Motion nr 114 Hedersmedlem. PRO Lergöken - Göteborg, Göteborg. Motivering. Yrkande. Distriktets yttrande. Styrelsens utlåtande över motion nummer 114

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion nr 114 Hedersmedlem. PRO Lergöken - Göteborg, Göteborg. Motivering. Yrkande. Distriktets yttrande. Styrelsens utlåtande över motion nummer 114"

Transkript

1 Motion nr 114 Hedersmedlem PRO Lergöken - Göteborg, Göteborg ID508 PRO Lergöken i V:a Frölunda har strax under 400 medlemmar. Vi har sett att när man kommit upp i åldern 90 år och äldre så kommer man inte på våra möten längre. Vi i styrelsen tycker att det är fel att dessa människor betalar årsavgiften bara för att få tidningen. Vi vill naturligtvis att dom är kvar i förbundet och vill att kongressen beslutar enligt att-satsen nedan. att medlem blir avgiftsbefriad hedersmedlem från det år denne fyller 90 år, om denne har varit medlem i 20 år Kjell Svensson Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Kjell Svensson Distriktets yttrande Motionen förslår avgiftsbefriat medlemskap för medlemmar som fyllt 90 år och har varit medlemmar i 20 år. Tanken om hedersmedlemskap är fin och förekommer i många förningar. Distriktsstyrelsen tycker emellertid att ett generellt hedersmedlemskap baserat på ålder, 90 år, och medlemskapets längd, 20 år, är en felaktig väg att gå. Att avgiftsbefria alla dessa skulle innebära ett kraftigt intäktsbortfall för såväl många föreningar som för distrikt och riksorganisation. Distriktsstyrelsen avstyrker motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 114 En medlem som uppnått en aktningsvärd ålder av 90 år och dessutom betalt sitt medlemskap under tjugo år bör självklart premieras. Allt fler blir äldre och mår bättre allt högre upp i åldrarna. Idag är det nästan medlemmar som är över 90 år. De utgör nästan 5% av den totala medlembasen. Att avgiftsbefria alla dessa skulle utgöra ett intäktsbortfall på närmare fem miljoner. Medel som gör stor skillnad på alla nivåer i en organisation som PRO med begränsad budget. Riksorganisationen kommer under kongressperioden att se över hur man kan premiera lojala medlemmar. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 114.

2 Motion nr 115 Registrerade medlemmar PRO City Norrköping - Norrköping, Östergötland ID513 Idag förekommer det att RO, Distrikt, Samorganisationer och föreningar räknar in även Föreningsmedlemmar när det gäller debiteringar och avgifter/bidrag. Eftersom föreningsmedlemmen är huvudmedlem i annan förening skall inte den räknas med i underlaget när man betalar till Distrikt/Samorganisation mm för då blir det dubbel debitering! Man skall inte heller ta upp föreningsmedlemmar när det gäller bidrag från kommun mm. Statistiken skall bygga på huvudmedlemmar! att poängtera att statistik rörande föreningens medlemmar när det gäller in/ut betalningar skall bygga på antal huvudmedlemmar Kenneth Dahlin Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Kenneth Dahlin Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen delar motionärens åsikt att statistik rörande medlemsantal när det gäller in/ut betalningar ska bygga på antal huvudmedlemmar. Därför föreslår distriktsstyrelsen att höstmötet bifaller motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 115 och 116

3 Motion nr 116 Redovisning medlemsavgifter PRO Gnesta - Gnesta, Södermanland ID548 På kongressen 2012 berättades att man hade börjat med en bättre redovisning av medlemsavgifternas olika betalningar.viktigast är att bokföringen skall stämma överens med det antal som RO säger att vi har av medlemmar. Särskilt viktigt är det för dem som har bidrag från kommunen per antal medlemmar. Föreningarna måste veta hur många fullbetalande medlemmar som finns per den 30 december. Hur många som delbetalat och vad detta belopp blir. Hur många som avlidit men betalat fullt. Hur många som betalat fullt men gått till annan förening. Hur många som kommer från annan förening och icke betalat hos oss. Hur många medlemmar som gått in sista kvartalet och ej har betalat någon avgift. Och om det finns en ytterligare kategori med inbetalningar så skall det också finnas med i en spalt. Allt annat skall stå under övriga upplysningar. vi ställer gärna upp med att utforma blanketten. detta är nu tredje gången som vi inlämnar en motion i samma ärende. att snarast ta fram blanketter som stämmer överens med ovanstående. för att få bokföring och medlemsantal att överensstämma. Majken Strömbäck Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Majken Strömbäck , Distriktets yttrande Motionen är bifallen på föregående kongress. Majken Strömbäck kontaktar RO om vad som hänt med motionen Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att anse motionen besvarad. Samlat utlåtande över motion nr 115 och 116

4 Styrelsens utlåtande över motion nr 115 och 116 Det ska vara enkelt för föreningarna och distrikten att få uppgift om vilka som har betalat avgiften och när det har skett. I det nya medlemssystemet Hjördis kan alla föreningar idag följa löpande när medlemsavgifterna inkommer till föreningarna. Likaså har styrelsen vid årsskiftet 2014 lämnat en medlemsrapport där det framgår hur många medlemskap som finns registrerade i föreningarna. Där framgår det också hur många medlemmar som har erlagt avgift. Styrelsen har för avsikt att kontinuerligt förbättra rapportrutinerna ytterligare för att det ska bli så tydligt som möjligt hur många medlemmar som finns registrerade och hur många som bevisligen har erlagt sin medlemsavgift. Likaså ska det tydligt framgå antal huvudmedlemmar och antal s k föreningsmedlemmar. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 115, 116 besvarad.

5 Motion nr 117 Medlemskap PRO City Norrköping - Norrköping, Östergötland ID514 Vi föreslår att man inte skall kunna ansluta sig till PRO direkt utan att vara med i en förening. Föreningen är stommen i vår organisation och tar man bort detta så mister man väldigt mycket "närkontakt" med medlemmarna. Vi kan inte se några fördelar med att "direktansluta" medlemmar till PRO. att den enda möjligheten att få medlemskap i PRO är att ansluta sig till en förening! Kenneth Dahlin Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Kenneth Dahlin Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen delar motionärens åsikt. Därför föreslår distriktsstyrelsen att höstmötet bifaller motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 117, 118, 119, 120, 121 och 122

6 Motion nr 118 Direktanslutning till PRO riks PRO Trollhättan - Trollhättan, Norra Älvsborg ID579 PRO Trollhättan motsätter sig en ändring av stadgar 3 moment 2, som skulle ge rätt till direktanslutning till PRO Riks. PRO Trollhättan ser inga fördelar med direktanslutning till PRO riks, och tror inte att det kommer att öka medlemsantalet speciellt mycket. NACKDELAR: Direktanslutning kommer att minimera de lokala föreningarna i landet och minska gemenskapen. Beslutsvägarna kommer att förlängas. att anslutning ska ske som tidigare till lokalförening att avslå föreslagen ändring av stadgar 3 moment 2 PRO Trollhättan Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Ing-Britt Andersson Distriktets yttrande Styrelsen föreslår höstmötet att bifalla motionen med samma motivering som för motion ID 672. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 117, 118, 119, 120, 121 och 122

7 Motion nr 119 Medlemsvärvning PRO Hunnebostrand - Sotenäs, Bohuslän ID748 Med ett sviktande medlemsantal ser vi det oundvikligt för att om möjligt ändra den minskade medlemsanslutningen. Vi tror därför att det är dags utöka möjligheten att bli PRO:are. OBS: Denna motion är tillstyrkt av föreningen, men avstyrkt av distriktsstyrelse och distriktets höstmöte att införa stödmedlemsskap att samma avgift gäller för stödmedlemmar som föreningsmedlemmar Rune Rodin Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Bengt Eklund Distriktets yttrande Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen. Samlat utlåtande över motion nr 117, 118, 119, 120, 121 och 122

8 Motion nr 120 Medlemsskap. PRO Lysekil - Lysekil, Bohuslän ID752 Vår målsättning är att vi även i fortsättningen är en organisation av folkrörelsekaraktär där varje medlem har en egen röst, där varje lokalavdelning bestämmer över sin förening och bestämmer prislappen i den egna föreningen. Det skall även i framtiden finnas möjlighet att fritt välja att vara medlem i annan lokal förening till en mindre årskostnad. att inte godkänna ett medlemskap direkt eller stödmedlemskap i PRO:s riksorganisation. att inte godkänna en enhetlig medlemsavgift för hela organisationen. att inte godkänna en nedsatt avgift till RO för familjemedlemmar. att inte godkänna en stadgefast rätt att delta på aktiviteter i samtliga PRO föreningar. Leif Ohlsson Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Bengt Eklund Distriktets yttrande Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 117, 118, 119, 120, 121 och 122

9 Motion nr 121 Stadgeändringar PRO Lerum - Lerum, Norra Älvsborg ID695 Direktmedlemsskap Förslaget om att pensionärer skall kunna vara medlemmar endast i centralorganisationen utan att tillhöra varken distrikt- eller lokalorganisation ser vi en risk i. Vi tror att även nuvarande medlemmar kommer att välja det föreslagna alternativet. Enhetlig avgift Eftersom föreningarna har olika kostnader för lokalhyra tror vi inte heller på en enhetlig avgift. Dessutom varierar storleken på det bidrag som kommer från respektive kommun. Medlem skall kunna delta på aktiviteter i samtliga PRO-föreninger Vi anser att varje förening skall avgöra vilka aktiviteter som är öppna för alla med tanke på lokalernas kapacitet och antalet ledare. I de fall kongressen ändå beslutar om direktmedlemsskap bör det vara klart hur medlemsavgiften fördelas mellan riksorganisationen, distriktet och till den förening där medlemmen är bosatt. att direktmedlemsskap inte införs att en enhetlig avgift inte införs att medlem inte skall kunna delta i aktiviteter i samtliga PRO-föreningar Ritha Lindh Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Ritha Lindh Distriktets yttrande Motionen är en av flera, som, handlar om direktmedlemskap i PRO. Det är uppenbart, att många föreningar oroar sig för vad ett sådant medlemskap skulle innebära. Styrelsen har full förståelse för denna oro och föreslår därför höstmötet att bifalla motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla att-sats 1 och 2 att avslå att-sats 3.

10 Samlat utlåtande över motion nr 117, 118, 119, 120, 121 och 122

11 Motion nr 122 Direktanslutning till PRO Riks PRO Alingsås - Alingsås, Norra Älvsborg ID674 PRO Alingsås motsätter sig en ändring av stadgar 3 mom 3 Stödmedlem som skulle ge rätt till direktanslutning till PRO Riks. Förslaget om att pensionärer skall kunna vara medlemmar i centralorganisationen utan att tillhöra varken distrikt eller lokal organisation ser vi en risk i. Vi tror att även nuvarande medlemmar kommer att välja det föreslagna. Direktanslutning påverkar lokala föreningsbidrag och representation i KPR och LPR/RPR. För närvarande lågt räknat är ca 50% av medlemmarna redan "stödmedlemmar" då de inte deltar i föreningsverksamheten men är medlemmar för att man vill stödja det lokal intressepolitiska arbetet. Vi föreslår kongressen att rösta nej till förslaget om stadgeändring vad avser - att direktanslutning införs - att en enhetlig avgift införs att direktanslutning inte införs att en enhetlig avgift inte införs Lisbeth Axelsson Lindh Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Lisbeth Axelsson Lindh , Distriktets yttrande Motionären föreslår, att nuvarande anslutningsform behålls. Styrelsen har ingen avvikande uppfattning och förslår därför höstmötet att bifalla motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 117, 118, 119, 120, 121 och 122

12 Styrelsens utlåtande över motion 117, 118, 119, 120, 121 och 122 Pensionärer som av olika anledningar inte anser sig ha tid och möjlighet att engagera sig i föreningsarbetet behöver känna att deras stöd för PRO:s verksamhet och intressepolitiska arbete är välkommen. Givetvis gäller även för direktanslutna, stödjande medlemmar att de ska uppbära någon form av pension, eller vara samboende med medlem. Medlemskapet skall utgå från individen, och individens möjligheter att hitta fram till de aktiviteter som tilltalar honom eller henne. Styrelsen anser att det är viktigt att direktmedlemskapet inte bör konkurrera med föreningsmedlemskapet på ekonomiska grunder. Varför avgiften för stödmedlemskapet föreslås vara 400 kr. Styrelsen menar att varje förening och distrikt även fortsättningsvis själv bör kunna anpassa medlemsavgiften till den verksamhetsambition och de ekonomiska förutsättningar som råder hos dem. Reservation Undertecknad reserverar sig mot de beslut som styrelsen tog när de biföll motionerna som föreslog direktanslutning (stödmedlemskap) till PRO. Undertecknad reserverar sig också mot styrelsens beslut om att bifalla de motioner som föreslår att man skall kunna delta i alla föreningars verksamheter utan att vara medlem i respektives förening. Maurits Eliasson Styrelsen föreslår kongressen besluta att bifalla att-sats 119:1, 120:2, 120:3, 121:2, 122:2. att avslå motion 117, 118, att-sats 119:2, 120:1, 120:4, 121:1, 121:3, 122:1.

13 Motion nr 123 Förmåner i medlemskapet. Skåne ID583 Vi har i dag en situation i samhället där det blir allt svårare att betala med kontanter. På många ställen krävs att man ska betala med kredit- eller betalkort. Det kontantlösa samhället är på väg att genomföras. Samtidigt vet vi att en stor del av våra medlemmar saknar betalkort. Att erbjuda medlemmarna ett betal/kreditkort i sitt medlemskap är ett bra alternativ till alla de oseriösa kreditinstitut som erbjuder sig att låna ut pengar. Samtidigt vet vi att många organisationer och föreningar erbjuder medlemskort som är anslutet till Visa eller MasterCard eller dylikt och som också innehåller en del förmåner. Detta är en bra förmån för medlemmarna. PRO Skåne har diskuterat möjligheten av att PRO-medlemskapet erbjuder medlemmarna ett medlemskort anslutet till Visa eller MasterCard med en del förmåner som t.ex. rabatt på hotell, resor av olika slag som t.ex med SJ, billigare semestervecka på Gysinge Inköp av teknik o.s.v. detta några exempel på vilka förmåner ett kort skulle kunna innehålla. PRO Skåne föreslår kongressen besluta att Under kongressperioden ansluta medlemskortet till MasterCard eller Visa. att Erbjuda denna förmån i PRO-medlemskapet PRO-distriktet i Skåne Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Johan Pettersson Styrelsens utlåtande över motion nummer 123 I mars 2015 lanserade PROs riksorganisation ett eget kredit & betalkort, PRO-Mastercard inom ramen för PROs nya förmånspaket PRO-Mervärde. Detta för att säkerställa att PROs medlemmar ska ha möjlighet att ansöka om ett kreditkort utan årsavgift med konkurrenskraftiga villkor och bra försäkringar. Förmånspaketet PRO-Mervärde ingår i vårt ordinarie medlemskap och medlemskort i PRO men de medlemmar som väljer att uppgradera sitt medlemskort till ett kredit och betalkort kan istället använda det som bevis för medlemskap när de nyttjar de förmåner som erbjuds i PROs förmånsprogram. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 123 besvarad.

14 Motion nr 124 Regionala kampanjer PRO Gustavsberg Ingarö - Värmdö, Stockholms län ID593 I Sverige finns ca personer som omfattas av den allmänna pensionen. Av dessa är ca medlemmar i PRO. Det är en organisationsgrad på runt 29 procent. En betydande siffra men den borde vara större. PRO borde rimligen organisera 40 procent av alla pensionärer. Medlemsvärvningen sköts i huvudsak av riksorganisationen med sina riktade 65-års brev. Den insatsen följs bl.a. upp av föreningar och distrikt som också bedriver egen medlemsvärvning i varierande grad. Det är bra. Men det räcker inte. Resultatet 2013/14 var i princip plus minus noll. Det vill säga att vi fick in nästa lika många som gick ur. Därmed bröts en flerårig trend av nettominskning. På många ställen håller alltså PRO ställningarna medlemsmässigt men på andra håll fortsätter tappet, bl.a. i storstadsregioner som Stockholm och Västra Sverige. Därför behövs nya och kraftfulla insatser så att PRO kan öka sin andel bland pensionärerna. Dessutom i en tid där dessa är fler än någonsin. Olika projekt och insatser har prövats med organisationsuppbyggnad och nya evenemang. Det har säkert bidragit till både ökat tillträde som minskade utträden i medlemskåren. För det handlar ju både om att vinna nya som att behålla dem vi har. Ett bra sätt att utveckla våra verksamheter är att få in många nya medlemmar. Fler genererar fler. Därför behövs mer av riktade värvningsinsatser. Genom samordning mellan förbund, distrikt och samorganisationer kan regionala värvaraktiviteter bedrivas samtidigt som föreningarna öppnar för ett bra mottagande och utbildningar. Ett oprövat kort är profilreklam för PRO i olika media, inte minst TV och trafikreklam. Det är visserligen dyrt men vi är inte främmande för en extra förbundspeng till sådana insatser. att PRO under kongressperioden planerar och genomför fleråriga och gemensamma regionala medlemsvärvarkampanjer i syfte att rejält höja organisationsgraden i distrikten att som finansiering av detta överväga en särskild och tillfällig avgift från föreningarna, t.ex. 1 kr per medlem, för ändamålet. Styrelsen för PRO Gustavsberg-Ingarö Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Göran Ivarson

15 Distriktets yttrande Pro är som alla organisationer inställd på kraftfulla värvarkampanjer och bejakar detta med olika medel som står till förfogande, såsom deltagande i mässor och andra stora evenemang. Det är också viktigt att storstadssatsningen fortsätter eftersom det är i dessa regioner vi tappar mest Ytterst är det dock föreningarna som är ansvariga för medlemsvärvningen lokalt, men kan få stöd och hjälp av RO i speciella fall. Distriktsstyrelsen bifaller första attsatsen. Men att ta ut en avgift av föreningarna på 1 krona/per medlem är en kostnadsmässigt dyr historia att hantera, och för den skull inte genomförbar. Distriktsstyrelsen avslår därför andra attsatsen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla att-sats 1 att avslå att-sats 2. Styrelsens utlåtande över motion nummer 124 Som motionären beskriver bröts en flerårig trend av nettominskning under 2013/14 under 2014/15 registrerar vi för första gången på flera år en nettoökning. PROs medlemsantal ökar. Även i de tre storstadsregionerna. Det finns flera orsaker till detta, den viktigaste orsaken är det stora arbete som görs ute i många distrikt och föreningar. Tillexempel genom föreningarnas egen uppsökande verksamhet och medlemserbjudanden. En annan viktig orsak är de framgångsrika kampanjer som riksorganisationen genomfört under senaste åren. Det är viktigt att medlemmarnas samlade medel används så effektivt som möjligt framförallt när det gäller medlemsvård och rekryteringskampanjer. Riksorganisationens styrelse och tjänstemän utvärderar därför hela tiden befintliga kampanjer såväl som alternativ till nya kampanjer och bör fortsätta göra så under kongressperioden. För att fortsätta den positiva trend vi sett de senaste åren krävs inte bara lyckade kampanjer på regional och rikstäckande nivå utan även fortsatta insatser från PROs föreningar, insatser som också måste finansieras. Att belägga föreningarna med ytterligare en avgift kan därför få motsatt effekt. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå att-sats 124:2. att anse att-sats 124:1 besvarad.

16 Motion nr 125 Aktiv Medlemsvärvning Hälsosamt åldrande. Nacka, Stockholms län ID621 Motion till kongressen Motion som riktar sig till PRO s arbete för medlemsvärvning. Motion angående PRO s engagemang och arbete för aktiviteter vilka stimulerar ett hälsosamt åldrande. Aktiviteter som tilltalar de 50-talister vilka står på tur att sluta sitt arbetsliv och är PRO s presumtiva medlemmar. Bakgrund. Distriktets verksamhetsplan 2014 sid 6 Medlemsrekrytering och medlemsvård, här påpekas att det behövs en förstärkning av PRO:s attraktionskraft bland yngre pensionärer. Dessutom säger man: vi fortsätter satsningen på att starta fler konceptföreningar, och utveckla dessa. Nacka sjukhus har ett för äldre populärt Rehabiliterings centra. Att besöka detta center och få den hjälp och det stöd man behöver kräver ett läkarintyg. Rehabilitering = återställ förlorad funktion efter sjukdom eller olycka Habilitering = bevara/förbättra eller utveckla färdigheter. Jag vill mena att det fattas Habiliteringscentra för äldre. Senior Habiliterings Centra. Ett nytt begrepp som PRO kan vara först med att införa! Ett begrepp som skulle tilltala nyblivna åringar. Senare års forskning visar att fysisk aktivitet i tredje åldern, motverkar muskelsvaghet, främjar hjärt- och kärlhälsa och har visat sig ha en positiv inverkan på psykisk hälsa, kan även främja ett kognitivt hälsosamt åldrande. (Äldrecentrum FoU 2012) En kunskapsöversikt över senare års forskning, (Anita Karp 2012) Här följer några citat från sammanställningen av översikten. (tabell 2.) Seniorcentren står inför utmaningar att anpassa sig till nya grupper äldre, som har annan utbildning, andra livserfarenheter och intressen än tidigare generationer. Många lockas av aktiviteter som fokuserar på hälsa och välbefinnande. De noterar en rörelse från att seniorcentren främst fokuserat på äldre i en sårbar livssituation till att också rikta sig till mer väletablerade äldre.

17 Bland framgångsfaktorerna nämner forskarna att det på centret även finns yngre deltagare och att man tonar ner att det är senior center. Pro organiserar riksmästerskap med syfte att stimulera friskvårdsaktiviteter, ex Boule, Bridge. Pro arbetar även för att inträde till statliga museer blir gratis. -Kanske kan man även arbeta för att medlemskap till olika gym/träningslokaler, såväl statliga som privata kan erbjudas i samband med PRO-medlemskapet? -En annan tänkbar framtid är att PRO s folkhögskola anordnar kurser för Coacher/personliga tränare, speciellt inriktade mot seniorer, för seniorer! Att PRO skall verka för att sportanläggningar, simhallar och liknande verksamheter skall stå öppet för den äldre människan i samhället i syfte att vidareutveckla sina normala färdigheter! Förslag till: PRO Samorganisation Nackas samorganisationsmöte där alla 6 föreningarnas förtroendevalda var inbjudna (ca 40 deltagare) i Nacka deltog yttrande: PRO Fisksätra motionerar om Aktiv Medlemsvärvning Hälsosamt åldrande. Motionären argumenterar för att PRO skulle kunna bli mer attraktivt för presumtiva medlemmar om man som medlem kunde få rabatt på olika hälsofrämjande aktiviteter såsom tex gym, simning, personlig tränare etc. Men motionären argumenterar också för ett aktivare liv för äldre som redan är medlemmar. Till detta kan PRO göra så mycket mer, tex gratis inträde till museer, ordna olika friskvårdsaktiviteter, ordna utbildning i hälso-och friskvård. PRO Samorganisation Nackas styrelse tycker att motionen är bra och yrkar bifall Mötet beslutade: Denna motion bifölls på ett samorganisationsmöte där alla 6 föreningarnas förtroendevalda var inbjudna (ca 40 deltagare) i Nacka deltog att PRO verkar för Aktiv Medlemsvärvning och ett Hälsosamt åldrande. Gunvor Jonsson, Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Ola Karlsson

18 Distriktets yttrande Motionens innehåll och krav ligger väl i linje med PRO:s handlingsprogram och ageranden. Distriktsstyrelsen bifaller motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 125 De undersökningar och framtidsstudier PROs riksorganisation gör med jämna mellanrum bekräftar motionärens motivering. Friskvård såväl som aktiviteter kring psykisk och fysisk hälsa är mycket efterfrågade aktiviteter hos både befintliga medlemmar och kanske framförallt hos de yngre, presumtiva medlemmarna. För att stärka PROs medlemsvård och medlemsrekrytering arbetar riksorganisationen redan idag och kommer fortsätta med att särskilt stärka de delar av vår verksamhetsutveckling och rekrytering som handlar om hälsa & friskvård. I vårt nya förmånspaket PRO-Mervärde som lanserades i februari 2015 finns dessutom en mycket bra rabatt hos gymkedjan Actic. I de värvarmaterial som kommer tas fram under kongressperioden kommer PRO i flera av dem särskilt framhålla friskvård & hälsa. Styrelsen föreslår kongressen besluta att bifalla motion 125.

19 Motion nr 126 Direktanslutning till PRO riks PRO Alingsås - Alingsås, Norra Älvsborg ID667 Direktanslutning till PRO riks PRO Alingsås Norra Älvsborg Område: PRO:s organisation PRO Alingsås tillstyrker ändring av stadgar 3 MOM 2 Medlemskap i förening, nuvarande stycke 2 förändraas. Vi föreslår kongressen att följande skrivning stryks: Medlem som vid kalenderårets sista dag ej betalt medlemsavgift utesluts. Sådan medlem kan återfå medlemskap när avgiften för föregående år har betalts. Ersätts med: Medlemskap gäller för ett år i taget. Medlem som inte betalar sin medlemsavgift utesluts. - att Medlemskap gäller ett år i taget PRO Alingsås Motionen har behandlats vid medlemsmöte Som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Lisbeth Axelsson Lindh att Medlemskap gäller ett år i taget Lisbeth Axelsson Lindh Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Lisbeth Axelsson Lindh Distriktets yttrande Motionen tar upp frågan om hur medlemskapet ska gälla. Styrelsen instämmer i motionärens förslag, att medlemskap gäller ett år i taget och föreslår därför höstmötet att bifalla motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen.

20 Styrelsens utlåtande över motion nummer 126 PRO kommer i och med det nya medlemssystemet ha förutsättningar att låta medlemskapet utgå från den dag då medlemmen faktiskt går med. Det vill säga att en medlem som tillexempel går med i PRO den 5 maj ett visst år är medlem 5 maj året därpå. Detta öppnar för ökad flexibilitet i medlemsvärvningen och jämnare arbetsbelastning i medlemsorganisationen. Styrelsen föreslår kongressen besluta att bifalla motion 126.

21 Motion nr 127 Direktanslutning till PRO riks PRO Alingsås - Alingsås, Norra Älvsborg ID668 Direktanslutning till PRO riks PRO Alingsås Norra Älvsborg Område: PRO:s organisation PRO Alingsås tillstyrker ändring av stadgar 3 MOM 2 Medlemskap i förening, läggs till i nytt stycke. Vi föreslår kongressen att rösta ja till förslaget om att medlem i en förening äger rätt att delta i aktiviteter i samtliga PRO-föreningar i landet. Rösträtt kan dock bara utövas i den eller de föreningar som personen löst medlemskap i. - att medlem i en förening äger rätt att delta i aktiviteter i samtliga PRO-föreningar i landet - att rösträtt kan dock bara utövas i den eller de föreningar som personen löst medlemskap i PRO Alingsås Motionen har behandlats vid medlemsmöte Som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Lisbeth Axelsson Lindh att medlem i en förening äger rätt att delta i aktiviteter i samtliga PRO-föreningar i landet att rösträtt kan dock bara utövas i den eller de föreningar som personen löst medlemskap i Lisbeth Axelsson Lindh Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Lisbeth Axelsson Lindh Distriktets yttrande Motionen behandlar frågorna om att delta i andra föreningars aktiviteter, men att rösträtt endast kan utövas i den förening man är medlem i. Det finns inget i stadgarna, som utestänger medlemmar att delta i andra föreningars aktiviteter. Detta förkommer i dag, dock med prioritering av den egna föreningens medlemmar. Vad gäller rösträtt säger stadgarna inte direkt, att den

22 bara kan utövas i den egna föreningen, men en tolkning ger vid handen, att så är intentionen. Med hänsyn till ovanstående, föreslår styrelsen höstmötet att avslå motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 127 Styrelsen instämmer i distriktets utlåtande. Reservation Undertecknad reserverar sig också mot styrelsens beslut om att bifalla de motioner som föreslår att man skall kunna delta i alla föreningars verksamheter utan att vara medlem i respektives förening. Maurits Eliasson Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 127.

23 Motion nr 128 Icke pensionärers möjlighet att bli medlemmar i PRO-förening PRO Bälinge - Uppsala, Uppsala län ID709 Önskar ett tillägg eller förändring av PRO:s regler för medlemskap Motionen baserar sig på uppkommen fråga från yngre personer. För att vara medlem i en PRO-förening skall man vara ålderspensionär eller annan pensionär. En årig som inte är pensionär kan inte bli medlem i en PRO-förening om man inte har en make/maka, sambo eller partner som är pensionär. Idag lever många människor utan någon make/maka, sambo eller i partnerskap. En icke pensionär som vill stötta en PRO-förening genom att betala in en medlemsavgift utan att ge en gåva eller vara sponsor borde få möjlighet att få söka ett medlemskap. Är man sjuk/förtidspensionär vid 25 års ålder så har man sin fulla rätt att söka ett medlemskap i PRO. En 50-årig som arbetar halvtid av olika skäl, finner vissa aktiviteter i i en PRO-förening värdefulla att delta i men kan inte göra detta p.g.a icke medlemskap. På landsbygden finns inte så stort utbud av aktiviteter och då kanske man hittar en aktivitet i PRO som passar. Det finns de som har föräldrar eller annan äldre släkting som de skjutsar eller följer med till ett möte eller på en resa och som då önskar att de vore fullvärdiga medlemmar och kunna delta i i cirklar, aktiviteter, resor och sammankomster. De som söker sig till PRO och är yngre har som regel verkligen tänkt över sitt ställningstagande. Ska det möjligen finnas en gräns för medlemskap så kanske den kan sättas vid 50 år. Syftet med motionen. Syftet med motionen är att personer som inte är pensionärer, eller har make/maka, sambo, partner som är pensionärer, skall kunna bli bli medlemmar i en pensionärsförening om de så önskar. I ett förändringsarbete i PRO kan yngre medlemmar vara mycket värdefulla för föreningen. att den som så önskar, utan att vara någon form av pensionär, får bli medlem i en pensionärsförening Karin Näslund-Westman Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen.

24 Kontaktperson: Karin Näslund-Westman Distriktets yttrande PRO är en organisation för pensionärer, samt för sammanboende med PRO-medlem. Detta bör inte ändras. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 128 Styrelsen ser gärna att yngre människor engagerar sig för PROs frågor eller vid tillfälle hjälper till med någon del i vår verksamhet. Det finns många goda exempel där föreningar bjuder in eller engagerar yngre icke pensionärer. Men det är viktigt att PRO fortsätter vara en organisation för och av pensionärer samt sammanboende med pensionärer. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 128.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 91 Motion gällande pågående teknikväxling för telefoni och bredband på landsbygden. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID518 Idag pågår en övergång till digital kommunikationsteknik via mobilnät

Läs mer

Motion nr 183 Trippelskrapet. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Område: PRO:s organisation Underområde: Trippelskrapet. Motivering.

Motion nr 183 Trippelskrapet. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Område: PRO:s organisation Underområde: Trippelskrapet. Motivering. Motion nr 183 Trippelskrapet PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland ID510 som pensionärer tycker vi att prenumerationen på (abonnemanget) på Trippelskrapets lotter är för dyr. Nu kostar det 200:-/mån

Läs mer

FÖRBUNDSSTADGAR (FSS)

FÖRBUNDSSTADGAR (FSS) FÖRBUNDSSTADGAR (FSS) Motionerna FSS 1 FSS 39 MOTION FSS 1 Byggnads Väst Möjlighet bilda företagsklubbar. Eftersom medlemskretsarnas verksamhet och deltagandet av medlemmar på kretsarnas möten har minskat

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Innehållsförteckning Inledning 3 Målgrupper och rekryteringsunderlag 4 Varför rekrytera? 5 Varför medlem i en seniororganisation? 6 Riksomfattande senior-/pensionärsorganisationer

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Motioner och utlåtanden A STADGEFRÅGOR A:1 Fackavgiften Enskild medlem, sektion Skellefteå Vård och Service, Kommunal Västerbotten Jag vet

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens verksamhet 1 Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena,

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Kongressen 10 12 juni 2013. Motioner Yttranden

Kongressen 10 12 juni 2013. Motioner Yttranden Kongressen 10 12 juni 2013 Motioner Yttranden 1 2 Innehåll Motion nr 1 Namnändring 6 Motion nr 2 Namnbyte 7 Motion nr 3 Förslag till ändring av 1 Riksförbundets namn 8 Motion nr 4 Namnändring 9 Yttrande

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 Motioner och motionssvar till Stockholms Socialdemokratiska Kvinnodistrikts distriktsmöte 2014 Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 VALBEREDNING, ALLMÄNT OCH SPECIFIKT...

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson

Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Motion nr 25 Pension. PRO Hässelby Villastad - Stockholm, Stockholms län. Område: Ekonomi och trygghet. Motivering

Motion nr 25 Pension. PRO Hässelby Villastad - Stockholm, Stockholms län. Område: Ekonomi och trygghet. Motivering Motion nr 25 Pension PRO Hässelby Villastad - Stockholm, Stockholms län ID511 Ett rättvist pensionssystem Vårt nuvarande pensionssystem är mycket orättvist främst ur ett genusperspektiv men även mellan

Läs mer

Motioner angående ersättningar och arvoden 10

Motioner angående ersättningar och arvoden 10 Dagordningspunkt 10: Motioner Innehåll Motioner med förslag till stadgeändringar 2 Helsingborgs och Hässleholms nämndemannaföreningar Årsmöte varje år i stället för kongress vart fjärde år 2 Ta bort rösträtten

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 10.45 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Kl. 14.40 Kl. 15.10 Kl. 15.40 Kl. 16.00 Inregistrering och kaffe Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Anförande av vd

Läs mer

Riksförbundet PensionärsGemenskap Riksstämma 2014

Riksförbundet PensionärsGemenskap Riksstämma 2014 Riksförbundet PensionärsGemenskap Riksstämma 2014 Protokoll fört vid Riksstämma med Riksförbundet PensionärsGemenskap RPG, fredag 16 maj lördag 17 maj 2014, Gustaf Fröding Hotell & Konferens, Karlstad.

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer