Motion nr 114 Hedersmedlem. PRO Lergöken - Göteborg, Göteborg. Motivering. Yrkande. Distriktets yttrande. Styrelsens utlåtande över motion nummer 114

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion nr 114 Hedersmedlem. PRO Lergöken - Göteborg, Göteborg. Motivering. Yrkande. Distriktets yttrande. Styrelsens utlåtande över motion nummer 114"

Transkript

1 Motion nr 114 Hedersmedlem PRO Lergöken - Göteborg, Göteborg ID508 PRO Lergöken i V:a Frölunda har strax under 400 medlemmar. Vi har sett att när man kommit upp i åldern 90 år och äldre så kommer man inte på våra möten längre. Vi i styrelsen tycker att det är fel att dessa människor betalar årsavgiften bara för att få tidningen. Vi vill naturligtvis att dom är kvar i förbundet och vill att kongressen beslutar enligt att-satsen nedan. att medlem blir avgiftsbefriad hedersmedlem från det år denne fyller 90 år, om denne har varit medlem i 20 år Kjell Svensson Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Kjell Svensson Distriktets yttrande Motionen förslår avgiftsbefriat medlemskap för medlemmar som fyllt 90 år och har varit medlemmar i 20 år. Tanken om hedersmedlemskap är fin och förekommer i många förningar. Distriktsstyrelsen tycker emellertid att ett generellt hedersmedlemskap baserat på ålder, 90 år, och medlemskapets längd, 20 år, är en felaktig väg att gå. Att avgiftsbefria alla dessa skulle innebära ett kraftigt intäktsbortfall för såväl många föreningar som för distrikt och riksorganisation. Distriktsstyrelsen avstyrker motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 114 En medlem som uppnått en aktningsvärd ålder av 90 år och dessutom betalt sitt medlemskap under tjugo år bör självklart premieras. Allt fler blir äldre och mår bättre allt högre upp i åldrarna. Idag är det nästan medlemmar som är över 90 år. De utgör nästan 5% av den totala medlembasen. Att avgiftsbefria alla dessa skulle utgöra ett intäktsbortfall på närmare fem miljoner. Medel som gör stor skillnad på alla nivåer i en organisation som PRO med begränsad budget. Riksorganisationen kommer under kongressperioden att se över hur man kan premiera lojala medlemmar. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 114.

2 Motion nr 115 Registrerade medlemmar PRO City Norrköping - Norrköping, Östergötland ID513 Idag förekommer det att RO, Distrikt, Samorganisationer och föreningar räknar in även Föreningsmedlemmar när det gäller debiteringar och avgifter/bidrag. Eftersom föreningsmedlemmen är huvudmedlem i annan förening skall inte den räknas med i underlaget när man betalar till Distrikt/Samorganisation mm för då blir det dubbel debitering! Man skall inte heller ta upp föreningsmedlemmar när det gäller bidrag från kommun mm. Statistiken skall bygga på huvudmedlemmar! att poängtera att statistik rörande föreningens medlemmar när det gäller in/ut betalningar skall bygga på antal huvudmedlemmar Kenneth Dahlin Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Kenneth Dahlin Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen delar motionärens åsikt att statistik rörande medlemsantal när det gäller in/ut betalningar ska bygga på antal huvudmedlemmar. Därför föreslår distriktsstyrelsen att höstmötet bifaller motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 115 och 116

3 Motion nr 116 Redovisning medlemsavgifter PRO Gnesta - Gnesta, Södermanland ID548 På kongressen 2012 berättades att man hade börjat med en bättre redovisning av medlemsavgifternas olika betalningar.viktigast är att bokföringen skall stämma överens med det antal som RO säger att vi har av medlemmar. Särskilt viktigt är det för dem som har bidrag från kommunen per antal medlemmar. Föreningarna måste veta hur många fullbetalande medlemmar som finns per den 30 december. Hur många som delbetalat och vad detta belopp blir. Hur många som avlidit men betalat fullt. Hur många som betalat fullt men gått till annan förening. Hur många som kommer från annan förening och icke betalat hos oss. Hur många medlemmar som gått in sista kvartalet och ej har betalat någon avgift. Och om det finns en ytterligare kategori med inbetalningar så skall det också finnas med i en spalt. Allt annat skall stå under övriga upplysningar. vi ställer gärna upp med att utforma blanketten. detta är nu tredje gången som vi inlämnar en motion i samma ärende. att snarast ta fram blanketter som stämmer överens med ovanstående. för att få bokföring och medlemsantal att överensstämma. Majken Strömbäck Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Majken Strömbäck , Distriktets yttrande Motionen är bifallen på föregående kongress. Majken Strömbäck kontaktar RO om vad som hänt med motionen Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att anse motionen besvarad. Samlat utlåtande över motion nr 115 och 116

4 Styrelsens utlåtande över motion nr 115 och 116 Det ska vara enkelt för föreningarna och distrikten att få uppgift om vilka som har betalat avgiften och när det har skett. I det nya medlemssystemet Hjördis kan alla föreningar idag följa löpande när medlemsavgifterna inkommer till föreningarna. Likaså har styrelsen vid årsskiftet 2014 lämnat en medlemsrapport där det framgår hur många medlemskap som finns registrerade i föreningarna. Där framgår det också hur många medlemmar som har erlagt avgift. Styrelsen har för avsikt att kontinuerligt förbättra rapportrutinerna ytterligare för att det ska bli så tydligt som möjligt hur många medlemmar som finns registrerade och hur många som bevisligen har erlagt sin medlemsavgift. Likaså ska det tydligt framgå antal huvudmedlemmar och antal s k föreningsmedlemmar. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 115, 116 besvarad.

5 Motion nr 117 Medlemskap PRO City Norrköping - Norrköping, Östergötland ID514 Vi föreslår att man inte skall kunna ansluta sig till PRO direkt utan att vara med i en förening. Föreningen är stommen i vår organisation och tar man bort detta så mister man väldigt mycket "närkontakt" med medlemmarna. Vi kan inte se några fördelar med att "direktansluta" medlemmar till PRO. att den enda möjligheten att få medlemskap i PRO är att ansluta sig till en förening! Kenneth Dahlin Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Kenneth Dahlin Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen delar motionärens åsikt. Därför föreslår distriktsstyrelsen att höstmötet bifaller motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 117, 118, 119, 120, 121 och 122

6 Motion nr 118 Direktanslutning till PRO riks PRO Trollhättan - Trollhättan, Norra Älvsborg ID579 PRO Trollhättan motsätter sig en ändring av stadgar 3 moment 2, som skulle ge rätt till direktanslutning till PRO Riks. PRO Trollhättan ser inga fördelar med direktanslutning till PRO riks, och tror inte att det kommer att öka medlemsantalet speciellt mycket. NACKDELAR: Direktanslutning kommer att minimera de lokala föreningarna i landet och minska gemenskapen. Beslutsvägarna kommer att förlängas. att anslutning ska ske som tidigare till lokalförening att avslå föreslagen ändring av stadgar 3 moment 2 PRO Trollhättan Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Ing-Britt Andersson Distriktets yttrande Styrelsen föreslår höstmötet att bifalla motionen med samma motivering som för motion ID 672. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 117, 118, 119, 120, 121 och 122

7 Motion nr 119 Medlemsvärvning PRO Hunnebostrand - Sotenäs, Bohuslän ID748 Med ett sviktande medlemsantal ser vi det oundvikligt för att om möjligt ändra den minskade medlemsanslutningen. Vi tror därför att det är dags utöka möjligheten att bli PRO:are. OBS: Denna motion är tillstyrkt av föreningen, men avstyrkt av distriktsstyrelse och distriktets höstmöte att införa stödmedlemsskap att samma avgift gäller för stödmedlemmar som föreningsmedlemmar Rune Rodin Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Bengt Eklund Distriktets yttrande Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen. Samlat utlåtande över motion nr 117, 118, 119, 120, 121 och 122

8 Motion nr 120 Medlemsskap. PRO Lysekil - Lysekil, Bohuslän ID752 Vår målsättning är att vi även i fortsättningen är en organisation av folkrörelsekaraktär där varje medlem har en egen röst, där varje lokalavdelning bestämmer över sin förening och bestämmer prislappen i den egna föreningen. Det skall även i framtiden finnas möjlighet att fritt välja att vara medlem i annan lokal förening till en mindre årskostnad. att inte godkänna ett medlemskap direkt eller stödmedlemskap i PRO:s riksorganisation. att inte godkänna en enhetlig medlemsavgift för hela organisationen. att inte godkänna en nedsatt avgift till RO för familjemedlemmar. att inte godkänna en stadgefast rätt att delta på aktiviteter i samtliga PRO föreningar. Leif Ohlsson Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Bengt Eklund Distriktets yttrande Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 117, 118, 119, 120, 121 och 122

9 Motion nr 121 Stadgeändringar PRO Lerum - Lerum, Norra Älvsborg ID695 Direktmedlemsskap Förslaget om att pensionärer skall kunna vara medlemmar endast i centralorganisationen utan att tillhöra varken distrikt- eller lokalorganisation ser vi en risk i. Vi tror att även nuvarande medlemmar kommer att välja det föreslagna alternativet. Enhetlig avgift Eftersom föreningarna har olika kostnader för lokalhyra tror vi inte heller på en enhetlig avgift. Dessutom varierar storleken på det bidrag som kommer från respektive kommun. Medlem skall kunna delta på aktiviteter i samtliga PRO-föreninger Vi anser att varje förening skall avgöra vilka aktiviteter som är öppna för alla med tanke på lokalernas kapacitet och antalet ledare. I de fall kongressen ändå beslutar om direktmedlemsskap bör det vara klart hur medlemsavgiften fördelas mellan riksorganisationen, distriktet och till den förening där medlemmen är bosatt. att direktmedlemsskap inte införs att en enhetlig avgift inte införs att medlem inte skall kunna delta i aktiviteter i samtliga PRO-föreningar Ritha Lindh Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Ritha Lindh Distriktets yttrande Motionen är en av flera, som, handlar om direktmedlemskap i PRO. Det är uppenbart, att många föreningar oroar sig för vad ett sådant medlemskap skulle innebära. Styrelsen har full förståelse för denna oro och föreslår därför höstmötet att bifalla motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla att-sats 1 och 2 att avslå att-sats 3.

10 Samlat utlåtande över motion nr 117, 118, 119, 120, 121 och 122

11 Motion nr 122 Direktanslutning till PRO Riks PRO Alingsås - Alingsås, Norra Älvsborg ID674 PRO Alingsås motsätter sig en ändring av stadgar 3 mom 3 Stödmedlem som skulle ge rätt till direktanslutning till PRO Riks. Förslaget om att pensionärer skall kunna vara medlemmar i centralorganisationen utan att tillhöra varken distrikt eller lokal organisation ser vi en risk i. Vi tror att även nuvarande medlemmar kommer att välja det föreslagna. Direktanslutning påverkar lokala föreningsbidrag och representation i KPR och LPR/RPR. För närvarande lågt räknat är ca 50% av medlemmarna redan "stödmedlemmar" då de inte deltar i föreningsverksamheten men är medlemmar för att man vill stödja det lokal intressepolitiska arbetet. Vi föreslår kongressen att rösta nej till förslaget om stadgeändring vad avser - att direktanslutning införs - att en enhetlig avgift införs att direktanslutning inte införs att en enhetlig avgift inte införs Lisbeth Axelsson Lindh Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Lisbeth Axelsson Lindh , Distriktets yttrande Motionären föreslår, att nuvarande anslutningsform behålls. Styrelsen har ingen avvikande uppfattning och förslår därför höstmötet att bifalla motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 117, 118, 119, 120, 121 och 122

12 Styrelsens utlåtande över motion 117, 118, 119, 120, 121 och 122 Pensionärer som av olika anledningar inte anser sig ha tid och möjlighet att engagera sig i föreningsarbetet behöver känna att deras stöd för PRO:s verksamhet och intressepolitiska arbete är välkommen. Givetvis gäller även för direktanslutna, stödjande medlemmar att de ska uppbära någon form av pension, eller vara samboende med medlem. Medlemskapet skall utgå från individen, och individens möjligheter att hitta fram till de aktiviteter som tilltalar honom eller henne. Styrelsen anser att det är viktigt att direktmedlemskapet inte bör konkurrera med föreningsmedlemskapet på ekonomiska grunder. Varför avgiften för stödmedlemskapet föreslås vara 400 kr. Styrelsen menar att varje förening och distrikt även fortsättningsvis själv bör kunna anpassa medlemsavgiften till den verksamhetsambition och de ekonomiska förutsättningar som råder hos dem. Reservation Undertecknad reserverar sig mot de beslut som styrelsen tog när de biföll motionerna som föreslog direktanslutning (stödmedlemskap) till PRO. Undertecknad reserverar sig också mot styrelsens beslut om att bifalla de motioner som föreslår att man skall kunna delta i alla föreningars verksamheter utan att vara medlem i respektives förening. Maurits Eliasson Styrelsen föreslår kongressen besluta att bifalla att-sats 119:1, 120:2, 120:3, 121:2, 122:2. att avslå motion 117, 118, att-sats 119:2, 120:1, 120:4, 121:1, 121:3, 122:1.

13 Motion nr 123 Förmåner i medlemskapet. Skåne ID583 Vi har i dag en situation i samhället där det blir allt svårare att betala med kontanter. På många ställen krävs att man ska betala med kredit- eller betalkort. Det kontantlösa samhället är på väg att genomföras. Samtidigt vet vi att en stor del av våra medlemmar saknar betalkort. Att erbjuda medlemmarna ett betal/kreditkort i sitt medlemskap är ett bra alternativ till alla de oseriösa kreditinstitut som erbjuder sig att låna ut pengar. Samtidigt vet vi att många organisationer och föreningar erbjuder medlemskort som är anslutet till Visa eller MasterCard eller dylikt och som också innehåller en del förmåner. Detta är en bra förmån för medlemmarna. PRO Skåne har diskuterat möjligheten av att PRO-medlemskapet erbjuder medlemmarna ett medlemskort anslutet till Visa eller MasterCard med en del förmåner som t.ex. rabatt på hotell, resor av olika slag som t.ex med SJ, billigare semestervecka på Gysinge Inköp av teknik o.s.v. detta några exempel på vilka förmåner ett kort skulle kunna innehålla. PRO Skåne föreslår kongressen besluta att Under kongressperioden ansluta medlemskortet till MasterCard eller Visa. att Erbjuda denna förmån i PRO-medlemskapet PRO-distriktet i Skåne Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Johan Pettersson Styrelsens utlåtande över motion nummer 123 I mars 2015 lanserade PROs riksorganisation ett eget kredit & betalkort, PRO-Mastercard inom ramen för PROs nya förmånspaket PRO-Mervärde. Detta för att säkerställa att PROs medlemmar ska ha möjlighet att ansöka om ett kreditkort utan årsavgift med konkurrenskraftiga villkor och bra försäkringar. Förmånspaketet PRO-Mervärde ingår i vårt ordinarie medlemskap och medlemskort i PRO men de medlemmar som väljer att uppgradera sitt medlemskort till ett kredit och betalkort kan istället använda det som bevis för medlemskap när de nyttjar de förmåner som erbjuds i PROs förmånsprogram. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 123 besvarad.

14 Motion nr 124 Regionala kampanjer PRO Gustavsberg Ingarö - Värmdö, Stockholms län ID593 I Sverige finns ca personer som omfattas av den allmänna pensionen. Av dessa är ca medlemmar i PRO. Det är en organisationsgrad på runt 29 procent. En betydande siffra men den borde vara större. PRO borde rimligen organisera 40 procent av alla pensionärer. Medlemsvärvningen sköts i huvudsak av riksorganisationen med sina riktade 65-års brev. Den insatsen följs bl.a. upp av föreningar och distrikt som också bedriver egen medlemsvärvning i varierande grad. Det är bra. Men det räcker inte. Resultatet 2013/14 var i princip plus minus noll. Det vill säga att vi fick in nästa lika många som gick ur. Därmed bröts en flerårig trend av nettominskning. På många ställen håller alltså PRO ställningarna medlemsmässigt men på andra håll fortsätter tappet, bl.a. i storstadsregioner som Stockholm och Västra Sverige. Därför behövs nya och kraftfulla insatser så att PRO kan öka sin andel bland pensionärerna. Dessutom i en tid där dessa är fler än någonsin. Olika projekt och insatser har prövats med organisationsuppbyggnad och nya evenemang. Det har säkert bidragit till både ökat tillträde som minskade utträden i medlemskåren. För det handlar ju både om att vinna nya som att behålla dem vi har. Ett bra sätt att utveckla våra verksamheter är att få in många nya medlemmar. Fler genererar fler. Därför behövs mer av riktade värvningsinsatser. Genom samordning mellan förbund, distrikt och samorganisationer kan regionala värvaraktiviteter bedrivas samtidigt som föreningarna öppnar för ett bra mottagande och utbildningar. Ett oprövat kort är profilreklam för PRO i olika media, inte minst TV och trafikreklam. Det är visserligen dyrt men vi är inte främmande för en extra förbundspeng till sådana insatser. att PRO under kongressperioden planerar och genomför fleråriga och gemensamma regionala medlemsvärvarkampanjer i syfte att rejält höja organisationsgraden i distrikten att som finansiering av detta överväga en särskild och tillfällig avgift från föreningarna, t.ex. 1 kr per medlem, för ändamålet. Styrelsen för PRO Gustavsberg-Ingarö Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Göran Ivarson

15 Distriktets yttrande Pro är som alla organisationer inställd på kraftfulla värvarkampanjer och bejakar detta med olika medel som står till förfogande, såsom deltagande i mässor och andra stora evenemang. Det är också viktigt att storstadssatsningen fortsätter eftersom det är i dessa regioner vi tappar mest Ytterst är det dock föreningarna som är ansvariga för medlemsvärvningen lokalt, men kan få stöd och hjälp av RO i speciella fall. Distriktsstyrelsen bifaller första attsatsen. Men att ta ut en avgift av föreningarna på 1 krona/per medlem är en kostnadsmässigt dyr historia att hantera, och för den skull inte genomförbar. Distriktsstyrelsen avslår därför andra attsatsen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla att-sats 1 att avslå att-sats 2. Styrelsens utlåtande över motion nummer 124 Som motionären beskriver bröts en flerårig trend av nettominskning under 2013/14 under 2014/15 registrerar vi för första gången på flera år en nettoökning. PROs medlemsantal ökar. Även i de tre storstadsregionerna. Det finns flera orsaker till detta, den viktigaste orsaken är det stora arbete som görs ute i många distrikt och föreningar. Tillexempel genom föreningarnas egen uppsökande verksamhet och medlemserbjudanden. En annan viktig orsak är de framgångsrika kampanjer som riksorganisationen genomfört under senaste åren. Det är viktigt att medlemmarnas samlade medel används så effektivt som möjligt framförallt när det gäller medlemsvård och rekryteringskampanjer. Riksorganisationens styrelse och tjänstemän utvärderar därför hela tiden befintliga kampanjer såväl som alternativ till nya kampanjer och bör fortsätta göra så under kongressperioden. För att fortsätta den positiva trend vi sett de senaste åren krävs inte bara lyckade kampanjer på regional och rikstäckande nivå utan även fortsatta insatser från PROs föreningar, insatser som också måste finansieras. Att belägga föreningarna med ytterligare en avgift kan därför få motsatt effekt. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå att-sats 124:2. att anse att-sats 124:1 besvarad.

16 Motion nr 125 Aktiv Medlemsvärvning Hälsosamt åldrande. Nacka, Stockholms län ID621 Motion till kongressen Motion som riktar sig till PRO s arbete för medlemsvärvning. Motion angående PRO s engagemang och arbete för aktiviteter vilka stimulerar ett hälsosamt åldrande. Aktiviteter som tilltalar de 50-talister vilka står på tur att sluta sitt arbetsliv och är PRO s presumtiva medlemmar. Bakgrund. Distriktets verksamhetsplan 2014 sid 6 Medlemsrekrytering och medlemsvård, här påpekas att det behövs en förstärkning av PRO:s attraktionskraft bland yngre pensionärer. Dessutom säger man: vi fortsätter satsningen på att starta fler konceptföreningar, och utveckla dessa. Nacka sjukhus har ett för äldre populärt Rehabiliterings centra. Att besöka detta center och få den hjälp och det stöd man behöver kräver ett läkarintyg. Rehabilitering = återställ förlorad funktion efter sjukdom eller olycka Habilitering = bevara/förbättra eller utveckla färdigheter. Jag vill mena att det fattas Habiliteringscentra för äldre. Senior Habiliterings Centra. Ett nytt begrepp som PRO kan vara först med att införa! Ett begrepp som skulle tilltala nyblivna åringar. Senare års forskning visar att fysisk aktivitet i tredje åldern, motverkar muskelsvaghet, främjar hjärt- och kärlhälsa och har visat sig ha en positiv inverkan på psykisk hälsa, kan även främja ett kognitivt hälsosamt åldrande. (Äldrecentrum FoU 2012) En kunskapsöversikt över senare års forskning, (Anita Karp 2012) Här följer några citat från sammanställningen av översikten. (tabell 2.) Seniorcentren står inför utmaningar att anpassa sig till nya grupper äldre, som har annan utbildning, andra livserfarenheter och intressen än tidigare generationer. Många lockas av aktiviteter som fokuserar på hälsa och välbefinnande. De noterar en rörelse från att seniorcentren främst fokuserat på äldre i en sårbar livssituation till att också rikta sig till mer väletablerade äldre.

17 Bland framgångsfaktorerna nämner forskarna att det på centret även finns yngre deltagare och att man tonar ner att det är senior center. Pro organiserar riksmästerskap med syfte att stimulera friskvårdsaktiviteter, ex Boule, Bridge. Pro arbetar även för att inträde till statliga museer blir gratis. -Kanske kan man även arbeta för att medlemskap till olika gym/träningslokaler, såväl statliga som privata kan erbjudas i samband med PRO-medlemskapet? -En annan tänkbar framtid är att PRO s folkhögskola anordnar kurser för Coacher/personliga tränare, speciellt inriktade mot seniorer, för seniorer! Att PRO skall verka för att sportanläggningar, simhallar och liknande verksamheter skall stå öppet för den äldre människan i samhället i syfte att vidareutveckla sina normala färdigheter! Förslag till: PRO Samorganisation Nackas samorganisationsmöte där alla 6 föreningarnas förtroendevalda var inbjudna (ca 40 deltagare) i Nacka deltog yttrande: PRO Fisksätra motionerar om Aktiv Medlemsvärvning Hälsosamt åldrande. Motionären argumenterar för att PRO skulle kunna bli mer attraktivt för presumtiva medlemmar om man som medlem kunde få rabatt på olika hälsofrämjande aktiviteter såsom tex gym, simning, personlig tränare etc. Men motionären argumenterar också för ett aktivare liv för äldre som redan är medlemmar. Till detta kan PRO göra så mycket mer, tex gratis inträde till museer, ordna olika friskvårdsaktiviteter, ordna utbildning i hälso-och friskvård. PRO Samorganisation Nackas styrelse tycker att motionen är bra och yrkar bifall Mötet beslutade: Denna motion bifölls på ett samorganisationsmöte där alla 6 föreningarnas förtroendevalda var inbjudna (ca 40 deltagare) i Nacka deltog att PRO verkar för Aktiv Medlemsvärvning och ett Hälsosamt åldrande. Gunvor Jonsson, Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Ola Karlsson

18 Distriktets yttrande Motionens innehåll och krav ligger väl i linje med PRO:s handlingsprogram och ageranden. Distriktsstyrelsen bifaller motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 125 De undersökningar och framtidsstudier PROs riksorganisation gör med jämna mellanrum bekräftar motionärens motivering. Friskvård såväl som aktiviteter kring psykisk och fysisk hälsa är mycket efterfrågade aktiviteter hos både befintliga medlemmar och kanske framförallt hos de yngre, presumtiva medlemmarna. För att stärka PROs medlemsvård och medlemsrekrytering arbetar riksorganisationen redan idag och kommer fortsätta med att särskilt stärka de delar av vår verksamhetsutveckling och rekrytering som handlar om hälsa & friskvård. I vårt nya förmånspaket PRO-Mervärde som lanserades i februari 2015 finns dessutom en mycket bra rabatt hos gymkedjan Actic. I de värvarmaterial som kommer tas fram under kongressperioden kommer PRO i flera av dem särskilt framhålla friskvård & hälsa. Styrelsen föreslår kongressen besluta att bifalla motion 125.

19 Motion nr 126 Direktanslutning till PRO riks PRO Alingsås - Alingsås, Norra Älvsborg ID667 Direktanslutning till PRO riks PRO Alingsås Norra Älvsborg Område: PRO:s organisation PRO Alingsås tillstyrker ändring av stadgar 3 MOM 2 Medlemskap i förening, nuvarande stycke 2 förändraas. Vi föreslår kongressen att följande skrivning stryks: Medlem som vid kalenderårets sista dag ej betalt medlemsavgift utesluts. Sådan medlem kan återfå medlemskap när avgiften för föregående år har betalts. Ersätts med: Medlemskap gäller för ett år i taget. Medlem som inte betalar sin medlemsavgift utesluts. - att Medlemskap gäller ett år i taget PRO Alingsås Motionen har behandlats vid medlemsmöte Som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Lisbeth Axelsson Lindh att Medlemskap gäller ett år i taget Lisbeth Axelsson Lindh Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Lisbeth Axelsson Lindh Distriktets yttrande Motionen tar upp frågan om hur medlemskapet ska gälla. Styrelsen instämmer i motionärens förslag, att medlemskap gäller ett år i taget och föreslår därför höstmötet att bifalla motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen.

20 Styrelsens utlåtande över motion nummer 126 PRO kommer i och med det nya medlemssystemet ha förutsättningar att låta medlemskapet utgå från den dag då medlemmen faktiskt går med. Det vill säga att en medlem som tillexempel går med i PRO den 5 maj ett visst år är medlem 5 maj året därpå. Detta öppnar för ökad flexibilitet i medlemsvärvningen och jämnare arbetsbelastning i medlemsorganisationen. Styrelsen föreslår kongressen besluta att bifalla motion 126.

21 Motion nr 127 Direktanslutning till PRO riks PRO Alingsås - Alingsås, Norra Älvsborg ID668 Direktanslutning till PRO riks PRO Alingsås Norra Älvsborg Område: PRO:s organisation PRO Alingsås tillstyrker ändring av stadgar 3 MOM 2 Medlemskap i förening, läggs till i nytt stycke. Vi föreslår kongressen att rösta ja till förslaget om att medlem i en förening äger rätt att delta i aktiviteter i samtliga PRO-föreningar i landet. Rösträtt kan dock bara utövas i den eller de föreningar som personen löst medlemskap i. - att medlem i en förening äger rätt att delta i aktiviteter i samtliga PRO-föreningar i landet - att rösträtt kan dock bara utövas i den eller de föreningar som personen löst medlemskap i PRO Alingsås Motionen har behandlats vid medlemsmöte Som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Lisbeth Axelsson Lindh att medlem i en förening äger rätt att delta i aktiviteter i samtliga PRO-föreningar i landet att rösträtt kan dock bara utövas i den eller de föreningar som personen löst medlemskap i Lisbeth Axelsson Lindh Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Lisbeth Axelsson Lindh Distriktets yttrande Motionen behandlar frågorna om att delta i andra föreningars aktiviteter, men att rösträtt endast kan utövas i den förening man är medlem i. Det finns inget i stadgarna, som utestänger medlemmar att delta i andra föreningars aktiviteter. Detta förkommer i dag, dock med prioritering av den egna föreningens medlemmar. Vad gäller rösträtt säger stadgarna inte direkt, att den

22 bara kan utövas i den egna föreningen, men en tolkning ger vid handen, att så är intentionen. Med hänsyn till ovanstående, föreslår styrelsen höstmötet att avslå motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 127 Styrelsen instämmer i distriktets utlåtande. Reservation Undertecknad reserverar sig också mot styrelsens beslut om att bifalla de motioner som föreslår att man skall kunna delta i alla föreningars verksamheter utan att vara medlem i respektives förening. Maurits Eliasson Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 127.

23 Motion nr 128 Icke pensionärers möjlighet att bli medlemmar i PRO-förening PRO Bälinge - Uppsala, Uppsala län ID709 Önskar ett tillägg eller förändring av PRO:s regler för medlemskap Motionen baserar sig på uppkommen fråga från yngre personer. För att vara medlem i en PRO-förening skall man vara ålderspensionär eller annan pensionär. En årig som inte är pensionär kan inte bli medlem i en PRO-förening om man inte har en make/maka, sambo eller partner som är pensionär. Idag lever många människor utan någon make/maka, sambo eller i partnerskap. En icke pensionär som vill stötta en PRO-förening genom att betala in en medlemsavgift utan att ge en gåva eller vara sponsor borde få möjlighet att få söka ett medlemskap. Är man sjuk/förtidspensionär vid 25 års ålder så har man sin fulla rätt att söka ett medlemskap i PRO. En 50-årig som arbetar halvtid av olika skäl, finner vissa aktiviteter i i en PRO-förening värdefulla att delta i men kan inte göra detta p.g.a icke medlemskap. På landsbygden finns inte så stort utbud av aktiviteter och då kanske man hittar en aktivitet i PRO som passar. Det finns de som har föräldrar eller annan äldre släkting som de skjutsar eller följer med till ett möte eller på en resa och som då önskar att de vore fullvärdiga medlemmar och kunna delta i i cirklar, aktiviteter, resor och sammankomster. De som söker sig till PRO och är yngre har som regel verkligen tänkt över sitt ställningstagande. Ska det möjligen finnas en gräns för medlemskap så kanske den kan sättas vid 50 år. Syftet med motionen. Syftet med motionen är att personer som inte är pensionärer, eller har make/maka, sambo, partner som är pensionärer, skall kunna bli bli medlemmar i en pensionärsförening om de så önskar. I ett förändringsarbete i PRO kan yngre medlemmar vara mycket värdefulla för föreningen. att den som så önskar, utan att vara någon form av pensionär, får bli medlem i en pensionärsförening Karin Näslund-Westman Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen.

24 Kontaktperson: Karin Näslund-Westman Distriktets yttrande PRO är en organisation för pensionärer, samt för sammanboende med PRO-medlem. Detta bör inte ändras. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 128 Styrelsen ser gärna att yngre människor engagerar sig för PROs frågor eller vid tillfälle hjälper till med någon del i vår verksamhet. Det finns många goda exempel där föreningar bjuder in eller engagerar yngre icke pensionärer. Men det är viktigt att PRO fortsätter vara en organisation för och av pensionärer samt sammanboende med pensionärer. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 128.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-09-01, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-09-01, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 129 Medlemsavgifter PRO Oskarshamn - Oskarshamn, Kalmar län ID561 Med nuvarande rutiner kan man vara medlem i PRO upp till ett år utan att betala medlemsavgift. Kanske inte ett stort problem,

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

Motion nr 183 Trippelskrapet. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Område: PRO:s organisation Underområde: Trippelskrapet. Motivering.

Motion nr 183 Trippelskrapet. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Område: PRO:s organisation Underområde: Trippelskrapet. Motivering. Motion nr 183 Trippelskrapet PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland ID510 som pensionärer tycker vi att prenumerationen på (abonnemanget) på Trippelskrapets lotter är för dyr. Nu kostar det 200:-/mån

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

Motion nr 212 Windowsversion 8 på datorn. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Motivering. Yrkande. Distriktets yttrande

Motion nr 212 Windowsversion 8 på datorn. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Motivering. Yrkande. Distriktets yttrande Motion nr 212 Windowsversion 8 på datorn PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland ID509 Då det är stora problem för datoranvändare med Windows 8-versionen som har lite datorvana och även för nybörjare

Läs mer

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering.

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland ID540 Folkunga PRO, Väderstad, Mjölby kommun har under de senaste åren upplevt en klar försämring i de grundläggande betaltjänster,

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016

Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016 1 Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016 PRO arbetar utifrån det handlingsprogram som antogs av kongressen 2015. År 2016 är det år då vi fortsätter att utveckla organisationen

Läs mer

PRO en stark, välkomnande och kompetent organisation

PRO en stark, välkomnande och kompetent organisation 1 Del 2, PRO:s organisation PRO en stark, välkomnande och kompetent organisation Sveriges pensionärer behöver en stark organisation PRO är en stor och aktiv organisation och den främsta företrädaren för

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Motion nr 83 Fel medicin eller fel dosering kan få allvarliga följder

Motion nr 83 Fel medicin eller fel dosering kan få allvarliga följder Motion nr 83 Fel medicin eller fel dosering kan få allvarliga följder PRO Bräcke - Bräcke, Jämtlands län ID605 Område: Hälsa och vård Underområde: Läkemedel Motivering Kvinnor och män kan reagera helt

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

Område: PRO:s organisation Underområde: Stadgar PRO Internationell - Linköping, Östergötland

Område: PRO:s organisation Underområde: Stadgar PRO Internationell - Linköping, Östergötland Motion nr 193 Ordval i stadgarnas punkt 3 PRO Internationell - Linköping, Östergötland När vi presenterar vår PRO-förening brukar vi överlämna ett A4-blad, som börjar med frågan: Varför heter vår förening

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND 1 Namn Föreningens namn är SPF Malmabygden inom SPF Sörmlandsdistrikt av SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Föreningens organisationsnummer är 818 501-1478 Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Bilden av PRO. Ur PROs kommunikationsplan. 27 februari 2016 www.pro.se/stockholm 1

Bilden av PRO. Ur PROs kommunikationsplan. 27 februari 2016 www.pro.se/stockholm 1 Bilden av PRO PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling, glädje

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan för PRO Östergötland 2015 Organisationen präglas av en levande intern demokrati och ett vitalt inre liv. Våra ställningstaganden och program är väl förankrade

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Motion Bättre anpassade bussar för PRO:s resor, Bussar som är lättare att komma på och av

Motion Bättre anpassade bussar för PRO:s resor, Bussar som är lättare att komma på och av Motion nr 208 Bättre anpassade bussar för PRO:s resor. PRO Möllevången - Malmö, Skåne ID502 Motion Bättre anpassade bussar för PRO:s resor, Bussar som är lättare att komma på och av Vi blir inte yngre

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012. Proposition nr 2 Budget för 2011

Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012. Proposition nr 2 Budget för 2011 Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012 Föreningen har inte höjt medlemsavgiften på flera år. Kostnaderna fortsätter dock att stiga och styrelsen gör bedömningen att en liten höjning av medlemsavgiften

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

STADGAR. antagna vid PRO:s kongress den juni Gäller fr o m 1 januari 2016.

STADGAR. antagna vid PRO:s kongress den juni Gäller fr o m 1 januari 2016. STADGAR antagna vid PRO:s kongress den 12-14 juni 2015 Gäller fr o m 1 januari 2016. 3 INNEHÅLL 1 DETTA ÄR PRO...4 2 SÅ HÄR SER ORGANISATIONEN UT...5 3 MEDLEMSKAP...5 4 FÖRENINGARNA...6 5 SAMORGANISATIONER...10

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthaförening rf och kallas i dessa stadgar föreningen. Föreningens hemort är och verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

Verksamhetsplan PRO Oxelösund

Verksamhetsplan PRO Oxelösund Verksamhetsplan 2017 PRO Oxelösund Pro Oxelösunds uppgift är: att erbjuda alla pensionärer en mötesplats för gemenskap personlig utveckling, glädje och hälsa. att erbjuda ett varierat utbud av verksamheter

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Föreningens ändamål är att främja och stärka det nordiska samarbetet inom Norden och

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 ÖSTERGÖTLAND

Verksamhetsplan 2017 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan 2017 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan för PRO Östergötland 2017 Organisationen präglas av en levande intern demokrati och ett vitalt inre liv. Våra ställningstaganden och program är väl förankrade

Läs mer

Område: Boende Underområde: Bostadstillägg. Motion nr 12 Bostadstillägg. PRO Ljura - Norrköping, Östergötland. Motivering. Yrkande

Område: Boende Underområde: Bostadstillägg. Motion nr 12 Bostadstillägg. PRO Ljura - Norrköping, Östergötland. Motivering. Yrkande Motion nr 12 Bostadstillägg PRO Ljura - Norrköping, Östergötland ID544 Med den prissättning som förekommer inom byggbranchen idag vet vi att många äldre som skulle behöva en mer tillgänglig bostad inte

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 PRO distriktet i Västmanland

VERKSAMHETSPLAN 2016 PRO distriktet i Västmanland VERKSAMHETSPLAN 2016 PRO distriktet i Västmanland Inledning PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats

Läs mer

Motion nr 47 Föreningars möjlihet att ordna möten och aktiviteter. PRO Sofia - Stockholm, Stockholms län. Område: Friskvård. Motivering.

Motion nr 47 Föreningars möjlihet att ordna möten och aktiviteter. PRO Sofia - Stockholm, Stockholms län. Område: Friskvård. Motivering. Motion nr 47 Föreningars möjlihet att ordna möten och aktiviteter PRO Sofia - Stockholm, Stockholms län ID596 Område: Friskvård Motivering Många är de PRO-medlemmar, som gör stora insatser både för sitt

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Vi föreslår kongressen besluta att pensionärerna skall få ett högkostnadskort för all tandvård

Vi föreslår kongressen besluta att pensionärerna skall få ett högkostnadskort för all tandvård Motion nr 69 Högkostnadskort tandvården PRO Norrby - Borås, Södra Älvsborg ID538 De flesta pensionärerna dra sig för tandläkarbesök på grund av de höga behandlingskostnaderna. Dåliga tänder påverkar ju

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

medlemsavgifter Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012

medlemsavgifter Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 medlemsavgifter 2013 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 Förslag om medlemsavgifter i HRF under 2013 2016 Värdet av medlemskap i HRF HRF är en stor och kraftfull

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Kurser, konferenser och aktiviteter hösten 2017

Kurser, konferenser och aktiviteter hösten 2017 Kurser, konferenser och aktiviteter hösten 2017 Välkommen till kurser och konferenser hösten 2017 Vi har nu avverkat en fantastisk studievår och närmar oss nu en solig och skön sommar. Sommaren ska vi

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län.

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län. Förslag till stadgeändringar 1 Föreningens namn och organisationsnummer Samma lydelse: Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (FiSS). Föreningen är registrerad som ideell förening hos

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Swarmsweep. Så startar du förening

Swarmsweep. Så startar du förening Så startar du förening Varför starta en förening? För att samla aktivister under ett och samma varumärke kan det ibland vara en stor fördel att bilda en förening. En del aktivister tillhör naturligtvis

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av ca 20 lokalföreningar & hälsoråd, med totalt 2000 unga medlemmar. Föreningar som ansluter sig till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 Samorganisationens uppgifter SAMORGANISATIONER MOM 1 SAMARBETE KOMMUNVIS Enligt PRO:s stadgar ska, där det finns mer än en PRO-förening, finnas en samorganisation. Det krävas i olika

Läs mer

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar Stadgar antagna av förbundsmötet 2015. Förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgar till

Läs mer

Samorganisationen i Gävle

Samorganisationen i Gävle Samorganisationen i Gävle Verksamhetsplan och budget för år 2015 Sida 1 av 5 PRO Samorganisation i Gävle kommun Uppgifter enligt stadgarna I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Därför gick jag med i SPF: - Meddelande per post - Personlig kontakt via telefon - Påverkan av vänner och kollegor - Granne tipsade - Gick av

Läs mer

stadgerevision Motioner angående STARK SYNLIG HÖRSELSMART

stadgerevision Motioner angående STARK SYNLIG HÖRSELSMART STARK SYNLIG HÖRSELSMART Hörselskadades kongress 2016 27-29 maj Motioner angående stadgerevision 400 Samordning av intressegruppernas verksamhet på förbundsnivå 401 Stödmedlemskap, 2.2 402 Nya kongressrutiner

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar. för Lärarnas A-kassa

Stadgar. för Lärarnas A-kassa Lärarnas A-kassa är med över 170 000 medlemmar den arbetslöshetskassa i Sverige som organiserar flest lärare. Vi har spetskompetens när det gäller frågor som rör lärare av skilda slag, skolledare och andra

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Hälsingekatten ansluten till SVERAK Bildad 20 maj 1993

Stadgar för Hälsingekatten ansluten till SVERAK Bildad 20 maj 1993 Stadgar för Hälsingekatten ansluten till SVERAK Bildad 20 maj 1993 1 Benämning, tillhörighet och syfte 1.1 Klubben är en ideell förening och dess namn är Hälsingekatten, vilket förkortas HÄK. 1.2 Klubben

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision

Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision Version 28 feb 2015 MOTION NR 3/2015 Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision Motionen Motionären föreslår att antalet verksamhetsrevisorer utökas från två till

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT

MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT Finlands svenska Marthaförbund r.f Vårmötet 5.5.2007 godk. Förhandsgranskade/Föreningsregistret 19032012 Godkända vid Marthaförbundets vårmöte 260512 Godkända Föreningsregistret 29.1.2013 samt prel. 30.1.2013.

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Medlemskap i Sportfiskarna

Medlemskap i Sportfiskarna Medlemskap i Sportfiskarna Sportfiskarna erbjuder medlemskap i förbundet till: Enskilda personer, individuellt medlemskap, senior, junior och familj. Klubbar som ansluter samtliga av sina medlemmar, medlemsklubb.

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar STADGAR Antagna av förbundsmötet 2015 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål Sveriges

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF Version 28 feb 2015 PROPOSITION NR 1/2015 Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF 1. Sammanfattning av förslaget Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Bilaga 1: Stadgar Stadgar för UP esport. 1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är UP esport. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Läs mer

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Dessa regler avser Region Hallands organisationsuppdrag till distriktsorganisationer i Halland och det anslag som är kopplat till uppdraget. Anslag lämnas

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

Antagna vid årsmötet den 21 mars 2009 Ändrade i enlighet med kongressbeslut i oktober 2011 och 2015

Antagna vid årsmötet den 21 mars 2009 Ändrade i enlighet med kongressbeslut i oktober 2011 och 2015 STADGAR FÖR SRF ÖSTRA VÄRMLAND Antagna vid årsmötet den 21 mars 2009 Ändrade i enlighet med kongressbeslut i oktober 2011 och 2015 Inledning Synskadades Riksförbund är en organisation som präglas av öppenhet

Läs mer