Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen."

Transkript

1 Motion nr 91 Motion gällande pågående teknikväxling för telefoni och bredband på landsbygden. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID518 Idag pågår en övergång till digital kommunikationsteknik via mobilnät eller fiberkabel. Risken är att det blir höga kostnader och att möjligheten helt förvinner till telefoni när befintligt kopparnät kopplas bort och god mobilnätstäckning saknas. Möjlighet till telefoni och trygghetslarm måste finnas kvar utan hög tillkommande kostnad så att det är möjligt för äldre på landsbygden att bo kvar i sitt hem. att uppmana PRO att verka för att övergången till digital kommunikationsteknik via mobilnät eller fiberkabel tar hänsyn till enskilda abonnenter på landsbygden. Inga Hagdahl Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Li Teske Distriktets yttrande Inför valet framförde flera partier vikten av en Levande landsbygd och möjligheter för utveckling av hela vårt avlånga land. Den snabba digitala teknikutvecklingen när det gäller kommunikation kan göra det svårt eller omöjligt för framför allt äldre personer att bo kvar, om t.ex man inte kan lita på sitt trygghetslarm. Motionens att sats: att uppmana PRO att verka för att övergången till digital kommunikationsteknik via mobilnät eller fiberkabel tar hänsyn till enskilda abonnenter på landsbygden bör därför noga bevakas. Distriktsstyrelsen föreslår därför höstmötet att bifalla motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 91 Styrelsen följer frågan om den digitala teknikutvecklingen med stort intresse och anser liksom

2 motionären att vid övergången till digital kommunikationsteknik via mobilnät eller fiberkabel ska det tas hänsyn till enskilda abonnenter på landsbygden. Eftersom utbyggnaden av tekniken i de flesta fall sker i kommunal regi så föreslår styrelsen att den även bevakas och lyfts för diskussion i Kommunal pensionärsråden eller i liknade sammanhang med kommunerna. att bifalla motion 91.

3 Motion nr 92 Telefoni PRO Berghem - Umeå, Västerbottens län ID523 PRO Berghem anser att Riksorganisationen ska skaffa en telefonlinje som endast medför en markering vid varje samtal från föreningar. Med dagens system kan det innebära väldigt långa samtal innan man får tag på rätt handläggare. Andra Rikstäckande organisationer har i dag sådana telefonlinjer så kallad 0771 nummer. att införa ett 0771 nummer. Yngve Lindqvist Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Yngve Lindqvist Distriktets yttrande Motionen har behandlats vi distrikts styrelsen 17/9-14 beslutade att bifalla motionen Motionen antogs som sin egen på höstmötet 16/10-14 Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 92 Styrelsen anser att motionens intention är bra men kostnaderna för en sådan tjänst måste utredas innan beslut i frågan tas. Styrelsen föreslår därför att tillsätta en utredning för att se över kostnaden samt utreda möjligheten att införa ett 0771 nummer. att anse motion 92 besvarad.

4 Motion nr 93 Fri TV-licens PRO Tullen-Byttorp - Borås, Södra Älvsborg ID537 Många pensionärer har inte längre råd att hålla sig med en dagstidning och flera har även fått avstå från att betala TV-licens. Då försvinner deras sista chans till all samhällsinformation och även sällskap i ensamheten. När det inte är några skattelättnader eller egentliga höjningar av pensionerna i sikte, borde alla pensionärer ha fri tillgång till TV. att alla pensionärer ska få fria TV-licenser. Marja Lindstedt och Ninni Dyberg Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Jöran Eriksson Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen beslutar att bifalla motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 93 och 94

5 Motion nr 94 Fri TV-licens Borås, Södra Älvsborg ID553 Många pensionärer har inte längre råd att hålla sig med en dagstidning och flera har även fått avstå från att betala TV-licens. Då försvinner deras sista chans till all samhällsinformation och även sällskap i ensamheten. När det inte är några skattelättnader eller egentliga höjningar av pensionen i sikte borde alla pensionärer har fri tillgång till TV. att alla pensionärer ska få fria TV-licenser Bengt-Ivar Skogstöm Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Bengt-Ivar Skogström Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen beslutar att bifalla motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 93 och 94 Styrelsens utlåtande över motion nr 93 och 94 Motionerna föreslår att pensionärer ska vara befriade från att betala TV licens. Idag betalar alla hushåll som äger, hyr eller lånar en TV-mottagare Radio- och TV-avgift som enligt lag tas ut för innehav av TV-mottagare. Skyldigheten att betala TV-avgift och beloppens storlek bestäms av Sveriges riksdag och handhas av Radiotjänst i Kiruna AB. TV-avgifterna finansierar delar av kostnaderna för public service, det vill säga Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och Utbildningsradion (UR). Då TV-avgiften gäller hela hushållet och då även sommarstugan och om man tar tillfälligt med sig TV-apparaten till annan plats anser styrelsen inte att det är rimligt att begära att en grupp i samhället ska stå utanför finansieringen av avgiften. att avslå motion 93, 94.

6 Motion nr 95 Resehandlingar för kollektivtrafik. Kungsbacka, Halland ID550 Att resa kollektivt, både av miljöskäl och trafiksituationen på våra vägar, är ett behov som ökar snabbt i alla typer av samhällen.men kollektiva resor både lokalt, regionalt och över landet bromsas ofta av att det finns olika och ej samordnade biljettsystem i och mellan regioner/landsting. Med dagens IT-teknik måste det gå att få ett system för hela landet. att PRO påtalar och påverkar aktuella myndigheter till en bättre samordning av resehandlingar både inom och mellan regioner/landsting. Bo Eriksson Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Bo Eriksson Distriktets yttrande Motionen tar upp frågan om behovet av samordning av biljettsystem för kollektivtrafiken inom och mellan regioner. Distriktsstyrelsen delar motionärens synpunkter och bifaller motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 95 Motionären tar upp en fråga om att öka möjligheten att använda kollektivtrafik inom och utom regioner genom en samordning av biljettsystemen. Styrelsen anser att eftersom kollektivtrafiken i vårt land styrs av kommuner och/eller landsting bör frågan lyftas, i Kommunala-, Landstings- eller Regions- pensionärsråd, då detta är en fråga som endast kan lösas lokalt i varje region. att anse motion 95 besvarad.

7 Motion nr 96 RUT-avdrag PRO Billesholm - Bjuv, Skåne ID563 I dagens samhälle förutsätts att alla har tillgång till dator som fungerar, såväl gammal som ung.myndigheter och företag hänvisar medborgarna till att söka information via deras hemsidor. Bankerna vill uppenbarligen att deras kunder inte ska besvära dem med t ex betalningar av räkningar då de tar hutlöst betalt för dessa tjänster i, antar vi, avskräckande syfte. Staten har satsat mycket stora belopp i en utbyggnad av bredband till befolkningen i, som vi antar, syfte att en övervägande del av befolkningen ska kunna utnyttja alla de tjänster som erbjuds denna väg. Vi seniorer, som inte haft möjlighet att från barnsben lära oss hantera datorer och program,hamnar inte sällan i situationer då det uppstår problem som gör att datorn inte längre fungerar som tänkt. Detta kan bero på att det uppstått något fel i ett program, hårddisken kraschat, i samband med att man bytt till en nyare dator eller t ex vid installation av "Öppen fiber". Vad vi erfarit är att man kan få RUT-avdrag om man anlitar en bartender för att blanda drinkar i samband med en festlighet. Däremot kan man inte, enligt uppgift från Skatteverket,erhålla RUTavdrag om man anlitar en firma med F-skatt för att få hjälp med datorproblem. Enligt vår mening känns hjälp vid datorproblem betydligt mera ömmande än hjälp att blanda alkoholhatiga drinkar. Vi anser dessutom att hjälp med att avhjälpa datorproblem utgör en minst lika "hushållsnära tjänst" som att erhålla hjälp med drinkblandning. Vi föreslår att i princip all betald hjälp i hemmet, vid sidan av vad som tillhandahålls via kommunal hemtjänst skall vara RUT-avdragsgrundande. Om detta av någon anledning inte låter sig göras skall i vart fall all hjälp som kräver någon form av expertis såsom t ex datorer och annan teknisk utrustning grunda rätt till RUT-avdrag. Mot denna bakgrund hemställer vi att distriktsstämman beslutar att att Bifalla denna motion samt att att Vidarebefordra denna till PRO-kongressen 2015 Bo Göran Roth Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Bo Göran Roth ,

8 Distriktets yttrande Styrelsen för PRO Skåne har vid sammanträden och beslutat att tillstyrka motionen och att göra följande yttrande: Motionens yrkande är i högstagrad välmotiverat och angeläget. Motionen antyder att det kanske inte är möjligt att all betald hjälp i hemmet (vid sidan av hemtjänst) ges skattereduktion i form av s.k. RUT-avdrag. Distriktsstyrelsen delar denna reservation. Vi inser att det kan vara svårt att dra gränser mellan olika typer av arbeten där någon form av expertis krävs. Väldigt mycket i ett hem är baserat på komplicerad teknik. Men det fall som motionen i första hand syftar på gäller den klyfta som är på väg att uppstå mellan människor som har svårt att hantera digital teknik och människor som klarar denna hantering. Därför menar vi att det finns starka skäl för att PRO arbetar för att människor får stöd i att tillgodogöra sig och nyttja digital teknik. RUT-avdrag kan vara ett av medlen för att motverka denna klyfta. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 96 Styrelsen delar mycket av det som Distriktsstyrelsen skriver i sitt utlåtande men tycker att det är bättre om staten ser till att organisationer som PRO och andra aktörer som utbildar personer i datakunskap får bättre ekonomiska möjligheter till detta. Vi anser att den digitala klyfta som har växt fram måste i största del motverkas med utbildning. När det gäller olika installationer i hemmet anser styrelsen att i första hand ska kraven ställas till leverantören som bör ta ett större ansvar för sina kunder. att anse motion 96 besvarad.

9 Motion nr 97 Fria resor Nacka, Stockholms län ID620 Motion till kongressen Motion angående resor utan kostnad för pensionärer som reser med SL. (Stockholms Lokaltrafik) Under den senaste kongressperioden, år har PRO bedrivit opinionsarbete kring pensionärernas ekonomiska situation, vilket till stor del har handlat om inkomster. Pensionärens ekonomiska situation påverkas lika mycket av utgifter. Att leva ett gott liv är att ha möjlighet, ekonomi nog, att kunna vara en del i ett socialt och kulturellt sammanhang. - Det är aldrig för sent, Statens folkhälsoinstitut (2009). I Denna utredning påpekas att äldres hälsa förbättras med möten, mat och aktivitet samt att det är lönsamt att investera i hälsosamt åldrande. Ytterligare forskningsresultat visar att ensamhet och isolering leder till ökat behov av sociala insatser. Statens folkhälsoinstitut (2007). - PRO har i en egen undersökning fått som svar, att det är gemenskap och socialt umgänge som PRO s medlemmar sätter störst värde på i sitt medlemskap. Vilket står att läsa i PRO s verksamhetsberättelse för år Fisksätra är en mindre förening, med c:a 130 medlemmar. Vår förening tillhör en aktiv samorganisation, 6 mindre föreningar i Nacka kommun. I verksamhetsplanen för 2014 har vi skrivit in att vi skall verka för ett ökat utbud föreningarna emellan. Samorganisationens gemensamma utbud av cirkelverksamhet och kulturella aktiviteter blir på det här sättet innehållsrikt. En förutsättning för att våra medlemmar ska ta till sig av vårt utbud, är att de på ett enkelt sätt kan ta sig emellan våra föreningslokaler, att de kan resa till olika platser i vår kommun. För medlemmarna i Fisksätra innebär enklaste engångsresan, buss eller tåg från Fisksätra tur och retur till närmsta intilliggande ort 6 kuponger med reskassan = 45 kr Det billigaste, om man skall resa vid fler tillfällen är att inhandla 90-dagarskort á 1400kr, reducerat pris. Det utgör en årskostnad på 5600 kr. En stor summa för en ensamstående pensionär, just den personen som är i behov av gemenskapen och det sociala umgänget. Vi vill med denna motion yrka på att PRO aktivt skall arbeta för att pensionärer dagtid skall kunna förflytta sig med SL, Stockholms lokaltrafik helt utan kostnad! Barnfamiljer har idag den förmånen, att barnvagn med 1 medföljande vuxen reser utan kostnad vid bussresor med SL. Vi hemställer att pensionärer, med eller utan rullator, skall resa utan kostnad med lokaltrafiken i Stockholms län.

10 Fisksätra PRO /ordförande Gunvor Jonsson, Trossvägen Saltsjöbaden tel: E-post: Förslag till: PRO Samorganisation Nackas samorganisationsmöte där alla 6 föreningarnas förtroendevalda var inbjudna (ca 40 deltagare) i Nacka deltog yttrande: PRO Fisksätra motionerar om fria resor för pensionärer inom Stockholms Län. Motionären anser att fria resor till och från olika aktiviteter är bra som ett förebyggande hälsoarbete. Men det kan vara svårt för många på grund av de kostnader som det innebär. Kostnaderna i sin tur kan variera mycket beroende på var man bor och var aktiviteten är. Fria resor skulle innebära en större frihet för pensionären och en lägre kostnad för samhället vad gäller sjukvård. PRO Samorganisation Nackas styrelse tycker att motionen är bra och yrkar bifall Mötet beslutade: Denna motion bifölls på ett samorganisationsmöte där alla 6 föreningarnas förtroendevalda var inbjudna (ca 40 deltagare) i Nacka deltog att PRO verkar för att införa fria resor för pensionärer inom Stockholms Län. Gunvor Jonsson Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Ola Karlsson Distriktets yttrande Motionens innehåll riktas lokalt för Stockholms trafik. Frågan har behandlats i distriktets Landstingspolitiska program, som antagits vid medlemsmöte efter remissbehandling. I det krävs införandet av "en enhetstaxa/högkostnadspris för obegränsat antal resor inom en trettiodagarsperiod. Det ska finnas ett reducerat pris för pensionärer." Distriktsstyrelsen avslår därför motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen.

11 Styrelsens utlåtande över motion nummer 97 Styrelsen har små möjligheter att påverka enskilda Landsting men har fullt förtroende för de ledamöter Distrikten utsett att driva på politiken i Landstingens pensionärsråd. Styrelsen hänvisar till Stockholms distriktets svar på motionen och ställer sig bakom detta. att avslå motion 97.

12 Motion nr 98 Rabatt med SJ Ängelholm, Skåne ID627 I PRO informerar, augusti 2014, kan man läsa att avtalet med SJ förlängts till den sista augusti PRO-medlemmar får 10 % rabatt. Detta är nog så positivt, men med tanke på att SJ numera inte trafikerar alla områden i vårt avlånga land, anser vi att PRO bör förhandla med övriga trafikbolag för att alla skall ha samma förmåner med resor via järnväg, oavsett var i landet man är bosatt. Ett exempel: För boende i nordvästra Skåne, sträckan Malmö - Göteborg, finns ett SJ-tåg. Detta stannar i Lund och Halmstad. Ängelholm blåser det bara förbi. att förhandlingar tas upp med alla övriga tågtrafikutövare i landet, t.ex. Öresundstågtrafiken att alla PRO-medlemmar skall ha samma rabattvillkor på resor oavsett var i landet vi är bosatta. Greta Lemminge Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Greta Lemminge, sekr. i Sam.org Distriktets yttrande Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 98 Idag trafikerar olika bolag med olika förutsättningar, egna rabattsystem och olika benägenhet till att skapa bra rabatter för PROs medlemmar vår järnväg runtom i Sverige. Vissa aktörer är väldigt lokala. Sammantaget blir det därför omöjligt att sluta avtal som syftar till att alla PRO medlemmar runtom i landet skall ha samma rabattvillkor. PRO kommer under kongressperioden verka för att rabattvillkoren på resor blir mer rättvisa genom att förhandla fram bra rabatter med fler tågtrafikutövare. att avslå motion 98.

13 Motion nr 99 Konsumentvägledning Skåne ID660 Att vara konsument kan vara komplicerat. Dagligen förmedlar massmedia exempel på situationer där medborgare drabbats av oseriösa säljare och/eller obegripliga eller orimliga villkor vid köp av varor och tjänster. Som enskild konsument är det inte enkelt att tränga in i den lagstiftning som bl.a. är till för att ge oss konsumenter skydd. Mängder av lagar berör området. På Konsumentverket hemsida presenteras ett urval av 15 lagar som reglerar köp av olika slag. Det övergripande målet för konsumentpolitiken är att konsumenterna har makt och möjlighet att göra aktiva val. För att konsumenterna ska kunna göra det krävs ett brett konsumentskydd på hög nivå samt tillgång till lättillgänglig och tillförlitlig information. Ett brett konsumentskydd på en hög nivå förutsätter en effektiv och väl fungerande marknadskontroll och tillsyn av efterlevnaden av lagstiftningen. Kommunernas konsumentverksamhet har en stor betydelse för att den svenska konsumentpolitiken ska vara framgångsrik. Den kommunala konsumentverksamheten är det effektivaste sättet att på lokal nivå fånga upp brister på marknaden och stödja såväl konsumenter som seriösa näringsidkare. Kommunernas arbete med konsumentvägledning för sina invånare är ett frivilligt åtagande. Verksamheterna har mycket skiftande omfattning. Några kommuner erbjuder endast telefonrådgivning, några erbjuder endast en halv timme per vecka medan andra har flera heltidsanställda. Men enligt Konsumentverkets genomgång 2013 saknar drygt invånare tillgång till konsumentvägledning. I de kommuner som saknar konsumentvägledning är det ibland svårt för konsumenterna att få oberoende enskild rådgivning. Många konsumenter är hänvisade till att själva söka information på internet. Invånare i knappt hälften av de kommuner som saknar konsumentvägledning hänvisas av sin kommun till Konsumentverket eller Allmänna reklamationsnämnden, trots att ingen enskild rådgivning ges där. Totalt arbetar 260 personer med konsumentvägledning i Sveriges kommuner. Den sammanlagda arbetstiden motsvarade enligt Konsumentverkets rapport 130 årsarbetskrafter. Många som arbetar med konsumentvägledning gör det därmed på deltid. 127 kommuner har mindre än tio timmar konsumentvägledning per vecka. Utslaget på hela befolkningen innebär det att varje årsarbetskraft ska räcka till närmare personer. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att förbundsstyrelsen får i uppdrag att verka för att konsumentvägledning blir en obligatorisk verksamhet för kommunerna, samt att den kommunala konsumentvägledningens resurser skall fördelas i någorlunda lika delar

14 mellan förebyggande insatser och enskild rådgivning. PRO-distriktet i Skåne Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Johan Pettersson Samlat utlåtande över motion nr 99 och 100

15 Motion nr 100 Lokalt förankrad konsumentrådgivning PRO Fridlevstad - Karlskrona, Blekinge ID736 Från att i stort sett varje kommun tidigare haft en politiskt vald konsumentnämnd med anställd personal har utvecklingen gått i en negativ riktning som innebär att flera kommuner, i besparingssyfte, slår sig samman i gemensam konsumentrådgivning. Så har exempelvis Karlskrona kommun ingått samarbetsavtal med nio smålandskommuner där kontoret för rådgivarna placerats i Ljungby. Som pensionär är man ett lättare offer för allt skojeri som pågår via nätet, telefonförsäljning, dörrförsäljning, bank och kreditkort och inte minst försäkringsbranschen. Därför behövs en lokalt förankrad konsumentrådgivning. Vi föreslår därför kongressen besluta att PRO tillsammans med andra pensionärsorganisationer verkar för att alla kommuner inför lokalt baserad och förankrad konsumentrådgivning. Anita Håkansson Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Anita Håkansson Distriktets yttrande Motionären föreslår att det införs en lokalt förankrad konsumentrådgivning. Konsumentvägledning finns i 272 av Sveriges 290 kommuner. Då resurserna inte är lika i alla kommuner blir detta en rättvisefråga. Lika förutsättningar för alla bör finnas oavsett var i landet man bor. Skuldfällan har även nått pensionärerna som idag hamnar hos kronofogden. Det innebär att det är viktigt med ekonomisk rådgivning på lokal nivå, då företrädare för SMS- och Seniorlån är nya aktörer på marknaden. Distriktsstyrelsen delar helt motionärens önskemål. Distriktsstyrelsen beslöt att bifalla motionen Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 99 och 100

16 Styrelsens utlåtande över motion nr 99 och 100 I PRO:s Handlingsprogram från 2012 finns denna för styrelsen prioriterade fråga och styrelsen har under kongressperioden drivit frågan bland annat i samarbete med Sveriges konsumenter. Konsumentverket har nyligen startat upp en Konsumentvägledning dit alla i Sverige ska kunna ringa. Styrelsen menar att detta inte får innebära att de lokalt förankrade konsumentrådgivarnas uppdrag minskar eller i sämsta fall dras in. Styrelsen anser att det är av allra största vikt att frågan om Kommunala konsumentrådgivare är levande i varje Kommunalt pensionärsråd i Sverige. Idag har varje kommun ansvar för konsumentvägledning till sina medborgare och styrelsen menar att det är viktigt att varje kommun tar sitt ansvar gentemot innevånarna för att alla ska få en opartisk information om lagstadgade konsumenträttigheter. att bifalla motion 100, att-sats 99:1. att anse att-sats 99:2 besvarad.

17 Motion nr 101 Livsmedelskedjornas missgynnande av ensamhushållens inköpsmöjligheter Örebro län ID692 I Sverige är ca: 50 % av alla hushåll ensamhushåll (i Stockholm 70 %). Butiker lockar med stora förpackningar och erbjuder ofta köp 3 produkter betala för 2 eller köp ännu fler varor. Vid våra träffar med konsumentombud och prisundersökare diskuterar vi detta. Problemet för små hushåll är utrymmesbrist i bostaden och dessutom transporten från affären. Att butikerna lockar med detta beror på att de vänder sig till barnfamiljer, som anses mera värda att satsa på, men vi äldre blir fler och mer krävande konsumenter. Av den anledningen anser vi att detta är en fråga som PRO skall vara drivande i. att livsmedelsbutikerna anordnar Ensamhushållens dag ett antal gånger per år med bra priser på mindre förpackningar av dagligvaror. PRO Örebro län Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Carin Carlsson Styrelsens utlåtande över motion nummer 101 Motionären tar upp frågan kring förpackningsstorlekar och möjligheten att vid något tillfälle under året erbjuda mindre förpackningar till bra priser. Styrelsen inser problemet med förpackningsstorlekar men tror inte att lösningen på problemet är att göra detta under några enstaka tillfällen under året. Styrelsen avser dock lyfta frågan om ensamhushåll och förpackningsstorlekar i vårt konsumentpolitiska arbete. att anse motion 101 besvarad.

18 Motion nr 102 Busskort PRO Njurunda - Sundsvall, Medelpad ID697 I Sundsvalls kommun har man under ett par år provat med ett 100 kronors kort för pensionärer. Kortet gäller en månad för alla busslinjer som finns inom kommunens upphandlingsområde. Detta har medfört ett stort ökande av resenärer, samt blivit ett lyft för den enskild, som blivit rörligare i sin vardag. Därför föreslår Njurunda Proförening: att PRO styrelsen får kongressens uppdrag verka för, att fler kommuner inför hundrakortet. Njurunda proförerning Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Håkan Byberg Distriktets yttrande Eftersom varje kommun är suverän i sin beslut om kollektivtrafik. Anser Vi denna motions besvarad Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att anse motionen besvarad. Styrelsens utlåtande över motion nummer 102 Motionen beskriver ett av många goda initiativ om hur kommunerna i vårt land hittar en bra lösning så att vi pensionärer har får en ökad möjlighet att använda kollektivtrafiken. Styrelsen stödjer idén med lokala lösningar i denna riktning. Då det är ett kommunalt ansvar menar styrelsen att frågan om lokalt anpassade lösningar bör tas upp lokalt i Kommunala pensionärsråden och i vissa fall även i Landstingens pensionärsråd. att anse motion 102 besvarad.

19 Motion nr 103 Giftfri mat PRO Bälinge - Uppsala, Uppsala län ID714 Motionen avser hela svenska folkets hälsa och livsstil Forskningen påvisar att vi dagligen får i oss olika kemikalier som inte är bra för vår hälsa. PRO bör på ett brett sätt gå ut och förespråka giftfri mat och närproducerad mat. Jag vill väcka alla PRO:are att delta. Syftet med motionen är att Det saknas en bred debatt om att främja svensk landsbygd, svenskt jordbruk och den svenska naturen. Vi skall höja den giftfria fanan och starta upp och gå först i en brett upplagd kampanj för giftfri, ekologisk mat. Äldre och PRO bör ta sitt ansvatr att göra en kampanj om ekologisk producerad mat att i arbetet med de stora PRO-frågorna ta med frågan om vikten av vår svenska natur och landsbygd att i samband med de äldrepolitiska frågorna om kost och mathållning för äldre betona vikten av närproducerad, ekologisk mat Sven Eriksson Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Karin Näslund-Westman Distriktets yttrande Distriktet instämmer i syftet med motionen. Hur pass hårt frågan ska prioriteras lämnar vi öppet för kongressen och PRO:s styrelse att ta ställning till. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att anse motionen besvarad. Styrelsens utlåtande över motion nummer 103 Motionären tar upp flera mycket viktiga frågor om kost och mathållning. Styrelsen anser att genom ett medlemskap i Fairtrade och ett samarbete med Sveriges konsumenter finns

20 dessa frågor med i vårt konsumentpolitiska arbete. Diskussionen om näringsriktig och bra mat är mycket viktig i vårt konsumentarbete. Att som motionären föreslår genomföra en särskild kampanj för ekologisk producerad mat finns i nuläget inte några resurser till och därför kan styrelsen inte bifalla förslaget. att avslå motion 103.

21 Motion nr 104 Begravningshjälp PRO Järbo - Sandviken, Gävleborg ID722 Fakta begravningskostnader. - Begravningskostnaderna täcks i första hand avtillgångarna i dödsboet. - Om dödsboet saknar tillgångar helt eller delvis, bör socialnämnden ge ekonomiskt bistånd som möjliggör en värdig begravning. Det kan vara upp till ett halvt basbelopp. - 7 % av alla som dör kan inte betala sin begravning själva och får hjälp av socialtjänsten med detta. Källa: Socialstyrelsens riktlinjer för kommunernas begravningshjälp. Enl. Sandvikens kommuns hemsida aug gäller citat: " Bistånd till kostnader för begravning kan utgå med max kronor (exkl. gravsten) enl. upphandlat avtal ". Denna summaräcker inte till en värdig begravning. Jag anser att alla kommuner skall stå för minst halva basbeloppet ( år 2014). Ersättningen skall dessutom betalas ut på ett enkelt och snabbt sätt. Begravningshjälpen skall vara likvärdig i hela landet. Inte några lokala upphandlingsavtal. Jag föreslår följande: att Motionen antas av PRO Gävleborg. att Motionen skickas till PRO:s kongress att Motionen antas av PRO:s kongress att PRO, lokalt och centralt, skall snarast möjligt, ta upp förhandlingar med resp. motparter om att begravningshjälpen skall vara samma summa oavset var man är mantalsskriven. Jan Engman PRO Järbo Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Jan Engman 0290/70422

22 Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det kommunala bidragettill en värdig begravning ska utgå från faktiska kostnader, ett halvt basbelopp, för närvarande, :- kan då tjäna som riktmärke. Distriktsstyrelsen anser dock att summan inte kan fastställas centralt. Det är en lokal fråga där varje kommun kan hävda sin självbestämmanderätt att besluta om begravningsbidragets storlek. Frågan bör därför väckas och drivas av KPR inom respektive kommun. Distriktsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar: Att storleken på den kommunala begravningshjälpen väcks och drivs inom KPR i respektive kommun. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 104 Styrelsen delar Distriktsstyrelsens utlåtande över motionen och föreslår att frågan lyfts i respektive kommunala pensionärsråd eller i andra diskussionsforum med kommunen. att avslå att-sats 104:4. att anse att-sats 104:1, 104:2, 104:3 besvarad.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering.

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland ID540 Folkunga PRO, Väderstad, Mjölby kommun har under de senaste åren upplevt en klar försämring i de grundläggande betaltjänster,

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

Motion nr 183 Trippelskrapet. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Område: PRO:s organisation Underområde: Trippelskrapet. Motivering.

Motion nr 183 Trippelskrapet. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Område: PRO:s organisation Underområde: Trippelskrapet. Motivering. Motion nr 183 Trippelskrapet PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland ID510 som pensionärer tycker vi att prenumerationen på (abonnemanget) på Trippelskrapets lotter är för dyr. Nu kostar det 200:-/mån

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Motion nr 114 Hedersmedlem. PRO Lergöken - Göteborg, Göteborg. Motivering. Yrkande. Distriktets yttrande. Styrelsens utlåtande över motion nummer 114

Motion nr 114 Hedersmedlem. PRO Lergöken - Göteborg, Göteborg. Motivering. Yrkande. Distriktets yttrande. Styrelsens utlåtande över motion nummer 114 Motion nr 114 Hedersmedlem PRO Lergöken - Göteborg, Göteborg ID508 PRO Lergöken i V:a Frölunda har strax under 400 medlemmar. Vi har sett att när man kommit upp i åldern 90 år och äldre så kommer man inte

Läs mer

Prisundersökning 2014

Prisundersökning 2014 Prisundersökning 2014 Om undersökningen PRO:s prisundersökning visar prisläget den 8 oktober 2014 Nästan var femte butik i Sverige undersöktes, 839 butiker finns med i presentationen ca 2 000 ideella PRO:are

Läs mer

Vad tycker dina politiker?

Vad tycker dina politiker? Vad tycker dina politiker? Ta pulsen på lokalpolitikerna var står de i konsumentpolitiken? Deltagare: Ca 20 personer i grupper om 2-4 personer Tid: Två tillfällen à 40 min, alternativt tre tillfällen varav

Läs mer

Vi föreslår kongressen besluta att PRO verkar för att nödvändiga hjälpmedel tillhandhålls kostnadsfritt, antingen som egendom eller som lån

Vi föreslår kongressen besluta att PRO verkar för att nödvändiga hjälpmedel tillhandhålls kostnadsfritt, antingen som egendom eller som lån Motion nr 218 Fria hjälpmedel PRO Ryd - Linköping, Östergötland ID524 Många huvudmän, landsting och kommuner, har börjat ta betalt för hjälpmedel, ex rollatorer mm. För den enskilde kan hjälpmedlet betyda

Läs mer

Vi föreslår kongressen besluta att pensionärerna skall få ett högkostnadskort för all tandvård

Vi föreslår kongressen besluta att pensionärerna skall få ett högkostnadskort för all tandvård Motion nr 69 Högkostnadskort tandvården PRO Norrby - Borås, Södra Älvsborg ID538 De flesta pensionärerna dra sig för tandläkarbesök på grund av de höga behandlingskostnaderna. Dåliga tänder påverkar ju

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Nummer Id Rubrik Sambesvarad

Nummer Id Rubrik Sambesvarad Nummer Id Rubrik Sambevarad 1 Boende Den om fyllt 80 år kall ha rätten att få en egen 1 505 plat i ett äldreboende inom 3 månader 2 526 Dubbelhyra vid flytt till ärkilt boende 3 532 Upplåteleformer för

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

Samorganisationen i Gävle

Samorganisationen i Gävle Samorganisationen i Gävle Verksamhetsplan och budget för år 2015 Sida 1 av 5 PRO Samorganisation i Gävle kommun Uppgifter enligt stadgarna I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Motion nr 239 Global solidaritet äldre emellan. PRO Global - Stockholm, Stockholms län. Motivering. Yrkande

Motion nr 239 Global solidaritet äldre emellan. PRO Global - Stockholm, Stockholms län. Motivering. Yrkande Motion nr 239 Global solidaritet äldre emellan PRO Global - Stockholm, Stockholms län ID615 Område: Övrigt Motivering Bättre livsvillkor och bättre möjligheter till vård innebär att människor lever längre

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan för PRO Östergötland 2015 Organisationen präglas av en levande intern demokrati och ett vitalt inre liv. Våra ställningstaganden och program är väl förankrade

Läs mer

Hela landsbygden ska med!

Hela landsbygden ska med! Hela landsbygden ska med! När elen drogs in i stugorna på 50-talet var det ingen som kunde förutse hur mycket den kan användas till...... och idag vet vi att nya tjänster och användningsområden är på väg!

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Utredning avseende SOU 2005:2, Radio och TV i allmänhetens tjänst Finansiering och skatter

Utredning avseende SOU 2005:2, Radio och TV i allmänhetens tjänst Finansiering och skatter FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2005-10-04 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-005 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S)

Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S) 2015-10-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE SOCN 2015/563-709 Socialnämnden Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S) Förslag till beslut Socialnämnden noterar

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll.

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll. SPRF Hallands distrikt Sammanträdesprotokoll Plats: Pålsbo, Halmstad Tid: 2014-03-04 Närvarande: Kent Nordenberg ordf., Rolf Johansson vice ordf., Janne Setterbom studieorganisatör, Birgitta Charpentier

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Motion om gymnasiekurs i privatekonomi och vardagsjuridik

Motion om gymnasiekurs i privatekonomi och vardagsjuridik Kommunfullmäktige 2008-08-25 176 398 2009-02-23 29 73 Kommunstyrelsen 2009-02-09 43 100 Arbets- och personalutskottet 2009-01-26 34 70 Dnr 08.483-008 augkf22 Motion om gymnasiekurs i privatekonomi och

Läs mer

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-11.15 ande Lars-Göran Wiberg (C) ordförande 1-6 Ledamöter Siv Nilsson PRO vice ordförande, ordförande 7-8 Solbritt Lindborg

Läs mer

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP www.bolmso.se Bolmsö fibergrupp Februari 2014 startades en studiecirkel för att utreda möjligheten till bredband, telefon och TV via fiber på Bolmsö Gruppen har samlat in fakta för att kunna ge en aktuell

Läs mer

Motion nr 87 Kommunikationsplattform. Skåne. Motivering. Yrkande

Motion nr 87 Kommunikationsplattform. Skåne. Motivering. Yrkande Motion nr 87 Kommunikationsplattform Skåne ID567 Område: Kommunikation Motivering En kommunikationsplattform skall, enligt vår mening, innehålla riktlinjer för organisationens kommunikation, såväl intern

Läs mer

ARVODES UTREDNINGEN BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

ARVODES UTREDNINGEN BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 ARVODES UTREDNINGEN BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 BAKGRUND På kongressen 2010 behandlades ett par motioner vilka tog upp frågan om fackliga företrädares arvoden och extra inkomster i samband med styrelseuppdrag.

Läs mer

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Framtiden för TV, Internet och telefoni Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Varför? Vår nuvarande leverans av TV som sker via kopparnätet är hotad av gamla kablar. TV bilden kommer succesivt

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Beslutande: Övriga närvarande: Adjungerade: Susanne Jönsson, ordförande Elisabeth Sandberg Kullenberg, ledamot, kommunstyrelsen

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Sammanträdesdatum 2011-12-08 Kl 09.00 11.55 Kommunhuset, KS-salen 1 Sammankallat av: Nina Klüwert Sekreterare: Ulla K Ortuño Ordförande:

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Tid: 19:00-21:00 Datum: 2014-11-19 Plats: Slammertorp

Protokoll från styrelsemöte Tid: 19:00-21:00 Datum: 2014-11-19 Plats: Slammertorp Sida 1 av 5 Protokoll från styrelsemöte Tid: 19:00-21:00 Datum: 2014-11-19 Plats: Slammertorp Närvarande: Amanda Hedenberg (t.o.m. 7) Elisabeth Östlund Jakob Maleus Cederäng (fr.o.m. 2) Oskar Birkne Rikard

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-21. Motion om skydd för omsorgstagares pengar

Sammanträdesdatum 2014-10-21. Motion om skydd för omsorgstagares pengar SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskottet Sammanträdesdatum 2014-10-21 10 (29) 207 Motion om skydd för omsorgstagares pengar Dnr 2014/80- + INLEDNING Mårten Öhrström (C) inkom den 14 januari

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Från fredag den 12 juni till söndag den 14 juni pågick kongressen på Clarion hotel vid Skanstull

Från fredag den 12 juni till söndag den 14 juni pågick kongressen på Clarion hotel vid Skanstull Kongressrapport Från fredag den 12 juni till söndag den 14 juni pågick kongressen på Clarion hotel vid Skanstull Kongressen öppnades kl 12.30 med sång av Maria Möller och Mikael Blomqvist på gitarr. Curt

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Sammanfattning Förbundsstämman 2012 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att se över arvodena i förbundet. Efter en genomgång av ordförandes

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,66

Läs mer

Moderaterna Kristdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet

Moderaterna Kristdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet Enkät Val 2010 Moderaterna Kristdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Miljöpartiet Vänsterpartiet Allmänna frågor Fråga 1 Har ert parti tagit fram ett eget konsumentpolitiskt program inför valet? Om ni

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:97 1 (5) LS 312-3044 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:76 av Jan Liliemark (fp) om att informera om skatteutjämningssystemets avgifter på landstingets lönebesked Föredragande

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Länsrättsutredningen

Länsrättsutredningen Kommunstyrelsen 2008-09-15 197 305 Arbets- och personalutskottet 2008-08-11 173 427 Dnr 08.391 11 septks14 Länsrättsutredningen Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning Luleå kommun har inbjudits att lämna

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

2004-10-20 5.2. Upphandling bredband Redovisning av BASprojektet. Ärendebeskrivning:

2004-10-20 5.2. Upphandling bredband Redovisning av BASprojektet. Ärendebeskrivning: 2004-10-20 5.2 Ärendebeskrivning: Regionstyrelsen beslöt 2003-06-18 att anta Sydkraft Bredband AB som leverantör för att tillhandahålla ortssammanbindande IT-infrastruktur i Skåne. I uppgörelsen ingår

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om skydd för omsorgstagares pengar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om skydd för omsorgstagares pengar e ' SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 15[36) 201 Motion om skydd för omsorgstagares pengar Dnr 2014/80 INLEDNING Mårten Öhrström (C) inkom den 14 januari 2014

Läs mer

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU3 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:168 Återsändande av

Läs mer

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut 9.4.5 Politiska riktlinjer, avsnittet Det goda livet - som alla äldre förtjänar Ordförande: Thomas Eneroth. Sekreterare: Anders Lindberg och Lars Westbratt. Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Närvarande : Lars Herrstedt-Rosén (LHR), Alf Christensson (AC) Håkan Sköld (HS), Robert Jensen

Läs mer

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM SAMORGANISATION I STOCKHOLM Kommunalpolitiskt PROGRAM Stockholms stad PRO SAMORGANISATION I STOCKHOLM November 2013 LAYOUT Marie Richardson Kommunalpolitiskt program PRO samorganisation Stockholm PRO antog

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Leif Eriksson 2014-03-10 Diarienummer ALN-2014-0125.30 Äldrenämnden Övergång från analoga till digitala trygghetslarm Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden den 6 november 2012.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden den 6 november 2012. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden den 6 november 2012. Närvarande: Karin Michols, Kerstin Stafås, Hans Thors, Birgitta Lindqvist, Lisbeth Lundin, Per-Olof Odén, Gustaf Lagerby,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:50 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:01 av Margareta Cederfelt (m) om hushållsnära tjänster Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären föreslår att

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Motion 12 Motion 13 Motion 14. med utlåtanden

Motion 12 Motion 13 Motion 14. med utlåtanden Motion 12 Motion 13 Motion 14 med utlåtanden 37 Motion 12 Motion angående samverkan med ifrågasatt nöjesarrangör. Det är nog inte så ovanligt att en lokal hyresgästförening sponsrar eller gör PR tör något

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2010-10-21 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

3. Medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas av styrelsen och erlagd medlemsavgift anses förverkad.

3. Medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas av styrelsen och erlagd medlemsavgift anses förverkad. Stadgar för Sundskanalen i Nordvästra Skåne 1Firma namn Sundskanalen i Nordvästra Skåne med säte i Helsingborgs Kommun, skall vara en föreningskanal. Sändningskanalens namn är Sundskanalen. 2 Syfte & mål

Läs mer

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson.

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. 6. Val

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Utbildningsplaner. ledare och funktionärer. Introduktionskurs ( Intro ) PRO 1 PRO 2. Totalt 20 studietimmar

Utbildningsplaner. ledare och funktionärer. Introduktionskurs ( Intro ) PRO 1 PRO 2. Totalt 20 studietimmar Distrikt Stockholm Utbildningsplaner för styrelseledamöter, valberedningar, revisorer, ledare och funktionärer Introduktionskurs ( Intro ) PRO 1 PRO 2 Totalt 20 studietimmar Antagna av styrelsen för PRO

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2~F: s 19 (27) Sammanträdesdatum '~l:, \DLING ~.;r? 2013-02-07 16 201:::~ 42 Dnr 2011/289 Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 18 Skoltrafik i andra län KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Dalarnas län... 3 2.1 Skolskjuts...

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering i dess lydelse den 1 april 2006 Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

PROGRAM FÖR MEDLEMSMÖTE med PRO Lindsdal kl 13.00 den 20 januari 2015 i Lindsdals Folkets Hus. Mötesdagordning

PROGRAM FÖR MEDLEMSMÖTE med PRO Lindsdal kl 13.00 den 20 januari 2015 i Lindsdals Folkets Hus. Mötesdagordning PROGRAM FÖR MEDLEMSMÖTE med PRO Lindsdal kl 13.00 den 20 januari 2015 i Lindsdals Folkets Hus Vi inleder mötet med "En visa om PRO" Mötesdagordning 1. Mötet öppnas och dagordningen godkännes. 2. Val av

Läs mer

Information om Dödsboanmälan

Information om Dödsboanmälan Information om Dödsboanmälan Till dig som har en avliden anhörig där det helt eller delvis saknas medel i dödsboet. Socialförvaltningen, Box 212, 971 07 Luleå. Besöksadress: Repslagargatan 6. Tel vx: 0920-45

Läs mer

Översyn av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd

Översyn av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd 2011-08-12 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2011/214 Social- och äldrenämnden Översyn av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd Förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden beslutar att anta de reviderade riktlinjerna

Läs mer