statens folkhälsoinstitut (2009). I Denna utredning påpekas att äldres hälsa förbättras med möten, mat och aktivitet samt att det är lönsamt att investera i hälsosamt åldrande. Ytterligare forskningsresultat visar att ensamhet och isolering leder till ökat behov av sociala insatser. Statens folkhälsoinstitut (2007). - PRO har i en egen undersökning fått som svar, att det är gemenskap och socialt umgänge som PRO s medlemmar sätter störst värde på i sitt medlemskap. Vilket står att läsa i PRO s verksamhetsberättelse för år Fisksätra är en mindre förening, med c:a 130 medlemmar. Vår förening tillhör en aktiv samorganisation, 6 mindre föreningar i Nacka kommun. I verksamhetsplanen för 2014 har vi skrivit in att vi skall verka för ett ökat utbud föreningarna emellan. Samorganisationens gemensamma utbud av cirkelverksamhet och kulturella aktiviteter blir på det här sättet innehållsrikt. En förutsättning för att våra medlemmar ska ta till sig av vårt utbud, är att de på ett enkelt sätt kan ta sig emellan våra föreningslokaler, att de kan resa till olika platser i vår kommun. För medlemmarna i Fisksätra innebär enklaste engångsresan, buss eller tåg från Fisksätra tur och retur till närmsta intilliggande ort 6 kuponger med reskassan = 45 kr Det billigaste, om man skall resa vid fler tillfällen är att inhandla 90-dagarskort á 1400kr, reducerat pris. Det utgör en årskostnad på 5600 kr. En stor summa för en ensamstående pensionär, just den personen som är i behov av gemenskapen och det sociala umgänget. Vi vill med denna motion yrka på att PRO aktivt skall arbeta för att pensionärer dagtid skall kunna förflytta sig med SL, Stockholms lokaltrafik helt utan kostnad! Barnfamiljer har idag den förmånen, att barnvagn med 1 medföljande vuxen reser utan kostnad vid bussresor med SL. Vi hemställer att pensionärer, med eller utan rullator, skall resa utan kostnad med lokaltrafiken i Stockholms län.

10 Fisksätra PRO /ordförande Gunvor Jonsson, Trossvägen Saltsjöbaden tel: E-post: Förslag till: PRO Samorganisation Nackas samorganisationsmöte där alla 6 föreningarnas förtroendevalda var inbjudna (ca 40 deltagare) i Nacka deltog yttrande: PRO Fisksätra motionerar om fria resor för pensionärer inom Stockholms Län. Motionären anser att fria resor till och från olika aktiviteter är bra som ett förebyggande hälsoarbete. Men det kan vara svårt för många på grund av de kostnader som det innebär. Kostnaderna i sin tur kan variera mycket beroende på var man bor och var aktiviteten är. Fria resor skulle innebära en större frihet för pensionären och en lägre kostnad för samhället vad gäller sjukvård. PRO Samorganisation Nackas styrelse tycker att motionen är bra och yrkar bifall Mötet beslutade: Denna motion bifölls på ett samorganisationsmöte där alla 6 föreningarnas förtroendevalda var inbjudna (ca 40 deltagare) i Nacka deltog att PRO verkar för att införa fria resor för pensionärer inom Stockholms Län. Gunvor Jonsson Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Ola Karlsson Distriktets yttrande Motionens innehåll riktas lokalt för Stockholms trafik. Frågan har behandlats i distriktets Landstingspolitiska program, som antagits vid medlemsmöte efter remissbehandling. I det krävs införandet av "en enhetstaxa/högkostnadspris för obegränsat antal resor inom en trettiodagarsperiod. Det ska finnas ett reducerat pris för pensionärer." Distriktsstyrelsen avslår därför motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen.

11 Styrelsens utlåtande över motion nummer 97 Styrelsen har små möjligheter att påverka enskilda Landsting men har fullt förtroende för de ledamöter Distrikten utsett att driva på politiken i Landstingens pensionärsråd. Styrelsen hänvisar till Stockholms distriktets svar på motionen och ställer sig bakom detta. att avslå motion 97.

12 Motion nr 98 Rabatt med SJ Ängelholm, Skåne ID627 I PRO informerar, augusti 2014, kan man läsa att avtalet med SJ förlängts till den sista augusti PRO-medlemmar får 10 % rabatt. Detta är nog så positivt, men med tanke på att SJ numera inte trafikerar alla områden i vårt avlånga land, anser vi att PRO bör förhandla med övriga trafikbolag för att alla skall ha samma förmåner med resor via järnväg, oavsett var i landet man är bosatt. Ett exempel: För boende i nordvästra Skåne, sträckan Malmö - Göteborg, finns ett SJ-tåg. Detta stannar i Lund och Halmstad. Ängelholm blåser det bara förbi. att förhandlingar tas upp med alla övriga tågtrafikutövare i landet, t.ex. Öresundstågtrafiken att alla PRO-medlemmar skall ha samma rabattvillkor på resor oavsett var i landet vi är bosatta. Greta Lemminge Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Greta Lemminge, sekr. i Sam.org Distriktets yttrande Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 98 Idag trafikerar olika bolag med olika förutsättningar, egna rabattsystem och olika benägenhet till att skapa bra rabatter för PROs medlemmar vår järnväg runtom i Sverige. Vissa aktörer är väldigt lokala. Sammantaget blir det därför omöjligt att sluta avtal som syftar till att alla PRO medlemmar runtom i landet skall ha samma rabattvillkor. PRO kommer under kongressperioden verka för att rabattvillkoren på resor blir mer rättvisa genom att förhandla fram bra rabatter med fler tågtrafikutövare. att avslå motion 98.

13 Motion nr 99 Konsumentvägledning Skåne ID660 Att vara konsument kan vara komplicerat. Dagligen förmedlar massmedia exempel på situationer där medborgare drabbats av oseriösa säljare och/eller obegripliga eller orimliga villkor vid köp av varor och tjänster. Som enskild konsument är det inte enkelt att tränga in i den lagstiftning som bl.a. är till för att ge oss konsumenter skydd. Mängder av lagar berör området. På Konsumentverket hemsida presenteras ett urval av 15 lagar som reglerar köp av olika slag. Det övergripande målet för konsumentpolitiken är att konsumenterna har makt och möjlighet att göra aktiva val. För att konsumenterna ska kunna göra det krävs ett brett konsumentskydd på hög nivå samt tillgång till lättillgänglig och tillförlitlig information. Ett brett konsumentskydd på en hög nivå förutsätter en effektiv och väl fungerande marknadskontroll och tillsyn av efterlevnaden av lagstiftningen. Kommunernas konsumentverksamhet har en stor betydelse för att den svenska konsumentpolitiken ska vara framgångsrik. Den kommunala konsumentverksamheten är det effektivaste sättet att på lokal nivå fånga upp brister på marknaden och stödja såväl konsumenter som seriösa näringsidkare. Kommunernas arbete med konsumentvägledning för sina invånare är ett frivilligt åtagande. Verksamheterna har mycket skiftande omfattning. Några kommuner erbjuder endast telefonrådgivning, några erbjuder endast en halv timme per vecka medan andra har flera heltidsanställda. Men enligt Konsumentverkets genomgång 2013 saknar drygt invånare tillgång till konsumentvägledning. I de kommuner som saknar konsumentvägledning är det ibland svårt för konsumenterna att få oberoende enskild rådgivning. Många konsumenter är hänvisade till att själva söka information på internet. Invånare i knappt hälften av de kommuner som saknar konsumentvägledning hänvisas av sin kommun till Konsumentverket eller Allmänna reklamationsnämnden, trots att ingen enskild rådgivning ges där. Totalt arbetar 260 personer med konsumentvägledning i Sveriges kommuner. Den sammanlagda arbetstiden motsvarade enligt Konsumentverkets rapport 130 årsarbetskrafter. Många som arbetar med konsumentvägledning gör det därmed på deltid. 127 kommuner har mindre än tio timmar konsumentvägledning per vecka. Utslaget på hela befolkningen innebär det att varje årsarbetskraft ska räcka till närmare personer. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att förbundsstyrelsen får i uppdrag att verka för att konsumentvägledning blir en obligatorisk verksamhet för kommunerna, samt att den kommunala konsumentvägledningens resurser skall fördelas i någorlunda lika delar

14 mellan förebyggande insatser och enskild rådgivning. PRO-distriktet i Skåne Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Johan Pettersson Samlat utlåtande över motion nr 99 och 100

15 Motion nr 100 Lokalt förankrad konsumentrådgivning PRO Fridlevstad - Karlskrona, Blekinge ID736 Från att i stort sett varje kommun tidigare haft en politiskt vald konsumentnämnd med anställd personal har utvecklingen gått i en negativ riktning som innebär att flera kommuner, i besparingssyfte, slår sig samman i gemensam konsumentrådgivning. Så har exempelvis Karlskrona kommun ingått samarbetsavtal med nio smålandskommuner där kontoret för rådgivarna placerats i Ljungby. Som pensionär är man ett lättare offer för allt skojeri som pågår via nätet, telefonförsäljning, dörrförsäljning, bank och kreditkort och inte minst försäkringsbranschen. Därför behövs en lokalt förankrad konsumentrådgivning. Vi föreslår därför kongressen besluta att PRO tillsammans med andra pensionärsorganisationer verkar för att alla kommuner inför lokalt baserad och förankrad konsumentrådgivning. Anita Håkansson Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Anita Håkansson Distriktets yttrande Motionären föreslår att det införs en lokalt förankrad konsumentrådgivning. Konsumentvägledning finns i 272 av Sveriges 290 kommuner. Då resurserna inte är lika i alla kommuner blir detta en rättvisefråga. Lika förutsättningar för alla bör finnas oavsett var i landet man bor. Skuldfällan har även nått pensionärerna som idag hamnar hos kronofogden. Det innebär att det är viktigt med ekonomisk rådgivning på lokal nivå, då företrädare för SMS- och Seniorlån är nya aktörer på marknaden. Distriktsstyrelsen delar helt motionärens önskemål. Distriktsstyrelsen beslöt att bifalla motionen Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 99 och 100

16 Styrelsens utlåtande över motion nr 99 och 100 I PRO:s Handlingsprogram från 2012 finns denna för styrelsen prioriterade fråga och styrelsen har under kongressperioden drivit frågan bland annat i samarbete med Sveriges konsumenter. Konsumentverket har nyligen startat upp en Konsumentvägledning dit alla i Sverige ska kunna ringa. Styrelsen menar att detta inte får innebära att de lokalt förankrade konsumentrådgivarnas uppdrag minskar eller i sämsta fall dras in. Styrelsen anser att det är av allra största vikt att frågan om Kommunala konsumentrådgivare är levande i varje Kommunalt pensionärsråd i Sverige. Idag har varje kommun ansvar för konsumentvägledning till sina medborgare och styrelsen menar att det är viktigt att varje kommun tar sitt ansvar gentemot innevånarna för att alla ska få en opartisk information om lagstadgade konsumenträttigheter. att bifalla motion 100, att-sats 99:1. att anse att-sats 99:2 besvarad.

17 Motion nr 101 Livsmedelskedjornas missgynnande av ensamhushållens inköpsmöjligheter Örebro län ID692 I Sverige är ca: 50 % av alla hushåll ensamhushåll (i Stockholm 70 %). Butiker lockar med stora förpackningar och erbjuder ofta köp 3 produkter betala för 2 eller köp ännu fler varor. Vid våra träffar med konsumentombud och prisundersökare diskuterar vi detta. Problemet för små hushåll är utrymmesbrist i bostaden och dessutom transporten från affären. Att butikerna lockar med detta beror på att de vänder sig till barnfamiljer, som anses mera värda att satsa på, men vi äldre blir fler och mer krävande konsumenter. Av den anledningen anser vi att detta är en fråga som PRO skall vara drivande i. att livsmedelsbutikerna anordnar Ensamhushållens dag ett antal gånger per år med bra priser på mindre förpackningar av dagligvaror. PRO Örebro län Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Carin Carlsson Styrelsens utlåtande över motion nummer 101 Motionären tar upp frågan kring förpackningsstorlekar och möjligheten att vid något tillfälle under året erbjuda mindre förpackningar till bra priser. Styrelsen inser problemet med förpackningsstorlekar men tror inte att lösningen på problemet är att göra detta under några enstaka tillfällen under året. Styrelsen avser dock lyfta frågan om ensamhushåll och förpackningsstorlekar i vårt konsumentpolitiska arbete. att anse motion 101 besvarad.

18 Motion nr 102 Busskort PRO Njurunda - Sundsvall, Medelpad ID697 I Sundsvalls kommun har man under ett par år provat med ett 100 kronors kort för pensionärer. Kortet gäller en månad för alla busslinjer som finns inom kommunens upphandlingsområde. Detta har medfört ett stort ökande av resenärer, samt blivit ett lyft för den enskild, som blivit rörligare i sin vardag. Därför föreslår Njurunda Proförening: att PRO styrelsen får kongressens uppdrag verka för, att fler kommuner inför hundrakortet. Njurunda proförerning Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Håkan Byberg Distriktets yttrande Eftersom varje kommun är suverän i sin beslut om kollektivtrafik. Anser Vi denna motions besvarad Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att anse motionen besvarad. Styrelsens utlåtande över motion nummer 102 Motionen beskriver ett av många goda initiativ om hur kommunerna i vårt land hittar en bra lösning så att vi pensionärer har får en ökad möjlighet att använda kollektivtrafiken. Styrelsen stödjer idén med lokala lösningar i denna riktning. Då det är ett kommunalt ansvar menar styrelsen att frågan om lokalt anpassade lösningar bör tas upp lokalt i Kommunala pensionärsråden och i vissa fall även i Landstingens pensionärsråd. att anse motion 102 besvarad.

19 Motion nr 103 Giftfri mat PRO Bälinge - Uppsala, Uppsala län ID714 Motionen avser hela svenska folkets hälsa och livsstil Forskningen påvisar att vi dagligen får i oss olika kemikalier som inte är bra för vår hälsa. PRO bör på ett brett sätt gå ut och förespråka giftfri mat och närproducerad mat. Jag vill väcka alla PRO:are att delta. Syftet med motionen är att Det saknas en bred debatt om att främja svensk landsbygd, svenskt jordbruk och den svenska naturen. Vi skall höja den giftfria fanan och starta upp och gå först i en brett upplagd kampanj för giftfri, ekologisk mat. Äldre och PRO bör ta sitt ansvatr att göra en kampanj om ekologisk producerad mat att i arbetet med de stora PRO-frågorna ta med frågan om vikten av vår svenska natur och landsbygd att i samband med de äldrepolitiska frågorna om kost och mathållning för äldre betona vikten av närproducerad, ekologisk mat Sven Eriksson Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Karin Näslund-Westman Distriktets yttrande Distriktet instämmer i syftet med motionen. Hur pass hårt frågan ska prioriteras lämnar vi öppet för kongressen och PRO:s styrelse att ta ställning till. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att anse motionen besvarad. Styrelsens utlåtande över motion nummer 103 Motionären tar upp flera mycket viktiga frågor om kost och mathållning. Styrelsen anser att genom ett medlemskap i Fairtrade och ett samarbete med Sveriges konsumenter finns

20 dessa frågor med i vårt konsumentpolitiska arbete. Diskussionen om näringsriktig och bra mat är mycket viktig i vårt konsumentarbete. Att som motionären föreslår genomföra en särskild kampanj för ekologisk producerad mat finns i nuläget inte några resurser till och därför kan styrelsen inte bifalla förslaget. att avslå motion 103.

21 Motion nr 104 Begravningshjälp PRO Järbo - Sandviken, Gävleborg ID722 Fakta begravningskostnader. - Begravningskostnaderna täcks i första hand avtillgångarna i dödsboet. - Om dödsboet saknar tillgångar helt eller delvis, bör socialnämnden ge ekonomiskt bistånd som möjliggör en värdig begravning. Det kan vara upp till ett halvt basbelopp. - 7 % av alla som dör kan inte betala sin begravning själva och får hjälp av socialtjänsten med detta. Källa: Socialstyrelsens riktlinjer för kommunernas begravningshjälp. Enl. Sandvikens kommuns hemsida aug gäller citat: " Bistånd till kostnader för begravning kan utgå med max kronor (exkl. gravsten) enl. upphandlat avtal ". Denna summaräcker inte till en värdig begravning. Jag anser att alla kommuner skall stå för minst halva basbeloppet ( år 2014). Ersättningen skall dessutom betalas ut på ett enkelt och snabbt sätt. Begravningshjälpen skall vara likvärdig i hela landet. Inte några lokala upphandlingsavtal. Jag föreslår följande: att Motionen antas av PRO Gävleborg. att Motionen skickas till PRO:s kongress att Motionen antas av PRO:s kongress att PRO, lokalt och centralt, skall snarast möjligt, ta upp förhandlingar med resp. motparter om att begravningshjälpen skall vara samma summa oavset var man är mantalsskriven. Jan Engman PRO Järbo Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Jan Engman 0290/70422

22 Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det kommunala bidragettill en värdig begravning ska utgå från faktiska kostnader, ett halvt basbelopp, för närvarande, :- kan då tjäna som riktmärke. Distriktsstyrelsen anser dock att summan inte kan fastställas centralt. Det är en lokal fråga där varje kommun kan hävda sin självbestämmanderätt att besluta om begravningsbidragets storlek. Frågan bör därför väckas och drivas av KPR inom respektive kommun. Distriktsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar: Att storleken på den kommunala begravningshjälpen väcks och drivs inom KPR i respektive kommun. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 104 Styrelsen delar Distriktsstyrelsens utlåtande över motionen och föreslår att frågan lyfts i respektive kommunala pensionärsråd eller i andra diskussionsforum med kommunen. att avslå att-sats 104:4. att anse att-sats 104:1, 104:2, 104:3 besvarad.

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering.

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland ID540 Folkunga PRO, Väderstad, Mjölby kommun har under de senaste åren upplevt en klar försämring i de grundläggande betaltjänster,

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

Motion nr 212 Windowsversion 8 på datorn. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Motivering. Yrkande. Distriktets yttrande

Motion nr 212 Windowsversion 8 på datorn. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Motivering. Yrkande. Distriktets yttrande Motion nr 212 Windowsversion 8 på datorn PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland ID509 Då det är stora problem för datoranvändare med Windows 8-versionen som har lite datorvana och även för nybörjare

Läs mer

Motion nr 183 Trippelskrapet. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Område: PRO:s organisation Underområde: Trippelskrapet. Motivering.

Motion nr 183 Trippelskrapet. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Område: PRO:s organisation Underområde: Trippelskrapet. Motivering. Motion nr 183 Trippelskrapet PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland ID510 som pensionärer tycker vi att prenumerationen på (abonnemanget) på Trippelskrapets lotter är för dyr. Nu kostar det 200:-/mån

Läs mer

Motion nr 83 Fel medicin eller fel dosering kan få allvarliga följder

Motion nr 83 Fel medicin eller fel dosering kan få allvarliga följder Motion nr 83 Fel medicin eller fel dosering kan få allvarliga följder PRO Bräcke - Bräcke, Jämtlands län ID605 Område: Hälsa och vård Underområde: Läkemedel Motivering Kvinnor och män kan reagera helt

Läs mer

Område: Boende Underområde: Bostadstillägg. Motion nr 12 Bostadstillägg. PRO Ljura - Norrköping, Östergötland. Motivering. Yrkande

Område: Boende Underområde: Bostadstillägg. Motion nr 12 Bostadstillägg. PRO Ljura - Norrköping, Östergötland. Motivering. Yrkande Motion nr 12 Bostadstillägg PRO Ljura - Norrköping, Östergötland ID544 Med den prissättning som förekommer inom byggbranchen idag vet vi att många äldre som skulle behöva en mer tillgänglig bostad inte

Läs mer

Område: PRO:s organisation Underområde: Stadgar PRO Internationell - Linköping, Östergötland

Område: PRO:s organisation Underområde: Stadgar PRO Internationell - Linköping, Östergötland Motion nr 193 Ordval i stadgarnas punkt 3 PRO Internationell - Linköping, Östergötland När vi presenterar vår PRO-förening brukar vi överlämna ett A4-blad, som börjar med frågan: Varför heter vår förening

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

Motion nr 228 Äldreombud. PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg. Område: Äldres rätt till inflytande och respekt. Motivering.

Motion nr 228 Äldreombud. PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg. Område: Äldres rätt till inflytande och respekt. Motivering. Motion nr 228 Äldreombud PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID530 Område: Äldres rätt till inflytande och respekt Motivering Sveriges befolkning lever allt längre. Med högre levnadsålder följer utsatthet

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Facklig utbildning DAGORDNINGSPUNKT. nr 47 49

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Facklig utbildning DAGORDNINGSPUNKT. nr 47 49 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Facklig utbildning DAGORDNINGSPUNKT nr 47 49 Sid 2 Facklig utbildning HEM Innehåll Dagordningspunkt 47... 3 Motion nr 55 Angående förlorad inkomst vid fackliga utbildningar... 3

Läs mer

Vad tycker dina politiker?

Vad tycker dina politiker? Vad tycker dina politiker? Ta pulsen på lokalpolitikerna var står de i konsumentpolitiken? Deltagare: Ca 20 personer i grupper om 2-4 personer Tid: Två tillfällen à 40 min, alternativt tre tillfällen varav

Läs mer

Spärrmöjligheter för telefonitjänster

Spärrmöjligheter för telefonitjänster Civilutskottets betänkande 2007/08:CU25 Spärrmöjligheter för telefonitjänster Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2007/08:86, vari föreslås vissa ändringar i lagen

Läs mer

FÅ KOLL PÅ KONSUMENTPOLITIKEN VAD TYCKER PARTIERNA OCH SVERIGES UNGA OM SVERIGES KONSUMENTERS KRAV FÖR EN STARKARE KONSUMENTPOLITIK?

FÅ KOLL PÅ KONSUMENTPOLITIKEN VAD TYCKER PARTIERNA OCH SVERIGES UNGA OM SVERIGES KONSUMENTERS KRAV FÖR EN STARKARE KONSUMENTPOLITIK? FÅ KOLL PÅ KONSUMENTPOLITIKEN VAD TYCKER PARTIERNA OCH SVERIGES UNGA OM SVERIGES KONSUMENTERS KRAV FÖR EN STARKARE KONSUMENTPOLITIK? Få koll på konsumentpolitiken vad tycker partierna och ungdomarna? Vilket

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-09-01, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-09-01, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 129 Medlemsavgifter PRO Oskarshamn - Oskarshamn, Kalmar län ID561 Med nuvarande rutiner kan man vara medlem i PRO upp till ett år utan att betala medlemsavgift. Kanske inte ett stort problem,

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT nr 73 74 Sid 2 Livsmedelspolitik HEM Innehåll Dagordningspunkt 73... 3 Motion nr 113 Angående Livs tar ansvar för svensk livsmedelsproduktion...

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Motion nr 114 Hedersmedlem. PRO Lergöken - Göteborg, Göteborg. Motivering. Yrkande. Distriktets yttrande. Styrelsens utlåtande över motion nummer 114

Motion nr 114 Hedersmedlem. PRO Lergöken - Göteborg, Göteborg. Motivering. Yrkande. Distriktets yttrande. Styrelsens utlåtande över motion nummer 114 Motion nr 114 Hedersmedlem PRO Lergöken - Göteborg, Göteborg ID508 PRO Lergöken i V:a Frölunda har strax under 400 medlemmar. Vi har sett att när man kommit upp i åldern 90 år och äldre så kommer man inte

Läs mer

Motion Bättre anpassade bussar för PRO:s resor, Bussar som är lättare att komma på och av

Motion Bättre anpassade bussar för PRO:s resor, Bussar som är lättare att komma på och av Motion nr 208 Bättre anpassade bussar för PRO:s resor. PRO Möllevången - Malmö, Skåne ID502 Motion Bättre anpassade bussar för PRO:s resor, Bussar som är lättare att komma på och av Vi blir inte yngre

Läs mer

Enligt uppdrag: Per Colliander

Enligt uppdrag: Per Colliander Partiet behöver förnyelse. I den kris partiet nu befinner sig finns det anledning granska struktur och arbetsformer. Detta bör också ske på det lokala planet. Gamla Gardet har en nu pågående studiecirkel

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Nummer Id Rubrik Sambesvarad

Nummer Id Rubrik Sambesvarad Nummer Id Rubrik Sambevarad 1 Boende Den om fyllt 80 år kall ha rätten att få en egen 1 505 plat i ett äldreboende inom 3 månader 2 526 Dubbelhyra vid flytt till ärkilt boende 3 532 Upplåteleformer för

Läs mer

Prisundersökning 2014

Prisundersökning 2014 Prisundersökning 2014 Om undersökningen PRO:s prisundersökning visar prisläget den 8 oktober 2014 Nästan var femte butik i Sverige undersöktes, 839 butiker finns med i presentationen ca 2 000 ideella PRO:are

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2014-05-30, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2014-05-30, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 144 Äldres måltider PRO Ryd - Linköping, Östergötland ID527 För äldre människor som inte längre kan laga sin egen mat har måltiden övergått till att bli en livsuppehållande utfordran. Man får

Läs mer

Enkel beskrivning av hur man kan påverka via det politiska systemet i ett landsting

Enkel beskrivning av hur man kan påverka via det politiska systemet i ett landsting Enkel beskrivning av hur man kan påverka via det politiska systemet i ett landsting Gemensamt Det finns särskilda val till riksdag, kommun och till landsting (samt kyrkoval och val till EU) Gemensamt för

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:16 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:10 av Åke Holmström (kd) om alkolås på SL-bussarna Föredragande landstingsråd: Anna Kettner Ärendet Motionären föreslår att alla

Läs mer

Yttrande över motion 2016:23 av Anna Sehlin m.fl. (V) om att låta asylsökande med LMA-kort resa med SL-trafiken avgiftsfritt under lågtrafik

Yttrande över motion 2016:23 av Anna Sehlin m.fl. (V) om att låta asylsökande med LMA-kort resa med SL-trafiken avgiftsfritt under lågtrafik 1(4) Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-10-25, punkt 11 Yttrande över motion 2016:23 av Anna Sehlin m.fl. (V) om att låta asylsökande med LMA-kort resa med SL-trafiken avgiftsfritt

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

Utveckling av personvalssystemet Motion av Rebwar Hassan (mp) och Per Ankersjö (c) (2007:7)

Utveckling av personvalssystemet Motion av Rebwar Hassan (mp) och Per Ankersjö (c) (2007:7) Utlåtande 2007:122 RI (Dnr 016-915/2007) Utveckling av personvalssystemet Motion av Rebwar Hassan (mp) och Per Ankersjö (c) (2007:7) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2007:7)

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Beslut med anledning av motion om att dator och internetkoppling bör ingå i normen för försörjningsstöd i barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt stöd

Beslut med anledning av motion om att dator och internetkoppling bör ingå i normen för försörjningsstöd i barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt stöd PROTOKOLL 2013-06-12 1(1) Ks Dnr 2012/621 009 Beslut med anledning av motion om att dator och internetkoppling bör ingå i normen för försörjningsstöd i barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt stöd Sammanfattning

Läs mer

Kommunernas konsumentverksamhet

Kommunernas konsumentverksamhet Konsumentverket/KO PM 2005:4 Kommunernas konsumentverksamhet År 2004/2005 En lägesbeskrivning Innehåll Inledning... 3 1. Konsumentverksamhet i 254 kommuner... 5 2. Allt fler kommuner tecknar samarbetsavtal...

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Konsumentnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Konsumentnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Hjorten, Björnen 10.05-11.40 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Agda Johansson, vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Carina Lillbacka Pia Risán Rob Eriksson

Läs mer

Vi föreslår kongressen besluta att PRO verkar för att nödvändiga hjälpmedel tillhandhålls kostnadsfritt, antingen som egendom eller som lån

Vi föreslår kongressen besluta att PRO verkar för att nödvändiga hjälpmedel tillhandhålls kostnadsfritt, antingen som egendom eller som lån Motion nr 218 Fria hjälpmedel PRO Ryd - Linköping, Östergötland ID524 Många huvudmän, landsting och kommuner, har börjat ta betalt för hjälpmedel, ex rollatorer mm. För den enskilde kan hjälpmedlet betyda

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43)

Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43) Dnr KS-2012-466 Dpl 00 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-10-05 Per Danielsson, 054-540 80 18 per.danielsson@karlstad.se Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida

Läs mer

Brodalen. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013

Brodalen. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013 Brodalen Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013 Styrelsen för Brodalens PRO-förening avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2013 Medlemmar Antal medlemmar 2013-12 -31, 225 10 nya

Läs mer

Vi föreslår kongressen besluta att pensionärerna skall få ett högkostnadskort för all tandvård

Vi föreslår kongressen besluta att pensionärerna skall få ett högkostnadskort för all tandvård Motion nr 69 Högkostnadskort tandvården PRO Norrby - Borås, Södra Älvsborg ID538 De flesta pensionärerna dra sig för tandläkarbesök på grund av de höga behandlingskostnaderna. Dåliga tänder påverkar ju

Läs mer

Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S)

Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S) 2015-10-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE SOCN 2015/563-709 Socialnämnden Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S) Förslag till beslut Socialnämnden noterar

Läs mer

rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden

rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden Civilutskottets betänkande 2012/13:CU18 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens skrivelse 2012/13:91

Läs mer

Aktuellt. PRO Vänner. PRO Skåne. Fortsättning. Detta händer i sep-okt:

Aktuellt. PRO Vänner. PRO Skåne. Fortsättning. Detta händer i sep-okt: Aktuellt Nummer 9 september 2013 PRO Skåne Ö Rönneholmsv 2 Box 170 21 200 10 Malmö 040-30 69 90 pro-skane@skane.pro.se www.pro.se/skane Exp. & telefontid: Må - to 9-12 & 13-15 Fr 9-12 Månadens citat "Din

Läs mer

Konsumentkalender Augusti december 2016

Konsumentkalender Augusti december 2016 Konsumentkalender Augusti december 2016 Konsumentkalendern ska vara som inspiration för våra konsumentombud i Örebrodistriktet att ge tips om på bl.a. månadsmötet. Årsrelaterat dokument för aktiva konsumenters

Läs mer

Motion nr 47 Föreningars möjlihet att ordna möten och aktiviteter. PRO Sofia - Stockholm, Stockholms län. Område: Friskvård. Motivering.

Motion nr 47 Föreningars möjlihet att ordna möten och aktiviteter. PRO Sofia - Stockholm, Stockholms län. Område: Friskvård. Motivering. Motion nr 47 Föreningars möjlihet att ordna möten och aktiviteter PRO Sofia - Stockholm, Stockholms län ID596 Område: Friskvård Motivering Många är de PRO-medlemmar, som gör stora insatser både för sitt

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 2015-03-13 1 (7)

Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 2015-03-13 1 (7) Sida Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 2015-03-13 1 (7) Plats och tid Kommunhuset Mönsterås, den 13 mars 2015, kl. 09.30-11.30. Beslutande För pensionärsföreningarna Inger Danielsson, PRO Mönsterås Gunnar

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU22 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen avslår regeringens förslag till lag

Läs mer

Motion 32 Motion 33. med utlåtanden

Motion 32 Motion 33. med utlåtanden Motion 32 Motion 33 med utlåtanden 90 Motion 32 Barns utsatthet på bostadsmarknaden På förbundsstämman 2012 beslutades att uppdra till förbundsstyrelsen Rädda Barnens Barnfattigdomsrapport 2013. Enligt

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

KS 24 23 MAJ 2012. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 24 23 MAJ 2012. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 24 23 MAJ 2012 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Handläggare Fichtel Åsa Datum 2012-05-15 Diarienummer KSN-2011-0444 Kommunstyrelsen Motion av Marlene Burwick och Erik Pelling (båda S) om att det är dags

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:12 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:34 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att öka möjligheten för anställda att orka arbeta kvar längre Föredragande landstingsråd:

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2428. Stärk den enskildes rätt. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:2428. Stärk den enskildes rätt. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2428 av Ola Johansson (C) Stärk den enskildes rätt Sammanfattning Konsumentpolitiken ska utgå från att ge konsumenterna makt och möjlighet att göra aktiva

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

KF 127 11 JUNI 2012. Nr 127. Motion av Marlene Burwick m fl (alla S) om att göra heltid till en rättighet i Uppsala KSN-2011-0285

KF 127 11 JUNI 2012. Nr 127. Motion av Marlene Burwick m fl (alla S) om att göra heltid till en rättighet i Uppsala KSN-2011-0285 KF 127 11 JUNI 2012 Nr 127. Motion av Marlene Burwick m fl (alla S) om att göra heltid till en rättighet i Uppsala KSN-2011-0285 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Utveckling av personvalssystemet Motion av Rebwar Hassan (mp) och Per Ankersjö (c) (2007:7)

Utveckling av personvalssystemet Motion av Rebwar Hassan (mp) och Per Ankersjö (c) (2007:7) Utlåtande 2007: RI (Dnr 016-915/2007) Utveckling av personvalssystemet Motion av Rebwar Hassan (mp) och Per Ankersjö (c) (2007:7) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2007:7)

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Kommittédirektiv Konsumentskydd vid telefonförsäljning Dir. 2013:95 Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor och tjänster har

Läs mer

Enklare vardag för alla i en hållbar och öppen stad

Enklare vardag för alla i en hållbar och öppen stad Enklare vardag för alla i en hållbar och öppen stad www.goteborg.se Att vara vuxen innebär ett större ansvar för det som rör dina pengar och din konsumtion. Här får du lite värdefull kunskap på vägen in

Läs mer

Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid 15 oktober 2012

Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid 15 oktober 2012 PM 2012: RI (Dnr 001-1087/2012) Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid 15 oktober 2012 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Samorganisationen i Gävle

Samorganisationen i Gävle Samorganisationen i Gävle Verksamhetsplan och budget för år 2015 Sida 1 av 5 PRO Samorganisation i Gävle kommun Uppgifter enligt stadgarna I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika

Läs mer

Bengt Eriksson 2010-01-18

Bengt Eriksson 2010-01-18 BERIKON AB Promemoria Bengt Eriksson 2010-01-18 Kommunförbundet Skånes engagemang i studentbostadsfrågan Styrelsen för Kommunförbundet Skåne har väckt frågan om förbundets engagemang i studentbostadsfrågan,

Läs mer

Uppflöjning av konsumentvägledning - anmälningsärende

Uppflöjning av konsumentvägledning - anmälningsärende Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-11 Handläggare Mikael Josephson Telefon: 076-1209035 Till Norrmalms stadsdelsnämnd 2016-02-04 Uppflöjning

Läs mer

Förbättringar i hälso- och sjukvården

Förbättringar i hälso- och sjukvården Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1408 av Finn Bengtsson (M) Förbättringar i hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. med tillägget

Förbundsstyrelsen föreslår. med tillägget Förbundsmötet 2016 Utskott nummer 7 Sekreterare: Maria Wilhelms Sida 1 Motion med förslag Motion 56. E-utbildning i Mångfald Motionärer: Saime Civas, Ola Tellner, Vision Stockholms stad att Vision skapar

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Skattelättnader för hushållstjänster

Skattelättnader för hushållstjänster Socialutskottets yttrande 2006/07:SoU2y Skattelättnader för hushållstjänster Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 26 april 2007 beslutat att bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över

Läs mer

2004-10-20 5.2. Upphandling bredband Redovisning av BASprojektet. Ärendebeskrivning:

2004-10-20 5.2. Upphandling bredband Redovisning av BASprojektet. Ärendebeskrivning: 2004-10-20 5.2 Ärendebeskrivning: Regionstyrelsen beslöt 2003-06-18 att anta Sydkraft Bredband AB som leverantör för att tillhandahålla ortssammanbindande IT-infrastruktur i Skåne. I uppgörelsen ingår

Läs mer

Hela landsbygden ska med!

Hela landsbygden ska med! Hela landsbygden ska med! När elen drogs in i stugorna på 50-talet var det ingen som kunde förutse hur mycket den kan användas till...... och idag vet vi att nya tjänster och användningsområden är på väg!

Läs mer

Motion 61 Motion 62 Motion 63. med utlåtanden

Motion 61 Motion 62 Motion 63. med utlåtanden Motion 61 Motion 62 Motion 63 med utlåtanden 160 Motion 61 Nu måste vår förhandlingssamordning stärkas! Den nya lagen om affärsmässiga principer mm och det faktum att vi i Stockholm numera förhandlar med

Läs mer

Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken

Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken Utlåtande 2009: RI (Dnr 334-529/2009) Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken Motion av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda mp) (2009:8) Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Remissvar Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU

Remissvar Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Kerstin Aldstedt 2015-10-14 Dnr: RS 2015-607 Regionstyrelsen Remissvar Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU Region Östergötland har beretts möjlighet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-21. Motion om skydd för omsorgstagares pengar

Sammanträdesdatum 2014-10-21. Motion om skydd för omsorgstagares pengar SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskottet Sammanträdesdatum 2014-10-21 10 (29) 207 Motion om skydd för omsorgstagares pengar Dnr 2014/80- + INLEDNING Mårten Öhrström (C) inkom den 14 januari

Läs mer

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Valplattform för Synskadades Riksförbund

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Valplattform för Synskadades Riksförbund MAKTEN ÖVER VÅRA LIV Valplattform för Synskadades Riksförbund Vi har väntat länge nog! STAT, LANDSTING OCH KOMMUNER - nu är det dags att öka tempot rejält för att leva upp till era mål och åtaganden. Den

Läs mer

Avskaffande av åldersgräns

Avskaffande av åldersgräns Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU15 Avskaffande av åldersgräns Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2006/07:97 Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare

Läs mer

Över 300 motioner inskickade till kongressen

Över 300 motioner inskickade till kongressen PRO informerar, januari 2018. Över 300 motioner inskickade till kongressen Välkommen till ett nytt och innehållsrikt år i PRO som både innehåller kongress och valrörelse! Kongressen hålls den 15-17 juni

Läs mer

Nr Mot. 1975:

Nr Mot. 1975: Mot. 1975:1890 12 Nr 1890 av herrar Jonsson i Alingsås och Henmark med anledning av propositionen 1975:40 om kommunal konsument politisk verksamhet m. m. l proposi tionen 1972:33 angavs vissa konsumentpolitiska

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Samorganisationen i Gävle

Samorganisationen i Gävle Samorganisationen i Gävle Verksamhetsplan och budget för år 2014 Sida 1 av 5 PRO Samorganisation i Gävle kommun Uppgifter enligt stadgarna I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,66

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här:

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här: I vårt parti kan medlemmar göra sin röst hörd i många olika sammanhang. Grundläggande för påverkan är förstås möjligheter att mötas och diskutera politiska frågor och lösningar i den socialdemokratiska

Läs mer

Avslut av överenskommelse med föreningen Mötesplats Järlahuset avseende verksamheten Tjejverkstan

Avslut av överenskommelse med föreningen Mötesplats Järlahuset avseende verksamheten Tjejverkstan 2013-11-19 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2010/134 Fritidsnämnden Avslut av överenskommelse med föreningen Mötesplats Järlahuset avseende verksamheten Tjejverkstan Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Förslag på ändring av stadgar

Förslag på ändring av stadgar Förslag på ändring av stadgar Förslaget om ändring gäller för att anpassa stadgarna till att: vi numera finns på andra orter än i Göteborg. vi samverkar med många olika aktörer vi arbetar med ett bredare

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning

Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU9 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2015/16:37 Riksrevisionens

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:21 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Kompensation till SL:s resenärer Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet AB Storstockholms Lokaltrafik anhåller om kompensation

Läs mer